EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0691

Делегиран регламент (ЕС) 2020/691 на Комисията от 30 януари 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти за аквакултура и превозвачите на водни животни (текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 345–378 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/691/oj

3.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/345


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/691 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2020 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти за аквакултура и превозвачите на водни животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 176, параграф 4, член 181, параграф 2, член 185, параграф 5, член 189, параграф 1 и член 279, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се определят правила за профилактика и контрол на болестите, които се предават на животните или на хората, в т.ч., inter alia, правила за животновъдните обекти за аквакултура и за превозвачите на водни животни. В Регламент (ЕС) 2016/429 е предвидено също така Комисията да приема делегирани актове, за да допълни някои несъществени елементи от посочения регламент. Поради това е необходимо да бъдат определени правила за допълнение, за да се гарантира безпрепятственото функциониране на системата, установена в рамките на новата законодателна уредба, въведена с Регламент (ЕС) 2016/429.

(2)

По-специално с правилата, определени в настоящия регламент, следва да бъдат допълнени правилата, установени в част IV, дял II, глава 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, по отношение на одобряването на животновъдни обекти за аквакултура, където се отглеждат аквакултурни животни, които представляват значителен риск за здравето на животните, регистрите на животновъдни обекти за аквакултура, които трябва да бъдат водени от компетентните органи, и задълженията за водене на дневник на операторите на животновъдни обекти за аквакултура и на превозвачите на водни животни.

(3)

Освен това с настоящия регламент се взема предвид отмяната на Директива 2006/88/ЕО на Съвета (2) с Регламент (ЕС) 2016/429, считано от 21 април 2021 г. В Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че животновъдните обекти и операторите, които са регистрирани или одобрени в съответствие с посочената директива преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/429, трябва да се считат за регистрирани или одобрени, според случая, в съответствие с посочения регламент и при спазване на съответните задължения, определени в него.

(4)

Съответно с правилата, определени в настоящия регламент, следва да се допълнят правилата, установени в част IX от Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на необходимите преходни мерки за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на заинтересованите лица, произтичащи от съществуващи преди това актове на Съюза във връзка с животновъдните обекти за аквакултура.

(5)

Тъй като всички определени в настоящия регламент правила са свързани с животновъдни обекти за аквакултура и с превозвачи на водни животни и следва да се прилагат заедно, за да се улесни тяхното прилагане, да се повиши прозрачността и да се избегне дублиране на правилата те следва да бъдат определени в един акт, а не в няколко отделни акта с множество препратки помежду им. Това е в съответствие и с подхода, възприет с Регламент (ЕС) 2016/429.

(6)

В член 176, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че операторите на животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, трябва да подадат заявление за одобряване до компетентния орган. Тъй като в тази категория попадат широк спектър животновъдни обекти за аквакултура, в член 176, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че държавите членки могат да освободят от задължението да кандидатстват за одобрение операторите на конкретни видове животновъдни обекти за аквакултура, които не представляват значителен риск от болести. Освен това в член 176, параграф 4 от посочения регламент се предвижда, че Комисията може да приема делегирани актове във връзка с дерогациите от изискванията за одобрение на някои видове животновъдни обекти за аквакултура отново при условие че тези животновъдни обекти за аквакултура не представляват значителен риск.

(7)

Равнището на риска, който представлява даден животновъден обект за аквакултура, зависи от дейността на този обект и от местоназначението и предназначението на аквакултурните животни или на продуктите с произход от аквакултурни животни, произведени в него. Някои животновъдни обекти за аквакултура вече са били одобрени за различни цели, като например животновъдни обекти за аквакултура, които са били одобрени съгласно хигиенните правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3). В определени случаи някои животновъдни обекти за аквакултура като пречиствателни центрове, центрове за експедиране или райони за повторно полагане получават мекотели само от епидемиологичната област, в която е разположен самият животновъден обект за аквакултура. Поради това тези животновъдни обекти за аквакултура представляват незначителен риск от гледна точка на здравеопазването на животните. Други животновъдни обекти за аквакултура също така се занимават с дейности с нисък риск, като отглеждането на аквакултурни животни единствено с цел те да бъдат пуснати в дивата природа, след като са били получени от разплодници с произход от водното тяло, в което се намира животновъдният обект за аквакултура, или отглеждането на аквакултурни животни в големи басейни за консумация от човека или за пускане в дивата природа.

(8)

Необходимо е в настоящия регламент да се определят специалните условия, при които за животновъдни обекти за аквакултура следва да се разрешават дерогации от изискването за одобрение. В някои случаи дерогациите следва да се прилагат само за животновъдни обекти за аквакултура, които придвижват аквакултурни животни в собствената си държава членка, но не и за животновъдни обекти за аквакултура, които придвижват аквакултурни животни между държави членки. Във всички случаи обаче възможността за дерогации от изискването за одобрение за даден животновъден обект за аквакултура следва да се разглежда единствено когато компетентният орган е извършил оценка на риска, при която е взет предвид най-малко рискът аквакултурните животни в животновъдния обект за аквакултура да се заразят или да разпространят дадена болест по водните животни чрез водата или чрез движението, и е установено, че рискът е незначителен. Подробна информация относно допълнителните рискови фактори, които компетентният орган може да вземе предвид при тази оценка на риска, е изложена в част I, глава 2 от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (4). Следователно определените в настоящия регламент правила за допълнение следва да бъдат в съответствие с определените в посочения делегиран регламент.

(9)

Същевременно някои други видове животновъдни обекти за аквакултура представляват значителен риск от разпространение на болести по водните животни. Тези видове животновъдни обекти за аквакултура следва да бъдат изрично описани в настоящия регламент, в който следва да бъдат подробно определени и изискванията за одобрение на операторите на тези животновъдни обекти за аквакултура. Тези обекти включват животновъдните обекти за аквакултура, в които се отглеждат декоративни аквакултурни животни в отворени съоръжения, както и в затворени съоръжения, при които схемите на движение са такива, че търговията в рамките на Съюза или с трети държави би могла да представлява риск от болест. Друг вид животновъдни обекти за аквакултура, при които рискът от разпространение на болести следва да бъде ограничен чрез изискването за одобрение от страна на компетентния орган, са обектите за карантина, животновъдните обекти, в които видовете вектори се държат в изолация, докато престанат да бъдат считани за вектори, и плавателните съдове и други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се третират или се подлагат на други процедури, свързани с тяхното отглеждане.

(10)

В член 177 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че компетентният орган предоставя одобрение на операторите за групи животновъдни обекти за аквакултура. Следователно правилата за допълнение, определени в настоящия регламент, следва да се прилагат за тези групи, когато е целесъобразно, и следва да съдържат подробна информация за това как те следва да се прилагат директно за групата и в нея.

(11)

В съответствие с член 180 от Регламент (ЕС) 2016/429, за да получат одобрение, от операторите на всички животновъдни обекти за аквакултура или групи животновъдни обекти за аквакултура се изисква да предоставят информация на компетентния орган. За целта операторите следва да предоставят на компетентния орган писмен план за биологична сигурност, който ще бъде разгледан по време на процеса на одобрение. Това изискване следва да се прилага както за отделни животновъдни обекти за аквакултура, така и за групи животновъдни обекти за аквакултура, независимо от размера им, но сложността на плана за биологична сигурност следва да зависи от спецификите на отделния животновъден обект за аквакултура или групата и от мерките, които са необходими за ограничаване на свързаните с тях рискове от болести.

(12)

Въз основа на правилата, определени в част I, глава 1 от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, някои животновъдни обекти за аквакултура и групи животновъдни обекти за аквакултура следва да участват в схема за надзор въз основа на риска, въведена от компетентния орган в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2016/429. Без това участие животновъдните обекти за аквакултура или групите животновъдни обекти за аквакултура не следва да бъдат одобрявани. В съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2016/429 при надзора въз основа на риска може да вземе под внимание надзорът, извършван от самите оператори в съответствие с член 24, в т.ч. посещенията за проверка на здравословното състояние на животните, посочени в член 25 от същия регламент. С цел да се оптимизират ресурсите, надзорът въз основа на риска може да бъде извършван едновременно с надзора, свързан с конкретни болести от списъка.

(13)

Честотата на извършване на надзор въз основа на риска следва да бъде определена съобразно класифицирането на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган като обект с висок, среден или нисък риск след оценка на обстоятелствата на животновъдния обект. Факторите, които компетентният орган следва да вземе предвид и да отчете при класифицирането на животновъдните обекти, както и честотата на надзора, определена за всяка категория риск, са изложени в част I от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. С включването в схемата за надзор въз основа на риска на животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат невключени в списъка видове, но които участват в значителен търговски обмен, поради което са класифицирани като обекти с висок риск, се цели да бъдат увеличени максимално шансовете за идентифициране и контрол на нововъзникващите болести, в случай че възникнат такива при аквакултурни животни от тези невключени в списъка видове.

(14)

Тъй като надзор въз основа на риска се извършва и в одобрени групи животновъдни обекти за аквакултура, важно е да се определи по какъв начин той следва да се провежда на равнището на групата, така че резултатът от надзора да има епидемиологично значение. Съответно в настоящия регламент следва да се определят правила относно подхода, който компетентният орган следва да възприеме за извършването на този надзор.

(15)

Освен изискването операторите да представят пред компетентния орган план за биологична сигурност като част от процеса на одобрение, а за някои животновъдни обекти за аквакултура — и да участват в схема за надзор въз основа на риска, животновъдните обекти за аквакултура, за които се изисква одобрение, следва също така да отговарят на определени изисквания във връзка с техните съоръжения и оборудване. Ето защо в настоящия регламент следва да бъде установена конкретната комбинация от изисквания във връзка с биологичната сигурност, надзора, съоръженията и оборудването, които се прилагат за определена категория животновъдни обекти за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура.

(16)

В член 178 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че операторите на животновъдни обекти за аквакултура, които желаят да получат статут на обособен специализиран животновъден обект за аквакултура, могат да придвижват аквакултурни животни към или от своите животновъдни обекти за аквакултура едва след като са получили одобрението на този статут от компетентния орган в съответствие с правилата, определени в посочения регламент. Тъй като тези животновъдни обекти за аквакултура могат да обменят аквакултурни животни помежду си при спазване на по-малко изисквания във връзка с движението, отколкото за други видове животновъдни обекти за аквакултура, е целесъобразно те да имат договор с ветеринарен лекар, който да извършва надзор на дейностите на животновъдния обект за аквакултура и да отговаря за неговия здравен надзор, така че те да могат да си представят взаимно солидни здравни гаранции. В член 181, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 е предвидено Комисията да приема делегирани актове за определяне на правила за допълнение за одобрението на такива животновъдни обекти за аквакултура, и тези правила следва да бъдат установени в настоящия регламент.

