EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0034

Регламент (ЕС) 2020/34 на Комисията от 15 януари 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9 (текст от значение за ЕИП)

C/2020/80

OB L 12, 16.1.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; заключение отменено от 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/34/oj

16.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/34 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът за финансова стабилност публикува доклада „Реформиране на основните базови лихвени проценти“, в който бяха формулирани препоръки за засилване на ролята на съществуващите базови лихвени проценти и на други евентуални референтни лихвени проценти, основаващи се на междубанковите пазари, както и за разработване на алтернативни базови лихвени проценти, които са почти безрискови.

(3)

С Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше въведена обща рамка, с която се гарантира точността и достоверността на индексите, използвани като референтни показатели (бенчмаркове) за целите на финансови инструменти и финансови договори, или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове в Съюза.

(4)

На 26 септември 2019 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува „Реформа на базовите лихвени проценти“ (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7), чиято цел е да се преодолеят последиците от реформата на базовите лихвени проценти върху финансовото отчитане през периода преди замяната на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент.

(5)

Измененията предвиждат временни и ограничени изключения от изискванията за отчитане на хеджирането по Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти, така че дружествата да могат да продължат да отговарят на изискванията, като се приема, че съществуващите базови лихвени проценти не се променят поради реформата на междубанковия лихвен процент.

(6)

След консултацията с Европейската консултативна група за финансова отчетност Комисията стига до заключението, че измененията на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и МСФО 9 Финансови инструменти отговарят на критериите за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

б)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСФО 9 Финансови инструменти се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

Член 2

Дружествата прилагат измененията по член 1 най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2020 г. или след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Реформа на базовия лихвен процент

Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7

Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти

Добавят се параграфи 6.8.1—6.8.12 и 7.1.8. Добавя се ново заглавие преди параграф 6.8.1. Добавят се нови подзаглавия преди параграфи 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 и 6.8.9. Изменя се параграф 7.2.26.

Глава 6: Счетоводно отчитане на хеджирането

...

6.8   Временни изключения от прилагането на специфичните изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането

6.8.1.

Предприятието прилага параграфи 6.8.4—6.8.12 и параграфи 7.1.8 и 7.2.26, буква г) по отношение на всички хеджиращи взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент. Тези параграфи се прилагат само за такива хеджиращи взаимоотношения. Хеджиращото взаимоотношение е пряко засегнато от реформата на базовия лихвен процент само ако реформата създава несигурност по отношение на:

а)

базовия лихвен процент (договорен или извъндоговорен), определен като хеджиран риск; и/или

б)

момента или сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция или хеджиращия инструмент.

6.8.2.

За целите на прилагането на параграфи 6.8.4—6.8.12 понятието „реформа на базовия лихвен процент“ означава общопазарна реформа на базовия лихвен процент, включително замяна на базовия лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент, като например реформата, произтичаща от препоръките в доклада на Съвета за финансова стабилност от юли 2014 г. „Реформиране на основни базови лихвени проценти“ (1).

6.8.3.

Предвидените в параграфи 6.8.4—6.8.12 изключения се отнасят само за посочените в тези параграфи изисквания. Предприятието продължава да прилага всички други изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането по отношение на хеджиращите взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент.

Изискване за голяма вероятност при хеджирането на парични потоци

6.8.4.

За да се определи дали прогнозна сделка (или част от нея) е много вероятна, както се изисква в параграф 6.3.3, предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

Прекласифициране на сумата, натрупана в резерва от хеджиране на паричен поток

6.8.5.

За целите на прилагането на изискването в параграф 6.5.12, когато определя дали хеджираните бъдещи парични потоци се очаква да бъдат реализирани, предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

Определяне на икономическата връзка между хеджираната позиция и хеджиращия инструмент

6.8.6.

За целите на прилагането на изискванията в параграф 6.4.1, буква в), подточка i) и параграфи Б6.4.4 — Б6.4.6 предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци и/или риск, или базовият лихвен процент, въз основа на който се определят паричните потоци на хеджиращия инструмент, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

Определяне на компонент на позиция като хеджирана позиция

6.8.7.

С изключение на случаите, в които се прилага параграф 6.8.8, за хеджиране на извъндоговорно определен базов компонент на лихвения риск предприятието прилага изискването по параграф 6.3.7, буква а) и параграф Б6.3.8 — а именно, че рисковият компонент трябва да бъде отделно разграничим — единствено в началото на хеджиращото взаимоотношение.

6.8.8.

Когато в съответствие със своята документация по хеджирането предприятието често подновява (т.е. прекратява и повторно инициира) хеджиращо взаимоотношение, тъй като както хеджиращият инструмент, така и хеджираната позиция се променят често (т.е. предприятието използва динамичен процес, при който както хеджираните позиции, така и хеджиращите инструменти, използвани за управление на тази експозиция, не остават непроменени за дълго), предприятието прилага изискването по параграф 6.3.7, буква а) и параграф Б6.3.8 — а именно, а именно, че рисковият компонент трябва да бъде отделно разграничим — единствено при първоначалното определяне на хеджираната позиция в това хеджиращо взаимоотношение. Хеджирана позиция, която е била оценена към момента на първоначалното определяне в хеджиращото взаимоотношение — независимо дали към началото на хеджирането или впоследствие, не подлежи на повторна оценка при последващо ново определяне в същото хеджиращо взаимоотношение.

