EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0436

Регламент (ЕС) 2020/436 на Комисията от 24 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 906/2009 по отношение на срока на прилагането му (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1734

OJ L 90, 25.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/436/oj

25.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/436 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 906/2009 по отношение на срока на прилагането му

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 246/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (1), и по-специално член 1 от него,

след като се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 906/2009 на Комисията (2) се предоставя групово освобождаване на консорциумите в линейното корабоплаване от забраната, посочена в член 101, параграф 1 от Договора, при определени условия. Този регламент се прилага до 25 април 2020 г.

(2)

С цел оценяване на Регламент (ЕО) № 906/2009 Комисията проведе обществена консултация и събра информация и данни, показващи с достатъчна степен на сигурност, че консорциумите, отговарящи на условията по Регламент (ЕО) № 906/2009, продължават да отговарят на всичките четири условия по член 101, параграф 3 от ДФЕС. При настоящите и очакваните пазарни условия консорциумите намаляват разходите чрез икономии от мащаба, рационализиране на услугите и по-добро използване на плавателните съдове. По отношение на споразуменията за консорциуми, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 906/2009, може да се очаква, че справедлив дял от тези намаления на разходите ще бъде прехвърлен на клиентите в резултат на конкуренцията между членове на един и същ консорциум (вътрешна конкуренция), допълнен от прага от 30 % пазарен дял, който гарантира, че извън рамките на всеки консорциум се запазва достатъчна конкуренция (външна конкуренция). Споразуменията за консорциуми, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 906/2009, са необходими за постигането на такива ефективни резултати. Не съществува друг, по-малко ограничителен вид сътрудничество между превозвачите в сектора на контейнерното линейно корабоплаване, който би донесъл същите ползи. На последно място, споразуменията за консорциуми, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 906/2009, не предоставят на своите членове възможността да премахнат конкуренцията по отношение на значителна част от услугите за линейно корабоплаване на съответните пазари както поради външната конкуренция, така и поради вътрешната конкуренция. Поради това причините, които обосновават групово освобождаване за консорциуми, което освен това улеснява функционирането на съответните консорциуми, все още са валидни.

(3)

Условията, въз основа на които бяха определени приложното поле и съдържанието на Регламент (ЕО) № 906/2009, остават достатъчно непроменени, което оправдава удължаването на срока на прилагане на Регламента.

(4)

За да може Комисията да вземе предвид евентуални промени в пазарните условия и в съответствие с правомощията на Комисията съгласно член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 246/2009, срокът на прилагане на Регламент (ЕО) № 906/2009 следва да бъде удължен с четири години.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 906/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 7 от Регламент (ЕС) № 906/2009 втора алинея се заменя със следното:

„Той се прилага до 25 април 2024 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО станаха съответно членове 101 и 102 от ДФЕС.

(2)  Регламент (ЕО) № 906/2009 на Комисията от 28 септември 2009 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 31).


Top