EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0357

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/357 на Комисията от 4 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/395 по отношение на свидетелствата за правоспособност на пилоти на аеростати (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1039

OJ L 67, 5.3.2020, p. 34–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/357/oj

5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/357 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2020 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2018/395 по отношение на свидетелствата за правоспособност на пилоти на аеростати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално членове 23, 27 и 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията трябва да приеме необходимите правила за прилагане за определяне на изискванията за свидетелствата за правоспособност на пилоти на аеростати (BPL) в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139, когато тези въздухоплавателни средства отговарят на условията, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от посочения регламент.

(2)

С оглед на специфичния характер на лицензирането на летателните екипажи на аеростати е необходимо да се предвидят специални изисквания в отделни регламенти. Посочените изисквания следва да се основават на общите правила за лицензиране на летателните екипажи, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2). Те обаче следва да бъдат преработени и опростени, за да са пропорционални и да произлизат от подход, основан на оценка на риска, като в същото време се гарантира, че пилотите на аеростати са компетентни да изпълняват задълженията и отговорностите си.

(3)

Съгласно член 12, параграф 2а, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 до 8 април 2020 г. държавите членки могат да продължат да прилагат национални правила за лицензиране, с които се предоставят основни права за пилотиране. Някои държави членки докладваха на Комисията и на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ), че в контекста на горепосоченото продължаващото прилагане на националите правила за лицензиране, съгласно които обучаемите пилоти упражняват ограничени права без наблюдение и придобиват постепенно основни права, насърчава развитието на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване поради лесния достъп до полети на по-приемливи цени. Популяризирането и осигуряването на такъв улеснен достъп до авиацията с общо предназначение е в съответствие с целите от пътната карта на ЕААБ за авиацията с общо предназначение, която е насочена към създаване на по-пропорционална, гъвкава и проактивна регулаторна рамка (3). Поради посочените по-горе причини на държавите членки следва да се предостави възможността да продължат да прилагат въпросните национални правила за лицензиране в съответствие с принципите, въведени с Регламент (ЕС) 2019/430 на Комисията (4) за целите на издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти на аеростати (BPL). Държавите членки следва да уведомят Комисията и ЕААБ, когато използват такива разрешения. Държавите членки следва също да наблюдават използването на тези разрешения, за да се гарантира приемливо равнище на авиационна безопасност.

(4)

С цел да се осигури плавен преход, всички свидетелства, разрешения и одобрения, издадени на пилоти на аеростати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011 преди датата на прилагане на настоящия регламент, следва да продължат да бъдат валидни. Националните свидетелства за правоспособност на пилоти на аеростати, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат преобразувани в свидетелства, издадени в съответствие с настоящия регламент, чрез доклади за преобразуване, изготвени от компетентните органи на държавите членки в консултация с ЕААБ.

(5)

Обучението на пилоти на аеростати, започнало в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 преди датата на прилагане на настоящия регламент, следва да бъде признато изцяло, защото покрива равностоен или дори по-широк обхват от изисквания относно обучението от изискванията, въведени с настоящия регламент. Обучението, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, следва да бъде признато въз основа на доклади за признаване, изготвени от държавите членки.

(6)

Следва да се осигури достатъчно време на съществуващите организации за обучение да адаптират своите програми за обучение, при необходимост, към опростените изисквания относно обучението.

(7)

Следва да се актуализират разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията (5) по отношение на експлоатацията на аеростати, за да бъдат взети предвид поуките от периода след приемането на посочения регламент, както и за да се пояснят определени аспекти, като подаването на декларации за търговска дейност.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на Становище № 01/2019 (6) на ЕААБ в съответствие с член 75, параграф 2, букви б) и в) и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2018/395 се изменя, както следва:

(1)

заглавието се заменя със следното:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/395 от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на аеростати, както и за лицензирането на летателните екипажи на аеростати в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета“;

(2)

в член 1 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В настоящия регламент се определят подробни правила за въздушните операции с аеростати, както и за издаването и поддържането на свидетелства за летателна правоспособност и на съответните квалификации, права и сертификати за аеростати, когато тези въздухоплавателни средства отговарят на условията, предвидени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“;"

(3)

член 2 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, а също така — при условие че не са посочени по друг начин в настоящия член, и определенията от член 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (*2):

(*2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).“;"

б)

вмъква се следната точка 7а:

„7а)

„търговска операция“ означава всяка експлоатация на аеростат срещу заплащане или друго възнаграждение, която е достъпна за обществеността, или, когато не е достъпна за обществеността, която се изпълнява по силата на договор между оператор и клиент, без да е налице контрол от страна на клиента над оператора;“;

в)

точка 10 се заменя със следното:

„10)

„въвеждащ полет“ означава всяка въздушна операция срещу заплащане или друго възнаграждение, състояща се от кратка въздушна обиколка за привличане на нови курсисти или членове, извършвана или от организация за обучение, посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушния спорт или развлекателното въздухоплаване;“

г)

точка 12 се заменя със следното:

„12)

„споразумение за сух лизинг“ означава споразумение между предприятия, съгласно което аеростатът се експлоатира под отговорността на лизингополучателя;“

д)

добавят се следните точки 13—15:

„13)

„национално свидетелство за летателна правоспособност“ означава свидетелство за летателна правоспособност, издадено от държава членка в съответствие с нейното национално законодателство преди датата на прилагане на приложение III (част BFCL) към настоящия регламент или на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

14)

„свидетелство за летателна правоспособност по част BFCL“ означава свидетелство за правоспособност на летателния екипаж, което отговаря на изискванията на приложение III (част BFCL) към настоящия регламент;

15)

„доклад за преобразуване“ означава доклад, въз основа на който дадено свидетелство за летателна правоспособност може да бъде преобразувано в свидетелство за летателна правоспособност по част BFCL;“

(4)

в член 3 параграф 2 се изменя както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„2.   Операторите на аеростати извършват търговски операции само след като са декларирали пред компетентния орган своята способност и средства да изпълняват отговорностите, свързани с експлоатацията на аеростата.“;

б)

втората алинея се заличава;

в)

третата алинея се изменя, както следва:

i)

уводното изречение се заменя със следното:

„Първа алинея не се прилага по отношение на следните операции с аеростати:“;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

въвеждащи полети с четирима души или по-малко, включително пилота, и полети с цел парашутни скокове, извършвани или от организация за обучение, посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011, чието основно място на стопанска дейност е в държава членка, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че аеростатът се експлоатира от организацията въз основа на собствеността ѝ върху него или въз основа на споразумение за сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че тези полети представляват само незначителна странична дейност за организацията;

г)

учебни полети, изпълнявани от организация за обучение, посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011, чието основно място на стопанска дейност е в държава членка.“;

(5)

след член 3 се вмъкват следните членове 3а—3г:

„Член 3а

Издаване на свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност на пилоти

1.   Без да се засягат разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) на Комисията (*3), пилотите на въздухоплавателните средства, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, предвидени в приложение III (част BFCL) към настоящия регламент и в приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.   Като изключение от правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност съгласно определеното в приложение III (част BFCL) към настоящия регламент, притежателите на такива свидетелства за летателна правоспособност могат да изпълняват полетите, посочени в член 3, параграф 2, букви а)—г), без да отговарят на изискванията на точка BFCL.215 от приложение III (част BFCL) към настоящия регламент.

