EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Регламент (ЕС) 2020/749 на Комисията от 4 юни 2020 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорат във и върху определени продукти (текст от значение за ЕИП)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/749 НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2020 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорат във и върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 16, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2008/865/ЕО на Комисията (2) всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлорат, бяха отменени вследствие на невключването на хлорат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Не са определени конкретни максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за хлорат и тъй като това вещество не е включено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005, за всички храни и фуражи, включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005, понастоящем се прилага МДГОВ по подразбиране от 0,01 mg/kg.

(3)

Освен че вече е използван в продукти за растителна защита, хлоратът е също така вещество, което се образува като страничен продукт при използването на хлорни дезинфектанти в преработката на храни и питейна вода. Тези употреби водят до наличието на остатъци от хлорат в храните.

(4)

Между 2014 и 2018 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) събра данни от наблюдения с цел да проучи наличието на остатъци от хлорат в храните и в питейната вода. Тези данни показаха че остатъците от хлорат често са налични в количества над МДГОВ по подразбиране от 0,01 mg/kg и че тези количества варират в зависимост от източника и продукта. От тези констатации следва, че дори и да се използват добри практики, понастоящем не е възможно да бъдат постигнати равнища на остатъци от хлорат, съответстващи на настоящите МДГОВ от 0,01 mg/kg.

(5)

Органът прие научно становище относно рисковете за общественото здраве във връзка с наличието на хлорат в храните (4). В това становище Органът определи приемлива дневна доза (ПДД) в размер на 3 μg/kg телесно тегло на ден и остра референтна доза (ARfD) в размер на 36 μg/kg телесно тегло. Органът заключи че въз основа на данните, събрани през 2014 г., острата експозиция на хлорат чрез храната не превишава ARfD. Средните равнища на експозиция на хлорат чрез храните в европейските държави превишават ПДД при някои подгрупи на населението, като бебета и малки деца, с лека до умерена недостатъчност на йод.

(6)

С цел да бъдат понижени границите на съдържание на хлорат и да се намали експозицията посредством координирани действия в няколко съответни и свързани сектора, през 2017 г. държавите членки договориха мултидисциплинарен план за действие, обхващащ набор от действия, които да бъдат предприети паралелно, в това число действия по отношение на питейната вода, хигиената и определянето на временни максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи.

(7)

Настоящия регламент се отнася до определянето на временни максимално допустими граници на остатъчни вещества. За тази цел в периода 2014—2018 г. държавите членки и стопанските субекти в областта на храните събраха значителен обем данни за наличието на веществото. Данните показват обща тенденция към спад, което предполага, че производствените практики вече са се подобрили до известна степен. Конкретно за хлората, при който остатъчните вещества не се получават при употреба като пестицид, а в резултат на използване на разтвори на хлорна основа в преработката на храни и в пречистването на питейна вода, МДГОВ следва да се определят на нива, които са „толкова ниски, колкото е разумно постижимо“ (принцип ALARA), като се следват добрите производствени практики и същевременно остава възможно спазването на добри практики по отношение на хигиената. Този подход гарантира че стопанските субекти в областта на храните прилагат, доколкото е възможно, мерки за предотвратяване и намаляване на нивата на хлорат в храните с цел опазване на общественото здраве, но също така отчитат и необходимостта от микробиологична безопасност на храните.

(8)

В съответствие с принципа ALARA временните МДГОВ за хлората се базират на 95-ия процентил от данните за наличието на веществото, като се има предвид използването на законосъобразно пречистена питейна вода при преработката на храни.Временните МДГОВ следва да бъдат преразгледани най-късно пет години след датата на публикуване на настоящия регламент с оглед на възможните тенденции в областта на хигиената, питейната вода, по-нататъшния напредък, отбелязан от стопанските субекти в областта на храните при занижаването на нивата на наличие на хлорат, или при постъпването на нови сведения и данни, които налагат преразглеждане на по-ранна дата.

(9)

Комисията се консултира с референтните лаборатории на Европейския съюз относно подходящите граници на определяне (LOD) за остатъци от хлорат при конкретни продукти.

