EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1225

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7624

OJ L 289, 3.9.2020, p. 217–284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1225/oj

3.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/217


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1225 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2019 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В обхвата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) № 2017/1129 (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 16, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, информацията за които се предоставя чрез регистър на секюритизации, който не включва частни секюритизации.

(2)

Секюритизациите са сложни и разнородни. За да могат инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват ефикасно събиране на данни и оценка, посочената в член 7, параграф 1, букви а) и д) и член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация следва да се предоставят в хармонизиран формат. В допълнение, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, хармонизираният формат също така ще улесни безпроблемното обобщаване и сравняване между регистрите на транзакции.

(3)

Разходите за пазарните участници следва да бъдат сведени до минимум. Ето защо форматът за докладване на секюритизации следва да бъдат сходен, доколкото това е възможно, на формата, предвиден за докладване на договорите за деривати съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) и за докладването на данните за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (4). Освен това, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, по отношение на формата за докладване следва също така да се вземат предвид наличните решения, разработени от съществуващите субекти, събиращи данни за секюритизации. Поради това е целесъобразно да се изисква и при докладването на секюритизации да се използва формат XML, който обичайно се прилага за докладване на информация относно заеми и други подобни базисни експозиции.

(4)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се определят форматът и образците, чрез които инициаторът, спонсорът или ДСЦС предоставя на различни страни информацията за съответната секюритизация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо техническите стандарти за изпълнение да бъдат включени в един регламент.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОБРАЗЦИ ЗА ВСИЧКИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ

Член 1

Образци за базисни експозиции

1.   Информацията, посочена в член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията (6), се предоставя, като се използват следните образци:

а)

образеца от приложение II към настоящия регламент за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

б)

образеца от приложение III към настоящия регламент за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

в)

образеца от приложение IV към настоящия регламент за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

г)

образеца от приложение V към настоящия регламент за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

д)

образеца от приложение VI към настоящия регламент за потребителски базисни експозиции;

е)

образеца от приложение VII към настоящия регламент за базисни експозиции по кредитни карти;

ж)

образеца от приложение VIII към настоящия регламент за лизингови базисни експозиции;

з)

образеца от приложение IX към настоящия регламент за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

2.   Информацията, посочена в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват следните образци:

а)

посочените в параграф 1 от настоящия член образци по отношение на съответните видове експозиции;

б)

образеца от приложение X за секюритизации по необслужвани експозиции съгласно посоченото в член 2, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

3.   Информацията, посочена в член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XI.

Член 2

Образци за инвеститорския доклад

1.   Информацията, посочена в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XII.

2.   Информацията, посочена в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIII.

РАЗДЕЛ 2

ОБРАЗЦИ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВИ ПРОСПЕКТ (ПУБЛИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ)

Член 3

Образци за вътрешна информация

1.   Информацията, посочена в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2.   Информацията, посочена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

Член 4

Образци за значими събития

1.   Информацията, посочена в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2.   Информацията, посочена в член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

РАЗДЕЛ 3

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Формат на информацията

1.   Форматът на информацията, предоставена в образците от приложения I—XV, съответства на формата, посочен в таблица 1 от приложение I.

2.   Информацията се подава в общ електронен и машинночетим вид и чрез общи образци във формат XML.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15 декември 2010 г., стр. 84).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати за полетата

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст. Да се попълва във формат ASCII с главни букви (без букви с ударения).

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови знака

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).

{YEAR}

Формат на годината по стандарт ISO 8601

Годините се попълват в следния формат: ГГГГ

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датата се попълва в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

{MONETARY}

0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая

Определен брой парични единици, посочени в дадена валута, като паричната единица е еднозначна и е в съответствие със стандарта ISO 4217.

{NUMERIC}

0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

{Y/N}

1 буквено-цифров знак

„вярно“- Y

„невярно“– N

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

{LIST}

 

Както е посочено в описанието на съответното поле

{NUTS}

5 буквено-цифрови знака

Отнася се за общата класификация на териториалните единици за статистически цели, поддържана от Евростат. Предоставя се информация на равнище NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 буквено-цифрови знака

Отнася се за статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, поддържана на посочения в настоящата клетка уебсайт, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета  (1).

За всяка икономическа дейност трябва да бъде използвано най-подробното ниво на класификация (т.е. пълният код — 6 или 7 знака, включително десетични числа). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0—11 цифри, от които до 10 след десетичната запетая.

Дял, изразен като процент, т.е. в стотни, напр. 0,7 е 7/10 от процента, а 7,0 е 7 %.

{TELEPHONE}

А „+“, последван от кода на държавата (от 1 на 3 знака), след което „-“ и накрая комбинация от числа, „(„,“)“, „+“ и „-“ (до 30 знака).

Събирането на информация, при което се посочва конкретен телефонен номер, както е определен от телекомуникационните услуги.

{ESA}

7 буквено-цифрови знака

Секторът според Европейската система от сметки (2010), като се използват кодовете, посочени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС]  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 буквено-цифрови знака

Кодът по списъка за наблюдение на обслужващото лице, посочен в таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС].


(1)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за базисните експозиции — Жилищни недвижими имоти

