EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0692

Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 379–520 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj

3.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/379


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/692 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2020 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 234, параграф 2, член 237, параграф 4 и член 239, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните наскоро беше актуализирано с приемането на т. нар. Законодателство за здравеопазването на животните. С посочения регламент, който влезе в сила на 20 април 2016 г. и който се прилага от 21 април 2021 г., се отменят и заменят около 40 основни акта. С него също така се изисква приемането на редица делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията относно отмяна и замяна на около 400 акта на Комисията, които съществуват в областта на здравеопазването на животните преди новата законодателна уредба, установена със Законодателството за здравеопазването на животните.

(2)

Условията за търговия са се променили след приемането на първите разпоредби за здравеопазване на животните на равнището на Съюза, като се има предвид, че обемът на търговията с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход нараства значително както в рамките на Съюза, така и с трети държави. По време на същия този период в резултат на политиките и правилата на Съюза в областта на здравеопазването на животните някои болести бяха ликвидирани в Съюза, а други са предотвратени или контролирани в редица държави членки. Вече няколко пъти обаче нововъзникващите болести са поставяли нови предизвикателства за здравния статус на животните в Съюза, търговията и местната икономика в областите, засегнати от тези болести.

(3)

Правилата, установени в настоящия акт, допълват правилата, които вече са определени в Законодателството за здравеопазване на животните. Те следва да предоставят необходимите гаранции, за да се осигури, че пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които се въвеждат в Съюза, не представляват риск за здравето на отглеждани и диви животни, които биха могли да изложат на риск здравния статус на Съюза по отношение на болестите по животните и да окажат вредно икономическо въздействие върху съответните сектори.

(4)

В член 234 от Законодателството за здравеопазване на животните се предвижда, че до приемането на делегирани актове за определяне на ветеринарно-здравни изисквания по отношение на конкретен вид и категория животно, зародишен продукт или продукт от животински произход, държавите членки могат, след оценка на съответните рискове, да прилагат национални правила, ако те отговарят на определени изисквания, предвидени в посочения регламент. Поради това въвеждането в Съюза на видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, може да бъде предмет на съответните национални правила, прилагани от държавите членки.

(5)

Съществуващите разпоредби за здравеопазване на животните, определени в предишни актове на Комисията относно въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, доказаха своята ефективност; поради това целта и същността на съществуващите правила следва да бъдат запазени, но и актуализирани в настоящия регламент, за да се вземат предвид правилата за по-добро регулиране, новата уредба за здравеопазването на животните, заложени в Законодателството за здравеопазване на животните, и новите налични научни познания, международните стандарти и опитът от прилагането на предишни актове на Съюза.

(6)

За да бъдат избегнати ненужни нарушения на търговията, с ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратки, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, следва да се гарантира плавен преход от изискванията, предвидени в съществуващите преди него актове на Съюза.

(7)

Със Законодателството за здравеопазване на животните се определят правилата за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. И по-специално, в част V, глава 1 от посочения регламент, в която се определят ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, се предвижда Комисията да приема делегирани актове за допълнение на ветеринарно-здравните изисквания, които вече са установени в него.

(8)

В член 229, параграф 1 от Законодателството за здравеопазването на животните се определят изискванията, съгласно които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход. Изискванията обхващат условия по отношение на третата държава или територия на произход, животновъдния обект на произход, ветеринарно-здравните изисквания, които тези пратки се изисква да спазват, както и ветеринарен здравен сертификат, декларации или други документи, които следва да придружават тези пратки.

(9)

Освен това в член 234, параграф 1 от Законодателството за здравеопазването на животните се посочва, че ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратки с видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях трябва да бъдат най-малко толкова строги, колкото установените в посочения регламент и в делегираните актове, приети в съответствие с него, приложими за движение в рамките на Съюза на тези видове и категории от посочените стоки. Ако изискванията не са толкова строги колкото посочените в регламента, те трябва да предлагат равностойни на ветеринарно-здравните изисквания гаранции, предвидени в част IV от посочения регламент.

(10)

В член 234, параграф 2 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда приемането на делегирани актове за допълнение на правилата, определени в посочения регламент, по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави и територии, и във връзка с движението в рамките на Съюза и боравенето с посочените стоки след тяхното въвеждане в Съюза с цел да се ограничат възможните рискове.

(11)

В член 237, параграф 1 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда, че държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход само ако тези пратки са придружени от ветеринарни здравни сертификати и декларации или други документи, които се изискват съгласно посочения регламент. В член 237, параграф 2 от посочения регламент се посочва, че ветеринарният здравен сертификат трябва да е проверен и подписан от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход. В тази връзка в член 237, параграф 4 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда Комисията да приема делегирани актове във връзка с дерогациите от изискванията за ветеринарен здравен сертификат, определени в член 237, параграф 1 и член 237, параграф 2 от същия регламент, и да определя правила, с които се изисква тези пратки да бъдат придружавани от декларации или други документи.

(12)

В член 239, параграф 2 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда Комисията да приема делегирани актове относно специалните правила и допълнителните изисквания за някои конкретни видове въвеждане в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, както и дерогации от общите ветеринарно-здравни изисквания, предвидени в член 229, параграф 1 и член 237, параграф 1 от посочения регламент и в правилата за допълнение, установени в делегираните актове, приети в съответствие с член 234, параграф 2 и член 237, параграф 4 от него.

(13)

Правилата за допълнение, установени в настоящия регламент в съответствие с член 234, параграф 2 и член 239, параграф 2 от Законодателството за здравеопазването на животните, са взаимносвързани. В член 234, параграф 2 се предвижда Комисията да определи общите изисквания за въвеждане в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, а в член 239, параграф 2 се предвижда Комисията да определи специалните правила и допълнителните изисквания за дерогациите от посочените общи изисквания.

(14)

Изискванията за ветеринарен здравен сертификат, предвидени в член 237 от Законодателството за здравеопазването на животните, са част от уредбата с правилата по отношение на въвеждането в Съюза на пратки животни, зародишни продукти и продукти от животински произход. Правомощието, предоставено на Комисията съгласно член 237, параграф 4 от посочения регламент, да предоставя дерогации от ветеринарно-здравните изисквания, е част от тази обща уредба с правила.

(15)

Законодателството за здравеопазването на животните вече съдържа няколко определения. Освен това настоящият регламент следва също така има връзка с определенията, предвидени в други актове на Съюза в свързани с него области — хигиената на храните и официалния контрол, като например определенията в Регламент (ЕО) № 853/2004 (2). За целите на определянето на ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход е целесъобразно да бъдат включени конкретни определения, включително определения за някои категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход. Тези определения са необходими, за да се поясни кои категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход представляват риск за здравето на животните и поради това са обвързани с ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза.

(16)

В интерес на последователността на законодателството на Съюза, а така също и според риска за здравето на животните, определението за „прясно месо“ за целите на настоящия регламент следва да включва определенията за „прясно месо“, „мляно месо“ и „месни заготовки“, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

(17)

Освен това за целите на настоящия регламент определението за „месни продукти“ следва да включва определенията за „месни продукти“, „обработени стомаси“, „мехури“, „черва“, „топени мазнини“, „месни екстракти“ и „кръвни продукти“, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004. Това е така, защото от гледна точка на здравеопазването на животните всички тези стоки представляват един и същ риск за здравето на животните и следва да бъдат предмет на едни и същи мерки за ограничаване на риска.

(18)

Определението за кланичен труп, установено в Регламент (ЕО) № 853/2004, следва да бъде адаптирано, за да се определи и „кланичен труп на копитно животно“ с цел да се разграничи то от „карантия“. Това е така, защото тези две стоки представляват различни рискове за здравето на животните, като карантията представлява по-висок риск.

(19)

В настоящия регламент следва да бъде определено и понятието „естествени обвивки“, като в това определение следва да бъде отчетено определението, включено в терминологичния речник на Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). В определението следва да се поясни кои продукти от животински произход трябва да бъдат разглеждани като естествени обвивки и поради това да подлежат на специалните видове обработка за ограничаване на риска, предвидени в настоящия регламент.

(20)

В член 229, параграф 1 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда, че въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход се разрешава само ако те идват от трети държави или територии, включени в списък на държави и територии, от които е разрешено въвеждането в Съюза на конкретните видове и категории животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, в съответствие с критериите, определени в член 230, параграф 1, и ако пратките отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, предвидени в член 234 и следващите делегирани актове. В настоящия регламент следва да се предвиди, че компетентният орган е отговорен за проверката на това дали тези въвеждани в Съюза пратки отговарят на посочените изисквания.

(21)

В член 237, параграф 1 от Законодателството за здравеопазването на животните се предвижда, че въвеждането в Съюза на пратки с видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии се разрешава само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, издаден от компетентния орган на третата държава или територия, от декларации или други документи, или от всички тези документи. Поради това в настоящия регламент следва да се изясни какви документи се изискват във всеки отделен случай и на компетентния орган следва да се възложи отговорността да проверява дали такива пратки, въвеждани в Съюза, отговарят на това общо изискване.

(22)

Информацията, която се съдържа във ветеринарните здравни сертификати, декларациите и другите документи, придружаващи пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, трябва точно да отразява дали пратките отговарят на общите изисквания, предвидени в Законодателството за здравеопазването на животните, и на съответните изисквания, определени в настоящия регламент. Поради това в настоящия регламент следва да се определят задължения за операторите, които отговарят за въвеждането в Съюза на такива пратки, и за компетентните органи на държавата членка на въвеждане в Съюза по отношение на валидността на документите, придружаващи пратките, и на това дали такива пратки отговарят на условията да бъдат въвеждани в Съюза.

(23)

Като се вземат под внимание рисковете за здравето на животните, като например инкубационните периоди на болестите, и с цел да се избегне неправилната употреба на ветеринарните здравни сертификати, е необходимо да бъде определен срок за валидността на тези сертификати само за животни и яйца за люпене. Причината за това е, че те представляват по-висок риск за здравето на животните в сравнение с продуктите от животински произход, които може да са били предмет на мерки за ограничаване на риска, и зародишните продукти, които се транспортират замразени в затворени и запечатани контейнери. Тъй като обаче транспортирането по море на живи животни и на яйца за люпене може да отнеме повече време, срокът на валидност на сертификата в този случай следва да бъде удължен, при условие че са предприети определени мерки за ограничаване на риска.

(24)

Ветеринарно-здравните изисквания, които е необходимо да се спазват, и гаранциите, които се предоставят от трети държави и територии, при въвеждане в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, зависят от болестите, изброени в член 5 и в приложение II към Законодателството за здравеопазването на животните, и тяхната категоризация съгласно предвиденото в член 9, параграф 1 от посочения регламент и в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (3). В посочения регламент се установяват определенията за болести от категории A, B, C, D и E и се посочва, че правилата за профилактика и контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, се прилагат за видовете и групите от списъка, посочени в приложението към него.

(25)

В част II, глава 1 на Законодателството за здравеопазването на животните се установяват правилата относно уведомяването и докладването за болести, за да се гарантира ранно откриване и ефективен контрол на болестите в Съюза. В настоящия регламент следва да се уточнят параметрите на системите за уведомяване и за докладване, които да бъдат въведени в третите държави или територии, за да се гарантира наличието на системи, равностойни на въведените в Съюза, включително болестите, които подлежат на условията за уведомяване и за докладване. В този смисъл, макар живите животни да могат да предават болестите, заради които са включени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 като видове от списъка, не всички продукти от животински произход и зародишни продукти, получени от тези животни, могат да предават тези болести. В настоящия регламент следва да се поясни кои са болестите по животните, пораждащи опасения, и поради това подлежащи на обявяване и на докладване за всеки отделен вид и категория животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза.

(26)

Ветеринарно-здравните изисквания, установени в настоящия регламент, следва да се основават на различни степени на защита от рискове за здравето на животните. Различните изисквания варират в зависимост от това дали са свързани с трета държава на произход, територия на произход, зона, намираща се в рамките на тази трета държава или територия, компартмент в рамките на тази трета държава или територия, когато става въпрос за аквакултурни животни, животновъден обект на произход на животните или на продуктите от животински произход или животновъден обект или център за събиране на зародишни продукти.

(27)

Надзорът на болестите и тяхната проследимост в животновъдните обекти са основни елементи на политиката на Съюза за контрол на болести. В настоящия регламент следва да бъдат включени някои основни изисквания относно проследимостта и посещенията за проверка на здравословното състояние на животните в животновъдните обекти на произход на животни, предназначени за въвеждане в Съюза, както и в животновъдните обекти на произход на животните, от които са получени зародишните продукти и продуктите от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза. Тези изисквания следва да бъдат равностойни на определените в Регламент (ЕС) 2016/429 и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно посочения регламент.

(28)

Освен това, когато даден вид животновъден обект в трета държава или територия, в който се отглеждат животни или има зародишни продукти, представлява определен риск за здравето на животните, той следва да получи специално одобрение от компетентния орган на третата държава или територия, за да извършва износ за Съюза, като се предоставят гаранции, равностойни на предвидените в членове 92—100 от Регламент (ЕС) 2016/429, за някои животновъдни обекти в Съюза.

(29)

Пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза, не следва да се считат за представляващи риск за здравето на животните в своята държава или територия на произход и не следва да бъдат подлагани на национални програми за ликвидиране или други национални ограничения, основани на опасения за здравето на животните.

(30)

Ветеринарно-здравните изисквания за въвеждане в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход трябва да осигуряват ефективна защита срещу въвеждането и разпространението в Съюза на заразни болести по животните. Не се разрешава въвеждането в Съюза от трети държави или територии или зони, а по отношение на аквакултурни животни — компартменти от тях, инфектирани с някои от болестите от списъка, за които Съюзът има статут „свободен от болест“, и следователно представляващи сериозен риск за здравето на животните в рамките на Съюза.

(31)

Отговорност на Съюза е да прецени дали дадена трета държава, територия, зона или — когато се отнася за аквакултурни животни — компартмент на произход, са свободни от дадена болест. Оценката на Съюза следва да се основава на информация за надзора на болестите, предоставена от компетентния орган на третата държава или територия, и за нея да са отчетени разпоредбите на Съюза за здравеопазване на животните в част II от Законодателството за здравеопазването на животните и Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (4). Като допълнителни мерки за намаляване на риска може да бъдат поискани специални условия за някои болести и обстоятелства.

(32)

Определянето на трета държава или територия или зона от нея като свободна от дадена болест трябва да се основава на международно признати диагностични тестове и методи, извършени по едни и същи стандарти и процедури като прилаганите в рамките на Съюза.

(33)

Необходимо е да се гарантира, че здравният статус на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза, е в съответствие с гаранциите, предоставени от третата държава, територия или зона на произход. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди минимален срок на пребиваване на животните в третата държава, територия, зона или животновъден обект на произход и минимален период без контакт със стоки, които имат по-нисък здравен статус, преди да бъдат изпратени в Съюза. При определянето на продължителността на минималния срок на пребиваване следва да се вземат предвид инкубационният период на съответните болести и предвиденото местоназначение и употреба на животните, зародишните продукти и продуктите от животински произход.

(34)

За кучета, котки и порове не е необходимо да има срок на пребиваване, тъй като ваксинирането против бяс, болестта, пораждаща най-голямо опасение за тези видове, се изисква да бъде направено във всички случаи. Регистрираните коне, предназначени за състезания, надбягвания и културни мероприятия по конен спорт, също следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на срока на пребиваване, ако отговарят на допълнителни гаранции. Такова освобождаване от изискванията се основава на очакването, че тези коне са в много добро здравословно състояние.

(35)

Здравният статус на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза, може да бъде изложен на риск по време на транспортирането им от мястото на произход до мястото на въвеждане в Съюза, ако те влязат в контакт с животни или продукти, които не отговарят на същите изисквания, или ако преминават транзитно през трети държави, територии или зони с по-нисък здравен статус от този на държавата или територията на произход или зоната от нея. Поради това следва да бъдат приложени някои превантивни мерки, за да се запази техният здравен статус.

(36)

За да се гарантира, че за Съюза се изпращат само здрави животни, преди да бъдат изпратени, животните в пратките следва да бъдат подложени на клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар. Срокът за извършване на този преглед следва да бъде пригоден за някои видове и типичния за тях риск.

(37)

Сухоземните животни, яйцата за люпене и водните животни, предназначени за въвеждане в Съюза, следва да се транспортират само през трети държави, територии или зони, които също са включени в списък за въвеждане в Съюза на тези видове и категории животни и яйца за люпене, или да се разтоварват в тях. Включването в списък на тези държави, територии или зони означава, че те предоставят равностойни гаранции за здравето на животните като третата държава или територия на произход или зона от нея.

(38)

По време на транспортирането на сухоземни животни и яйца за люпене с въздухоплавателно средство или плавателен съд може да възникнат непредвидени събития, като например технически проблеми с транспортното средство, стачки на летищата и морските пристанища или непредвидени забавяния. Поради това е целесъобразно да се предвидят дерогации в случаите, когато могат да се предоставят гаранции. Това ще позволи транспортирането на сухоземните животни и яйцата за люпене към Съюза да продължи, като същевременно се гарантира здравният статус на тези стоки и се предотвратят допълнителни рискове за здравето на животните.

(39)

При еднокопитните животни трансбордирането и междинните спирания в държави, които не са от списъка, са част от обичайните операции във връзка с транспортирането; те следва да бъдат разрешени, ако са взети определени превантивни мерки.

(40)

Почистването и дезинфекцията на транспортните средства е дейност от възлово значение за предотвратяването на риска от разпространение на болести по животните. Когато се транспортират пратки с живи животни, предназначени за Съюза: почистването и дезинфекцията на транспортните средства следва да се извършват непосредствено преди натоварването на животните за изпращането им за Съюза.

(41)

Операциите по събиране на животните в трети държави или територии на произход могат да породят допълнителен риск за здравния статус на животните, предназначени за въвеждане в Съюза, в резултат от смесването им с животни с друг произход и от влизането им в контакт с тях. Поради това броят и продължителността на тези операции и видовете, за които е позволено да участват в тях, следва да бъдат ограничени до минимум и да бъдат за видовете, за които има надеждни системи за проследимост.

(42)

В допълнение към общите ветеринарно-здравни изисквания за здравето на животните е необходимо да се предвидят специални изисквания, като се вземат предвид рисковете за здравето на животните, свързани с различните видове, и категориите сухоземни животни, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

(43)

Различните видове копитни животни, определени в Законодателството за здравеопазването на животните, са изброени като видове, възприемчиви към болестите от списъка по Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882. В същия регламент са посочени и болестите от списъка в различни категории за различните видове копитни животни. Поради това в настоящия регламент следва ясно да се установят специалните изисквания и гаранции по отношение на болестите от списъка за различните видове и категории еднокопитни животни.

(44)

За предотвратяването на възникването на болести от категория А, от които Съюзът се счита за свободен, общото изискване за третата държава или територия или зона от нея на произход на копитни животни следва да бъде тя да има състояние, което е равностойно на състоянието на свободен от болест за срок, с който ще се гарантира, че въвеждането на животни от трета държава, територия или зона не излага на риск Съюза като свободен от болест. За болести от категория В, за които Съюзът има задължителни програми за ликвидиране, в настоящия регламент следва да се предвидят мерки за ограничаване на риска в случаите, когато третата държава или територия на произход не е изцяло свободна от тези болести.

(45)

Когато пратки с копитни животни са предназначени за въвеждане в държавите членки, които официално са свободни от болест или които имат одобрена програма за ликвидиране по отношение на инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит, вирусна диария по говедата или инфекция с вируса на болестта на Ауески, тези пратки следва да отговарят на допълнителни изисквания, за да се гарантира, че животните не излагат на риск здравния статус на тези конкретни държави членки по отношение на посочените болести.

(46)

Когато копитните животни са с произход от обособен специализиран животновъден обект и са предназначени за въвеждане в обособен специализиран животновъден обект в Съюза, по отношение на третата държава или територия на произход следва да се прилагат специални правила и допълнителни ветеринарно-здравни изисквания..,. Специалните правила следва да вземат под внимание спецификата на тези обособени специализирани животновъдни обекти и специалните условия, на които следва да отговарят те, за да бъдат одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход и от компетентния орган ва държавата членка по местоназначение.

(47)

Обособеният специализиран животновъден обект на произход може да бъде разположен в трета държава или територия, която не е включена в списъка за въвеждане в Съюза на конкретни видове копитни животни. Ще е необходимо също така да бъдат оценени националното законодателство и ветеринарните служби на третата държава или територия. Освен това животновъдният обект на произход следва да отговаря на допълнителни изисквания по отношение на надзора на болестите, ветеринарния надзор, воденето на дневник и операциите. За да се осигури, че тези гаранции могат да бъдат предоставени, в настоящия регламент следва да се определят специални условия за одобрението на посочените обособени специализирани животновъдни обекти от страна на компетентния орган в третата държава или територия. Списък на тези обособени специализирани животновъдни обекти следва да се изготви от държавата членка по местоназначение след положителен резултат от извършена от компетентния орган на тази държава членка оценка на цялата необходима информация, предоставена от животновъдния обект, по отношение на рисковете за здравето на животните.

