EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0597

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/597 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер

C/2020/2902

OB L 140, 4.5.2020, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/597/oj

4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/597 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до спад в търсенето на определени изделия в сектора на млякото и млечните продукти. Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. При нормални обстоятелства на сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 10—20 % (в зависимост от продукта) от потреблението на мляко и млечни продукти, произвеждани в Съюза. Същевременно закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените.

(2)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло).

(3)

За да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, произтичащо от посочените обстоятелства, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на масло.

(4)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на тези два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на масло, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(5)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянните разходи за складиране във връзка с поставянето на съответните продукти на склад и изваждането им от него, както и помощ на ден складиране за разходите във връзка с хладилното съхранение и финансирането.

(6)

От съображения за административна ефективност и опростяване заявленията следва да се отнасят само за масло, което вече е поставено на склад, и не следва да се изисква обезпечение. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(7)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(8)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат отрицателно въздействие върху спазването на изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на поставянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(9)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на масло, както е посочено в член 17, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, маслото трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел IV от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявления за помощ могат да се подават от 7 май 2020 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни 2020 г.

2.   Заявленията трябва да се отнасят за продукти, които вече са поставени на склад.

3.   Минималното количество за всяко заявление е 10 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Размерът на помощта се определя, както следва:

а)

9,83 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране;

б)

0,43 EUR за тон на склад на ден за складиране по договор.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е между 90 и 180 дни.

Член 5

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва такива проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


Top