(17)

В член 179 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда одобряването на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести. В тези животновъдни обекти за аквакултура се предоставят условия за санитарно клане и санитарна преработка на водни животни, които може да са инфектирани с болест от списъка или с нововъзникваща болест. Следователно те представляват значителен риск от болест и следва да бъдат одобрявани от компетентния орган. В периодите, когато тези животновъдни обекти за аквакултура получават водни животни, които са инфектирани или за тях има съмнение, че са инфектирани с болест от списъка или с нововъзникваща болест, те следва да отговарят на строги мерки за биологична сигурност с цел да се гарантира, че в открити води няма да бъдат изпуснати болестотворни агенти, без да е извършено подходящо третиране. В член 181, параграф 2 от посочения регламент е предвидено Комисията да приема делегирани актове за определяне на правила за допълнение за одобрението на такива животновъдни обекти за аквакултура, и съответно тези правила за допълнение следва да бъдат установени в настоящия регламент.

(18)

Някои пречиствателни центрове, райони за повторно полагане и центрове за експедиране за живи мекотели следва да се считат за животновъдни обекти за аквакултура, за които се изисква одобрение в съответствие с член 176, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429. Тези животновъдни обекти, които получават живи мекотели от обекти извън тяхната епидемиологична област, представляват по-висок риск от разпространение на болести от списъка или на нововъзникващи болести и следва да бъдат третирани като такива по време на процеса на одобрение. Поради това в настоящия регламент следва да бъдат определени съответните правила за допълнение.

(19)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (5) са установени определения за болестите от категория A, B, C, D и E и е предвидено, че правилата за профилактика и контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, се прилагат за категориите болести от списъка за животинските видове и групите животински видове от списъка, посочени в таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882. В тази таблица е посочено, че някои видове водни животни, които са вписани в колона 4, следва да се считат само за вектори, когато се отглеждат в животновъден обект за аквакултура, в който се отглеждат и животинските видове, вписани в колона 3, или при диви водни животни — когато са били изложени на въздействието на видовете, вписани в колона 3, в диво местообитание. Ако обаче впоследствие тези видове са държани в изолация от видовете, вписани в колона 3, и от заразени водоизточници за подходящ период от време, те вече не следва да се считат за вектори. Ако този период на изолация не може да бъде проведен в обект за карантина, одобрен в съответствие с член 15 от настоящия регламент, тогава тези водни животни може да бъдат държани в друг вид животновъден обект за аквакултура, който не разполага с всички мерки за биологична сигурност, изисквани за обектите за карантина, но в който те се държат в изолация от потенциални патогени до момента, в който вече не се считат за вектори. В член 181, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 е предвидено Комисията да приема делегирани актове, с които се определят правила за допълнение на процедурата по одобрение на такива животновъдни обекти за аквакултура, като се вземат предвид посочените изисквания. Съответно тези изисквания следва да бъдат определени в настоящия регламент.

(20)

С член 185, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове във връзка с допълнителната информация, която се включва в регистрите на регистрираните и на одобрените животновъдни обекти за аквакултура, поддържани от компетентния орган, и с публичния достъп до тези регистри. При спазване на изискванията за защита на данните, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (6), информацията, която компетентният орган следва да направи публично достъпна, следва да отразява изискванията, установени в член 185, параграф 2, букви а), в), д) и е) от Регламент (ЕС) 2016/429, които на свой ред до голяма степен отразяват данните, които държавите членки вече са предоставили в публичен регистър в съответствие с Решение 2008/392/ЕО на Комисията (7).

(21)

В публичния регистър на компетентния орган обаче следва да се включи по-конкретна информация относно здравния статус на всеки одобрен животновъден обект с цел да се улесни безопасната търговия и да се гарантира, че заинтересованите страни знаят дали даден животновъден обект за аквакултура е свободен от определена болест от категория B или C, дали е включен в програма за ликвидиране на определена болест от категория B или C или в програма за надзор на определена болест от категория C, или не е с нито един от посочените статуси. Предвид обхвата на изискванията, определени в настоящия регламент по отношение на публично достъпната информация относно одобрените животновъдни обекти за аквакултура, с настоящия регламент следва да бъде отменено Решение 2008/392/ЕО.

(22)

В членове 186 и 187 от Регламент (ЕС) 2016/429 се определят минималните задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти за аквакултура. Тъй като по принцип водните животни не подлежат на индивидуална идентификация, воденето на дневник във връзка с тяхното производство и придвижване е от съществено значение. Въпреки че има някои общи елементи между дневниците, водени от операторите на различни видове животновъдни обекти за аквакултура, определени видове животновъдни обекти за аквакултура следва да водят дневници, които са специфични за тях и за вида дейност, свързана с аквакултура, с която се занимават. Тъй като в член 189, параграф 1 от посочения регламент е предвидено Комисията да приема делегирани актове за определяне на правила за допълнение за задълженията за водене на дневник, в настоящия регламент следва да бъдат определени различни изисквания за водене на дневник за всеки вид одобрен животновъден обект за аквакултура.

(23)

В член 188 от Регламент (ЕС) 2016/429 се определят минималните задължения за водене на дневник за превозвачите на водни животни, предназначени за животновъдни обекти за аквакултура, и на водни животни, които се придвижват между местообитания. Превозвачите на водни животни представляват особен риск от разпространение на болести и воденето на дневник от страна на тези оператори е от решаващо значение, за да се гарантира проследимостта на превозваните от тях водни животни, както и за да бъдат представени документални доказателства за това, че операторите използват подходящи мерки за биологична сигурност. Съответно в настоящия регламент се определят правила за допълнение на техните задължения за водене на дневник.

(24)

Настоящият регламент следва да се прилага от 21 април 2021 г. в съответствие с датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/429,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се допълват правилата, определени в Регламент (ЕС) 2016/429, по отношение на регистрираните и одобрените животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни, и на превозвачите на водни животни.

2.   В част II се определят изисквания, както следва:

а)

в дял I, глава 1 — относно одобрението от страна на компетентния орган на животновъдните обекти за аквакултура, които представляват значителен риск от болести, засягащи водните животни, и относно някои дерогации за операторите на животновъдни обекти, които представляват незначителен риск за тези болести;

б)

в дял I, глава 2 — относно изискванията към животновъдните обекти за аквакултура и групите от такива обекти и относно предоставянето на одобрение от страна на компетентния орган;

в)

в дял II, глава 1 — относно задълженията за предоставяне на информация на компетентния орган във връзка с регистрите на животновъдните обекти за аквакултура, регистрирани по член 173 от Регламент (ЕС) 2016/429;

г)

в дял II, глава 2 — относно задълженията на компетентния орган за предоставяне на информация във връзка с регистрите на одобрените животновъдни обекти за аквакултура;

д)

в дял III, глава 1 — относно задълженията за водене на дневник на операторите на животновъдни обекти за аквакултура и на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести, регистрирани или одобрени от компетентния орган, в допълнение към задълженията, предвидени в член 186, параграф 1 и член 187, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429;

е)

в дял III, глава 2 — относно задълженията за водене на дневник на превозвачите на водни животни, в допълнение към задълженията, предвидени в член 188, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429.

3.   В част III се определят някои преходни мерки по отношение на Директива 2006/88/ЕО и Решение 2008/392/ЕО във връзка с регистрацията и одобрението на животновъдни обекти за аквакултура.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882.

Прилагат се също така и следните определения:

(1)

„голям басейн“ означава традиционен басейн или традиционна лагуна, естествени или изкуствени, в които източникът на храна за отглежданите в тях животни е естествен, освен при изключителни обстоятелства, и където не са предприемани мерки за увеличаване на производството над естествения капацитет на околната среда;

(2)

„пречиствателен център“ означава животновъден обект, съоръжен с резервоари, захранвани с чиста морска вода, в които се поставят мекотели за необходимия срок за намаляване на замърсяването, така че те да станат годни за консумация от човека;

(3)

„център за експедиране“ означава животновъден обект на брега или на разстояние от брега за прием, кондициониране, измиване, почистване, категоризиране, опаковане и пакетиране на мекотели, предназначени за консумация от човека;

(4)

„район за повторно полагане“ е всеки сладководен или морски район, район в речно устие или в лагуна, чиито граници са ясно маркирани и обозначени с шамандури, колчета или други постоянни обозначения, и който район се използва изключително за естественото пречистване на мекотели;

(5)

„в изолация“ означава отглеждане на аквакултурни животни в животновъден обект за аквакултура, където те не влизат в контакт с други видове водни животни нито пряко чрез съвместното им съжителство, нито косвено чрез водоснабдяването;

(6)

„затворено съоръжение“ означава животновъден обект за аквакултура, чиито отпадъчни води се третират по начин, позволяващ да бъдат инактивирани агентите на болести от списъка или на нововъзникващи болести, преди водите да бъдат заустени в открити води;

(7)

„отворено съоръжение“ означава животновъден обект за аквакултура, чиито отпадъчни води се заустват директно в открити води, без да бъдат третирани с цел инактивиране на агентите на болести от списъка или на нововъзникващи болести;

(8)

„епидемиологична област“ означава определена географска област, където водните животни са с един и същ здравен статус и са изложени на един и същ риск от заразяване с болест от списъка или с нововъзникваща болест;

(9)

„план за биологична сигурност“ означава документиран план, в който се набелязват пътищата, по които даден болестотворен агент може да влезе в даден животновъден обект за аквакултура, да се разпространи из него и да се прехвърли от него, като в този план се вземат предвид особеностите на животновъдния обект и се набелязват мерки за ограничаване на установените рискове за биологичната сигурност;

(10)

„общи мерки за биологична сигурност“ означава мерките, включени в даден план за биологична сигурност, които са разработени за и проведени във всеки животновъден обект за аквакултура в група животновъдни обекти за аквакултура, одобрена от компетентния орган в съответствие с член 177 от Регламент (ЕС) 2016/429;

(11)

„уникален регистрационен номер“ означава номер, определен на даден регистриран животновъден обект за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура съгласно посоченото в член 173 от Регламент (ЕС) 2016/429;

(12)

„уникален номер на одобрението“ означава номер, определен от компетентния орган на даден одобрен от него животновъден обект за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура в съответствие с член 173 от Регламент (ЕС) 2016/429;

(13)

„идентификационен номер на кораба по ИМО“ означава уникален номер, определен на морските кораби от Международната морска организация (ИМО);

(14)

„хигиенна бариера“ означава вани за дезинфекция на краката, измиване на ръцете, смяна на дрехите или други мерки за биологична сигурност, чийто ефект е създаването на бариера за разпространението на болестта към, в рамките на или от даден животновъден обект за аквакултура;

(15)

„производствени единици“ означава корита, басейни, канали, резервоари, клетки, заграждения или други подобни структури, в които се намират групи от аквакултурни животни в даден животновъден обект за аквакултура;

(16)

„повишена смъртност“ означава необяснима смъртност над нивата, считани за нормални за въпросния животновъден обект за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура при преобладаващите условия;

(17)

„програма за надзор“ означава доброволна програма за изследвания и мерки за контрол, предприети във връзка с болест от категория C в даден животновъден обект за аквакултура, който не участва в програма за ликвидиране, за да получи статут „свободен от болест“, но за който изследванията показват, че не е инфектиран с тази болест от категория C.