(48)

За въвеждането в Съюза на домашни птици и на птици, отглеждани в плен, следва да се прилагат специалните ветеринарно-здравни изисквания с цел преодоляване на типичните рискове, свързани със съответните болести от списъка за тези животни. При тези изисквания следва да вземат предвид категорията, видът и предвидената употреба на домашните птици и птиците, отглеждани в плен, и да се предостави ефективна защита срещу разпространението в Съюза от трети държави или територии на болестите, които пораждат опасения.

(49)

За да се улесни търговията с пратки с неголямо количество домашни птици, за пратки с по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, следва да бъдат установени специални изисквания и дерогации.

(50)

Като се вземат под внимание дейностите и рисковете за здравето на животните, свързани с птици, отглеждани в плен, въвеждането в Съюза на пратки с такива животни следва да бъде разрешено само ако те идват от животновъдни обекти, одобрени от компетентните органи в третата държава или територия на произход на птиците, отглеждани в плен, или зона от нея. Птиците, отглеждани в плен, следва да бъдат поставени под карантина при пристигането им в Съюза, за да се потвърди отсъствието на болест, която поражда опасения.

(51)

Освен това, когато пратки с птици и яйца за люпене са предназначени за държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, такива пратки следва да отговарят на допълнителни изисквания, за да се гарантира, че те не излагат на риск здравния статус на въпросните конкретни държави членки по отношение тази болест.

(52)

Опаразитяването с малкия кошерен бръмбар (Aethina tumida) е една от болестите, пораждаща най-големи опасения за пчелите. В голяма степен той е нетипичен за Съюза, но през последните десетилетия се е разпространил в световен мащаб, което създава сериозни проблеми в сектора на пчеларството, а потенциално засяга и земните пчели. Кошерните акари Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) са потенциално опустошителни патогени за медоносните пчели. Те също са нетипични за Съюза. Понастоящем няма налично ефективно и сигурно лечение на тези болести. Ако тези болести навлязат в Съюза посредством въвеждането на пратки, те ще представляват риск за устойчивостта на сектора на пчеларството и не само за него, като потенциално засегнат селското стопанство и околната среда, за които опрашването от отглеждани и диви пчели е необходимост.

(53)

Американският гнилец понякога се среща в Съюза, но по отношение на търговията с медоносни пчели той е обект на контрол, а някои области в Съюза са признати за свободни от акарите Varroa и са защитени с допълнителни търговски гаранции, за да запазят местоназначенията в Съюза в безопасност. Правилата на равнището на Съюза са били и продължават да бъдат от първостепенно значение, за да се ограничи рискът от въвеждане в Съюза на посочените по-горе патогени, свързан с пратки с медоносни и земни пчели. Поради това в настоящия регламент следва да бъдат определени такива правила.

(54)

Само медоносни пчели майки без пило и придружени от няколко пчели работнички, които се грижат за тях, разположени в единични клетки за пчели майки, могат лесно да бъдат проверени за опаразитяване с малък кошерен бръмбар или с кошерни акари Tropilaelaps, поради което въвеждането в Съюза на медоносни пчели следва да се ограничи до такива пратки.

(55)

В градинарството често се търгуват семейства земни пчели, развъждани или отглеждани в изолирани животновъдни обекти. Предвид обичайно използваните съоръжения, процедури и затворени контейнери за транспортиране на семейства, въвеждането в Съюза на земни пчели (Bombus spp.) следва да бъде разрешено само за семейства, които са развъждани, отглеждани и опаковани в животновъдни обекти единствено в контролирана среда, и които могат да бъдат проверени, за да се гарантира, че са свободни от малък кошерен бръмбар.

(56)

Поради потенциалното ѝ въздействие върху хората и животните болестта бяс е болест от списъка, която предизвиква най-голямо опасение в Съюза, и засяга кучета, котки и порове. Поради това държавите членки са длъжни да изпълняват задължителна програма за ликвидиране срещу инфекция с бяс в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. За да се предотврати възможността от въвеждане в Съюза на бяс, следва да се изисква ваксинация за всички пратки с кучета, котки и порове, които се въвеждат в Съюза, като се отчита наличието и ефективността на съществуващите ваксини срещу болестта.

(57)

Кучета, предназначени за въвеждане в държава членка със статут „свободна от болест“ или с одобрена програма за ликвидиране на Echinococcus multilocularis, следва да отговарят на допълнителни изисквания, за да се осигури защитата на този статут в тези държави членки. Поради това за тези кучета следва да се прилага превантивно лечение, преди те да бъдат въведени в Съюза. Когато обаче кучетата, котките и поровете са предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти в Съюза, следва да се прилагат специални правила по отношение на болестта бяс и на опаразитяването с Echinococcus multilocularis и следва да се прилагат допълнителни ветеринарно-здравни изисквания, като се вземат под внимание спецификата на дейностите в тези животновъдни обекти и конкретните условия, при които се отглеждат животните в тях.

(58)

Зародишните продукти могат да представляват значителен риск от разпространение на болести по животните. Това е особено вярно за сперма, но също така и донякъде за овоцити и ембриони. Тъй като зародишните продукти се събират или произвеждат от ограничен брой донори, но са широко използвани сред общата животинска популация, така че, ако с тях не се борави правилно или не са класифицирани с правилния здравен статус, те могат да бъдат източник на болести за много животни. Такива случаи е имало в миналото и те са били причина за значителни икономически загуби. Поради това е необходимо да бъдат въведени ветеринарно-здравни изисквания за въвеждането в Съюза на зародишни продукти от някои отглеждани сухоземни животни.

(59)

Изискванията във връзка с въвеждането в Съюза на зародишни продукти от копитни животни следва да се основават на изискванията във връзка с въвеждането в Съюза на живи животни.

(60)

Специалните изисквания по отношение на животновъдни обекти за зародишни продукти, в които се събират, произвеждат, преработват и съхраняват зародишни продукти от копитни животни, отговарящи на условията за въвеждане в Съюза, следва да отразяват изискванията, установени във връзка с движението в рамките на Съюза. Същият подход се прилага и за проследимостта и ветеринарно-здравните изисквания във връзка със зародишните продукти.

(61)

Предвид необходимостта зародишни продукти от обособени специализирани животновъдни обекти, разположени в трети държави, да се придвижват към обособени специализирани животновъдни обекти, разположени в Съюза, с настоящия регламент следва да се установят специални изисквания във връзка с проследимостта, както и ветеринарно-здравни изисквания във връзка с това въвеждане.

(62)

Във ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на яйца за люпене следва да обърне внимание на рисковете по отношение на болестите от списъка, които могат да бъдат въведени в Съюза с различните категории яйца за люпене. Затова тези изисквания следва да съответстват на изискванията за въвеждане в Съюза на съответните видове или категории птици.

(63)

Когато за яйца за люпене от домашни птици са предназначени за въвеждане в държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, тези яйца следва да отговарят на допълнителни изисквания, за да се гарантира, че те не излагат на риск статута на въпросните конкретни държави членки.

(64)

Продуктите от животински произход могат да предават болестотворни агенти на животни и продукти. Рискът за здравето на животните, свързан с пресни или сурови продукти от животински произход, очевидно е по-висок от риска, свързан с продукти, които са преработени и обработени. Поради това ветеринарно-здравните изисквания към третата държава или територия на произход за прясно месо, сурово мляко, коластра и продукти на основата на коластра следва да бъдат по-строги от изискванията във връзка с месни и млечни продукти. Приложената за тези продукти обработка трябва да бъде ефективна, за да се ограничи рискът, който те представляват в зависимост от вида, от който произхождат продуктите, и държавата или територията на произход.

(65)

Обработките за ограничаване на риска, приложими за продукти от животински произход, които са от ограничителни зони, създадени при потвърждение на болести от категория А в Съюза, са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (5) въз основа на наличните научни познания и на опита, натрупан при прилагането на предишното законодателство. Поради това за продуктите с произход от трети държави, територии или зони от тях, които представляват еквивалентен риск за здравето на животните, следва да се прилагат едни и същи обработки за ограничаване на риска.

(66)

Рисковете, свързани с въвеждането на прясно месо в Съюза, следва да бъдат ограничавани посредством изисквания за това третата държава или територия на произход да са свободни от болести и посредством изисквания относно болестите по животните за живите животни, от които е получено месото, относно изпращането на отглежданите животни за клане, относно дейностите по клането и умъртвяването, а така също и дейностите по боравенето и подготовката.

(67)

Прясно месо от сухоземни животни може да бъде получено от отглеждани животни, включително дивеч, отглеждан в стопанства, както е определено в Регламент (ЕО) № 853/2004, и от диви животни. В Съюза обаче месото, получено от животни, отглеждани за животни за производство, най-вече животни, принадлежащи към видовете Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries и Sus scrofa, трябва да бъде получено в кланици. Поради това — за да се предоставят подходящи и равностойни гаранции — е целесъобразно посочените видове да бъдат изключени от възможността да бъдат категоризирани като дивеч, отглеждан в стопанства, или като диви животни, когато прясното месо, предназначено за въвеждане в Съюза, е с произход от тях.

(68)

При поява на огнище на дадена болест по животните в трета държава или територия, датата и мястото на клане на отглежданите животни или датата на умъртвяване на дивите животни или на дивеча, отглеждан в стопанства, са от ключово значение за установяването на възможните рискове за здравето на животните, свързани с тези животни и с продуктите от животински произход, получени от тях. Поради това датата на клането или на умъртвяването е необходимо да бъде установена, за да се потвърди дали животните са били заклани или умъртвени в период без поява на огнища на болести и кога третата държава или територия са били включени в списък на държави или територии, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо.

(69)

Видът обработка, която се прилага за продукти от животински произход, следва да бъде в съответствие с риска, породен от третата държава, територия или зона от нея, които произвеждат продукта. Въвеждането в Съюза на преработени продукти от животински произход, които са преминали обработка без доказана ефективност за отстраняване на рисковете, свързани с болестите от списъка и пораждащи опасения за съответната категория продукти от животински произход, следва да се разрешава само от трети държави или територии или зони от тях, които предоставят всички гаранции, че са свободни от съответните болести. За трети държави или територии или зони от тях, които не предоставят всички тези гаранции, въвеждането в Съюза на продукти от животински произход следва да бъде разрешено само ако тези продукти са били подложени на специална обработка.

(70)

В някои случаи дадена трета държава или територия или зона от нея са източникът на сурово месо за производството на месни продукти от трета държава или територия или зона от нея, включени в списък за въвеждане в Съюза на месни продукти от съответните видове, които подлежат на специална обработка. В такива случаи месният продукт следва винаги да се подлага на най-строгата специална обработка, чиято цел е ограничаване на всички възможни рискове за здравето на животните.

(71)

Месни продукти, съдържащи месо от домашни птици от трета държава или територия или зона от нея, където е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на инфекция с вируса на нюкасълската болест, следва да бъдат подложени на обработка, която е ефективна за ограничаване на риска в третата държава или територия или зона от нея, включени в списък за въвеждане в Съюза. Това позволява на търговията да продължи, преди да се приложат мерки за контрол, като например регионализация. Незабавното прилагане на обработка за ограничаване на риска след поява на огнище намалява рисковете за здравето на животните, а същевременно и въздействието върху търговията.

(72)

Когато дадени месни продукти се произвеждат от прясно месо от различни видове, извършената обработка следва да отстранява всички възможни рискове за здравето на животните. Поради това, ако обработката се прилага преди смесването, различните видове прясно месо следва да преминат през съответната обработка, специално определена за вида, от който произхожда прясното месо. Ако обаче обработката се прилага след смесването, крайните месни продукти следва да преминат през обработката, специално определена за съставката на прясното месо с най-голям риск за здравето на животните.

(73)

Обработките за ограничаване на специфични рискове за здравето на животните, свързани с въвеждането на естествени обвивки, следва да се преразгледат и актуализират, като се вземат под внимание заключенията и препоръките от последните научни доказателства, подложени на оценка от Групата на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях (6).

(74)

Определянето на условията за въвеждане в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти на основата на коластра се основава на рисковете за здравето на животните, които тези продукти пораждат. Тези рискове са свързани с държавата, територията или зоната на произход от нея, както и с видовете животни, от които са получени продуктите. Болестта шап и инфекцията с вируса на чумата по говедата са двете болести, които пораждат опасение по отношение на мляко и коластра, поради което суровото мляко и коластрата следва да бъдат въвеждани само от трети държави, територии или зони от тях, които са свободни от тези болести. Продуктите на основата на коластра също така следва да са с произход само от такива трети държави, територии или зони, тъй като няма научно обосновани обработки за ограничаване на риска, които да гарантират унищожаването на болестотворния агент в тази категория продукти.

(75)

За мляко, получено от Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis и Camelus dromedarius, рискът, свързан с болестта шап, може да бъде ограничен с прилагането на добре познати специални обработки за ограничаване на риска. Тъй като обаче не може да бъде гарантирана ефективността на някои от тези видове обработка за млечни продукти от видове животни, различни от Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis и Camelus dromedarius, те следва да бъдат подложени на най-строгата обработка за ограничаване на риска.

(76)

Обработката на продукти от животински произход следва винаги да бъде извършвана в третата държава или територия на произход или зона от нея, включени в списък за въвеждане на посочените продукти в Съюза.

(77)

Водните животни от видовете от списъка понякога се транспортират по море в плавателни съдове, включително кораби с резервоари за жива риба, и по време на пътуването може да им се сменя водата. В тези случаи, в допълнение към здравния сертификат, животните следва да бъдат придружени и от декларация, подписана от капитана на плавателния съд, в която се посочват данните на пристанищата на произход и по местоназначение, както и на други пристанища, в които плавателният съдът е спирал време на пътуването. С тази декларация следва да се потвърди, че животните от видовете от списъка, които са на борда на плавателния съд, не са били излагани на условия, които биха могли да променят техния здравен статус по време на пътуването до крайното им местоназначение.

(78)

Водни животни могат да бъдат въвеждани в Съюза с много различни цели. Предвид риска от болест, свързан с движението на живи животни, такива животни, въвеждани в Съюза за консумация от човека, следва да бъдат обработени така, както ако бяха въвеждани в Съюза за други цели, например за отглеждане или за пускане в дивата природа. Продуктите от животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, представляват по-нисък риск от водните животни и поради тази причина мерките, които се вземат по отношение на такива продукти, въвеждани в Съюза за по-нататъшна преработка, са по-малко строги от мерките, които се прилагат по отношение на живи животни.

(79)

Пускането на водни животни в дивата природа в природни води е високорискова дейност, ако тези животни са инфектирани с болест от списъка. Поради тази причина, по отношение на болести от категория А и B, когато е предвидено водните животни да бъдат пуснати в дивата природа в природни води на Съюза, третата държава или територия на произход или зона или компартмент от нея следва да бъдат свободни от посочените болести. Освен това водни животни, внесени в Съюза за пускане в дивата природа в природни води, при всички случаи следва да са с произход от трета държава или територия или зона или компартмент, обявени за свободни от болест от категория С, дори когато държавата членка или зоната или компартментът по местоназначение не са свободни от посочената болест.

(80)

При болести по водните животни държавите членки могат да предприемат национални мерки съгласно член 226 от Законодателството за здравеопазването на животните, чиято цел е да се ограничи на тяхната територия въздействието на болести, различни от болестите от списъка. В тези случаи пратките с видовете, възприемчиви към болестите, за които се прилагат посочените национални мерки, също така ще е необходимо да са с произход от трети държави, територии, зони или компартменти от тях, които са свободни от посочените болести.

(81)

Член 226 от Законодателството за здравеопазването на животните отразява същото намерение като залегналото в член 43 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (7), тъй като той позволява на държавите членки да приемат национални мерки по отношение на болести, които не са включени в списъка. Поради това е целесъобразно да продължи да се признава списъкът на болести, както и съответните видове, по отношение на които са въведени посочените мерки. В настоящия регламент следва да бъдат определени тези подробни данни.

(82)

В рамките на Съюза се прилагат определени правила във връзка с регистрацията и одобрението на животновъдните обекти за аквакултура. Разграничението между това дали даден животновъден обект може да бъде регистриран и това дали той следва да бъде одобрен зависи от риска от предаване или разпространение на болестта, който той представлява. Поради това е важно аквакултурните животни, които са въведени в Съюза от животновъдни обекти за аквакултура в трета държава, територия, зона или компартмент от нея, да са с произход от животновъдни обекти за аквакултура, които имат сходна оценка. Предвид това, тези животновъдни обекти следва да отговарят на изисквания за регистрация или одобрение, който са най-малко толкова строги, колкото са вече определените за такива животновъдни обекти в рамките на Съюза.

(83)

Не е задължително във всички случаи да се прилага изискването водните животни от видовете от списъка и продуктите от животински произход от посочените животни да са с произход от трета държава или територия или зона или компартмент от нея, които са свободни от болестта. Могат да бъдат предприети някои мерки за ограничаване на риска с цел улесняване на въвеждането в Съюза на водни животни и на някои продукти от животински произход от тях, които нямат такъв произход. Някои мерки за ограничаване на риска са приемливи за водните животни от видовете от списъка и предвид по-ниско ниво на риск, свързан с такова движение, за продукти от животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, са приемливи различни, по-малко строги мерки за ограничаване на риска

(84)

Мерките за ограничаване, които се прилагат за водни животни, включват изискването, след като бъдат въведени в Съюза, да бъдат изпратени до обект за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, обособен специализиран животновъден обект или одобрен обект за карантина. Редица други мерки за ограничаване на риска се прилагат по отношение на мекотели и ракообразни от видовете от списъка, които се въвеждат в Съюза живи и в съответствие с Регламент (ЕС) № 853/2004, които обаче представляват приемлив риск поради начина, по който са обработени или опаковани преди изпращането им, или поради това, че не са предназначени за съхранение в Съюза преди преработка.

(85)

Възможна е дерогация от изискванията някои продукти от животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, да са с произход от трета държава, територия или зона или компартмент от нея, които са свободни от съответните болести от списъка. Мерките за ограничаване на риска, позволяващи извършването на тази търговия, могат да се състоят в изпращането на продуктите от животински произход до обект в Съюза за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, за по-нататъшна преработка, или да се гарантира, че продуктите от животински произход са риби, които са заклани и изкормени, преди да бъдат изпратени за Съюза. И в двата случая рискът от продуктите от животински произход се оценява като незначителен.

(86)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 се установява списък на водни видове и групи видове, които представляват значителен риск за разпространение на болестите, включени в списъка по член 5 и приложение II към Законодателството за здравеопазването на животните. Списъкът включва и списък с видове — вектори (преносители), който е установен в колона 4 от таблицата в приложението към посочения регламент. Много от тези видове обаче не действат като вектори при всички обстоятелства. Във връзка с движението, в приложение XXX към настоящия регламент е посочена подробна информация за обстоятелствата, при които тези видове се считат за вектори на болестите от списъка. Когато водните животни от видовете от списъка не отговарят на условията да бъдат вектори, те не попадат в приложното поле на правилата в настоящия регламент. Освен това, предвид по-ниското ниво на риск, което представляват продуктите от животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, мерките, определени в настоящия регламент във връзка с тези продукти, не се прилагат за видовете, изброени в списъка в колона 4 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882.

(87)

Всички дерогации и изисквания за боравене, предвидени в настоящия регламент във връзка с водни животни от видовете от списъка и с продукти от животински произход от посочените видове от списъка, с изключение на живи водни животни, следва също така да се прилагат за видовете, изброени в списъка в колона 4 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882, за които държавите членки са предприели национални мерки съгласно член 226 от Законодателството за здравеопазването на животните. Тези дерогации и изисквания за боравене следва също така да се прилагат за някои възприемчиви видове.

(88)

Важно е след въвеждането им в Съюза с водните животни от видовете от списъка и с водата, в която те се транспортират, да се борави по подходящ начин, за да се гарантира, че не представляват риск от болест. Подходящото боравене означава също така да се гарантира, че животните се транспортират директно до местоназначението и не се пускат в природните води на Съюза, нито че се потапят там по друг начин, ако биха могли да доведат до потенциален риск от болест.

(89)

В някои случаи обаче компетентният орган на местоназначението може да даде разрешение такива животни да бъдат пуснати в природни води. Във всички тези случаи обаче компетентният орган следва да гарантира, че пускането или потапянето не излагат на риск здравния статус на мястото на пускането. Освен това, дори ако водите, в които се осъществява пускането, да не са свободни от специфична болест от категория С, животните, които се пускат там, следва да са свободни от нея, за да се гарантира възможно най-добрият цялостен здравен статус за дивите популации в природните води на Съюза.

(90)

Що се отнася до свързания с това риск за здравето на животните, всички движения, свързани с транзитно преминаване през Съюза, следва да бъдат разглеждани като движения за въвеждане в Съюза, тъй като предполагат същото ниво на риск. Поради това транзитното преминаване следва да отговаря на всички съответни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза. Следва обаче да бъдат установени дерогации и специални правила във връзка с транзитното преминаване при специалните условия за ограничаване на риска, свързани с мястото на произход. Тези дерогации и специални правила имат за цел да обхванат случаи, когато Съюзът не е крайното местоназначение за животните и продуктите от тях, и да вземат под внимание географските ограничения и геополитическите фактори.

(91)

Следва да бъдат установени също така дерогации и специални правила, за да се даде възможност за транзитно преминаване на пратки с животни и продукти от тях от една държава в друга, през трета държава или територия. Целта е да се обхванат случаи, при които този вид въвеждане в Съюза се изисква от държава членка.