3.   Държава членка може да разреши на обучаеми пилоти, които преминават обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност за аеростати (BPL), да упражняват ограничени права без наблюдение преди да са покрили всички изисквания, необходими за издаването на BPL в съответствие с приложение III (част BFCL), ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

обхватът на предоставените права се основава на оценка на риска за безопасността, извършена от държавата членка, като се вземе под внимание степента на обучение, необходима за постигане на планираното равнище на компетентност на пилота;

б)

правата са ограничени до следното:

i)

цялата или част от националната територия на държавата членка, която издава разрешението;

ii)

аеростати, регистрирани в държавата членка, която издава разрешението;

в)

на притежателя на такова разрешение, който е подал заявление за издаването на BPL, се признава обучението, проведено в рамките на разрешението, въз основа на препоръка от одобрена организация за обучение (ATO) или декларирана организация за обучение (DTO);

г)

на всеки 3 години държавата членка представя на Комисията и на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз доклади и оценки на риска за безопасността;

д)

държавата членка наблюдава използването на разрешенията, издадени по силата на настоящия параграф, за да се гарантира приемливо равнище на авиационна безопасност, и предприема подходящи действия, в случай че се установи повишен риск за безопасността или други опасения във връзка с безопасността.

Член 3б

Съществуващи свидетелства за летателна правоспособност и национални свидетелства за медицинска годност на пилоти

1.   Свидетелствата за летателна правоспособност по част FCL за аеростати и съответните права, квалификации и сертификати, издадени от държава членка преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. При преиздаване на свидетелства за летателна правоспособност по административни причини или при поискване от страна на притежателите на свидетелствата държавите членки ги заменят със свидетелства за правоспособност, които съответстват на формата, предвиден в приложение VI (част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.   Когато държава членка преиздава свидетелства за летателна правоспособност и съответните права, квалификации и сертификати в съответствие с параграф 1 от настоящия член, според случая тя:

а)

прехвърля всички права, които вече са вписани в свидетелствата за летателна правоспособност по част FCL, в новия формат на свидетелството;

б)

преобразува правата за привързани полети или за търговски операции, свързани със свидетелство за летателна правоспособност по част FCL, в квалификация за привързани полети или за търговски операции в съответствие с разпоредбите на точки BFCL.200 и BFCL.215 от приложение III (част BFCL) към настоящия регламент;

в)

заверява датата на изтичане на валидността на сертификата за полетен инструктор, свързан със свидетелство за летателна правоспособност по част FCL, в летателната книжка или издава еквивалентен документ. След тази дата пилотите упражняват права на инструктор само ако отговарят на изискванията на точка BFCL.360 от приложение III (част BFCL) към настоящия регламент.

3.   На притежателите на национални свидетелства за летателна правоспособност за аеростати, издадени от държава членка преди датата на прилагане на приложение III (част BFCL) към настоящия регламент, се позволява да продължат да упражняват правата по своите свидетелства за летателна правоспособност до 8 април 2021 г. До посочената дата държавите членки трябва да преобразуват въпросните свидетелства за летателна правоспособност в такива по част BFCL и съответните квалификации, права и сертификати в съответствие с елементите, предвидени в доклад за преобразуване, съобразен с изискванията на член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

4.   Националните свидетелства за медицинска годност на пилоти, свързани с дадено свидетелство за летателна правоспособност, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, и издадени от държава членка преди датата на прилагане на приложение III (част BFCL) към настоящия регламент, остават валидни до датата на следващото потвърждаване на тяхната валидност или до 8 април 2021 г. в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-рано. Потвърждаването на валидността на посочените свидетелства за медицинска годност е в съответствие с изискванията на приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Член 3в

Признаване на обучение, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент

1.   Що се отнася до издаването на свидетелства за летателна правоспособност по част BFCL и съответните права, квалификации или сертификати в съответствие с приложение III (част BFCL) към настоящия регламент, обучението, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се счита за съобразено с изискванията на настоящия регламент, при условие че BPL се издаде най-късно до 8 април 2021 г. В този случай се прилага следното:

а)

обучението за BPL, започнало на аеростати, представляващи класа дирижабъл с горещ въздух, в т.ч. съответното изпитване, може да бъде завършено на същите аеростати;

б)

с оглед на покриване на изискването по точка BFCL.130, буква б) от приложение III се признават изцяло часовете обучение на съответния клас аеростати с горещ въздух за аеростати, различни от група А на същия клас.

2.   За целите на издаване на свидетелства за летателна правоспособност по част BFCL въз основа на доклад за признаване, изготвен от държавата членка в консултация с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция се признава обучението, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент или на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

3.   В доклада за признаване, посочен в параграф 2, се описва обхватът на обучението, посочва се за кои изисквания по част BFCL се признава обучението и, ако е приложимо, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, за да получат свидетелства за летателна правоспособност по част BFCL. Той включва копия на всички документи, необходими за удостоверяване на обхвата на обучението, както и копия на националните разпоредби и процедури, на които то е отговаряло при започването си.

Член 3г

Организации за обучение

1.   Организациите за обучение за придобиване на свидетелства за летателна правоспособност, посочени в член 1, параграф 1, отговарят на изискванията на член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.   Организациите за обучение, посочени в параграф 1 от настоящия член, които притежават одобрение, издадено в съответствие с приложение VII (част ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, или са подали декларация в съответствие с приложение VIII (част DTO) към същия регламент преди датата на прилагане на настоящия регламент, при необходимост най-късно до 8 април 2021 г. адаптират своите програми за обучение.

(*3)  Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 4 март 2020 година (все още непубликувано в Официален вестник).“;"

(6)

приложение I (част DEF) се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

(7)

приложение II (част BOP) се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

(8)

добавя се приложение III (част BFCL), както е определено в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/430 на Комисията от 18 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на упражняването на ограничени права без наблюдение преди издаването на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (ОВ L 75, 19.3.2019 г., стр. 66).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвет (ОВ L 71, 14.3.2018 г., стр. 10).

(6)  По-лесен достъп на пилотите от авиацията с общо предназначение до полети по правилата за полети по прибори и преразглеждане на изискванията относно придобиването на летателна правоспособност за аеростати и планери, (Становище № 01/2019 A) & Б), 19.2.2019 г.), което може да бъде намерено на следния адрес: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I „Определения“ (Част DEF) към Регламент (ЕС) 2018/395 се изменя, както следва:

(1)

уводното изречение се заменя със следното:

„За целите на настоящия регламент и при условие че термините не са определени по друг начин в настоящото приложение, се прилагат определенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и тези, посочени в точка FCL.010 от приложение I (Част FCL) към посочения регламент:“;

(2)

точки 1 и 2 се заменят със следното:

„1.

„приемливи средства за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията с цел поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него;

2.

„алтернативни средства за съответствие (AltMoC)“ означава средства, които представляват алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него, по отношение на които Агенцията не е приела съответни приемливи средства за съответствие;“;

(3)

вмъква се следната точка 11а:

„11а.

„полетно време“ означава цялото време от момента, в който кошът се отдели от земята, за да се изпълни излитане, до момента на окончателно спиране в края на полета;“;

(4)

вмъкват се следните точки 17a и 17б:

„17а.

„клас аеростати“ означава категоризация на въздушни балони с отчитане на средствата за издигане, използвани за поддържане на полета;

17б.

„проверка на професионалната подготовка“ означава демонстрация на умения с цел спазване на изискванията за актуална професионална практика, установени в настоящия регламент, включително устни изпити, ако е необходимо;“;

(5)

точка 22 се заменя със следното:

„22.

„група аеростати“ означава категоризация на аеростати, при която се вземат предвид размерът или капацитетът на обшивката;“;

(6)

добавят се следните точки 23—26:

„23.

„проверка на уменията“ означава демонстрация на умения с цел издаване на свидетелство за летателна правоспособност или квалификация или разширяване на правата, включително устни изпити, ако е необходимо;

24.

„оценка на компетентността“ означава демонстрация на умения, знания и подход за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за инструктор или за проверяващ;

25.

„самостоятелен полет“ означава полет, по време на който обучаемият пилот е сам в аеростата;

26.

