EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0393

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/393 на Комисията от 11 март 2020 година за изменение във връзка с нюкасълска болест на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Русия в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1332

OJ L 76, 12.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/393/oj

12.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/393 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2020 година

за изменение във връзка с нюкасълска болест на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Русия в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на домашни птици и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, териториите, зоните или компартментите, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се считат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците и нюкасълска болест.

(3)

Русия фигурира в таблицата от част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитното преминаване през Съюза на някои стоки от домашни птици са разрешени за цялата ѝ територия. Въпреки това, от 17 ноември 2016 г. действието на разрешението за Русия по отношение на месо от домашни птици за консумация от човека, предназначено за внос в Съюза или за транзитно преминаване през него, бе преустановено поради потвърждаването на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства за домашни птици на нейна територия.

(4)

На 28 януари 2019 г. Русия потвърди наличието на нюкасълска болест в стопанство за домашни птици на нейна територия. Оттогава Русия е потвърдила няколко огнища на нюкасълска болест в стопанства за домашни птици на нейна територия.

(5)

През август 2019 г. ветеринарните органи на Русия представиха информация на Комисията за огнищата на нюкасълска болест на територията на Русия след януари 2019 г.

(6)

Поради тези потвърдени огнища на нюкасълска болест Русия не може да бъде считана за свободна от тази болест и ветеринарните органи на Русия не са в състояние да сертифицират пратки с месо от домашни птици за консумация от човека, предназначени за внос или транзитно преминаване през Съюза.

(7)

От съображения за яснота и правна сигурност записът за Русия в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменен, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в тази трета държава и да се укаже крайната дата, от която тази трета държава не може да се разглежда като свободна от нюкасълска болест.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Русия се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella(6)

Образец/образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата(1)

Начална дата(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„RU — Руска федерация

RU-0

Цялата страна

EP, E,

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

P2

17.11.2016 г.

 

 

 

 

P3

28.1.2019 г.

 

 

 


Top