(92)

В някои ситуации дадени стоки с произход от Съюза са отказани от компетентните органи на трета държава или територия след проверки, извършени на границите им. Следва да бъдат приети специални правила по член 239 от Законодателството за здравеопазването на животните, за да се позволи връщането на тези стоки на основание, че са произведени съгласно законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

(93)

Необходими са и специални разпоредби за връщане в Съюза на регистрирани коне след временен износ за трети държави за участие в надбягвания, спортни състезания и културни мероприятия по конен спорт.

(94)

С оглед на последователното прилагане на законодателството на Съюза относно въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за да се гарантира, че законодателството е ясно и прозрачно, с настоящия регламент следва да се отменят Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (8), Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията (9), Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (10), Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (11), Решение 2007/777/ЕО на Комисията (12), Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията (13), Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията (14)и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията (15).

(95)

Правилата, съдържащи се в настоящия регламент, са свързани и допълват правилата по Законодателството за здравеопазването на животните, което се прилага от 21 април 2021 г. Поради това и за да се улесни прилагането на новата законодателна уредба за здравеопазването на животните, настоящият регламент също следва да се прилага от 21 април 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБЩИ ПРАВИЛА

ДЯЛ 1

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   В настоящия регламент се определят разпоредбите за допълнение във връзка със здравеопазването на животните по отношение на въвеждането в Съюза на пратки с определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави, територии, зони от тях или компартменти, когато става въпрос за аквакултурни животни. В него също така се определят правила относно движението и боравенето с тези пратки след въвеждането им в Съюза.

2.   В част I се определят:

а)

задълженията на компетентните органи на държавите членки да разрешават въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от видове и категории животни, попадащи в приложното поле на части II—VI (членове 3 и 4);

б)

задълженията на операторите по отношение на въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и движението и боравеното с тях след въвеждане, попадащи в приложното поле на части II—VI (член 5);

в)

общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратките, посочени в букви а) и б), и движението и боравенето с тях след въвеждане, както и дерогациите от тези общи изисквания, приложими към всички видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на части II—VI (членове 6—10).

3.   В част II се определят общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза, движението и боравенето с някои сухоземни животни след въвеждането им, както и дерогациите от тези изисквания (дял 1).

Освен това там се установяват специалните ветеринарно-здравни изисквания, които също са приложими и за всеки от следните видове и категории сухоземни животни, по-специално:

а)

отглеждани копитни животни от видовете от списъка (дял 2);

б)

домашни птици и птици, отглеждани в плен, с изключение на птици, отглеждани в плен, внесени по програми за опазване, одобрени от компетентния орган на държавата членка по местоназначение (дял 3);

в)

медоносни пчели (Apis mellifera) и земни пчели (Bombus spp.) (дял 4);

г)

кучета, котки и порове (дял 5).

4.   В част III се определят общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза, движението и боравенето след въвеждането на зародишни продукти, както и дерогациите от тези изисквания във връзка със следните видове и категории отглеждани сухоземни животни:

а)

говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни (дял 1);

б)

домашни птици и птици, отглеждани в плен (дял 2);

в)

животни, различни от посочените в букви а) и б) (дял 3).

5.   В част IV се определят общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза, движението и боравенето след въвеждането на продукти от животински произход, както и дерогациите от тези изисквания във връзка със следните видове и категории сухоземни животни:

а)

отглеждани и диви копитни животни от видовете от списъка;

б)

домашни птици;

в)

пернат дивеч.

6.   В част V се определят ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза, движението и боравенето след въвеждането на посочените видове водни животни във всеки жизнен стадий, както и на техните продукти от животински произход, различни от диви водни животни, и на продукти от животински произход от тези диви водни животни, разтоварени на сушата от риболовни кораби за пряка консумация от човека, както и дерогациите от посочените изисквания:

а)

риби от видовете от списъка, принадлежащи към надклас Agnatha и към класовете Chondrichthyes, Sarcopterygii и Actinopterygii;

б)

водни мекотели от видовете от списъка, принадлежащи към тип Mollusca;

в)

водни ракообразни от видовете от списъка, принадлежащи към подтип Crustacea;

г)

водни животни от видовете, включени в списъка в приложение XXIX, които са възприемчиви към болести по водните животни, по отношение на които някои държави членки са въвели национални мерки за ограничаване на въздействието на болести, различни от болестите от списъка, както е предвидено в член 226 от Регламент (ЕС) 2016/429.

7.   В част VI се определят общите правила, някои дерогации и допълнителни изисквания във връзка с транзитното преминаване през Съюза и за връщане в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход.

8.   В част VII се определят заключителните разпоредби.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 и приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004, с изключение на случаите, когато тези определения обхващат понятия, които се определят във втора алинея от настоящия член.

Прилагат се също така следните определения:

1)

„трета държава, територия или зона от нея от списъка“ означава трета държава, територия или зона от нея, включени в списък на трети държави, територии или зони от тях, или компартменти, когато става въпрос за аквакултурни животни, от които въвеждането в Съюза на даден вид и категория животни, зародишни продукти и продукти от животински произход е разрешено в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно член 230, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429;

2)

„списъкът“ означава списък на трети държави, територии или зони от тях, или компартменти, когато става въпрос за аквакултурни животни, от които — посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с член 230, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 — е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с даден вид и категория животни, зародишни продукти или продукти от животински произход;

3)

„транспортно средство“ означава пътно или железопътно превозно средство, плавателни съдове и въздухоплавателни средства;

4)

„контейнер“ означава клетка, кутия, съд или друга твърда структура, използвани при транспортирането на животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, и които не представляват транспортно средство;

5)

„говедо“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към родовете Bison, Bos (включително подродове Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) и Bubalus (включително подрод Anoa), и потомството на кръстоските на посочените видове;

6)

„овца“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към род Ovis, и потомството на кръстоските на посочените видове;

7)

„коза“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към род Capra, и потомството на кръстоските на посочените видове;

8)

„свиня“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към семейство Suidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

9)

„еднокопитно животно“ означава животно от нечифтокопитните видове, принадлежащи към род Equus (включително коне, магарета и зебри), и потомството на кръстоските на посочените видове;

10)

„Камилови“ означава животни от копитните видове, принадлежащи към семейство Camelidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

11)

„Еленови“ означава животни от копитните видове, принадлежащи към семейство Cervidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

12)

„регистрирано еднокопитно животно“ означава:

а)

чистопородно разплодно животно от видовете Equus caballus и Equus asinus, което е вписано или отговаря на условията за вписване в главния раздел на родословна книга, създадена от развъдно сдружение или развъдна структура, признати в съответствие с член 4 или 34 от Регламент (ЕС) 2016/1012;

б)

отглеждано животно от вида Equus caballus, регистрирано от международна асоциация или организация, било то директно или чрез неговата национална федерация или клонове, която работи с коне за състезания или надбягвания („регистриран кон“);

13)

„животни, предназначени за клане“ означава отглеждани сухоземни животни, които се транспортират — директно или след като са били подложени на операции по събиране — до кланица;

14)

„не е докладвано за болест“ означава, че нито едно животно или група животни от съответните видове животни, отглеждани в животновъдния обект, не са класифицирани като потвърден случай на болестта и са отхвърлени всякакви съмнения за случаи на тази болест;

15)

„санитарна група“ означава група от трети държави от списъка, в които има общи рискове за здравето на животните по отношение на болести от списъка за еднокопитни животни, които изискват специални мерки за ограничаване на риска и здравни гаранции, когато в Съюза се въвеждат еднокопитни животни;

16)

„стадо птици“ означава всички домашни птици или птици, отглеждани в плен, с еднакъв здравен статус, отглеждани в едно и също помещение или в едно и също заграждение и съставляващи една епидемиологична единица; по отношение на отглежданите на закрито домашни птици понятието включва всички птици, които споделят едно и също въздушно пространство;

17)

„домашни птици за разплод“ означава домашни птици на възраст 72 часа или повече, предназначени за производството на яйца за люпене;

18)

„домашни птици за отглеждане“ означава домашни птици на възраст не по-малко от 72 часа или повече, отглеждани за производство на месо, яйца за консумация или други продукти или за възстановяване на запасите от пернат дивеч;

19)

„еднодневни пилета“ означава всички домашни птици на възраст под 72 часа;

20)

„медоносни пчели“ означава животни от вида Apis mellifera;

21)

„земна пчела“ означава животно от видовете, принадлежащи към рода Bombus;

22)

„куче“ означава отглеждано животно от вида Canis lupus;

23)

„котка“ означава отглеждано животно от вида Felis silvestris;

24)

„пор“ означава отглеждано животно от вида Mustela putorius furo;

25)

„уникален номер на одобрението“ означава номер, определен от компетентния орган;

26)

„яйца, свободни от определени патогени“ означава яйца за люпене, добити от „птичи стада, свободни от определени патогени“, както са описани в Европейската фармакопея, и които са предназначени само за диагностична, изследователска или фармацевтична употреба;

27)

„пратка със сперма, овоцити или ембриони“ или „пратка със зародишни продукти“ означава определено количество сперма, овоцити, получени in vivo ембриони или произведени in vitro ембриони, изпратени от един одобрен животновъден обект за зародишни продукти, попадащи в обхвата на един ветеринарен здравен сертификат;

28)

„сперма“ означава еякулат от животно или животни или в непроменено състояние, или приготвен или разреден;

29)

„овоцити“ означава хаплоидните стадии на оотидогенезата, включително овоцитите от втори ред и яйцеклетките;

30)

„ембрион“ означава началният стадий от развитието на дадено животно, докато е възможно да бъде прехвърлено на майка реципиент;

31)

„одобрен животновъден обект за зародишни продукти“ означава център за събиране на сперма, екип за събиране на ембриони, екип за производство на ембриони, животновъден обект за обработка на зародишни продукти или център за съхранение на зародишни продукти;

32)

„ветеринарен лекар на центъра“ означава ветеринарен лекар, отговарящ за дейностите, извършвани в центъра за събиране на сперма, в животновъдния обект за обработка на зародишни продукти или в центъра за съхранение на зародишни продукти, както е предвидено в настоящия регламент;

33)

„ветеринарен лекар на екипа“ означава ветеринарният лекар, отговорен за дейностите, извършвани от екипа за събиране на ембриони или от екипа за производство на ембриони, както е предвидено в настоящия регламент;

34)

„карантинно помещение“ означава съоръжение, разрешено от компетентния орган за целите на изолирането на говеда, свине, овце или кози за срок от най-малко 28 дни, преди да бъдат приети в център за събиране на сперма;

35)

„център за събиране на сперма“ означава животновъден обект за зародишни продукти, одобрен от компетентния орган за събиране, обработка, съхранение и транспортиране на сперма от бикове, нерези, кочове, пръчове или жребци, предназначена за въвеждане в Съюза;

36)

„екип за събиране на ембриони“ означава животновъден обект за зародишни продукти, съставен от група специалисти, или структура, одобрени от компетентния орган, за събиране, обработка, съхранение и транспортиране на получени in vivo ембриони, предназначени за въвеждане в Съюза;

37)

„екип за производство на ембриони“ означава животновъден обект за зародишни продукти, съставен от група специалисти, или структура, одобрени от компетентния орган, за събиране, обработка, съхранение и транспортиране на овоцити и за in vitro производство, когато това е приложимо за съхранена сперма, обработка, съхранение и транспорт на ембриони, предназначени за въвеждане в Съюза;

38)

„животновъден обект за обработка на зародишни продукти“ означава животновъден обект за зародишни продукти, одобрен от компетентния орган, за обработка, включително, когато е целесъобразно, сексиране на спермата и съхранение на сперма, овоцити или ембриони от един или повече видове, или която и да било комбинация от тези видове зародишни продукти или видове животни, предназначени за въвеждане в Съюза;

39)

„център за съхранение на зародишни продукти“ означава животновъден обект за зародишни продукти, одобрен от компетентния орган, за съхранение на сперма, овоцити или ембриони от един или повече видове, или която и да било комбинация от тези видове зародишни продукти или видове животни, предназначени за въвеждане в Съюза;

40)

„месо“ означава всички части от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч, които са подходящи за консумация от човека, включително кръв;

41)

„прясно месо“ означава месо, мляно месо и месни заготовки, включително вакуумно опаковани или опаковани в контролирана среда, които не са преминали процес на консервиране освен охлаждане, замразяване или бързо замразяване;

42)

„кланичен труп от копитно животно“ означава цялото тяло на заклано или умъртвено копитно животно след:

а)

обезкръвяване на закланите животни;

б)

изкормване;

в)

отстраняване на крайниците при карпалните и тарзалните стави;

г)

отстраняване на опашката, вимето, главата и кожата, с изключение при свинете.

43)

„карантия“ означава прясно месо, което не е кланичен труп на копитно животно, дори ако остава естествено свързано с кланичния труп;

44)

„месни продукти“ означава преработени продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури, черва, топени животински мазнини и месни екстракти, получени от преработката на месо или на допълнителната преработка на такива преработени продукти, така че от разрезната повърхност е видно, че продуктът вече не притежава характеристиките на прясно месо;

45)

„естествени обвивки“ означава пикочни мехури и черва, които след почистване са обработени посредством остъргване на тъканта, обезмасляване и измиване, и са били третирани със сол или са изсушени;

46)

„коластра“ означава течност, отделяна чрез секреция на млечните жлези на отглеждани животни след 3 до 5 дни след раждане, която е богата на антитела и минерали, и предхожда производството на сурово мляко;

47)

„продукти на основата на коластра“ са преработени продукти, които са резултат от преработката на коластра или от допълнителната обработка на такива преработени продукти;

48)

„кораб с резервоар за жива риба“ означава плавателен съд, използван в аквакултурната индустрия, който разполага с резервоар или цистерна за съхранение и транспортиране на жива риба във вода;

49)

„IMSOC“ означава система за управление на информацията относно официалния контрол, предвидена в член 131 от Регламент (ЕС) 2017/625 (16).

ДЯЛ 2

ОБЩИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА И ДВИЖЕНИЕТО И БОРАВЕНЕТО СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРАТКИ С ЖИВОТНИ, ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Член 3

Задължения на компетентните органи на държавите членки

Компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от видове и категории, попадащи в приложното поле на части II—VI, които са представени за целите на официалния контрол, както е предвидено в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, при условие че:

а)

пратките идват от:

i)

за сухоземни животни: трета държава или територия или зона от не, включени в списък за конкретния вид и категория животни, зародишни продукти или продукти от животински произход;

ii)

за водни животни: трета държава или територия или зона от нея, включени в списък за конкретния вид и категория животни и продукти от животински произход, а за аквакултурни животни — трета държава, територия, зона или компартмент от нея, включени за тази цел в списък;

б)

компетентният орган на третата държава или територия на произход е удостоверил, че пратките отговарят на:

i)

общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, определени в настоящия член, в член 4 и в членове 6—10;

ii)

ветеринарно-здравните изисквания, приложими по отношение на конкретни видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, и предвидената им употреба, както е определено в части от II—VI;

в)

пратките се придружават от следните документи, като компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил необходимите гаранции по отношение на съответствието с ветеринарно-здравните изисквания, посочени в буква б):

i)

ветеринарен здравен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар на третата държава или територия на произход, специално изготвен за конкретния вид и категория животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и предвидената им употреба;

ii)

декларация и други документи, когато това се изисква съгласно настоящия регламент.

За пратки с животни и яйца за люпене ветеринарният здравен сертификат, посочен в буква в), подточка i), трябва да е издаден в периода от 10 дни преди датата на пристигането на пратката на граничния контролен пункт; при транспортиране по море обаче посоченият срок може да бъде удължен с допълнителен срок, съответстващ на продължителността на пътуването по море.

Член 4

Дата на сертифициране на пратките

1.   Разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от видове и категории, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, да бъдат въведени в Съюза само при условие че тези пратки са били сертифицирани за изпращане за Съюза не по-рано от датата, на която третата държава или територия на произход или зона от нея — или компартмент от нея, когато става въпрос за аквакултурни животни — са включени в списъка за въвеждане в Съюза на конкретни видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход.

2.   Пратките с животни, яйца за люпене и продукти от животински произход с произход от трета държава или територия или зона от нея — или компартмент, когато става въпрос за аквакултурни животни — не се разрешава да бъдат въвеждани в Съюза, считано от датата, на която те престанат да отговарят на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на дадени видове и категории животни, яйца за люпене или продукти от животински произход, освен когато в списъка Съюзът вече е определил специални условия за трети държави, територии или зони от тях от списъка, както и за конкретните видове и категории животни, яйца за люпене или продукти от животински произход.

Член 5

Задължения на операторите

1.   Операторите, които отговарят за въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от видове и категории, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, представят посочените пратки на компетентния орган в Съюза за целите на официалния контрол, както е предвидено в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, и гарантират, че посочените пратки отговарят на следните изисквания:

а)

общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, определени в членове 3 и 4 и в членове 6—10;

б)

ветеринарно-здравните изисквания, приложими по отношение на конкретни видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от пратката, и предвидената ѝ употреба, както е определено в части II—VI.

2.   Операторите, които отговарят за движението на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от видовете и категориите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, от мястото на въвеждане в Съюза до местоназначението им, както и отговарящите за боравенето с тези пратки след въвеждането им в Съюза, гарантират, че пратките:

а)

е разрешено да бъдат въведени в съответствие с член 3, което е извършено от компетентния орган;

б)

отговарят на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението и боравенето с тези пратки след въвеждането в Съюза на дадени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, определени в части II—VI;

в)

не се отклоняват за цели, различни от целите, за които те са били сертифицирани за въвеждане в Съюза от компетентния орган на третата държава или територия на произход.

Член 6

Национално законодателство и системи за здравеопазване на животните на третата държава или територия на произход

1.   Разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход да бъдат въведени в Съюза от трета държава или територия само когато:

а)

всяко съмнение и потвърждение за случай на болест от списъка, посочена в приложение I и от значение за видовете животни в пратката, които са от списъка, или за включените в списъка видове животни на произход на зародишните продукти или продуктите от животински произход в пратката, за които е разрешено да бъдат въвеждани в Съюза, по закон се изисква за тях да се съобщава и да се докладва на компетентния орган;

б)

има системи за откриване на нововъзникващи болести;

в)

има системи, с които се гарантира, че храненето на животните с хранителни отпадъци не е източник на болестите от списъка, посочени в приложение I, за:

i)

животните, предназначени за въвеждане в Съюза;

или

ii)

животните, от които са получени зародишните продукти, предназначени за въвеждане в Съюза;

или

iii)

животните, от които са получени продуктите от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза;

2.   Разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза, да бъдат въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея само когато тези пратки могат да бъдат законно пуснати на пазара и с тях да се извършва търговия в посочената трета държава или територия на произход или зона от нея.

Член 7

Общи изисквания относно здравния статус на животните, зародишните продукти и продуктите от животински произход

1.   Разрешава се пратки с животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката:

а)

не са животни, предназначени за умъртвяване в рамките на национална програма за ликвидиране на болести, провеждана в третата държава или на територията на произход, в която се включват и съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и нововъзникващи болести;

б)

не са показали клинични симптоми на заразни болести по време на натоварването и изпращането в Съюза;

в)

произхождат от животновъден обект, който към момента на изпращането им от този животновъден обект към Съюза не е бил предмет на национални ограничителни мерки:

i)

от ветеринарно-здравни съображения;

ii)

за аквакултурни животни: от ветеринарно-здравни съображения или поради наличието на необичайна смъртност по неустановени причини.

2.   Разрешава се пратки със зародишни продукти да бъдат въведени в Съюза само ако са получени от животни, които в момента на събирането:

а)

не са показали клинични симптоми на заразни болести;

б)

са отглеждани в животновъден обект, който не е предмет на национални ограничителни мерки от ветеринарно-здравни съображения, включително ограничения, свързани със съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и с нововъзникващи болести.

3.   Разрешава се пратки с продукти от животински произход да бъдат въведени в Съюза само ако са получени от животни, които:

а)

за сухоземни животни: не са показвали клинични симптоми на заразни болести към момента на:

i)

умъртвяването или клането за производство на прясно месо и месни продукти;

или

ii)

събирането на млякото или яйцата;

б)

за водни животни: не са показвали клинични симптоми на заразни болести към момента на клането или събирането за целите на производството на продукти от животински произход;

в)

не са били умъртвени, заклани или — когато става въпрос за мекотели и живи ракообразни — извадени от водата в рамките на национална програма за ликвидиране на болести;

г)

са отглеждани в животновъден обект, който не е предмет на национални ограничителни мерки от ветеринарно-здравни съображения, включително, където е приложимо, с болести от списъка, посочени в приложение I, и с нововъзникващи болести към момента на:

i)

умъртвяването или клането на тези животни за производство на прясно месо и месни продукти или продукти от животински произход, получени от водни животни; или

ii)

събирането на мляко или яйца.