„привързан полет“ означава полет със система за привързване, която закрепва аеростата към дадена неподвижна точка по време на експлоатация, с изключение на привързване, което може да се използва като част от процедура по излитане.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II „Въздушни операции с аеростати“ (Част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395 се изменя, както следва:

(1)

в точка BOP.BAS.010, буква а) се заменя със следното:

„а)

При поискване от компетентния орган, който проверява продължаващото съответствие на оператора съгласно точка ARO.GEN.300, буква а), подточка 2 от приложение II (Част ARO) към Регламент (ЕС) № 965/2012, операторът следва да докаже, че изпълнява съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и изискванията от настоящия регламент.“;

(2)

точка BOP.BAS.020 се заменя със следното:

BOP.BAS.020 Незабавна реакция по проблем с безопасността

Операторът изпълнява:

а)

мерките за безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с точка ARO.GEN.135, буква в) от приложение II (Част ARO) към Регламент (ЕС) № 965/2012; и

б)

указанията за летателна годност и друга задължителна информация, предписани от Агенцията в съответствие с член 77, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) 2018/1139.“;

(3)

точка BOP.BAS.025 се заменя със следното:

BOP.BAS.025 Определяне на командир

Операторът определя командир, който има квалификацията да бъде командир в съответствие с приложение III (Част BFCL) към настоящия регламент.“

(4)

в точка BOP.BAS.300, буква в) се заменя със следното:

„в)

Прибори и оборудване, които не се изискват съгласно настоящия раздел, както и всяко друго оборудване, което не се изисква съгласно настоящото приложение, но се пренасят на борда на аеростата по време на полет, трябва да отговарят на следните две условия:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори или оборудване, не се използва от летателния екипаж за постигането на съответствие със съществените изисквания за летателна годност, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2)

приборите и оборудването не влияят на летателната годност на аеростата, дори когато не функционират или функционират неправилно.“;

(5)

в точка BOP.ADD.005, буква а) се заменя със следното:

„а)

Операторът носи отговорност за експлоатацията на аеростата в съответствие със съществените изисквания от приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, с изискванията от настоящата подчаст и със своята декларация.“;

(6)

в точка BOP.ADD.015, буква а) се заменя със следното:

„а)

С цел определяне на съответствие със съществените изисквания от приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139 и с изискванията от настоящия регламент операторът предоставя достъп на всяко лице, упълномощено от компетентния орган, по всяко време, до всички съоръжения, аеростати, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му, която попада в обхвата на настоящия регламент, независимо дали дейността е договорена или не.“;

(7)

точка BOP.ADD.035 се заменя със следното:

BOP.ADD.035 Договорени дейности

Когато договаря каквато и да е част от своята дейност, която попада в обхвата на настоящия регламент, операторът носи отговорност да гарантира, че организацията изпълнител извършва дейността в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и с изискванията от настоящия регламент. Операторът също така гарантира, че компетентният орган има достъп до организацията изпълнител, за да може да определи дали операторът отговаря на посочените изисквания.“;

(8)

в точка BOP.ADD.040, буква а) се заменя със следното:

„а)

Операторът определя отговорен ръководител, който има правомощия да гарантира, че всички дейности, които попадат в обхвата на настоящия регламент, могат да бъдат финансирани и извършвани в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и с изискванията от настоящия регламент. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.“;

(9)

точка BOP.ADD.045 се заменя със следното:

BOP.ADD.045 Изисквания за съоръженията

Операторът трябва да разполага със съоръжения, които са достатъчни, за да позволят изпълнението и управлението на всички задачи и дейности, необходими за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията от настоящия регламент.“;

(10)

в точка BOP.ADD.100 буква а) се заменя със следното:

„а)

В декларацията, посочена в член 3, параграф 2, втора алинея, операторът потвърждава, че отговаря и ще продължи да отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията от настоящия регламент.“;

(11)

в точка BOP.ADD.105, буква а) се заменя със следното:

„а)

Операторът незабавно уведомява компетентния орган за всички промени в обстоятелствата, които имат отношение към това дали той изпълнява съществените изисквания от приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139 и изискванията от настоящия регламент, съгласно декларираното пред компетентния орган, както и за всяка промяна във включената или приложената към декларацията информация по точка BOP.ADD.100, буква б) и списъка с AltMoCs по точка BOP.ADD.100, буква в).“;

(12)

в точка BOP.ADD.115, буква в) се заменя със следното:

„в)

Когато регистриран в трета държава аеростат е предмет на споразумение за сух лизинг, операторът на такъв аеростат гарантира съответствието със съществените изисквания по отношение на поддържането на летателна годност, установени в приложения II и V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и с изискванията от настоящия регламент.“;

(13)

в точка BOP.ADD.300, буква в) се заменя със следното:

„в)

Всички членове на летателния екипаж трябва да притежават свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, издадени или приети в съответствие с приложение III към настоящия регламент и съответстващи на възложените им задачи.“;

(14)

в точка BOP.ADD.300, буква д) се заменя със следното:

„д)

Когато се ползват услугите на членове на летателен екипаж, които работят като нещатни сътрудници или на непълно работно време, операторът проверява дали са изпълнени всички посочени по-долу изисквания:

1)

изискванията от настоящата подчаст;

2)

изискванията от приложение III към настоящия регламент, включително изискванията за скорошен опит;

3)

ограниченията на времето за полети и дежурства и изискванията за почивка в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора, като се вземат предвид всички услуги, предоставени от члена на летателния екипаж на други оператори.“;

(15)

в точка BOP.ADD.305, буква б) се заменя със следното:

„б)

Операторът определя даден пилот за командир единствено ако той/тя:

1)

има квалификацията да бъде командир в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

2)

притежава минималното ниво на опит, посочено в ръководството за експлоатация; и

3)

познава достатъчно добре прелитаната зона.“;

(16)

точка BOP.ADD.310 се заменя със следното:

BOP.ADD.310 Предоставяне на обучение и проверки

Цялото обучение и всички проверки на членовете на летателния екипаж, изисквани по точка BOP.ADD.315, се предоставят, както следва:

а)

в съответствие с учебните програми и планове, установени от оператора в ръководството за експлоатация;

б)

от подходящо квалифицирани лица, а по отношение на полетното обучение и проверките — от лица, които притежават квалификация в съответствие с приложение III към настоящия регламент.“;

(17)

допълнението се заменя със следното:

Допълнение

ДЕКЛАРАЦИЯ

в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията

Оператор

Име:

Основно място на стопанска дейност на оператора:

Име на отговорния ръководител и данни за контакт с него:

Операция с аеростат

Начална дата на търговската операция и, когато е приложимо, дата на промяна в съществуваща търговска операция.

Информация относно използвания аеростат или аеростати, търговската операция или операции и управлението на поддържането на летателна годност:  (1)

Тип аеростат

Регистрация на аеростата

Основна база

Вид операция/видове операции  (2)

Организация за управление на поддържането на летателна годност  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато е приложимо, списък на алтернативните средства за съответствие (AltMoCs) с позоваване на съответните приемливи средства за съответствие (АМС) (приложение към настоящата декларация):

Декларации

☐ Операторът отговаря и ще продължава да отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията от Регламент (ЕС) 2018/395.

По-специално, операторът извършва своите търговски операции в съответствие със следните изисквания от подчаст ADD от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/395:

☐ Документацията на системата за управление, включително ръководството за експлоатация, отговаря на изискванията от подчаст ADD и всички полети ще бъдат изпълнявани в съответствие с разпоредбите на ръководството за експлоатация, съгласно изискванията от подчаст ADD, точка BOP.ADD.005, буква б).

☐ Всички експлоатирани аеростати притежават удостоверение за летателна годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 или отговарят на специфичните изисквания за летателна годност, приложими към аеростатите, които са регистрирани в трета държава и са предмет на споразумение за мокър лизинг или за сух лизинг, съгласно изискванията от подчаст ADD, точки BOP.ADD.110 и BOP.ADD.115, букви б) и в).

