EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1182

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1182 на Комисията от 19 май 2020 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (текст от значение за ЕИП)

C/2020/3151

OJ L 261, 11.8.2020, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1182/oj

11.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1182 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2020 година

за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 37, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В таблица 3 в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се съдържа списък на хармонизирани класифициране и етикетиране на опасните вещества, който е съставен въз основа на критериите, определени в части 2—5 от приложение I към същия регламент.

(2)

В Европейската агенция по химикали („Агенцията“) бяха внесени предложения за въвеждане на хармонизирано класифициране и етикетиране на определени вещества и за актуализиране или заличаване на хармонизираното класифициране и етикетиране на определени други вещества в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Въз основа на становищата (2) по тези предложения, изготвени от Комитета за оценка на риска (КОР) на Агенцията, както и въз основа на коментарите, получени от заинтересованите страни, е целесъобразно да се въведе, актуализира или заличи хармонизираното класифициране и етикетиране на определени вещества. Тези становища на КОР са:

Становище от 8 юни 2018 г. относно азотна киселина ... %[C ≤ 70 %];

Становище от 9 март 2018 г. относно влакна от силициев карбид (с диаметър < 3 μm, дължина > 5 μm и съотношение между дължината и диаметъра ≥ 3:1);

Становище от 8 юни 2018 г. относно винилтриметоксисилан; винил(триметокси)силан;

Становище от 8 юни 2018 г. относно винилтрис(2-метоксиетокси)силан; 6-винил-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан;

Становище от 8 юни 2018 г. относно диметилдисулфид;

Становище от 8 юни 2018 г. относно гранулирана мед;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно бис(N-нитрозо-N-хидроксициклохексиламинато-О,О’)мед; бис(N-циклохексилдиазенийдиокси)мед; [Cu-HDO];

Становище от 14 септември 2018 г. относно диоктилкалаен дилаурат; [1] станан, диоктил-, бис(кокосов ацилокси) производни [2];

Становище от 30 ноември 2018 г. относно дибензо[def,p]хризен, дибензо[a,l]пирен;

Становище от 9 март 2018 г. относно ипконазол (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-5-изопропил-2-(4-хлоробензил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол;

Становище от 8 юни 2018 г. относно бис(2-(2-метоксиетокси)етилов) етер; тетраглим;

Становище от 8 юни 2018 г. относно паклобутразол (ISO); (2RS,3RS)-4,4-диметил-1-(4-хлорофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол;

Становище от 8 юни 2018 г. относно 2,2-бис(бромометил)пропан-1,3-диол;

Становище от 14 септември 2018 г. относно гераниол; (2E)-3,7-диметилокта-2,6-диен-1-ол;

Становище от 28 януари 2019 г. относно 2-(4-трет-бутилбензил)пропионалдехид;

Становище от 9 март 2018 г. относно MCPA-тиоетил (ISO); S-етилов (2-метил-4-хлорофенокси)етантиоат; S-етилов o-толил-4-хлороокситиоацетат;

Становище от 9 март 2018 г. относно диизооктилов фталат;

Становище от 14 септември 2018 г. относно 4-{[(6-хлоропиридин-3-ил)метил](2,2-дифлуороетил)амино}фуран-2(5H)-он; флупирадифурон;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно тиенкарбазон-метил (ISO); метилов 4-[(4,5-дихидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсулфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат;

Становище от 9 март 2018 г. относно L-(+)-млечна киселина; (2S)-2-хидроксипропанова киселина;

Становище от 9 март 2018 г. относно 2-метилоксиетилов акрилат;

Становище от 8 юни 2018 г. относно глиоксилова киселина ...%;

Становище от 14 септември 2018 г. относно натриев N-(хидроксиметил)глицинат; [формалдехид, освободен от натриев N-(хидроксиметил)глицинат];

Становище от 30 ноември 2018 г. относно калиев (оксидо-NNO-азокси)циклохексан; 1-оксид на циклохексилхидроксидиазен, калиева сол; [K-HDO];

Становище от 14 септември 2018 г. относно мецетрониев етилсулфат; N-етил-N,N-диметилхексадекан-1-аминиев етилов сулфат; мецетрониев етилов сулфат [MES];

