EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Делегиран регламент (ЕС) 2020/217 на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/217 НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 2019 година

за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 37, параграф 5 и член 53, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В таблица 3 в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се съдържа списък на хармонизирани класификация и етикетиране на опасните вещества, който е съставен въз основа на критериите, определени в части 2—5 от приложение I към същия регламент.

(2)

На Европейската агенция по химикали („Агенцията“) бяха представени предложения за въвеждане на хармонизирани класификация и етикетиране на определени вещества и за актуализиране или заличаване на хармонизираните класификация и етикетиране на определени други вещества в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Въз основа на становищата по тези предложения, изготвени от Комитета за оценка на риска на Агенцията (КОР), както и въз основа на коментарите, получени от заинтересованите страни, е целесъобразно да се въведат, актуализират или заличат хармонизирани класификация и етикетиране на определени вещества. Тези становища (2) на КОР са:

Становище от 9 юни 2017 г. относно 4,4’- сулфонилбисфенол, полимер с амониев хлорид (NH4Cl), пентахлорофосфоран и фенол;

Становище от 22 септември 2017 г. относно динатриев 4-амино-6-((4-((4-(2,4- диаминофенил)азо)фенилсулфамоил)фенил)азо)-5-хидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)нафтален- 2,7-дисулфонат;

Становище от 9 юни 2017 г. относно на фенилов бис(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид;

Становище от 22 септември 2017 г. относно кобалт;

Становище от 22 септември 2017 г. относно никелов бис(сулфамидат); никелов сулфамат;

Становище от 22 септември 2017 г. относно етиленов оксид; оксиран;

Становище от 22 септември 2017 г. относно 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан;металдехид;

Становище от 15 март 2017 г. относно 2-бензил-2-диметиламино-4′-морфолинобутирофенон;

Становище от 5 декември 2017 г. относно О-(3-фенил-6-хлоропиридазин-4-ил)-S-oктилов тиокарбонат;

Становище от 22 септември 2017 г. относно додецилов метакрилат;

Становище от 5 декември 2017 г. относно 2-фенилхексаннитрил;

Становище от 15 март 2017 г. относно тиабендазол (ISO); 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол;

Становище от 9 юни 2017 г. относно N,N-диетил-m-толуамид; deet;

Становище от 14 септември 2017 г. относно титанов диоксид;

Становище от 15 март 2017 г. относно метилживачен хлорид;

Становище от 9 юни 2017 г. относно бензо[rst]пентафен;

Становище от 9 юни 2017 г. относно дибензо[b,def]хризен;дибензо[a,h]пирен;

Становище от 22 септември 2017 г. относно 2,2′-иминобисетанол, N-(C13-15-разклонени и неразклонени алкилови) производни;

Становище от 5 декември 2017 г. относно цифлуметофен (ISO); 2-метоксиетилов (RS)-2-(4-трет-бутилфенил)-3-оксо-3-(α,α,α-трифлуоро-o-толил)-2-цианопропионат;

Становище от 9 юни 2017 г. относно пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат;

Становище от 9 юни 2017 г. относно N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина);

Становище от 9 юни 2017 г. относно пентанатриев (карбоксилатометил)иминобис(етиленнитрило)тетраацетат;

Становище от 9 юни 2017 г. относно диизохексилов фталат;

Становище от 09 юни 2017 г. относно флудиоксонил (ISO); 4-(2,2-дифлуоро-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил;

Становище от 22 септември 2017 г. относно халосулфурон-метил (ISO); метилов 5-{[(4,6-диметоксипиридимин-2-ил)карбамоил]сулфамоил}-1-метил-3-хлоро-1H-пиразол-4-карбоксилат;

Становище от 5 декември 2017 г. относно 2-метилимидазол;

Становище от 15 март 2017 г. относноRS)-2-метокси-N-метил-2-[α-(2,5-ксилилокси)-o-толил]ацетамид; мандестробин;

Становище от 5 декември 2017 г. относно карбоксин (ISO); 2-метил-N-фенил-5,6-дихидро-1,4-оксатиин-3-карбоксамид; 5,6-дихидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид;

Становище от 5 декември 2017 г. относно метафлумизон (ISO); (EZ)-2′-[1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)-2-(4-цианофенил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [E-изомер ≥ 90 %, Z-изомер ≤ 10 % относително съдържание]; [1] (E)-2′-[1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)-2-(4-цианофенил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [2];

Становище от 5 декември 2017 г. относно дибутилбис(пентан-2,4-дионато-O,O’)калай.

