EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0402

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

C/2020/1751

OJ L 77I , 15.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

15.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 77/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/402 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2020 г. година

за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

От началото на епидемиологичната криза, причинена от коронавируса SARS-CoV-2, свързаното с него заболяване, COVID-19, се разпространява бързо в целия свят, достигайки и територията на Съюза. Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията рискът, свързан с COVID-19 инфекциите, за хора в Съюза понастоящем се счита за умерен до висок въз основа на вероятността от предаване и въздействието на болестта. Вирусът се разпространява бързо в рамките на Съюза и може да окаже огромно въздействие върху общественото здраве със съществен брой случаи с летален изход в групите с висок риск и значителни икономически и обществени сътресения.

(2)

В този контекст необходимостта от лични предпазни средства, подробно описани в приложение I, вече значително се е увеличила. Като се имат предвид естеството му и преобладаващите обстоятелства, този вид оборудване е основен продукт, тъй като то е необходимо за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за опазване здравето на медицинския персонал, лекуващ заразени пациенти.

(3)

В съответствие със заключенията на Съвета на министрите на здравеопазването от 13 февруари 2020 г. беше започната процедура за възлагане на обществена поръчка за лични предпазни средства съгласно споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие. Според индикативни срокове и в зависимост от ситуацията на пазара тя може да бъде финализирана от началото на април.

(4)

Търсенето на медицински средства за защита се изостри през последните дни и се очаква да продължи да нараства значително в близко бъдеще, като в няколко държави членки това се придружава от недостиг. Съществуват ограничения в рамките на единния пазар на ЕС, за да се отговори на търсенето на потребителите за съответните лични предпазни средства, по-специално маски за защита на устата. В настоящия момент се полагат усилия за увеличаване на производствения капацитет. Това може да доведе до преразглеждане на мярката при необходимост и според развитието на ситуацията.

(5)

Производството на лични предпазни средства като защитни маски за устата в Съюза понастоящем е съсредоточено в ограничен брой държави членки, а именно Чешката република, Франция, Германия и Полша. Въпреки факта, че e насърчено увеличеното производство, настоящото равнище на производство в Съюза и съществуващите запаси няма да бъдат достатъчни, за да се отговори на търсенето в рамките на Съюза. Това е от особено значение в този случай, тъй като това търсене се увеличава в резултат на епидемичната ситуация и личните предпазни средства могат да бъдат изнасяни без ограничения за други части на света.

(6)

Някои трети държави вече официално взеха решение да ограничат износа на предпазни средства. Други изглежда са предприели подобни действия на по-неформална основа. Някои от тези държави също така са традиционни доставчици на пазара на Съюза и това оказва допълнителен натиск върху този пазар.

(7)

С цел оказване на съдействие и предотвратяване на критична ситуация, в интерес на Съюза е Комисията да предприеме незабавни действия с ограничен срок на действие, за да гарантира, че износът на лични предпазни средства подлежи на разрешителен режим, за да се осигури достатъчно предлагане в Съюза за задоволяване на жизненоважното търсене.

(8)

Износът на дадени количества от определени продукти може да бъде разрешен при специфични обстоятелства, като например за осигуряване на помощ, предоставяна на трети държави, и в зависимост от нуждите на държавите членки. Административните процедури за тези разрешения следва да бъдат оставени на преценката на държавите членки по време на тези временни мерки.

(9)

В рамките на Съюза има жизненоважни потребности от предпазни средства по отношение на болници, пациенти, практикуващи на място, органи за гражданска защита. Тези жизненоважни потребности се следят непрекъснато чрез Механизма за гражданска защита на Съюза.

(10)

Като се има предвид, че настоящата мярка понастоящем се прилага за лични предпазни средства, подробно описани в приложение I, може да възникне необходимост от преразглеждане на обхвата на приложението и на продуктите, обхванати от настоящия регламент.

(11)

Поради спешността на ситуацията, дължаща се на бързото разпространение на COVID-19 инфекцията, мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат предприети в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/479.

(12)

С цел да се предотврати спекулативното изчерпване на запасите настоящият регламент за прилагане следва да влезе в сила в деня на публикуването му. В съответствие с член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/479 тези мерки следва да имат продължителност от шест седмици,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение за износ

1.   За износ извън Съюза на лични предпазни средства, изброени в приложение I, дори с произход от Съюза, се изисква разрешение за износ, изготвено в съответствие с формуляра в приложение II. Такова разрешение се предоставя от компетентните органи на държавата членка, в която износителят е установен, като то се издава в писмен вид или чрез електронни средства.

2.   Без представянето на такова разрешение за износ, този износ се забранява.

Член 2

Процедурни аспекти

1.   Ако предпазните средства се намират в една или повече държави членки, различни от тази, в която е подадено заявлението за разрешение за износ, това обстоятелство се посочва в заявлението. Компетентните органи на държавата членка, към които е отправено заявлението за разрешение за износ, незабавно се консултират с компетентните органи на въпросната(ите) държава(и) членка(и) и предоставят съответната информация. Запитаната(ите) държава(и) членка(и) съобщават в рамките на 10 работни дни евентуални възражения, които тя(те) има(т) срещу издаването на такова разрешение, което има обвързваща сила за държавата членка, в която е подадено заявлението.

2.   Държавите членки обработват заявленията за издаване на разрешение за износ в срок, който се определя от националното законодателство или практика, и който не надхвърля 5 работни дни, считано от датата, на която цялата необходима информация е била предоставена на компетентните органи. При изключителни обстоятелства и по надлежно обосновани причини този срок може да бъде удължен с още 5 работни дни.