(10)

Предвид научното становище на Органа и като се вземат под внимание факторите, свързани с разглеждания въпрос, предложените МДГОВ отговарят на изискванията съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Временните МДГОВ за хлорат следва да бъдат преразгледани не по-късно от 8 юни 2025 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Решение на Комисията 2008/865/ЕО от 10 ноември 2008 г. относно невключването на хлорат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 7).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2015 г. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food (Научно становище относно рисковете за общественото здраве във връзка с наличието на хлорат в храните). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(6):4135, стр. 103.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се добавя следната колона за хлорат:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (a)

Хлорат (А)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

 

Цитрусови плодове

0,05

0110010

 

Грейпфрути

 

0110020

 

Портокали

 

0110030

 

Лимони

 

0110040

 

Сладки лимони

 

0110050

 

Мандарини

 

0110990

 

Други (2)

 

0120000

 

Черупкови плодове

0,1

0120010

 

Бадеми

 

0120020

 

Бразилски орехи

 

0120030

 

Кашу

 

0120040

 

Кестени

 

0120050

 

Кокосови орехи

 

0120060

 

Лешници

 

0120070

 

Орехи макадамия

 

0120080

 

Пеканови орехи

 

0120090

 

Ядки от пиния

 

0120100

 

Шамфъстък

 

0120110

 

Орехи

 

0120990

 

Други (2)

 

0130000

 

Семкови плодове

0,05

0130010

 

Ябълки

 

0130020

 

Круши

 

0130030

 

Дюли

 

0130040

 

Мушмули

 

0130050

 

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

 

Други (2)

 

0140000

 

Костилкови плодове

0,05

0140010

 

Кайсии

 

0140020

 

Череши (сладки)

 

0140030

 

Праскови

 

0140040

 

Сливи

 

0140990

 

Други (2)

 

0150000

 

Ягодоплодни култури

0,05

0151000

а)

грозде

 

0151010

 

Трапезно грозде

 

0151020

 

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

 

Къпини

 

0153020

 

Полски къпини

 

0153030

 

Малини (червени и жълти)

 

0153990

 

Други (2)

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

 

Боровинки

 

0154020

 

Червени боровинки

 

0154030

 

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

 

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

 

Шипки

 

0154060

 

Черници (черни и бели)

 

0154070

 

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

 

Плодове от черен бъз

 

0154990

 

Други (2)

 

0160000

 

Смесени плодове

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

0161010

 

Фурми

0,3

0161020

 

Смокини

0,3

0161030

 

Трапезни маслини

0,7

0161040

 

Кумквати

0,3

0161050

 

Карамболи

0,3

0161060

 

Райска ябълка

0,3

0161070

 

Ямболан/явайска слива

0,3

0161990

 

Други (2)

0,3

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,3

0162010

 

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

 

Личи

 

0162030

 

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

 

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

 

Звездни ябълки

 

0162060

 

Виржинска хурма

 

0162990

 

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

0,3

0163010

 

Авокадо

 

0163020

 

Банани

 

0163030

 

Манго

 

0163040

 

Папая

 

0163050

 

Нарове

 

0163060

 

Черимоя

 

0163070

 

Гуава

 

0163080

 

Ананаси

 

0163090

 

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

 

Дуриан

 

0163110

 

Бодлива анона

 

0163990

 

Други (2)

 

0200000

 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

 

Кореноплодни и грудкови

 

0211000

а)

картофи

0,05

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,05

0212010

 

Корени от маниока

 

0212020

 

Сладки картофи

 

0212030

 

Игнами/индийски картофи

 

0212040

 

Корени от арарут

 

0212990

 

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

0,15

0213010

 

Червено цвекло

 

0213020

 

Моркови

 

0213030

 

Целина с едри глави

 

0213040

 

Хрян

 

0213050

 

Земна ябълка

 

0213060

 

Пащърнак

 

0213070

 

Магданоз на грудки

 

0213080

 

Репички

 

0213090

 

Козя брада

 

0213100

 

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

 

Репи

 

0213990

 

Други (2)

 

0220000

 

Луковични зеленчуци

 

0220010

 

Чесън

0,7

0220020

 

Лук

0,5

0220030

 

Шалот/дребен лук

0,5

0220040

 

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0,5

0220990

 

Други (2)

0,05

0230000

 

Плодни зеленчуци

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

0231010

 

Домати

0,1

0231020

 

Сладки пиперки

0,3

0231030

 

Патладжани

0,4

0231040

 

Бамя

0,1

0231990

 

Други (2)

0,1

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,2

0232010

 

Краставици

 

0232020

 

Корнишони

 

0232030

 

Тиквички

 

0232990

 

Други (2)

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

0,08

0233010

 

Пъпеши

 

0233020

 

Тикви

 

0233030

 

Дини

 

0233990

 

Други (2)

 

0234000

г)

сладка царевица

0,1

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,1

0240000

 

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

 

Броколи

0,4

0241020

 

Карфиол

0,06

0241990

 

Други (2)

0,06

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

0,07

0242010

 

Брюкселско зеле

 

0242020

 

Зеле

 

0242990

 

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

0243010

 

Китайско зеле

0,06

0243020

 

Къдраво зеле

0,2

0243990

 