Член 8

Общи изисквания по отношение на животновъдния обект на произход на животните

В допълнение към специалните изисквания, определени в части II—V, разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход да бъдат въведени в Съюза само ако животновъдният обект на произход на отглежданите животни или животновъдният обект на произход на отглежданите животни, от които се получават зародишните продукти или продуктите от животински произход, отговарят на следните изисквания:

а)

трябва да са регистрирани от компетентния орган на третата държава или територия на произход и да им е определен уникален номер на одобрението;

б)

трябва да са одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход, когато това се изисква от настоящия регламент и съгласно неговите условия, и да им е определен уникален номер на одобрението;

в)

трябва да са подчинени на контрола на компетентния орган на третата държава или територия на произход;

г)

трябва да имат действаща система за поддържане и водене за минимален период от 3 години на актуализирани дневници, съдържащи най-малко следната информация:

i)

видовете, категориите, броя и когато това е приложимо — идентификацията на животните в животновъдния обект;

ii)

движението на животните към животновъдния обект и от него;

iii)

смъртността в животновъдния обект;

д)

в тях трябва да се осъществяват редовни посещения за проверка на здравословното състояние на животните от ветеринарен лекар с цел информация за и откриване на признаци за наличие на болести, включително болестите от списъка, посочени в приложение I, от значение за конкретния вид и категория животно, зародишен продукт или продукт от животински произход и нововъзникващи болести.

Такива посещения за проверка на здравословното състояние на животните се извършват с честота, която е пропорционална на рисковете, свързани със съответния животновъден обект.

Член 9

Вземане на проби, лабораторни и други изследвания

Разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход да бъдат въведени в Съюза само ако вземането на проби, лабораторните и другите изследвания, изисквани по настоящия регламент, са извършени:

а)

върху проби, взети от или под контрола на компетентния орган на:

i)

третата държава или територия на произход, когато вземане на проби и изследвания се изискват преди въвеждането в Съюза;

или

ii)

държавата членка по местоназначение, когато вземане на проби и изследвания се изискват преди въвеждането в Съюза;

б)

в съответствие със:

i)

съответните процедури и методи, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 и Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията (17);

или

ii)

за целите на въвеждането в Съюза на зародишни продукти от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни процедурите и методите, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 (18);

или

iii)

процедурите, описани в настоящия регламент, когато това се изисква изрично;

в)

в официална лаборатория, определена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 10

Свободно от болест място на произход и специални условия

1.   Разрешава се пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход да бъдат въведени в Съюза само ако за третата държава или територия на произход или зона от нея или за животновъдния обект на произход на животните, зародишните продукти или продуктите от животински произход е доказано, че са свободни от дадена болест, което се изисква от настоящия регламент, като това е доказано от компетентния орган на третата държава или територия на произход:

а)

в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/689;

или

б)

по отношение на болести, които не попадат в обхвата на Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, в съответствие със специалните правила, когато те са определени в настоящия регламент, и програмата за надзор на болести, изпълнявана от третата държава или територия на произход, която трябва да бъде:

i)

представена на Комисията за оценка и да съдържа най-малко информацията, посочена в приложение II;

ii)

оценена от Комисията като предоставяща необходимите гаранции по отношение на понятието „свободен от болест“ въз основа на:

правилата за надзор, определени в членове 24, 25, 26 и 27 от Регламент (ЕС) 2016/429;

правилата за допълнение относно планирането на надзора и правилата за потвърждението на дадена болест и определението на случая, определени в раздели 1 и 2, както и в част II, глава 1, член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

iii)

в действие за достатъчно дълъг период от време, за да е била изпълнена цялостно и върху нея правилно да е бил упражнен надзор.

2.   За аквакултурни животни и продукти от животински произход от аквакултурни животни: когато от даден компартмент на произход се изисква да е свободен от дадени болести, се разрешава пратките с тези стоки да бъдат въведени в Съюза само ако компетентният орган на третата държава на произход е доказал, че те са свободни от болест в съответствие с параграф 1, букви а) и б).

3.   Когато в настоящия регламент се изискват специални условия за определяне като свободна от определени болести на трета държава или територия на произход или зона от нея:

а)

компетентният орган на третата държава или територия на произход вече е удостоверил съответствие с посочените условия;

б)

тези специални условия са специално определени от Съюза в списъка за третата държава от списъка или територия, зона или компартмент от нея и са включени в списъка за конкретния вид и категория животни, зародишни продукти или продукти от животински произход.

ЧАСТ II

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ОТГЛЕЖДАНИ СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕНОВЕ 3 И 5

ДЯЛ 1

ОБЩИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТГЛЕЖДАНИ СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

Член 11

Срок на пребиваване, изискван за отглеждани сухоземни животни

Разрешава се пратки с отглеждани сухоземни животни, различни от кучета, котки и порове, да бъдат въведени в Съюза само при условие че се спазват следните изисквания:

а)

животните отговарят на изискването за срок на пребиваване, установен в посочените в приложение III таблици за непрекъснат период от време непосредствено преди датата на изпращането им за Съюза:

i)

таблица 1 — за копитни животни, медоносни пчели и земни пчели;

ii)

таблица 2 — за домашни птици и птици, отглеждани в плен;

б)

животните:

i)

са били постоянно в третата държава или територия на произход или зона от нея по време на периода, посочен в приложение III, таблица 1, втора колона и приложение III, таблица 2, трета колона;

ii)

са били постоянно в животновъдния обект на произход и в този животновъден обект не са въвеждани животни по време на периода, посочен в приложение III, таблица 1, трета колона и приложение III, таблица 2, четвърта колона;

iii)

не са били в контакт с животни с по-нисък здравен статус по време на периода, посочен в приложение III, таблица 1, четвърта колона и приложение III, таблица 2, пета колона.

Член 12

Дерогации по отношение на срока на пребиваване за регистрирани коне във връзка със състезания, надбягвания и културни мероприятия

1.   Чрез дерогация от член 11, буква б), подточка i) еднокопитните животни, различни от еднокопитни животни, предназначени за клане, се разглеждат като спазващи срока на пребиваване, предвиден в приложение III, таблица 1, ако преди изпращането им за Съюза те са пребивавали за период, предвиден в приложение III, таблица 1, втора колона, освен в третата държава или територия на произход или зона от нея, но и в:

а)

държава членка;

или

б)

за регистрирани коне: трета държава, територия на междинно пребиваване или зона от нея от списъка, от които въвеждането в Съюза на регистрирани коне е разрешено за тази цел и при условие че те са въведени в третата държава или територия на произход, или зона от нея в съответствие с ветеринарно-здравните изисквания, предоставящи гаранции за здравето на животните, които са най-малко толкова строги, колкото и приложимите за директно въвеждане в Съюза на регистрирани коне за състезания и надбягвания от съответната трета държава или територия на междинно пребиваване, или зона от нея.

2.   Чрез дерогация от член 11, буква б), подточка ii) регистрираните коне за състезания, надбягвания и културни мероприятия по конен спорт се разглеждат като спазващи изискванията за пребиваване, предвидени в приложение III, таблица 1, трета колона, ако те са пребивавали в третата държава на произход или в третата държава на междинно пребиваване в животновъдни обекти, различни от животновъдния обект на произход, при условие че другите животновъдни обекти:

а)

са били под надзора на официален ветеринарен лекар в третата държава или територия;

б)

не са били предмет на национални ограничителни мерки от ветеринарно-здравни съображения, включително ограничения, свързани със съответните болести, посочени в приложение I, и със съответни нововъзникващи болести;

в)

отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в член 23.

3.   Също чрез дерогация от член 11, буква б), подточка ii) се разрешава да бъдат въведени в Съюза регистрирани коне за състезания, надбягвания и културни мероприятия по конен спорт, които са имали контакт с еднокопитни животни, които са били въведени в трета държава, територия или зона от нея от друга трета държава, територия или зона от нея, или от друга зона в третата държава или територия на произход, при условие че:

а)

тези еднокопитни животни са били въведени в третата държава или територия на произход или зона от нея в съответствие с ветеринарно-здравни изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, приложими за директно въвеждане в Съюза на тези еднокопитни животни;

б)

възможността за пряк контакт с други животни е ограничена до периода на състезанията, надбягванията или културните мероприятия по конен спорт и със свързаните с тях тренировки, загрявки и предстартови изяви.

Член 13

Преглед на сухоземни животни преди изпращането им за Съюза

1.   Разрешава се пратки със сухоземни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката са преминали клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея в рамките на 24 часа преди времето на натоварване за изпращане в Съюза, с цел да се открият признаци, които показват наличието на болести, включително съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и на нововъзникващи болести.

За домашни птици и птици, отглеждани в плен, този преглед включва както животните, предназначени за изпращане към Съюза, така и стадото на произход.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, за регистрирани еднокопитни животни посочената в нея проверка може да се извършва в рамките на 48 часа преди времето на натоварване за изпращане в Съюза или в последния работен ден преди изпращането за Съюза.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, за кучета, котки и порове посочената в нея проверка може да се извършва в рамките на 48 часа преди времето на натоварване за изпращане в Съюза.

Член 14

Общи правила за изпращането към Съюза на сухоземни животни

1.   Разрешава се пратки от сухоземни животни да бъдат въведени в Съюза само ако от времето на натоварване в животновъдния обект на произход за изпращане в Съюза до момента на пристигането им в Съюза животните от пратката не са били в контакт с други сухоземни животни:

а)

от същия вид, непредназначени за въвеждане в Съюза;

б)

от други видове, включени в списък за същите болести, непредназначени за въвеждане в Съюза;

в)

с по-нисък здравен статус.

2.   Когато се транспортират с въздушен, морски, железопътен, сухопътен транспорт или пеш, се разрешава пратките, посочени в параграф 1, да бъдат въведени в Съюза само ако не са били транспортирани през трета държава, територия или зона от нея, разтоварени или трансбордирани в тях, които не са включени в списък за въвеждане в Съюза на конкретния вид и категория животни и предвидената им употреба в Съюза.

3.   Когато се транспортират по море, дори само за част от пътуването, се разрешава пратките, посочени в параграф 1, да бъдат въведени в Съюза само ако те пристигат в Съюза, придружени от декларация, прикрепена към ветеринарния здравен сертификат, придружаващ животните, и подписана от капитана на плавателния съд, в която се предоставя следната информация:

а)

пристанището на заминаване в третата държава или територия на произход или зона от нея;

б)

пристанището на пристигане в Съюза;

в)

пристанища на акостиране, когато плавателният съд акостира на пристанища извън третата държава или територия на произход или зона от нея по отношение на произхода на животните;

г)

потвърждение за спазването на следните изисквания по време на пътуването към Съюза:

i)

през цялото време животните са били на борда;

ii)

животните не са били в контакт с животни с по-нисък здравен статус, докато са били на борда.

Член 15

Дерогация за трансбордиране на сухоземни животни, различни от еднокопитни животни, в трети държави или територии, които не са включени в списък, при технически проблем или друг непредвиден инцидент

1.   Чрез дерогация от член 14, параграф 2 компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки със сухоземни животни, различни от еднокопитни животни, които са били трансбордирани от първоначалното транспортно средство на изпращане на друго транспортно средство за по-нататъшно пътуване в трета държава или територия или зона от нея, които не са трета държава, територия или зона от нея от списъка, за въвеждане на конкретния вид и категория животни в Съюза само ако трансбордирането е извършено поради поява на технически проблем или друг непредвиден инцидент, довел до логистични проблеми по време на транспортирането на животните до Съюза с морски или въздушен транспорт, за да се довърши транспорта до мястото на въвеждане в Съюза, при условие че:

а)

въвеждането в Съюза на пратки с животните се разрешава от компетентния орган на държавата членка по местоназначение и когато е приложимо — на държавата членка на преминаване, до пристигането им на тяхното местоназначение в Съюза;

б)

трансбордирането е било под надзора на официален ветеринарен лекар в третата държава или територия през цялото време, за да се гарантира, че:

i)

са въведени ефективни мерки за защита срещу вектори на съответните болести по животните;

ii)

са въведени ефективни мерки, за да се избегне пряк и непряк контакт между животните, предназначени за въвеждане в Съюза, и други животни;

iii)

в транспортното средство за по-нататъшното пътуване към Съюза не са поставяни допълнително фураж, вода или постелъчен материал с произход от трета държава или територия или зона от нея, които не са включени в списък на трети държави, територии или зони от тях за въвеждане на конкретния вид и категория животни в Съюза;

iv)

животните от пратката са били прехвърлени директно и възможно най-бързо на плавателен съд или въздухоплавателно средство за по-нататъшно пътуване към Съюза, което е в съответствие с изискванията, определени в член 17, без да се напускат границите на пристанището или на летището;

в)

пратката с животни се придружава от декларация от компетентния орган на третата държава или територия, където е извършено прехвърлянето, като се предоставя информация за прехвърлянето и се удостоверява, че са взети съответните мерки, за да се отговори на изискванията, определени в буква б).

2.   Дерогацията, предвидена в параграф 1, не се прилага по отношение на пратките с медоносни пчели и земни пчели.

Член 16

Дерогация за трансбордиране на еднокопитни животни в трети държави или територии, които не са включени в списък

Чрез дерогация от член 14, параграф 2, когато по време на транспортирането на пратки с еднокопитни животни до Съюза те са били трансбордирани на друго транспортно средство в трета държава или територия или зона от нея, които не са включени в списък на трети държави, територии или зони от тях за въвеждане на конкретната категория еднокопитни животни, се разрешава тези пратки да бъдат въведени в Съюза само ако отговарят на следните изисквания:

а)

животните от пратката се транспортират до Съюза с морски или въздушен транспорт;

б)

животните от пратката са били трансбордирани директно от първоначалното транспортно средство на изпращане към друго транспортно средство за пътуването по-натам;

в)

по време на трансбордирането:

i)

е осигурена ефективна защита от вектори на съответните болести по животните и еднокопитните животни не са влизали в контакт с еднокопитни животни с по-нисък здравен статус;

ii)

животните от пратката са били прехвърлени директно и възможно най-бързо на плавателен съд или въздухоплавателно средство за по-нататъшно пътуване, което трябва да е било в съответствие с изискванията, определени в член 17, без да са напускали границите на пристанището или на летището, под прекия надзор на официален ветеринарен лекар;

г)

официален ветеринарен лекар трябва да е удостоверил, че пратката отговаря на изискванията, посочени в букви а), б) и в).

Член 17

Общи изисквания по отношение на транспортните средства за сухоземните животни

1.   Разрешава се пратки с отглеждани сухоземни животни да бъдат въведени в Съюза само ако транспортните средства, използвани за транспортирането им, са:

а)

конструирани по такъв начин, че:

i)

животните не могат да избягат или да изпаднат;

ii)

е възможно да се извърши визуална инспекция на пространството, където се държат животните;

iii)

е предотвратено или сведено до минимум изпадането на животински екскременти, торова постеля или фураж;

iv)

при домашните птици и птиците, отглеждани в плен, е предотвратено или сведено до минимум изпадането на пера;

б)

почистени и дезинфекцирани с дезинфектант, одобрен от компетентния орган на третата държава или територия на изпращане, и подсушени или оставени да изсъхнат непосредствено преди всяко натоварване на животните, предназначени за въвеждане в Съюза.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на транспортирането на пратки с медоносни пчели и земни пчели, предназначени за въвеждане в Съюза.

Член 18

Изисквания по отношение на контейнерите, в които се транспортират сухоземни животни до Съюза

Разрешава се пратки с отглеждани сухоземни животни да бъдат въведени в Съюза само ако контейнерите, в които се транспортират отглеждани сухоземни животни до Съюза, в транспортното средство:

а)

отговарят на изискванията в член 17, параграф 1, буква а);

б)

съдържат само животни от един и същ вид и категория, идващи от един и същ животновъден обект;

в)

са:

i)

неизползвани и конструирани за целта контейнери за еднократна употреба, които да бъдат унищожени след първото използване;

или

ii)

почистени и дезинфекцирани и подсушени или оставени да изсъхнат преди натоварването на животните, предназначени за въвеждане в Съюза.

Член 19

Движение на сухоземни животни и боравене с тях след въвеждането им

1.   След въвеждането им в Съюза пратките със сухоземни животни се транспортират директно и незабавно до:

а)

животновъдния обект по местоназначение в Съюза, където престояват най-малко за периода, който се изисква в съответните конкретни членове в части II—V;

б)

кланицата по местоназначение в Съюза, ако са предназначени за клане, където те трябва да бъдат заклани в срок от 5 дни от датата на пристигането им в Съюза.

2.   Когато местоназначението на пратките със сухоземни животни, въведени от трета държава, територия или зона от нея, е кланица, одобрен обект за карантина или обособен специализиран животновъден обект в Съюза, върху транспортирането и пристигането на пратката на местоназначението се извършва наблюдение в съответствие с членове 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1666 на Комисията (19).

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за въвеждането в Съюза на регистрирани еднокопитни животни от трети държави, нито за повторното въвеждане след временен износ на регистрирани коне.

ДЯЛ 2

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОПИТНИ ЖИВОТНИ

ГЛАВА 1

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с копитни животни

Член 20

Изпращане на копитни животни до Съюза

1.   Разрешава се пратки с копитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако те са изпратени от животновъден обект на произход до Съюза, без да преминават през друг животновъден обект.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 може да се разреши пратки с копитни животни, идващи от повече от един животновъден обект на произход, да бъдат въведени в Съюза, ако за животните от пратката е имало само една-единствена операция по събиране в третата държава или територия на произход или зона от нея, което е обвързано със спазване на следните условия:

а)

копитните животни принадлежат към един от следните видове и категории:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus или Sus scrofa;

или

ii)

Equidae, предназначени за клане;

б)

операцията по събирането е извършена в животновъден обект:

i)

одобрен за операции по събиране на копитни животни от компетентния орган на третата държава или територия в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото определените в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията (20);

ii)

включен в списък за тази цел от компетентния орган в третата държава или територия на изпращане, включително информацията, предоставена в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035;

iii)

в който се поддържат актуални дневници за период от най-малко три години със следната информация:

произход на животните;

дати на пристигане и изпращане до и от събирателния център;

идентификационен код на животните;

регистрационен номер на животновъдния обект на произход на животното;

регистрационен номер на превозвачите и на транспортните средства, доставящи или събиращи пратките от копитни животни от и към посочения център;

iv)

който отговаря на изискванията, предвидени в член 8 и в член 23, параграф 1;

в)

операцията по събирането в събирателния център е отнела не повече от 6 дни; този срок се счита за част от срока за вземане на проби за изследвания преди изпращането за Съюза, когато по настоящия регламент се изисква такова вземане на проби;

г)

копитните животни трябва да са пристигнали в Съюза в срок от 10 дни от датата на изпращане от животновъдния обект на произход.

Член 21

Идентификация на копитни животни

1.   Разрешава се пратки с копитни животни, различни от еднокопитни животни, да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката са индивидуално идентифицирани, преди да бъдат изпратени от животновъдния обект на произход, посредством физическо идентификационно средство, като ясно, четливо и по неизтриваем начин се вижда:

а)

идентификационният код на животното, с който се установява недвусмислена връзка между животното и придружаващия ветеринарен здравен сертификат;

б)

кодът на държавата износител в съответствие със стандарт ISO 3166 във формат двубуквен код.

2.   Разрешава се пратки с еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са индивидуално идентифицирани, преди да бъдат изпратени от животновъдния обект на произход посредством най-малко един от следните методи:

а)

инжектируем транспондер или ушна марка, като ясно, четливо и по неизтриваем начин се вижда:

i)

идентификационният код на животното, с който се установява недвусмислена връзка между животното и придружаващия ветеринарен здравен сертификат;

ii)

двубуквеният или трицифреният код по стандарта ISO 3166 на държавата износител;

б)

за еднокопитни животни, различни от предназначените за клане: идентификационен документ, издаден най-късно по време на сертифицирането за въвеждане в Съюза и в който:

i)

животното е описано и характеризирано, включително с алтернативния метод на идентификация, така че да се установи недвусмислена връзка между животното и придружаващия идентификационен документ;

ii)

се съдържа информация за индивидуалния код, генериран от имплантиран инжектируем транспондер, когато този код не отговаря на спецификациите в буква а).

3.   Чрез дерогация от параграф 1 може да се разреши пратки с копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти, да бъдат въведени в Съюза, ако тези животни са идентифицирани индивидуално посредством инжектируем транспондер или алтернативен метод за идентификация, с който се осигурява недвусмислена връзка между животното и придружаващата документация за въвеждане.

4.   Когато копитните животни се идентифицират с електронно средство за идентификация, което не съответства на стандартите по ISO 11784 и 11785, операторът, който отговаря за въвеждането в Съюза на пратките с копитни животни, предоставя четящо устройство, което по всяко време позволява проверката на идентификацията на животните.

Член 22

Трета държава или територия на произход на копитните животни или зона от нея

1.   Разрешава се пратки с копитни животни, различни от еднокопитни животни, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от болестите от категория А, посочени в таблицата в приложение IV, част А, точка 1, за периода, посочен в същата таблица.

2.   Разрешава се пратки с еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от трета държава или територия или зона от нея:

а)

които са свободни от болестите от списъка, посочени в таблицата в приложение IV, част А, точка 2 за периода, посочен в същата таблица;

б)

в които за нито една от болестите от списъка, посочени в таблицата в приложение IV, част А, точка 3 не е било докладвано през посочения период.

3.   Сроковете, посочени в параграф 1 и 2, могат да бъдат съкратени за болести, включени в приложение IV, част Б, при съответните специални условия, посочени там.

4.   Разрешава се пратки с копитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от трета държава или територия или зона от нея, където не е извършена ваксинация срещу болести от категория А, посочени в приложение IV, част В, в съответствие с подробната информация, посочена в:

а)

точка 1 от посоченото приложение — за копитни животни, различни от еднокопитни животни;

б)

точка 2 от посоченото приложение — за еднокопитни животни.