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

RREL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

RREL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

RREL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

RREL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

RREL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

RREL10

Местно лице

{Y/N}

RREL11

Географски регион — длъжник

{NUTS}

RREL12

Класификация на географския регион

{YEAR}

RREL13

Трудов статус

{LIST}

RREL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

RREL15

Вид клиент

{LIST}

RREL16

Първичен доход

{MONETARY}

RREL17

Вид на първичния доход

{LIST}

RREL18

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Проверка на първичния доход

{LIST}

RREL20

Вторичен доход

{MONETARY}

RREL21

Проверка на вторичния доход

{LIST}

RREL22

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

RREL24

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

RREL25

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

RREL26

Канал на иницииране

{LIST}

RREL27

Предмет

{LIST}

RREL28

Валута

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

RREL30

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

RREL31

Предходни салда по главницата

{MONETARY}

RREL32

Базисни експозиции с еднакъв ранг

{MONETARY}

RREL33

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

RREL34

Покупна цена

{PERCENTAGE}

RREL35

Вид на погасяването

{LIST}

RREL36

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

RREL37

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

RREL38

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

RREL39

Дължимо плащане

{MONETARY}

RREL40

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

RREL41

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

RREL42

Вид лихвен процент

{LIST}

RREL43

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL44

Текущ лихвен индекс

{LIST}

RREL45

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

RREL46

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

RREL47

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

RREL48

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL49

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

RREL50

Марж при първа промяна

{PERCENTAGE}

RREL51

Датата на първата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL52

Марж при втора промяна

{PERCENTAGE}

RREL53

Дата на втората промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL54

Марж при трета промяна

{PERCENTAGE}

RREL55

Дата на третата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

RREL56

Преразгледан лихвен индекс

{LIST}

RREL57

Срок на преразгледания лихвен индекс

{LIST}

RREL58

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

RREL59

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

RREL60

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

RREL61

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

RREL62

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

RREL63

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

RREL64

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

RREL65

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

RREL66

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

RREL67

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

RREL68

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

RREL69

Статус на сметката

{LIST}

RREL70

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

RREL71

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

RREL72

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

RREL73

Разпределени загуби

{MONETARY}

RREL74

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

RREL75

Съдебно производство

{Y/N}

RREL76

Регресен иск

{Y/N}

RREL77

Сума по депозита

{MONETARY}

RREL78

Застрахователен или инвестиционен доставчик

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

RREL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

RREL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

RREL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

RREL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

RREC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Вид обезпечение

{LIST}

RREC6

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

RREC7

Вид заетост

{LIST}

RREC8

Ред

{INTEGER-9999}

RREC9

Вид на имота

{LIST}

RREC10

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

RREC11

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}

RREC12

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

RREC13

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

RREC14

Метод на текущата оценка

{LIST}

RREC15

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

RREC16

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

RREC17

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

RREC18

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

RREC19

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

RREC20

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

RREC21

Продажна цена

{MONETARY}

RREC22

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Вид гарант

{LIST}


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за базисните експозиции — Търговски недвижими имоти

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CREL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CREL2

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CREL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CREL8

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CREL9

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CREL10

Дата на заместването

{DATEFORMAT}

CREL11

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CREL12

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CREL13

Класификация на географския регион

{YEAR}

CREL14

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CREL16

Начална дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CREL17

Дата на падежа към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREL18

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CREL19

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

CREL20

Продължителност на опцията за удължаване

{INTEGER-9999}

CREL21

Характер на опцията за удължаване

{LIST}

CREL22

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CREL24

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CREL25

Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL26

Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция

{MONETARY}

CREL27

Общо други дължими суми

{MONETARY}

CREL28

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CREL29

Дата на последно използване

{DATEFORMAT}

CREL30

Предмет

{LIST}

CREL31

Структура

{LIST}

CREL32

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания

{LIST}

CREL33

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата

{LIST}

CREL34

Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем

{PERCENTAGE}

CREL35

Вид каскадно разпределение

{LIST}

CREL36

Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение

{PERCENTAGE}

CREL37

Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?

{LIST}

CREL38

Ограничения върху продажбата на подчинен заем?

{Y/N}

CREL39

Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?

{Y/N}

CREL40

Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране

{Y/N}

CREL41

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

{Y/N}

CREL42

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

{Y/N}

CREL43

Съгласие на титуляря

{Y/N}

CREL44

Насрочена среща на титулярите

{DATEFORMAT}

CREL45

Синдикирана

{Y/N}

CREL46

Участие на ДСЦС

{LIST}

CREL47

Последствия при нарушаване на финансова клауза

{LIST}

CREL48

Санкции за неподаване на финансова информация

{Y/N}

CREL49

Регресен иск

{Y/N}

CREL50

Регресен иск — трета страна

{Y/N}

CREL51

Подход на обслужване

{Y/N}

CREL52

Суми, държани по гаранционна сметка

{MONETARY}

CREL53

Събиране на суми по гаранционна сметка

{Y/N}

CREL54

Събиране на други суми по гаранционна сметка

{Y/N}

CREL55

Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка

{LIST}

CREL56

Целеви суми/резерви по гаранционна сметка

{MONETARY}

CREL57

Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Условия за използването на паричния резерв

{LIST}

CREL59

Валута на гаранционната сметка

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Валута на гаранционните плащания

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Общо салдо на резервите

{MONETARY}

CREL62

Валута на резервната сметка

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка

{Y/N}

CREL64

Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период

{MONETARY}

CREL65

Приходи

{MONETARY}

CREL66

Оперативни разходи към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL67

Капиталови разходи към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL68

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Нарушение на длъжника при докладването