Други (2)

0,06

0244000

г)

алабаш

0,06

0250000

 

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

0,7

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0251010

 

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

 

Маруля

 

0251030

 

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

 

Кресон и други кълнове

 

0251050

 

Земен кресон

 

0251060

 

Рукола

 

0251070

 

Червен синап

 

0251080

 

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

0251990

 

Други (2)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

0252010

 

Спанак

 

0252020

 

Тученица

 

0252030

 

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

 

Други (2)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

 

0254000

г)

воден кресон

 

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0256010

 

Кервел

 

0256020

 

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

 

Листа от целина

 

0256040

 

Магданоз

 

0256050

 

Градински чай

 

0256060

 

Розмарин

 

0256070

 

Мащерка

 

0256080

 

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

 

Дафинов лист

 

0256100

 

Градински пелин

 

0256990

 

Други (2)

 

0260000

 

Бобови

0,35

0260010

 

Фасул (с шушулки)

 

0260020

 

Фасул (без шушулки)

 

0260030

 

Грах (с шушулки)

 

0260040

 

Грах (без шушулки)

 

0260050

 

Леща

 

0260990

 

Други (2)

 

0270000

 

Стъблени зеленчуци

0,25

0270010

 

Аспержи

 

0270020

 

Артишок

 

0270030

 

Целина

 

0270040

 

Резене

 

0270050

 

Артишок/ангинарии/ кардун

 

0270060

 

Праз

 

0270070

 

Ревен

 

0270080

 

Бамбукови филизи

 

0270090

 

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

 

Други (2)

 

0280000

 

Гъби, мъхове и лишеи

 

0280010

 

Култивирани гъби

0,7

0280020

 

Диворастящи гъби

0,7

0280990

 

Мъхове и лишеи

0,05

0290000

 

Водорасли и прокариотни организми

0,05

0300000

 

ВАРИВА

0,35

0300010

 

Фасул

 

0300020

 

Леща

 

0300030

 

Грах

 

0300040

 

Лупина

 

0300990

 

Други (2)

 

0400000

 

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

 

Маслодайни семена

0,05

0401010

 

Ленено семе

 

0401020

 

Фъстъци

 

0401030

 

Маково семе

 

0401040

 

Сусамово семе

 

0401050

 

Слънчогледово семе

 

0401060

 

Семена от рапица

 

0401070

 

Соя

 

0401080

 

Семена от синап

 

0401090

 

Семена от памук

 

0401100

 

Тиквено семе

 

0401110

 

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

0401120

 

Семена от пореч

 

0401130

 

Камелина

 

0401140

 

Конопено семе

 

0401150

 

Рициново семе

 

0401990

 

Други (2)

 

0402000

 

Маслодайни плодове

0,7

0402010

 

Маслини за производство на масло

 

0402020

 

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

 

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

 

Капок (растителен пух)

 

0402990

 

Други (2)

 

0500000

 

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,05

0500010

 

Ечемик

 

0500020

 

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

 

Царевица

 

0500040

 

Просо

 

0500050

 

Овес

 

0500060

 

Ориз

 

0500070

 

Ръж

 

0500080

 

Сорго

 

0500090

 

Пшеница

 

0500990

 

Други (2)

 

0600000

 

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05

0610000

 

Чай

 

0620000

 

Кафе на зърна

 

0630000

 

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

 

Лайка

 

0631020

 

Хибискус

 

0631030

 

Роза

 

0631040

 

Жасмин

 

0631050

 

Липа

 

0631990

 

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

 

Ягодови листа

 

0632020

 

Ройбос

 

0632030

 

Мате

 

0632990

 

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

 

Валериан

 

0633020

 

Женшен

 

0633990

 

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

 

Какао на зърна

 

0650000

 

Група Рожкови

 

0700000

 

ХМЕЛ

0,05

0800000

 

ПОДПРАВКИ

 

0810000

 

Подправки на семена

0,07

0810010

 

Анасон

 

0810020

 

Черен кимион

 

0810030

 

Целина

 

0810040

 

Кориандър

 

0810050

 

Кимион

 

0810060

 

Копър

 

0810070

 

Резене

 

0810080

 

Сминдух

 

0810090

 

Индийско орехче

 

0810990

 

Други (2)

 

0820000

 

Подправки, които представляват плодове на растения

0,07

0820010

 

Бахар/пимента

 

0820020

 

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

 

Ким

 

0820040

 

Кардамон

 

0820050

 

Хвойна

 

0820060

 

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

 

Ванилия

 

0820080

 

Тамаринд

 

0820990

 

Други (2)

 

0830000

 

Подправки, които се получават от кората на растения

0,07

0830010

 

