EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q1222(01)

Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси

OJ L 433I , 22.12.2020, p. 28–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj

22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 433/28


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО БЮДЖЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО БЮДЖЕТНИ ВЪПРОСИ И ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО НОВИТЕ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТНА КАРТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 16 декември 2020 година

между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

наричани по-нататък „институциите“,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.

Целта на настоящото споразумение е да се осигури бюджетна дисциплина, да се подобри функционирането на годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите по бюджетните въпроси, както и да се гарантира добро финансово управление, а също и да се въведе сътрудничество и да се изготви пътна карта за въвеждането през периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г. („МФР 2021—2027 г.“), на нови собствени ресурси, които да бъдат достатъчни за покриване на погасителните вноски в контекста на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, създаден с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета (1) („Регламент EURI“).

2.

Бюджетната дисциплина по смисъла на настоящото споразумение обхваща всички разходи. Споразумението е задължително за институциите, докато е в сила. Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

3.

Настоящото споразумение не променя съответните бюджетни и законодателни правомощия на институциите, предвидени в Договорите, в Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета (2) („Регламента за МФР“), в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (3) („Финансовия регламент“) и в Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета (4) („Решението за собствените ресурси“), и не засяга правомощията на националните парламенти по отношение на собствените ресурси.

4.

Всички изменения на настоящото споразумение се приемат с общо съгласие на институциите.

5.

Настоящото споразумение се състои от четири части:

част I съдържа разпоредби във връзка с многогодишната финансова рамка (МФР) и относно тематичните и нетематичните специални инструменти;

част II се отнася до междуинституционалното сътрудничество по бюджетните въпроси;

част III съдържа разпоредби във връзка с доброто финансово управление на средствата на Съюза;

част IV съдържа разпоредби във връзка с качеството и съпоставимостта на данни за бенефициерите в контекста на защитата на бюджета на Съюза.

6.

Настоящото споразумение влиза в сила на 16 декември 2020 г. и заменя Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (5).

ЧАСТ I

МФР И СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

A.   РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С МФР

7.

За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на общия бюджет на Съюза наличието на достатъчни маржове под таваните за различните функции от МФР, с изключение на подфункция „Икономическо, социално и териториално сближаване“.

Актуализация на прогнозите за бюджетните кредити за плащания

8.

Всяка година Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания за периода най-малко до 2027 г. При актуализацията се отчита цялата имаща отношение информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това при нея се вземат под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и спрямо прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза (БНД).

Б.   РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТИЧНИТЕ И НЕТЕМАТИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

9.

Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията представя предложение за неговото мобилизиране и решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета.

Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

Трансферите, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, се извършват в съответствие с Финансовия регламент.

Резерв за солидарност и спешна помощ

10.

Когато прецени, че са изпълнени условията за мобилизиране на Резерва за солидарност и спешна помощ, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от този резерв към съответните бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.

Решението за мобилизиране на средства по член 9, параграф 1, буква а) от Регламента за МФР се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета по предложение на Комисията в съответствие с приложимия основен акт.

Преди всяко предложение за трансфер на средства от Резерва за солидарност и спешна помощ с цел оказване на помощ по член 9, параграф 1, буква б) от Регламента за МФР, Комисията проучва възможностите за преразпределение на бюджетните кредити.

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

11.

Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит, определени в съответния инструмент, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

Трансферите, свързани с Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит, се извършват в съответствие с Финансовия регламент.

Единен инструмент за маржовете

12.

Комисията може да предложи мобилизирането на суми, съответстващи на всички или на част от маржовете, посочени в член 11, параграф 1, първа алинея, букви а) и в) от Регламента за МФР, във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет. Мобилизирането на средства по член 11, параграф 1, първа алинея, буква в) от посочения регламент се предлага от Комисията след задълбочен анализ на всички останали финансови възможности.

Тези суми може да бъдат мобилизирани от Европейския парламент и от Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Инструмент за гъвкавост

13.

Комисията представя предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е разгледала всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити във функцията, за която са необходими допълнителни разходи.

В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата. Такова предложение може да бъде направено във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет.

Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и от Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС.

ЧАСТ II

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО БЮДЖЕТНИТЕ ВЪПРОСИ

A.   ПРОЦЕДУРА ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

14.

Условията, при които се осъществява междуинституционалното сътрудничество в хода на бюджетната процедура, са изложени подробно в приложение I.

15.

В съответствие с член 312, параграф 5 от ДФЕС институциите вземат всички необходими мерки, за да се улесни приемането на нова МФР или нейно преразглеждане в съответствие със специалната законодателна процедура, посочена в член 312, параграф 2 от ДФЕС. Тези мерки ще включват редовни срещи и обмен на информация между Европейския парламент и Съвета, както и, по инициатива на Комисията, срещи на председателите на институциите съгласно определеното в член 324 от ДФЕС с цел да се насърчат консултациите и сближаването на позициите на институциите. Когато е представено предложение за нова МФР или за съществено преразглеждане, институциите ще се стремят да установят определен ред за сътрудничество и диалог помежду си на всички етапи от процедурата, водеща до приемането му.

Прозрачност на бюджета

16.

Комисията изготвя годишен доклад, който придружава общия бюджет на Съюза и съдържа наличната неповерителна информация за:

а)

активите и пасивите на Съюза, включително произтичащите от операции по вземане и отпускане на заеми, извършени от Съюза в съответствие с правомощията му съгласно Договорите;

б)

приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (6), Европейския инструмент за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност и други евентуални бъдещи механизми;

в)

разходите, направени от държавите членки в рамките на засилено сътрудничество, доколкото не са включени в общия бюджет на Съюза;

г)

свързаните с климата разходи, въз основа на ефективна методика, предвидена от Комисията, и, когато е целесъобразно, в съответствие със секторното законодателство, за наблюдение на разходите за действия по климата и свързаните с тях резултати с оглед на постигането на общата цел най-малко 30 % от общия размер на разходите по бюджета на Съюза и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване да се насочат към цели в областта на климата, като се отчитат последиците от постепенното премахване на финансирането по линия на Инструмента на Европейския съюз инструмент за възстановяване и се прави разграничение между смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, когато това е осъществимо.