5.   По отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. Tuberculosis):): разрешава се пратки с говеда да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от посочената болест без ваксинация;

или

б)

отговарят на изискванията, изложени в приложение V, точка 1.

6.   По отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis: разрешава се пратки с говеда, овце и кози да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от посочената болест без ваксинация;

или

б)

отговарят на изискванията, изложени в приложение V, точка 2.

7.   По отношение на инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24): разрешава се пратки с копитни животни от видовете от списъка да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от посочената болест за период от 2 години преди датата на изпращане за Съюза; или

б)

отговарят на едно от специалните условия, посочени в приложение VI, част А.

8.   По отношение на ензоотична левкоза по говедата: разрешава се пратки с копитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от посочената болест;

или

б)

отговарят на специалните условия, посочени в приложение VI, част Б.

9.   Разрешава се пратки с копитни животни, предназначени за въвеждане в държави членки или зони от тях със статут „свободен от болест“ или с одобрена програма за ликвидиране на болестите от категория C, посочени в приложение VII, за които са изброени видовете копитни животни, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от посочените болести за съответните видове;

или

б)

отговарят на съответните допълнителни изисквания, определени в посоченото приложение.

Член 23

Животновъден обект на произход на копитните животни

1.   Разрешава се пратки с копитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката:

а)

идват от животновъден обект, във и около който (включително по целесъобразност и територията на съседна държава) за нито една от посочените в приложение VIII болести от списъка, по отношение на които предназначените за въвеждане в Съюза видове копитни животни са изброени в списък, не е било докладвано в област и за период, определен в таблиците в:

i)

точки 1 и 2 от посоченото приложение за копитни животни, различни от еднокопитни животни;

или

ii)

точки 3 и 4 от посоченото приложение за еднокопитни животни;

б)

за периода, посочен в буква а), копитните животни не са били в контакт с животни с по-нисък здравен статус.

2.   По отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis): разрешава се пратки с говеда, овце, кози, Камилови и Еленови да бъдат въведени в Съюза само ако животновъдният обект на произход на животните в пратката отговаря на приложимите изисквания, определени в приложение IX, точка 1.

3.   По отношение на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis: разрешава се пратки с говеда, овце, кози, свине, Камилови и Еленови да бъдат въведени в Съюза само ако животновъдният обект на произход на животните в пратката отговаря на съответните изисквания, определени в приложение IX, точка 2.

Член 24

Копитни животни от пратката

1.   Разрешава се пратки с копитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

не са ваксинирани срещу болестите от категория А, посочени в таблиците в:

i)

приложение IV, част В, точка 1 — за копитни животни, различни от еднокопитни животни;

или

ii)

приложение IV, част В, точка 2 — за еднокопитни животни;

б)

за периода от момента, когато са изпратени от животновъдния обект на произход, до пристигането им в Съюза те не трябва да са били разтоварвани на място, което не отговаря на изискванията, определени в таблиците, посочени в:

i)

приложение VIII, точки 1 и 2 — за копитни животни, различни от еднокопитни животни;

или

ii)

приложение VIII, точки 3 и 4 — за еднокопитни животни.

2.   По отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) и инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis: разрешава се пратки с копитни животни от видовете от списъка да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката не са били ваксинирани срещу посочените болести.

3.   По отношение на инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24): разрешава се пратки с копитни животни от видовете от списъка да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката не са ваксинирани с жива ваксина срещу тази болест през последните 60 дни преди датата на движението.

4.   Разрешава се пратки с копитни животни, предназначени за въвеждане в държави членки или зони от тях със статут „свободни от болест“ или с одобрена програма за ликвидиране на болестите от категория C, изброени в приложение VII, за които са изброени видовете копитни животни, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката не са били ваксинирани срещу посочените болести.

5.   В допълнение към изискванията, определени в параграф 1, се разрешава пратки с некастрирани кочове и мъжки копитни животни от семейство Tayassuidae да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на съответните специални изисквания по отношение на инфекция с Brucella, определени в приложение X.

6.   В допълнение към изискванията, посочени в параграф 1, разрешава се пратки с еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на специалните условия, посочени в приложение XI, точка 2, в зависимост от санитарната група, определена в съответствие с приложение XI, точка 1, в която е включена третата държава или територия или зона от нея от списъка.

Член 25

Дерогации и допълнителни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на копитни животни за клане

Чрез дерогация от изискванията, установени в член 22, параграфи 5 и 6, се разрешава пратки с копитни животни от видовете, посочени в тези параграфи и които не отговарят на посочените изисквания, да бъдат въведени в Съюза, при условие че животните в пратката са предназначени единствено за клане.

Член 26

Движение и боравене с копитни животни след въвеждането им в Съюза

След въвеждането им в Съюза копитните животни, с изключение на коне, въвеждани за състезание, надбягвания и културни мероприятия по конен спорт, остават в животновъдния обект по местоназначение за срок от най-малко 30 дни от пристигането им в този животновъден обект.

ГЛАВА 2

Специални правила за въвеждане в Съюза на отглеждани копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

Член 27

Ветеринарно-здравни изисквания, които не се прилагат за копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

Членове 11, 22, 23, 24 и 26 се прилагат само за пратки с копитни животни, с изключение на еднокопитни животни, които се въвеждат в Съюза при условията, определени в членове 28—34.

Член 28

Специални правила за въвеждане на копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

1.   Разрешава се пратки с копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

те трябва да идват от обособен специализиран животновъден обект, който е включен в списък, изготвен в съответствие с член 29, на обособени специализирани животновъдни обекти, от които се разрешава въвеждането на копитни животни в Съюза;

б)

те трябва да са били изпратени директно от обособения специализиран животновъден обект на произход до обособен специализиран животновъден обект в Съюза.

2.   Компетентният орган на държавата членка по местоназначение издава специално разрешение за въвеждането на всяка пратка с копитни животни, посочени в параграф 1, след получаването на положителен резултат от оценката на потенциалните рискове, които може да породи за Съюза въвеждането на такива пратки.

3.   Въвеждането в Съюза и движението на всяка пратка с копитни животни, посочени в параграф 1, през държава членка, различна от държавата членка по местоназначение, се разрешава само след разрешение от компетентните органи на държавите членки на преминаване.

Посоченото разрешение се предоставя само въз основа на положителен резултат от оценка на риска, извършена от компетентния орган на посочените държави членки на преминаване, въз основа на информацията, която им е предоставена от държавата членка на местоназначение в Съюза.

4.   Държавата членка по местоназначение на пратките, посочени в параграф 1, уведомява Комисията и другите държави членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и уведомява директно мястото на въвеждане на копитните животни в Съюза за разрешенията, предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2, преди евентуалното движение през други държави членки и преди пристигането на тези копитни животни на тяхната територия.

Член 29

Изготвяне на списък на обособени специализирани животновъдни обекти на произход на копитните животни в трети държави или територии

1.   Държавите членки могат да съставят списък на обособени специализирани животновъдни обекти в трети държави и територии, от които се разрешава въвеждането на копитни животни на тяхна територия.

В този списък се посочват видовете копитни животни, които е разрешено да бъдат въведени на територията на държавата членка от всеки обособен специализиран животновъден обект в съответната трета държава или територия.

2.   Държавите членки могат да включват в своя списък на обособени специализирани животновъдни обекти, предвиден в параграф 1, обособени специализирани животновъдни обекти, които вече са включени в списъците на такива обекти на други държави членки.

С изключение на предвиденото в първа алинея, държавите членки включват обособен специализиран животновъден обект в трета държава или територия в списъка на обособени специализирани животновъдни обекти, предвиден в параграф 1, само след положителен резултат от пълна оценка, която се основава на следното:

а)

обособеният специализиран животновъден обект отговаря на изискването да бъде одобрен от компетентния орган на третата държава или територия на произход, предвидено в член 30;

б)

компетентният орган на третата държава или територия на произход трябва да е предоставил достатъчно информация, за да се гарантира, че обособеният специализиран животновъден обект отговаря на изискванията относно одобряването на обособени специализирани животновъдни обекти, определени в член 30.

3.   Държавите членки актуализират списъците на обособени специализирани животновъдни обекти, посочени в параграф 1, като по-специално отразяват всяко спирането на действието или отнемането на одобрението, предоставено от компетентния орган на третата държава или територия на произход, както е посочено в член 30, или от компетентния орган на друга държава членка.

4.   Държавите членки публикуват списъците, предвидени в параграф 1.

Член 30

Условия по отношение на обособен специализиран животновъден обект на произход на копитни животни в трети държави и територии за целите на член 29

В списъка си на обособени специализирани животновъдни обекти, предвиден в член 29, държавите членки включват даден обособен специализиран животновъден обект, намиращ се в трета държава или територия, само ако обособеният специализиран животновъден обект е одобрен от компетентния орган на третата държава или територия и отговаря на следните условия:

а)

той трябва да бъде ясно разграничен, а достъпът на животни и хора до съоръженията за животни трябва да бъде контролиран;

б)

той трябва да е оборудван с адекватни средства за залавяне, затваряне и изолиране на животните и да има подходящи карантинни съоръжения и одобрени стандартни оперативни процедури за новите пристигащи животни;

в)

местата за настаняване на животните трябва отговарят на съответните стандарти и да са конструирани по такъв начин, че

i)

да бъдат избегнати контактите с животни извън обособения специализиран животновъден обект и да може лесно да се извършват проверки и всякакво необходимо лечение;

ii)

подовете, стените и всички други материали или оборудване да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

г)

по отношение на мерките за надзор и контрол на болестите:

i)

в него се изпълнява подходяща програма за надзор на болести, която трябва да включва мерки за контрол на зоонозите, и да бъде актуализирана в съответствие с броя и видовете на животните, които се намират в обособения специализиран животновъден обект, и с епидемиологичната обстановка във и около обособения специализиран животновъден обект във връзка с болестите от списъка и с нововъзникващите болести;

ii)

копитните животни в него, за които има съмнение, че са болни или инфектирани с болестотворни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести, трябва да бъдат подлагани на клинични прегледи, лабораторни изследвания или постмортални прегледи;

iii)

в него трябва да се извършва — според случая — ваксинация и лечение на възприемчиви копитни животни по отношение на заразни болести;

д)

в него за минимален срок от 3 години трябва да се водят актуални дневници, в които се посочват:

i)

броят и идентичността (и по-точно предполагаемата възраст, пол, вид и индивидуална идентификация, когато е целесъобразно) на копитните животни от всеки вид, който се намира в обособения специализиран животновъден обект;

ii)

броят и идентичността (и по-точно предполагаемата възраст, пол, вид и индивидуален идентификационен код, когато е уместно) на копитните животни, пристигащи или напускащи обособения специализиран животновъден обект, заедно с информация за животновъдния обект на произход или местоназначението на такива животни, транспортното средство и здравния статус на тези животни;

iii)

данни за изпълнението на програмата за надзор и контрол на болести, предвидена в буква г), подточка i), и резултатите от нея;

iv)

резултати от клиничните прегледи, лабораторните изследвания и от постморталните прегледи, предвидени в буква г), подточка ii);

v)

данни за ваксинацията и лечението, предвидени в буква г), подточка iii);

vi)

указания, ако има такива, на компетентния орган на третата държава или територия на произход по отношение на направените констатации по време на периода на изолация или карантина;

е)

в него трябва да се осигурява унищожаването на труповете на копитни животни, умрели от болест или подложени на евтаназия;

ж)

в него се осигуряват — чрез сключване на договор или посредством друг правен документ — услугите на ветеринарен лекар на животновъдния обект, който отговаря за:

i)

надзора на дейностите в животновъдния обект и спазването на условията за одобрение, определени в настоящия член;

ii)

прегледа на програмата за надзор на болести, посочен в буква г), подточка i), най-малко веднъж годишно;

з)

чрез дерогация от член 9, буква в) има:

i)

споразумение с лаборатория, одобрена от компетентния орган на третата държава или територия, за извършването на постмортални прегледи;

или

ii)

едно или няколко подходящи помещения, в които могат да се извършват постмортални прегледи под ръководството на ветеринарния лекар на животновъдния обект.

Член 31

Дерогация от изискването за включване в списък на третата държава или територия и за включването в списък на обособен специализиран животновъден обект на произход на копитните животни

1.   Чрез дерогация от изискванията, установени в член 3, параграф 1 и член 28, параграф 1, се разрешава пратки с копитни животни от животновъдни обекти в трети държави или територии, които не отговарят на посочените изисквания, да бъдат въведени в Съюза, ако са предназначени за обособен специализиран животновъден обект и при условие че:

а)

появата на извънредни непредвидени обстоятелства прави невъзможно спазването на посочените изисквания;

б)

посочените пратки съответстват на условията, определени в член 32.

2.   Държавата членка по местоназначение на пратката, посочена в параграф 1, уведомява Комисията и държавите членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и уведомява директно мястото на въвеждане на копитните животни в Съюза за разрешенията, предоставени в съответствие с параграф 1, преди евентуалното движение през други държави членки и преди пристигането на тези копитни животни на тяхната територия.

Член 32

Допълнителни изисквания, които да бъдат изпълнени от животновъдните обекти на произход на копитните животни, предназначени за обособен специализиран животновъден обект, в съответствие с дерогацията, установена в член 31

Компетентният орган на държава членка по местоназначение разрешава дерогации, както е предвидено в член 31, само за пратки с копитни животни, които отговарят на следните допълнителни условия:

а)

подадено е предварително заявление до компетентен орган на държавата членка по местоназначение за специална дерогация, както е предвидено в член 31, от собственика или физическото лице, представящо този собственик, и държавата членка по местоназначение е предоставила това разрешение, след като е извършила оценка на риска, от която видно, че въвеждането на такива пратки с копитни животни не представлява риск за здравето на животните в Съюза;

б)

копитните животни са били под карантина в третата държава или територия на произход под надзора на компетентния орган за съответния период от време, необходим, за да отговорят те на специалните ветеринарно-здравни изисквания, определени в членове 33 и 34:

i)

на място, одобрено от компетентния орган на третата държава или територия на произход на копитните животни;

ii)

в съответствие с условията, посочени в разрешението по буква а), които трябва да осигуряват най-малко същите гаранции като предвидените в член 28, параграфи 2—4 и членове 33 и 34;

в)

копитните животни трябва да бъдат поставени под карантина в обособения специализиран животновъден обект по местоназначение за срок от най-малко 6 месеца от датата на въвеждане в Съюза, по време на който от компетентния орган на държавата членка по местоназначение могат да бъдат предприети действията, предвидени в член 138, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, и по-специално в параграф 2, букви а), г) и к) от него.

Член 33

Ветеринарно-здравни изисквания във връзка с обособения специализиран животновъден обект на произход на копитни животни по отношение на болестите от списъка

Разрешава се пратки с копитни животни, предназначени за обособен специализиран животновъден обект, намиращ се в Съюза, да бъдат въведени в Съюза само ако обособеният специализиран животновъден обект на произход отговаря на следните изисквания по отношение на болестите от списъка:

а)

по отношение на обособения специализиран животновъден обект на произход на копитни животни: не е докладвано за болести от списъка, посочени в таблицата в приложение XII, част А за периодите, посочени в същата таблица за тези болести от списъка;

б)

по отношение на областта във и около обособения специализиран животновъден обект: не е докладвано за болести от списъка, посочени в таблицата в приложение XII, част Б за периодите, посочени в същата таблица за тези болести от списъка.

Член 34

Ветеринарно-здравни изисквания във връзка с копитните животни от пратките по отношение на болестите от списъка

Разрешава се пратки с копитни животни, предназначени за обособен специализиран животновъден обект, намиращ се в Съюза, да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката отговарят на следните ветеринарно-здравни изисквания:

а)

те трябва да отговарят на условието за срок на пребиваване в обособения специализиран животновъден обект на произход в продължение на непрекъснат период от 6 месеца или от раждането си, ако са на възраст под 6 месеца;

б)

не трябва да са били в контакт с животни с по-нисък здравен статус по време на:

i)

периода от 30 дни преди датата на изпращането към Съюза или от раждането си, ако са на възраст под 30 дни;

ii)

транспортирането им от одобрения обособен специализиран животновъден обект на произход до мястото на изпращане в Съюза;

в)

по отношение на болестите, посочени в таблицата в приложение XII, част В, те трябва да:

i)

са с произход от трета държава или територия или зона от нея, която отговаря на условието за наличие на период, през които те са били свободни от болести, посочени в същата таблица;

или

ii)

отговарят на съответните допълнителни изисквания, посочени в приложение XII, част Г;

г)

не трябва да са били ваксинирани, както е посочено в таблицата в приложение XII, част Д;

д)

ако са ваксинирани срещу антракс и бяс, от компетентния орган на третата държава или територия на произход трябва да бъде предоставена информация относно датата на ваксинацията, използваната ваксина и евентуално извършеното изследване, което показва защитен имунен отговор;

е)

трябва да са били третирани срещу вътрешни и външни паразити най-малко два пъти през периода от 40 дни преди датата на изпращане за Съюза.

Когато специалните гаранции, посочени в буква в), подточка ii), включват карантинен период в защитено от вектори съоръжение в обособения специализиран животновъден обект, това съоръжение трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение XII, част Е.

Член 35

Движение и боравене с копитни животни след въвеждането им, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

След въвеждането им в Съюза копитните животни с произход от обособен специализиран животновъден обект в трета държава или територия, както е посочено в член 27, трябва да останат в обособения специализиран животновъден обект по местоназначение за период от най-малко 6 месеца преди датата на движение към друг обособен специализиран животновъден обект в Съюза, освен когато са изнесени от Съюза или са придвижени за клане.

ДЯЛ 3

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОМАШНИ ПТИЦИ И ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

ГЛАВА 1

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с домашни птици

РАЗДЕЛ 1

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ И КАТЕГОРИИ ДОМАШНИ ПТИЦИ

Член 36

Домашни птици, внесени в третата държава или територия на произход или зона от нея преди въвеждане в Съюза

1.   Разрешава се следните пратки да бъдат въведени в Съюза само когато компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции в съответствие с параграф 2:

а)

домашни птици, въведени в третата държава или територия на произход или зона от нея от друга трета държава или територия или зона от нея;

б)

еднодневни пилета от родителски стада, които са били въведени в третата държава или територия на произход или зона от нея от друга трета държава или територия или зона от нея.

2.   Разрешава се пратки с животни, посочени в параграф 1, да бъдат въведени в Съюза само ако компетентният орган на третата държава или територия на произход на домашните птици е предоставил гаранции, че:

а)

тези домашни птици и родителски стада, посочени в същия параграф, са внесени от трета държава или територия или зона от нея, включени в списък за въвеждане на такива пратки в Съюза;

б)

вносът на домашни птици и родителски стада, посочен в параграф 1, в същата трета държава или територия или зона от нея, е извършен в съответствие с ветеринарно-здравни изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, приложими за пратките с такива животни, които са директно въвеждани в Съюза.

Член 37

Изисквания относно третата държава или територия на произход на домашните птици или зона от нея

Разрешава се пратки с домашни птици да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки са с произход от трета държава или територия или зона от нея, които отговарят на следните изисквания:

а)

там има програма за надзор на болести по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците за период от най-малко 6 месеца преди датата на изпращане на пратката за Съюза и посочената програма за надзор отговаря на изискванията, определени в:

i)

приложение II към настоящия регламент;

или

ii)

съответната глава от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE);

б)

считат се за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците в съответствие с член 38;

в)

когато има извършена ваксинация срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции, че:

i)

програмата за ваксинация отговаря на изискванията, посочени в приложение XIII;

ii)

програмата за надзор, посочена в буква а) от настоящия член, в допълнение към изискванията, посочени в приложение II, отговаря на изискванията, определени в приложение XIII, точка 2;

iii)

е поел ангажимента да информира Комисията за всяка промяна в програмата за ваксинация в третата държава или територия или зона от нея;

г)

които:

i)

по отношение на домашни птици, различни от щраусови птици: се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39;

ii)

по отношение на щраусови птици:

се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39;

или

не се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39, но компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции по отношение на спазването на изискванията във връзка с инфекция с вируса на нюкасълската болест по отношение на изолацията, надзора и изследванията, както е посочено в приложение XIV;

д)

когато е била извършена ваксинация срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, компетентният орган на третата държава или територия е предоставил гаранции, че:

i)

използваните ваксини са в съответствие с общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

или

ii)

използваните ваксини са в съответствие с общите критерии във връзка с ваксините срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, определени в приложение XV, точка 1, и домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в приложение XV, точка 2 във връзка с домашни птици и яйца за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в приложение XV, точка 1;

е)

поели са ангажимента, че след поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на огнище на инфекция с вируса на нюкасълската болест ще подадат до Комисията следната информация:

i)

в рамките на 24 часа след потвърждението за поява на първоначално огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест — информация за ситуацията с болестта;

ii)

редовна актуализация на информацията за ситуацията с болестта;

ж)

поели са ангажимента да предоставят на референтната лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест изолати на вируса от първоначалните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците и на инфекция с вируса на нюкасълската болест.

Член 38

Свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците трета държава или територия на произход или зона от нея

1.   Трета държава или територия или зона от нея се считат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците, когато са предоставили следните гаранции на Комисията:

а)

проведена е програма за надзор за високопатогенна инфлуенца по птиците в съответствие с член 37, буква а) в периода от най-малко 6 месеца преди датата на сертифициране от официалния ветеринарен лекар на пратката за изпращане в Съюза;

б)

не е имало огнище на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците сред домашните птици в тази трета държава или територия или зона от нея за период от най-малко 12 месеца преди датата на сертифициране от официалния ветеринарен лекар на пратката за изпращане в Съюза.