Канела

 

0830990

 

Други (2)

 

0840000

 

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

 

Сладък корен/гол сладник

0,07

0840020

 

Джинджифил (10)

 

0840030

 

Куркума

0,07

0840040

 

Хрян (11)

 

0840990

 

Други (2)

0,07

0850000

 

Подправки, които представляват пъпки

0,07

0850010

 

Карамфил

 

0850020

 

Каперси

 

0850990

 

Други (2)

 

0860000

 

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,07

0860010

 

Жълт минзухар

 

0860990

 

Други (2)

 

0870000

 

Подправки, които представляват обвивки

0,07

0870010

 

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

 

Други (2)

 

0900000

 

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,05

0900010

 

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

 

Захарна тръстика

 

0900030

 

Корени от цикория

 

0900990

 

Други (2)

 

1000000

 

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

 

Продукти от

 

1011000

а)

свине

 

1011010

 

Мускули

0,05

1011020

 

Мазнини

0,1*

1011030

 

Черен дроб

0,05

1011040

 

Бъбреци

0,05

1011050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1011990

 

Други (2)

0,05

1012000

б)

говеда

 

1012010

 

Мускули

0,05

1012020

 

Мазнини

0,1*

1012030

 

Черен дроб

0,05

1012040

 

Бъбреци

0,05

1012050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1012990

 

Други (2)

0,05

1013000

в)

овце

 

1013010

 

Мускули

0,05

1013020

 

Мазнини

0,1*

1013030

 

Черен дроб

0,05

1013040

 

Бъбреци

0,05

1013050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1013990

 

Други (2)

0,05

1014000

г)

кози

 

1014010

 

Мускули

0,05

1014020

 

Мазнини

0,1*

1014030

 

Черен дроб

0,05

1014040

 

Бъбреци

0,05

1014050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1014990

 

Други (2)

0,05

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

 

Мускули

0,05

1015020

 

Мазнини

0,1*

1015030

 

Черен дроб

0,05

1015040

 

Бъбреци

0,05

1015050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1015990

 

Други (2)

0,05

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

 

Мускули

0,05

1016020

 

Мазнини

0,1*

1016030

 

Черен дроб

0,05

1016040

 

Бъбреци

0,05

1016050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1016990

 

Други (2)

0,05

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

 

Мускули

0,05

1017020

 

Мазнини

0,1*

1017030

 

Черен дроб

0,05

1017040

 

Бъбреци

0,05

1017050

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1017990

 

Други (2)

0,05

1020000

 

Мляко

0,1

1020010

 

Краве

(+)

1020020

 

Овче

(+)

1020030

 

Козе

(+)

1020040

 

Кобилешко

(+)

1020990

 

Други (2)

 

1030000

 

Птичи яйца

0,05

1030010

 

Кокоши

 

1030020

 

Пачи

 

1030030

 

Гъши

 

1030040

 

Пъдпъдъчи

 

1030990

 

Други (2)

 

1040000

 

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05*

1050000

 

Земноводни и влечуги

0,05

1060000

 

Сухоземни безгръбначни животни

0,05

1070000

 

Диви сухоземни гръбначни животни

0,05

1100000

 

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

1200000

 

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

1300000

 

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

(*)

Граница на аналитично определяне

а)

За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.

Хлорат (A)

(А)

С цел да бъдат взети предвид спецификите на остатъчните вещества на хлората, в преработени храни (включително, по смисъла на настоящия регламент, храни, получени посредством процесите, изброени в член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕО) № 852/2004), които са били в контакт с продукти, съдържащи остатъчни вещества на хлората, или които съдържат съставки с такива остатъчни вещества, като например спомагателни средства за обработка или питейна вода, използвани в съответствие с приложимите законодателни изисквания, тези добавени количества от остатъчни вещества на хлората следва да бъдат вземани предвид при определянето на допустимото съдържание на остатъчни вещества на хлората във или върху преработени хранителни продукти, в съответствие с член 20, параграф 1 от настоящия регламент. Тежестта на доказване относно границите на тези добавени количества пада върху стопанските субекти в областта на храните и фуражите.

(+)

Включва сурово мляко, топлинно обработено мляко и мляко за производството на млечни продукти, съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 1308/2013. МДГОВ се прилага за готово за употреба мляко (продавано като такова или реконституирано съгласно указанията на производителя)

1020010 Краве

(+)

Включва сурово мляко, топлинно обработено мляко и мляко за производството на млечни продукти. МДГОВ се прилага за готово за употреба мляко (продавано като такова или реконституирано съгласно указанията на производителя)

1020020 Овче

1020030 Козе

1020040 Кобилешко


Top