EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0533

Регламент (ЕС) 2020/533 на Европейската централна банка от 15 април 2020 година относно удължаването на сроковете за отчитане на статистическа информация (ЕЦБ/2020/23)

OJ L 119, 17.4.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/533/oj

17.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/533 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 април 2020 година

относно удължаването на сроковете за отчитане на статистическа информация (ЕЦБ/2020/23)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1 и 12.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Задълженията за статистическа отчетност, предвидени в съответните регламенти на Европейската централна банка (ЕЦБ), отразяват нуждите на Евросистемата от статистически данни, но настоящата пандемия от коронавирус 2019 (COVID-19) може да се окаже значимо предизвикателство за статистическите отчетни единици.

(2)

Поради това може да е необходимо да се позволи удължаване на сроковете за отчитане на някои видове статистическа информация за определен период от време. Решението за това следва да се вземе по бърз и ефикасен начин, за да бъде ефективно.

(3)

За да се реагира бързо на настоящата пандемия, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиране на правомощието за удължаване на сроковете за статистическа отчетност

1.   Управителният съвет делегира на Изпълнителния съвет правомощието да удължава сроковете за отчитане на статистическа информация, което се изисква съгласно регламентите на Европейската централна банка (ЕЦБ), посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Когато взема решение за удължаване на срок за отчитане на статистическа информация, Изпълнителният съвет взема предвид:

а)

честотата на отчитане съгласно всеки един от регламентите на ЕЦБ, посочени в приложението към настоящия регламент;

б)

въздействието на разпространението на COVID-19 върху капацитета на отчетните единици да отчитат данни и да осигуряват качеството им и върху капацитета на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), и на ЕЦБ да извършват необходимата проверка на статистическата информация;

в)

спешността на конкретното събиране на данни за изпълнението на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) от ЕЦБ и НЦБ;

г)

необходимостта от съсредоточаването на ресурсите на ЕЦБ и НЦБ върху събиранията на данни, от които има най-спешна нужда за изпълнението на задачите на ЕСЦБ от ЕЦБ и НЦБ.

3.   При вземането на решение съгласно параграф 1 Изпълнителният съвет взема предвид становището на комитета по статистика на ЕСЦБ в стандартния му състав. С цел предоставяне на становище си на Изпълнителния съвет комитетът по статистика взема предвид нуждите на ползвателите на данни.

4.   Удължаването на сроковете за отчитане на статистическа информация може да се прилага само за отчитане, което се пада на или преди 31 декември 2020 г.

5.   Сроковете за отчитане на статистическа информация не могат да бъдат удължавани след 30 юни 2021 г.

6.   Решенията, взети от Изпълнителния съвет съгласно параграф 1, се съобщават редовно на всеки три месеца на Управителния съвет.

7.   Решенията, взети от Изпълнителния съвет съгласно параграф 1, се съобщават на засегнатите отчетни единици.

8.   Управителният съвет делегира на Изпълнителния съвет и правомощието да удължава сроковете за предаване на статистическата информация, посочена в параграф 1, от НЦБ на ЕЦБ. Всяко решение, взето от Изпълнителния съвет съгласно настоящия параграф, трябва да съответства на взетото от него решение съгласно параграф 1.

Член 2

Заключителна разпоредба

Настоящият регламент влиза в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 април 2020 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с регламенти на ЕЦБ

1.   

Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/43) (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 18).

2.   

Регламент (ЕС) 2018/231 на Европейската централна банка от 26 януари 2018 г. относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (EЦБ/2018/2) (ОВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3).

3.   

Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 г. относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (EЦБ/2014/50) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 36).


Top