☐ Всички членове на летателния екипаж притежават свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, издадени или приети в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) 2018/395, съгласно изискванията от подчаст ADD, точка BOP.ADD.300, буква в).

☐ Операторът ще уведомява компетентния орган за всички промени в обстоятелствата, които имат отношение към това дали той изпълнява съществените изисквания от приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139 и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/395, съгласно декларираното пред компетентния орган чрез настоящата декларация, както и за всяка промяна в информацията и списъците с AltMoCs, включени и приложени към настоящата декларация, съгласно изискванията от подчаст ADD, точка BOP.ADD.105, буква а).

☐ Операторът потвърждава, че цялата информация в настоящата декларация, включително приложенията към нея, е пълна и точна.

Дата, име и подпис на отговорния ръководител


(1)  Попълнете таблицата. Ако няма достатъчно място за вписване на информацията, използвайте отделно приложение, за да я впишете. Приложението трябва да има дата и подпис.

(2)  „Вид(ове) операция“ се отнася до вида/видовете на извършваната с аеростата търговска операция.

(3)  Информацията относно организацията, отговорна за управлението на поддържането на летателна годност, трябва да съдържа името на организацията, адреса и номера на одобрението.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ ЕКИПАЖ НА АЕРОСТАТИ

[ЧАСТ BFCL]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

BFCL.001 Обхват

В настоящото приложение се определят изискванията за издаването на свидетелство за летателна правоспособност на пилоти на аеростати („BPL“) и свързаните с него права, квалификации и сертификати, както и условията за тяхната валидност и използване.

BFCL.005 Компетентен орган

За целите на настоящото приложение компетентен орган е определеният от държавата членка орган, пред който лицата кандидатстват за издаване на BPL или свързаните с него права, квалификации или сертификати.

BFCL.010 Класове и групи аеростати

За целите на настоящото приложение аеростатите се категоризират в следните класове и групи:

а)

клас „аеростати с горещ въздух“:

1)

група А: капацитет на обшивката до 3400 м3 (120 069 ft3);

2)

група Б: капацитет на обшивката между 3401 м3 (120 070 ft3) и 6000 м3 (211 888 ft3);

3)

група В: капацитет на обшивката между 6001 м3 (211 889 ft3) и 10 500 м3 (370 804 ft3);

4)

група Г: капацитет на обшивката над 10 500 м3 (370 804 ft3);

б)

клас „аеростати с газ“;

в)

клас „смесени аеростати“;

г)

клас „дирижабли с горещ въздух“.

BFCL.015 Заявление за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на BPL, както и свързаните права, квалификации и сертификати

а)

Пред компетентния орган се подава заявление във формат и по начин, установени от този компетентен орган, за:

1)

издаване на BPL и свързаните квалификации;

2)

разширяване на правата на BPL;

3)

издаване на „FI(B)“ сертификат за полетен инструктор (на аеростати);

4)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за полетен проверяващ (за аеростати) („FE(B)“); и

5)

всякакви промени в BPL и свързаните права, квалификации и сертификати.

б)

Заявлението, подадено съгласно буква а), е придружено от доказателства, че кандидатът отговаря на съответните изисквания, установени в настоящото приложение и в приложение IV (Част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

в)

Всички ограничения или разширения на правата, предоставени от свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или сертификата, се заверяват от компетентния орган в свидетелството за летателна правоспособност или сертификата.

г)

Никое лице не може да притежава в даден момент повече от едно BPL, издадено в съответствие с настоящото приложение.

д)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност подават заявления, както е посочено в буква а), до компетентния орган, определен от държавата членка, в която са били издадени техните свидетелства за летателна правоспособност в съответствие с настоящото приложение (Част BFCL) или приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, или приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, според случая.

е)

Притежателите на BPL могат да кандидатстват за смяна на компетентния орган пред компетентния орган, определен от друга държава членка, но в този случай новият компетентен орган трябва да бъде един и същ за всички притежавани свидетелства за летателна правоспособност.

ж)

Кандидатите подават заявление за издаване на BPL и свързаните квалификации, права или сертификати не по-късно от 6 месеца след успешно премината проверка на уменията или оценка на компетентността.

BFCL.030 Проверка на практическите умения

Освен в случаите на проверка на уменията за квалификация за търговски операции съгласно точка BFCL.215, кандидатите за проверка на уменията се препоръчват за такава проверка от АТО или DTO, отговорна за обучението, преминато от кандидатите, след приключване на обучението. Организацията за обучение АТО или DTO предава на проверяващия документите за обучението.

BFCL.035 Признаване на полетно време

При покриването на общото полетно време, необходимо за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, права, квалификация или сертификат, на кандидата за BPL или свързаните с него права, квалификации или сертификати се признава цялото самостоятелно полетно време, полетното време с инструктор и полетното време като командир на аеростати.

BFCL.045 Задължение за носене и представяне на документи

а)

Когато упражняват правата, произтичащи от BPL, притежателите на BPL винаги носят със себе си следното:

1)

валидно BPL;

2)

валидно свидетелство за медицинска годност;

3)

документ за самоличност със снимка;

4)

достатъчно данни от летателната книжка с цел доказване на съответствие с изискванията от настоящото приложение.

б)

На всички самостоятелни полети обучаемите пилоти носят:

1)

документите, посочени в буква а), подточки 2 и 3; и

2)

доказателство за разрешението, изисквано по точка BFCL.125, буква а).

в)

Притежателите на BPL или обучаемите пилоти трябва незабавно да представят документите, посочени в буква а) или буква б), за проверка при поискване от оправомощен представител на компетентния орган.

BFCL.050 Записване на полетно време

Притежателите на BPL и обучаемите пилоти записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени от компетентния орган.

BFCL.065 Ограничаване на правата на притежателите на BPL на възраст 70 години или повече при търговски превоз на пътници с аеростат

Притежателите на BPL, които са навършили 70-годишна възраст, не могат да действат като пилоти на аеростати, участващи в операции по търговски превоз на пътници с аеростати.

BFCL.070 Ограничаване, временно прекратяване или отнемане на свидетелства за летателна правоспособност, права, квалификации и сертификати

а)

BPL, както и свързаните с него права, квалификации и сертификати, издадени в съответствие с настоящото приложение, могат да бъдат ограничени, временно прекратени или отнети от компетентния орган в съответствие с условията и процедурите, посочени в приложение VI (Част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, ако притежателят на BPL не спазва съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, или изискванията от настоящото приложение, както и изискванията от приложение II (Част BOP) към настоящия регламент или от приложение IV (Част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

б)

Притежателите на BPL незабавно връщат свидетелството за летателна правоспособност или сертификата на компетентния орган, ако тяхното свидетелство за летателна правоспособност, техните права, квалификации или сертификати са били ограничени, временно прекратени или отнети.

ПОДЧАСТ BPL

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПИЛОТ НА АЕРОСТАТИ („BPL“)

BFCL.115 BPL — Права и условия

а)

Правата на притежателя на BPL са да действа като командир на аеростати:

1)

без заплащане в нетърговски операции;

2)

в търговски операции, ако притежава квалификация за търговски операции съгласно точка BFCL.215 от подчаст ADD от настоящото приложение.

б)

Чрез дерогация от буква а), подточка 1 притежателите на BPL, които имат права на инструктор или проверяващ, могат да получават възнаграждение за:

1)

предоставянето на летателно обучение за BPL;

2)

провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за BPL;

3)

обучението, изпитването и проверката на правата, квалификациите и сертификатите, свързани с BPL.

в)

притежателите на BPL упражняват правата съгласно BPL само ако отговарят на приложимите изисквания за скорошен опит и само ако е валидно медицинското им свидетелство, подходящо за упражняваните права.