{Y/N}

CREL70

Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие

{LIST}

CREL71

Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация

{LIST}

CREL72

Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие

{LIST}

CREL73

Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL74

Текущ коефициент на дългово покритие

{PERCENTAGE}

CREL75

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

CREL76

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

CREL77

Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL78

Текущ коефициент на лихвено покритие

{PERCENTAGE}

CREL79

Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие

{LIST}

CREL80

Брой имоти към датата на секюритизация

{INTEGER-9999}

CREL81

Брой имоти към крайната дата за предаване на данните

{INTEGER-9999}

CREL82

Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREL84

Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Статус на имотите

{LIST}

CREL86

Дата на оценка към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREL87

Вид на погасяването

{LIST}

CREL88

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CREL89

Разрешен гратисен период

{INTEGER-9999}

CREL90

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CREL91

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CREL92

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CREL93

Описание на условията за авансово плащане

{ALPHANUM-100}

CREL94

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CREL95

Крайна дата на периода на запазване на доходността

{DATEFORMAT}

CREL96

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CREL97

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CREL98

Извънпланови събирания по главницата

{MONETARY}

CREL99

Дата на ликвидация/авансово плащане

{DATEFORMAT}

CREL100

Код на ликвидация/авансово плащане

{LIST}

CREL101

Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата

{MONETARY}

CREL102

Дата на плащане

{DATEFORMAT}

CREL103

Следваща дата на актуализация на плащането

{DATEFORMAT}

CREL104

Следваща дата на плащане

{DATEFORMAT}

CREL105

Дължимо плащане

{MONETARY}

CREL106

Първоначален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL107

Лихвен процент към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREL108

Първа дата на актуализация на плащането

{DATEFORMAT}

CREL109

Вид лихвен процент

{LIST}

CREL110

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL111

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CREL112

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CREL113

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CREL114

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CREL115

Текущ лихвен индекс

{PERCENTAGE}

CREL116

Дата за определяне на индекса

{DATEFORMAT}

CREL117

Увеличение за закръгляването

{PERCENTAGE}

CREL118

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL119

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CREL120

Текущ лихвен процент за забава

{PERCENTAGE}

CREL121

Разрешава се начисляването на лихва

{Y/N}

CREL122

Конвенция за броене на дните

{LIST}

CREL123

Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва

{MONETARY}

CREL124

Общ размер на редовното плащане по главница и лихва

{MONETARY}

CREL125

Отрицателно погасяване

{MONETARY}

CREL126

Отсрочена лихва

{MONETARY}

CREL127

Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата

{MONETARY}

CREL128

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CREL129

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CREL130

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CREL131

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CREL132

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CREL133

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CREL134

Просрочена лихва

{Y/N}

CREL135

Фактическа лихва за забава

{MONETARY}

CREL136

Статус на сметката

{LIST}

CREL137

Разпределени загуби

{MONETARY}

CREL138

Нетни постъпления от ликвидация

{MONETARY}

CREL139

Разходи за ликвидация

{MONETARY}

CREL140

Очаквани срокове за възстановяванията

{INTEGER-9999}

CREL141

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CREL142

Начална дата на принудителното изпълнение

{DATEFORMAT}

CREL143

Код на стратегия по преструктуриране

{LIST}

CREL144

Изменение

{LIST}

CREL145

Статус на специално обслужване

{Y/N}

CREL146

Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице

{DATEFORMAT}

CREL147

Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице

{DATEFORMAT}

CREL148

Определяне на невъзможност за възстановяване

{Y/N}

CREL149

Нарушаване на клауза/Активиращо събитие

{LIST}

CREL150

Дата на нарушението

{DATEFORMAT}

CREL151

Дата на отстраняване на нарушението

{DATEFORMAT}

CREL152

Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице

{WATCHLIST}

CREL153

Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице

{DATEFORMAT}

CREL154

Доставчик на лихвен суап

{ALPHANUM-1000}

CREL155

ИКПС на доставчика на лихвен суап

{LEI}

CREL156

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

CREL157

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

CREL158

Доставчик на валутен суап

{ALPHANUM-1000}

CREL159

ИКПС на доставчика на валутен суап

{LEI}

CREL160

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

CREL161

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

CREL162

Обменен курс по суапа

{PERCENTAGE}

CREL163

Доставчик на друг вид суап

{ALPHANUM-1000}

CREL164

ИКПС на доставчика на друг вид суап

{LEI}

CREL165

Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа

{LIST}

CREL166

Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период

{LIST}

CREL167

Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа

{MONETARY}

CREL168

Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап

{MONETARY}

CREL169

Недоплатени разходи за прекратяване при суап

{MONETARY}

CREL170

Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап

{MONETARY}

CREL171

Следваща дата на актуализиране на суапа

{DATEFORMAT}

CREL172

Спонсор

{ALPHANUM-100}

CREL173

ИКПС на банката агент на синдикирането

{LEI}

CREL174

ИКПС на обслужващото лице

{LEI}

CREL175

Наименование на обслужващото лице

{ALPHANUM-100}

CREL176

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CREL177

ИКПС на инициатора

{LEI}

CREL178

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CREL180

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CREL181

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CREC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CREC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Вид обезпечение

{LIST}

CREC6

Наименование на имота

{ALPHANUM-100}

CREC7

Адрес на имота

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

CREC9

Пощенски код на имота

{ALPHANUM-100}

CREC10

Ред

{INTEGER-9999}

CREC11

Статус на имота

{LIST}

CREC12

Вид на имота

{LIST}

CREC13

Форма на собственост

{LIST}

CREC14

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

CREC15

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

CREC16

Метод на текущата оценка

{LIST}

CREC17

База на текущата оценка

{LIST}

CREC18

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

CREC19

Дата на секюритизация на обезпечението

{DATEFORMAT}

CREC20

Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC21

Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция

{PERCENTAGE}

CREC22

Оценка към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC23

Наименование на оценителя към датата на секюритизация

{ALPHANUM-100}

CREC24

Дата на оценката към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREC25

Година на построяване

{YEAR}

CREC26

Година на последно реновиране

{YEAR}

CREC27

Брой единици

{INTEGER-999999999}

CREC28

Нетна квадратура на имота

{INTEGER-999999999}

CREC29

Търговска площ

{INTEGER-999999999}

CREC30

Жилищна площ

{INTEGER-999999999}

CREC31

Валидирана нетна вътрешна подова площ

{Y/N}

CREC32

Актуална заетост

{DATEFORMAT}

CREC33

Икономическа заетост към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC34

Фактическа заетост към датата на секюритизация

{PERCENTAGE}

CREC35

Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC36

Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация

{DATEFORMAT}

CREC37

Нетен оперативен доход към датата на секюритизация

{MONETARY}

CREC38

Най-актуална финансова информация към началната дата

{DATEFORMAT}

CREC39

Най-актуална финансова информация към крайната дата

{DATEFORMAT}

CREC40

Най-актуален приход

{MONETARY}

CREC41

Най-актуални данни за оперативните разходи

{MONETARY}

CREC42

Най-актуални данни за капиталовите разходи

{MONETARY}

CREC43

Дължима наемна цена

{MONETARY}

CREC44

Среднопретеглени срокове на договора за наем

{INTEGER-9999}

CREC45

Изтичане на срока на отдаването на имота под наем

{DATEFORMAT}

CREC46

Договорен годишен доход от отдаване под наем

{MONETARY}

CREC47

Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца

{PERCENTAGE}

CREC48

Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца

{PERCENTAGE}

CREC49

Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца

{PERCENTAGE}

CREC50

Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца

{PERCENTAGE}

CREC51

Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRET2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Идентификатор на наемателя

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Наименование на наемателя

{ALPHANUM-100}

CRET6

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

CRET7

Дата на изтичане на срока на наема

{DATEFORMAT}

CRET8

Дължима наемна цена

{MONETARY}

CRET9

Валута на наема

{CURRENCYCODE_3}


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец за базисните експозиции — Корпоративни

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CRPL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CRPL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CRPL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CRPL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CRPL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CRPL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

CRPL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CRPL13

Вид клиент

{LIST}

CRPL14

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

CRPL15

Сегмент на длъжника според „Базел III“

{LIST}

CRPL16

Размер на предприятието

{LIST}

CRPL17

Приходи

{MONETARY}

CRPL18

Задължения общо

{MONETARY}

CRPL19

Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)

