EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0559

Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специални мерки за справяне с избухването на COVID-19

PE/8/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/559/oj

24.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 130/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/559 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2020 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специални мерки за справяне с избухването на COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) установява правила, които се прилагат за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица („Фонда”).

(2)

Държавите членки са засегнати по безпрецедентен начин от избухването на COVID-19. Кризата води до по-големи рискове за най-уязвимите лица, като най-нуждаещите се, и по-специално до опасност от прекъсване на подкрепата, предоставяна от Фонда.

(3)

За да се даде незабавен отговор на последиците от кризата върху най-нуждаещите се лица, разходите за операции за укрепване на капацитета за реагиране при кризи за справяне с избухването на COVID-19 следва да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.

(4)

С оглед да се облекчи тежестта върху публичните бюджети в отговор на избухването на COVID-19, на държавите членки следва да се даде възможност по изключение да поискат ставка на съфинансиране от 100 %, която да се прилага за счетоводната 2020—2021 година, в съответствие с бюджетните кредити и при наличие на финансиране. Въз основа на оценка на прилагането на тази извънредна ставка на съфинансиране Комисията може да предложи удължаване на срока на действието ѝ.

(5)

За да се гарантира, че най-нуждаещите се лица могат да продължат да получават помощ по линия на Фонда в безопасна среда, е необходимо да се осигури достатъчна гъвкавост, така че държавите членки въз основа на консултации с партньорски организации да могат да адаптират програмите си за подкрепа към настоящия контекст, включително като се даде възможност за алтернативни програми за доставка, например чрез ваучери или карти в електронна или друга форма и като се позволи на държавите членки да изменят някои елементи от оперативната програма, без да е необходимо решение на Комисията. За да се гарантира безопасна помощ за най-уязвимите лица, следва също така да бъде възможно да се осигурят необходимите защитни материали и оборудване за партньорските организации извън бюджета за техническа помощ.

(6)

Целесъобразно е да се установят специални правила за определяне на допустимите разходи, направени от бенефициерите, когато операциите са забавени, спрени или не са изцяло изпълнени в резултат на избухването на COVID-19.

(7)

За да се даде възможност на държавите членки да се съсредоточат върху въвеждането на мерки в отговор на избухването на COVID-19 и за да се избегнат прекъсвания при оказването на подкрепа на най-нуждаещите се лица поради риск от заразяване, е целесъобразно да се предвидят конкретни мерки за намаляване на административната тежест за органите и осигуряване на гъвкавост при спазването на някои законодателни изисквания, по-специално тези, свързани с мониторинга, контрола и одита.

(8)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно въвеждането на специални мерки за гарантиране на ефективното прилагане на Фонда по време на избухването на COVID-19, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците си, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз („ДЕС”). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(9)

Предвид неотложния характер на необходимата подкрепа настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)

Предвид неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, дължащи се на избухването на COVID-19, кризата, свързана с общественото здраве, както и нейните социални и икономически последици, беше сметнато за уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Съюза, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 223/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 223/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 9, параграф 4 първа алинея се заменя със следното:

„4.   Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат с цел изменение на елементи на оперативната програма, попадащи съответно в подраздели 3.5 и 3.6 и раздел 4 от образците на оперативни програми, съдържащи се в приложение I, или на елементите, посочени в член 7, параграф 2, букви а) – д) и ж), в случай че бъдат изменени в отговор на кризата, свързана с избухването на COVID-19. “;

2)

В член 13, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея крайният срок за представяне на годишния доклад за изпълнението за 2019 г. е 30 септември 2020 г.“;

3)

В член 20 се вмъква следният параграф:

„1a.   Чрез дерогация от параграф 1, по искане на държава членка, може да се приложи ставка на съфинансиране от 100 % към публичните разходи, декларирани в заявленията за плащане, за счетоводната година, която започва на 1 юли 2020 г. и завършва на 30 юни 2021 г.

Исканията за изменение на ставката на съфинансиране се подават в съответствие с процедурата за изменение на оперативните програми, посочена в член 9, и се придружават от преразгледана програма. Ставката на съфинансиране от 100 % се прилага само ако съответното изменение на оперативната програма е одобрено от Комисията преди представянето на окончателното заявление за междинно плащане в съответствие с член 45, параграф 2.

Преди да подадат първото заявление за плащане за счетоводната година, започваща на 1 юли 2021 г., държавите членки нотифицират таблицата, посочена в раздел 5.1 на образците на оперативните програми в приложение I, с която се потвърждава ставката на съфинансиране, която е била приложима през счетоводната година, приключила на 30 юни 2020 г.“;

4)

В член 22, параграф 4 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея разходите за операции за укрепване на капацитета за реагиране при кризи за справяне с избухването на COVID-19 са допустими от 1 февруари 2020 г.“;

5)

В член 23 се вмъква следният параграф:

„4a.   Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни на най-нуждаещите се лица пряко или непряко, например чрез ваучери или карти в електронна или друга форма, при условие че такива ваучери, карти или други инструменти могат да бъдат обменяни само срещу храни и/или основно материално подпомагане.“;