В случай че в рамките на една или няколко от съответните програми не е постигнат достатъчен напредък по отношение на целта за разходите във връзка с климата, институциите, в съответствие със своите институционални отговорности и с приложимото законодателство, взаимно ще се консултират относно предприемането на подходящи мерки, за да се гарантира, че разходите на Съюза за целите в областта на климата за целия период на МФР 2021—2027 г. съответстват на най-малко 30 % от общия размер на разходите по бюджета на Съюза и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване;

д)

разходите, допринасящи да се преустанови намаляването на биологично разнообразие и да се обърне тази тенденция, въз основа на ефективна, прозрачна и цялостна методика, предвидена от Комисията в сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета, и, когато е целесъобразно, в съответствие със секторното законодателство, с оглед да се работи за осъществяване на амбицията 7,5 % от годишните разходи по МФР през 2024 г. и 10 % от годишните разходи по МФР през 2026 г. и 2027 г. да бъдат за цели, свързани с биологичното разнообразие, като се взема под внимание съществуващото припокриване между целите по отношение на климата и биологичното разнообразие;

е)

утвърждаването на равенството между жените и мъжете и на правата и равните възможности за всички през целия процес на изпълнение и мониторинг на съответните програми и интегрирането на тези цели, както и на принципа на равенство между половете, включително като в оценките на въздействието по линия на рамката за по-добро законотворчество се наблегне на въздействието по отношение на равенството между половете. Комисията ще проучи възможностите за разработване на методика за изчисляване на съответните разходи на програмно равнище в МФР 2021—2027 г. Комисията ще използва тази методика веднага щом бъде налична. Не по-късно от 1 януари 2023 г. Комисията ще приложи тази методика за някои централно управлявани програми, за да тества практическата ѝ приложимост. В средата на периода ще бъде разгледана възможността за прилагане на методиката и към други програми за остатъка от МФР 2021—2027 г.;

ж)

изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие във всички съответни програми на Съюза по МФР 2021—2027 г.

Ефективните методики, посочени в първа алинея, букви г) и д), ще съдържат, доколкото е възможно, позоваване на приноса на бюджета на Съюза към Европейския зелен пакт, който включва принципа за ненанасяне на вреда.

Ефективната методика, посочена в буква г) от първата алинея, ще бъде прозрачна, цялостна, насочена към постигането на резултати и основана на изпълнението, ще включва годишни консултации на Комисията с Европейския парламент и Съвета и ще набелязва съответните мерки, които да бъдат взети при недостатъчен напредък към постигането на приложимите цели.

Никоя от посочените в настоящата точка методики не следва да води до създаване на прекомерна административна тежест за изпълнителите на проекти или за бенефициерите.

17.

Комисията изготвя годишен доклад относно прилагането на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Годишният доклад съдържа наличната неповерителна информация за:

активите и пасивите, произтичащи от операции по вземане и отпускане на заеми, извършени съгласно член 5 от Решението за собствените ресурси;

общия размер на постъпленията, разпределени по програми на Съюза чрез прилагане на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване през предходната година, с разбивки по програми и бюджетни редове;

приноса на заетите средства за постигането на целите на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване и на конкретните програми на Съюза.

Б.   ВКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ

18.

Всеки законодателен акт относно многогодишна програма, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура, съдържа разпоредба, в която законодателят определя финансовия пакет за програмата.

Тази сума представлява основната референтна сума за Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

За програмите, посочени в Приложение II към Регламента за МФР, основната референтна сума се увеличава автоматично с допълнителните средства, посочени в член 5, параграф 1 от Регламента за МФР.

Европейският парламент и Съветът, както и Комисията, когато тя съставя проектобюджета, се ангажират да не се отклоняват с повече от 15 % от тази сума за целия срок на съответната програма, освен ако възникнат нови обективни и дългосрочни обстоятелства, за които се дава изрична и точна обосновка, като се отчитат резултатите от изпълнението на програмата, по-конкретно въз основа на оценки. Всяко увеличение в резултат на такова отклонение остава под съществуващия таван за съответната функция, без да се засяга използването на посочените в Регламента за МФР и в настоящото споразумение инструменти.

Четвърта алинея не се прилага за допълнителните средства, посочени в трета алинея.

Настоящата точка не се прилага по отношение на бюджетните кредити за сближаване, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура и предварително разпределени по държави членки, които съдържат финансов пакет за целия срок на програмата, или по отношение на широкомащабните проекти, посочени в член 18 от Регламента за МФР.

19.

Правно обвързващите актове на Съюза във връзка с многогодишните програми, които не се приемат в съответствие с обикновената законодателна процедура, не съдържат „сума, която се счита за необходима“.

Ако Съветът пожелае да включи референтна сума, тази сума се счита за изразяваща волята на законодателя и не засяга бюджетните правомощия на Европейския парламент и Съвета, предвидени в ДФЕС. Във всички правно обвързващи актове на Съюза, които съдържат такава референтна сума, се включва разпоредба в този смисъл.

В.   РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

20.

По отношение на разходите във връзка със споразуменията в областта на рибарството се прилагат следните специални правила.

Комисията се ангажира редовно да информира Европейския парламент за подготовката и провеждането на преговорите относно споразумения в областта на рибарството, включително за отражението на тези споразумения върху бюджета.

В хода на законодателната процедура във връзка със споразуменията в областта на рибарството институциите се ангажират да полагат всички усилия, за да гарантират възможно най-бързо приключване на процедурите.

Предвидените в бюджета суми за нови споразумения в областта на рибарството или за подновяване на споразумения в областта на рибарството, които влизат в сила след 1 януари на съответната финансова година, се заделят в резерв.

Ако бюджетните кредити във връзка със споразуменията в областта на рибарството, включително резервът, се окажат недостатъчни, Комисията предоставя на Европейския парламент и Съвета необходимата информация относно причините за възникналото положение и мерките, които могат да бъдат приети съгласно установените процедури. При необходимост Комисията предлага подходящи мерки.

Всяко тримесечие Комисията представя на Европейския парламент и Съвета подробна информация за изпълнението на действащите споразумения в областта на рибарството и финансова прогноза за останалата част от годината.

21.

Без да се засяга съответната процедура за водене на преговори по споразумения в областта на рибарството, Европейският парламент и Съветът се ангажират, в рамките на бюджетното сътрудничество, да постигнат своевременно споразумение относно необходимото финансиране за споразуменията в областта на рибарството.

Г.   ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ (ОВППС)

22.

Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се записва изцяло в една бюджетна глава, озаглавена „ОВППС“. Тази сума покрива реалните предвидими нужди, оценени в рамките на съставянето на проектобюджета въз основа на прогнози, изготвяни ежегодно от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“). Предвижда се разумен марж за покриване на непредвидени действия. Не се допуска заделянето на средства в резерв.

23.

