EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0626

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/626 на Комисията от 7 май 2020 година за изменение във връзка с нюкасълска болест на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Република Северна Македония в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици (текст от значение за ЕИП)

C/2020/3080

OJ L 146, 8.5.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/626/oj

8.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/626 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2020 година

за изменение във връзка с нюкасълска болест на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Република Северна Македония в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на домашни птици и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, територии, зони или компартменти, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към регламента.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се счита за свободна/свободен от нюкасълска болест.

(3)

Република Северна Македония фигурира в таблицата от част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитното преминаване през Съюза на някои стоки от домашни птици са разрешени за цялата ѝ територия.

(4)

На 22 април 2020 г. Република Северна Македония потвърди наличието на нюкасълска болест в стопанство за домашни птици на нейна територия. Поради това потвърдено огнище на нюкасълска болест Република Северна Македония не може повече да бъде считана за свободна от тази болест и ветеринарните органи на Република Северна Македония вече не могат да сертифицират пратки с месо от домашни птици за консумация от човека, предназначени за внос или транзитно преминаване през Съюза.

(5)

Следователно вписването за Република Северна Македония в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменено с цел да бъде отчетена епидемиологичната обстановка в тази трета държава.

(6)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Република Северна Македония се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (6)

Образец/Образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата(1)

Начална дата(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK — Република Северна Македония

MK-0

Цялата страна

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

P3

22.4.2020 г.“

 

 

 

 


Top