BFCL.120 BPL — Минимална възраст

Кандидатите за BPL трябва да са навършили поне 16 години.

BFCL.125 BPL — Обучаем пилот

а)

Обучаемият пилот не може да лети сам, освен ако има разрешение за това и е наблюдаван от полетен инструктор за аеростати (FI(B)).

б)

Обучаемите пилоти трябва да са навършили поне 14 години, за да бъдат допуснати до самостоятелни полети.

BFCL.130 BPL — Изисквания за курс на обучение и опит

Кандидатите за BPL завършват курс на обучение в ATO или DTO. Курсът е съобразен с исканите права и включва:

а)

теоретични познания, както е посочено в точка BFCL.135, буква а);

б)

поне 16 часа летателно обучение или на аеростати с горещ въздух, които представляват група А от този клас, или на аеростати с газ, включващо най-малкото:

1)

12 часа полетно време с инструктор;

2)

10 надувания и 20 излитания и кацания; и

3)

един самостоятелен полет под наблюдение с полетно време от поне 30 минути.

BFCL.135 BPL — Изпит по теоретична подготовка

а)

Теоретични познания

Кандидатите за BPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на исканите права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

i)

въздушно право;

ii)

човешки възможности;

iii)

метеорология;

iv)

комуникации; и

2)

специални дисциплини по отношение на аеростатите:

i)

принципи на полета;

ii)

експлоатационни процедури;

iii)

летателни характеристики и планиране на полета;

iv)

общи познания за ВС, свързани с аеростатите; и

v)

навигация.

б)

Задължения на кандидата

1)

Кандидатът трябва да издържи пълния набор от изпити по теоретични познания за BPL пред компетентния орган на една и съща държава членка.

2)

Кандидатът се явява на изпит по теоретична подготовка само ако бъде препоръчан от ATO или DTO, отговорна за неговото обучение, и след като е завършил на удовлетворително ниво съответните дисциплини, включени в курса по теоретична подготовка.

3)

Препоръката от DTO или ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не издържи поне един от изпитите по теоретични познания в рамките на този срок на валидност, DTO или ATO определя въз основа на нуждите на кандидата дали е необходимо допълнително обучение.

в)

Стандарти за успешно преминаване

1)

Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

2)

Освен ако в настоящото приложение не е посочено друго, се приема, че кандидатът е положил успешно задължителния изпит по теоретична подготовка за BPL, ако е положил успешно всички задължителни изпити по теоретични познания в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

3)

Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да издържи един от изпитите по теоретични познания или ако не положи успешно всички изпити в рамките на периода, посочен по-горе в подточка 2, кандидатът трябва да се яви отново на всички изпити по теоретични познания.

4)

Преди да се яви отново на изпитите по теоретични познания, кандидатът преминава допълнително обучение в ATO или DTO. ATO или DTO определят степента и обхвата на обучението въз основа на нуждите на кандидата.

г)

Срок на валидност

Изпитът по теоретична подготовка е валиден за период от 24 месеца, който започва да тече от деня, в който кандидатът положи успешно изпита по теоретична подготовка в съответствие с буква в), подточка 2.

BFCL.140 BPL — Признаване на теоретични познания

На кандидатите за издаване на BPL се признават теоретичните познания по общите предмети, както е посочено в BFCL.135, буква а), подточка 1, ако те:

а)

притежават свидетелство за летателна правоспособност в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976; или

б)

са издържали изпитите по теоретична подготовка за свидетелство за летателна правоспособност, както е посочено в буква а), стига това да е направено в рамките на срока на валидност, посочен в точка BFCL.135, буква г).

BFCL.145 BPL — Проверка на практическите умения

а)

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за BPL демонстрират способност да изпълняват, като командири на аеростати, съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на исканите права.

б)

Кандидатите преминават през проверка на уменията за същия клас аеростати, за който е завършен курсът на обучение в съответствие с точка BFCL.130 и, по отношение на аеростатите с горещ въздух, на аеростат, който представлява група А от този клас.

в)

За да издържи проверката на умения за BPL, кандидатът първо трябва да положи успешно необходимия изпит по теоретична подготовка.

г)

Стандарти за успешно преминаване

1)

Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните фази на полета на аеростата.

2)

Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел, това означава, че кандидатът не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само един раздел, той или тя се явява отново само на този раздел. Ако не е издържал повече от един раздел, кандидатът трябва да премине отново пълна проверка на уменията.

3)

Ако кандидатът се нуждае от повторно изпитване в съответствие с подточка 2 и не успее да издържи който и да е раздел, включително тези раздели, които е издържал успешно при предишен опит, кандидатът трябва да премине отново цялата проверка.

д)

Ако кандидатът не успее да издържи успешно всички раздели на проверката в рамките на два опита, той или тя трябва да получи допълнително практическо обучение.

BFCL.150 BPL — Разширяване на правата за друг клас или група аеростати

а)

Правата на BPL са ограничени до класа аеростат, за който е извършена проверка на уменията, както е посочено в точка BFCL.145, и, що се отнася до аеростати с горещ въздух, до група А от този клас.

б)

По отношение на аеростатите с горещ въздух правата на BPL се разширяват за друга група в рамките на класа на аеростатите с горещ въздух при подаване на заявление, ако пилотът е изпълнил най-малко:

1)

два полета с FI(B) на аеростат от съответната група;

2)

следния брой часове полетно време като командир на аеростати:

i)

поне 100 часа, ако се искат права за аеростати от група Б;

ii)

поне 200 часа, ако се искат права за аеростати от група В;

iii)

поне 300 часа, ако се искат права за аеростати от група Г.

в)

С изключения на клас „смесени аеростати“, правата на BPL се разширяват за друг клас аеростати или, ако се искат права за клас „аеростати с горещ въздух“, за група А от клас „аеростати с горещ въздух“ при подаване на заявление, ако пилотът е преминал за съответния клас и група аеростати:

1)

курс на обучение в ATO или в DTO, включващ най-малко:

i)

пет полета с инструктор; или

ii)

при разширяване на права от аеростати с горещ въздух към дирижабли с горещ въздух – пет часа полетно време с инструктор; и

2)

проверка на уменията, по време на която пилотът е демонстрирал пред FE(B) адекватно ниво на теоретични познания за другия клас по следните дисциплини:

i)

принципи на полета;

ii)

експлоатационни процедури;

iii)

летателни характеристики и планиране на полета;

iv)

общи познания за ВС по отношение на класа аеростати, за който се иска разширяване на правата.

г)

Провеждането на обучението по буква б), подточка 1 и буква в), подточка 1 се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва:

1)

от инструктора, отговорен за учебните полети, в случая по буква б), подточка 1; и

2)

от началника по обучението в ATO или DTO, отговорна за обучението, в случая по буква в), подточка 1.

д)

Притежателите на BPL упражняват правата си в клас „смесени аеростати“ само ако имат права и за клас „аеростати с горещ въздух“, и за клас „аеростати с газ“.

BFCL.160 BPL — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на BPL упражняват правата съгласно издадените им свидетелства за летателна правоспособност само ако в съответния клас аеростати:

1)

или:

i)

в рамките на последните 24 месеца преди планирания полет имат поне шест часа полетно време като командир на ВС, включително 10 излитания и кацания като командир на ВС или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на FI(B); и

ii)

в рамките на последните 48 месеца преди планирания полет имат поне един учебен полет с FI(B); или

2)

в рамките на последните 24 месеца преди планирания полет са преминали проверка на професионалната подготовка съгласно буква в).

б)

В допълнение към изискванията по буква а), в случая на пилоти, квалифицирани да управляват повече от един клас аеростати, за да могат да упражняват правата си в другия клас или другите класове аеростати, те трябва да имат поне три часа полетно време като командири на полет или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на FI(B), за всеки допълнителен клас аеростати в рамките на последните 24 месеца.

