EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1018

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1018 на Комисията от 13 юли 2020 година за одобряване на активното вещество железен(III) пирофосфат като вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

C/2020/4604

OJ L 225, 14.7.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1018/oj

14.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 225/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1018 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2020 година

за одобряване на активното вещество железен(III) пирофосфат като вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 във връзка с член 22, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 декември 2015 г. BROS Sp. z o.o. Sp.k. подаде до Полша заявление за одобрение на активното вещество железен(III) пирофосфат в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент на 24 юни 2016 г. Полша, като държавата членка докладчик, уведоми заявителя, останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), че заявлението е допустимо.

(3)

На 21 август 2018 г. държавата членка докладчик представи на Комисията проект на доклад за оценка, с копие до Органа, в който се прави оценка на това дали може да се очаква посоченото активно вещество да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Органът изпълни изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на държавите членки, на Комисията и на Органа. На 9 август 2019 г. извършената от държавата членка докладчик оценка на допълнителната информация бе предадена на Органа под формата на актуализиран проект на доклад за оценка.

(5)

На 17 декември 2019 г. Органът предаде на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението си (2) относно това дали може да се очаква активното вещество железен(III) пирофосфат да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението си публично достояние.

(6)

На 23 и 24 март 2020 г. Комисията представи пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклад за преглед относно железен(III) пирофосфат, а на 19 май 2020 г. — проект на настоящия регламент за одобрение на железен(III) пирофосфат.

(7)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по доклада за преглед.

(8)

Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, и по-специално на видовете употреба, които са проучени и подробно описани в доклада за преглед.

(9)

Освен това Комисията счита, че железният(III) пирофосфат представлява активно вещество с нисък риск по смисъла на член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Всъщност железният(III) пирофосфат не е вещество с възможен риск и отговаря на условията, посочени в точка 5 и във втората алинея от точка 5.1.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. По-конкретно, въпреки че железният(III) пирофосфат се счита за устойчиво вещество, той в крайна сметка се дисоциира до йони, които са съставен елемент на храната на човека, намират се навсякъде в околната среда и са от съществено значение за функционирането на организма на животните и растенията. От това следва, че допълнителната експозиция на хората, животните и околната среда посредством видовете употреба, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, се очаква да бъде пренебрежимо малка в сравнение с експозицията при нормални условия в природата.

(10)

Поради това е целесъобразно железният(III) пирофосфат да бъде одобрен като вещество с нисък риск.

(11)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество железен(III) пирофосфат, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2020. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество железен(III) пирофосфат. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(1):5986, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота  (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Железен(III) пирофосфат

CAS № 10058-44-3

CIPAC №: -

железен(3+) дифосфат

≥ 802 g/kg

Следните онечиствания представляват токсикологичен и екологичен проблем и не трябва да превишават посочените по-долу количества в техническия материал:

Олово: 3 mg/kg

Живак: 0,1 mg/kg

Кадмий: 1 mg/kg

3.8.2020 г.

3.8.2035 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно железен(III) пирофосфат, и по-специално допълнения I и II към него.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преглед.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота  (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„20

Железен(III) пирофосфат

CAS № 10058-44-3

CIPAC №: -

железен(3+) дифосфат

≥ 802 g/kg

Следните онечиствания представляват токсикологичен и екологичен проблем и не трябва да превишават посочените по-долу количества в техническия материал:

Олово: 3 mg/kg

Живак: 0,1 mg/kg

Кадмий: 1 mg/kg

3,8,2020 г.

3,8,2035 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно железен(III) пирофосфат, и по-специално допълнения I и II към него.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преглед.


Top