{MONETARY}

CRPL20

Стойност на предприятието

{MONETARY}

CRPL21

Свободен паричен поток

{MONETARY}

CRPL22

Дата на отчитане на финансовата информация

{DATEFORMAT}

CRPL23

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Вид задължение

{LIST}

CRPL25

Секюритизирани вземания

{LIST}

CRPL26

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

CRPL27

Ранг

{LIST}

CRPL28

Синдикирана

{Y/N}

CRPL29

Операция с ливъридж

{Y/N}

CRPL30

Управлявана от облигации, обезпечени с кредити

{Y/N}

CRPL31

Плащания в натура

{Y/N}

CRPL32

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CRPL34

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CRPL35

Канал на иницииране

{LIST}

CRPL36

Предмет

{LIST}

CRPL37

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CRPL39

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CRPL40

Предходни салда по главницата

{MONETARY}

CRPL41

Пазарна стойност

{MONETARY}

CRPL42

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CRPL43

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CRPL44

Дата на опцията за продажба

{DATEFORMAT}

CRPL45

Цена на опцията за продажба

{MONETARY}

CRPL46

Вид на погасяването

{LIST}

CRPL47

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CRPL48

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CRPL49

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CRPL50

Дължимо плащане

{MONETARY}

CRPL51

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

CRPL52

Вид лихвен процент

{LIST}

CRPL53

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL54

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CRPL55

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CRPL56

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CRPL57

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CRPL58

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL59

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CRPL60

Марж при първа промяна

{PERCENTAGE}

CRPL61

Датата на първата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL62

Марж при втора промяна

{PERCENTAGE}

CRPL63

Дата на втората промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL64

Марж при трета промяна

{PERCENTAGE}

CRPL65

Дата на третата промяна на лихвения процент

{DATEFORMAT}

CRPL66

Преразгледан лихвен индекс

{LIST}

CRPL67

Срок на преразгледания лихвен индекс

{LIST}

CRPL68

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CRPL69

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

CRPL70

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CRPL71

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CRPL72

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CRPL73

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

CRPL74

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

CRPL75

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CRPL76

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CRPL77

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CRPL78

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CRPL79

Статус на сметката

{LIST}

CRPL80

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CRPL81

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CRPL82

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CRPL83

Разпределени загуби

{MONETARY}

CRPL84

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CRPL85

Източник на възстановяването

{LIST}

CRPL86

Регресен иск

{Y/N}

CRPL87

Сума по депозита

{MONETARY}

CRPL88

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

CRPL89

ИКПС на доставчика на лихвен суап

{LEI}

CRPL90

Доставчик на лихвен суап

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

CRPL92

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

CRPL93

ИКПС на доставчика на валутен суап

{LEI}

CRPL94

Доставчик на валутен суап

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

CRPL96

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CRPL97

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CRPL98

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CRPL100

ИКПС на инициатора

{LEI}

CRPL101

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CRPC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

CRPC6

Вид защита

{LIST}

CRPC7

Вид залог

{LIST}

CRPC8

Ред

{INTEGER-9999}

CRPC9

Вид обезпечение

{LIST}

CRPC10

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

CRPC11

Метод на текущата оценка

{LIST}

CRPC12

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

CRPC13

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

CRPC14

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

CRPC15

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

CRPC16

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

CRPC17

Продажна цена

{MONETARY}

CRPC18

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Държава на гаранта

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Подсектор на гаранта по ЕСС

{ESA}


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец за базисните експозиции — Автомобили

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

AUTL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

AUTL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

AUTL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

AUTL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

AUTL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

AUTL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

AUTL12

Трудов статус

{LIST}

AUTL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

AUTL14

Правна категория на длъжника

{LIST}

AUTL15

Вид клиент

{LIST}

AUTL16

Първичен доход

{MONETARY}

AUTL17

Вид на първичния доход

{LIST}

AUTL18

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Проверка на първичния доход

{LIST}

AUTL20

Приходи

{MONETARY}

AUTL21

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Тип продукт

{LIST}

AUTL24

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

AUTL25

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

AUTL26

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

AUTL27

Канал на иницииране

{LIST}

AUTL28

Валута

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

AUTL30

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

AUTL31

Покупна цена

{PERCENTAGE}

AUTL32

Вид на погасяването

{LIST}

AUTL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

AUTL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

AUTL35

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

AUTL36

Начин на плащане

{LIST}

AUTL37

Дължимо плащане

{MONETARY}

AUTL38

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

AUTL39

Сума на първоначалната вноска

{MONETARY}

AUTL40

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL41

Текущ лихвен индекс

{LIST}

AUTL42

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

AUTL43

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

AUTL44

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

AUTL45

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL46

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

AUTL47

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

AUTL48

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

AUTL49

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

AUTL50

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

AUTL51

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

AUTL52

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

AUTL53

Производител

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Модел

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Година на регистрация

{YEAR}

AUTL56

Нов или употребяван

{LIST}

AUTL57

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

AUTL58

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

AUTL60

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

AUTL61

Първоначална остатъчна стойност на превозното средство

{MONETARY}

AUTL62

Цена при опция за закупуване

{MONETARY}

AUTL63

Секюритизирана остатъчна стойност

{MONETARY}

AUTL64

Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство

{MONETARY}

AUTL65

Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство

{DATEFORMAT}

AUTL66

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

AUTL67

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

AUTL68

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

AUTL69

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

AUTL70

Статус на сметката

{LIST}

AUTL71

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

AUTL72

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

AUTL73

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

AUTL74

Разпределени загуби

{MONETARY}

AUTL75

Загуби от остатъчната стойност

{MONETARY}

AUTL76

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

AUTL77

Продажна цена

{MONETARY}

AUTL78

Сума по депозита

{MONETARY}

AUTL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

AUTL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

AUTL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

AUTL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

AUTL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец за базисните експозиции — Потребителски

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CMRL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CMRL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CMRL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CMRL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

CMRL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CMRL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

CMRL12

Трудов статус

{LIST}

CMRL13

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CMRL14

Вид клиент

{LIST}

CMRL15

Първичен доход

{MONETARY}

CMRL16

Вид на първичния доход

{LIST}

CMRL17

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Проверка на първичния доход

{LIST}

CMRL19

Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия

{Y/N}

CMRL20

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CMRL22

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

CMRL23

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

CMRL24

Канал на иницииране

{LIST}

CMRL25

Предмет

{LIST}

CMRL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

CMRL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CMRL29

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CMRL30

Крайна дата на револвиращия период

{DATEFORMAT}

CMRL31

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CMRL32

Вид на погасяването

{LIST}

CMRL33

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CMRL34

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CMRL35

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CMRL36

Дължимо плащане

{MONETARY}

CMRL37

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL38

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CMRL39

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CMRL40

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

CMRL41

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

CMRL42

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL43

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

CMRL44

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CMRL45

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

CMRL46

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

CMRL47

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

CMRL48

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

CMRL49

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

CMRL50

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

CMRL51

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CMRL52

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CMRL53

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CMRL54

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CMRL55

Статус на сметката

{LIST}

CMRL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CMRL57

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CMRL58

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CMRL59

Разпределени загуби

{MONETARY}

CMRL60

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CMRL61

Сума по депозита

{MONETARY}

CMRL62

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CMRL63

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CMRL64

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CMRL66

ИКПС на инициатора

{LEI}

CMRL67

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

{LIST}

CMRL69

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

{ALPHANUM-100}


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за базисните експозиции — Кредитни карти

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CCDL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

CCDL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

CCDL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

CCDL9

Географски регион — длъжник

{NUTS}

CCDL10

Класификация на географския регион

{YEAR}

CCDL11

Трудов статус

{LIST}

CCDL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

CCDL13

Вид клиент

{LIST}

CCDL14

Първичен доход

{MONETARY}

CCDL15

Вид на първичния доход

{LIST}

CCDL16

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Проверка на първичния доход

{LIST}

CCDL18

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

CCDL20

Канал на иницииране

{LIST}

CCDL21

Валута

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

CCDL23

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

CCDL24

Покупна цена

{PERCENTAGE}

CCDL25

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

CCDL26

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

CCDL27

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

CCDL28

Дължимо плащане

{MONETARY}

CCDL29

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

CCDL30

Текущ лихвен индекс

{LIST}

CCDL31

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

CCDL32

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

CCDL33

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

CCDL34

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

CCDL35

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

CCDL36

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

CCDL37

Статус на сметката

{LIST}

CCDL38

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

CCDL39

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

CCDL40

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

CCDL41

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

CCDL42

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

CCDL43

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

CCDL44

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

CCDL46

ИКПС на инициатора

{LEI}

CCDL47

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Образец за базисните експозиции — Лизинг