ЧАСТ II

РЕГИСТРАЦИЯ, ОДОБРЯВАНЕ, РЕГИСТРИ И ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК

ДЯЛ I

ОДОБРЯВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТОРИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРА

ГЛАВА 1

Одобряване на животновъдни обекти за аквакултура, които представляват значителен риск от разпространение на болести, и дерогации от изискването за одобрение

Член 3

Дерогации от изискването операторите да подават заявление до компетентния орган за одобряване на животновъдни обекти за аквакултура

1.   Чрез дерогация от член 176, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429 изискването операторите да подават заявление до компетентния орган за одобряване на техните животновъдни обекти за аквакултура не се прилага за операторите на следните видове животновъдни обекти за аквакултура:

а)

животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни единствено с цел те да бъдат пуснати в дивата природа;

б)

големи басейни, в които се отглеждат аквакултурни животни за пряка консумация от човека или за пускане в дивата природа;

в)

пречиствателни центрове, които:

i)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004; както и

ii)

получават мекотели само от епидемиологичната област, в която е разположен животновъдният обект;

г)

центрове за експедиране, които:

i)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004; както и

ii)

получават мекотели само от епидемиологичната област, в която е разположен животновъдният обект;

д)

райони за повторно полагане, които:

i)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004; както и

ii)

получават мекотели само от епидемиологичната област, в която е разположен животновъдният обект.

2.   Предвидените в параграф 1 от настоящия член дерогации от изискването за подаване на заявление за одобряване до компетентния орган, се прилагат единствено за животновъдни обекти за аквакултура, от които не се придвижват до друга държава членка аквакултурни животни, освен мекотели за пряка консумация от човека, и когато компетентният орган е извършил оценка на риска:

а)

като е взел предвид поне рисковите фактори, посочени в част I, глава 2, букви а) и б) от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията; както и

б)

при която е установено, че рискът аквакултурните животни в животновъдния обект за аквакултура да се заразят или да разпространят дадена болест от списъка или нововъзникваща болест е незначителен.

Член 4

Видове животновъдни обекти за аквакултура, които се изисква да бъдат одобрение от компетентния орган

Операторите на посочените по-долу видове животновъдни обекти за аквакултура подават заявление за одобряване до компетентния орган в съответствие с член 176, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429:

а)

обекти за карантина за аквакултурни животни;

б)

животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори;

в)

животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, които обекти създават значителен риск от болести поради своите схеми на движение;

г)

животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели в отворени съоръжения;

д)

плавателни съдове или други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане.

ГЛАВА 2

Изисквания и предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура

Член 5

Изискване одобрените животновъдни обекти за аквакултура и групите от такива обекти да имат план за биологична сигурност

Компетентният орган одобрява животновъдни обекти за аквакултура, посочени в член 7 и членове 9—19, или групи животновъдни обекти за аквакултура, посочени в член 8, само ако техните оператори са разработили и документирали план за биологична сигурност, който отговаря на следните изисквания:

а)

в него се набелязват пътищата, по които даден болестотворен агент може да влезе в животновъдния обект за аквакултура или в групата животновъдни обекти за аквакултура, да се разпространи из тях и да се прехвърли от тях в околната среда или в други животновъдни обекти за аквакултура;

б)

в него се вземат предвид особеностите на конкретния животновъден обект или групата животновъдни обекти за аквакултура и се набелязват мерки за ограничаване на риска по отношение на всеки един от установените рискове за биологичната сигурност;

в)

при разработването на плана за биологична сигурност за животновъдния обект за аквакултура или групата животновъдни обекти за аквакултура се отчитат или се вземат предвид, по целесъобразност, елементите, посочени в приложение I, части 1—7 и 9—12, точка 1, буква а) и част 8, точка 1, буква б).

Член 6

Изискване одобрените животновъдни обекти за аквакултура и групите от такива обекти да участват в схема за надзор въз основа на риска

1.   Компетентният орган одобрява животновъдни обекти за аквакултура, посочени в членове 7, 17 и 18 от настоящия регламент, само ако операторите спазват надзора въз основа на риска, провеждан от компетентния орган в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2016/429, под формата на схема за надзор въз основа на риска съгласно посоченото в част 1 и част 2, точка 1 от приложение II към настоящия регламент.

2.   Компетентният орган одобрява групи животновъдни обекти за аквакултура, посочени в член 8 от настоящия регламент, само когато операторите спазват надзора въз основа на риска, прилаган от компетентния орган в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2016/429, под формата на схема за надзор въз основа на риска съгласно посоченото в част 1 и част 2, точка 2 от приложение II към настоящия регламент.

3.   Когато предоставя одобрение на животновъдни обекти за аквакултура или на групи от такива обекти съгласно предвиденото в параграфи 1 и 2, компетентният орган взема предвид и включва в схемата за надзор въз основа на риска следните елементи:

а)

резултатите от надзора, извършван от оператора в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2016/429;

б)

информацията, получена при посещенията за проверка на здравословното състояние на животните, извършвани от ветеринарен лекар в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2016/429, ако операторите предоставят такава информация.

Член 7

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, различни от животновъдните обекти за аквакултура, за които в членове 12—19 са определени специални изисквания

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че животновъдните обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, различни от животновъдните обекти за аквакултура, посочени в членове 12—19, отговарят на изискванията, определени в:

а)

член 6, параграф 1 — във връзка с надзора въз основа на риска;

б)

приложение I, част 1, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

в)

приложение I, част 1, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 8

Изисквания за предоставяне на одобрение на групи животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там — живи или като продукти с произход от аквакултурни животни

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че групите животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, отговарят на изискванията, определени в:

а)

член 6, параграф 2 — във връзка с надзора въз основа на риска;

б)

приложение I, част 2, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност за животновъдните обекти за аквакултура в групата;

в)

приложение I, част 2, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 9

Изисквания за предоставяне на одобрение на обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура отговарят на изискванията, определени в:

а)

член 10 — във връзка с организационните мерки по отношение на съоръженията, в които се извършват постморталните прегледи, и осигуряването на услугите на ветеринарен лекар на животновъдния обект;

б)

приложение I, част 3, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

в)

приложение I, част 3, точка 2 — във връзка с надзора и контрола;

г)

приложение I, част 3, точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 10

Задължения на операторите на обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура

Преди компетентният орган да предостави одобрението, операторите на обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура:

а)

въвеждат организационни мерки за извършване на ветеринарни постмортални прегледи в подходящи съоръжения в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура или в лаборатория;

б)

осигуряват чрез сключване на договор или посредством друг правен инструмент услугите на ветеринарен лекар на животновъдния обект, който отговаря за:

i)

надзора на дейностите в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура и спазването на изискванията за одобрение, определени в член 9;

ii)

преразглеждането на плана за надзор на болести, посочен в приложение I, част 3, точка 2, буква а), най-малко веднъж годишно.

Член 11

Изисквания за предоставяне на одобрение на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че обектите за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести, отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 4, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 4, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 12

Изисквания за предоставяне на одобрение на пречиствателни центрове, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква в)

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че пречиствателните центрове, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква в), отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 5, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 5, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 13

Изисквания за предоставяне на одобрение на центрове за експедиране, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква г)

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че центровете за експедиране, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква г), отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 6, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 6, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 14

Изисквания за предоставяне на одобрение на райони за повторно полагане, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква д)

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че районите за повторно полагане, различни от посочените в член 3, параграф 1, буква д), отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 7, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 7, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 15

Изисквания за предоставяне на одобрение на обекти за карантина

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че обектите за карантина отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 8, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 8, точка 2 — във връзка с мерките за надзор и контрол;

в)

приложение I, част 8, точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 16

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че животновъдните обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори, отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 9, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 9, точка 2 — във връзка с мерките за надзор и контрол;

в)

приложение I, част 9, точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 17

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, които обекти създават значителен риск от болести поради своите схеми на движение

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, които обекти създават значителен риск от болести поради своите схеми на движение, отговарят на изискванията, определени в:

а)

член 6, параграф 1 — във връзка с надзора въз основа на риска;

б)

приложение I, част 10, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

в)

приложение I, част 10, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 18

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че животновъдните обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, отговарят на изискванията, определени в:

а)

член 6, параграф 1 — във връзка с надзора въз основа на риска;

б)

приложение I, част 11, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

в)

приложение I, част 11, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 19

Изисквания за предоставяне на одобрение на плавателни съдове или други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане

Когато предоставя одобрение, компетентният орган гарантира, че плавателните съдове или другите подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане, отговарят на изискванията, определени в:

а)

приложение I, част 12, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б)

приложение I, част 12, точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

ДЯЛ II

РЕГИСТРИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДДЪРЖАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

ГЛАВА 1

Регистри на животновъдните обекти за аквакултура, водени от компетентния орган

Член 20

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистъра на регистрираните животновъдни обекти за аквакултура

Освен информацията, изисквана по член 185, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429, за всеки регистриран от него животновъден обект за аквакултура компетентният орган включва в регистъра на животновъдните обекти за аквакултура, предвиден в член 185, параграф 1, буква а) от същия регламент, следната информация:

а)

уникалния регистрационен номер, определен от компетентния орган;

б)

датата на регистрация от компетентния орган;

в)

адреса и географските координати (географска ширина и дължина) на местоположението на животновъдния обект за аквакултура;

г)

описание на неговите съоръжения и оборудване;

д)

категориите аквакултурни животни, които се отглеждат в животновъдния обект за аквакултура;

е)

приблизителния брой на аквакултурните животни, които могат да бъдат отглеждани в животновъдния обект за аквакултура, максималната им биомаса или и двете;

ж)

периода, през който аквакултурните животни се отглеждат в животновъдния обект за аквакултура, в случай че той не е постоянно зает, включително, когато е от значение, информация за сезонната заетост или заетостта по време на определени събития;

з)

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.