Становище от 9 март 2018 г. относно (2RS)-2-[2-(трифлуорометил)-4-(4-хлорофенокси)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол; мефентрифлуконазол;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно оксатиапипролин (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-дифлуорофенил)-4,5-дихидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифлуорометил)-1H-пиразол-1-ил]етанон;

Становище от 14 септември 2018 г. относно цинков пиритион; (T-4)-бис[1-(хидрокси-.капа.O)пиридин-2(1H)-тионато-.капа.S]цинк;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно 3-хлоро-4-(хлорометил)-1-[3-(трифлуорометил)фенил]пиролидин-2-он, флуорохлоридон (ISO);

Становище от 30 ноември 2018 г. относно 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он; [DCOIT];

Становище от 8 юни 2018 г. относно 2-метил-1,2-бензотиазол-3(2H)-он; [MBIT];

Становище от 30 ноември 2018 г. относно 3-(дифлуорометил)-1-метил-N-(3′,4′,5′-трифлуоробифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид; флуксапироксад;

Становище от 8 юни 2018 г. относно N-(хидроксиметил)акриламид; метилолакриламид; [NMA];

Становище от 15 октомври 2018 г. относно 1,3-диметил-N-[2-(4-метилпентан-2-ил)фенил]-5-флуоро-1H-пиразол-4-карбоксамид; 1,3-диметил-2’-[(RS)-1,3-диметилбутил]-5-флуоропиразол-4-карбоксанилид; пенфлуфен;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно ипроваликарб (ISO); изопропилов [(2S)-3-метил-1-{[1-(4-метилфенил)етил]амино}-1-оксобутан-2-ил]карбамат;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно силтиофам (ISO); N-алил-4,5-диметил-2-(триметилсилил)тиофен-3-карбоксамид;

Становище от 9 март 2018 г. относно екстракт от маргоза [студенопресовано масло от семена без черупки на Azadirachta indica, извлечено със суперкритичен въглероден диоксид];

Становище от 8 юни 2018 г. относно азотна киселина ...%[C> 70 %];

Становище от 9 март 2018 г. относно октаметилциклотетрасилоксан; [D4];

Становище от 30 ноември 2018 г. относно пиримифос-метил (ISO); O-[2-(диетиламино)-6-метилпиримидин-4-илов) O,O-диметилов фосфоротиоат;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно фосфин;

Становище от 14 септември 2018 г. относно диоктилдихлоростанан;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно 2-етилхексилов 10-етил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат; [DOTE];

Становище от 30 ноември 2018 г. относно олово;

Становище от 14 септември 2018 г. относно 2-бутоксиетанол; монобутилов етер на етиленгликола;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно m-бис(2,3-епоксипропокси)бензен; диглицидилов етер на резорцинола;

Становище от 14 септември 2018 г. относно трибенурон-метил (ISO); метилов 2-[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метилкарбамоилсулфамоил]бензоат;

Становище от 8 юни 2018 г. относно азоксистробин (ISO); метилов (E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат;

Становище от 9 март 2018 г. относно етофумесат (ISO); (RS)-2-етокси- 3,3-диметил-2,3-дихидробензофуран-5-илов метансулфонат;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно 2,4-динитрофенол;

Становище от 14 септември 2018 г. относно месотрион (ISO) 2-[4-(метилсулфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклохександион;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно октилинон (ISO); 2-октил-2H-изотиазол-3-он; [OIT];

Становище от 14 септември 2018 г. относно химексазол (ISO); 3-хидрокси-5-метилизоксазол;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно хекситиазокс (ISO); транс- -4-метил-2-оксо-5-(4-хлорофенил)-N-циклохексил-3-тиазолидинкарбоксамид;

Становище от 9 март 2018 г. относно пиметрозин (ISO); (E)-4,5-дихидро-6-метил-4-(3-пиридилметилeнамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он;

Становище от 9 март 2018 г. относно имипротрин (ISO); реакционна маса от: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метилов (1R)-цис-хризантемат; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метилов (1R)-транс-хризантемат;

Становище от 14 септември 2018 г. относно бутаноноксим; етилметилкетоксим; етилметилкетоноксим;

Становище от 8 юни 2018 г. относно бис(α,α-диметилбензил)пероксид;

Становище от 9 март 2018 г. относно разклонен хексатриаконтан;

Становище от 30 ноември 2018 г. относно хексилов 2-(1-(диетиламинохидроксифенил)метаноил)бензоат; хексилов 2-[4-(диетиламино)-2-хидроксибензоил]бензоат.