(3)

Оценките на остра токсичност (ATE) се използват най-вече за определяне на класифицирането за остра токсичност по отношение на здравето на човека на смесите, които съдържат вещества, класифицирани за остра токсичност. Включването на хармонизирани стойности на ATE в списъка в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 улеснява хармонизирането на класифицирането на смесите и подпомага правоприлагащите органи. След допълнителни научни оценки, направени по отношение на някои вещества, бяха изчислени стойности на ATE за метилживачен хлорид, пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат, N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина), пентанатриев (карбоксилатометил)иминобис(етиленнитрило)тетраацетат (DTPA), етиленов оксид, оксиран и металдехид (ISO) и 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан, като те са в допълнение към стойностите, предложени в становищата на КОР. Тези стойности на ATE следва да се добавят в предпоследната колона на таблица 3 в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(4)

В своето научно становище от 22 септември 2017 г. относно веществото кобалт КОР предложи то да се класифицира като канцерогенно от категория 1B със специфична пределна концентрация ≥ 0,01 %. Методологията, използвана за определяне на специфичната пределна концентрация, изисква обаче допълнителна оценка, по-специално по отношение на приложимостта ѝ за метални съединения. Поради това е целесъобразно за момента в таблица 3 в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 да не се въвежда специфична пределна концентрация за кобалт, като в този случай се прилага общата пределна концентрация ≥ 0,1 % в съответствие с таблица 3.6.2 от приложение I към посочения регламент.

(5)

В своето научно становище от 14 септември 2017 г. относно веществото титанов диоксид КОР предложи то да се класифицира като канцерогенно от категория 2 при вдишване. Тъй като причиняваната от титанов диоксид канцерогенност за белите дробове се свързва с вдишването на респирабилни частици титанов диоксид, с тяхното задържане и със слабата им разтворимост в белите дробове, е уместно в записа за титанов диоксид да се даде определение на респирабилни частици титанов диоксид. Приема се, че наблюдаваната токсичност в белите дробове и последващото развитие на тумор се дължат на отложилите се частици, а не на разтворен титанов диоксид. С цел да се избегне неоправданото класифициране на неопасни форми на веществото, следва да се посочат специфични бележки за класификацията и етикетирането на веществото и смесите, които го съдържат. Освен това, тъй като при използването на смеси, съдържащи титанов диоксид, може да се образуват опасен прах или опасни капки, е необходимо потребителите да бъдат информирани за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел да се сведе до минимум опасността за здравето на човека.

(6)

По отношение на веществата пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат, N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина) и пентанатриев (карбоксилатометил)иминобис(етиленнитрило)тетраацетат (DTPA) класификациите като остро токсично вещество от категория 4 и специфично токсично за определени органи вещество при повтаряща се експозиция (категория 2), препоръчани в становищата на КОР от 9 юни 2017 г., следва да бъдат включени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, тъй като има достатъчно научни доказателства, обосноваващи тези нови класификации. По отношение на веществата пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат и N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина) класификациите като дразнещи очите от категория 2, препоръчани в становищата на КОР от 9 юни 2017 г., следва да бъдат включени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, тъй като има достатъчно научни доказателства, обосноваващи тези нови класификации. Класификацията обаче на веществата пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат, N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина) и пентанатриев (карбоксилатометил)иминобис(етиленнитрило)тетраацетат (DTPA) като токсични за репродукцията от категория 1B следва да не се включва, тъй като изисква допълнително оценяване от КОР с оглед на новите научни данни относно токсичността за репродукцията, предоставени от промишлеността след предаването на Комисията на становищата на КОР.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа хармонизираното класифициране, етикетиране и опаковане на веществото „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“. Комисията измени хармонизираното класифициране, етикетиране и опаковане на това вещество с Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията (3), считано от 1 април 2016 г. Регламент (ЕО) № 1272/2008 беше впоследствие изменен с Регламент (ЕС) 2018/669 на Комисията (4). Поради административен пропуск обаче някои изменения (чиято валидност не е засегната от решението на Общия съд по дело T-689/13 (5), потвърдено с решение на Съда по дело C-691/15 P (6)), въведени с Регламент (ЕС) № 944/2013, не бяха отразени в Регламент (ЕС) 2018/669. Посоченият регламент ще започне да се прилага от 1 декември 2019 г. Поради това Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да се поправи, като поправката породи действие от същата дата.

