EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията от 23 април 2020 година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/568 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2020 година

за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 март 2020 г. Европейската комисия публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (2), в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2015/479. Посоченият регламент беше изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията от 19 март 2020 г. (3)

(2)

Регламент (ЕС) 2020/402 и неговото изменение се прилагат за ограничен период от шест седмици.

(3)

Тъй като епидемиологичната криза, предизвикана от болестта COVID-19 продължава, търсенето в рамките на Съюза на лични предпазни средства (ЛПС), които се състоят от защитни маски (и хирургически маски), ръкавици, защитни очила, предпазни шлемове и защитни облекла, продължава да бъде много високо и дори непрекъснато нараства. Търсенето на някои видове ЛПС е довело по-специално до недостиг на вътрешния пазар. Като се имат предвид естеството му и преобладаващите обстоятелства, този вид оборудване е основен продукт, тъй като то е необходимо за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за опазване здравето на медицинския персонал, лекуващ заразени пациенти.

(4)

Полагат се непрекъснати усилия, за да се помогне за осигуряването на спешно и адекватно снабдяване с предпазни средства в целия ЕС. Капацитетът за производството на лични предпазни средства бе значително увеличен. Комисията приключи съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за лични предпазни средства, в която участваха 25 държави членки. Тези инициативи се оказват успешни и се планира личните предпазни средства да бъдат предоставени две седмици, след като държавите членки подпишат договорите с оферентите.

(5)

В рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) Европейската комисия реши да създаде стратегически резерв в rescEU за медицинско оборудване, като апарати за обдишване и предпазни маски, за да помогне на страните от ЕС в контекста на пандемията от COVID-19. Изцяло финансиран от Комисията чрез пряко предоставяне на безвъзмездни средства, този резерв ще бъде поддържан в една или няколко държави членки.

(6)

Комисията също така създаде механизъм за обмен на информация, включително за ЛПС, с цел да се координират усилията за постигане на съответствие между търсенето и предлагането в ЕС и да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар.

(7)

Въпреки тези действия и предвид нарасналите нужди от ЛПС в Съюза, все още съществува разминаване между търсенето и предлагането в рамките на Съюза, по-специално що се отнася до някои видове ЛПС, които са от жизненоважно значение за предотвратяване на разпространението на болестта и за лечение на пациентите.

(8)

С оглед на тези усилия за преодоляване на критичното положение с недостига на някои видове ЛПС в Съюза са необходими допълнителни мерки за преодоляване и предотвратяване на недостига на ЛПС.

(9)

Тези мерки, насочени към опазване на здравето и оказващи въздействие върху търговията, следва да бъдат целенасочени, пропорционални, прозрачни и временни.

(10)

В съвместно изявление от 26 март членовете на Европейския съвет подчертаха, че приемането на решението относно разрешението за износ на ЛПС следва да доведе до пълното и ефективно премахване на всички форми на вътрешни забрани или ограничения.

(11)

Съюзът не възнамерява да ограничава износа повече от абсолютно необходимото, като желае също така да се придържа към принципа на международна солидарност в тази ситуация на световна пандемия. Поради това мерките на Съюза следва да бъдат пропорционални и да гарантират, че износът остава възможен, при условие че бъде получено предварително разрешение. За тази цел държавите членки следва да издават разрешения за износ при специфични обстоятелства, когато въпросната доставка не представлява заплаха за действителната необходимост от ЛПС в Съюза и служи за задоволяване на законна необходимост от официална или професионална медицинска употреба в трета държава. От друга страна, държавите членки не следва да разрешават износ, който би създал спекулативно изкривяване и би послужил за презапасяване с основни предпазни средства от страна на лица, които имат малка или нямат никаква обективна необходимост.

(12)

Системата за разрешения за износ следва да преодолее или предотврати ситуация на недостиг на основни продукти в рамките на Съюза. Основната цел на тази система ще бъде защитата на общественото здраве в Съюза.

(13)

Административните процедури за издаване на разрешенията следва да бъдат оставени на преценката на държавите членки по време на действието на тази временна система.

(14)

Въз основа на принципа на международната солидарност държавите членки следва да разрешават износ, за да се даде възможност за предоставяне на спешна помощ в контекста на хуманитарна помощ.

(15)

Държавите членки следва да разглеждат възможността за предоставяне на разрешения, особено когато износът е предназначен за държавни органи, публични органи и други публичноправни организации, отговорни за разпределянето или предоставянето на ЛПС на лицата, засегнати от или изложени на риск от COVID-19 или участващи в борбата с пандемията от COVID-19.