(3)

По отношение на веществото олово (CAS № 7439-92-1 и индекс номера 082-013-00-1 (олово в прахообразна форма; [диаметър на частиците < 1 mm];) и 082-014-00-7 (олово в масивна форма; [диаметър на частиците ≥ 1 mm])), в становището си от 30 ноември 2018 г. КОР предложи да се прилага едно и също екологично класифициране към масивната и към прахообразната форма. Въпреки това, с оглед на по-ниската степен на разтваряне на масивната форма, ковката структура на оловото, специфичното преднамерено производство на праха и различното екологично класифициране между масивните и прахообразните форми на съществуващите вписвания за други метали в приложение VI, е необходимо КОР да направи допълнителна оценка дали да се прилага едно и също екологично класифициране за масивната и прахообразната форма на оловото. В допълнение, бяха предоставени нови научни данни, които показват, че екологичното класифициране на масивната форма, препоръчано в становището на КОР, може да не е подходящо. Поради това екологичното класифиицране на масивната форма няма да бъде включено в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, докато КОР не използва възможността да представи преразгледано становище.

(4)

По отношение на веществото 2-бутоксиетанол; монобутилов етер на етиленгликола; (CAS № 111-76-2), бяха предоставени нови научни данни, отнасящи се до клас на опасност „остра токсичност (вдишване)“, които показват, че препоръчаното в становището на КОР класифициране в този клас на опасност, основаващо се на по-стари данни, може да не е подходящо. Поради това този клас на опасност не следва да бъде променян в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, докато КОР не използва възможността да представи преразгледано становище на базата на новата информация, докато всички други класове на опасност, обхванати от становището на КОР, следва да бъдат включени.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Привеждането в съответствие с новите или актуализираните хармонизирани класифицирания не следва да се изисква незабавно, тъй като е необходим известен период от време, за да се даде възможност на доставчиците да адаптират етикетирането и опаковането на веществата и смесите към новите или актуализираните класифицирания и да продадат съществуващите запаси, отговарящи на съществуващите преди това регулаторни изисквания. Този период от време е необходим също така, за да се даде достатъчно време на доставчиците да предприемат действията, необходими за осигуряване на непрекъснато спазване на други правни изисквания, вследствие на промените, направени по силата на настоящия регламент. Тези изисквания могат да включват определените в член 22, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) или определените в член 50 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(7)

Въпреки това, доставчиците следва да имат възможността да прилагат новите разпоредби за класифициране, етикетиране и опаковане на доброволна основа преди датата на прилагане на настоящия регламент. Това е в съответствие с подхода, възприет в член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Таблица 3 в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както е дадено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2022 г.

Чрез дерогация от разпоредбите на втората алинея от настоящия член преди 1 март 2022 г. веществата и смесите могат да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, както е изменен от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  становищата са достъпни на следния уебсайт: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 г.

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и Съвета от 22 май 2012 г.

относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 таблица 3 в част 3 се изменя, както следва:

(1)

добавят се следните вписвания:

Индекс номер

Химично наименование

ЕО №

CAS №

Класифициране

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

Забележки

Код(ове) за клас и категория на опасност

Код(ове) на предупрежденията за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупрежденията за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„007-030-00-3

азотна киселина ...% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

вдишване: ATE = 2,65 mg/L (пари)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B“

„014-048-00-5

влакна от силициев карбид (с диаметър < 3 μm, дължина > 5 μm и съотношение между дължината и диаметъра ≥ 3: 1)

206-991-8

409-21-2

308076-74-6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i“

 

 

 

„014-049-00-0

винилтриметоксисилан; винил(триметокси)силан

220-449-8

2768-02-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„014-050-00-6

винилтрис(2-метоксиетокси)силан;

6-винил-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан

213-934-0

1067-53-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„016-098-00-3

диметилдисулфид

210-871-0

624-92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (горни дихателни пътища, вдишване)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (горни дихателни пътища, вдишване)