ГЛАВА 2

Регистри на животновъдните обекти за аквакултура, одобрени от компетентния орган

Член 21

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистъра на одобрените животновъдни обекти за аквакултура

1.   Освен информацията, изисквана по член 185, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429, за всеки одобрен от него животновъден обект за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура компетентният орган включва в регистъра на одобрените животновъдните обекти за аквакултура, предвиден в член 185, параграф 1, букви б) и в) от същия регламент, следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, определен от компетентния орган;

б)

датата на одобрението, предоставено от компетентния орган, или на всяко спиране на действието или отнемане на одобрението от страна на компетентния орган;

в)

адреса и географските координати (географска ширина и дължина) на местоположението на одобрения животновъден обект за аквакултура или група животновъдни обекти за аквакултура;

г)

описание на съответните му съоръжения и оборудване;

д)

категориите аквакултурни животни, които се отглеждат в животновъдния обект за аквакултура или в групата животновъдни обекти за аквакултура;

е)

приблизителния брой на аквакултурните животни, които могат да бъдат отглеждани в животновъдния обект за аквакултура или в групата животновъдни обекти за аквакултура, максималната им биомаса или и двете;

ж)

периода, през който аквакултурните животни се отглеждат в животновъдния обект за аквакултура или в групата животновъдни обекти за аквакултура, в случай че те не са постоянно заети, включително, когато е от значение, информация за сезонната заетост или заетостта по време на определени събития;

з)

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.

2.   В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 185, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429, компетентният орган публикува актуална информация за здравния статус на аквакултурните животни, отглеждани в животновъдните обекти за аквакултура или в групите животновъдни обекти за аквакултура, които са одобрени в съответствие с член 181, параграф 1 от посочения регламент, на публично достъпна информационна страница в интернет.

Тази актуална здравна информация съдържа поне здравния статус на животновъдния обект за аквакултура или групата животновъдни обекти за аквакултура за всяка болест от списъка, която е от значение, и за всяка съответна категория на болестите, както следва:

а)

дали са свободни от дадена болест от категория B или категория C;

б)

дали са включени в програми за ликвидиране на дадена болест от категория B или категория C;

в)

дали са включени в доброволна програма за надзор за дадена болест от категория C; или

г)

всякаква друга информация, свързана с болест от категория B, C или D, различна от информацията, посочена в букви а), б) и в).

ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК НА ОПЕРАТОРИТЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/429

ГЛАВА 1

Дневници, които трябва да бъдат водени от операторите на регистрираните или на одобрените животновъдни обекти за аквакултура

Член 22

Задължения за водене на дневник на операторите на регистрирани животновъдни обекти за аквакултура

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на регистрирани животновъдни обекти за аквакултура записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния регистрационен номер, определен на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

информация за всякакви проучвания, извършени вследствие на повишена смъртност или на съмнение за наличието на болест;

в)

личните декларации, издадени в съответствие с член 218 от Регламент (ЕС) 2016/429, които са били получени заедно с пратките от аквакултурни животни, пристигнали в животновъдния обект за аквакултура, или са били изпратени заедно с такива пратки, изпратени от животновъдния обект за аквакултура, според случая;

г)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 23

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, различни от обектите, посочени в членове 27—34

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там, живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, различни от животновъдните обекти за аквакултура, посочени в членове 27—34 от настоящия регламент, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

настоящата категория на риска на животновъдния обект за аквакултура, определена от компетентния орган;

в)

данни за провеждането и резултати от надзора въз основа на риска, предвиден в член 6, параграф 1;

г)

данни за движението към животновъдния обект за аквакултура, в т.ч.:

i)

уникалния номер на одобрението или уникалния регистрационен номер на животновъдния обект за аквакултура на произход на всички аквакултурни животни, които са получени от друг животновъден обект за аквакултура; или

ii)

местоположението на местообитанието, от което са били събрани дивите водни животни, преди да бъдат изпратени в животновъдния обект за аквакултура;

д)

данни за движението от животновъдния обект за аквакултура, в т.ч.:

i)

аквакултурните животни и продуктите с произход от аквакултурни животни, а при движение на аквакултурни животни — и уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение; или

ii)

при движение в дивата природа — данни за местообитанието, в което ще бъдат пуснати аквакултурните животни;

е)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в животновъдния обект или вземат аквакултурни животни от него;

ж)

плана за биологична сигурност за одобрения животновъден обект за аквакултура и доказателства за неговото изпълнение;

з)

личните декларации, издадени в съответствие с член 218 от Регламент (ЕС) 2016/429, които са били получени заедно с пратките от аквакултурни животни, пристигнали в животновъдния обект за аквакултура, или са били изпратени заедно с пратки, изпратени от животновъдния обект за аквакултура, според случая;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 24

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрена група животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там — живи или като продукти с произход от аквакултурни животни

1.   В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на животновъдни обекти за аквакултура в група животновъдни обекти за аквакултура, одобрени в съответствие с член 177, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

настоящата категория на риска на групата животновъдни обекти за аквакултура, определена от компетентния орган;

в)

данни за провеждането и резултати от надзора въз основа на риска, предвиден в член 6, параграф 2;

г)

данни за движението към животновъдния обект за аквакултура, в т.ч.:

i)

уникалния номер на одобрението или уникалния регистрационен номер на животновъдния обект за аквакултура на произход за всички аквакултурни животни, които са получени от животновъден обект за аквакултура извън групата; или

ii)

местоположението на местообитанието, от което са били събрани дивите водни животни, преди да бъдат изпратени в животновъдния обект за аквакултура;

д)

данни за движението от групата животновъдни обекти за аквакултура, в т.ч.:

i)

аквакултурните животни и продуктите с произход от аквакултурни животни, а при движение на аквакултурни животни — и уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение, когато аквакултурните животни се изпращат в друг животновъден обект извън групата; или

ii)

при движение в дивата природа — данни за местообитанието, в което ще бъдат пуснати аквакултурните животни;

е)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в животновъдния обект за аквакултура или вземат аквакултурни животни от него;

ж)

данни за използвания план за биологична сигурност и доказателства за неговото изпълнение;

з)

личните декларации, издадени в съответствие с член 218 от Регламент (ЕС) 2016/429, които са били получени заедно с пратките от аквакултурни животни, пристигнали в животновъдния обект за аквакултура, или са били изпратени заедно с пратки, изпратени от животновъдния обект за аквакултура, според случая;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

2.   Операторът на група животновъдни обекти за аквакултура, одобрени в съответствие с член 177, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429, записва или съхранява информацията, посочена в параграф 1, букви а)—и) от настоящия член, за всеки животновъден обект за аквакултура в групата.

Член 25

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на обособения специализиран животновъден обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

данни за движението към обособения специализиран животновъден обект за аквакултура и от него, в т.ч. уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура на произход или по местоназначение, на всички аквакултурни животни, получени от или изпратени в друг животновъден обект за аквакултура;

в)

името и адреса на превозвачите, които доставят аквакултурни животни в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура или вземат аквакултурни животни от него;

г)

данни за изпълнението на плана за надзор на болести, предвиден в приложение I, част 3, точка 2, и резултати от него;

д)

резултатите от клиничните и лабораторните изследвания и от постморталните прегледи, извършени при проучването на повишена смъртност или на съмнение за наличие на болест;

е)

когато е целесъобразно, данни за ваксинацията или лечението на аквакултурни животни, предвидени в приложение I, част 3, точка 2, буква в);

ж)

данни за изолацията или карантината на пристигащите аквакултурни животни и ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с изолацията и карантината и съответните констатации, направени по време на периода на изолация или карантина;

з)

плана за биологична сигурност за обособения специализиран животновъден обект за аквакултура;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи аквакултурните животни.

Член 26

Задължения за водене на дневник на операторите на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 187, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, от компетентния орган;

б)

плана за биологична сигурност за обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, и доказателства за неговото изпълнение;

в)

записи за поддръжката на системата за пречистване на отпадъчните води, използвана в обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести;

г)

записи с цел проверка на ефикасността на системата за пречистване на водите;

д)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести;

е)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 27

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени пречиствателни центрове

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени пречиствателни центрове записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на одобрения пречиствателен център от компетентния орган;

б)

плана за биологична сигурност за одобрения пречиствателен център и доказателства за неговото изпълнение;

в)

записи за поддръжката на системата за пречистване на отпадъчните води, използвана в одобрения пречиствателен център;

г)

записи с цел проверка на ефикасността на системата за пречистване на водите;

д)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 28

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени центрове за експедиране

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени центрове за експедиране записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на одобрения център за експедиране от компетентния орган;

б)

плана за биологична сигурност за одобрения център за експедиране и доказателства за неговото изпълнение;

в)

записи за поддръжката на системата за пречистване на отпадъчните води, използвана в одобрения център за експедиране;

г)

записи с цел проверка на ефикасността на системата за пречистване на водите;

д)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 29

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени райони за повторно полагане

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени райони за повторно полагане записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на одобрения район за повторно полагане от компетентния орган;

б)

плана за биологична сигурност за одобрения район за повторно полагане и доказателства за неговото изпълнение;

в)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 30

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени обекти за карантина за аквакултурни животни

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени обекти за карантина за аквакултурни животни записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на обекта за карантина от компетентния орган;

б)

данни за движението към одобрения обект за карантина, в т.ч.:

i)

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура на произход на всички аквакултурни животни, получени от друг животновъден обект за аквакултура; или

ii)

местоположението на местообитанието, от което са били събрани водните животни, преди да бъдат изпратени в одобрения обект за карантина;

в)

данни за движението от одобрения обект за карантина, в т.ч.:

i)

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение; или

ii)

местоположението на местообитанието, в което аквакултурните животни са били пуснати в дивата природа;

г)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в одобрения обект за карантина или вземат аквакултурни животни от него;

д)

данни за провеждането на надзора на болести, предвиден в приложение I, част 8, точка 2, и за резултатите от него;

е)

резултати от клиничните и лабораторните изследвания и от постморталните прегледи, предвидени в приложение I, част 8, точка 2;

ж)

ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с констатациите, направени по време на периода на изолация или карантина;

з)

плана за биологична сигурност за одобрения обект за карантина и доказателства за неговото изпълнение;

и)

доказателства за това, че параметрите на околната среда в одобрения обект за карантина способстват за проявата на съответната(ите) болест(и) от списъка или нововъзникваща(и) болест(и);