(9)

За да се предостави време на доставчиците на вещества и смеси да се адаптират към новите разпоредби относно класифицирането и етикетирането, прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.

(10)

С цел последователност с подхода, залегнал в член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, доставчиците следва да имат възможността да прилагат разпоредбите за класифициране, етикетиране и опаковане, въведени с настоящия регламент, на доброволна основа преди датата на прилагането му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

Приложение II се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение III се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

3)

Приложение VI се изменя съгласно приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Поправка на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както е посочено в приложение IV към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2021 г.

Член 2 обаче се прилага от 1 декември 2019 г.

Веществата и смесите могат преди 1 октомври 2021 г. да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, изменен с настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 261, 3.10.2013 г., стр. 5).

(4)  Регламент (ЕС) 2018/669 на Комисията от 16 април 2018 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 115, 4.5.2018 г., стр. 1).

(5)  Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г., Комисия/Bilbaína de Alquitranes и др., T-689/13, EU:T:2015:767.

(6)  Решение на Съда от 22 ноември 2017 г., Комисия/Bilbaína de Alquitranes и др., C-691/15 P, EU:C:2017:882.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

Уводната алинея се изменя, както следва:

„Предупрежденията, посочени в раздели 2.1—2.10 и 2.12, са предназначени за смеси в съответствие с член 25, параграф 6.“

2)

Добавя се раздел 2.12:

„2.12.

Смеси, съдържащи титанов диоксид

Върху етикета на опаковката на течни смеси, съдържащи 1 % или повече частици титанов диоксид с аеродинамичен диаметър, равен на или по-малък от 10 μm, се поставя следното предупреждение:

EUH211: „Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.“

Върху етикета на опаковката на твърди смеси, съдържащи 1 % или повече титанов диоксид, се поставя следното предупреждение:

EUH212: „Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.“

В допълнение върху етикета на опаковката на течни и твърди смеси, които не са предназначени за масова употреба, не са класифицирани като опасни и са етикетирани с EUH211 или EUH212, се поставя и предупреждение EUH210.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се вмъкват следните редове EUH211 и EUH212:

„EUH211

Език

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.“

„EUH 212

Език

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.“

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

в точка 1.1.3.1 се добавят следните бележки V и W:

„Бележка V:

Ако веществото ще бъде пуснато на пазара като влакна (с диаметър < 3 μm, с дължина > 5 μm и отношение на дължината към диаметъра ≥ 3: 1) или като частици вещество, които отговарят на критериите на СЗО за влакна, или като частици с модифицирана химия на повърхността, техните опасни свойства трябва да бъдат оценени в съответствие с дял II от настоящия регламент с цел преценка дали следва да се приложи по-висока категория (канцероген от категория 1B или 1A) и/или допълнителни пътища на експозиция (орална или дермална)“.

Бележка W:

„Наблюденията сочат, че опасността от канцерогенност на веществото възниква, когато респирабилен прах бъде вдишан в количества, водещи до значително влошаване на механизми на белите дробове за изчистване на частици.

Настоящата бележка има за цел да опише конкретната токсичност на веществото; тя не представлява критерий за класифициране съгласно настоящия регламент.“;

б)

в точка 1.1.3.2 се добавя следната бележка 10:

„Бележка 10:

Класифицирането като канцероген при вдишване се прилага само за смеси под формата на прах, съдържащи 1 % или повече титанов диоксид, който е под формата на или включен в частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 μm.“;

2)

в част 3 таблица 3 се изменя, както следва:

а)

редовете с индекс номера 604-083-00-X и 611-159-00-6 се заличават;

б)

редовете, съответстващи на индекс номера 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 и 648-055-00-5, се заменят съответно със следните редове:

Индекс №

Химично наименование

EО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„015-189-00-5

фенилов бис(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413“

 

 

 

„027-001-00-9

кобалт

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413“

 

 

 

„028-018-00-4

никелов бис(сулфамидат);

никелов сулфамат

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

орален: ATE = 853 mg/kg телесно тегло (безводен)

орален: ATE = 1098 mg/kg телесно тегло (тетрахидрат)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1“

 

„603-023-00-X

етиленов оксид;

оксиран

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (нервна система)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (нервна система)