По отношение на разходите за ОВППС, които се поемат от бюджета на Съюза съгласно член 41 от Договора за Европейския съюз, институциите полагат усилия в рамките на помирителния комитет, посочен в член 314, параграф 5 от ДФЕС, и въз основа на съставения от Комисията проектобюджет да постигнат всяка година споразумение за размера на оперативните разходи и за разпределението на тази сума между статиите на бюджетната глава за ОВППС. При липса на споразумение се подразбира, че Европейският парламент и Съветът записват в бюджета по-малката от следните две суми — сумата от предходния бюджет или сумата, предложена в проектобюджета.

Общият размер на оперативните разходи за ОВППС се разпределя между статиите на бюджетната глава за ОВППС, предложени в третата алинея. Всяка статия обхваща вече приетите действия, действията, които са предвидени, но все още не са приети, и суми за бъдещи (т.е. непредвидени) действия, които ще бъдат приети от Съвета през съответната финансова година.

В рамките на бюджетната глава за ОВППС статиите, в които се вписват действията в областта на ОВППС, могат да се формулират по следния начин:

отделни основни мисии, както е посочено в член 52, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент;

други мисии (за операции за управление на кризи, за предотвратяване на конфликти, разрешаване на конфликти и стабилизиране и за наблюдение и изпълнение на процеси в областта на мира и сигурността);

неразпространение и разоръжаване;

спешни мерки;

подготвителни и последващи мерки;

специални представители на Европейския съюз.

Тъй като по силата на Финансовия регламент Комисията има правомощието да трансферира самостоятелно бюджетни кредити между статии в рамките на бюджетната глава за ОВППС, се осигурява съответно гъвкавостта, която се смята за необходима за бързо изпълнение на действията по ОВППС. Ако през финансовата година сумата по бюджетната глава за ОВППС се окаже недостатъчна за покриване на необходимите разходи, Европейският парламент и Съветът търсят спешно решение по предложение на Комисията.

24.

Всяка година върховният представител се консултира с Европейския парламент относно документ, който се представя до 15 юни на съответната година и в който се излагат в перспектива главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, включително финансовите последици за бюджета на Съюза, оценка на мерките, започнати през година n-1, и оценка на координацията и взаимното допълване на ОВППС с останалите външни финансови инструменти на Съюза. Освен това върховният представител редовно информира Европейския парламент посредством провеждането на съвместни консултативни срещи най-малко пет пъти годишно в рамките на редовния политически диалог по ОВППС, като срещите се договарят най-късно на 30 ноември всяка година. Участието в тези срещи се определя съответно от Европейския парламент и от Съвета, като се имат предвид целта и естеството на информацията, която се обменя на тези срещи.

Комисията получава покана да участва в тези срещи.

Ако Съветът приеме решение в областта на ОВППС, което е свързано с разходи, върховният представител незабавно и във всеки случай не по-късно от пет работни дни след това изпраща на Европейския парламент разчет за предвидените разходи („финансова обосновка“), по-специално разходите във връзка със сроковете, човешките ресурси, използването на помещения и друга инфраструктура, транспорта, нуждите от обучение и мерките за сигурност.

Веднъж на тримесечие Комисията информира Европейския парламент и Съвета за изпълнението на действията в областта на ОВППС и финансовите прогнози за оставащата част от финансовата година.

Д.   АНГАЖИРАНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ

25.

Комисията установява неформален диалог с Европейския парламент по въпросите на политиката за развитие.

ЧАСТ III

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА СЪЮЗА

А.   ФИНАНСОВО ПРОГРАМИРАНЕ

26.

Комисията представя два пъти годишно — за първи път заедно с документите, придружаващи проектобюджета, и за втори след приемането на общия бюджет на Съюза — пълно финансово програмиране за функции 1, 2 (с изключение на подфункция „Икономическо, социално и териториално сближаване“), 3 (за „Околна среда и действия по климата“ и „Морска политика и рибарство“), 4, 5 и 6 от МФР. В това програмиране, структурирано по функции, области на политиката и бюджетни редове, следва да бъдат посочени:

а)

действащото законодателство, като се прави разграничение между многогодишните програми и ежегодните действия:

i)

за многогодишните програми Комисията следва да посочи процедурата, по която са приети (обикновена или специална законодателна процедура), продължителността им, общият финансов пакет и частта, предвидена за административни разходи;

ii)

за многогодишните програми, посочени в Приложение II към Регламента за МФР, Комисията следва да посочи по прозрачен начин допълнителните средства по член 5 от Регламента за МФР;

iii)

за ежегодните действия (свързани с пилотни проекти, подготвителни действия и агенции) и действията, финансирани съгласно прерогативите на Комисията, Комисията следва да представи многогодишни разчети;

б)

законодателните предложения в процес на разглеждане: текущите предложения на Комисията с последните актуализации.

Комисията следва да разгледа възможностите за кръстосано обвързване на финансовото програмиране със законодателното програмиране с оглед на предоставянето на по-точни и надеждни прогнози. За всяко законодателно предложение Комисията следва да посочи дали то е включено в програмирането, съобщено по време на представянето на проектобюджета или след окончателното приемане на бюджета. Комисията следва да информира Европейския парламент и Съвета по-специално за:

а)

всички новоприети законодателни актове и всички внесени предложения в процес на разглеждане, които обаче не са включени в програмирането, съобщено по време на приемането на проектобюджета или след окончателното приемане на бюджета (със съответните суми);

б)

законодателството, предвидено в годишната работна законодателна програма на Комисията, като се посочи дали е вероятно действията да имат финансови последици.

Винаги когато е необходимо, Комисията следва да посочва препрограмирането, което произтича от новите законодателни предложения.

Б.   АГЕНЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА

27.

Преди да представи предложение за създаване на нова агенция, Комисията следва да изготви солидна, пълна и обективна оценка на въздействието, като вземе под внимание, inter alia, критичната маса на персонала и компетенциите, аспектите, свързани с анализа на разходите и ползите, субсидиарността и пропорционалността, отражението върху националните дейности и дейностите на Съюза и отражението върху бюджета за съответната разходна функция. На основата на тази информация и без да се засягат законодателните процедури във връзка със създаването на агенцията, Европейският парламент и Съветът се ангажират в рамките на бюджетното сътрудничество да постигнат своевременно споразумение за финансирането на предложената агенция.