й)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 31

Задължения за водене на дневник на операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

данни за движението към одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч.:

i)

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура на произход на всички аквакултурни животни, получени от друг животновъден обект за аквакултура; или

ii)

местоположението на местообитанието, от което са били събрани водните животни, преди да бъдат изпратени в одобрения животновъден обект за аквакултура;

в)

данни за движението от одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч.:

i)

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение; или

ii)

при движение в дивата природа — данни за местообитанието, в което ще бъдат пуснати аквакултурните животни;

г)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в одобрения животновъден обект за аквакултура или вземат аквакултурни животни от него;

д)

данни за провеждането на надзора на болести, предвиден в приложение I, част 9, точка 2, и за резултатите от него;

е)

резултати от клиничните и лабораторните изследвания и от постморталните прегледи, предвидени в приложение I, част 9, точка 2;

ж)

ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с констатациите, направени по време на 90-дневния период на изолация, посочен в приложение I, част 9, точка 2;

з)

плана за биологична сигурност за одобрения животновъден обект за аквакултура и доказателства за неговото изпълнение;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 32

Задължения за водене на дневник за операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

настоящата категория на риска на одобрения животновъден обект за аквакултура, определена от компетентния орган;

в)

данни за провеждането и резултати от надзора въз основа на риска, предвиден в член 6, параграф 1, ако е целесъобразно;

г)

данни за движението към одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч. уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура на произход на всички аквакултурни животни, получени от друг животновъден обект за аквакултура;

д)

данни за движението от одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч. уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение, освен когато това движение се извършва към домакинства;

е)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в одобрения животновъден обект за аквакултура или вземат аквакултурни животни от него, освен когато това движение се извършва към домакинства;

ж)

плана за биологична сигурност за одобрения животновъден обект за аквакултура и доказателства за неговото изпълнение;

з)

личните декларации, издадени в съответствие с член 218 от Регламент (ЕС) 2016/429, които са били получени заедно с пратките от аквакултурни животни, пристигнали в одобрения животновъден обект за аквакултура, или са били изпратени заедно с пратки, изпратени от одобрения животновъден обект за аквакултура, според случая;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи аквакултурните животни.

Член 33

Задължения за водене на дневник за операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени животновъдни обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на животновъдния обект за аквакултура от компетентния орган;

б)

настоящата категория на риска на одобрения животновъден обект за аквакултура, определена от компетентния орган;

в)

данни за провеждането и резултати от надзора въз основа на риска, предвиден в член 6, параграф 1, ако е целесъобразно;

г)

данни за движението към одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч. уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура на произход на всички аквакултурни животни, получени от друг животновъден обект за аквакултура;

д)

данни за движението от одобрения животновъден обект за аквакултура, в т.ч. уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект за аквакултура по местоназначение, освен когато това движение се извършва към домакинства;

е)

името и адреса на превозвачите, които доставят водни животни в одобрения животновъден обект за аквакултура или вземат аквакултурни животни от него, освен когато това движение се извършва към домакинства;

ж)

плана за биологична сигурност за одобрения животновъден обект за аквакултура и доказателства за неговото изпълнение;

з)

личните декларации, издадени в съответствие с член 218 от Регламент (ЕС) 2016/429, които са били получени заедно с пратките от аквакултурни животни, пристигнали в одобрения животновъден обект за аквакултура, или са били изпратени заедно с пратки, изпратени от одобрения животновъден обект за аквакултура, според случая;

и)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи водните животни.

Член 34

Задължения за водене на дневник за операторите на одобрени плавателни съдове или други одобрени подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 186, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, операторите на одобрени плавателни съдове или други одобрени подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане, записват и съхраняват следната информация:

а)

уникалния номер на одобрението, издаден на плавателния съд или на другите подвижни съоръжения от компетентния орган;

б)

дата и час на натоварване на аквакултурните животни в одобрения плавателен съд или другите одобрени подвижни съоръжения;

в)

когато е целесъобразно — името, адреса и уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на всеки животновъден обект за аквакултура, в който се натоварват или от който се разтоварват аквакултурни животни;

г)

дати и места, на които плавателният съд или другите подвижни съоръжения са били заредени с вода преди натоварването и когато е от значение, на които водата е била сменена между натоварването и разтоварването;

д)

когато е приложимо, информация за маршрута, предприет между два животновъдни обекта за аквакултура;

е)

данни за всяко третиране или всяка процедура, свързана с отглеждането, които се извършват в одобрения плавателен съд или другите одобрени подвижни съоръжения;

ж)

плана за биологична сигурност за одобрения плавателен съд или другите одобрени подвижни съоръжения и доказателства за неговото изпълнение;

з)

когато е целесъобразно, всякакви други документи, придружаващи аквакултурните животни.

ГЛАВА 2

Дневници, които трябва да бъдат водени от превозвачите

Член 35

Задължения за водене на дневник на превозвачите на водни животни

В допълнение към информацията, изисквана съгласно член 188 от Регламент (ЕС) 2016/429, за всято транспортно средство, използвано за придвижване на водни животни, превозвачите на водни животни записват и съхраняват следната информация:

а)

при сухопътен транспорт — неговия регистрационен номер, при превоз по море — идентификационния номер на кораба по ИМО, или всякакви други идентификационни средства, с които се идентифицират еднозначно другите транспортни средства, в които се превозват водни животни;

б)

дата и час на натоварване на водните животни в животновъдния обект за аквакултура или местообитанието на произход;

в)

име, адрес и уникален регистрационен номер или уникален номер на одобрението на всеки посетен животновъден обект за аквакултура;

г)

местоположението на всяко местообитание, от което са били събрани дивите водни животни;

д)

дата и час на разтоварване на водните животни в животновъдния обект за аквакултура или местообитанието по местоназначение;

е)

дата, час и място на смяната на водата, в случай че е извършвана такава;

ж)

плана за биологична сигурност за транспортните средства и доказателства за неговото изпълнение;

з)

референтните номера на документите, придружаващи пратките от водни животни.

ЧАСТ III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Отмяна

Решение 2008/392/ЕО се отменя, считано от 21 април 2021 г.

Препратките към отменения акт се тълкуват като препратки към настоящия регламент.

Член 37

Преходни мерки във връзка с информацията в регистрите на съществуващите животновъдни обекти за аквакултура и оператори, поддържани от компетентните органи

Държавите членки гарантират, че за съществуващите животновъдни обекти за аквакултура и оператори, посочени в член 279, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, които попадат в приложното поле на членове 20 и 21 от настоящия регламент, информацията, изисквана съгласно членове 20 и 21 за всеки такъв животновъден обект за аквакултура и оператор, се включва в поддържаните от компетентните органи регистри на регистрираните и на одобрените животновъдни обекти за аквакултура преди 21 април 2021 г.

Член 38

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (вж. страница 211 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(7)  Решение 2008/392/ЕО на Комисията от 30 април 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение създаването на информационна интернет страница за даване на достъп по електронен път до информация за стопански дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия (ОВ L 138, 28.5.2008 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ II, ДЯЛ I, ГЛАВА 2, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРА

ЧАСТ 1

Изисквания по член 7 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там — живи или като продукти с произход от аквакултурни животни

1.

Изискванията по член 7, буква б) във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там — живи или като продукти с произход от аквакултурни животни, са следните:

а)

операторите изпълняват план за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в животновъдния обект за аквакултура;

ii)

когато в рамките на един и същ животновъден обект за аквакултура съществуват следните функционални единици, те трябва да бъдат отделени с помощта на подходящи хигиенни бариери:

люпилни единици;

угоителни единици;

преработвателни единици;

център за експедиране;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в животновъдния обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде следван подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

v)

в случай че посетителите на животновъдния обект за аквакултура представляват риск от болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в животновъдния обект за аквакултура; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект за аквакултура, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

vi)

мъртвите животни трябва да се отстраняват от всички производствени единици с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, но която е осъществима при използвания метод на производство, и трябва да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1);

vii)

доколкото е възможно, оборудването в животновъдния обект за аквакултура трябва да се почиства и дезинфекцира в края на всеки производствен цикъл;

viii)

когато животновъдните обекти за аквакултура получават оплодени яйца и хайвер от други животновъдни обекти и когато е осъществимо от биологична гледна точка, тези хайверени зърна трябва да бъдат дезинфекцирани по подходящ начин при пристигането им, а всички опаковки трябва да бъдат дезинфекцирани или унищожени по начин, осигуряващ биологична сигурност;

ix)

дневниците на превозвачите във връзка с почистването и дезинфекцията трябва да бъдат проверявани преди натоварване или разтоварване на водните животни в животновъдния обект за аквакултура;

б)

операторите определят конкретно лице, което да отговаря за изпълнението на плана за биологична сигурност за животновъдния обект за аквакултура, а останалият персонал докладва на посоченото лице по въпросите, свързани с биологичната сигурност.

2.

Изискванията по член 7, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за аквакултура са следните:

а)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на аквакултурните животни в животновъдния обект за аквакултура;

б)

животновъдният обект за аквакултура трябва да въведе добри хигиенни стандарти и да позволява извършването на подходящо наблюдение на здравето;

в)

доколкото е възможно, оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат надлежно почиствани и дезинфекцирани;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват, и ограниченията за животновъдния обект за аквакултура поради околната среда;

д)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства.

ЧАСТ 2

Изисквания по член 8 за предоставяне на одобрение на групи животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там — живи или като продукти с произход от аквакултурни животни

1.

Изискванията по член 8, буква б) във връзка с мерките за биологична сигурност на групи животновъдни обекти за аквакултура, в които аквакултурните животни се отглеждат с цел да бъдат придвижени от там, са следните:

а)

операторите изпълняват план за биологична сигурност в съответствие с член 5, като при разработването на своя план те трябва да вземат предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение във всеки животновъден обект за аквакултура в групата;

ii)

когато в рамките на един и същ животновъден обект за аквакултура съществуват следните функционални единици, те трябва да бъдат отделени с помощта на подходящи хигиенни бариери:

люпилни единици;

угоителни единици;

преработвателни единици;

център за експедиране;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба във всеки животновъден обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде следван подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

v)

когато посетителите на животновъдния обект за аквакултура представляват риск от болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени във всеки животновъден обект за аквакултура; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект за аквакултура, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

vi)

мъртвите аквакултурни животни трябва да се отстраняват от всички производствени единици с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, но която е осъществима при използвания метод на производство, и трябва да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

vii)

доколкото е възможно, оборудването във всеки животновъден обект за аквакултура трябва да се почиства и дезинфекцира в края на всеки производствен цикъл;

viii)

когато животновъдните обекти за аквакултура получават оплодени яйца и хайвер от други животновъдни обекти и когато е осъществимо от биологична гледна точка, тези хайверени зърна трябва да бъдат дезинфекцирани по подходящ начин при пристигането им, а всички опаковки трябва да бъдат дезинфекцирани или унищожени по начин, осигуряващ биологична сигурност;

ix)

дневниците на превозвачите във връзка с почистването и дезинфекцията трябва да бъдат проверявани преди натоварване или разтоварване на аквакултурните животни в животновъдния обект за аквакултура;

б)

отговорност за изпълнението на мерките, определени в плана за биологична сигурност, носи:

i)

операторът на всеки отделен животновъден обект за аквакултура в група животновъдни обекти за аквакултура, одобрена в съответствие с член 177, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429;

ii)

операторът на група животновъдни обекти за аквакултура, одобрена в съответствие с член 177, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429.