(16)

С оглед постигане на целта на настоящия регламент разрешенията следва да се издават само доколкото обемът на износа не е такъв, че да представлява заплаха за наличността на ЛПС на пазара на въпросната държава членка или другаде в Съюза. Преди да издадат такова разрешение държавите членки следва да се свържат с механизма за обмен на информация, установен от Комисията. Държавите членки обаче не е необходимо да се свързват с механизма за обмен на информация в случай на разрешения за спешни доставки в рамките на хуманитарна помощ.

(17)

При вземането на решение дали да предоставят разрешение за износ държавите членки следва също така да вземат под внимание изпълнението на задължението за снабдяване в рамките на съвместно възлагане на обществени поръчки или на rescEU от Съюза и държавите членки, подкрепата на дейностите на Световната здравна организация (СЗО), подкрепата на координираните ответни действия на равнище ЕС при кризисни ситуации или искането за помощ от страна на трети държави или международни организации.

(18)

Следва да се вземе предвид също така степента на пазарна интеграция за съответните продукти между части от митническата територия на Съюза и други държави или територии, независимо дали е постигната чрез договореност за създаване на зона за свободна търговия или поради други причини, като географска или историческа връзка. Също така би било контрапродуктивно да се нарушават тясно интегрираните вериги на добавената стойност и дистрибуторските мрежи, които са изградени въз основа на тези договорености или по друг начин, по-специално в случая на съседни държави и икономики.

(19)

Настоящият регламент следва да се прилага за някои видове ЛПС. За да се осигури съгласуваност, предвиденото в настоящия регламент описание на видовете ЛПС, предмет на настоящата система за разрешения, следва да бъде приведено в съответствие със съответните спецификации на предпазните средства, подлежащи на съвместното възлагане на обществена поръчка, при отчитане на конкретните нужди на Съюза. Кодовете по КН следва да бъдат посочени само за информация.

(20)

Целта на механизма за обмен на информация е да се гарантира адекватност на предлагането, за да се отговори на търсенето на всички видове ЛПС на пазара на Съюза. Въз основа на това може да възникне необходимост от преразглеждане на обхвата на приложение I и на продуктите, обхванати от настоящия регламент. Преразглеждането на обхвата следва да се основава на непрекъсната оценка на нуждите от оборудване от критично значение във връзка с борбата с COVID-19 и евентуалния му недостиг. Специално внимание следва да се обърне на продуктите, обхванати от съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки, както и на тези, изисквани по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза, като например други видове ЛПС, апарати за обдишване и лабораторни продукти (комплекти за тестове).

(21)

Единният пазар на медицински и лични предпазни средства, както и техните производствени вериги на добавената стойност и дистрибуторските им мрежи, са тясно интегрирани отвъд границите на Съюза. Такъв е по-специално случаят с държавите — членки на Европейската асоциация за свободна търговия, и Западните Балкани, които участват в процес на дълбока интеграция със Съюза. Предвид тясната интеграция на производствените вериги на добавената стойност и дистрибуторските мрежи, обвързването на износа на определени лични предпазни средства за тези държави с изискване за разрешение за износ би било контрапродуктивно, когато те са основен продукт, необходим за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за опазване на здравето на медицинския персонал, който лекува заразените пациенти. Поради това е целесъобразно тези държави да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(22)

Също така е целесъобразно от изискването за разрешение за износ да бъдат изключени отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към Договора, както и Фарьорските острови, Андора, Сан Марино, Ватиканът и Гибралтар, тъй като те са особено зависими от градските вериги на доставка на държавите членки, към които са прикрепени, или съответно от тези на съседните държави членки.

(23)

Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на износа на съюзни стоки от митническата територия на Съюза. Поради това не е необходимо държавите, които са част от тази митническа територия, да бъдат освободени, за да могат да получават неограничени пратки от територията на Съюза. Такъв е по-специално случаят с Княжество Монако (4). От друга страна, териториите на държавите членки, които са изрично изключени от митническата територия на Съюза, не следва да попадат в обхвата на изискването за разрешение за износ и следователно също следва да бъдат освободени. Това се отнася до териториите на Бюзинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута и Мелила. Аналогично, износът за континенталния шелф на държава членка или за изключителната икономическа зона, посочена от държава членка съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, следва да бъде освободен от прилагането на настоящия регламент.

(24)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, не следва да се прилагат за търговията между държавите — членки на ЕС. Съгласно член 127, параграф 3 от Споразумението за оттегляне по време на преходния период Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да се счита за държава членка, а не за трета държава.

(25)

Понастоящем някои от посочените по-горе държави поддържат ограничения на износа на лични предпазни средства.