Прилагат се следните процедурни етапи:

първо, Комисията системно представя всяко предложение за създаване на нова агенция на първата тристранна среща след приемане на предложението ѝ, представя финансовата обосновка, придружаваща законодателното предложение за създаване на агенцията, и пояснява последствията от това за оставащия период от финансовото програмиране;

второ, по време на законодателния процес Комисията подпомага законодателя при оценката на финансовите последици от предлаганите изменения. Тези финансови последици следва да бъдат разгледани по време на съответните законодателни тристранни срещи;

трето, преди завършването на законодателния процес Комисията представя актуализирана финансова обосновка, в която са взети предвид възможните изменения на законодателя; тази окончателна финансова обосновка се включва в дневния ред на последната законодателна тристранна среща и се утвърждава официално от законодателя. Тя се включва в дневния ред и на следваща тристранна среща по въпросите на бюджета (в спешни случаи — в опростен вид), с оглед постигането на споразумение относно финансирането;

четвърто, постигнатото по време на тристранната среща споразумение, като се взема предвид бюджетната оценка на Комисията по отношение на съдържанието на законодателния процес, се потвърждава в съвместна декларация. Посоченото споразумение подлежи на одобрение от Европейския парламент и от Съвета в съответствие със собствените им процедурни правилници.

Същата процедура ще се прилага за всяко изменение на правен акт относно агенция, което би оказало въздействие върху ресурсите на въпросната агенция.

Ако задачите на дадена агенция бъдат изменени в значителна степен без изменение на правния акт за създаване на въпросната агенция, Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета чрез преработена финансова обосновка, за да се даде възможност на Европейския парламент и на Съвета да постигнат своевременно споразумение по финансирането на агенцията.

28.

Съответните разпоредби на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции, подписано на 19 юли 2012 г., следва да бъдат надлежно взети предвид при бюджетната процедура.

29.

Когато управителният съвет предвижда създаване на ново европейско училище, за неговото отражение върху бюджета на Съюза се прилага mutatis mutandis подобна процедура.

ЧАСТ IV

ЗАЩИТА НА БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА: КАЧЕСТВО И СЪПОСТАВИМОСТ НА ДАННИТЕ ОТНОСНО БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

30.

В съответствие с исканията на Европейския парламент и в отговор на точка 24 от заключенията на Европейския съвет от 17—21 юли 2020 г., за да се подобри защитата на бюджета на Съюза и на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване срещу измами и нередности, институциите се споразумяват за въвеждането на стандартизирани мерки за събиране, съпоставяне и обобщаване на информация и числови данни относно крайните получатели и бенефициери на финансиране от Съюза за целите на контрола и одита.

31.

За да се гарантират ефективен контрол и одити, е необходимо събирането на данни относно тези, които в крайна сметка се ползват, пряко или непряко, от финансиране от Съюза при споделено управление, както и от проекти и реформи, получаващи подкрепа съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост, включително данни за действителните собственици на получателите на финансирането. Правилата, свързани със събирането и обработката на такива данни, трябва да бъдат в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

32.

С цел засилване на защитата на бюджета на Съюза, Комисията предоставя на разположение интегрирана и оперативно съвместима система за информация и наблюдение, включително единен инструмент за извличане на данни и измерване на риска, за оценка и анализ на данните, посочени в точка 31, с оглед на прилагането ѝ от всички държави членки. Тази система ще осигурява ефикасни проверки за конфликт на интереси, нередности, случаи на двойно финансиране и всяка злоупотреба със средствата. Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и другите органи на Съюза за разследване и контрол следва да имат необходимия достъп до тези данни, за да могат да упражняват надзорните си функции по отношение на контрола и одитите, които трябва да се извършат, на първо място, от държавите членки, за да откриват нередности и да провеждат административни разследвания на злоупотребите със съответното финансиране от Съюза, както и за да получават точна представа за неговото разпределяне.

33.

Без да се засягат прерогативите на институциите съгласно правните основания в Договорите, в хода на законодателната процедура, свързана със съответните основни актове, институциите се ангажират да сътрудничат лоялно, за да гарантират предприемането на последващи действия във връзка със заключенията на Европейския съвет от 17—21 юли 2020 г. в съответствие с подхода, изложен в настоящата част.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

Image 1

David Maria SASSOLI

За Съвета

Председател

Image 2

Michael ROTH

За Комисията,

от името на председателя,

Image 3

Johannes HAHN


(1)  Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(4)  Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1).

(5)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)  Както са определени във Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1) и в предходните вътрешни споразумения.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ХОДА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА

Част А.   График на бюджетната процедура

1.

Въз основа на съществуващата практика всяка година институциите приемат своевременно преди началото на бюджетната процедура изпълним график.

2.

За да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът са в състояние ефективно да изпълняват своите бюджетни прерогативи, бюджетните позиции, трансферите или другите уведомления, водещи до активирането на срокове, се предават, като се вземат надлежно предвид всички периоди на прекъсване на дейността и датите, на които тези институции са се информирали взаимно чрез съответните си служби.

Част Б.   Приоритети на бюджетната процедура

3.

Своевременно преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година и всички въпроси по изпълнението на бюджета за текущата финансова година, въз основа на информацията, предоставена от Комисията в съответствие с точка 37.

Част В.   Съставяне на проектобюджета и актуализиране на разчетите

4.

Институциите, различни от Комисията, се приканват да приемат своите разчети преди края на март.

5.

Всяка година Комисията представя проектобюджет, който показва действителните нужди на Съюза от финансиране.

Тя взема предвид:

а)

предоставените от държавите членки прогнози във връзка със структурните фондове;

б)

капацитета за усвояване на бюджетните кредити, като се полагат усилия за поддържане на строга взаимовръзка между бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

в)

възможностите за започване на нови политики чрез пилотни проекти, нови подготвителни действия или и двете заедно, или за продължаване на многогодишни действия, които приключват, след като се направи оценка дали е възможно да се осигури основен акт по смисъла на Финансовия регламент (определение за основен акт, необходимост от основен акт за изпълнението и изключения);

г)

необходимостта да се гарантира, че всяка промяна в разходите по отношение на предходната година съответства на ограниченията на бюджетната дисциплина.

6.

Институциите избягват, доколкото е възможно, да записват в бюджета позиции, които са свързани с незначителни разходи за операциите.

7.

Европейският парламент и Съветът се ангажират също да вземат предвид оценката на възможностите за изпълнение на бюджета, направена от Комисията в нейните проекти и във връзка с изпълнението на бюджета за текущата финансова година.

8.

В интерес на доброто финансово управление и поради последиците, които големите промени в дяловете и главите в бюджетната номенклатура имат по отношение на отговорностите на службите на Комисията във връзка с отчитането на управлението, Европейският парламент и Съветът се ангажират да обсъждат всички големи промени с Комисията в рамките на помирителната процедура.