H319

H317

H410

 

вдишване: ATE = 5 mg/L (пари)

орално: ATE = 190 mg/kg телесно тегло

M = 1

M = 10“

 

„029-024-00-X

гранулирана мед;

[дължина на частиците: от 0,9 mm до 6,0 mm; ширина на частиците: от 0,494 до 0,949 mm]

231-159-6

7440-50-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411“

 

 

 

„029-025-00-5

бис(N-нитрозо-N-хидроксициклохексиламинато-O,O’)мед;

бис(N-циклохексилдиазенийдиокси)мед;

[Cu-HDO]

239-703-4

312600-89-8

15627-09-5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (черен дроб)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (черен дроб)

H318

H410

 

орално: ATE = 360 mg/kg телесно тегло

M = 1

M = 1“

 

„050-031-00-9

диоктилкалаен дилаурат; [1]

станан, диоктил-, бис(кокосов ацилокси) производни [2]

222-883-3 [1] 293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (имунна система)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (имунна система)“

 

 

 

„601-092-00-0

дибензо[def,p]хризен;

дибензо[a,l]пирен

205-886-4

191-30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %“

 

„603-237-00-3

ипконазол (ISO);

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)- 5-изопропил-2-(4-хлоробензил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол

-

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (очи, кожа, черен дроб)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (очи, кожа, черен дроб)

H410

 

орално: ATE = 500 mg/kg телесно тегло

M = 100“

 

„603-238-00-9

бис(2-(2-метоксиетокси)етилов) етер; тетраглим

205-594-7

143-24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„603-239-00-4

паклобутразол (ISO);

(2RS,3RS)- 4,4-диметил-1-(4-хлорофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол

-

76738-62-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

вдишване: ATE = 3,13 mg/L (прах или мъгла)

орално: ATE = 490 mg/kg телесно тегло

M = 10

M = 10“

 

„603-240-00-X

2,2-бис(бромометил)пропан-1,3-диол

221-967-7

3296-90-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340“

 

 

 

„603-241-00-5

гераниол;

(2E)-3,7-диметилокта-2,6-диен-1-ол

203-377-1

106-24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„605-041-00-3

2-(4-трет-бутилбензил)пропионалдехид

201-289-8

80-54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd“

 

 

 

„607-738-00-8

MCPA-тиоетил (ISO);

S-етилов (2-метил-4-хлорофенокси)етантиоат; S-етилов o-толил-4-хлороокситиоацетат

246-831-4

25319-90-8

Acute Tox. 4

STOT RE. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H373 (черен дроб)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (черен дроб)

H410

 

орално: ATE = 450 mg/kg телесно тегло

M = 10

M = 10“

 

„607-740-00-9

диизооктилов фталат

248-523-5

27554-26-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„607-741-00-4

4-{[(6-хлоропиридин-3-ил)метил](2,2-дифлуороетил)амино}фуран-2 (5H)-он; флупирадифурон

-

951659-40-8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (мускул)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (мускул)

H410

 

орално: ATE = 500 mg/kg телесно тегло

M = 10

M = 10“

 

„607-742-00-X

тиенкарбазон-метил (ISO);

метилов 4-[(4,5-дихидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсулфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат

-

317815-83-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

M = 1000“

 

„607-743-00-5

L-(+)-млечна киселина;

(2S)-2-хидроксипропанова киселина

201-196-2

79-33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071“

 

 

„607-744-00-0

2-метоксиетилов акрилат

221-499-3

3121-61-7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

вдишване: ATE = 2,7 mg/L (пари)

орално: ATE = 404 mg/kg телесно тегло“

 

„607-745-00-6

глиоксилова киселина ...%

206-058-5

298-12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B“

„607-746-00-1

натриев N-(хидроксиметил)глицинат;

[формалдехид, отделен от натриев N-(хидроксиметил)глицинат]

274-357-8

70161-44-3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

вдишване: ATE = 3 mg/L (прах или мъгла)

орално: ATE = 1100 mg/kg телесно тегло

8

9“

„611-181-00-6

калиев (оксидо-NNO-азокси)циклохексан;

1-оксид на хидроксициклохексилдиазена, калиева сол;