в)

Притежатели на BPL, които не отговарят на изискванията по буква а), подточка 1 и, ако е приложимо, буква б), преди да възобновят упражняването на правата си, трябва да преминат проверка на професионалната подготовка пред FE(B) на аеростат, който представлява съответния клас.

г)

След като изпълнят изискванията на букви а), б) или в), според случая, притежателите на BPL с права да управляват аеростати с горещ въздух упражняват правата си само на аеростати с горещ въздух, които представляват:

i)

същата група аеростати с горещ въздух, за която е проведен учебният полет по буква а), подточка 1, ii) или е извършена проверка на професионалната подготовка по буква в), според случая, или група с по-малък размер на обшивката; или

ii)

група А от аеростатите с горещ въздух в случаите, когато пилотът, в съответствие с буква б), е извършил учебен полет съгласно посоченото в буква а), подточка 2 в клас аеростати, различен от клас „аеростати с горещ въздух“.

д)

Изпълнението на полетите с инструктор, полетите под наблюдение и учебните полети, както е посочено в буква а), подточка 1 и буква б), както и проверката на професионалната подготовка, както е посочено в буква в), се вписват в летателната книжка на пилота и се подписват от отговорния FI(B) в случая на буква а), подточка 1 и буква б), и от отговорния FE(B) в случая на буква в).

е)

Счита се, че притежателите на BPL, които имат и права за търговски операции съгласно посоченото в точка BFCL.215 от подчаст ADD от настоящото приложение, отговарят на изискванията на:

1)

буква а) и, ако е приложимо, буква б), ако са преминали проверка на професионалната подготовка съгласно точка BFCL.215, буква г), подточка 2, i) за съответния клас или съответните класове аеростати в рамките на последните 24 месеца; или

2)

буква а), подточка 1, ii), ако са осъществили учебен полет съгласно точка BFCL.215, буква г), подточка 2, ii) за съответния клас аеростати.

По отношение на клас „аеростати с горещ въздух“ ограниченията по буква г), касаещи правата за управление на различни класове аеростати, се прилагат в зависимост от класа аеростат, използван за изпълнение на изискванията на буква е), подточки 1 или 2.

ПОДЧАСТ ADD

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

BFCL.200 Квалификация за привързани полети с аеростати с горещ въздух

а)

Притежателите на BPL извършват привързани полети с аеростати с горещ въздух само ако притежават квалификация за привързани полети с аеростати с горещ въздух съгласно настоящата точка.

б)

За да кандидатстват за квалификация за привързани полети с аеростати с горещ въздух, кандидатите трябва:

1)

да имат права за клас „аеростати с горещ въздух“;

2)

първо да са извършили поне два полета с инструктор на привързани аеростати с горещ въздух.

в)

Провеждането на обучението за привързани полети с аеростати с горещ въздух се вписва в летателната книжка и се подписва от FI(B), отговорен за обучението.

г)

Пилотите, които притежават квалификация за привързани полети с аеростати с горещ въздух, упражняват правата си само ако са извършили поне един привързан полет с аеростат с горещ въздух в рамките на 48 месеца преди планирания полет или, ако не са извършвали такъв полет, пилотите упражняват правата си, ако са извършили привързан полет с аеростат с горещ въздух, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на FI(B). Изпълнението на такъв полет с инструктор или самостоятелно под наблюдение се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва от FI(B).

BFCL.210 Квалификация за нощни полети

а)

Притежателите на BPL упражняват правата съгласно издадените им свидетелства за летателна правоспособност при условията на правилата за визуални полети (VFR) нощем само ако имат квалификация за нощни полети съгласно настоящата точка.

б)

Кандидатите за квалификация за нощни полети трябва да са преминали поне два нощни полета с инструктор, всеки с продължителност поне един час.

в)

Провеждането на обучението за квалификация за нощни полети се вписва в летателната книжка и се подписва от FI(B), отговорен за обучението.

BFCL.215 Квалификация за търговски операции

а)

Притежателите на BPL упражняват правата съгласно издадените им свидетелства за летателна правоспособност при търговски операции с аеростати само ако имат квалификация за търговски операции съгласно настоящата точка.

б)

Кандидатите за квалификация за търговски операции трябва да:

1)

са навършили 18 години;

2)

са изпълнили 50 часа полетно време и 50 излитания и кацания като командир на аеростат;

3)

притежават права за класа аеростати, за който ще се упражняват правата за квалификация за търговски операции; и

4)

са преминали проверка на уменията за съответния клас аеростати, по време на която са демонстрирали пред FE(B) компетентността, необходима за търговски операции с аеростати.

в)

Правата за квалификация за търговски операции са ограничени до класа аеростати, за който е извършена проверка на уменията съгласно буква б), подточка 3. Правата се разширяват за друг клас аеростати при подаване на заявление, ако за този друг клас кандидатът отговаря на изискванията на буква б), подточки 3 и 4.

г)

Пилоти, който притежават квалификация за търговски операции, упражняват правата по тази квалификация за търговски превоз на пътници с аеростат, само ако:

1)

в рамките на 180 дни преди планирания полет:

i)

са извършили поне три полета като командир на аеростат, от които поне един да е с аеростат от съответния клас; или

ii)

са извършили един полет като командир на аеростат от съответния клас под наблюдението на FI(B), който е квалифициран съгласно настоящата точка; и

2)

в рамките на 24 месеца преди планирания полет:

i)

са преминали проверка на професионалната подготовка на аеростат от съответния клас, по време на която са демонстрирали пред FE(B) компетентността, необходима за търговски превоз на пътници с аеростат; или

ii)

опреснителен курс в ATO или DTO, съобразен с компетентността, необходима за търговски операции с аеростат, включително поне шест часа теоретично обучение и един учебен полет с аеростат от съответния клас с FI(B), който е квалифициран за търговски операции с аеростати съгласно настоящата точка.

д)

За да поддържат правата по квалификацията за търговски операции за всички класове аеростати, пилотите, притежаващи квалификация за търговски операции, с права, разширени до повече от един клас аеростати, трябва да отговарят на изискванията по буква г), подточка 2 за поне един клас аеростати.

е)

Пилоти, които отговарят на изискванията на буква г) и притежават квалификация за търговски операции за клас „аеростати с горещ въздух“, упражняват правата по тази квалификация в клас „аеростати с горещ въздух“ само за аеростати, които представляват:

i)

същата група аеростати с горещ въздух, за която е извършена проверката на професионалната подготовка по буква г), подточка 2, i) или е проведен учебният полет по буква г), подточка 2, ii); или

ii)

група аеростати с горещ въздух с по-малък размер на обшивката.

ж)

Изпълнението на полета под наблюдение по буква г, подточка 1, ii), проверката на професионалната подготовка по буква г), подточка 2, i) и опреснителният курс по буква г), подточка 2, ii) се вписват в летателната книжка на пилота и се подписват от началника по обучението в ATO или DTO или от FI(B) или FE(B), отговорни за курса на обучение, наблюдението или проверката на професионалната подготовка, според случая.

з)

Счита се, че пилотите, които са преминали квалификационни проверки на оператора съгласно точка BOP.ADD.315 от приложение II (Част BOP) към настоящия регламент, отговарят на изискванията на буква г), подточка 2, i).

ПОДЧАСТ FI

ПОЛЕТНИ ИНСТРУКТОРИ

Раздел 1

Общи изисквания

BFCL.300 Сертификат за полетен инструктор

а)   Общи положения

Инструкторът провежда летателно обучение на аеростат само ако:

1)

притежава:

i)

BPL, включващ правата, квалификациите и сертификатите, за които трябва да се предостави летателно обучение; и

ii)

сертификат за полетен инструктор на аеростати (FI(B)), подходящ за извършеното обучение и издаден в съответствие с настоящата подчаст; и

2)

право да действа като командир на ВС по време на летателното обучение на аеростат.