9.

В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през целия период на помирителната процедура с оглед постигането на споразумение. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, както и при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура, в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и за Съвета.

10.

До момента, в който бъде свикан помирителният комитет, Комисията може, ако е необходимо, да представя писма за внасяне на корекции в проектобюджета в съответствие с член 314, параграф 2 от ДФЕС, включително писмо за внасяне на корекции, с което се актуализират по-специално разчетите за разходите за селското стопанство. Веднага щом информацията за актуализациите бъде налична, Комисията я предоставя за разглеждане на Европейския парламент и Съвета. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета всички надлежно обосновани мотиви, които те може да поискат.

Част   Г. Бюджетна процедура преди помирителната процедура

11.

Своевременно преди четенето в Съвета се свиква тристранна среща, за да се даде възможност на институциите да обменят своите мнения относно проектобюджета.

12.

За да може Комисията своевременно да оцени изпълнимостта на предвидените от Европейския парламент и от Съвета изменения, които създават нови подготвителни действия или пилотни проекти, или с които се продължава срокът на съществуващи такива, Европейският парламент и Съветът уведомяват Комисията за намеренията си във връзка с това, така че още на тази тристранна среща да може да бъде проведено първоначално обсъждане.

13.

Тристранна среща може да се свика преди гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент.

Част Д.   Помирителна процедура

14.

Ако Европейският парламент приеме изменения на позицията на Съвета, по време на същото пленарно заседание председателят на Съвета отбелязва разликите в позицията на двете институции и дава своето съгласие председателят на Европейския парламент да свика незабавно помирителния комитет. Писмото за свикване на помирителния комитет се изпраща най-късно на първия работен ден на седмицата след края на парламентарната месечна сесия, по време на която е проведено гласуването на пленарно заседание, като срокът за помирителната процедура започва да тече от следващия ден. Срокът от 21 дни се изчислява в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (1).

15.

Ако Съветът не може да се съгласи с всички изменения, приети от Европейския парламент, той следва да потвърди своята позиция с писмо, изпратено преди първото заседание, предвидено за помирителния период. В такъв случай помирителният комитет действа в съответствие с условията, определени в следващите точки.

16.

Помирителният комитет се председателства съвместно от представители на Европейския парламент и на Съвета. Заседанията на помирителния комитет се председателстват от съпредседателя от институцията домакин на заседанието. Всяка институция определя в съответствие със своя процедурен правилник участниците си във всяка среща и мандата си за преговорите. Европейският парламент и Съветът се представляват на подходящо равнище в помирителния комитет, което да позволява на всяка делегация да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.

17.

В съответствие с член 314, параграф 5, втора алинея от ДФЕС Комисията участва в работата на помирителния комитет и предприема всички инициативи, необходими за сближаването на позициите на Европейския парламент и на Съвета.

18.

По време на цялата помирителна процедура на различни равнища на представителство се провеждат тристранни срещи с цел разрешаване на нерешените въпроси и подготвяне на почвата за постигане на споразумение в рамките на помирителния комитет.

19.

Заседанията на помирителния комитет и тристранните срещи се провеждат на ротационен принцип в помещенията на Европейския парламент и на Съвета с цел балансирано поделяне на ресурсите, в това число и услугите по устен превод.

20.

Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между институциите.

21.

На помирителния комитет се предоставя общ набор от документи („входящи документи“), съпоставящи различните етапи на бюджетната процедура (2). Тези документи включват стойности по бюджетни редове, общи суми по функциите от МФР и консолидиран документ със стойностите и забележките за всички бюджетни редове, които се считат за технически „отворени“. Без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет, в специален документ се изброяват всички бюджетни редове, които се считат за технически затворени (3). Тези документи се класифицират според бюджетната номенклатура.

Към входящите документи за помирителния комитет се прилагат и други документи, включително писмо от Комисията за изпълнимост на позицията на Съвета и измененията от Европейския парламент, както и писмо или писма от другите институции относно позицията на Съвета или измененията от Европейския парламент.

22.

С цел постигане на споразумение до края на срока за помирителната процедура, на тристранните срещи:

а)

се определя обхватът на преговорите по бюджетните въпроси, които трябва да бъдат разгледани;

б)

се утвърждава списъкът с бюджетните редове, които се считат за технически затворени, при условие че се постигне окончателно споразумение относно целия бюджет за финансовата година;

в)

се обсъждат въпроси, определени в буква а), с оглед на постигането на възможни споразумения, които да бъдат одобрени от помирителния комитет;

г)

се разглеждат тематични въпроси, включително по функциите от МФР.

По време на всяка тристранна среща или непосредствено след приключването ѝ се съставят съвместно предварителни заключения, като едновременно с това се договаря дневният ред за следващото заседание. Тези заключения се регистрират от институцията домакин на тристранната среща и се считат за предварително одобрени след 24 часа, без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет.

23.

За заседанията на помирителния комитет се предоставят заключенията от тристранните срещи и документ за евентуално утвърждаване, заедно с бюджетните редове, по отношение на които е постигнато предварително споразумение по време на тристранните срещи.

24.

Общият проект, предвиден в член 314, параграф 5 от ДФЕС, се съставя от секретариатите на Европейския парламент и на Съвета със съдействието на Комисията. Той се състои от придружително писмо от председателите на двете делегации до председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, в което се посочва датата, на която е постигнато споразумението в помирителния комитет, и от приложения, които съдържат:

а)

стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции и общи стойности по функциите от МФР;

б)

консолидиран документ, в който се указват стойностите и окончателният текст на всички редове, които са били изменени по време на помирителната процедура;

в)

списък на редовете, неизменени спрямо проектобюджета или позицията на Съвета.

Помирителният комитет може също да приеме заключения и евентуални съвместни декларации във връзка с бюджета.

25.

Общият проект се превежда на официалните езици на институциите на Съюза (от службите на Европейския парламент) и се представя за одобрение на Европейския парламент и на Съвета в срок от четиринадесет дни, считано от датата на постигането на споразумение по общия проект, посочен в точка 24.

Бюджетът подлежи на редакция от юрист-лингвистите след приемане на общия проект чрез интегриране на приложенията към общия проект с бюджетните редове, които не са изменени в хода на помирителната процедура.

26.

Институцията домакин на заседанието (тристранна среща или заседание на помирителния комитет) осигурява услугите по устен превод, като за заседанията на помирителния комитет е приложим пълен езиков режим, а за тристранните срещи — езиков режим, съобразен с конкретната среща.

Институцията домакин на заседанието осигурява размножаването и разпространението на документите от заседанието.