6)

В член 26 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

разходите по закупуване на храни и/или основно материално подпомагане и разходите по закупуване на защитни материали и оборудване за партньорски организации;“

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

административни разходи и разходи за подготовка, транспорт и съхранение, направени от партньорските организации като единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а); или 5 % от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;“

7)

Вмъкват се следните членове:

„Член 26a

Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП I, по време на спирането им в резултат на избухването на COVID-19

Забавяния в доставката на храни и/или основно материално подпомагане в резултат на избухването на COVID-19 не води до намаляване на допустимите разходи, направени от купуващия орган или от партньорските организации в съответствие с член 26, параграф 2. Такива разходи могат да бъдат декларирани пред Комисията в тяхната цялост в съответствие с член 26, параграф 2, преди храните и/или основното материално подпомагане да бъдат доставени на най-нуждаещите се лица, при условие че доставката се възобнови след края на кризата, свързана с избухването на COVID-19.

В случай на разваляне на храни поради спирането на доставката в резултат на избухването на COVID-19, разходите, посочени в член 26, параграф 2, буква а), не се намаляват.

Член 26б

Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП II, или техническа помощ по време на спирането им в резултат на избухването на COVID-19

1.   Когато изпълнението на операции е спряно в резултат на избухването на COVID-19, държава членка може да счете разходите по време на спирането за допустими разходи дори ако не са предоставени услуги, в случай че са изпълнени всички условия по-долу:

а)

изпълнението на операцията е спряно след 31 януари 2020 г.;

б)

спирането на операцията се дължи на избухването на COVID-19;

в)

разходите са направени и платени;

г)

разходите представляват действителен разход за бенефициера и не могат да бъдат събрани или компенсирани; по отношение на събиране на вземания и компенсация, които не се извършват от държавата членка, държавата членка може да счететова условие за изпълнено въз основа на декларация от бенефициера; събирането на вземания и компенсацията се приспадат от разходите;

д)

разходите са ограничени до срока на спирането на операцията.

2.   За операции, при които на бенефициера се възстановяват суми въз основа на опростени варианти на разходите и когато изпълнението на действията, представляващи основанието за възстановяване на разходите, е спряно в резултат на избухването на COVID-19, съответната държава членка може да възстанови разходите на бенефициера въз основа на планираните резултати за срока на спирането, дори ако не са извършени действия, в случай че са изпълнени всички условия по-долу:

а)

изпълнението на действията е спряно след 31 януари 2020 г.;

б)

спирането на действията се дължи на избухването на COVID-19;

в)

опростените варианти на разходите съответстват на действителен разход, направен от бенефициера, който се доказва от бенефициера и не може да бъде събран или компенсиран; по отношение на събиране на вземания и компенсация, които не се извършват от държавата членка, държавата членка може да счете това условие за изпълнено въз основа на декларация от бенефициера; събирането на вземания и компенсацията се приспадат от сумата, съответстваща на опростения вариант на разходите;

г)

възстановяването на разходите на бенефициера е ограничено до срока на спирането на действията.

За операциите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, държавата членка може също така да възстанови разходите на бенефициера въз основа на разходите, посочени в член 25, параграф 1, буква а), ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Ако държава членка възстановява разходи на бенефициера въз основа и на първа, и на втора алинея, тя гарантира, че едни и същи разходи се възстановяват само веднъж.

Член 26в

Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП II, или техническа помощ, които не са изцяло изпълнени в резултат на избухването на COVID-19

1.   Държава членка може да счете разходите за операции, които не са изцяло изпълнени в резултат на избухването на COVID-19, за допустими разходи, в случай че са изпълнени всички условия по-долу:

а)

изпълнението на операцията е прекратено след 31 януари 2020 г.;

б)

прекратяването на изпълнението на операцията се дължи на избухването на COVID-19;

в)

разходите преди прекратяването на изпълнението на операцията, са направени от бенефициера и платени.

2.   За операции, при които на бенефициера се възстановяват суми въз основа на опростени варианти на разходите, държава членка може да счете разходите за операции, които не са изцяло изпълнени в резултат на избухването на COVID-19, за допустими разходи, ако са изпълнени всички условия по-долу:

а)

изпълнението на операцията е прекратено след 31 януари 2020 г.;

б)

прекратяването на изпълнението на операцията се дължи на избухването на COVID-19;

в)

действията, обхванати от опростените варианти за разходите, са били извършени поне отчасти преди прекратяването на изпълнението на операцията.

За операциите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, държавата членка може също така да възстанови разходите на бенефициера въз основа на разходите, посочени в член 25, параграф 1, буква а), ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Когато държава членка възстановява разходите на бенефициера въз основа и на първа, и на втора алинея, тя гарантира, че едни и същи разходи се възстановяват само веднъж.“;

8)

В член 30 се вмъква следният параграф:

„1a   Държавите членки могат да установят въз основа на анализ на потенциалните рискове облекчени изисквания за контрол и одитна следа по отношение на разпределянето на храни и/или материално подпомагане за най-нуждаещите се лица по време на избухването на COVID-19.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 април 2020 г.

(2)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).


Top