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

LESL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

LESL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

LESL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

LESL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

LESL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

LESL10

Географски регион — длъжник

{NUTS}

LESL11

Класификация на географския регион

{YEAR}

LESL12

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

LESL13

Сегмент на длъжника според „Базел III“

{LIST}

LESL14

Вид клиент

{LIST}

LESL15

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

LESL16

Размер на предприятието

{LIST}

LESL17

Приходи

{MONETARY}

LESL18

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Тип продукт

{LIST}

LESL20

Синдикирана

{Y/N}

LESL21

Специални схеми

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

LESL23

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

LESL24

Първоначален срок

{INTEGER-9999}

LESL25

Канал на иницииране

{LIST}

LESL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

LESL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

LESL29

Покупна цена

{PERCENTAGE}

LESL30

Секюритизирана остатъчна стойност

{MONETARY}

LESL31

Вид на погасяването

{LIST}

LESL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

LESL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

LESL34

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

LESL35

Дължимо плащане

{MONETARY}

LESL36

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL37

Текущ лихвен индекс

{LIST}

LESL38

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

LESL39

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

LESL40

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

LESL41

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL42

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

LESL43

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

LESL44

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

LESL45

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

LESL46

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

LESL47

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

LESL48

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

LESL49

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

LESL50

Цена при опция за закупуване

{MONETARY}

LESL51

Сума на първоначалната вноска

{MONETARY}

LESL52

Текуща остатъчна стойност на актива

{MONETARY}

LESL53

Дата на преструктуриране

{DATEFORMAT}

LESL54

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

LESL55

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

LESL56

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

LESL57

Статус на сметката

{LIST}

LESL58

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

LESL59

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

LESL60

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

LESL61

Разпределени загуби

{MONETARY}

LESL62

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

LESL63

Източник на възстановяването

{LIST}

LESL64

Сума по депозита

{MONETARY}

LESL65

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

LESL66

Производител

{ALPHANUM-100}

LESL67

Модел

{ALPHANUM-100}

LESL68

Година на производство/строителство

{YEAR}

LESL69

Нов или употребяван

{LIST}

LESL70

Първоначална остатъчна стойност на актива

{MONETARY}

LESL71

Вид обезпечение

{LIST}

LESL72

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

LESL73

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

LESL74

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

LESL75

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

LESL76

Метод на текущата оценка

{LIST}

LESL77

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

LESL78

Брой на наетите обекти

{INTEGER-9999}

LESL79

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

LESL80

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

LESL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

LESL83

ИКПС на инициатора

{LEI}

LESL84

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Образец за базисните експозиции — Езотерични

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

ESTL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

ESTL7

Дата на включване в групата

{DATEFORMAT}

ESTL8

Дата на обратно изкупуване

{DATEFORMAT}

ESTL9

Дата на погасяване

{DATEFORMAT}

ESTL10

Описание

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Географски регион — длъжник

{NUTS}

ESTL12

Класификация на географския регион

{YEAR}

ESTL13

Трудов статус

{LIST}

ESTL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

{Y/N}

ESTL15

Правна категория на длъжника

{LIST}

ESTL16

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

ESTL17

Първичен доход

{MONETARY}

ESTL18

Вид на първичния доход

{LIST}

ESTL19

Валута на първичния доход

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Проверка на първичния доход

{LIST}

ESTL21

Приходи

{MONETARY}

ESTL22

Валута на финансовия отчет

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

ESTL24

Дата на иницииране

{DATEFORMAT}

ESTL25

Дата на падеж

{DATEFORMAT}

ESTL26

Валута

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

ESTL28

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

ESTL29

Общ кредитен лимит

{MONETARY}

ESTL30

Покупна цена

{PERCENTAGE}

ESTL31

Вид на погасяването

{LIST}

ESTL32

Крайна дата на гратисния период по главницата

{DATEFORMAT}

ESTL33

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

{LIST}

ESTL34

Честота на редовните лихвени плащания

{LIST}

ESTL35

Дължимо плащане

{MONETARY}

ESTL36

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

ESTL37

Размер на крайната погасителна вноска

{MONETARY}

ESTL38

Честота на актуализиране на лихвения процент

{INTEGER-9999}

ESTL39

Текущ лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL40

Текущ лихвен индекс

{LIST}

ESTL41

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

ESTL42

Текущ лихвен марж

{PERCENTAGE}

ESTL43

Максимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL44

Минимален лихвен процент

{PERCENTAGE}

ESTL45

Брой на плащанията преди секюритизацията

{INTEGER-9999}

ESTL46

Процент на разрешените авансови плащания за година

{PERCENTAGE}

ESTL47

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

{DATEFORMAT}

ESTL48

Такса за авансови плащания

{MONETARY}

ESTL49

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

{DATEFORMAT}

ESTL50

Дата на авансово плащане

{DATEFORMAT}

ESTL51

Кумулативни авансови плащания

{MONETARY}

ESTL52

Дата на последното просрочие

{DATEFORMAT}

ESTL53

Размер на просрочените задължения

{MONETARY}

ESTL54

Брой просрочени дни

{INTEGER-9999}

ESTL55

Статус на сметката

{LIST}

ESTL56

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

{LIST}

ESTL57

Размер на неизпълнението

{MONETARY}

ESTL58

Дата на неизпълнението

{DATEFORMAT}

ESTL59

Разпределени загуби

{MONETARY}

ESTL60

Кумулативни възстановявания

{MONETARY}

ESTL61

Наименование на инициатора

{ALPHANUM-100}

ESTL62

ИКПС на инициатора

{LEI}

ESTL63

Държава на установяване на инициатора

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Наименование на първоначалния заемодател

{ALPHANUM-100}

ESTL65

ИКПС на първоначалния заемодател

{LEI}

ESTL66

Държава на установяване на първоначалния заемодател

{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

ESTC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Географски регион — обезпечение

{NUTS}

ESTC6

Вид защита

{LIST}

ESTC7

Вид залог

{LIST}

ESTC8

Ред

{INTEGER-9999}

ESTC9

Вид обезпечение

{LIST}

ESTC10

Текуща оценъчна стойност

{MONETARY}

ESTC11

Метод на текущата оценка

{LIST}

ESTC12

Дата на текущата оценка

{DATEFORMAT}

ESTC13

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

ESTC14

Първоначална оценъчна стойност

{MONETARY}

ESTC15

Метод на първоначалната оценка

{LIST}

ESTC16

Дата на първоначалната оценка

{DATEFORMAT}

ESTC17

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

ESTC18

Дата на продажба

{DATEFORMAT}

ESTC19

Продажна цена

{MONETARY}

ESTC20

Валута на обезпечението

{CURRENCYCODE_3}


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Образец за базисните експозиции — Добавка за необслужвани експозиции