Службите на институциите си сътрудничат за включване на резултатите от преговорите, за да бъде финализиран общият проект.

Част Е.   Коригиращи бюджети

Общи принципи

27.

Като се има предвид фактът, че коригиращите бюджети често са съсредоточени върху конкретни и понякога спешни въпроси, институциите приемат следните принципи с цел да се осигури подходящо междуинституционално сътрудничество за гладък и бърз процес на вземане на решения във връзка с коригиращите бюджети, като същевременно се избягва, доколкото е възможно, свикването на помирителни заседания за коригиращите бюджети.

28.

Доколкото е възможно, институциите полагат усилия да ограничат броя на коригиращите бюджети.

График

29.

Комисията информира предварително Европейския парламент и Съвета за възможните дати на приемане на проектите на коригиращи бюджети, без това да засяга крайната дата на приемане.

30.

В съответствие с вътрешните си процедурни правилници Европейският парламент и Съветът полагат усилия да разгледат предложения от Комисията проект на коригиращ бюджет скоро след приемането му от Комисията.

31.

С цел да се ускори процедурата Европейският парламент и Съветът правят необходимото съответните им работни графици да са координирани, доколкото е възможно, за да може процедурата да протече по съгласуван и сближаващ позициите начин. За тази цел те се стремят да изготвят възможно най-бързо индикативен график за различните етапи, водещи до окончателното приемане на коригиращия бюджет.

Европейският парламент и Съветът отчитат сравнителната спешност на коригиращия бюджет и необходимостта от своевременното му одобряване, за да може да бъде приложен през съответната финансова година.

Сътрудничество по време на четенето

32.

Институциите си сътрудничат добросъвестно по време на цялата процедура, като правят необходимото, доколкото е възможно, коригиращите бюджети да бъдат приети на ранен етап от процедурата.

Когато е уместно и когато съществува риск от различие в становищата, Европейският парламент или Съветът, преди всеки от тях да приеме окончателната си позиция по коригиращия бюджет, или Комисията по всяко време, може да предложи да се свика специална тристранна среща, на която да бъдат обсъдени различията и да се положат усилия за постигане на компромис.

33.

Всички предложени от Комисията проекти на коригиращи бюджети, които все още не са окончателно одобрени, системно се включват в дневния ред на планираните тристранни срещи по годишната бюджетна процедура. Комисията представя проектите на коригиращи бюджети, а Европейският парламент и Съветът обявяват съответните си становища, доколкото е възможно, преди провеждането на тристранната среща.

34.

Ако в рамките на тристранна среща бъде постигнат компромис, Европейският парламент и Съветът се ангажират да разгледат резултатите от тристранната среща по време на разискването на коригиращия бюджет в съответствие с ДФЕС и с вътрешните си процедурни правилници.

Сътрудничество след четенето

35.

Ако Европейският парламент одобри без изменение позицията на Съвета, коригиращият бюджет се приема в съответствие с ДФЕС.

36.

Ако Европейският парламент приеме изменения с мнозинство от съставляващите го членове, се прилага член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС. Преди заседанието на помирителния комитет обаче се свиква тристранна среща:

а)

ако по време на тази тристранна среща бъде постигнато споразумение и при условие че бъде дадено съгласие от страна на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от тристранната среща, помирителната процедура се прекратява с размяна на писма, без да се провежда заседание на помирителния комитет;

б)

ако на тази тристранна среща не бъде постигнато споразумение, помирителният комитет провежда заседание и организира работата си съобразно обстоятелствата с оглед на възможно най-бързото приключване на процеса на вземане на решение преди изтичането на срока от 21 дни, установен в член 314, параграф 5 от ДФЕС. Помирителният комитет може да прекрати работата си чрез размяна на писма.

Част Ж.   Изпълнение на бюджета, плащания и непогасени бюджетни задължения

37.

Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на общия размер на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на непогасени бюджетни задължения от една година в друга, институциите се споразумяват да контролират внимателно прогнозите за плащанията и нивото на непогасените бюджетни задължения, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.

С цел да се осигури управляемо ниво и профил на плащанията по всички функции, във всички функции строго се прилагат правилата за отмяна на бюджетни кредити, по-специално правилата за автоматична отмяна.

В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите финансови години. Тази оценка се извършва под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави членки във връзка с изпълнението на плащанията, трансферите, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните прогнози, включително дългосрочните прогнози, когато е приложимо. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите поети задължения за периода 2021—2027 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.

Част З.   Сътрудничество по отношение на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (4)

38.

Единствено с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19 на Комисията ще бъде предоставено правомощие да получава заеми от името на Съюза на капиталовите пазари в размер до 750 милиарда евро по цени от 2018 г., като до 390 милиарда евро от тях по цени от 2018 г. могат да се използват за разходи и до 360 милиарда евро по цени от 2018 г. могат да се използват за предоставяне на заеми в съответствие с член 5, параграф 1 от Решението за собствените ресурси. Както е предвидено в Регламента EURI, сумата, която трябва да се използва за разходи, представлява външни целеви приходи за целите на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

39.

Институциите приемат, че ролята на Европейския парламент и на Съвета, в качеството им на бюджетен орган, трябва да се засили по отношение на външните целеви приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, с цел да се осигури подходящ надзор и участие при използването на тези приходи в границите, определени в Регламента EURI и, когато е целесъобразно, в приложимото секторно законодателство. Наред с това институциите приемат, че е необходимо да се гарантира пълна прозрачност и видимост на всички средства в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Външни целеви приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

40.

Предвид необходимостта от осигуряване на подходящо участие на Европейския парламент и на Съвета в управлението на външните целеви приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, институциите приемат процедурата, изложена в точки 41—46.

41.

Заедно с проекта за бюджетна прогноза Комисията ще представи подробна информация в контекста на бюджетната процедура. Тази информация следва да съдържа подробни прогнози за бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и за правните задължения, разбити по функции и по програми, които получават целеви приходи в съответствие с Регламент EURI. Комисията ще представи всяка друга допълнителна информация, поискана от Европейския парламент или от Съвета. Комисията ще приложи към проектобюджета документ, съдържащ цялата значима информация относно Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, включително обобщени таблици, обединяващи бюджетните кредити и целевите приходи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Този документ ще бъде част от приложението към общия бюджет на Съюза относно външните целеви приходи, предвидено в точка 44.

42.