(26)

Органите на изключените от системата за разрешения за износ страни и територии следва да предоставят подходящи гаранции за това, че ще контролират своя износ на съответните продукти, така че да не бъде засегнато постигането на целта на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402. Комисията следва да наблюдава отблизо този процес.

(27)

За да не се компрометира целта, преследвана с настоящия регламент, органите на изключените страни и територии следва да осигурят извършването на такъв износ за Съюза.

(28)

За да се прави редовна оценка на ситуацията и с цел да се гарантира прозрачност и последователност, държавите членки следва да докладват на Комисията за своите решения за предоставяне или за отхвърляне на заявления за разрешения за износ. Комисията следва редовно да предоставя публичен достъп до тази информация, като се отчита поверителният ѝ характер.

(29)

Изискванията за предварително разрешение са от извънреден характер и следва да бъдат целенасочени и с ограничен срок на действие. За да се гарантира, че мерките не остават в сила по-дълго, отколкото е необходимо, те следва да се прилагат за срок от 30 дни. Въз основа на развитието както по отношение на разпространението на болестта COVID-19, така и по отношение на адекватността между предлагането и търсенето, Комисията редовно прави преглед на ситуацията и разглежда необходимостта от съкращаване или удължаване на срока на действие на мерките по целесъобразност.

(30)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/479,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1)

„износ“ означава режим износ по смисъла на член 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

2)

„митническа територия на Европейския съюз“ означава територията по смисъла на член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 2

Разрешение за износ

1.   За износ на някои видове ЛПС, изброени в приложение I, независимо дали са с произход от Съюза, се изисква разрешение за износ, изготвено в съответствие с формуляра в приложение II. Това разрешение е ограничено до съюзни стоки (5) и не се изисква за несъюзни стоки. То се издава в писмен вид или чрез електронни средства от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят.

2.   За всеки износ се изисква разрешение за износ и то се предоставя, когато стоките са декларирани за износ и не по-късно от момента на вдигането на стоките.

3.   Без представянето на валидно разрешение за износ, износът на тези стоки се забранява.

4.   Износът за Република Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Гибралтар, Република Исландия, Косово (6), Княжество Лихтенщайн, Черна гора, Кралство Норвегия, Република Северна Македония, Република Сан Марино, Сърбия, Конфедерация Швейцария, Ватикана и отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към Договора, не подлежи на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2. Същото се отнася за износа за Бюзинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута и Мелила.

5.   Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, не се прилагат по отношение на износа за съоръжения, разположени на континенталния шелф на държава членка или в изключителната икономическа зона, посочена от държава членка съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

6.   Въз основа на принципа на солидарност държавите членки разрешават износа за използване в трети държави, за да се даде възможност за предоставяне на спешна помощ в контекста на хуманитарна помощ. Държавите членки обработват заявленията за издаване на разрешение за износ по ускорена процедура възможно най-бързо, но не по-късно от 2 работни дни, считано от датата, на която цялата необходима информация е била предоставена на компетентните органи.

7.   Държавите членки следва да разглеждат възможността за предоставяне на разрешения, особено когато износът е предназначен за държавни органи, публични органи и други публичноправни организации, отговорни за разпределянето или предоставянето на ЛПС на лицата, засегнати от или изложени на риск от COVID-19 или участващи в борбата с пандемията от COVID-19. Тези разрешения следва да се издават само доколкото обемът на износа не е такъв, че да представлява заплаха за наличността на ЛПС, изброени в приложение I, на пазара на въпросната държава членка или другаде в Съюза. За тази цел държавите членки информират Комисията, преди да издадат такова разрешение, на следния електронен адрес: SG-CCH@ec.europa.eu. Комисията издава становище в срок от 48 часа след уведомяването.

Член 3

Процедурни аспекти

1.   Ако ЛПС, посочени в приложение I, се намират в една или повече държави членки, различни от тази, в която е подадено заявлението за разрешение за износ, това обстоятелство се посочва в заявлението. Компетентните органи на държавата членка, към които е отправено заявлението за разрешение за износ, незабавно се консултират с компетентните органи на въпросната(ите) държава(и) членка(и), в която(ито) се намира стоката, и предоставят съответната информация. Запитаната(ите) държава(и) членка(и) съобщава(т) възможно най-скоро, но не по-късно от пет работни дни евентуални възражения, които тя(те) има(т) срещу издаването на такова разрешение и които имат обвързваща сила за държавата членка, в която е подадено заявлението.