2.

Изискванията по член 8, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на групите животновъдни обекти за аквакултура са следните:

а)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на аквакултурните животни във всеки животновъден обект за аквакултура в групата;

б)

всеки животновъден обект за аквакултура в групата трябва да бъде с добри хигиенни стандарти и да позволява извършването на наблюдение на здравето;

в)

оборудването и съоръженията във всеки животновъден обект за аквакултура в групата трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат лесно почистени и дезинфекцирани;

г)

във всеки животновъден обект за аквакултура в групата трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват, и ограниченията за животновъдния обект за аквакултура поради околната среда;

д)

във всеки животновъден обект за аквакултура в групата трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства.

ЧАСТ 3

Изисквания по член 9 за предоставяне на одобрение на обособени специализирани животновъдни обекти за аквакултура

1.

Изискванията по член 9, буква б) във връзка с мерките за биологична сигурност на обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура;

ii)

когато в рамките на един и същ обособен специализиран животновъден обект за аквакултура съществуват различни функционални единици, те трябва да бъдат отделени с помощта на хигиенни бариери;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат оставяни в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

посетителите трябва да носят предпазно облекло и обувки, предоставени от оператора;

v)

оборудването не се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура;

vi)

мъртвите животни трябва да се отстраняват с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

vii)

оборудването в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура трябва да се почиства и дезинфекцира с подходяща честота;

viii)

когато обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура получават оплодени яйца и хайвер от други животновъдни обекти, когато е осъществимо от биологична гледна точка и когато това не е в разрез с целите на научните изследвания, тези хайверени зърна трябва да бъдат дезинфекцирани по подходящ начин при пристигането им, а всички опаковки трябва да бъдат дезинфекцирани или унищожени по начин, осигуряващ биологична сигурност;

ix)

дневниците на превозвачите във връзка с почистването и дезинфекцията трябва да бъдат проверявани преди натоварване или разтоварване на аквакултурните животни в животновъдния обект;

б)

операторите определят конкретно лице, което да отговаря за изпълнението на плана за биологична сигурност за обособения специализиран животновъден обект за аквакултура, а останалият персонал докладва на посоченото лице по въпросите, свързани с биологичната сигурност.

2.

Изискванията по член 9, буква в) във връзка с надзора и мерките за контрол на обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура са следните:

а)

трябва да се изпълнява план за надзор на болести, който трябва да включва подходящи проверки за болести по аквакултурните животни и да бъде актуализиран в съответствие с броя и видовете на аквакултурните животни, които се намират в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура, и с епидемиологичната обстановка във и около обособения специализиран животновъден обект за аквакултура във връзка с болестите от списъка и с нововъзникващите болести;

б)

аквакултурните животни, за които съществува съмнение, че са инфектирани с болестотворни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести, трябва да бъдат подложени на клинични, лабораторни или постмортални изследвания;

в)

ако е целесъобразно, аквакултурните животни се ваксинират и третират срещу заразни болести.

3.

Изискванията по член 9, буква г) във връзка със съоръженията и оборудването на обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура са следните:

а)

границите на обособените специализирани животновъдни обекти за аквакултура трябва да бъдат ясно обозначени, а достъпът на водни животни и хора до съоръженията за животни трябва да бъде контролиран;

б)

когато е необходимо, трябва да са налице подходящи съоръжения за поставяне под карантина на аквакултурните животни, въведени от други животновъдни обекти;

в)

трябва да са налице подходящи средства за изолиране на аквакултурните животни;

г)

водоемите и другите съоръжения трябва да бъдат с подходящ стандарт и конструирани по такъв начин, че:

i)

да бъдат избегнати контактите с водни животни извън тях и да може лесно да се извършват инспекции и всякакви необходими лечения;

ii)

подовете, стените и всички други материали или оборудване да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

д)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на аквакултурните животни в обособения специализиран животновъден обект за аквакултура;

е)

обособеният специализиран животновъден обект за аквакултура трябва да въведе добри хигиенни стандарти и да позволява извършването на подходящо наблюдение на здравето;

ж)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства;

з)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват;

и)

трябва да е налице подходящо оборудване за дезинфекция, за да се гарантира, че всички отпадъчни води, които се изпускат от обособения специализиран животновъден обект за аквакултура, са третирани до степен, при която се гарантира пълното инактивиране на всички налични инфекциозни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести преди изпускането на водите.

ЧАСТ 4

Изисквания по член 11 за предоставяне на одобрение на обекти за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести

1.

Изискванията по член 11, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на обектите за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести, са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5 за обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, при който план когато животните, инфектирани с болест от списъка или с нововъзникваща болест, биват заклани или преработени в обекта, трябва да бъдат взети предвид поне следните елементи:

i)

трябва да се избягва допускането на посетители в животновъдния обект, а когато тези посещения не могат да бъдат избегнати, те трябва да се провеждат под контрола на оператора, който трябва да предостави предпазно облекло и обувки, които след употреба се унищожават по безопасен начин или се почистват и дезинфекцират;

ii)

персоналът на обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, трябва да носи работно облекло и обувки, които трябва да се почистват и дезинфекцират с подходяща честота;

iii)

трябва да е налице подходяща система за дезинфекция, за да се гарантира, че отпадъчните води от обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, са подходящо третирани, така че всички налични болестотворни агенти да се инактивират преди изпускането на водите;

iv)

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти; тези странични продукти се преработват като материал от категория 1 или 2 в съответствие с член 12 или 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

v)

преди пристигането на всяка нова пратка с водни животни за преработка трябва да са изпълнени подходящи операции по почистване и дезинфекция;

vi)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки, за да се гарантира, че всички транспортни средства и техните контейнери, използвани за доставяне на водни животни в обект за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, се почистват и дезинфекцират, преди да напуснат животновъдния обект.

2.

Изискванията по член 11, буква б) във връзка със съоръженията и оборудването на обектите за храни от водни животни, в които се прилагат мерки за контрол на болести, са следните:

а)

подовете, стените и всички други материали или оборудване трябва лесно да се почистват и дезинфекцират;

б)

трябва да е налице подходящо оборудване за дезинфекция, за да се гарантира, че всички отпадъчни води, които се изпускат от обекта за храни от водни животни, в който се прилагат мерки за контрол на болести, са третирани до степен, при която се гарантира пълното инактивиране на всички налични инфекциозни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести преди изпускането на водите;

в)

трябва да е налице подходящо и съвместимо с вида на извършваните производствени дейности оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват.

ЧАСТ 5

Изисквания по член 12 за предоставяне на одобрение на пречиствателни центрове

1.

Изискванията по член 12, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на пречиствателните центрове са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в пречиствателния център;

ii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в пречиствателния център и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iii)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

iv)

в случай че посетителите на пречиствателния център представляват риск от разпространение на дадена болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в пречиствателния център; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в пречиствателния център, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

v)

оборудването в пречиствателния център трябва да се почиства и дезинфекцира в края на цикъла на пречистване;

vi)

когато здравният статус на водните животни може да бъде застрашен поради болести от списъка или нововъзникващи болести, отпадъчните води от пречиствателния център не трябва да се изпускат директно във водни тела, без да са преминали подходящо третиране.

2.

Изискванията по член 12, буква б) във връзка със съоръженията и оборудването на пречиствателните центрове са следните:

а)

пречиствателният център трябва да въведе добри хигиенни стандарти;

б)

оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат надлежно почиствани и дезинфекцирани;

в)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват;

д)

трябва да е налице подходящо оборудване за дезинфекция, за да се гарантира, че отпадъчните води, които се изпускат от пречиствателния център, са третирани при необходимост, за да се гарантира инактивирането на всички налични агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести преди изпускането на водите.

ЧАСТ 6

Изисквания по член 13 за предоставяне на одобрение на центрове за експедиране

1.

Изискванията по член 13, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на центровете за експедиране са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в центъра за експедиране;

ii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в центъра за експедиране и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iii)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

iv)

в случай че посетителите на центъра за експедиране представляват риск от разпространение на дадена болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в животновъдния обект; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

v)

оборудването в центъра за експедиране трябва да се почиства и дезинфекцира в края на операцията по експедиране;

vi)

отпадъчните води от центъра за експедиране не трябва да се изпускат, без да са преминали подходящо третиране, директно във водни тела, когато здравният статус на водните животни може да бъде застрашен поради болести от списъка или нововъзникващите болести.

2.

Изискванията по член 13, буква б) във връзка със съоръженията и оборудването на центровете за експедиране са следните:

а)

центърът за експедиране трябва да въведе добри хигиенни стандарти;

б)

оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат надлежно почиствани и дезинфекцирани;

в)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват;

д)

трябва да е налице подходящо оборудване за дезинфекция, за да се гарантира, че отпадъчните води, които се изпускат от центъра за експедиране, са третирани при необходимост, за да се гарантира инактивирането на всички налични агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести преди изпускането на водите.

ЧАСТ 7

Изисквания по член 14 за предоставяне на одобрение на райони за повторно полагане

1.

Изискванията по член 14, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на районите за повторно полагане са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в района за повторно полагане;

ii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в района за повторно полагане и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iii)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

iv)

в случай че посетителите на района за повторно полагане представляват риск от разпространение на дадена болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в района за повторно полагане; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в района за повторно полагане, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

v)

доколкото е възможно, оборудването в района за повторно полагане трябва да се почиства и дезинфекцира в края на цикъла на пречистване;

2.