б)   Обучение, предоставено извън територията на държавите членки

1)

Чрез дерогация от буква а), подточка 1, в случая на летателно обучение, предоставено в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение (Част BFCL) извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за полетен инструктор на кандидат, който притежава свидетелство за летателна правоспособност за пилот на аеростати в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че кандидатът:

i)

притежава най-малко свидетелство за летателна правоспособност, което включва, когато е целесъобразно, права, квалификации или сертификати, еквивалентни на тези, за които е оправомощен да обучава;

ii)

отговаря на изискванията, установени в настоящата подчаст, за издаването на сертификат за FI(B) със съответните права на инструктор; и

iii)

демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящото приложение.

2)

Сертификатът трябва да е ограничен до провеждането на одобреното летателно обучение:

i)

извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция; и

ii)

за обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се предоставя летателното обучение.

Раздел 2

Сертификат за полетен инструктор на аеростати — FI(B)

BFCL.315 Сертификат FI(B) — Права и условия

а)

При условие, че кандидатите спазват разпоредбите на точка BFCL.320 и долупосочените условия, сертификат FI(B) се издава с права за провеждане на летателно обучение за:

1)

BPL;

2)

разширяване на правата за други класове и групи аеростати, при условие че кандидатът има поне 15 часа полетно време като командир на ВС във всеки от съответните класове;

3)

квалификация за нощни полети или привързани полети, при условие че кандидатът е преминал през специализирано обучение в ATO или DTO за провеждане на обучение за съответната квалификация; и

4)

сертификат за FI(B), при условие че кандидатът:

i)

има най-малко 50 часа летателно обучение с аеростати; и

ii)

в съответствие с процедурите, установени за тази цел от компетентния орган, е провел поне един час летателно обучение за сертификат FI(B) под наблюдението и одобрението на FI(B), квалифициран съгласно настоящата подточка и определен от началника по обучението в ATO или DTO.

б)

Правата, изброени в буква а), включват правата за провеждане на летателно обучение за:

1)

издаването на съответното свидетелство за летателна правоспособност, права, квалификации или сертификати; и

2)

потвърждаването на валидността, подновяването или спазването на съответните изисквания за скорошен опит, посочени в настоящото приложение, според случая.

BFCL.320 FI(B) — Предпоставки и изисквания

Кандидатите за сертификат за FI(B) трябва:

а)

да са на възраст най-малко 18 години;

б)

да отговарят на изискванията на буква а), подточка 1, i) и буква а), подточка 2 от точка BFCL.300;

в)

да имат 75 часа полетно време като командир на аеростат;

г)

да имат завършен курс на обучение за инструктори в съответствие с точка BFCL.330 в ATO или DTO; и

д)

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка BFCL.345.

BFCL.325 Компетентност и оценка на FI(B)

Кандидатите за сертификат за FI(B) се обучават за постигане на следните компетентности:

а)

подготвяне на средства за обучение;

б)

създаване на подходящ климат за обучение;

в)

предаване на знания;

г)

обвързване на управлението на опасностите и грешките (TEM) с управлението на ресурсите на екипажа (CRM);

д)

планиране на времето с оглед постигане на целите на обучението;

е)

улесняване на ученето;

ж)

оценяване на резултатите на обучаемите;

з)

следене и преглед на напредъка;

и)

оценяване на етапите на обучението; и

й)

докладване на крайните резултати.

BFCL.330 FI(B) — Курс на обучение

а)

Кандидатите за сертификат за FI(B) първо преминават специфична предварителна оценка в ATO или DTO в рамките на 12 месеца преди началото на курса за обучение, за да се оцени способността им да преминат курса.

б)

Курсът за FI(B) включва най-малко:

1)

елементите, указани в точка BFCL.325;

2)

25 часа преподаване и обучение;

3)

12 часа обучение по теоретична подготовка, включително проверки за напредъка; и

4)

три часа летателно обучение, включително три излитания и кацания.

в)

На кандидатите, които вече притежават сертификат за инструктор в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 или в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква б), подточка 2.

BFCL.345 FI(B) — Оценка на компетентността

а)

Кандидатите за издаване на сертификат за FI(B) трябва да преминат оценка на компетентността в аеростат, за да демонстрират на проверяващия, квалифициран в съответствие с точка BFCL.415, буква в), способността си да обучават обучаем пилот до нивото, необходимо за издаването на BPL.

б)

Тази оценка трябва да включва:

1)

демонстриране на компетентността, описана в точка BFCL.325, по време на подготовката на полета, дейностите след полета и теоретичното обучение;

2)

устни изпити по теоретична подготовка на земята, разбори преди и след полет и демонстрации в полет на съответния клас аеростат;

3)

упражнения, подходящи за оценка на компетентността на инструктора.

BFCL.360 Сертификат за FI(B) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на сертификат за FI(B) упражняват правата, дадени им съгласно сертификата, само ако са преминали:

1)

в рамките на последните три години преди планираното упражняване на тези права:

i)

опреснително обучение за инструктори в АТО, DTO или компетентен орган, по време на което притежателят получава теоретично обучение за опресняване и актуализиране на познанията, необходими за инструкторите на аеростати;

ii)

най-малко 6 часа летателно обучение на аеростати като FI(B); и

2)

в рамките на последните девет години и в съответствие с процедурите, установени за тази цел от компетентния орган, един полет за обучение на аеростат като FI(B) под наблюдението и одобрението на FI(B), който е квалифициран в съответствие с точка BFCL.315, буква а), подточка 4 и е определен от началника по обучението в ATO или DTO.

б)

Часовете, пролетяни като FE(B) по време на проверките на умения, проверките на професионалната подготовка или оценките на компетентността, се признават изцяло за покриване на изискването от буква а), подточка 1, ii).

в)

Ако притежателите на сертификат за FI(B) не извършат полета за обучение под наблюдение по задоволителен за FI(B) начин съгласно буква а), подточка 2, те не могат да упражняват правата съгласно сертификата за FI(B), докато не преминат успешно оценката на компетентността в съответствие с точка BFCL.345.

г)

За да възобновят упражняването на правата съгласно сертификата за FI(B), притежателите на сертификат за FI(B), които не отговарят на всички изисквания от буква а), трябва да изпълнят изискванията от буква а), подточка 1, i) и от точка BFCL.345.

ПОДЧАСТ FE

ПОЛЕТНИ ПРОВЕРЯВАЩИ

Раздел 1

Общи изисквания

BFCL.400 Сертификати за полетни проверяващи на аеростати

а)   Общи положения

Проверяващите имат право да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността в съответствие с настоящото приложение, ако:

1)

притежават:

i)

BPL, включително права, квалификации и сертификати, съгласно които имат право да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, както и правото да обучават за същите;

ii)

сертификат за FE(B), включително права, подходящи за извършване на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, издаден в съответствие с настоящата подчаст;

2)

имат право да действат като командир на аеростат по време на проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка или оценките на компетентността.

б)   Проверки, извършвани извън територията на държавите членки

1)

Чрез дерогация от буква а), подточка 1, в случая на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, провеждани извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за проверяващ на кандидати, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност за пилот на аеростати, което е в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че тези кандидати:

i)

притежават най-малко свидетелство за летателна правоспособност, което включва, когато е целесъобразно, права, квалификации или сертификати, равностойни на тези, за които са оправомощени да извършват проверки на уменията или проверки на професионалната подготовка;

ii)

отговарят на изискванията за издаване на съответния сертификат за проверяващ, установени в настоящата подчаст;

iii)

демонстрират пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на правилата за авиационна безопасност на Съюза, за да бъдат в състояние да упражняват правата на проверяващи съгласно настоящото приложение.

