EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/198 на Комисията от 13 февруари 2020 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на регистър на географските указания, ползващи се с правна закрила в сектора на ароматизираните лозаро-винарски продукти, и включването на съществуващите географски означения в този регистър

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 42/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/198 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2020 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на регистър на географските указания, ползващи се с правна закрила в сектора на ароматизираните лозаро-винарски продукти, и включването на съществуващите географски означения в този регистър

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (1), и по-специално член 21 и член 26, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (2) се съдържа списъкът на географските означения на ароматизирани лозаро-винарски продукти, на които е предоставена правна закрила съгласно посочения регламент. Регламент (ЕИО) № 1601/91 беше отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 251/2014. В глава III от Регламент (ЕС) № 251/2014 се определят правила за правната закрила на географски указания в сектора на ароматизираните лозаро-винарски продукти. В същата глава на Комисията се предоставя и правомощието inter alia да приема актове за изпълнение за създаването и поддържането на публично достъпен електронен регистър на географските указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти, на които е предоставена правна закрила съгласно посочения регламент. Този регистър следва да бъде поддържан на уебсайта на Комисията.

(2)

Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 251/2014 съществуващите географски означения на ароматизираните лозаро-винарски продукти, изброени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1601/91 или подадени до дадена държава членка и одобрени от същата преди 27 март 2014 г., се ползват автоматично с правна закрила като географски указания съгласно посочения регламент. В съответствие с член 26, параграф 3 от регламента обаче съществуващите географски означения, за които до 28 март 2017 г. съответната държава членка не е предала на Комисията техническото досие и националното решение за одобрение, следва да бъдат заличени от регистъра.

(3)

До 28 март 2017 г. Комисията получи техническото досие и националното решение за одобрение на изброените в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1601/91 съществуващи географски означения на ароматизираните лозаро-винарски продукти „Nürnberger Glühwein“ (на 17 март 2017 г.), „Samoborski bermet“ (на 23 март 2017 г.), „Thüringer Glühwein“ (на 17 март 2017 г.) и „Vermut di Torino“ или „Vermouth di Torino“ (на 24 март 2017 г.).

(4)

Географското означение „Vino Naranja del Condado de Huelva“ е одобрено от Испания на 6 юли 2011 г. Комисията получи свързаните с него техническо досие и национално решение за одобрение на 14 март 2017 г.

(5)

Комисията направи оценка на съществуващите географски означения „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ или „Vermouth di Torino“ и „Vino Naranja del Condado de Huelva“ и стигна до заключението, че те отговарят на определението за географско указание, предвидено в член 2, точка 3 от Регламент (ЕС) № 251/2014.

(6)

Поради това съществуващите географски означения „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ или „Vermouth di Torino“ и „Vino Naranja del Condado de Huelva“ следва да бъдат вписани в регистъра като географски указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти, на които е предоставена правна закрила съгласно Регламент (ЕС) № 251/2014.

(7)

Комисията не получи техническото досие и националното решение за одобрение на съществуващото географско означение „Vermouth de Chambéry“. Поради това съществуващото географско означение „Vermouth de Chambéry“ изгуби предоставената му правна закрила, считано от 29 март 2017 г. Тъй като регистърът все още не е създаден, Комисията следва да се въздържи да впише наименованието „Vermouth de Chambéry“ в него.

(8)

За яснота и предвид постъпило искане от страна на заявителите наименованието на съществуващото италианско географско означение, посочено в приложение II към Регламент (ЕИО) 1601/91 като „Vermouth di Torino“ или „Vermut di Torino“ в зависимост от езиковите версии на регламента, следва да бъде вписано в регистъра като „Vermut di Torino“/„Vermouth di Torino“,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистър

1.   Посоченият в член 21 от Регламент (ЕС) № 251/2014 електронен регистър на географските указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти („регистърът“) се създава с помощта на цифрова система, до която Комисията предоставя достъп на обществеността.

2.   В регистъра се включва наименованието (се включват наименованията) на ароматизираните лозаро-винарски продукти, на които е предоставена правна закрила като географски указания съгласно Регламент (ЕС) № 251/2014.

Член 2

Съществуващи географски означения

Изброените по-долу съществуващи географски означения се включват в регистъра като географски указания, на които е предоставена правна закрила в съответствие с Регламент (ЕС) № 251/2014:

а)

„Nürnberger Glühwein“;

б)

„Samoborski bermet“;

в

„Thüringer Glühwein“;

г)

„Vermut di Torino“/„Vermouth di Torino“;

д)

„Vino Naranja del Condado de Huelva“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14.

(2)  Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1).


Top