EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията от 19 март 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 84/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/426 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид нарастващото търсене на лични предпазни средства в Европейския съюз и свързания с това недостиг в определени държави членки, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията (2) Европейската комисия обвърза износа на определени такива продукти с представянето на разрешение за износ. Тази система на предварително разрешение се отнася за износа за всички трети държави.

(2)

Единният пазар на медицински и лични предпазни средства, както и техните производствени вериги на добавената стойност и дистрибуторските им мрежи, са тясно интегрирани отвъд границите на Съюза. Такъв по-специално е случаят с четирите държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия. Ето защо, предвид тясната интеграция на производствените вериги на добавената стойност и дистрибуторските мрежи, обвързването на износа на определени лични предпазни средства за тези държави с разрешение за износ би било контрапродуктивно, когато те са основен продукт, необходим за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за опазване на здравето на медицинския персонал, който лекува заразените пациенти. Поради това е целесъобразно тези държави да бъдат изключени от приложното поле на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402.

(3)

Също така е целесъобразно от приложното поле на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 да бъдат изключени отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора, както и Фарьорските острови, Андора, Сан Марино и градът държава Ватикан, тъй като те са особено зависими от градските вериги на доставка на държавите членки, към които са прикрепени, или съответно от тези на съседните държави членки.

(4)

Органите на изключените страни и територии следва да предоставят подходящи гаранции за това, че ще контролират своя износ на съответните продукти, така че да не бъде засегнато постигането на целта на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402. Комисията следва да наблюдава отблизо този аспект.

(5)

Износът на определени количества от конкретни продукти може да бъде разрешен при определени обстоятелства, като например за да се гарантира осигуряването на доставки за спешните операции на хуманитарни организации в трети държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следният параграф 3:

„3.   Износът за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както и за отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора, и за Фарьорските острови, Андора, Сан Марино и града държава Ватикан, не е обвързан с мерките по параграфи 1 и 2.“

2)

В член 2, параграф 3 третото тире се заменя със следното:

„—

отговаряне на исканията за помощ, отправени към и обработени по UPCM (Механизма за гражданска защита на Съюза), от трети държави или международни организации, и даване на възможност за осигуряване на спешни доставки в контекста на хуманитарната помощ;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 34.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (OB L 77 I, 15.3.2020 г., стр. 1).


Top