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

NPEL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Първоначален идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Нов идентификатор на длъжника

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

NPEL7

Управление от синдик

{Y/N}

NPEL8

Дата на последен контакт

{DATEFORMAT}

NPEL9

Починал

{Y/N}

NPEL10

Правен статут

{LIST}

NPEL11

Вид съдебно производство

{LIST}

NPEL12

Название на съдебното производство

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Осъществени правни мерки

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Дата на навлизане в текущата правна процедура

{DATEFORMAT}

NPEL15

Дата на назначаване на синдик

{DATEFORMAT}

NPEL16

Брой действащи съдебни решения

{INTEGER-9999}

NPEL17

Брой изпълнени съдебни решения

{INTEGER-9999}

NPEL18

Дата на издаване на външното искане

{DATEFORMAT}

NPEL19

Дата на издаване на декларацията за запазване на права

{DATEFORMAT}

NPEL20

Съдебна юрисдикция

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Дата на получаване на заповед за напускане

{DATEFORMAT}

NPEL22

Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Приложимо право

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Описание на индивидуализирания погасителен план

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

{DATEFORMAT}

NPEL26

Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

{DATEFORMAT}

NPEL27

Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

{DATEFORMAT}

NPEL28

Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент

{DATEFORMAT}

NPEL29

Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент

{PERCENTAGE}

NPEL30

Дата на последно плащане

{DATEFORMAT}

NPEL31

Синдикиран дял

{PERCENTAGE}

NPEL32

Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)

{DATEFORMAT}

NPEL33

Статут MARP

{LIST}

NPEL34

Външно събиране

{Y/N}

NPEL35

Погасителен план

{Y/N}

NPEL36

Предоговаряне

{Y/N}

NPEL37

Дата на първо предоговаряне

{DATEFORMAT}

NPEL38

Брой минали предоговаряния

{INTEGER-9999}

NPEL39

Опростена главница

{MONETARY}

NPEL40

Дата на опрощаване на главницата

{DATEFORMAT}

NPEL41

Крайна дата на предоговарянето

{DATEFORMAT}

NPEL42

Размер на погасителната вноска при предоговарянето

{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

NPEC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Нов идентификатор на обезпечението

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Дължим ДДС

{PERCENTAGE}

NPEC6

Процент на завършване

{PERCENTAGE}

NPEC7

Процедура по принудително изпълнение

{Y/N}

NPEC8

Принудително изпълнение от трети страни

{Y/N}

NPEC9

Целеви размер на ипотеката

{MONETARY}

NPEC10

Базисна експозиция от по-висок ранг

{MONETARY}

NPEC11

Описание на принудителното изпълнение

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Съдебна оценка

{MONETARY}

NPEC13

Дата на съдебната оценка

{DATEFORMAT}

NPEC14

Цена на предлагане на пазара

{MONETARY}

NPEC15

Цена купува

{MONETARY}

NPEC16

Дата на подготвяне на имота за продажба

{DATEFORMAT}

NPEC17

Дата на обявяване на имота на пазара

{DATEFORMAT}

NPEC18

Дата на предлагана на пазара

{DATEFORMAT}

NPEC19

Договорена дата на продажба

{DATEFORMAT}

NPEC20

Дата на сключване на договора

{DATEFORMAT}

NPEC21

Дата на първата тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC22

Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC23

Дата на следващата тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC24

Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC25

Дата на последната тръжна процедура

{DATEFORMAT}

NPEC26

Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура

{MONETARY}

NPEC27

Брой неуспешни тръжни процедури

{INTEGER-9999}

Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“

NPEH1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Законоустановено неизплатено салдо към месец n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Информация за просрочените салда към месец n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n

{MONETARY}


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Образец за базисните експозиции — Обезпечени с активи търговски ценни книжа

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за базисните експозиции“

IVAL1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Нов идентификатор на базисната експозиция

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Вид на базисната експозиция

{LIST}

IVAL6

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAL7

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1

{NUTS}

IVAL8

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2

{NUTS}

IVAL9

Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3

{NUTS}

IVAL10

Класификация на географския регион

{YEAR}

IVAL11

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

IVAL12

Брой на базисните експозиции

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Експозиции в EUR

{MONETARY}

IVAL14

Експозиции в GBP

{MONETARY}

IVAL15

Експозиции в USD

{MONETARY}

IVAL16

Други експозиции

{MONETARY}

IVAL17

Максимален остатъчен срок до падежа

{INTEGER-9999}

IVAL18

Среден остатъчен срок до падежа

{INTEGER-9999}

IVAL19

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

{PERCENTAGE}

IVAL20

Съотношение на дълга към дохода

{PERCENTAGE}

IVAL21

Вид на погасяването

{MONETARY}

IVAL22

Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец

{MONETARY}

IVAL23

Честота на редовните лихвени плащания над един месец

{MONETARY}

IVAL24

Вземания по плаващ лихвен процент

{MONETARY}

IVAL25

Финансирана сума

{MONETARY}

IVAL26

Разсейвания

{MONETARY}

IVAL27

Обратно изкупени експозиции

{MONETARY}

IVAL28

Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията

{MONETARY}

IVAL29

Експозиции в неизпълнение

{MONETARY}

IVAL30

Експозиции в неизпълнение по РКИ

{MONETARY}

IVAL31

Бруто амортизации през периода

{MONETARY}

IVAL32

Просрочие 1—29 дни

{PERCENTAGE}

IVAL33

Просрочие 30—59 дни

{PERCENTAGE}

IVAL34

Просрочие 60—89 дни

{PERCENTAGE}

IVAL35

Просрочие 90—119 дни

{PERCENTAGE}

IVAL36

Просрочие 120—149 дни

{PERCENTAGE}

IVAL37

Просрочие 150—179 дни

{PERCENTAGE}

IVAL38

Просрочие 180+ дни

{PERCENTAGE}

IVAL39

Преструктурирани експозиции

{PERCENTAGE}

IVAL40

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL41

Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL42

Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)

{MONETARY}

IVAL43

Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)

{MONETARY}

IVAL44

Преструктурирани експозиции (погасителен план)

{MONETARY}

IVAL45

Преструктурирани експозиции (падеж)

{MONETARY}

IVAL46

Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL47

Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL48

Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)

{MONETARY}

IVAL49

Преструктурирани експозиции (други)

{MONETARY}


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за секюритизацията“

IVSS1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVSS3

Наименование на секюритизацията

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Наименование на докладващия субект

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Лица за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Телефон за контакт с докладващия субект

