EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1292

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1292 на Комисията от 15 септември 2020 година за определяне на мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на Agrilus planipennis Fairmaire от Украйна и за изменение на приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

C/2020/6192

OJ L 302, 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1292 НА КОМИСИЯТА

от 15 септември 2020 година

за определяне на мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на Agrilus planipennis Fairmaire от Украйна и за изменение на приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 41, параграф 2 и член 72, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (наричан по-долу „посоченият вредител“) е посочен като карантинен вредител от значение за Съюза в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2). Той е включен също така в списъка на приоритетните вредители в Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията (3).

(2)

Изискванията за внос на някои видове растения, дървесина и отделена кора по отношение на посочения вредител са установени в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 за третите държави, в които има наличие на вредителя. Съгласно част А от приложение XI към посочения регламент за въвеждането в Съюза на такива растения или растителни продукти от съответните трети държави на произход се изискват фитосанитарни сертификати.

(3)

През ноември 2019 г. Украйна потвърди първите официално установени случаи на наличие на посочения вредител на своята територия.

(4)

Тази държава не е включена в списъка на третите държави, от които е разрешен вносът на територията на Съюза съгласно приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. Поради това, за да се предотврати евентуалното въвеждане в Съюза на посочения вредител, следва да се приемат конкретни мерки по отношение на определени видове растения, дървесина и отделена кора с произход от Украйна.

(5)

Предвид фитосанитарния риск, свързан с посочения вредител, при въвеждането им в Съюза съответните растения, дървесина и кора, за които е известно, че са гостоприемници на вредителя, с произход от Украйна, следва да бъдат придружени от фитосанитарен сертификат, включващ допълнителна декларация, в която се посочва, че те произхождат от зона, свободна от посочения вредител. Тази допълнителна декларация следва да бъде установена в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и да бъде представена предварително на Комисията. Определени видове дървесина следва да се внасят само ако е било извършено подходящо третиране или отстраняване на кората и на външната част на беловината, за да се гарантира по-високо ниво на фитосанитарна защита.

(6)

Тъй като е необходимо да бъде потвърден статусът на посочения вредител в Украйна, следва да бъдат получени допълнителни технически и научни доказателства, за да се оцени фитосанитарният риск, който вредителят поражда за Съюза. Такива доказателства трябва да бъдат получени и по отношение на наличието му в други трети държави, за да се актуализират съответните мерки, посочени в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. Поради това мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат преразгледани възможно най-скоро.

(7)

Приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва също да бъде изменено, за да се предвиди изискване съответните растения и растителни продукти да бъдат въвеждани от Украйна в Съюза с фитосанитарен сертификат.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на Agrilus planipennis Fairmaire от Украйна.

Член 2

Въвеждане в Съюза на растения, дървесина и отделена кора с произход от Украйна

Растенията, дървесината и отделената кора с произход от Украйна се въвеждат в Съюза само ако отговарят на съответните мерки, изброени в приложението.

Член 3

Изменения на приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2072

Част А от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

а)

в точка 3, във вписването „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth иUlmus davidiana Planch.“ текстът в третата колона се заменя с „Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Република Корея, Монголия, Русия, Съединени американски щати, Тайван, Украйна и Япония“;

б)

в точка 11, във вписването „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth иUlmus davidiana Planch.“ текстът в третата колона се заменя с „Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Република Корея, Монголия, Русия, Съединени американски щати, Тайван, Украйна и Япония“;

в)

в точка 12, във вписването „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth иUlmus davidiana Planch., и включително дървесина, която не е запазила естествената си обла повърхност“ текстът в третата колона се заменя с „Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Република Корея, Монголия, Русия, Съединени американски щати, Тайван, Украйна и Япония“.

Член 4

Преразглеждане на временните мерки

Мерките, предвидени в настоящия регламент, имат за цел да отговорят на фитосанитарните рискове, които не са напълно оценени, и имат временен характер.

Тези мерки се преразглеждат във възможно най-кратък срок и не по-късно от една година след датата на приемане на настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 септември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията от 1 август 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители (ОВ L 260, 11.10.2019 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти с произход от Украйна и съответните мерки за тяхното въвеждане на територията на Съюза съгласно член 2

Растения, растителни продукти или други обекти

Код по КН

Мерки

1.

Растения от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., различни от плодове и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Растенията отговарят едновременно на следните две условия:

а)

придружени са от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ се посочва, че растенията произхождат от район, признат от националната организация за растителна защита на Украйна за свободен от Agrilus planipennis Fairmaire съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и намиращ се на минимално разстояние от 100 km от най близкия известен район, в който е било официално потвърдено наличието на посочения вредител;

б)

за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на Украйна.

2.1.

Дървесина от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifoliaSiebold & Zucc., освен под формата на:

плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци от дървесина, получени изцяло или частично от тези дървета;

дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървесина, който опаковъчен материал е от дървесина от същия вид и качество като дървесината от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървесината от пратката,

като обаче се включва дървесина, която не е запазила своята естествена обла повърхност, както и мебели и други продукти, изработени от необработена дървесина.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Дървесината отговаря на едно от следните условия:

а)

придружена е от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ се посочва, че дървесината произхожда от специално посочен район, признат от националната организация за растителна защита на Украйна за свободен от Agrilus planipennis Fairmaire съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и намиращ се на минимално разстояние от 100 km от най близкия известен район, в който е било официално потвърдено наличието на посочения вредител, и за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на Украйна;

б)

придружена е от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ се посочва, че кората и поне 2,5 cm от външната част на беловината са били отстранени в съоръжение, чиято дейност се разрешава и контролира от националната организация за растителна защита на Украйна;

в)

придружена е от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ се посочва, че дървесината е преминала през облъчване с йонизиращо лъчение до достигане на минимална погълната доза от 1 kGy в цялата дървесина.

2.2.

Дървесина под формата на дървени плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци от дървесина, получени изцяло или частично от Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Дървесината отговаря на едно от следните условия:

а)

придружена е от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ се посочва, че дървесината произхожда от специално посочен район, признат от националната организация за растителна защита на Украйна за свободен от Agrilus planipennis Fairmaire съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и намиращ се на минимално разстояние от 100 km от най близкия известен район, в който е било официално потвърдено наличието на посочения вредител;

б)

за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на Украйна.

3.

Отделена кора и предмети, направени от кора на Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Кората отговаря едновременно на следните две условия:

а)

придружена е от фитосанитарен сертификат, в който под рубриката „Допълнителна декларация“ официално се удостоверява, че кората произхожда от специално посочен район, признат от националната организация за растителна защита на Украйна за свободен от Agrilus planipennis Fairmaire съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и намиращ се на минимално разстояние от 100 km от най близкия известен район, в който е било официално потвърдено наличието на посочения вредител;

б)

за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на Украйна.


Top