Изискванията по член 14, буква б) във връзка със съоръженията и оборудването на районите за повторно полагане са следните:

а)

доколкото е възможно, районът за повторно полагане трябва да въведе добри хигиенни стандарти;

б)

доколкото е възможно, оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат надлежно почиствани и дезинфекцирани;

в)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на оборудването и транспортните средства, както и на съоръженията, когато е целесъобразно;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват, и ограниченията за района за повторно полагане поради околната среда.

ЧАСТ 8

Изисквания по член 15 за предоставяне на одобрение на обекти за карантина

1.

Изискванията по член 15, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на обектите за карантина за водни животни са следните:

а)

обектът за карантина трябва да се намира на безопасно разстояние от други обекти за карантина, животновъдни обекти за аквакултура или групи животновъдни обекти за аквакултура, което разстояние е определено от компетентния орган въз основа на оценка на риска, при която трябва да се вземе предвид епидемиологията на съответните болести от списъка и нововъзникващи болести;

б)

операторът изпълнява плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, който трябва да включва поне следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение съгласно определеното в плана за биологична сигурност;

ii)

когато в рамките на един и същ обект за карантина съществуват няколко различни карантинни единици, трябва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че тези единици ще останат епидемиологично отделени една от друга;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат оставяни в обекта за карантина и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

оборудването не трябва да се споделя между карантинните единици в рамките на обекта за карантина, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция; оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти;

v)

в обекта за карантина могат да влизат само упълномощени лица;

vi)

лицата, които влизат в обекта за карантина, трябва да носят предоставените предпазно облекло и обувки, които след употреба трябва да се унищожават по безопасен начин или да се почистват и дезинфекцират;

vii)

мъртвите животни трябва да се отстраняват от всички карантинни единици с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и да се унищожават като материал от категория 1 или 2 в съответствие с член 12 или 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

viii)

цялото оборудване в обектите за карантина трябва да се почиства и дезинфекцира в края на всеки период на карантина;

ix)

изискваният период на карантина трябва да започва след въвеждането на последното водно животно от кохортата, което трябва да бъде поставено под карантина;

x)

в края на периода на карантина всяка карантинна единица трябва да бъде освободена от животни, почистена и дезинфекцирана и в нея да няма животни в продължение на най-малко седем дни, преди да бъдат въведени нови водни животни;

xi)

трябва да бъдат взети предпазни мерки за предотвратяване на кръстосаното замърсяване между входящи и изходящи пратки с водни животни;

xii)

животните, които са освободени от обекта за карантина, трябва да отговарят на изискванията на Съюза по отношение на движението на аквакултурни животни между държавите членки;

в)

за изпълнението на плана за биологична сигурност за обекта за карантина трябва да отговаря конкретно определено лице, а останалият персонал му докладва по въпросите, свързани с биологичната сигурност, когато това е необходимо.

2.

Изискванията по член 15, буква б) във връзка с мерките за надзор и контрол на обектите за карантина за аквакултурни животни са следните:

а)

през целия период на карантина в обекта за карантина трябва да бъдат поддържани условията на околната среда, които способстват за клиничната проява на съответната болест от списъка или нововъзникваща болест;

б)

всички аквакултурни животни, които умрат или покажат симптоми на болест по време на периода на карантина, трябва да преминат клинична инспекция от ветеринарен лекар и трябва да бъдат направени изследвания на проби в лаборатория, определена за целта от компетентния орган;

в)

рибите, мекотелите и ракообразните от видове от списъка трябва да бъдат поставени под карантина при условията, посочени в буква а), за срок от поне 90 дни;

г)

в срок от 15 дни от датата на изтичане на периода на карантина трябва да бъдат взети проби от такъв брой аквакултурни животни, при който да е гарантирано откриването на съответния патоген с ниво на достоверност 95 % при болестност съгласно плана на изследването 2 %. Тези аквакултурни животни могат да бъдат взети от кохортата, която е поставена под карантина, или от съжителстващи с тях сентинелни аквакултурни животни, които са възприемчиви към съответната болест от списъка или нововъзникваща болест и които се използват като диагностична помощ по време на периода на карантина.

3.

Изискванията по член 15, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на обектите за карантина за аквакултурни животни са следните:

а)

при водоснабдяването на обекта за карантина не трябва да има агенти на съответната болест от списъка или нововъзникваща болест;

б)

всички отпадъчни води от обекта за карантина са третирани по подходящ начин, така че да се гарантира инактивирането на инфекциозния(ите) агент(и) на болести от списъка и нововъзникващи болести преди изпускането на водите;

в)

системата за третиране на отпадъчните води трябва да бъде снабдена с надежден резервен механизъм при неизправност, за да се гарантира нейното непрекъснато функциониране и пълното ограничаване на разпространението на съответния(те) инфекциозен(ни) агент(и);

г)

обектите за карантина трябва да бъдат ясно обозначени, а достъпът на животни и хора трябва да бъде контролиран;

д)

персоналът, отговарящ за извършването на ветеринарните проверки, трябва да разполага с достатъчно оборудвани помещения, при необходимост включително със съблекални и душове;

е)

трябва да са налице подходящи средства за изолиране на аквакултурните животни, които да бъдат използвани при необходимост;

ж)

подовете, стените и всички други материали или оборудване трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да могат да се почистват и дезинфекцират по подходящ начин;

з)

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

и)

въведени са подходящи мерки за контрол на хищниците, като е взет предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват;

й)

частта от обекта за карантина, в която са настанени аквакултурните животни, трябва да бъде с подходящ стандарт и да е конструирана по такъв начин, че да бъде възпрепятстван контактът с вода и животни извън нея и да може лесно да се извършват инспекции и всякакви необходими процедури, свързани с отглеждането на животните.

ЧАСТ 9

Изисквания по член 16 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори

1.

Изискванията по член 16, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори, са следните:

а)

операторите изпълняват плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, който трябва да включва поне следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в животновъдния обект за аквакултура;

ii)

когато в рамките на един и същ животновъден обект за аквакултура съществуват няколко различни изолационни единици, трябва да бъдат взети подходящи мерки, за да се гарантира, че тези единици ще останат епидемиологично отделени една от друга;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в животновъдния обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

оборудването не трябва да се споделя с други изолационни единици в животновъдния обект за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция; оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти;

v)

в животновъдния обект за аквакултура могат да влизат само упълномощени лица;

vi)

лицата, които влизат в животновъдния обект за аквакултура, трябва да носят предоставените предпазно облекло и обувки, които след употреба трябва да се унищожават по безопасен начин или да се почистват и дезинфекцират;

vii)

мъртвите животни трябва да се отстраняват от всички производствени единици в животновъдния обект с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

viii)

цялото оборудване в животновъдния обект за аквакултура или ако животновъдният обект за аквакултура се състои от повече от една такава единица — в съответната изолационна единица, трябва да бъде почистено и дезинфекцирано в края на всеки период на изолация;

ix)

периодът на изолация, посочен в точка 2, започва едва когато в животновъдния обект за аквакултура е въведено последното животно в кохортата, а когато в животновъдния обект за аквакултура има повече от една изолационна единица периодът на изолация започва едва когато в изолационната единица е въведено последното животно в кохортата;

x)

в края на периода на изолация всяка изолационна единица в животновъдния обект за аквакултура трябва да бъде освободена от животни, почистена и дезинфекцирана;

xi)

трябва да бъдат взети предпазни мерки за предотвратяване на кръстосаното замърсяване между входящи и изходящи пратки с водни животни;

xii)

животните, освободени от животновъдния обект за аквакултура, в който са прекарали периода на изолация, отговарят на изискванията за движение на водни животни между държавите членки;

б)

операторите гарантират, че за изпълнението на плана за биологична сигурност за животновъдния обект за аквакултура отговаря конкретно определено лице, а останалият персонал му докладва по въпросите, свързани с биологичната сигурност, когато това е необходимо.

2.

Изискванията по член 16, буква б) във връзка с мерките за надзор и контрол на животновъдни обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори, са следните:

а)

рибите, мекотелите и ракообразните от видове от списъка се поставят в изолация за срок от поне 90 дни;

б)

всички аквакултурни животни, които умрат или покажат симптоми на болест по време на 90-дневния период на изолация, трябва да преминат клинична инспекция от ветеринарен лекар и трябва да бъдат направени изследвания на проби в лаборатория, определена за целта от компетентния орган.

3.

Изискванията по член 16, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за аквакултура, в които се държат в изолация аквакултурни животни от видовете от списъка, които са вектори, до момента, в който те вече не се считат за вектори, са следните:

а)

трябва да са налице подходящи средства, с които аквакултурните животни да се държат в изолация;

б)

при водоснабдяването на животновъдния обект за аквакултура не трябва да има видове от списъка и агенти на съответните болести от списъка и нововъзникващи болести;

в)

когато е необходимо, за да не бъде застрашен здравният статус на водоприемниците, всички отпадъчни води от животновъдния обект за аквакултура трябва да бъдат третирани по подходящ начин, така че да се гарантира инактивирането на инфекциозния(ите) агент(и) на болести от списъка и нововъзникващи болести преди изпускането на водите;

г)

достъпът на животни до животновъдния обект за аквакултура се контролира;

д)

подовете, стените и всички други материали или оборудване са конструирани по такъв начин, че да могат да се почистват и дезинфекцират по подходящ начин;

е)

въведена е подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

ж)

въведени са подходящи мерки за контрол на хищниците, като е взет предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват.

ЧАСТ 10

Изисквания по член 17 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели

1.

Изискванията по член 17 във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения, в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели и които създават значителен риск от болести поради своите схеми на движение, са следните:

а)

операторът изпълнява плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в животновъдния обект;

ii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат единствено за употреба в животновъдния обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iii)

в случай че посетителите на животновъдния обект за аквакултура представляват риск от болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в животновъдния обект за аквакултура; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект за аквакултура, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

iv)

мъртвите животни трябва да се отстраняват от всички производствени единици с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

за изпълнението на плана за биологична сигурност за животновъдния обект за аквакултура трябва да отговаря конкретно определено лице, а останалият персонал му докладва по въпросите, свързани с биологичната сигурност, когато това е необходимо.

2.

Изискванията по член 17, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за аквакултура, които са затворени съоръжения, в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели и които създават значителен риск от болести поради своите схеми на движение, са следните:

а)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на животните в животновъдния обект;

б)

животновъдният обект за аквакултура трябва да въведе добри хигиенни стандарти и да позволява извършването на наблюдение на здравето;

в)

оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат лесно почистени и дезинфекцирани;

г)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства;

д)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът от разпространение на болести, който тези хищници представляват;

е)

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

ЧАСТ 11

Изисквания по член 18 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели

1.