Срок на действие

6.8.9.

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 6.8.4 спрямо хеджирана позиция при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

когато хеджиращото взаимоотношение, част от което е хеджираната позиция, се прекратява.

6.8.10.

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 6.8.5 при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент бъдещи парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

когато цялата сума, натрупана в резерва от хеджиране на паричен поток по прекратеното хеджиращо взаимоотношение, е прекласифицирана към печалбата или загубата.

6.8.11.

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 6.8.6:

а)

спрямо хеджирана позиция, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск или момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

спрямо хеджиращия инструмент, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджиращия инструмент;

Ако хеджиращото взаимоотношение, част от което са хеджираната позиция и хеджиращият инструмент, се прекратява по-рано от датата, посочена в параграф 6.8.11, буква а), или от датата, посочена в параграф 6.8.11, буква б), към датата на прекратяването предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 6.8.6 спрямо това хеджиращо взаимоотношение.

6.8.12.

Когато определя група от позиции като хеджирана позиция или комбинация от финансови инструменти като хеджиращ инструмент, предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграфи 6.8.4—6.8.6 спрямо индивидуална позиция или финансов инструмент в съответствие с параграфи 6.8.9, 6.8.10 или 6.8.11, според случая, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск и/или момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по тази позиция или финансов инструмент.

Глава 7 Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

7.1   Дата на влизане в сила

...

7.1.8.

С публикуваната през септември 2019 г. Реформа на базовия лихвен процент, изменила МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7, бе добавен раздел 6.8 и изменен параграф 7.2.26. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. По-ранното прилагане е разрешено. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

7.2   Преходни разпоредби

...

Преходни разпоредби за счетоводно отчитане на хеджирането (глава 6)

...

7.2.26.

Като изключение от прилагането за бъдещи периоди на изискванията за счетоводно отчитане на хеджирането по настоящия стандарт, предприятието:

...

г)

прилага със задна дата изискванията по раздел 6.8. Прилагането със задна дата важи само за тези хеджиращи взаимоотношения, които са съществували към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изисквания, или са били определени след това, както и за сумата, натрупана в резерва от хеджиране на паричен поток, която е съществувала към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изисквания.

Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Добавят се параграфи 102А—102Н и 108Ж. Добавя се ново заглавие преди параграф 102А. Добавят се нови подзаглавия преди параграфи 102Г, 102Д, 102Е, 102З и 102Й.

Хеджиране

...

Временни изключения от прилагането на специфичните изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането

102A

Предприятието прилага параграфи 102Г—102Н и 108Ж по отношение на всички хеджиращи взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент. Тези параграфи се прилагат само за такива хеджиращи взаимоотношения. Хеджиращото взаимоотношение е пряко засегнато от реформата на базовия лихвен процент само ако реформата създава несигурност по отношение на:

а)

базовия лихвен процент (договорен или извъндоговорен), определен като хеджиран риск; и/или

б)

момента или сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция или хеджиращия инструмент.

102Б

За целите на прилагането на параграфи 102Г—102Н понятието „реформа на базовия лихвен процент“ означава общопазарна реформа на базовия лихвен процент, включително замяна на базовия лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент, като например реформата, произтичаща от препоръките в доклада на Съвета за финансова стабилност от юли 2014 г. „Реформиране на основни базови лихвени проценти“ (2).

102В

Предвидените в параграфи 102Г—102Н изключения се отнасят само за посочените в тези параграфи изисквания. Предприятието продължава да прилага всички други изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането по отношение на хеджиращите взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент.

Изискване за голяма вероятност при хеджирането на парични потоци

102Г

За целите на прилагането на изискването в параграф 88, буква в), че прогнозна сделка трябва да бъде много вероятна, предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

Прекласифициране на натрупаната печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход

102Д

За целите на прилагането на изискването в параграф 101, буква в), когато определя дали прогнозната сделка повече не се очаква да възникне, предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

Оценка на ефективността

102Е

За целите на прилагането на изискванията в параграф 88, буква б) и параграф НП105, буква а) предприятието приема, че базовият лихвен процент (договорен или извъндоговорен), въз основа на който се определят хеджираните парични потоци и/или риск, или базовият лихвен процент, въз основа на който се определят паричните потоци на хеджиращия инструмент, не се променя в резултат на реформа на базовия лихвен процент.