2.   Държавите членки обработват заявленията за издаване на разрешение за износ възможно най-бързо, но приемат решение не по-късно от пет работни дни, считано от датата, на която цялата необходима информация е била предоставена на компетентните органи. При изключителни обстоятелства и по надлежно обосновани причини този срок може да бъде удължен с още 5 работни дни.

3.   Когато решават дали да предоставят разрешение за износ съгласно настоящия регламент, държавите членки вземат предвид всички относими съображения, включително, когато е уместно, дали износът служи, inter alia, за:

изпълнение на задълженията за доставка по съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с член 5 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7),

подкрепа за резерва в rescEU от медицински мерки за противодействие или лични предпазни средства, предназначени за борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето, както е посочено в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 на Комисията (8),

отговор на искането за помощ, насочено към и разглеждано от Механизма за гражданска защита на Съюза, и съдействие за съгласувани действия за подкрепа, координирани от механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), Комисията или други институции на Съюза,

подкрепа на законоустановените дейности на организации за подпомагане в чужбина, които се ползват от закрила по силата на Женевската конвенция, при условие че те не накърняват способността за работа като национална организация за подпомагане,

подкрепа на дейностите на Глобалната мрежа на Световната здравна организация за предупреждение и реакция при епидемии (GOARN),

снабдяване на чуждестранни дейности от държавите — членки на ЕС, включително военни операции, международни полицейски мисии и/или международни граждански мироопазващи мисии,

предоставяне на делегациите на Съюза и на държавите членки в чужбина.

4.   Държавите членки могат да вземат предвид други елементи, като степента на пазарна интеграция на съответните продукти, независимо дали e постигната в рамките на договорености за създаване на зона за свободна търговия с евентуалната държава на износ, както и географската близост.

5.   Когато решават дали да предоставят разрешение за износ, държавите членки трябва да гарантират адекватността на доставките в Съюза, за да отговорят на търсенето на ЛПС, изброени в приложение I. По тази причина разрешения за износ могат да се издават само доколкото въпросната доставка не представлява заплаха за наличността на тези стоки на пазара на въпросната държава членка или другаде в Съюза. С цел възможно най-добрата оценка на ситуацията, държавите членки информират Комисията на следния електронен адрес: SG-CCH@ec.europa.eu, по-специално когато обемът на планирания износ може да причини недостиг.

6.   Комисията издава становище в срок от 48 часа след получаване на заявлението.

7.   Държавите членки могат да решат да използват електронни документи за целите на обработката на заявленията за издаване на разрешение за износ.

Член 4

Уведомления

1.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за издадените и отказаните разрешения.

2.   Тези уведомления съдържат следните елементи:

а)

име на компетентния орган и данни за контакт с него;

б)

самоличност на износителя;

в)

държава на получаване;

г)

краен получател;

д)

приемане или отказ за издаване на разрешение за износ;

е)

код на стоката;

ж)

количество;

з)

мерни единици и точно описание на стоките.

Уведомлението се подава по електронен път на следния адрес: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   Комисията публично оповестява тази информация относно предоставените и отказаните разрешения, като надлежно отчита поверителността на предоставените данни.

Член 5

Клауза за преразглеждане

Комисията наблюдава положението и, когато е необходимо, своевременно преразглежда срока на прилагане на настоящия регламент и на неговия продуктов обхват, като взема предвид развитието на епидемиологичната криза, причинена от болестта COVID-19, и адекватността на предлагането и търсенето на пазара на Съюза.

Член 6

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на 26 април 2020 г. Той се прилага за срок от 30 дни.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 34.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (ОВ L 77 I, 15.3.2020 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията от 19 март 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (ОВ L 84 I, 20.3.2020 г., стр. 1).

(4)  Вж. член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(5)  За изключените операции вж. член 269, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(6)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(7)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(8)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 на Комисията от 8 април 2019 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на способностите на rescEU и за изменение на Решение за изпълнение 2014/762/ЕС на Комисията (OB L 99, 10.4.2019 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предпазни средства

Предпазните средства, изброени в настоящото приложение, са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета (1) или Директива 93/42/ЕИО на Съвета (2), медицински изделия от клас I (3).

Категория

Описание

Кодове по КН

Защитни очила и визьори

Защита срещу потенциално инфекциозен материал,

Обграждат очите и повърхността около тях,

Съвместими с различни модели на маски с филтрираща лицева част (FFP) и маски за лице,

Прозрачна леща,

Изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба,

Може да запечатват кожата на лицето.

еx 90049010

еx 90049090

Предпазни средства за устата и носа

Маски за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал или за предотвратяване на разпространението на потенциално инфекциозен материал от носещия,

Изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба,

Може да включват предпазни шлемове,

Дори оборудвани със заменяем филтър.