[K-HDO]

-

66603-10-9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (черен дроб)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (черен дроб)

H315

H318

H411

 

орално: ATE = 136 mg/kg телесно тегло“

 

„612-294-00-3

мецетрониев етилсулфат;

N-етил-N, N-диметилхексадекан-1-аминиев етилов сулфат;

мецетрониев етилов сулфат;

[MES]

221-106-5

3006-10-8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1000“

 

„613-331-00-6

(2RS)-2-[2-(трифлуорометил)-4-(4-хлорофенокси)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол;

мефентрифлуконазол

-

1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-332-00-1

оксатиапипролин (ISO);

1-(4-{4-[5-(2,6-дифлуорофенил)-4,5-дихидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифлуорометил)-1H-пиразол-1-ил]етанон

-

1003318-67-9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1“

 

„613-333-00-7

цинков пиритион; (T-4)-бис[1-(хидрокси-.капа.O)пиридин-2(1H)-тионато-.капа.S]цинк

236-671-3

13463-41-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

вдишване: ATE = 0,14 mg/L (прах или мъгла)

орално: ATE = 221 mg/kg телесно тегло

M = 1000

M = 10“

 

„613-334-00-2

флурохлоридон (ISO);

1-[3-(трифлуорометил)фенил]-3-хлоро-4-(хлорометил)пиролидин-2-он

262-661-3

61213-25-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

орално: ATE = 500 mg/kg телесно тегло

M = 100

M = 100“

 

„613-335-00-8

2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он [DCOIT]

264-843-8

64359-81-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

вдишване: ATE = 0,16 mg/L (прах или мъгла)

орално: ATE = 567 mg/kg телесно тегло

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613-336-00-3

2-метил-1,2-бензотиазол-3(2H)-он;

[MBIT]

-

2527-66-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

дермално: ATE = 1100 mg/kg телесно тегло

орално: ATE = 175 mg/kg телесно тегло

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1“

 

„616-228-00-4

3-(дифлуорометил)-1-метил-N-(3′,4′,5′-трифлуоробифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид

флуксапироксад

-

907204-31-3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-230-00-5

N-(хидроксиметил)акрилмид; метилолакриламид; [NMA]

213-103-2

924-42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (периферна нервна система)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (периферна нервна система)“

 

 

 

„616-231-00-0

1,3-диметил-N-[2-(4-метилпентан-2-ил)фенил]-5-флуоро-1H-пиразол-4-карбоксамид; 1,3-диметил-2’-[(RS)-1,3-диметилбутил]-5-флуоропиразол-4-карбоксанилид;

пенфлуфен

-

494793-67-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-232-00-6

ипроваликарб (ISO);

изопропилов [(2S)-3-метил-1-{[1-(4-метилфенил)етил]амино}-1-оксобутан-2-ил]карбамат

-

140923-17-7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351“

 

 

 

„616-233-00-1

силтиофам (ISO);

N-алил-4,5-диметил-2-(триметилсилил)тиофен-3-карбоксамид

-

175217-20-6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411“

 

 

 

„650-057-00-6

Екстракт от маргоза [студенопресовано масло от семена без черупки на Azadirachta indica, извлечено със суперкритичен въглероден диоксид]

283-644-7

84696-25-3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412“

 

 

 

(2)

вписванията, съответстващи на поредни номера 007-004-00-1; 014-018-00-1; 015-134-00-5; 015-181-00-1; 050-021-00-4; 050-027-00-7; 082-013-00-1; 603-014-00-0; 603-065-00-9; 605-019-00-3; 607-177-00-9; 607-256-00-8; 607-314-00-2; 609-041-00-4; 609-064-00-X; 613-112-00-5; 613-115-00-1; 613-125-00-6; 613-202-00-4; 613-259-00-5; 616-014-00-0 и 617-006-00-X, се заменят съответно със следните вписвания:

Индекс номер

Химично наименование

ЕО №

CAS №

Класифициране

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

Забележки

Код(ове) за клас и категория на опасност

Код(ове) на предупрежденията за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупрежденията за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„007-004-00-1

азотна киселина ...% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B“

„014-018-00-1

октаметилциклотетрасилоксан;

[D4]

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10“

 