2.   След поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в трета държава или територия или зона от нея, които преди това са били считани за свободни от тази болест, както е посочено в параграф 1, въпросната трета държава или територия или зона от нея отново се смятат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците, при условие че са спазени следните условия:

а)

въведена е политика за унищожаване на птиците за борба с високопатогенна инфлуенца по птиците;

б)

проведени са подходящо почистване и дезинфекция във всички инфектирани преди това животновъдни обекти;

в)

за период от най-малко 3 месеца след приключването на политиката за унищожаване на птиците и на почистването и дезинфекцията, посочени в букви а) и б), компетентният орган на третата държава или територия е провел програма за надзор, като е предоставил най-малкото ниво на достоверност чрез рандомизирана представителна извадка от рисковите популации, от която е видно, че липсва инфекция, като се вземат под внимание специфичните епидемиологични обстоятелства във връзка с появата на огнището(ата), и е с отрицателни резултати.

Член 39

Свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест трета държава или територия на произход или зона от нея

1.   Трета държава или територия или зона от нея се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест, когато не е имало огнище на инфекция с вируса на нюкасълската болест при домашни птици в същата трета държава или територия или зона от нея за период от най-малко 12 месеца преди датата на сертифициране от официалния ветеринарен лекар на пратката за изпращане в Съюза.

2.   След поява на огнище на инфекция с вируса на нюкасълската болест в трета държава или територия или зона от нея, които преди това са били считани за свободни от тази болест, както е посочено в параграф 1, въпросната трета държава или територия или зона от нея отново се смятат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест, при условие че са спазени следните условия:

а)

въведена е политика за унищожаване на птиците с цел борба с болестта;

б)

проведени са подходящо почистване и дезинфекция във всички инфектирани преди това животновъдни обекти;

в)

за период от най-малко 3 месеца след приключването на политиката за унищожаване на птиците и на почистването и дезинфекцията, посочени в букви а) и б), компетентният орган на третата държава или територия е доказал отсъствие на посочената болест в третата държава или територия или зона от нея посредством интензивни изследвания, включително лабораторни изследвания, във връзка с огнището.

Член 40

Животновъден обект на произход на домашните птици

1.   Разрешава се пратки с домашни птици за разплод и с домашни птици за отглеждане да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката идват от животновъдни обекти, одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото определените в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, и:

а)

действието на одобрението на животновъдните обекти не е спирано или то не е отнемано;

б)

в радиус от 10 km около тях, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест през период от най-малко 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза;

в)

в които не е докладвано за потвърден случай на инфекция с вируси на нископатогенна инфлуенца по птиците през период от най-малко 21 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза.

2.   Разрешава се пратки с домашни птици, предназначени за клане, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката идват от животновъдни обекти:

а)

в радиус от 10 km около тях, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест през период от най-малко 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза;

б)

в които не е докладвано за потвърден случай на инфекция с вируси на нископатогенна инфлуенца по птиците през период от най-малко 21 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза.

3.   Разрешава се еднодневни пилета да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

са излюпени в животновъдни обекти, одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги колкото и определените в член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035; и

i)

действието на одобрението на животновъдните обекти не е спирано или то не е отнемано;

ii)

в радиус от 10 km около тях, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест през период от най-малко 30 дни преди датата на изпращане в Съюза;

б)

идват от стада птици, отглеждани в животновъдни обекти, одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги колкото и определените в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 и

i)

действието на одобрението им не е спирано или то не е отнемано към момента, когато яйцата за люпене, от които са се излюпили еднодневните пилета, са изпратени до люпилнята;

ii)

в които не е докладвано за потвърден случай на инфекция с вируси на нископатогенна инфлуенца по птиците през период от най-малко 21 дни преди датата на събиране на яйцата за люпене, от които са се излюпили еднодневните пилета.

Член 41

Специални превантивни мерки по отношение на контейнерите, в които се транспортират домашните птици

Разрешава се пратки с домашни птици да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки са транспортирани в контейнери, които, в допълнение към изискванията на член 18, отговарят на следните изисквания:

а)

те са затворени в съответствие с инструкциите на компетентния орган на третата държава или територия на произход с цел да се избегне всякаква възможност за подмяна на съдържанието;

б)

носят информацията за конкретния вид и категория домашни птици, посочена в приложение XVI;

в)

по отношение на еднодневни пилета — те са за еднократна употреба, чисти са и се използват за първи път.

Член 42

Въвеждане на домашни птици в държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация

1.   Разрешава се пратки с домашни птици за разплод и с домашни птици за отглеждане, предназначени за държава членка със статут на свободна от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест;

б)

държани са в изолация в продължение на най-малко 14 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза в животновъдния обект на произход или в обект за карантина под надзора на официален ветеринарен лекар, когато:

i)

домашните птици не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест за период от най-малко 21 дни преди датата на натоварване на пратката;

ii)

през периода, посочен в подточка i), в животновъдния обект не е постъпила нито една птица, която не е част от пратката;

iii)

не е извършена ваксинация;

в)

показали са отрицателен резултат през периода от най-малко 14 дни преди датата на натоварване за изпращане към Съюза при серологичните изследвания за откриване на антитела срещу вируса на нюкасълската болест, извършени на кръвни проби на равнище, което дава ниво на достоверност 95 % за откриване на инфекцията при 5 % болестност.

2.   Разрешава се пратки с домашни птици, предназначени за клане, за държава членка със статут на свободна от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката идват от стада птици, които:

а)

не са били ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест и са показали са отрицателен резултат през периода от най-малко 14 дни преди датата на натоварването на пратките за изпращане в Съюза при серологичните изследвания за откриване на антитела срещу вируса на нюкасълската болест, извършени на кръвни проби на равнище, което дава ниво на достоверност 95 % за откриване на инфекцията при 5 % болестност;

или

б)

ваксинирани са срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, но не с жива ваксина, през периода от най-малко 30 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза и са били подложени на тест за изолиране на вируса за инфекция с вируса на нюкасълската болест по време на 14-те дни преди посочената дата върху случайна проба от клоакални натривки или фекални проби от поне 60 птици, резултатите от които са били отрицателни.

3.   Разрешава се пратки с еднодневни пилета, предназначени за държава членка със статут на свободна от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест;

б)

произхождат от яйца за люпене от стада птици, които отговарят на някое от изброеното по-долу:

i)

не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест;

или

ii)

ваксинирани са срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, като е използвана инактивирана ваксина;

или

iii)

ваксинирани са срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, като е използвана жива ваксина най-късно 60 дни преди датата на събиране на яйцата;

в)

идват от люпилня, в която методите на работа гарантират, че яйцата на еднодневните пилета, предназначени за въвеждане в Съюза, се инкубират в напълно различно време и място от яйцата, които не отговарят на условията, определени в буква б).

РАЗДЕЛ 2

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОМАШНИ ПТИЦИ ЗА РАЗПЛОД И С ДОМАШНИ ПТИЦИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

Член 43

Идентификация на щраусови птици за разплод и на щраусови птици за отглеждане

Разрешава се пратки с щраусови птици за разплод и с щраусови птици за отглеждане да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са индивидуално идентифицирани с пръстени около шията или с инжектируем транспондер:

а)

с кода на третата държава или територия на произход съгласно стандарт ISO 3166 във формат двубуквен код;

б)

които съответстват на стандартите ISO 11784 и 11785.

Член 44

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със стадото на произход на пратките с домашни птици за разплод и с домашни птици за отглеждане

Разрешава се пратки с домашни птици за разплод и с домашни птици за отглеждане да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от стада птици, които отговарят на следните изисквания:

а)

стадата не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

б)

ако стадата са били ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест:

i)

са предоставени гаранции от компетентните органи на третата държава или територия на произход, че използваните ваксини са в съответствие или с:

общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

или

общите критерии във връзка с ваксините срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, определени в приложение XV, точка 1, и домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в приложение XV, точка 2 във връзка с домашни птици и яйца за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в приложение XV, точка 1;

ii)

за пратката трябва да бъде предоставена информацията, посочена в приложение XV, точка 4;

в)

стадата са били предмет на програма за надзор на болести, която отговаря на изискванията, изложени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 и е установено, че не са инфектирани, нито че има основание за съмнение за инфекция със следните агенти:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum при Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (серогрупа O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum при Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum при Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

г)

стадата птици се отглеждат в животновъдни обекти, в които при потвърждение на инфекция с Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae през последните 12 месеца преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза са били предприети следните мерки:

i)

птиците от инфектираното стадо са били заклани или умъртвени и унищожени;

ii)

след клането или умъртвяването на инфектираното стадо, посочено в подточка i), животновъдният обект е бил почистен и дезинфекциран;

iii)

след почистването и дезинфекцията, посочени в подточка ii), всички стада в животновъдния обект са показали отрицателен резултат за инфекция със Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в съответствие с програмата за надзор на болести, посочена в буква в);

д)

стадата птици се отглеждат в животновъдни обекти, в които при потвърждение на микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) през последните 12 месеца преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза са били предприети следните мерки:

или

i)

инфектираното стадо е показало отрицателни резултати за микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) при двете изследвания, извършени в съответствие с програмата за надзор на болестите, посочена в буква в), на цялото стадо през интервал от най-малко 60 дни;

или

ii)

инфектираното стадо е било заклано или е било умъртвено и унищожено, животновъдният обект е бил почистен и дезинфектиран, а след почистването и дезинфекцията всички стада в животновъдния обект са показали отрицателен резултат за микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) при двете изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в съответствие с програмата за надзор на болести, посочена в буква в).

РАЗДЕЛ 3

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОМАШНИ ПТИЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ

Член 45

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със стадото на произход на пратките с домашни птици, предназначени за клане

Разрешава се пратки с домашни птици, предназначени за клане, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от стада птици, които отговарят на следните изисквания:

а)

не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

б)

ако са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест:

i)

от компетентния орган на третата държава или територия на произход са предоставени гаранции, че:

използваните ваксини са в съответствие с общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

или

използваните ваксини са в съответствие с общите критерии във връзка с ваксините срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, определени в приложение XV, точка 1, и домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в приложение XV, точка 2 във връзка с домашни птици и яйца за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в приложение XV, точка 1;

ii)

за всяка пратка трябва да бъде предоставена информацията, посочена в приложение XV, точка 4;

РАЗДЕЛ 4

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА

Член 46

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със стадата на произход на пратки с еднодневни пилета

Разрешава се пратки с еднодневни пилета да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от стада птици, които отговарят на следните изисквания:

а)

ако стадата са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците и от третата държава или територия на произход са предоставени гаранции за спазването на минималните изисквания във връзка с програмите за ваксинация и допълнителен надзор, посочени в приложение XIII;

б)

ако стадата са били ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест:

i)

от компетентния орган на третата държава или територия на произход са предоставени гаранции, че използваните ваксини отговарят или на:

общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

или

общите критерии за признатите ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, определени в приложение XV, точка 1, а домашните птици и яйцата за люпене, от които произхождат еднодневните пилета, отговарят на определените в приложение XV, точка 2 ветеринарно-здравни изисквания във връзка с домашните птици и яйцата за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в приложение XV, точка 1;

ii)

за всяка пратка трябва да бъде предоставена информацията, посочена в приложение XV, точка 4;

в)

стадата са били предмет на програма за надзор на болести, която отговаря на изискванията, изложени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, и е установено, че не са инфектирани, нито че има основания за съмнение за инфекция със следните агенти:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum при Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (серогрупа O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum при Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum при Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

г)

стадата птици се отглеждат в животновъдни обекти, в които при потвърждение на инфекция с Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae през последните 12 месеца преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза са били предприети следните мерки:

i)

птиците от инфектираното стадо са били заклани или умъртвени и унищожени;

ii)

след клането или умъртвяването на инфектираното стадо, посочено в подточка i), животновъдният обект е бил почистен и дезинфекциран;

iii)

след почистването и дезинфекцията, посочени в подточка ii), всички стада в животновъдния обект са показали отрицателен резултат за инфекция със Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в съответствие с програмата за надзор на болести, посочена в буква в);

д)

стадата птици се отглеждат в животновъдни обекти, в които при потвърждение на микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) през последните 12 месеца преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза са били предприети следните мерки:

или

i)

инфектираното стадо е показало отрицателни резултати за микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) при двете изследвания, извършени в съответствие с програмата за надзор на болестите, посочена в буква в), на цялото стадо през интервал от най-малко 60 дни;

или

ii)

инфектираното стадо е било заклано или е било умъртвено и унищожено, животновъдният обект е бил почистен и дезинфектиран, а след почистването и дезинфекцията всички стада в животновъдния обект са показали отрицателен резултат за микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в съответствие с програмата за надзор на болести, посочена в буква в).

Член 47

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с яйцата за люпене, от които произхождат пратки с еднодневни пилета

Разрешава се пратки с еднодневни пилета да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката произхождат от яйца за люпене, които:

а)

отговарят на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза, установени в част III, дял 2;

б)

преди да бъдат изпратени в люпилнята, яйцата за люпене са маркирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган;

в)

са дезинфекцирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган;

г)

не са били в контакт с домашни птици или яйца за люпене с по-нисък здравен статус, птици, отглеждани в плен, или диви птици нито по време на транспортирането им до люпилнята, нито в люпилнята.

Член 48

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с еднодневните пилета

Разрешава се пратки с еднодневни пилета да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката не са били ваксинирани срещу инфлуенца по птиците.

РАЗДЕЛ 5

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОМАШНИ ПТИЦИ, КОГАТО ТЕ СА ПО-МАЛКО ОТ 20 ЕКЗЕМПЛЯРА

Член 49

Дерогации и специални изисквания във връзка с пратки с по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

Чрез дерогация от член 14, параграф 3, член 17, член 18, член 40 и член 41 и членове от 43—48, се разрешава пратки, съдържащи по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, да бъдат въведени в Съюза, при условие че тези пратки отговарят на следните изисквания:

а)

домашните птици идват от животновъдни обекти, в които:

i)

не е докладвано за потвърден случай на инфекция с вируси на нископатогенна инфлуенца по птиците през период от най-малко 21 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза или датата на събиране на яйцата за люпене, от които са се излюпили еднодневните пилета;

ii)

в радиус от 10 km около животновъдния обект, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест през период от най-малко 30 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза;

б)

домашните птици или, когато става въпрос за еднодневни пилета, стадата, от които произхождат еднодневните пилета, са били изолирани в животновъдния обект на произход в продължение на най-малко 21 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза;

в)

по отношение на ваксинацията срещу високопатогенна инфлуенца по птиците:

i)

домашните птици не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

ii)

когато родителските стада на еднодневните пилета са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, от третата държава или територия на произход са предоставени гаранции за спазването на минималните изисквания във връзка с програмите за ваксинация и допълнителен надзор, посочени в приложение XIII;

г)

когато домашните птици или родителските стада на еднодневните пилета са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест:

i)

от компетентния орган на третата държава или територия на произход са предоставени гаранции, че използваните ваксини отговарят на:

общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

или

общите критерии във връзка с ваксините срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, определени в приложение XV, точка 1, и домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в приложение XV, точка 2 във връзка с домашни птици и яйца за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в приложение XV, точка 1;

ii)

за всяка пратка трябва да бъде предоставена информацията, посочена в приложение XV, точка 4;

д)

за домашните птици или — когато става въпрос за еднодневни пилета — за стадото на произход на еднодневните пилета, е установено, че не са инфектирани, нито че изследванията, извършени в съответствие с изискванията във връзка с изследвания на пратки с по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, и по-малко от 20 яйца за люпене от тях преди въвеждането в Съюза, дават основание за съмнение за инфекция с някой от следните агенти, посочени в приложение XVII;

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum при Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (серогрупа O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum при Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum при Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

РАЗДЕЛ 6

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДВИЖЕНИЕТО НА ДОМАШНИ ПТИЦИ И БОРАВЕНЕТО С ТЯХ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА

Член 50

Задължения на операторите в животновъдния обект по местоназначение след въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици

1.   Операторите в животновъдния обект по местоназначение отглеждат домашни птици за разплод, домашни птици за отглеждане, с изключение на домашни птици за отглеждане с цел възстановяване на запасите от пернат дивеч, и еднодневни пилета, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея в животновъдните обекти по местоназначение от датата на пристигането им в продължение на непрекъснат период от най-малко:

а)

6 седмици;

или

б)

до деня на клането, когато животните са заклани в срок от 6 седмици от датата на пристигане.

2.   При домашни птици, различни от щраусови птици, периодът от 6 седмици, предвиден в параграф 1, буква а), може да бъде намален до 3 седмици, при условие че, по искане на оператора, вземането на проби и изследванията в съответствие с член 51, буква б) са били извършени с благоприятни резултати.

3.   Операторите в животновъдния обект по местоназначение гарантират, че домашните птици, посочени в параграф 1, се подлагат на клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в животновъдния обект по местоназначение не по-късно от датата на изтичане на съответните срокове, предвидени в посочения параграф.

4.   По време на сроковете, предвидени в параграф 1, операторите отглеждат домашни птици, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея, отделно от други стада домашни птици.

5.   Когато домашни птици, посочени в параграф 1, са включени в едно и също стадо с други домашни птици, намиращи се в животновъдния обект по местоназначение, сроковете, посочени в параграф 1, букви а) и б), започват да текат от датата на въвеждане на последната птица в животновъдния обект по местоназначение и нито една от наличните птици не се изнася от стадото преди изтичането на тези срокове.

Член 51

Задължение за компетентните органи по отношение на вземането на проби и изследването на пратки с домашни птици след въвеждането в Съюза

Компетентният орган на държавата членка по местоназначение гарантира, че:

а)

по време на сроковете, предвидени в член 50, параграф 1, домашните птици за разплод, домашните птици за отглеждане, с изключение на домашни птици за отглеждане с цел възстановяване на запасите от пернат дивеч и еднодневни пилета, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея, преминават клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в животновъдния обект по местоназначение не по-късно от датата на изтичане на съответните срокове, предвидени в посочения член и когато е необходимо — от тях се вземат проби за изследване за наблюдение на здравния име статус;

б)

за домашни птици, различни от щраусови птици, и когато това се изисква от оператора, както е посочено в член 50, параграф 2, вземането на проби и изследването на домашни птици, различни от щраусови птици, се извършва в съответствие с приложение XVIII.

Член 52

Задължение на компетентните органи по отношение на вземането на проби и изследването след въвеждане в Съюза на пратки с щраусови птици с произход от трета държава или територия или зона от нея, които не са свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест

Компетентният орган на държавата членка по местоназначение гарантира, че щраусовите птици за разплод, щраусовите птици за отглеждане и еднодневните пилета от щраусови птици, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея и които не са свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест, по време на сроковете, предвидени в член 50, параграф 1:

а)

са подложени на изследване за откриване на вирус за инфекция с вируса на нюкасълската болест, извършен от компетентния орган върху проба от клоакални натривки или фекална проба от всяка щраусова птица;

б)

за пратки с щраусови птици, предназначени за държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, от трета държава или територия или зона от нея, които не са свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест, в допълнение към изискванията, посочени в буква а): те са подложени на серологично изследване за инфекция с вируса на нюкасълската болест, извършено на всяка щраусова птица от компетентния орган;

в)

преди извеждането им от изолация всички щраусови птици са показали отрицателни резултати от изследванията, предвидени в букви а) и б).

ГЛАВА 2

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с птици, отглеждани в плен

РАЗДЕЛ 1

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

Член 53

Изисквания относно идентификацията на птиците, отглеждани в плен

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са идентифицирани с индивидуален идентификационен номер посредством уникален маркиран затворен идентификационен пръстен или инжектируем транспондер, който съдържа най-малко следната информация:

а)

кода на третата държава или територия на произход съгласно стандарт ISO 3166 във формат двубуквен код;

б)

уникален сериен номер.

Член 54

Специални превантивни мерки по отношение на контейнерите, в които се транспортират птиците, отглеждани в плен

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки са транспортирани в контейнери, които, в допълнение към изискванията, определени в член 18, отговарят на следните изисквания:

а)

те са затворени в съответствие с инструкциите на компетентния орган на третата държава или територия на произход с цел да се избегне възможност за подмяна на съдържанието;

б)

носят информацията за конкретния вид и категория птици, посочена в приложение XVI;

в)

използват се за пръв път.