3.   Когато решават дали да предоставят разрешение за износ съгласно настоящия регламент, държавите членки вземат предвид всички относими съображения, включително, когато е уместно, дали износът служи, inter alia, за:

изпълнение на задълженията за доставка по съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с член 5 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето (2);

съдействие за съгласувани действия за подкрепа, координирани от механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), Европейската комисия или други институции на Съюза;

отговаряне на исканията за помощ, отправени към и обработени по UPCM (Механизма за гражданска защита на Съюза), от трети държави или международни организации;

подкрепа на законоустановените дейности на дружества за подкрепа в чужбина, които се ползват от закрила по силата на Женевската конвенция, и доколкото не накърняват способността за работа като национално дружество за подкрепа;

подкрепа на дейностите на Глобалната мрежа на Световната здравна организация (СЗО) за предупреждение и реакция при епидемии (GOARN);

предоставяне на чуждестранни дейности от държавите — членки на ЕС, включително военни операции, международни полицейски мисии и/или международни граждански мироопазващи мисии;

предоставяне на делегациите на ЕС и на държавите членки в чужбина.

4.   Държавите членки могат да решат да използват електронни документи за целите на обработката на заявленията за издаване на разрешение за износ.

Член 3

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага за срок от шест седмици. Той автоматично спира да се прилага в края на този шестседмичен период.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2020 г. година.

За Комисията

Председател

Урсула ФОН ДЕР ЛАЙЕН


(1)  ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предпазни средства

Предпазните средства, изброени в настоящото приложение, са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/425 (1).

Категория

Описание

Кодове по КН

Защитни очила и визьори

Защита срещу потенциално инфекциозен материал,

Обграждат очите и повърхността около тях

Съвместими с различни модели на маски с филтрираща лицева част (FFP) и маски за лице,

прозрачна леща

изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Защитни маски за лице

Оборудване за защита на зоната на лицето и на свързаните с нея лигавици (напр. очите, носа, устата) срещу потенциално инфекциозен материал,

Включва визьор от прозрачен материал,

Обикновено включва елементи за закрепване върху лицето (напр. ленти, дръжки)

Може да включва предпазни средства за устата и носа, както е описано по-долу,

Изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Предпазни средства за устата и носа

Маски за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия,

Може да включва защитна маска за лице, както е описано по-горе,

Дори оборудвани със заменяем филтър

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Защитни облекла

Облекло (напр. престилка, костюм) за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Ръкавици

Ръкавици за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на формуляри за разрешение за износ, посочени в член 1

При предоставянето на разрешения за износ държавите членки се стремят да посочат върху издадения документ естеството на разрешението по недвусмислен начин. Настоящото представлява разрешение за износ, валидно във всички държави членки на Европейския съюз до изтичане на срока.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Износ на лични предпазни средства (Регламент (ЕС) 2020/402)

1.

Износител

(EORI номер, ако е приложимо)

2.

Номер на разрешението

3.

Срок на действие

4.

Издаващ орган

5.

Държава на получаване

6.

Крайни получатели

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

12.

Подпис, място и дата, печат

Обяснителни бележки към формуляра за разрешение за износ.

Попълването на всички клетки е задължително, освен ако не е посочено друго.

Клетки 7—11 се повтарят 4 пъти, за да се даде възможност за искане на разрешение за 4 различни продукта.

Клетка 1

Износител

Пълно име и адрес на износителя, за когото е издадено разрешението, + EORI номер, ако е приложимо.

Клетка 2

Номер на разрешението

Номерът на разрешението се попълва от органа, издаващ разрешението за износ, и има следния формат: XXyyyy999999, където XX е 2-буквеният геономенклатурен код (1) на издаващата държава членка, yyyy е 4-цифрената година на издаване на разрешението, 999999 е 6-цифрен номер, уникален в рамките на XXyyyy и предоставен от издаващия орган.

Клетка 3

Срок на действие

Издаващият орган може да определи дата на изтичане на срока на разрешението. Тази дата на изтичане на срока не може да бъде повече от 6 седмици след влизането в сила на настоящия регламент.

Ако не е определена дата на изтичане на срока от издаващия орган, разрешението изтича най-късно 6 седмици след влизането в сила на настоящия регламент.

Клетка 4

Издаващ орган

Пълно име и адрес на органа на държавата членка, издал разрешението за износ.

Клетка 5

Държава на получаване

2-буквен геономенклатурен код на държавата по местоназначение на стоките, за които се издава разрешението.

Клетка 6

Крайни получатели

Пълно име и адрес на крайния получател на стоките, ако са известни към момента на издаване, + EORI номер, ако е приложимо. Ако крайният получател не е известен към момента на издаването, полето се оставя празно.

Клетка 7

Продуктов код

Цифровият код от Хармонизираната система или от Комбинираната номенклатура (2), съгласно който стоките за износ са класирани при издаване на разрешението.

Клетка 8

Количество

Количеството на стоките, измерено в единицата, декларирана в клетка 9.

Клетка 9

Мерна единица

Мерната единица, в която е изразено количеството, декларирано в клетка 8. Мерните единици, които трябва да се използват, са „P/ST“ за стоки, които се отчитат в броя (например маски), и „PA“ за стоки, отчитани в чифтове (напр. ръкавици).

Клетка 10

Описание на стоките

Описание на обикновен език, достатъчно точно, за да позволи идентифицирането на стоките.

Клетка 11

Местоположение

Геономенклатурен код на държавата членка, в която е местоположението на стоките. Ако местоположението на стоките е в държавата членка на издаващия орган, тази клетка се оставя празна.

Клетка 12

Подпис, място и дата, печат,

Подпис и печат на издаващия орган. Мястото и датата на издаване на разрешението.


(1)  Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


Top