{TELEPHONE}

IVSS7

Електронна поща за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVSS9

Субект, който запазва риска

{LIST}

IVSS10

Вид на базисната експозиция

{LIST}

IVSS11

Метод за прехвърляне на риска

{Y/N}

IVSS12

Задействащи параметри/отношения

{Y/N}

IVSS13

Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване

{DATEFORMAT}

IVSS14

Възстановявания по главницата през периода

{MONETARY}

IVSS15

Възстановявания по лихвата през периода

{MONETARY}

IVSS16

Събирания по главницата през периода

{MONETARY}

IVSS17

Събирания по лихвата през периода

{MONETARY}

IVSS18

Тегления по ликвидното улеснение

{Y/N}

IVSS19

Допълнителен спред по секюритизацията

{MONETARY}

IVSS20

Механизъм за блокиране на допълнителен спред

{Y/N}

IVSS21

Текуща свръхобезпеченост

{PERCENTAGE}

IVSS22

Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване

{PERCENTAGE}

IVSS23

Разсейвания

{MONETARY}

IVSS24

Бруто амортизации през периода

{MONETARY}

IVSS25

Обратно изкупени експозиции

{MONETARY}

IVSS26

Преструктурирани експозиции

{MONETARY}

IVSS27

Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение

{PERCENTAGE}

IVSS28

Експозиции в неизпълнение

{MONETARY}

IVSS29

Експозиции в неизпълнение по РКИ

{MONETARY}

IVSS30

Подход за определяне на рисковите тегла

{LIST}

IVSS31

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS37

Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение на банката

{PERCENTAGE}

IVSS38

Просрочие 1—29 дни

{PERCENTAGE}

IVSS39

Просрочие 30—59 дни

{PERCENTAGE}

IVSS40

Просрочие 60—89 дни

{PERCENTAGE}

IVSS41

Просрочие 90—119 дни

{PERCENTAGE}

IVSS42

Просрочие 120—149 дни

{PERCENTAGE}

IVSS43

Просрочие 150—179 дни

{PERCENTAGE}

IVSS44

Просрочие 180+ дни

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVSR1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Описание

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Праг

{NUMERIC}

IVSR6

Действителна стойност

{NUMERIC}

IVSR7

Статус

{Y/N}

IVSR8

Срок за отстраняване на нарушението

{INTEGER-9999}

IVSR9

Честотата на изчислението

{INTEGER-9999}

IVSR10

Последствия при нарушение

{LIST}

Раздел „Информация за паричните потоци“

IVSF1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Нов идентификатор на позицията за паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Позицията от паричния поток

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Сума, платена по време на периода

{MONETARY}

IVSF6

Налични средства впоследствие

{MONETARY}


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за програмата“

IVAS1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAS3

Наименование на докладващия субект

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Лица за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Телефон за контакт с докладващия субект

{TELEPHONE}

IVAS6

Електронна поща за контакт с докладващия субект

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Задействащи параметри/отношения

{Y/N}

IVAS8

Нередовни експозиции

{MONETARY}

IVAS9

Среднопретеглена продължителност

{INTEGER-9999}

IVAS10

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVAS11

Субект, който запазва риска

{LIST}

Раздел „Информация за сделката“

IVAN1

Единен идентификатор — програма за ОАТЦК

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

IVAN4

Код на отрасъла по NACE

{NACE}

IVAN5

Метод за запазване на риска

{LIST}

IVAN6

Субект, който запазва риска

{LIST}

IVAN7

Среднопретеглена продължителност

{INTEGER-9999}

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVAR1

Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Описание

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Статус

{Y/N}

IVAR6

Последствия при нарушение

{LIST}


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

ФОРМАТ

Раздел „Информация за секюритизацията“

SESS1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESS2

Крайна дата за предаване на данните

{DATEFORMAT}

SESS3

Не отговаря на изискванията за ОПС

{Y/N}

SESS4

Коригиращи действия

{Y/N}

SESS5

Административни мерки

{Y/N}

SESS6

Съществено изменение на документите по сделката

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Пълно прехвърляне на права при продажбата

{Y/N}

SESS8

Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение

{LIST}

SESS9

Вид на глобалния договор за доверително управление

{LIST}

SESS10

ДСЦС — Стойност

{MONETARY}

SESS11

ДСЦС — Стойност на главницата

{MONETARY}

SESS12

ДСЦС — Брой сметки

{INTEGER-999999999}

SESS13

Салдо по главницата на облигациите

{MONETARY}

SESS14

Дял на продавача

{PERCENTAGE}

SESS15

Дял от финансирането

{PERCENTAGE}

SESS16

Приходи, разпределени за тази серия

{MONETARY}

SESS17

Бенчмарк за лихвения суап

{LIST}

SESS18

Дата на падеж на лихвения суап

{DATEFORMAT}

SESS19

Номинал на лихвения суап

{MONETARY}

SESS20

Валута по платежното рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Валута по получаващото рамо на валутния суап

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Обменен курс по валутния суап

{PERCENTAGE}

SESS23

Дата на падеж на валутния суап

{DATEFORMAT}

SESS24

Номинал на валутния суап

{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEST1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SEST2

Първоначален идентификатор на транша

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Нов идентификатор на транша

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

{ISIN}

SEST5

Наименование на транша

{ALPHANUM-100}

SEST6

Вид на транша/облигацията

{LIST}

SEST7

Валута

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Първоначално салдо по главницата

{MONETARY}

SEST9

Текущо салдо по главницата

{MONETARY}

SEST10

Честотата на лихвените плащания

{LIST}

SEST11

Дата на лихвеното плащане

{DATEFORMAT}

SEST12

Дата на плащане по главницата

{DATEFORMAT}

SEST13

Текущ купон

{PERCENTAGE}

SEST14

Текущ лихвен марж/спред

{PERCENTAGE}

SEST15

Минимална стойност на купона

{PERCENTAGE}

SEST16

Максимална стойност на купона

{PERCENTAGE}

SEST17

Купон с повишаваща/понижаваща се стойност

{PERCENTAGE}

SEST18

Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона

{DATEFORMAT}

SEST19

Конвенция за работните дни

{LIST}

SEST20

Текущ лихвен индекс

{LIST}

SEST21

Срок на текущия лихвен индекс

{LIST}

SEST22

Дата на емитиране

{DATEFORMAT}

SEST23

Дата на отпускане

{DATEFORMAT}

SEST24

Законоустановен падеж

{DATEFORMAT}

SEST25

Клауза за удължаване

{LIST}

SEST26

Дата на следващата опция за покупка

{DATEFORMAT}

SEST27

Праг на опцията за пълно погасяване

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Дата на следващата опция за продажба

{DATEFORMAT}

SEST29

Конвенция за броене на дните

{LIST}

SEST30

Конвенция при сетълмент

{LIST}

SEST31

Текуща начална точка на загуба

{PERCENTAGE}

SEST32

Първоначална начална точка на загуба

{PERCENTAGE}

SEST33

Текущо кредитно подобрение

{PERCENTAGE}

SEST34

Първоначално кредитно подобрение

{PERCENTAGE}

SEST35

Формула на кредитното подобрение

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Равностойни (pari passu) траншове