„015-134-00-5

пиримифос-метил (ISO);

O-[2-(диетиламино)-6-метилпиримидин-4-илов] O,O-диметилов фосфоротиоат

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (нервна система)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (нервна система)

H410

 

орално: ATE = 1414 mg/kg телесно тегло

M = 1000

M = 1000“

 

„015-181-00-1

фосфин

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

вдишване:

ATE = 10 ppmV (газове)

U“

„050-021-00-4

дихлородиоктилстанан

222-583-2

3542-36-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 **

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 **

H412

 

Repr. 1B; H360 D: C ≥ 0,03 %

вдишване: ATE = 0,098 mg/L (прах или мъгла)“

 

„050-027-00-7

2-етилхексилов 10-етил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат; [DOTE]

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (имунна система)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (имунна система)

H410“

 

 

 

„082-013-00-1

олово в прахообразна форма; [диаметър на частиците < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD H362

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10“

 

„603-014-00-0

2-бутоксиетанол;

монобутилов етер на етиленгликола

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

орално: ATE = 1200 mg/kg телесно тегло“

 

„603-065-00-9

m-бис(2,3-епоксипропокси)бензен;

диглицидилов етер на резорцинола

202-987-5

101-90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

дермално: ATE = 300 mg/kg телесно тегло орално: ATE = 500 mg/kg телесно тегло“

 

„607-177-00-9

трибенурон-метил (ISO)

метилов 2-[N-(6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метилкарбамоилсулфамоил]бензоат

401-190-1

101200-48-0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-256-00-8

азоксистробин (ISO);

метилов (E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат

-

131860-33-8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

вдишване:

ATE = 0,7 mg/L (прах или мъгла)

M = 10

M = 10“

 

„607-314-00-2

етофумесат (ISO);

(RS)-2-етокси-3,3-диметил-2,3-дихидробензофуран-5-илов метансулфонат

247-525-3

26225-79-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„609-041-00-4

2,4-динитрофенол

200-087-7

51-28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

дермално: ATE = 300 mg/kg телесно тегло орално: ATE = 30 mg/kg телесно тегло“

 

„609-064-00-X

мeсотрион (ISO);

2-[4-(метилсулфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклохександион

-

104206-82-8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (очи, нервна система)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (очи, нервна система)

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-112-00-5

октилинон (ISO);

2-октил-2H-изотиазол-3-он; [OIT]

247-761-7

26530-20-1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

вдишване: ATE = 0,27 mg/L (прах или мъгла)

дермално: ATE = 311 mg/kg телесно тегло орално: ATE = 125 mg/kg телесно тегло

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613-115-00-1

химексазол (ISO);

5-метил-3-хидроксиизоксазол

233-000-6

10004-44-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

орално: ATE = 1600 mg/kg телесно тегло“

 

„613-125-00-6

хекситиазокс (ISO);

транс-4-метил-2-оксо-5-(4-хлорофенил)-N-циклохексил-3-тиазолидинкарбоксамид

-

78587-05-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-202-00-4

пиметрозин (ISO);

(E) -4,5-дихидро-6-метил-4-(3-пиридилметилeнамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он

-

123312-89-0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1“

 

„613-259-00-5

имипротрин (ISO);

реакционна маса от: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метилов (1R)-цис-хризантемат; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-транс-хризантемат;

428-790-6

72963-72-5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (нервна система; орално, вдишване)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (нервна система; орално, вдишване)

H410

 

вдишване: ATE = 1,4 mg/L (прах или мъгла)

орално: ATE = 550 mg/kg телесно тегло

M = 10

M = 10“

 

„616-014-00-0

бутаноноксим; етилметилкетоксим; етилметилкетоноксим

202-496-6

96-29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (горни дихателни пътища)

H373 (кръвоносна система)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (горни дихателни пътища)

H373 (кръвоносна система)

H315

H318

H317

 

дермално: ATE = 1100 mg/kg телесно тегло орално: ATE = 100 mg/kg телесно тегло“

 

„617-006-00-X

бис(α,α-диметилбензил)пероксид

201-279-3

80-43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411“

 

 

 

(3)

вписванията, съответстващи на поредни номера 601-064-00-8 и 607-693-00-4, се заличават.


Top