102Ж

За целите на прилагането на изискването в параграф 88, буква д) от предприятието не се изисква да прекрати хеджиращо взаимоотношение, ако фактическите резултати от хеджирането не отговарят на изискванията в параграф НП105, буква б). За да не бъдат допуснати никакви съмнения, предприятието прилага другите условия по параграф 88, включително бъдещата оценка по параграф 88, буква б), за да прецени дали хеджиращото взаимоотношение трябва да бъде прекратено.

Определяне на финансови позиции като хеджирани позиции

102З

С изключение на случаите, в които се прилага параграф 102И, за хеджиране на извъндоговорно определен базов компонент на лихвения риск предприятието прилага изискването по параграфи 81 и НП99Е — а именно, че рисковият компонент трябва да бъде отделно разграничим — единствено в началото на хеджиращото взаимоотношение.

102И

Когато в съответствие със своята документация по хеджирането предприятието често подновява (т.е. прекратява и повторно инициира) хеджиращо взаимоотношение, тъй като както хеджиращият инструмент, така и хеджираната позиция често се променят (т.е. предприятието използва динамичен процес, при който както хеджираните позиции, така и хеджиращите инструменти, използвани за управление на тази експозиция, не остават непроменени за дълго), предприятието прилага изискването по параграфи 81 и НП99Е — че рисковият компонент трябва да бъде отделно разграничим — единствено при първоначалното определяне на хеджираната позиция в това хеджиращо взаимоотношение. Хеджирана позиция, която е била оценена към момента на първоначалното определяне в хеджиращото взаимоотношение — независимо дали към началото на хеджирането или впоследствие, не подлежи на повторна оценка при последващо ново определяне в същото хеджиращо взаимоотношение.

Срок на действие

102Й

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Г спрямо хеджирана позиция при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

когато хеджиращото взаимоотношение, част от което е хеджираната позиция, се прекратява.

102K

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Д при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент бъдещи парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

когато цялата натрупана печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход по прекратеното хеджиращо взаимоотношение, е прекласифицирана към печалбата или загубата.

102Л

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Е:

а)

спрямо хеджирана позиция, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск или момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция; както и

б)

спрямо хеджиращия инструмент, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджиращия инструмент;

Ако хеджиращото взаимоотношение, част от което са хеджираната позиция и хеджиращият инструмент, се прекратява по-рано от датата, посочена в параграф 102Л, буква а), или от датата, посочена в параграф 102Л, буква б), към датата на прекратяването предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Е спрямо това хеджиращо взаимоотношение.

102M

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Ж спрямо хеджиращо взаимоотношение при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск и момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция или хеджиращия инструмент; както и

б)

когато хеджиращото взаимоотношение, спрямо което се прилага изключението, се прекратява.

102Н

Когато определя група от позиции като хеджирана позиция или комбинация от финансови инструменти като хеджиращ инструмент, предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграфи 102Г—102Ж спрямо индивидуална позиция или финансов инструмент в съответствие с параграфи 102Й, 102К, 102Л или 102М, според случая, когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск и/или момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по тази позиция или финансов инструмент.

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

...

108Ж

С публикуваната през септември 2019 г. Реформа на базовия лихвен процент, изменила МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7, бяха добавени параграфи 102А—102Н. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. По-ранното прилагане е разрешено. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения със задна дата за тези хеджиращи взаимоотношения, които са съществували към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изисквания или са били определени след това, както и за печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход, която е съществувала към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изменения.

Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване

Добавят се параграфи 24З и 44ГД-44ГЕ, както и подзаглавие преди параграф 24З.

Отчитане на хеджирането

...

Несигурност, произтичаща от реформа на базовия лихвен процент

24З

За хеджиращи взаимоотношения, спрямо които предприятието прилага изключенията, посочени в параграфи 6.8.4—6.8.12 от МСФО 9 или в параграфи 102Г—102Н от МСС 39, предприятието оповестява:

а)

значимите базови лихвени проценти, на чието влияние са изложени хеджиращите взаимоотношения на предприятието;

б)

до каква степен управляваната от предприятието рискова експозиция е пряко засегната от реформата на базовия лихвен процент;

в)

как предприятието управлява процеса на преминаване към алтернативни базови лихвени проценти;

г)

описание на съществените допускания или преценки, които предприятието е направило при прилагането на тези параграфи (например допускания или преценки за това кога несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече няма да съществува по отношение на момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци); както и

д)

номиналната стойност на хеджиращите инструменти по тези хеджиращи взаимоотношения.

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

...

44ГД

С публикуваната през септември 2019 г. Реформа на базовия лихвен процент, изменила МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7, бяха добавени параграфи 24З и 44ГЕ. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага измененията на МСФО 9 или МСС 39.

44ГЕ

През отчетния период, в който прилага за първи път публикуваната през септември 2019 г. Реформа на базовия лихвен процент, предприятието не е задължено да представя количествената информация, изисквана по параграф 28, буква е) от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

(1)  Докладът „Реформиране на основни базови лихвени проценти“ може да бъде намерен на адрес: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  Докладът „Реформиране на основни базови лихвени проценти“ може да бъде намерен на адрес: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


Top