EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0386

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/386 на Комисията от 9 март 2020 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на списъка на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1070

OJ L 73, 10.3.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/386/oj

10.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/386 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2020 година

за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на списъка на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, параграф 1, първа алинея и параграф 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (3) се определят, inter alia, ветеринарно-санитарните и здравните изисквания за вноса в Съюза и транзита и складирането в Съюза на пратки с определени месни продукти и с обработени стомаси, пикочни мехури и черва, които са били подложени на някоя от обработките, посочени в част 4 от приложение II към посоченото решение („стоките“). Освен това в част 3 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се съдържа списък на третите страни или частите от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пастърма и пастьоризирани месни продукти, при условие че последните са били подложени на някоя от посочените в част 4 от същото приложение обработки.

(2)

В Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (4) се установяват, inter alia, изискванията за ветеринарно сертифициране при въвеждане в Съюза на пратки с прясно месо от копитни животни. В част 1 от приложение II към посочения регламент е установен списък на трети страни, територии или части от тях, от които такива пратки могат да бъдат внасяни в Съюза, както и специалните условия за въвеждането на тези пратки от някои трети страни.

(3)

Някои части от Южна Африка са включени в списъка в части 1 и 3 от приложение II към Решение № 2007/777/ЕО като части, от които е разрешен вносът в Съюза на стоките и съответно на пастърма.

(4)

Някои части от Южна Африка са включени и в списъка в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 като части, от които е разрешен вносът в Съюза на пратки с прясно месо от някои домашни и диви копитни животни, различни от еднокопитни животни. Вносът на прясно месо от тези видове обаче е преустановен от 2011 г. поради ситуацията с болестта шап в тази зона.

(5)

В Решение № 2007/777/ЕО и в Регламент (ЕС) № 206/2010 се предвижда регионализацията на трети държави. Описанието на част от територията на Южна Африка с код „ZA-1“, изменено от органите на Южна Африка след поява на огнище на болестта шап през 2011 г., посочено в тези два акта, вече не е вярно.

(6)

В приложението към Решение 2011/163/ЕС на Комисията (5) се съдържа списък на трети страни, чиито планове за мониторинг на групи остатъци и вещества в животни и животински продукти, предназначени за консумация от човека, са одобрени от Комисията. Вносът от Южна Африка в Съюза на месни продукти от всички животински видове, с изключение на месни продукти от дивеч, не е разрешен с посоченото решение, тъй като Южна Африка няма одобрен план.

(7)

През февруари 2017 г. беше проведен одит на Комисията в Южна Африка, който оцени въведената система за контрол на здравето на животните в тази трета държава, по-специално по отношение на мерките за контрол във връзка с болестта шап („одитът на Комисията от 2017 г.“). Комисията установи, че макар по принцип системата за контрол на производството на стоките, обхванати от одита, да предоставя достатъчни гаранции, че те са произведени съобразно съответните изисквания на Съюза, нейната ефективност е намалена от установените проблеми с прилагането ѝ, по-специално във връзка с изпълнението на официалния контрол и трудностите с набирането на персонал. Също така правилата и принципите за сертифициране като цяло предлагат гаранции, равностойни на предвидените в правото на Съюза, но установените недостатъци в тяхното прилагане застрашават надеждността им и гаранциите по отношение на някои от подписаните декларации в сертификатите за внос в Съюза.

(8)

Тъй като вносът на прясно месо и месни продукти от копитни животни от Южна Африка не е разрешен съгласно Решение 2011/163/ЕС, и като се вземат предвид констатациите от одита на Комисията от 2017 г., по-специално липсата на гаранции относно официалния контрол във връзка с болестта шап, и с оглед на яснотата и съгласуваността на законодателството на Съюза, вписването „ZA-1“, което обхваща част от територията на Южна Африка, следва да бъде заличено от вписването за Южна Африка в части 1 и 3 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО и от списъка на третите страни, от които е разрешен вносът на прясно месо от копитни животни, в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010.

(9)

Вследствие на посредническите усилия на Обединените нации (ООН), през юни 2018 г. Атина и Скопие сключиха двустранно споразумение („Споразумението от Преспа“) за промяна на временното обозначение на ООН за бившата югославска република Македония. Това споразумение понастоящем е ратифицирано и от двете държави, като Република Северна Македония официално уведоми ЕС за неговото влизане в сила.

(10)

Поради това приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(4)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

(5)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

1)

в част 1 във вписването за Южна Африка редът за територията ZA-1 се заличава;

2)

част 2 се изменя, както следва:

а)

вписването за бившата югославска република Македония се заменя със следното вписване за Северна Македония:

„MK

Република Северна Македония

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

б)

заличава се бележка под линия**, съответстваща на вписването за бивша югославска република Македония;

3)

в част 3 във вписването за Южна Африка редът за територията ZA-1 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 се изменя, както следва:

във вписването за ZA редът за територията ZA-1 се заличава.


Top