Комисията ще представя редовни актуализации на посочената в точка 41 информация в хода на финансовата година и най-малко преди всяка специална среща, както е посочено в точка 45. Комисията осигурява достъп на Европейския парламент и на Съвета до значимата информация навреме, за да позволи провеждането на съдържателни дискусии и обсъждания на съответните документи за планиране, включително преди Комисията да приеме съответните решения.

43.

Институциите ще провеждат редовни срещи в контекста на бюджетната процедура, за да направят съвместна оценка на изпълнението на външните целеви приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, по-специално на актуалното състояние и перспективите, и да обсъдят годишните прогнози, предоставени със съответните проектобюджети и тяхното разпределение, при надлежно отчитане на ограниченията и условията, определени в Регламент EURI и, когато е целесъобразно, в приложимото секторно законодателство.

44.

Европейският парламент и Съветът ще представят към общия бюджет на Съюза документ под формата на приложение, в който се посочват всички бюджетни редове, получаващи целеви приходи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Освен това, за да упражняват надлежен контрол върху използването на приходите, те ще използват бюджетната структура за отразяване на целевите приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, и по-специално бюджетните забележки. В съответствие с член 22 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът ще включват в разходната част забележки, включително общи забележки, които посочват в кои бюджетни редове могат да се записват бюджетните кредити, съответстващи на предоставените целеви приходи въз основа на Регламент EURI, и обозначават съответните суми. Комисията, в изпълнение на отговорността си за изпълнението на целевите приходи, се ангажира да отчита надлежно тези забележки.

45.

Институциите се споразумяват да организират специални междуинституционални срещи на подходящото равнище за оценка на актуалното състояние и перспективите за външните целеви приходи в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Срещите ще се провеждат най-малко три пъти в рамките на финансовата година малко преди или след тристранните срещи по въпросите на бюджета. Наред с това при мотивирано искане на една от тях институциите провеждат срещи на ad hoc принцип. Европейският парламент и Съветът могат по всяко време да представят писмено становище относно изпълнението на външните целеви приходи. Комисията се ангажира да отчита надлежно всички забележки и предложения, направени от Европейския парламент и от Съвета. На тези срещи могат да се разглеждат значителни отклонения в разходите по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване в съответствие с точка 46.

46.

Комисията представя подробна информация за всяко отклонение от направените от нея първоначални прогнози преди провеждането на специална междуинституционална среща, посочена в точка 45, и на ad hoc принцип в случай на значително отклонение. Отклонението от прогнозираните разходи по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване е значително, ако разходите се отклоняват с повече от 10 % от прогнозните за дадена финансова година и за дадена програма. В случай на значителни отклонения от първоначалните прогнози институциите ще обсъдят въпроса, ако Европейският парламент или Съветът отправи искане за това в срок от две седмици след уведомлението за такова значително отклонение. Институциите ще направят съвместна оценка с оглед на намирането на обща позиция по въпроса в срок от три седмици от искането на институцията за провеждане на среща. Комисията ще вземе предвид в максимална степен всички получени коментари. Комисията се ангажира да не взема никакви решения преди приключване на разискванията или изтичане на триседмичния срок. В последния случай Комисията надлежно обосновава своето решение. В спешни случаи институциите могат да се споразумеят за съкращаване на крайния срок с една седмица.

Заеми, предоставени по линия на Инструмента на Европейския съюза възстановяване

47.

За да се осигури пълна информация и да се гарантира прозрачност и видимост по отношение на компонента за заеми на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, заедно със своите проектопрогнози Комисията ще представя подробна информация за заемите, предоставени на държавите членки по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, като обръща специално внимание на чувствителната информация, която е защитена.

48.

Информацията за заемите по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване ще бъде представена в бюджета в съответствие с изискванията на член 52, параграф 1, буква г) от Финансовия регламент, и ще включва също приложението, посочено в подточка iii) от посочената точка.

(1)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(2)  Различните етапи включват: бюджета на текущата финансова година (в т.ч. приетите коригиращи бюджети); първоначалния проектобюджет; позицията на Съвета по проектобюджета; измененията на Европейския парламент на позицията на Съвета и представените от Комисията писма за внасяне на корекции (ако все още не са напълно одобрени от институциите).

(3)  Бюджетен ред, който се счита за технически затворен, е ред, по отношение на който между Европейския парламент и Съвета няма разногласия и за който не е представено писмо за внасяне на корекции.

(4)  Когато Комисията представя предложение за акт на Съвета на основание член 122 от ДФЕС с потенциално значителни последствия за бюджета, се прилага процедурата, предвидена в Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 16 декември 2020 г. относно бюджетния контрол върху новите предложения на основание член 122 от ДФЕС с потенциално значителни последствия за бюджета на Съюза (ОВ C 444, 22.12.2020 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПЪТНА КАРТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Преамбюл

A.

Институциите поемат ангажимент да си сътрудничат по лоялен и прозрачен начин и да работят за изпълнението на пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси по време на действието на МФР 2021—2027 г.

Б.

Институциите отчитат значението на контекста на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, в който следва да бъдат въведени новите собствени ресурси.

В.

Единствено с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19 на Комисията ще бъде предоставено правомощие, съгласно член 5, параграф 1 от Решението за собствените ресурси, да получава от името на Съюза на капиталовите пазари заеми в размер до 750 милиарда евро по цени от 2018 г., от които до 390 милиарда евро по цени от 2018 г. могат да се използват за разходи в съответствие с член 5, параграф 1, буква б) от посоченото решение.

Г.

Изплащането на главницата по сумите, използвани за разходи по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, както и на съответните лихви, ще бъде финансирано от общия бюджет на Съюза, включително чрез достатъчни постъпления от нови собствени ресурси, въведени след 2021 г. Всички свързани задължения ще бъдат погасени изцяло най-късно до 31 декември 2058 г., както е предвидено в член 5, параграф 2, втора алинея от Решението за собствените ресурси. Дължимата годишна сума ще зависи от падежите на емитираните облигации и стратегията за погасяване на дълга, като същевременно се спазва ограничението за изплащане на главницата по сумите, посочено в трета алинея от посочения параграф и определено на 7,5 % от максималната сума, която трябва да се използва за разходи, посочена в член 5, параграф 1, буква б) от въпросното решение.

Д.

Разходите от бюджета на Съюза, свързани с изплащането на средствата от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, не следва да водят до неоправдано намаляване на разходите за програмите или инвестиционните инструменти по МФР. Освен това е желателно да се смекчи увеличението на собствения ресурс на база БНД за държавите членки.

Е.

Поради това, както и с цел повишаване на надеждността и устойчивостта на погасителния план във връзка с Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, институциите ще работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси за покриване на сума, съответстваща на очаквания разход, свързан с погасяването. В съответствие с принципа на универсалност това не предполага целево заделяне или разпределяне на конкретен собствен ресурс за покриване на конкретен вид разходи.