H314

 

инхалационен: ATE = 700ppm (газове)

орален: ATE = 100 mg/kg телесно тегло“

U

„605-005-00-7

металдехид (ISO);

2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

орален: ATE = 283 mg/kg телесно тегло“

 

„606-047-00-9

2-бензил-2-диметиламино-4′-морфолинобутирофенон

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410“

 

 

 

„607-232-00-7

пиридат (ISO);

О-(3-фенил-6-хлоропиридазин-4-ил)-S-oктилов тиокарбонат

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

орален: ATE = 500 mg/kg телесно тегло

M = 1

M = 10“

 

„607-247-00-9

додецилов метакрилат

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %“

 

„608-039-00-0

2-фенилхексаннитрил

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

орален:

ATE = 500 mg/kg телесно тегло“

 

„613-054-00-0

тиабендазол (ISO);

2-(тиазол-4-ил)бензимидазол

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-018-00-2

диетилтолуамид (ISO): N,N-диетил-m-толуамид; [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

орален:

ATE = 1892 mg/kg телесно тегло“

 

в)

добавят се следните редове:

Индекс №

Химично наименование

EО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„022-006-002

титанов диоксид;

[под формата на прах, съдържащ 1 % или повече частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (инхалационен)

GHS08

Wng

H351 (инхалационен)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

метилживачен хлорид

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (неврна система, бъбреци)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (неврна система, бъбреци)

H410

 

инхалационен: ATE = 0,05 mg/l (прахове или мъгли)

dermal: ATE = 50 mg/kg телесно тегло

орален: ATE = 5 mg/kg телесно тегло

1

601-090-00-X

бензо[rst]пентафен

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

дибензо[b,def]хризен;

дибензо[a,h]пирен

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

2,2′-иминобисетанол,, N-(C13-15-разклонени и неразклонени алкилови) производни

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

цифлуметофен (ISO);

2-метоксиетилов (RS)-2-(4-трет-бутилфенил)-3-оксо-3-(α,α,α-трифлуоро-o-толил)-2-цианопропионат

-

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

пентакалиев 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(етан-1,2-диилнитрило)пентаацетат

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (инхалационен)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (инхалационен)

H319

 

инхалационен:

ATE = 1,5 mg/l (прахове или мъгли)

 

607-735-00-1

N-карбоксиметилиминобис(етиленнитрило)тетра(оцетна киселина)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (инхалационен)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (инхалационен)

H319

 

инхалационен:

ATE = 1,5 mg/l (прахове или мъгли)

 

607-736-00-7

пентанатриев (карбоксилатометил)иминобис(етиленнитрило)тетраацетат

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (инхалационен)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (инхалационен)

 

инхалационен:

ATE = 1,5 mg/l (прахове или мъгли)

 

607-737-00-2

диизохексилов фталат

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

флудиоксонил (ISO); 4-(2,2-дифлуоро-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил

-

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

халосулфурон-метил (ISO);

метилов 5-{[(4,6-диметоксипиридимин-2-ил)карбамоил]сулфамоил}-1-метил-3-хлоро-1H-пиразол-4-карбоксилат

-

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-метилимидазол

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-метокси-N-метил-2-[α-(2,5-ксилилокси)-o-толил]ацетамид; мандестробин

-

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

карбоксин (ISO);

2-метил-N-фенил-5,6-дихидро-1,4-оксатиин-3-карбоксамид; 5,6-дихидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (бъбреци)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (бъбреци)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

метафлумизон (ISO); (EZ)-2′-[1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)-2-(4-цианофенил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [E-изомер ≥ 90 %, Z-изомер ≤ 10 % относително съдържание]; [1]

(E)-2′-[1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)-2-(4-цианофенил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [2]

-

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

дибутилбис(пентан-2,4-дионато-O,O’)калай

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (имунна система)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (имунна система)“

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, в таблица 3 редът с индекс номер „648-055-00-5“ се заменя със следното:

Индекс №

Химично наименование

EО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„648-055-00-5

Смола, каменовъглен катран, високотемпературен; [Остатък от дестилацията на високотемпературен каменовъглен катран. Твърд черен продукт с точка на размекване приблизително в интервала от 30 °C до 180 °C (86 °F до 356 °F). Съставен главно от сложна смес от ароматни въглеводороди с три или повече кондензирани пръстена.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD“.

 

 

 


Top