{ISIN}

SEST37

Първостепенни траншове

{ISIN}

SEST38

Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница

{MONETARY}

SEST39

ИКПС на гаранта

{LEI}

SEST40

Наименование на гаранта

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Подсектор на гаранта по ЕСС

{ESA}

SEST42

Вид защита

{LIST}

Раздел „Информация на ниво сметка“

SESA1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESA2

Първоначален идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Нов идентификатор на сметката

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Вид сметка

{LIST}

SESA5

Целево салдо по сметката

{MONETARY}

SESA6

Фактическо салдо по сметката

{MONETARY}

SESA7

Амортизиране на сметка

{Y/N}

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SESP1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESP2

ИКПС на контрагента

{LEI}

SESP3

Наименование на контрагента

{ALPHANUM-100}

SESP4

Вид контрагент

{LIST}

SESP5

Държава на установяване на контрагента

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Праг за рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Рейтинг на контрагента

{ALPHANUM-100000}

SESP8

ИКПС на източника на рейтинга на контрагента

{LEI}

SESP9

Наименование на източника на рейтинга на контрагента

{ALPHANUM-100}

Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“

SESC1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESC2

Крайна дата на неизискуемия период

{DATEFORMAT}

SESC3

Вид облигации, обезпечени с кредити

{LIST}

SESC4

Текущ период

{LIST}

SESC5

Начална дата на текущия период

{DATEFORMAT}

SESC6

Крайна дата на текущия период

{DATEFORMAT}

SESC7

Пределна концентрация

{PERCENTAGE}

SESC8

Ограничения — законоустановен падеж

{PERCENTAGE}

SESC9

Ограничения — подчинени експозиции

{PERCENTAGE}

SESC10

Ограничения — необслужвани експозиции

{PERCENTAGE}

SESC11

Ограничения — бартерни експозиции

{PERCENTAGE}

SESC12

Ограничения — експозиции с нулев купон

{PERCENTAGE}

SESC13

Ограничения — експозиции в капиталови инструменти

{PERCENTAGE}

SESC14

Ограничения — експозиции в синдикирани заеми

{PERCENTAGE}

SESC15

Ограничения — дискреционни продажби

{PERCENTAGE}

SESC16

Дискреционни продажби

{MONETARY}

SESC17

Реинвестиции

{MONETARY}

SESC18

Ограничения — кредитно подобрение

{Y/N}

SESC19

Ограничения — квоти

{Y/N}

SESC20

Ограничения — сделки

{Y/N}

SESC21

Ограничения — емисии

{Y/N}

SESC22

Ограничения — обратно изкупуване

{Y/N}

SESC23

Ограничения — рефинансиране

{Y/N}

SESC24

Ограничения — възнаграждение по облигациите

{Y/N}

SESC25

Ограничения — кредитна защита

{Y/N}

SESC26

Период за ликвидация на обезпечението

{INTEGER-9999}

SESC27

Ликвидация на обезпечението — отмяна

{Y/N}

Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“

SESL1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESL2

ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

{LEI}

SESL3

Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Дата на създаване

{DATEFORMAT}

SESL5

Дата на регистрация

{DATEFORMAT}

SESL6

Наети лица

{INTEGER-9999}

SESL7

Наети лица — облигации, обезпечени с кредити

{INTEGER-9999}

SESL8

Наети лица — преструктуриране

{INTEGER-9999}

SESL9

Активи под управление

{MONETARY}

SESL10

Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж

{MONETARY}

SESL11

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити

{MONETARY}

SESL12

Управлявани активи — ЕС

{MONETARY}

SESL13

Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

{MONETARY}

SESL14

Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС

{INTEGER-9999}

SESL15

Капитал

{MONETARY}

SESL16

Капитал — запазване на риска

{MONETARY}

SESL17

Време за сетълмент

{INTEGER-9999}

SESL18

Честота на оценка

{INTEGER-9999}

SESL19

Процент на неизпълнение — 1 година

{PERCENTAGE}

SESL20

Процент на неизпълнение — 5 години

{PERCENTAGE}

SESL21

Процент на неизпълнение — 10 години

{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за синтетично покритие“

SESV1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESV2

Идентификатор на инструмента за защита

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Вид защита

{LIST}

SESV4

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита

{ISIN}

SESV5

Наименование на доставчика на защита

{ALPHANUM-100}

SESV6

ИКПС на доставчика на защита

{LEI}

SESV7

Публичноправен субект с нулево рисково тегло

{Y/N}

SESV8

Приложимо право

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)

{LIST}

SESV10

Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване

{LIST}

SESV11

Вид синтетична секюритизация

{Y/N}

SESV12

Валута на защитата

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Текущ номинал на защитата

{MONETARY}

SESV14

Максимален номинал на защитата

{MONETARY}

SESV15

Начална точка на загуба по защитата

{PERCENTAGE}

SESV16

Крайна точка на загуба по защитата

{PERCENTAGE}

SESV17

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации

{ISIN}

SESV18

Покритие на защитата

{LIST}

SESV19

Дата на прекратяване на защитата

{DATEFORMAT}

SESV20

Прагове на същественост

{Y/N}

SESV21

Условия за нареждане на плащане

{LIST}

SESV22

Възможни коригиращи плащания

{Y/N}

SESV23

Продължителност на периода на преструктуриране

{INTEGER-9999}

SESV24

Задължение за възстановяване

{Y/N}

SESV25

Замяна на обезпечения

{Y/N}

SESV26

Изисквания за покритие на обезпечението

{PERCENTAGE}

SESV27

Първоначален марж на обезпечението

{MONETARY}

SESV28

Срок за предоставяне на обезпечението

{INTEGER-9999}

SESV29

Сетълмент

{LIST}

SESV30

Разрешен максимален срок до падеж

{DATEFORMAT}

SESV31

Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV32

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV33

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита

{LIST}

SESV34

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита

{PERCENTAGE}

SESV35

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита

{PERCENTAGE}

SESV36

Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV37

Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV38

Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита

{LIST}

SESV39

Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита

{PERCENTAGE}

SESV40

Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита

{PERCENTAGE}

SESV41

Използване на допълнителен спред

{Y/N}

SESV42

Определение на допълнителен спред

{Y/N}

SESV43

Текущ статус на защитата

{LIST}

SESV44

Несъстоятелност като кредитно събитие

{Y/N}

SESV45

Неизвършено плащане като кредитно събитие

{Y/N}

SESV46

Преструктурирането като кредитно събитие

{Y/N}

SESV47

Кредитно събитие

{Y/N}

SESV48

Кумулативни плащания в полза на купувача на защита

{MONETARY}

SESV49

Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита

{MONETARY}

SESV50

Кумулативни плащания в полза на продавача на защита

{MONETARY}

SESV51

Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита

{MONETARY}

SESV52

Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред

{MONETARY}

Раздел „Информация за емитента на обезпечението“

SESI1

Единен идентификатор

{ALPHANUM-28}

SESI2