Ж.

Институциите отчитат, че въвеждането на набор от нови собствени ресурси следва да подкрепя адекватното финансиране на разходите на Съюза в МФР, като същевременно се намали делът на националните вноски на база БНД във финансирането на годишния бюджет на Съюза. Диверсифицирането на източниците на приходи на свой ред би могло да улесни постигането на по-добро насочване на разходите на равнището на Съюза към приоритетните области и общите публични блага, при което се постига висока ефективност в сравнение с националните разходи.

З.

Поради тази причина новите собствени ресурси следва да бъдат съгласувани с целите на политиката на Съюза и следва да подкрепят приоритетите на Съюза като Европейския зелен пакт и инициативата „Европа, подготвена за цифровата ера“, като освен това следва да допринасят за справедливо данъчно облагане и за засилване на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъчно облагане.

И

Институциите приемат, че новите собствени ресурси следва за предпочитане да бъдат създадени по начин, който позволява генерирането на „свежи пари“. Успоредно с това те целят намаляване на бюрокрацията и тежестта за предприятията, по-специално за малки и средни предприятия (МСП) и за гражданите.

Й.

Новите собствени ресурси следва да отговарят на критериите за простота, прозрачност, предвидимост и справедливост. Изчисляването, прехвърлянето и контролът върху новите собствени ресурси не следва да водят до прекомерна административна тежест за институциите на Съюза и националните администрации.

К.

Предвид тежките процедурни изисквания за въвеждането на нови собствени ресурси, институциите приемат, че необходимата реформа на системата на собствените ресурси следва да се постигне чрез ограничен брой преразглеждания на Решението за собствените ресурси.

Л.

Във връзка с това институциите се споразумяват да си сътрудничат в периода 2021—2027 г. въз основа на принципите, изложени в настоящото приложение, за да работят за въвеждането на нови собствени ресурси в съответствие с пътната карта, предвидена в част Б, и с посочените в нея дати.

М.

Институциите отчитат и значението на инструментите за по-добро законотворчество, установени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (1), и по-специално на оценката на въздействието.

ЧАСТ А.   Принципи за изпълнението

1.

Комисията ще внесе необходимите законодателни предложения за нови собствени ресурси и за потенциални нови собствени ресурси, както е посочено в точка 10, в съответствие с принципите за по-добро законотворчество. В този контекст тя ще отчете надлежно предложенията, направени от Европейския парламент и от Съвета, Тези законодателни предложения ще бъдат придружени от съответното законодателство за изпълнение във връзка със собствените ресурси.

2.

Институциите приемат следните ръководни принципи за въвеждането на набор от нови собствени ресурси:

а)

чрез новите собствени ресурси се събира сума, достатъчна да покрие равнището на общите очаквани разходи за погасяване на главницата и лихвите за получените в заем средства за разходите, посочени в член 5, параграф 1, буква б) от Решението за собствените ресурси, като същевременно се спазва принципът на универсалност. Приходите от собствени ресурси, надвишаващи нуждите за погасяване, продължават да финансират бюджета на Съюза като общи приходи в съответствие с принципа на универсалност;

б)

чразходите, покриващи разходите за финансиране по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, се стремят да не намаляват разходите по програмите и фондовете на Съюза;

в)

собствените ресурси се съгласуват с приоритетите на Съюза като борбата с изменението на климата, кръговата икономика, инициативата „Европа, подготвена за цифровата ера“ и допринасят за справедливото данъчно облагане и за засилване на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъчно облагане;

г)

спазват се критериите за простота, прозрачност и справедливост;

д)

осигурява се стабилност и предвидимост на приходите;

е)

не се създава прекомерна административна тежест за институциите на Съюза и националните администрации;

ж)

за предпочитане се генерират допълнителни „свежи“ приходи;

З

успоредно с това се цели намаляване на бюрокрацията и тежестта за предприятията, по-специално за МСП, и за гражданите.

3.

За да се улесни бързото вземане на решение, Европейският парламент и Съветът, без ненужно забавяне, ще анализират и обсъдят законодателните предложения, посочени в точка 1 и ще предприемат необходимите действия в съответствие с вътрешните си процедури. След като Комисията представи предложенията си, в хода на обсъжданията членовете на Европейския парламент и представителите на Съвета ще се срещнат в присъствието на представители на Комисията, за да се информират взаимно за съответното актуално състояние. Освен това институциите ще провеждат редовен диалог за отчитане на напредъка по отношение на пътната карта.

ЧАСТ Б.   Пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси

Първи етап: 2021 г.

4.

Като първа стъпка ще бъде въведена нова система за собствените ресурси, която ще се прилага от 1 януари 2021 г. и ще включва дял от приходите от национални вноски, изчислени на основата на теглото на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, както е предвидено в Решението за собствените ресурси. Предвидено е това решение да влезе в сила през януари 2021 г., след като бъде одобрено от държавите членки в съответствие с конституционните им изисквания.

5.

Комисията ще ускори работата си и, след приключване на стартиралите през 2020 г. оценки на въздействието, ще представи предложение за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и предложение за данък в цифровата област, както и придружаващо предложение за въвеждане на нови собствени ресурси на тази основа до юни 2021 г. с оглед на тяхното въвеждане най-късно до 1 януари 2023 г.

6.

През пролетта на 2021 г. Комисията ще направи преглед на схемата на ЕС за търговия с емисии, включително на възможността за евентуалното разширяване на обхвата ѝ върху въздухоплаването и морския транспорт. До юни 2021 г. Комисията ще предложи собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии.

7.

Институциите приемат, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите и схемата на ЕС за търговия с емисии са тематично свързани и че следователно е оправдано те да бъдат обсъдени в същия дух.

Втори етап: 2022—2023 г.

8.

Съобразно приложимите процедури съгласно Договорите и след одобрение от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания се предвижда тези нови собствени ресурси да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.

9.

Съветът ще проведе обсъждане по тези нови собствени ресурси най-късно до 1 юли 2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.

Трети етап: 2024—2026 г.

10.

Въз основа на оценки на въздействието Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Комисията се стреми да представи предложение до юни 2024 г.

11.

Съобразно приложимите процедури съгласно Договорите и след одобрение от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания, се предвижда тези допълнителни нови собствени ресурси да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.

12.

Съветът ще проведе обсъждане по тези нови собствени ресурси най-късно до 1 юли 2025 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.

(1)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).


Top