еx 63079098

еx 90200000

Защитни облекла

Нестерилни облекла (напр. престилка, костюм) за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал или за предотвратяване на разпространението на потенциално инфекциозен материал от носещия.

Изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба.

еx 39262000

еx 40159000

еx 611300

ex  6114

еx 62101010

6210 10 92

еx 62101098

еx 62102000

еx 62103000

еx 62104000

еx 62105000

еx 62113210

еx 62113290

еx 62113310

еx 62113390

еx 62113900

еx 62114210

еx 62114290

еx 62114310

еx 62114390

еx 62114900

еx 90200000


(1)  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51).

(2)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (OB L 169, 12.7.1993г., стр. 1).

(3)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 69, 12.7.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Заявление за разрешение за износ, посочено в член 2

При предоставянето на разрешения за износ държавите членки се стремят да посочат върху издадения документ естеството на разрешението по недвусмислен начин. Настоящото представлява разрешение за износ, валидно във всички държави членки на Европейския съюз до изтичане на срока му.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Износ на лични предпазни средства (Регламент (ЕС) 2020/568)

1.

Износител

(EORI номер, ако е приложимо)

2.

Номер на разрешението

3.

Срок на действие

4.

Издаващ орган

5.

Държава на получаване

6.

Краен получател

6а.

Износът допринася ли за някоя от изброените в член 3 цели или дава ли възможност за предоставяне на спешна помощ в контекста на хуманитарната помощ, както е посочено в член 2, параграф 6?

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

12.

Подпис, място и дата, печат

Обяснителни бележки към формуляра за разрешение за износ

Попълването на всички клетки е задължително, освен ако не е посочено друго.

Клетки 7—11 се повтарят 4 пъти, за да се даде възможност за искане на разрешение за 4 различни продукта.

Клетка 1

Износител

Пълно име и адрес на износителя, за когото е издадено разрешението, + EORI номер, ако е приложимо.

Клетка 2

Номер на разрешението

Номерът на разрешението се попълва от органа, издаващ разрешението за износ, и има следния формат: XXyyyy999999, където XX е 2-буквеният геономенклатурен код  (1) на издаващата държава членка, yyyy е 4-цифрената година на издаване на разрешението, 999999 е 6-цифрен номер, уникален в рамките на XXyyyy и предоставен от издаващия орган.

Клетка 3

Срока на действие

Издаващият орган може да определи дата на изтичане на срока на разрешението. Тази дата на изтичане на срока не може да бъде повече от 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент.

Ако не е определена дата на изтичане на срока от издаващия орган, разрешението изтича най-късно 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент.

Клетка 4

Издаващ орган

Пълно име и адрес на органа на държавата членка, издаващ разрешението за износ.

Клетка 5

Държава на получаване

2-буквен геономенклатурен код на държавата по местоназначение на стоките, за които се издава разрешението.

Клетка 6

Краен получател

Пълно име и адрес на крайния получател на стоките, ако е известен към момента на издаване, + EORI номер, ако е приложимо. Ако крайният получател не е известен към момента на издаването, полето се оставя празно.

Клетка 6а

Износът допринася ли за някоя от изброените в член 3 цели или дава ли възможност за предоставяне на спешна помощ в контекста на хуманитарната помощ, както е посочено в член 2, параграф 6?

Ако износът допринася за някоя от изброените в член 3 цели или ако дава възможност за предоставяне на спешна помощ в контекста на хуманитарната помощ, както е посочено в член 2, параграф 6, това следва да се посочи.

Клетка 7

Продуктов код

Цифровият код от Хармонизираната система или от Комбинираната номенклатура  (2), съгласно който стоките за износ са класирани при издаване на разрешението.

Клетка 8

Количество

Количеството на стоките, измерено в единицата, декларирана в клетка 9.

Клетка 9

Мерна единица

Мерната единица, в която е изразено количеството, декларирано в клетка 8. Мерните единици, които трябва да се използват, са „P/ST“ за стоки, които се отчитат в броя (например маски).

Клетка 10

Описание на стоките

Описание на обикновен език, достатъчно точно, за да позволи идентифицирането на стоките.

Клетка 11

Местоположение

Геономенклатурен код на държавата членка, в която е местоположението на стоките. Ако местоположението на стоките е в държавата членка на издаващия орган, тази клетка трябва да се остави празна.

Клетка 12

Подпис, печат, място и дата

Подпис и печат на издаващия орган. Мястото и датата на издаване на разрешението.


(1)  Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


Top