2)

Посоченият в подточка 1 сертификат е ограничен до провеждане на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка:

i)

извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция; и

ii)

за пилот, който владее достатъчно добре езика, на който се провежда проверката.

BFCL.405 Ограничаване на правата в случай на запазени интереси

Проверяващият на аеростати не трябва да провежда:

а)

проверка на уменията или оценка на компетентността на кандидати за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, на които е предоставил повече от 50 % от необходимото летателно обучение за свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията или оценката на компетентността; или

б)

проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, когато проверяващият прецени, че неговата обективност може да бъде засегната.

BFCL.410 Провеждане на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността

а)

Когато провежда проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността, проверяващият на аеростати трябва да извърши следното:

1)

да се увери, че комуникацията с кандидата може да бъде установена без езикови бариери;

2)

да провери дали кандидатът отговаря на всички изисквания за квалификация, обучение и опит, посочени в настоящото приложение, за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за летателна правоспособност, правата, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността; и

3)

да уведоми кандидата за последствията от предоставянето на непълна, неточна или невярна информация, свързана с неговото обучение и летателен опит.

б)

След завършване на проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността, проверяващият на аеростати:

1)

информира кандидата за резултатите от проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

2)

в случай на успешно преминаване на оценката на компетентността с цел потвърждаване на валидността или подновяване, вписва в свидетелството за летателна правоспособност или сертификата на кандидата новата дата на изтичане на валидността, ако е специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата;

3)

предоставя на кандидата подписан доклад за проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността и незабавно предоставя копия от доклада на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, и на компетентния орган, който е издал сертификата на проверяващия. Този доклад трябва да включва:

i)

декларация, че проверяващият на аеростати е получил информация от кандидата относно неговия опит и обучение и е констатирал, че опитът и обучението отговарят на приложимите изисквания, посочени в настоящото приложение;

ii)

потвърждение, че са извършени всички необходими маневри и упражнения, както и информация относно устния изпит по теоретична подготовка, когато е приложимо. Ако кандидатът не е преминал успешно някой елемент, проверяващият записва причините за тази оценка;

iii)

резултатите от проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

iv)

декларация, че проверяващият на аеростати е прегледал и приложил националните процедури и изисквания на компетентния орган на кандидата, ако компетентният орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, не е органът, издал сертификата на проверяващия;

v)

копие от сертификата на проверяващия на аеростати, съдържащ обхвата на правата му в качеството му на проверяващ на аеростати при проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия.

в)

Проверяващите на аеростати съхраняват пет години документите с подробна информация за всички извършени проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и резултатите от тях.

г)

При поискване от страна на компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия на аеростати, или на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, проверяващите на аеростати представят всички документи и доклади и всяка друга информация, необходима за осъществяване на надзорни дейности.

Раздел 2

Сертификат за полетен проверяващ на аеростати — FE(B)

BFCL.415 Сертификат FE(B) — Права и условия

При условие че кандидатът спазва разпоредбите на точка BFCL.420 и долупосочените условия, сертификат FE(B) се издава при подаване на заявление с права за провеждане на:

а)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за BPL и проверки на уменията за разширяване на правата за друг клас аеростати, при условие че кандидатът има 250 часа полетно време като пилот на аеростати, включително 50 часа летателно обучение, покриващо пълната учебна програма от курса на обучение за BPL;

б)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за квалификацията за търговски операции съгласно посоченото в точка BFCL.215, при условие че кандидатът отговаря на изискванията за опит, предвидени в буква а), и е преминал специализирано обучение по време на стандартизационен курс за проверяващи в съответствие с точка BFCL.430;

в)

оценки на компетентността за издаване на сертификат за FI(B), при условие че кандидатът има:

1)

350 часа полетно време като пилот на аеростати, включително 5 часа преподаване на кандидат за сертификат за FI(B);

2)

преминато специално обучение по време на стандартизационен курс за проверяващи в съответствие с точка BFCL.430.

BFCL.420 Сертификат FE(B) — Предпоставки и изисквания

Кандидатите за сертификат за FE(B) трябва да:

а)

спазват изискванията на буква а), подточка 1, i) и подточка 2 от точка BFCL.400;

б)

са завършили стандартизационния курс за FE(B) в съответствие с точка BFCL.430;

в)

са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка BFCL.445;

г)

демонстрират съответен предишен опит, свързан с правата по сертификата за FE(B); и

д)

демонстрират, че не са били подложени на никакви санкции, включително временно прекратяване, ограничаване или отнемане на някое от техните свидетелства за летателна правоспособност, квалификации или сертификати, издадени в съответствие с настоящото приложение, с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, за неспазване на Регламент (ЕС) 2018/1139 и неговите делегирани актове и актове за изпълнение през последните три години.

BFCL.430 Сертификат за FE(B) — Стандартизационен курс

а)

Кандидатите за сертификат за FE(B) преминават стандартизационен курс, организиран от компетентния орган или от ATO или DTO, и одобрен от компетентния орган.

б)

Стандартизационният курс трябва да е съобразен с исканите права за полетен проверяващ на аеростати и да се състои от теоретична и практическа подготовка, в това число най-малко:

1)

провеждането на поне една проверка на умения, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността за BPL или свързаните квалификации или сертификати;

2)

обучение относно приложимите изисквания, предвидени в настоящото приложение, и приложимите изисквания за летателна експлоатация, провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и тяхното документиране и докладване;

3)

инструкции относно:

i)

национални административни процедури;

ii)

изискванията за защита на личните данни;

iii)

отговорностите на проверяващия;

iv)

застраховката срещу злополука на проверяващия;

v)

национални такси; и

vi)

указания за това как да получат достъп до информацията, съдържаща се в i)—v), при провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия.

в)

Притежателите на сертификати за FE(B) не провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия, освен ако те са направили преглед на най-новата налична информация, съдържаща съответните национални процедури на компетентния орган на кандидата.

BFCL.445 Сертификат FE(B) — Оценка на компетентността

Кандидатът за първоначално издаване на сертификат за FE(B) трябва да демонстрира своята компетентност като FE(B) пред инспектор от компетентния орган или пред старши проверяващ, специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за сертификата за FE(B). По време на оценяването на компетентността кандидатът провежда проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, включително инструкции, провеждане на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, и оценка на лицето, което се проверява или оценява, разбор и документиране.

BFCL.460 Сертификат FE(B) — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Сертификатът FE(B) е валиден за срок от пет години.

б)

Валидността на сертификата за FE(B) се потвърждава, ако притежателят му:

1)

по време на валидността на сертификата за FE(B) е преминал опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от компетентния орган или от АТО или DTO и е одобрен от този компетентен орган, по време на който притежателят получава теоретична подготовка за опресняване и актуализиране на знанията, приложими за проверяващите на аеростати; и

2)

през последните 24 месеца, предхождащи края на срока на валидност на сертификата, е извършил една проверка на умения, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността под наблюдението и одобрението на инспектор от компетентния орган или пред проверяващ, специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за сертификата за FE(B).

в)

Притежателят на сертификат за FE(B), който притежава също един или повече сертификати за проверяващ за други категории въздухоплавателни средства в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, може да получи съчетано потвърждаване на валидността на всички притежавани сертификати за проверяващ, след съгласието на компетентния орган.

г)

Ако срокът на валидност на сертификата за FE(B) е изтекъл, неговият притежател трябва да отговори на изискванията от буква б), подточка 1 и от точка BFCL.445, преди да може да възобнови упражняването на правата си по сертификата за FE(B).

д)

Валидността на сертификата за FE(B) се потвърждава или подновява само ако кандидатът демонстрира продължаващо съответствие с изискванията, посочени в точка BFCL.410, както и с изискванията, посочени в точка BFCL.420, букви г) и д).


Top