Член 55

Изисквания относно животновъдните обекти на произход на пратките с птици, отглеждани в плен

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката идват от животновъден обект, който отговаря на следните изисквания:

а)

одобрен е от компетентния орган на третата държава или територия на произход като отговарящ на специалните изисквания, посочени в член 56, като действието на това одобрение не е спирано и одобрението на е отнемано;

б)

определен му е уникален номер на одобрение от компетентния орган на третата държава или територия на произход, който е съобщен на Комисията;

в)

името и номерът на одобрението на животновъдния обект на произход са включени в списък с животновъдни обекти, изготвен и публикуван от Комисията;

г)

в радиус от 10 km около животновъдния обект, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест в продължение на най-малко 30 дни, предхождащи датата на натоварване за изпращане в Съюза;

д)

за psittacidae (същински папагали):

i)

в животновъдния обект няма потвърждение за болестта хламидиоза по птиците през периода от най-малко 60 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза, а ако в животновъдния обект има потвърждение за хламидиозата по птиците през последните 6 месеца преди датата на натоварване за изпращане в Съюза, са приложени следните мерки:

инфектираните птици и птиците, които могат да бъдат инфектирани, са били лекувани;

след приключване на лечението е установено, че лабораторните изследвания за хламидиоза по птиците при тях са отрицателни;

след приключване на лечението животновъдният обект е почистен и дезинфекциран;

изминали са най-малко 60 дни от извършването на почистването и дезинфекцията, посочени в трето тире;

или

ii)

животните са държани под ветеринарен надзор в продължение на 45 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза и са били лекувани от хламидиоза по птиците.

Член 56

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с одобрението, запазването на одобрението, спирането на действието, отнемането на одобрението или повторното издаване на одобрение на животновъдни обекти на произход на пратката с птици, отглеждани в плен

1.   Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката идват от животновъдни обекти, одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход, посочени в член 55, и отговарят на следните изисквания, установени в приложение XIX:

а)

точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването;

в)

точка 3 — във връзка с воденето на дневник;

г)

точка 4 — във връзка с персонала;

д)

точка 5 — във връзка със здравния статус.

2.   Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката идват от животновъдни обекти, които са под контрола на официален ветеринарен лекар на компетентния орган на третата държава или територия, който:

а)

гарантира, че са изпълнени условията на настоящия член;

б)

посещава животновъдния обект поне веднъж годишно;

в)

проверява дейността на ветеринарния лекар и изпълнението на годишната програма за надзор на болести;

г)

удостоверява, че резултатите от клиничните, постморталните и лабораторните изследвания от животните не са показали данни за поява на високопатогенна инфлуенца по птиците, инфекция с вируса на нюкасълската болест или хламидиоза по птиците.

3.   Действието на одобрение на животновъден обект за птици, отглеждани в плен, се спира или одобрението се отнема, когато животновъдният обект вече не отговаря на условията, посочени в параграфи 1 и 2, или когато е имало промяна на употребата, така че то вече не се използва изключително за птици, отглеждани в плен.

4.   Действието на одобрение на животновъден обект за птици, отглеждани в плен, се спира, когато компетентният орган на третата държава или територия е получил уведомление за съмнение за високопатогенна инфлуенца по птиците, инфекция с вируса на нюкасълската болест или хламидиоза по птиците и до официалното отхвърляне на съмнението. След уведомяване за наличие на съмнение се предприемат необходимите мерки за потвърждаване или за отхвърляне на съмнението и за да се избегне разпространението на болестта в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

5.   Когато действието на одобрението на даден животновъден обект е спряно или одобрението е било отнето, животновъдният обект отново се одобрява, при условие че са спазени следните условия:

а)

болестта и източникът на инфекцията са ликвидирани;

б)

проведени са подходящо почистване и дезинфекция във всички инфектирани преди това животновъдни обекти;

в)

животновъдният обект отговаря на условията, определени в параграф 1.

6.   Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само когато третата държава или територия на произход са поели ангажимент да информират Комисията за спирането на действието, отнемането или повторното издаване на одобрение на животновъден обект.

Член 57

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с птици, отглеждани в плен

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката:

а)

не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

б)

са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест и компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции, че използваните ваксини са в съответствие с общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

в)

са подложени на изследване за откриване на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците и на нюкасълската болест, които са показали отрицателни резултати, в периода от 7 до 14 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза.

Член 58

Изисквания във връзка с въвеждането на пратки с птици, отглеждани в плен, в държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, от вида galliformes, предназначени за държава членка със статут на свободна от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация, да бъдат въведени в Съюза само ако животните от пратката:

а)

не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест;

б)

държани са в изолация в продължение на най-малко 14 дни преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза в животновъдния обект на произход или в обект за карантина в третата държава или територия на произход под надзора на официален ветеринарен лекар, когато:

i)

птиците не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест за период от 21 дни преди датата на натоварване на пратката;

ii)

в животновъдния обект през този период не е постъпила нито една птица, която не е била предназначена за пратката;

iii)

в животновъдния обект не е извършена ваксинация;

в)

показали са отрицателен резултат през периода от 14 дни преди датата на натоварване за изпращане към Съюза при серологичните изследвания за откриване на наличие на антитела срещу вируса на нюкасълската болест, извършени на кръвни проби на равнище, което дава ниво на достоверност 95 % за откриване на инфекцията при 5 % болестност.

РАЗДЕЛ 2

СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДВИЖЕНИЕТО И БОРАВЕНЕТО С ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН, СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪЮЗА

Член 59

Изисквания по отношение на движението на птици, отглеждани в плен, след въвеждането им в Съюза

След въвеждането им в Съюза пратките с птици, отглеждани в плен, се транспортират незабавно и директно до обект за карантина, одобрен в съответствие с член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, както следва:

а)

цялото пътуване от мястото на въвеждане в Съюза до обекта за карантина не трябва да надвишава 9 часа;

б)

превозните средства, използвани за транспортиране на пратката до обекта за карантина, трябва да бъдат запечатани от компетентния орган по начин, който не позволява възможност за подмяна на съдържанието.

Член 60

Задължение на операторите в обекта за карантина след въвеждането в Съюза на пратки с птици, отглеждани в плен

Операторите на обектите за карантина за птици, отглеждани в плен, посочени в член 59:

а)

оставят под карантина птици, отглеждани в плен, за срок от най-малко 30 дни;

б)

когато се използват сентинелни птици за преглед, вземане на проби и изследвания, операторите гарантират, че:

i)

във всяко отделение на обекта за карантина се използват най-малко10 сентинелни птици;

ii)

те са на възраст най-малко 3 седмици и се използват само веднъж за посочените цели;

iii)

имат маркировъчен пръстен на крака за целите на идентификацията или са идентифицирани с друго средство за идентификация, което не се отстранява;

iv)

те са неваксинирани и е установено, че са серонегативни за високопатогенна инфлуенца по птиците и за инфекция с вируса на нюкасълската болест в рамките на период от 14 дни преди началната дата на карантината;

v)

поставени са в одобрен обект за карантина преди пристигането на птиците, отглеждани в плен, в общото помещение и възможно най-близо до птиците, отглеждани в плен, така че се осигурява близък контакт между сентинелните птици и екскрементите на птиците, отглеждани в плен, които са под карантина;

vi)

птиците, отглеждани в плен, се пускат от карантина само с писменото разрешение на официален ветеринарен лекар.

Член 61

Задължение на компетентните органи след въвеждането в Съюза на пратки с птици, отглеждани в плен

След пристигането на птиците, отглеждани в плен, в обекта за карантина, посочен в член 59, компетентният орган:

а)

проверява условията на карантината, включително преглежда документацията за смъртността, и извършва клиничен преглед на птиците, отглеждани в плен, най-малко в началото и в края на карантинния срок;

б)

подлага птиците, отглеждани в плен, на изследване за високопатогенна инфлуенца по птиците и за инфекция с вируса на нюкасълската болест, в съответствие с процедурите за преглед, вземане на проби и изследвания, установени в приложение XX.

РАЗДЕЛ 3

ДЕРОГАЦИИ ОТ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН, И ВЪВ ВРЪЗКА С ДВИЖЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПТИЦИ И БОРАВЕНЕТО С ТЯХ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪЮЗА

Член 62

Дерогация от ветеринарно-здравните изисквания във връзка с птиците, отглеждани в плен, с произход от определени трети държави или територии

Чрез дерогация от изискванията, определени в част I, членове 3—10, с изключение на член 3, буква а), подточка i), членове 11—19 и членове 53—61, разрешава се пратките с птици, отглеждани в плен, които не отговарят на посочените изисквания, да бъдат въведени в Съюза, ако са с произход от трети държави или територии, специално включени в списък за въвеждане в Съюза на птици, отглеждани в плен, въз основа на равностойни гаранции.

ДЯЛ 4

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ И ЗЕМНИ ПЧЕЛИ

ГЛАВА 1

Общи ветеринарно-здравни изисквания във връзка с медоносни пчели и земни пчели

Член 63

Разрешени категории пчели

За въвеждане в Съюза се разрешават само пратки от следните категории пчели:

а)

медоносни пчели майки;

б)

земни пчели.

Член 64

Изпращане в Съюза на медоносни пчели и земни пчели

Разрешава се пратки с медоносни пчели майки и със земни пчели да бъдат въведени в Съюза само ако те отговарят на следните изисквания:

а)

опаковъчният материал и клетките, използвани при изпращането на пчелите майки на медоносните пчели и на земните пчели в Съюза, трябва да:

i)

бъдат нови;

ii)

не са били в контакт с пчели и пити с пчелно пило;

iii)

са били предмет на всички предпазни мерки за предотвратяване на заразяването им с патогени, причиняващи болести по пчелите или земните пчели;

б)

фуражите, придружаващи медоносните пчели и земните пчели, трябва да бъдат свободни от патогени, причиняващи болести по тях;

в)

опаковъчният материал и съпътстващите продукти трябва да са преминали визуална проверка преди изпращането им в Съюза, за да се гарантира, че те не представляват риск за здравето на животните и че не съдържат:

i)

за медоносните пчели: Aethina tumida (малък кошерен бръмбар) и кошерния акар Tropilaelaps във всеки от жизнените им стадии;

ii)

за земните пчели: Aethina tumida (малък кошерен бръмбар) във всеки от жизнените им стадии.

ГЛАВА 2

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с медоносни пчели майки

Член 65

Пчелини на произход на медоносните пчели майки

Разрешава се пратки с медоносни пчели майки да бъдат въведени в Съюза само ако медоносните пчели в пратката са с произход от пчелин, който се намира в област:

а)

в радиус от поне 100 km, включващ, по целесъобразност, територията на съседна трета държава:

i)

когато не е докладвано за опаразитяване с Aethina tumida (малък кошерен бръмбар) или опаразитяване с Tropilaelaps spp.;

ii)

няма въведени ограничения поради съмнение, случай или огнище на болестите, посочени в подточка i);

б)

в радиус от поне 3 km, включващ, по целесъобразност, територията на съседна трета държава:

i)

не е било докладвано за американски гнилец за период от най-малко 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза;

ii)

няма въведени ограничения поради съмнение или потвърден случай на американски гнилец за периода, посочен в подточка i);

iii)

когато вече е имало предходен потвърден случай на американски гнилец преди периода, посочен в подточка i), всички кошери впоследствие са били проверени от компетентния орган на третата държава или територия на произход и всички инфектирани кошери са били третирани и впоследствие проверени, като резултатите са били благоприятни, в рамките на 30 дни от датата на последния регистриран случай на тази болест.

Член 66

Кошер на произход на медоносните пчели майки

Разрешава се пратки с медоносни пчели майки да бъдат въведени в Съюза само ако медоносните пчели в пратката са с произход от кошери, питите на които са изследвани чрез взети от тях проби за американски гнилец, показали отрицателни резултати, в рамките на 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза.

Член 67

Пратка с медоносни пчели майки

Разрешава се пратки с медоносни пчели майки да бъдат въведени в Съюза само ако са в затворени клетки, всяка от които съдържа само една медоносна пчела майка с най-много 20 пчели работнички, които се грижат за нея.

Член 68

Допълнителни гаранции по отношение на опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза) при медоносни пчели майки, предназначени за някои държави членки или зони

Разрешава се пратки с медоносни пчели майки, предназначени за държава членка или зона със статут на свободни от вароатоза, да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки отговарят на следните изисквания:

а)

медоносните пчели от пратката трябва да са с произход от трета държава или територия или зона от нея, свободни от вароатоза;

б)

в третата държава или територия на произход или зона от нея не е било докладвано за вароатоза за период от 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза;

в)

взети са всички предпазни мерки, за да се избегне замърсяване на пратката с Varroa spp.(вароатоза) по време на натоварването и изпращането за Съюза.

ГЛАВА 3

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със земни пчели

Член 69

Животновъден обект на произход на земните пчели

Разрешава се пратки със земни пчели да бъдат въведени в Съюза само ако земните пчели в пратката:

а)

са развъждани и отглеждани в изолиран от заобикалящата среда производствен животновъден обект за земни пчели, за който важи следното:

i)

там има съоръжения, които гарантират, че производството на земни пчели се извършва в постройка, която е обезопасена срещу летящи насекоми;

ii)

там има съоръжения и оборудване, които гарантират, че земните пчели са допълнително изолирани в отделни епидемиологични единици и всяко семейство е в затворени контейнери вътре в постройката през цялото производство;

iii)

съхранението и боравенето с цветен прашец в съоръженията са изолирани от земните пчели през цялото производство на земни пчели до храненето им с него;

iv)

има стандартни оперативни процедури, за да се предотврати въвеждане на малък кошерен бръмбар в животновъдния обект и за редовно наблюдение за наличието на малък кошерен бръмбар в рамките на животновъдния обект;

б)

в рамките на животновъдния обект, посочен в буква а), земните пчели трябва да идват от епидемиологична единица, в която не е установено опаразитяване с Aethina tumida (малък кошерен бръмбар).

Член 70

Пратка със земни пчели

Разрешава се пратки със земни пчели да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки са изпратени в Съюза в затворени контейнери, всеки от които съдържа семейство от най-много 200 възрастни земни пчели, със или без пчела майка.

ГЛАВА 4

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с боравенето с медоносни пчели майки и земни пчели след въвеждането им

Член 71

Боравене с медоносни пчели майки и земни пчели след въвеждането им

1.   След въвеждането им в Съюза медоносните пчели майки не трябва да бъдат въвеждани в местни семейства, освен когато се прехвърлят от транспортната клетка в нови клетки в съответствие с параграф 2 с разрешението на компетентния орган и — по целесъобразност — под неговия пряк надзор.

2.   След прехвърлянето в нови клетки, както е посочено в параграф 1, транспортните клетки, пчелите работнички, които се грижат за пчелата майка, и другите материали, които са придружавали пчелите майки, от третата държава на произход, трябва да бъдат изпратени в официална лаборатория за изследване, за да се изключи присъствието на Aethina Tumida (малък кошерен бръмбар), включително яйца и ларви, както и признаци за кошерния акар Tropilaelaps.

3.   Операторите, които получават земни пчели, унищожават контейнера и опаковъчния материал, придружили ги от третата държава или територия на произход, но могат да ги оставят в контейнера, в който те са въведени в Съюза, до края на жизнения цикъл на семейството.

Член 72

Специални задължения на компетентните органи на държавите членки

Компетентният орган на държавата членка по местоназначение на пратките с медоносни пчели или земни пчели:

а)

упражнява надзор върху прехвърлянето от транспортната клетка към новите клетки, както е посочено в член 71, параграф 1;

б)

гарантира изпращането от страна на оператора на нещата, посочени в член 71, параграф 2;

в)

гарантира, че официалната лаборатория, посочена в член 71, параграф 2, е създала необходимата организация за унищожаване на клетките, пчелите работнички, които се грижат за пчелата майка, и материалите, след извършването на лабораторното изследване, предвидено в посочената разпоредба.

ДЯЛ 5

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ

Член 73

Изпращане в Съюза на кучета, котки и порове

1.   Разрешава се пратки с котки, кучета и порове да бъдат въведени в Съюза само ако тези пратки са изпратени от животновъден обект на произход до Съюза, без да преминават през друг животновъден обект.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 може да се разреши пратки с кучета, котки и порове, идващи от повече от един животновъден обект на произход, да бъдат въведени в Съюза, ако за животните в пратките е имало само една-единствена операция по събиране в третата държава или територия на произход или зона от нея, което е обвързано със спазване на следните условия:

а)

операцията по събирането е извършена в животновъден обект:

i)

който е одобрен за извършване на операции по събиране на кучета, котки и порове, което одобрение е от компетентния орган на третата държава или територия в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото определените в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035;

ii)

който има уникален номер на одобрението, определен от компетентния орган на третата държава или територия;

iii)

включен в списък за тази цел от компетентния орган в третата държава или територия на изпращане, включително информацията, предоставена в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035;

iv)

в който следните дневници се поддържат актуални за период от най-малко 3 години със следната информация:

произход на животните;

датите на пристигане и изпращане до и от събирателния център;

идентификационния код на животните;

регистрационния номер на животновъдния обект на произход на животното;

регистрационен номер на превозвачите и на транспортните средства, доставящи или събиращи пратките с кучета, котки и порове от и към посочения център;

б)

операциите по събирането в събирателния център са отнели не повече от 6 дни; този срок се счита за част от срока за вземане на проби за изследвания преди изпращането за Съюза, когато по настоящия регламент се изисква такова вземане на проби;

в)

животните трябва да са пристигнали в Съюза в срок от 10 дни от датата на изпращане от животновъдния обект на произход.

Член 74

Идентификация на кучета, котки и порове

1.   Разрешава се пратки с кучета, котки и порове да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са индивидуално идентифицирани посредством инжектируем транспондер, имплантиран от ветеринарен лекар и отговарящ на техническите изисквания за средствата за идентификация на животни, определени в актове за изпълнение, приети от Комисията в съответствие с член 120 от Регламент (ЕС) 2016/429.

2.   Когато имплантираният инжектируем транспондер, посочени в параграф 1, не отговаря на техническите спецификации, посочени в същия параграф, операторът, който отговаря за въвеждането в Съюза на пратката, предоставя четящо устройство, което позволява по всяко време извършването на проверка на индивидуалната идентификация на животните.

Член 75

Трета държава или територия на произход или зона от нея на кучета, котки и порове

Разрешава се пратки с кучета, котки и порове да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката са с произход от трета държава или територия или зона от нея, където са в сила правила за превенция и контрол на инфекция с вируса на бяс и те се прилагат ефективно, за да се сведе до минимум рискът от инфекция на кучета, котки и порове, включително правилата за внос на тези видове от други трети държави или територии.

Член 76

Кучета, котки и порове

1.   Разрешава се пратки с кучета, котки и порове да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

проведена им е ваксинация срещу инфекция с вируса на бяс, при която са спазени следните условия:

i)

към момента на ваксинацията животните трябва да бъдат най-малко на 12 седмици;

ii)

ваксината трябва да отговаря на изискванията, определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21);

iii)

в деня на изпращането в Съюза трябва да са изминали най-малко 21 дни от приключването на първичната ваксинация срещу инфекция с вируса на бяс;

iv)

към ветеринарния здравен сертификат, посочен в член 3, параграф 1, буква в), подточка i), трябва да се приложи заверено копие на данните за ваксинацията;

б)

те трябва да са били подложени на валиден тест за титруване на антитела срещу бяс в съответствие с приложение XXI, точка 1.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) се разрешава кучетата, котките и поровете с произход от трети държави или територии или зони от тях, включени в списъка, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията (22), да бъдат въведени в Съюза, без да бъдат подлагани на тест за титруване на антитела срещу бяс.

3.   Разрешава се пратки с кучета да бъдат въведени в държава членка със статут „свободен от болест“ за Echinococcus multilocularis или с одобрена програма за ликвидиране във връзка с опаразитяване с тази болест, ако животните в пратката са били третирани срещу опаразитяване в съответствие с приложение XXI, част 2.

Член 77

Дерогация по отношение на кучета, котки и порове, предназначени за обособен специализиран животновъден обект или обект за карантина

Чрез дерогация от член 76 се разрешава пратки с кучета, котки и порове, които не отговарят на изискванията по отношение на ваксинацията против бяс и на изискванията по отношение на опаразитяването с Echinococcus multilocularis, да бъдат въведени в Съюза, при условие че тези пратки са предназначени за директно въвеждане в:

а)

обособен специализиран животновъден обект;

или

б)

одобрен обект за карантина в държавата членка по местоназначение.

Член 78

Движение след въвеждане в Съюза и боравене с кучета, котки и порове, предназначени за обособен специализиран животновъден обект

1.   Разрешава се пратки с кучета, котки и порове, предназначени за обособен специализиран животновъден обект в Съюза, да останат в обособен специализиран животновъден обект по местоназначение за срок от най-малко 60 дни след датата на въвеждането им в Съюза.

2.   Пратки с кучета, котки и порове, предназначени за пряко въвеждане до одобрен обект за карантина, както е посочено в член 77, буква б), остават в същия обект за период от:

а)

при неспазване на изискванията за ваксинация срещу инфекция с вируса на бяс, предвидени в член 76, параграф 1 — не по-малко от 6 месеца от датата на тяхното пристигане;

или

б)

по отношение на кучета, които не съответстват на изискванията за опаразитяване с Echinococcus multilocularis, предвидени в член 76, параграф 3 — в рамките на 24 часа след третиране срещу опаразитяване с Echinococcus multilocularis в съответствие с приложение XXI, точка 2.

ЧАСТ III

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕНОВЕ 3 И 5

ДЯЛ 1

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ КОПИТНИ ЖИВОТНИ

ГЛАВА 1

Общи ветеринарно-здравни изисквания във връзка със зародишни продукти от копитни животни

Член 79

Трета държава или територия на произход или зона от нея

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако те са събрани от животни, които идват от трети държави или територии, които отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, установени в член 22.