Изискванията по член 18, буква б) във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, са следните:

а)

операторът изпълнява плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

трябва да бъдат инсталирани пунктове за дезинфекция на места от ключово значение в животновъдния обект за аквакултура;

ii)

когато в рамките на един и същ животновъден обект за аквакултура съществуват различни функционални единици, те трябва да бъдат отделени с помощта на подходящи хигиенни мерки;

iii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат оставяни в животновъдния обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iv)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция;

v)

в случай че посетителите на животновъдния обект за аквакултура представляват риск от болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в животновъдния обект за аквакултура; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект за аквакултура, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

vi)

мъртвите животни трябва да се отстраняват от всички производствени единици с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и да се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

vii)

доколкото е възможно, оборудването в животновъдния обект за аквакултура трябва да се почиства и дезинфекцира в края на всеки производствен цикъл;

viii)

дневниците на превозвачите във връзка с почистването и дезинфекцията трябва да бъдат проверявани преди натоварване или разтоварване на животните в животновъдния обект за аквакултура;

б)

операторите гарантират, че за изпълнението на плана за биологична сигурност за животновъдния обект за аквакултура отговаря конкретно определено лице, а останалият персонал му докладва по въпросите, свързани с биологичната сигурност, когато това е необходимо.

2.

Изискванията по член 18, буква в) във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за аквакултура, които са отворени съоръжения и в които се отглеждат аквакултурни животни за декоративни цели, са следните:

а)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на животните в животновъдния обект за аквакултура;

б)

животновъдният обект трябва да въведе добри хигиенни стандарти и да позволява извършването на подходящо наблюдение на здравето;

в)

доколкото е възможно, оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат надлежно почиствани и дезинфекцирани;

г)

трябва да бъдат въведени подходящи мерки за контрол на хищниците, като се вземе предвид рискът, който тези хищници представляват, и ограниченията за животновъдния обект за аквакултура поради околната среда;

д)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства.

е)

въведена е подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

ЧАСТ 12

Изисквания по член 19 за предоставяне на одобрение на плавателни съдове или други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане

1.

Изискванията по член 19, буква а) във връзка с мерките за биологична сигурност на плавателни съдове или други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане, са следните:

а)

операторът изпълнява плана за биологична сигурност в съответствие с член 5, при който трябва да бъдат взети предвид следните елементи:

i)

плавателният съд или подвижните съоръжения и цялото оборудване, използвани при третирането, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани след приключването му и преди да бъдат преместени в друг животновъден обект за аквакултура;

ii)

работното облекло и обувки за персонала трябва да бъдат оставяни в животновъдния обект за аквакултура и редовно да се почистват и дезинфекцират;

iii)

оборудването не трябва да се споделя с други животновъдни обекти за аквакултура, а когато това е неизбежно, трябва да бъде въведен подходящ протокол за неговото почистване и дезинфекция и да се съхраняват доказателства за неговото спазване;

iv)

в случай че посетителите на животновъдния обект за аквакултура представляват риск от болест, те трябва да подлежат на контрол и да

носят предпазно облекло и обувки, предоставени в животновъдния обект за аквакултура; или

почистват и дезинфекцират предпазното облекло и обувките, които носят в животновъдния обект за аквакултура, при пристигането си, а ако това предпазно облекло и тези обувки не са за еднократна употреба — и при заминаването си;

v)

трябва да се записва причината за смъртността, настъпила по време на дадено третиране, а мъртвите животни трябва да се отстраняват от животновъдния обект за аквакултура с честота, при която инфекциозният натиск се свежда до минимум, но която е осъществима при схемата на третиране за съответните аквакултурни животни;

vi)

мъртвите животни се отстраняват с честота, при която се гарантира, че инфекциозният натиск е сведен до минимум, и се унищожават в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

операторите гарантират, че за изпълнението на плана за биологична сигурност за животновъдния обект отговаря конкретно определено лице, а останалият персонал му докладва по въпросите, свързани с биологичната сигурност, когато това е необходимо.

2.

Изискванията по член 19, буква б) във връзка със съоръженията и оборудването на плавателни съдове или други подвижни съоръжения, в които аквакултурните животни се държат временно, за да бъдат третирани или подложени на други процедури, свързани с тяхното отглеждане, са следните:

а)

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за поддържане на подходящи условия за отглеждане на аквакултурните животни в животновъдния обект;

б)

доколкото е възможно, оборудването и съоръженията трябва да бъдат изработени от материали, които могат да бъдат лесно почистени и дезинфекцирани;

в)

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията и оборудването;

г)

когато се използват автоматични системи за почистване и дезинфекция, тяхната ефикасност трябва да бъде валидирана преди първоначалното им използване и на подходящи интервали след това;

д)

въведена е подходяща система, с която да се осигурява събирането и унищожаването по подходящ начин на страничните животински продукти в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.


(1)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАДЗОР ВЪЗ ОСНОВА НА РИСКА, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДА В ОПРЕДЕЛЕНИ ОДОБРЕНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

ЧАСТ 1

Надзор въз основа на риска в животновъдни обекти за аквакултура и групи от такива обекти, посочени в членове 7, 8, 17 и 18

Надзорът въз основа на риска в животновъдни обекти за аквакултура и групи от такива обекти, посочени в членове 7, 8, 17 и 18, се извършва, както следва:

а)

животновъдните обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни от видове от списъка, различни от видовете, посочени в буква б), подточка ii) от настоящата част, извършват надзор въз основа на риска в съответствие с класифицирането им като обекти с висок, среден или нисък риск в резултат на оценка на риска, извършена в съответствие с част I от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията;

б)

животновъдните обекти за аквакултура, в които се отглеждат аквакултурни животни от видовете, посочени в подточки i) и ii), извършват надзор въз основа на риска, ако са били класифицирани като обекти с висок риск в резултат на оценка на риска, извършена в съответствие с част I от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията:

i)

невключени в списъка видове;

ii)

видове от списъка, посочени в четвъртата колона на таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882; за да бъдат класифицирани като видове вектори обаче те трябва да бъдат в контакт с видовете от списъка, посочени в третата колона от тази таблица, но контактът не е бил осъществен.

ЧАСТ 2

Съдържание на надзора въз основа на риска в животновъдни обекти за аквакултура или групи от такива обекти, извършван в съответствие с член26 от Регламент (ЕС) 2016/429

1.

Проверките на дневниците, клиничните инспекции и лабораторните изследвания в одобрените животновъдни обекти за аквакултура, посочени в членове 7, 17 и 18, се извършват, както следва:

а)

съответните дневници, водени съгласно задълженията за водене на дневник, предвидени в член 186 от Регламент (ЕС) 2016/429 и в членове 23, 32 и 33 от настоящия регламент, трябва да бъдат прегледани, за да се прецени дали в животновъдния обект за аквакултура са налице признаци за повишена смъртност или за наличие на болест от списъка или на нововъзникваща болест, които трябва да бъдат взети предвид при посещението на ветеринарен лекар;

б)

трябва да бъдат прегледани всички части на животновъдния обект за аквакултура, като се обърне особено внимание на онези производствени единици, за които в дневниците, посочени в буква а), е отбелязана повишена смъртност;

в)

когато липсват признаци за наличие на болест от списъка или нововъзникваща болест, било от преглед на дневниците или от клиничната инспекция на всички производствени единици, не се изисква вземане на проби за лабораторно изследване;

г)

когато е установено наличието на наскоро умрели или умиращи аквакултурни животни, представителна извадка от тях трябва да бъде подложена на клиничен преглед, външен и вътрешен, за да се установи дали са налице патологични изменения, като този преглед трябва по-специално да има за цел откриването на болести от списъка или на нововъзникващи болести;

д)

ако резултатът от клиничния преглед, предвиден в буква г), води до съмнение за наличието на такава болест от списъка или нововъзникваща болест в животновъден обект за аквакултура в държава членка, зона или компартмент, в който обект се изпълнява програма за ликвидиране или който е бил обявен за свободен от конкретната болест, се взема извадка от аквакултурни животни от този животновъден обект за аквакултура, която се подлага на лабораторно изследване съгласно съответната глава от част II от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689;

е)

ако резултатът от клиничния преглед, предвиден в буква г), води до съмнение за наличието на болест от списъка в животновъден обект за аквакултура, в който се изпълнява програма за надзор за същата болест от категория C, се взема извадка от аквакултурни животни от животновъдния обект за аквакултура, която се подлага на лабораторно изследване съгласно съответната глава от част III от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689;

ж)

ако резултатът от клиничния преглед, предвиден в буква г), води до съмнение за наличието на нововъзникваща болест, се взема извадка от аквакултурни животни от животновъдния обект за аквакултура, която се подлага на лабораторно изследване с цел идентифициране на въпросната нововъзникваща болест.

2.

Проверките на дневниците, клиничните прегледи и лабораторните изследвания в одобрените групи животновъдни обекти за аквакултура, посочени в член 8, се извършват, както следва:

а)

съответните дневници, водени от или от името на всеки животновъден обект за аквакултура в групата животновъдни обекти за аквакултура в съответствие с член 186 от Регламент (ЕС) 2016/429 и с член 24 от настоящия регламент, трябва да бъдат прегледани, за да се прецени дали са налице признаци за повишена смъртност или за наличие на болест от списъка или на нововъзникваща болест, които трябва да бъдат взети предвид при вземането на решение за това кои животновъдни обекти за аквакултура в групата да бъдат посетени за целите на надзора въз основа на риска;

б)

когато прегледът на дневниците, посочен в буква а), сочи наличието на повишена смъртност или на болест от списъка или нововъзникваща болест в конкретен животновъден обект за аквакултура в групата, този животновъден обект трябва да бъде посетен за целите на надзора въз основа на риска, като при това посещение трябва да бъдат изпълнени стъпките, изброени в точка 1, букви б)—ж);

в)

когато прегледът на дневниците, посочен в буква а), не сочи наличието на повишена смъртност, нито на болест от списъка или нововъзникваща болест в нито един животновъден обект за аквакултура в групата, посещението или посещенията за целите на надзора въз основа на риска се извършват:

i)

след оценка на риска в животновъдния обект за аквакултура или в животновъдните обекти за аквакултура в групата, които представляват най-голям риск от въвеждане на болест; или

ii)

в животновъдния обект, където след последното посещение за целите на надзора въз основа на риска е имало най-много случаи на движение на аквакултурни животни за доотглеждане.

И в двата случая при посещението за целите на надзора въз основа на риска трябва да бъдат изпълнени стъпките, изброени в точка 1, букви в)—ж).


Top