Член 80

Срок на пребиваване на животните донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които:

а)

са пребивавали за период от най-малко 6 месеца преди датата на събиране в трета държава или територия или зона от нея, която е включена в списък за въвеждане в Съюза на даден вид и категория зародишни продукти;

б)

в продължение на най-малко 30 дни преди датата на първото събиране на зародишни продукти и по време на периода на събиране:

i)

са отглеждани в животновъден обект, който не е разположен в ограничителна зона, установена поради поява на болест от категория А или на нововъзникваща болест от значение при говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни, която е от значение за тези животни;

ii)

са отглеждани в животновъден обект, където не е докладвано за болест от категория D, която е от значение за говеда, свине, овце, кози или еднокопитни животни;

iii)

не са били в контакт с животни от животновъдни обекти, намиращи се в ограничителна зона, посочена в подточка i), или от животновъдни обекти, посочени в подточка ii);

iv)

не са използвани за естествен разплод.

Член 81

Идентификация на животни донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които са идентифицирани в съответствие с член 21.

Член 82

Животновъдни обекти за зародишни продукти

1.   Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако са изпратени от одобрени животновъдни обекти за зародишни продукти, които са включени в списък от компетентните органи на трети държави или територии или зони от тях, включени в списък.

2.   Разрешава се пратки със зародишни продукти да бъдат въведени в Съюза само от одобрени животновъдни обекти за зародишни продукти, посочени в параграф 1, които отговарят на следните изисквания, определени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686:

а)

част 1 от посоченото приложение — по отношение на центъра за събиране на сперма;

б)

част 2 от посоченото приложение — по отношение на екипа за събиране на ембриони;

в)

част 3 от посоченото приложение — по отношение на екипа за производство на ембриони;

г)

част 4 от посоченото приложение — по отношение на животновъдния обект за обработка на зародишни продукти;

д)

част 5 от посоченото приложение — по отношение на център за съхранение на зародишни продукти.

Член 83

Зародишни продукти

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако посочените зародишни продукти отговарят на следните изисквания:

а)

маркирани са по такъв начин, че да може да бъде лесно установена следната информация:

i)

датата на събиране или производство на тези зародишни продукти;

ii)

видовете животни и идентификацията на животното(ите) донор(и);

iii)

уникалният номер на одобрението, който включва двубуквения код по стандарта ISO 3166-1 на държавата, в която е предоставено одобрението;

iv)

всяка друга информация от значение;

б)

отговарят на ветеринарно-здравните изисквания във връзка със събирането, производството, обработката и съхранението, определени в приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686.

Член 84

Транспортиране на зародишни продукти

1.   Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако:

а)

са поставени в контейнер, който отговаря на следните изисквания:

i)

той е запечатан и номериран преди изпращането от одобрения животновъден обект за зародишни продукти, за което отговаря на ветеринарен лекар на центъра или на екипа или официален ветеринарен лекар;

ii)

бил е почистен и дезинфекциран или стерилизиран преди употреба или е контейнер за еднократна употреба;

iii)

бил е запълнен с криогенен агент, който преди това не е бил използван за други продукти;

б)

в контейнера, посочен в буква а), е поставен само един вид зародишен продукт от един вид животно.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) операторите могат да поставят в един контейнер сперма, овоцити и ембриони от един и същи вид животно, при условие че:

а)

пайетите или другите опаковки, в които са поставени зародишните продукти, са херметически затворени по сигурен начин;

б)

различните видове зародишни продукти са отделени едни от други, като са поставени в различни отделения или във вторични защитни торбички.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) операторите могат да поставят в един контейнер сперма, овоцити и ембриони от овце и кози.

Член 85

Допълнителни изисквания във връзка с транспортирането на сперма

Разрешава се пратки със сперма от говеда, свине, овце и кози, която е събрана от повече от едно животно донор и е поставена в една пайета или друга опаковка за целите на въвеждането в Съюза, да бъдат въведени в Съюза само ако:

а)

спермата е събрана и изпратена от един-единствен център за събиране на сперма, в който е била събрана;

б)

имало е въведени процедури по отношение на обработката на посочената сперма, за да се провери, че тя отговаря на изискванията по отношение на маркировката по член 83, буква а).

ГЛАВА 2

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със зародишните продукти от говеда

Член 86

Животновъден обект на произход на говедата донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда да бъдат въведени в Съюза само ако те са събрани от животни, които идват от животновъдни обекти, които отговарят на посочените по-долу изисквания, и досега тези животни не са били отглеждани в животновъден обект с по-нисък здравен статус:

а)

отговарят на изискванията на член 23;

б)

за животни, които са донори на сперма, преди приемането им в карантинно помещение, са били свободни от посочените по-долу болести,

i)

инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);

ii)

инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и Br. suis;

iii)

ензоотична левкоза по говедата;

iv)

инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит.

Член 87

Дерогации от изискванията във връзка с животновъдните обекти на произход на говеда, които са донори

1.   Чрез дерогация от член 86, буква б), подточка iii) се разрешава пратки със сперма от бикове да бъдат въведени в Съюза, ако животното донор идва от животновъден обект, който не е свободен от ензоотична левкоза по говедата и:

а)

е на възраст под 2 години и е от майка, която е била подложена на серологично изследване с отрицателен резултат за ензоотична левкоза по говедата, след като животното е отделено от майка си;

или

б)

е достигнало възраст от 2 години и е било подложено на серологично изследване за ензоотична левкоза по говедата, показало отрицателен резултат.

2.   Чрез дерогация от параграф 86, буква б), подточка iii) се разрешава пратки с овоцити и ембриони на говеда да бъдат въведени в Съюза, ако животното донор идва от животновъден обект, който не е свободен от ензоотична левкоза по говедата, то е на възраст под 2 години и при условие че официалният ветеринарен лекар, отговарящ за животновъдния обект на произход, е удостоверил, че там не е имало клиничен случай на ензоотична левкоза по говедата за периода от най-малко предходните 3 години.

3.   Чрез дерогация от член 86, буква б), подточка iii) се разрешава пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда да бъдат въведени в Съюза, ако животното донор идва от животновъден обект, който не е свободен от инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит:

а)

за сперма — животното е било подложено на изследване, показало отрицателен резултат и изисквано в съответствие с част 1, глава I, точка 1, буква б), подточка iv) от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686;

б)

за овоцити или ембриони — официалният ветеринарен лекар, отговарящ за животновъдния обект на произход, е удостоверил, че там не е имало клиничен случай на инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит за периода от най-малко предходните 12 месеца.

Член 88

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с говеда, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити или ембриони да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от говеда, които са донори и отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в част 1 и част 5, глави I, II и III от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686.

ГЛАВА 3

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със зародишни продукти от свине

Член 89

Животновъден обект на произход на свине, които са донори

1.   Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от свине да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които са дошли от животновъдни обекти:

а)

които отговарят на изискванията, определени в член 23;

б)

за животни, които са донори на сперма, преди приемането им в карантинно помещение — в него не са установявани клинични, серологични, вирусологични или патологични данни за инфекция с вируса на болестта на Ауески за периода от най-малко предходните 12 месеца.

2.   Разрешава се пратки със сперма от свине да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни:

а)

преди приемането им в карантинно помещение те идват от животновъдни обекти, които са свободни от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis в съответствие с изискванията, определени в част 5, глава IV от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686;

б)

които са отглеждани в карантинно помещение, което към датата на приемането е било свободно от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis за период от най-малко 3 месеца преди посочената дата;

в)

които са отглеждани в център за събиране на сперма, където не е било докладвано за клинични, серологични, вирусологични или патологични данни за инфекция с вируса на болестта на Ауески за периода от най-малко 30 дни преди датата на приемане и най-малко 30 дни непосредствено преди датата на събирането;

г)

които са отглеждани от раждането си или за период от най-малко 3 месеца преди датата на постъпването в карантинното помещение в животновъден обект, където животните не са били ваксинирани срещу инфекция с вируса на репродуктивния и респираторен синдром при свинете и където за този период не е установявана инфекция с вируса на репродуктивния и респираторен синдром при свинете.

Член 90

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със свине, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити или ембриони да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от свине, които са донори и които:

а)

отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в част 2 и в част 5, глави I, II, III и IV от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686;

б)

не са ваксинирани срещу инфекция с вируса на репродуктивния и респираторен синдром при свинете.

ГЛАВА 4

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със зародишни продукти от овце и кози

Член 91

Животновъден обект на произход на овце и кози, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от овце и кози да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които са донори и които:

а)

за отглеждани животни, които са донори на сперма — преди приемането им в карантинно помещение — не идват от животновъден обект, нито са били в контакт с животни от животновъден обект, на който са били наложени ограничения на движението във връзка с инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis.. Тези ограничения на движението по отношение на животновъдния обект се отменят след периода от най-малко 42 дни от датата на клането и унищожаването на последното инфектирано или възприемчиво към тази болест животно;

б)

идват от животновъден обект, който е свободен от инфекция с B. abortus, B. melitensis и B. suis, и не са отглеждани преди това в животновъден обект с по-нисък статус.

Член 92

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с овце и кози, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити или ембриони от овце и кози да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които са донори и отговарят на специалните ветеринарно-здравни изисквания, определени в част 3 и в част 5, глави I, II и III от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686.

ГЛАВА 5

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка със зародишни продукти от еднокопитни животни

Член 93

Животновъден обект на произход на еднокопитни животни, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако те са събрани от животни, които са донори и идват от животновъдни обекти, които отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, установени в член 23.

Член 94

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с еднокопитни животни, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити или ембриони от еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако животните, които са донори на посочените зародишни продукти, отговарят на изискванията, определени в член 24, параграф 1, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii) и член 24, параграф 6, както и на допълнителните специални ветеринарно-здравни изисквания, определени в част 4 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686.

ГЛАВА 6

Специални правила за зародишни продукти от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

Член 95

Зародишни продукти, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти в Съюза

Разрешава се пратките със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни, изпратени от обособени специализирани животновъдни обекти в трети държави или територии, изброени в съответствие с член 29, да бъдат въведени в Съюза само ако са изпратени в обособен специализиран животновъден обект в Съюза при спазване на следните изисквания:

а)

извършена е оценка от компетентния орган на държавата членка по местоназначение за рисковете, свързани с въвеждането в Съюза на посочените зародишни продукти;

б)

животните, които са донори на посочените зародишни продукти, са с произход от обособен специализиран животновъден обект в третата държава или територия на произход или зона от нея, включени в списък, съставен в съответствие с член 29, на обособени специализирани животновъдни обекти, от които може да се разрешава въвеждането в Съюза на копитни животни;

в)

зародишните продукти са предназначени за обособен специализиран животновъден обект в Съюза, одобрен в съответствие с член 95 от Регламент (ЕС) 2016/429;

г)

зародишните продукти се транспортират директно до обособения специализиран животновъден обект, посочен в буква в).

Член 96

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с животни, които са донори, отглеждани в обособен специализиран животновъден обект

Разрешава се пратки със зародишни продукти, посочени в член 95, да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни, които са донори и отговарят на следните изисквания:

а)

животните, които са донори, не идват от животновъден обект, разположен в ограничителна зона, установена поради поява на болести от категория А или на нововъзникваща болест от значение за говеда, свине, овце, кози или еднокопитни животни, нито са били в контакт с животни от такъв животновъден обект;

б)

животните, които са донори, идват от животновъден обект, където в продължение на най-малко 30 дни преди датата на събиране на спермата, овоцитите или ембрионите не е било докладвано за нито една от болестите от категория D, които са от значение за говеда, свине, овце, кози или еднокопитни животни;

в)

животните, които са донори, са пребивавали в едно стопанство на произход в продължение на най-малко 30 дни преди датата на събиране на спермата, овоцитите или ембрионите, предназначени за въвеждане в Съюза, и по време на периода на това събиране;

г)

животните, които са донори, са преминали клиничен преглед от ветеринарния лекар на животновъдния обект, отговарящ за дейностите, извършвани в обособения специализиран животновъден обект, и не са показвали никакви симптоми на болест в деня на събиране на спермата, яйцеклетките или ембрионите;

д)

доколкото е възможно животните, които са донори, не са използвани за естествен разплод в продължение на най-малко 30 дни преди датата на първото събиране на спермата, овоцитите или ембрионите, предназначени за въвеждане в Съюза, и по време на периода на това събиране;

е)

Животните, които са донори, са идентифицирани в съответствие с член 21.

Член 97

Изискванията във връзка със зародишни продукти, получени в обособени специализирани животновъдни обекти

Разрешава се пратки със зародишните продукти, посочени в член 95, да бъдат въведени в Съюза само ако те:

а)

са маркирани в съответствие с изискванията за информацията, предвидени в член 83, буква а);

б)

транспортирани в съответствие с членове 84 и 85.

ДЯЛ 2

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ И ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

ГЛАВА 1

Ветеринарно-здравни изисквания във връзка с яйца за люпене

Член 98

Срок на пребиваване

Разрешава се пратки с яйца за люпене да бъдат въведени в Съюза само ако непосредствено преди датата на натоварване на яйцата за люпене за изпращане в Съюза, стадото птици на произход на яйцата за люпене е отговаряло за непрекъснат период от време изискванията за срок на пребиваване, посочени в приложение XXII, и през това време на стадото птици на произход:

а)

е било в третата държава или територия на произход или зона от нея;

б)

е било в животновъдния обект на произход и през този период преди натоварването в животновъдния обект не са били въвеждани животни;

в)

не е било в контакт с домашни птици или яйца за люпене с по-нисък здравен статус или с птици, отглеждани в плен, или диви птици.

Член 99

Боравене с яйцата за люпене по време на транспортирането до Съюза

Разрешава се пратки с яйца за люпене да бъдат въведени в Съюза само ако зародишните продукти в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

яйцата за люпене, предназначени за въвеждане в Съюза, не трябва да са били в контакт с домашни птици, птици, отглеждани в плен, или яйца за люпене, които не са предназначени за въвеждане в Съюза, или са с по-нисък здравен статус от момента на натоварването в животновъдния обект на произход за изпращане в Съюза до момента на пристигането в Съюза;

б)

яйцата за люпене не трябва да са били транспортирани, разтоварвани или премествани на друго транспортно средство, когато се превозват с автомобилен транспорт, по море или по въздух през трета държава или територия или зона от нея, които не са от списъка за въвеждане на конкретния вид и категория на яйца за люпене в Съюза.

Член 100

Дерогация и допълнителни изисквания за трансбордиране на яйца за люпене при настъпил инцидент с транспортните средства по вода или по въздух

Чрез дерогация от член 99, буква б) се разрешава пратки с яйца за люпене, които са трансбордирани от транспортното средство на изпращане на друго транспортно средство за по-нататъшно пътуване в трета държава или територия или зона от нея, които не са включени в списък за въвеждане в Съюза на яйца за люпене, да бъдат въведени в Съюза само ако трансбордирането е извършено поради появата на технически проблем или друг непредвиден инцидент, довел до логистични проблеми по време на трансбордирането на яйцата за люпене до Съюза с морски или въздушен транспорт, за да се довърши транспорта до мястото на въвеждане в Съюза, при условие че:

а)

въвеждането в Съюза на яйцата за люпене се разрешава от компетентния орган на държавата членка по местоназначение и когато е приложимо — на държавата членка на преминаване, до пристигането им на тяхното местоназначение в Съюза;

б)

трансбордирането е било под надзора на официалния ветеринарен лекар или на отговорния митнически служител и по време на операцията:

i)

са въведени ефективни мерки, за да се избегне пряк и непряк контакт между яйцата за люпене, предназначени за въвеждане в Съюза, и други яйца за люпене и животни;

ii)

яйцата за люпене са били прехвърлени директно и възможно най-бързо на плавателен съд или въздухоплавателно средство за по-нататъшно пътуване за Съюза, което съответства с изискванията, определени в член 17, без да са напускали помещенията на пристанището или на летището;

в)

яйцата за люпене се придружават от декларация от компетентния орган на третата държава или територия, където е извършено прехвърлянето, като се предоставя необходимата информация за прехвърлянето и се удостоверява, че са взети съответните мерки, за да се отговори на изискванията, определени в буква б).

Член 101

Транспортиране на яйцата за люпене с плавателен съд

1.   Разрешава се пратки с яйца за люпене, които са били транспортирани с кораб дори за част от пътуването, да бъдат въведени в Съюза само ако зародишните продукти в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

яйцата за люпене:

i)

са били на борда на плавателния съд през цялото време на транспортирането;

ii)

не са били в контакт с птици или други яйца за люпене с по-нисък здравен статус, докато са били на борда на плавателния съд;

б)

яйцата за люпене, транспортирани в съответствие с буква а), трябва да бъдат придружени от декларация, в която се предоставя следната информация:

i)

пристанището на заминаване в третата държава или територия на произход или зона от нея;

ii)

пристанището на пристигане в Съюза;

iii)

когато плавателният съд акостира на пристанища извън третата държава или територия на произход на пратката или зона от нея, се посочват пристанищата на акостиране;

iv)

че по време на транспортирането яйцата за люпене отговарят на изискванията, предвидени в буква а) и подточки i), ii) и iii) от настоящата буква.

2.   Операторът, който отговаря за пратката с яйца за люпене, гарантира, че декларацията, предвидена в параграф 1, се прилага към ветеринарния здравен сертификат и е подписана от капитана на плавателния съд на пристанището на пристигане в деня на пристигането на плавателния съд.

Член 102

Превантивни мерки за транспортните средства и контейнерите за яйцата за люпене

Разрешава се пратки с яйца за люпене да бъдат въведени в Съюза само ако зародишните продукти в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

яйцата за люпене трябва да са били транспортирани в превозни средства, които:

i)

са конструирани по такъв начин, че яйцата за люпене да не могат да изпаднат;

ii)

са проектирани така, че да позволяват почистване и дезинфекция;

iii)

са почистени и дезинфекцирани с дезинфектант, одобрен от компетентния орган на третата държава или територия на произход, и подсушени или оставени да изсъхнат непосредствено преди натоварването на яйцата за люпене, предназначени за въвеждане в Съюза;

б)

яйцата за люпене трябва да са били транспортирани в контейнери, които отговарят на следните изисквания:

i)

изискванията на буква а);

ii)

съдържат само яйца за люпене от един и същи вид, категория и тип, които идват от един и същ животновъден обект;

iii)

затворени са в съответствие с инструкциите на компетентния орган на третата държава или територия на произход с цел да се избегне всякаква възможност за подмяна на съдържанието;

iv)

били са:

почистени и дезинфекцирани преди натоварването в съответствие с инструкциите на компетентния орган на третата държава или територия на произход;

или

те са за еднократна употреба, чисти са и се използват за пръв път;

v)

носят информацията за конкретния вид и категория яйца за люпене, посочена в приложение XVI.

Член 103

Движение на яйцата за люпене и боравене с тях след въвеждане

След въвеждането в Съюза на пратки с яйца за люпене операторите, включително превозвачите, гарантират, че пратките са:

а)

транспортирани директно от мястото на въвеждане до местоназначението им в Съюза;

б)

отговарят на изискванията във връзка с движението в рамките на Съюза и за боравенето след въвеждането им в Съюза, предвидени в глави 5 и 7 от настоящия дял по отношение на конкретния вид и категория яйца за люпене.

ГЛАВА 2

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с яйцата за люпене от домашни птици

Член 104

Яйца за люпене с произход от домашни птици, внесени в третата държава или територия на произход или зона от нея

Разрешава се пратки с яйца за люпене от домашни птици, които са с произход от стада птици, внесени в третата държава или територия на произход или зона от нея от друга трета държава или територия или зона от нея, да бъдат въведени в Съюза само ако компетентният орган на третата държава или територия на произход на яйцата за люпене е предоставил гаранции, че:

а)

стадата птици на произход на яйцата за люпене са внесени от трета държава или територия или зона от нея, включени в списък за въвеждане в Съюза на такива стада птици;

б)

вносът на стада птици на произход на яйцата за люпене в същата трета държава или територия или зона от нея, е извършен в съответствие с ветеринарно-здравни изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията за директно въвеждане в Съюза.

Член 105

Трета държава или територия или зона от нея, от които произхождат яйцата за люпене

Разрешава се пратки с яйца за люпене от домашни птици да бъдат въведени в Съюза само ако те са с произход от трета държава или територия или зона от нея, които отговарят на следните изисквания:

а)

там има програма за надзор на болести по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците за период от най-малко 6 месеца преди датата на изпращане на пратката за Съюза и посочената програма за надзор отговаря на изискванията, определени в:

i)

приложение II към настоящия регламент;

или

ii)

съответната глава от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE);

б)

считат се за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците в съответствие с член 38;

в)

когато има извършена ваксинация срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции, че:

i)

програмата за ваксинация отговаря на изискванията, посочени в приложение XIII;

ii)

програмата за надзор, посочена в буква а) от настоящия член, в допълнение към изискванията, посочени в приложение II, отговаря на изискванията, определени в приложение XIII, точка 2;

iii)

е поел ангажимента да информира Комисията за всяка промяна в програмата за ваксинация в третата държава или територия или зона от нея;

г)

които:

i)

по отношение на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици: считат се за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39;

ii)

по отношение на яйца за люпене от щраусови птици:

се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39;

или

не се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39, но компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции по отношение на спазването на изискванията във връзка с инфекцията с вируса на нюкасълската болест по отношение на изолацията, надзора и изследванията, както е посочено в приложение XIV;

д)

ако е била извършена ваксинация срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, компетентният орган на третата държава или територия е предоставил гаранции, че: