EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q0626(01)

Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните от 15 май 2020 г. за приемане на Процедурен правилник на ЕНОЗД

OJ L 204, 26.6.2020, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2020/626/oj

26.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/49


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

от 15 май 2020 г.

за приемане на Процедурен правилник на ЕНОЗД

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (1), и по-специално член 57, параграф 1, буква р) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8 от Хартата на основните права на Европейския Съюз и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че спазването на правилата, свързани със защитата на лицата по отношение на обработката на техните лични данни, е предмет на контрол от независим орган.

(2)

В Регламент (ЕС) 2018/1725 се предвижда създаване на независим орган — Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), чиято задача е да гарантира, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза спазват основните права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на данните по отношение на обработката на лични данни.

(3)

В Регламент (ЕС) 2018/1725 се предвиждат и задълженията и правомощията на ЕНОЗД, както и назначаването на надзорен орган по защита на данните.

(4)

Освен това в Регламент (ЕС) 2018/1725 се предвижда и, че Европейския надзорен орган по защита на данните следва да се подпомага от секретариат, като се определят редица разпоредби относно персонала и бюджета.

(5)

В други разпоредби на правото на Съюза се предвиждат също и задачите и правомощията на ЕНОЗД, по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (2), Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (3), Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета (4), Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета (5) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(6)

След консултация с Комитета на персонала на ЕНОЗД

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ДЯЛ I

МИСИЯ, ДЕФИНИЦИИ, РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I

Мисия и дефиниции

Член 1

ЕНОЗД

ЕНОЗД действа в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725, всеки друг свързан правен акт на Съюза и настоящото решение, като спазва стратегическите приоритети, които може да определи Европейският надзорен орган по защита на данните.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото решение се прилагат следните дефиниции:

а)

„Регламент“ означава Регламент (ЕС) 2018/1725;

б)

„ОРЗД“ означава Регламент (ЕС) 2016/679;

в)

„Институция“ означава институция, орган, служба или агенция на Съюза, субект на Регламента или на друг правен акт на Съюза, предвиждащ задачи и правомощия за Европейския надзорен орган по защита на данните;

г)

„ЕНОЗД“ означава Европейски надзорен орган по защита на данните като орган на Съюза;

д)

„Европейски надзорен орган по защита на данните“ означава Европейския надзорен орган по защита на данните, назначен от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с член 53 от Регламента;

е)

„ЕКЗД“ означава Европейския комитет за защита на данните като орган на Съюза, създаден по член 68, параграф 1 от ОРЗД;

ж)

„Секретариат на ЕКЗД“ означава секретариата на ЕКЗД, създаден по член 75 от ОРЗД.

ГЛАВА II

Ръководни принципи

Член 3

Добро управление, интеграция и добро административно поведение

1.   ЕНОЗД ще действа според обществения интерес като експерт, както и като независим, надежден, проактивен и авторитетен орган в сферата на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

2.   ЕНОЗД ще действа в съответствие с Етичната рамка на ЕНОЗД.

Член 4

Отчетност и прозрачност

1.   ЕНОЗД периодично ще публикува своите стратегически приоритети и Годишен доклад.

2.   ЕНОЗД, в качеството си на администратор на лични данни, ще дава пример за зачитане на приложимото право в защитата на лични данни.

3.   ЕНОЗД ще комуникира с медиите и заинтересованите страни по отворен и прозрачен начин, като на ясен език ще обяснява своите дейности на обществеността.

Член 5

Ефикасност и ефективност

1.   ЕНОЗД ще използва най-съвременните административни и технически средства за максимално повишаване на ефикасността и ефективността в изпълнението на своите задачи, включително вътрешната комуникация и подходящото делегиране на задачите.

2.   ЕНОЗД ще прилага подходящи механизми и инструменти, за да гарантира управление на качеството на най-високо равнище, например стандарти за вътрешен контрол, процес на управление на риска и годишния доклад за дейността.

Член 6

Сътрудничество

ЕНОЗД ще насърчава сътрудничеството между надзорните органи по защита на данните, както и между всички други публични органи, чиито дейности може да оказват въздействие върху неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

ГЛАВА III

организационна структура

Член 7

Ролята на Европейския надзорен орган по защита на данните

Европейският надзорен орган по защита на данните ще определя стратегическите приоритети на ЕНОЗД и ще одобрява документите за политика, които съответстват на задачите и правомощията на ЕНОЗД.

Член 8

Секретариат на ЕНОЗД

Европейският надзорен орган по защита на данните определя организационната структура на секретариата на ЕНОЗД. Без да се засяга Меморандумът за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД от 25 май 2018 г., по-специално отнасящ се до секретариата на ЕНОЗД, структурата следва да отразява стратегическите приоритети, определени от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 9

Директор и Орган по назначаване

1.   Без да се засяга Меморандумът за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД от 25 май 2018 г., по-специално глава VI, точка 5 от него, директорът следва да упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаване по смисъла на член 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета, (7) и правомощията, предоставени на органа, който е упълномощен да сключва трудови договори по смисъла на член 6 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68, както и всички други свързани правомощия, произтичащи от други административни решения на ЕНОЗД или от междуинституционален характер, освен ако не се предвижда друго в решението на Европейския надзорен орган по защита на данните за упражняването на правомощията, предоставени на органа по назначаване и на органа, който е упълномощен да сключва трудови договори.

2.   Директорът може да делегира упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, на длъжностното лице, което отговаря за управлението на човешките ресурси.

3.   Директорът следва да действа като служител по докладването за Длъжностното лице за защита на данните, местен служител по сигурността, служител по сигурността на информацията на местно ниво, служител по прозрачността, служител по правно обслужване, служител по етичните въпроси и координатор на вътрешния контрол по отношение на задачите, свързани с тези функции.

4.   Директорът следва да оказва съдействие на Европейския надзорен орган по защита на данните, за да се гарантира съгласуваност и цялостна координация на ЕНОЗД, както и във връзка с каквито и да е други задачи, които са му/ѝ делегирани от Европейския надзорен орган по защита на данните.

5.   Директорът може да приема решения на ЕНОЗД относно прилагането на ограниченията въз основа на вътрешните правила на ЕНОЗД за прилагане на член 25 от Регламента.

Член 10

Заседание на ръководството

1.   В заседанието на ръководството следва да участват Европейския надзорен орган по защита на данните, директора и началниците на отдели и сектори, като се гарантира стратегически надзор на работата на ЕНОЗД.

2.   Когато заседанието на ръководството разглежда въпроси, свързани с човешки ресурси, бюджет, финанси или административни въпроси от значение за ЕКЗД или за секретариата на ЕКЗД, в него следва да участва и ръководителят на секретариата на ЕКЗД.

3.   Председател на Заседанието на ръководството ще е Европейският надзорен орган по защита на данните или ако той/тя няма възможност да присъства – директорът. По правило заседанието на ръководството ще се състои веднъж седмично.

4.   Директорът следва да гарантира правилното функциониране на заседанието на ръководството.

5.   Заседанията няма да са открити. Дискусиите ще са поверителни.

Член 11

Делегиране на задачи и заместване

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните може да делегира на директора, ако е целесъобразно и в съответствие с Регламента, правомощието да приема и подписва правнообвързващи решения, чието съдържание вече е определено от Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните може да делегира и ако е целесъобразно и в съответствие с Регламента, на Директора или на съответния началник на отдел или на сектор правомощието да приема и подписва други документи.

3.   Ако на директора са делегирани правомощия в съответствие с параграфи 1 и 2, той може да вторично да ги делегира на съответния началник на отдел или на сектор.

4.   Ако Европейският надзорен орган по защита на данните не е в състояние да упражнява своите функции или позицията е свободна и не е назначен Европейски надзорен орган по защита на данните, директорът, ако е целесъобразно и в съответствие с Регламента, изпълнява задачите и задълженията на Европейски надзорен орган по защита на данните, които са необходими и неотложни, за да се гарантира на непрекъснатост на дейността.

5.   Ако директорът не е в състояние да изпълнява своите функции или длъжността му/ѝ е свободна и Европейският надзорен орган по защита на данните не е определил длъжностно лице, те се изпълняват от началника на отдел или на сектор с най-висок ранг или, в случай на равенство на ранговете — от началник на отдел или на сектор с най-дълго прослужено време на тази позиция, или, в случай на едно и също прослужено време — от най-възрастното длъжностно лице.

6.   Ако няма началник на отдел или сектор, който да упражнява функциите на директор, посочени в параграф 5, и Европейският надзорен орган по защита на данните не е определил длъжностно лице, заместник става длъжностното лице, което е с най-висок ранг или, в случай на равенство на ранговете — с най-много прослужено време на тази позиция, или, в случай на едно и също прослужено време — от най-възрастното длъжностно лице.

7.   Ако по-висшестоящ служител в йерархията не е в състояние да изпълнява своите задължения и Европейският надзорен орган по защита на данните не е определил длъжностно лице, директорът определя длъжностно лице със съгласието на Европейския надзорен орган по защита на данните. Ако Директорът не е определил заместник, функциите на заместник се изпълняват от длъжностното лице в отдела или сектора, което е с най-висок ранг или, в случай на равенство на ранговете — с най-много прослужено време на тази позиция, или, в случай на едно и също прослуженото време — от най-възрастното длъжностно лице.

8.   Параграфи от 1 до 7 не следва да засягат правилата за делегиране по отношение на правомощията, предоставени на органа по назначаване или тези, свързани с финансови въпроси, съгласно предвиденото в членове 9 и 12.

Член 12

Оторизиращ орган и счетоводител

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните делегира правомощията на оторизиращ орган на директора в съответствие с Хартата на задачите и отговорностите относно бюджета и администрацията на ЕНОЗД, предвидени в съответствие с член 72, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (8).

2.   Що се отнася до бюджетните въпроси, свързани с ЕНОЗД, оторизиращият орган упражнява своите функции в съответствие с Меморандума за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД.

3.   Функцията на счетоводителя на ЕНОЗД в съответствие с Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните от 1 март 2017 г. (9) се изпълнява от счетоводителя на Комисията.

ДЯЛ II

МОНИТОРИНГ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА

Член 13

Мониторинг и гарантиране на прилагането на Регламента

ЕНОЗД гарантира ефективна защита на правата и свободите на лицата посредством мониторинг и прилагане на Регламента и на който и да е друг правен акт на Съюза, с което се предвиждат задачи и правомощия за Европейския надзорен орган по защита на данните. За тази цел при упражняване на правомощията за разследване, корективни правомощия, правомощия за даване на разрешения и становища ЕНОЗД може да извършва посещения за проверка на съответствието, проучвания, посещения на два месеца, неофициални консултации или да улеснява уреждането на жалби по взаимно съгласие.

Член 14

Прозрачност на отговори на запитвания за консултация от страна на институциите във връзка с обработваните от тях на лични данни и на заявления за разрешения

ЕНОЗД може да публикува пълни или частични отговори на запитвания за консултация от институциите във връзка с обработваните от тях на лични данни, като отчита приложимите изисквания за поверителност и сигурност на информацията. Решенията за даване на разрешение се публикуват при пълно отчитане на изискванията за поверителност и сигурност на информацията.

Член 15

Длъжностни лица по защита на данните, за които уведомяват институциите

1.   ЕНОЗД следва да съхранява регистър с назначените длъжностни лица по защита на данните, за които институциите уведомяват ЕНОЗД в съответствие с Регламента.

2.   Актуализираният списък с длъжностни лица по защита на данните на институциите ще се публикува на уебсайта на ЕНОЗД.

3.   ЕНОЗД следва да предоставя насоки на длъжностните лица по защита на данните, по-специално като участва в заседания, организирани от мрежата от длъжностни лица по защита на данните на институциите.

Член 16

Разглеждане на жалби

1.   ЕНОЗД няма да разглежда анонимни жалби.

2.   ЕНОЗД ще разглежда жалби, подадени в писмен вид, включително и в електронна форма, на всеки официален език на Съюза, в които е посочена необходимата информация, за да може жалбата да бъде разбрана.

3.   Ако жалбоподателят е подал жалба до Европейския омбудсман във връзка със същите факти, ЕНОЗД следва да проучи допустимостта на жалбата в съответствие с Меморандума за разбирателство, сключен между ЕНОЗД и Европейския омбудсман.

4.   ЕНОЗД ще решава как да разгледа жалбата, като вземе предвид:

а)

естеството и сериозността на предполагаемите нарушения на правилата за защита на данните;

б)

доколко тежки са щетите, които един или повече субекти на данни може да са понесли в резултат на нарушението;

в)

общото потенциално значение на случая, също и във връзка с други засегнати обществени и частни интереси;

г)

вероятността да се установи, че е извършено нарушение;

д)

точната дата: на която са се случили основните събития; на която разглежданото поведение вече не е водило до последици; на която последиците са отстранени или е предоставена подходяща гаранция за отстраняването им.

5.   Ако е целесъобразно, ЕНОЗД ще спомага за разрешаването по взаимно съгласие на жалбата.

6.   ЕНОЗД ще преустановява разследването на жалба до вземане на съдебно решение или на решение от друг съдебен или административен орган по същия въпрос.

7.   ЕНОЗД ще разкрива единствено самоличността на жалбоподателите, доколкото това е необходимо за коректното провеждане на разследването. ЕНОЗД няма да оповестява каквито и да е документи, свързани с жалбата, освен анонимизирани извадки или резюмета на окончателното решение, освен ако въпросното лице не се съгласи с такова оповестяване.

8.   Ако обстоятелствата по жалбата го изискват, ЕНОЗД си сътрудничи с компетентните надзорни органи, включително компетентните национални надзорни органи, който действат в обхвата на съответните си компетентности.

Член 17

Резултат от жалбите

1.   ЕНОЗД следва да уведомява жалбоподателя възможно най-скоро за резултата от подадената жалба и предприетото действие.

2.   Когато дадена жалба бъде счетена за недопустима или разследването бъде прекратено, ЕНОЗД по целесъобразност следва да посъветва жалбоподателя да се обърне към друг компетентен орган.

3.   ЕНОЗД може да реши да преустанови разследване по искане на жалбоподателя. Това не бива да е пречка, ЕНОЗД да разследва допълнително предмета на жалбата.

4.   ЕНОЗД може да приключи разследването, ако жалбоподателят не е предоставил поисканата информация. ЕНОЗД следва да информира жалбоподателя за такова решение.

Член 18

Преразглеждане на жалби и средства за правна защита

1.   Ако ЕНОЗД вземе решение по жалба, съответният жалбоподател или институция може да поискат от ЕНОЗД да преразгледа своето решение. Такова заявление се отправя в рамките на един месец от излязлото решение. ЕНОЗД следва да преразгледа своето решение, ако жалбоподателят или институцията представят нови фактически доказателства или правни аргументи.

2.   При вземане на решение по жалба ЕНОЗД следва да уведоми съответния жалбоподател и институция за правото им както да поискат преразглеждана на неговото решение, така и да оспорят решението пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.   Ако след заявлението за преразглеждане на решение по жалба ЕНОЗД вземе ново, преразгледано решение, то той следва да уведоми съответния жалбоподател и институция за това, че могат да оспорят това решение пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 19

Съобщаване на ЕНОЗД от институциите за нарушение на сигурността на личните данни

1.   ЕНОЗД следва да предостави сигурна платформа за съобщаване от институциите за нарушение на лични данни и за прилагане на мерки за сигурност с цел обмен на информация относно нарушаване на лични данни.

2.   При съобщаването ЕНОЗД следва да уведоми съответната институция за полученото съобщение.

ДЯЛ III

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

Член 20

Законодателна консултация

1.   В отговор на исканията от Комисията съгласно член 42, параграф 1 от Регламента ЕНОЗД следва да издава становища или официални коментари.

2.   Становищата ще се публикуват на уебсайта на ЕНОЗД на английски, френски и немски език. Резюмета на становищата ще се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз (серия С). Официални коментари ще се публикуват на уебсайта на ЕНОЗД.

3.   ЕНОЗД може да откаже да отговори на искане за консултация, ако не са спазени условията, посочени в член 42 от Регламента, включително, ако не са нарушени правата на защитата на правата и свободите на физическите лица във връзка със защитата на данните.

4.   Ако въпреки всички положени усилия не може да се постигне съвместно становище на ЕНОЗД и ЕКЗД съгласно член 42, параграф 2 от Регламента в рамките на определения срок, ЕНОЗД може да издаде становище по същия въпрос.

5.   Ако Комисията намали срока, приложим към законодателна консултация в съответствие с член 42, параграф 3 от Регламента, ЕНОЗД ще се стреми да спази този срок, доколкото това е разумно и постижимо, като отчита по-специално сложността на темата, обема на документацията и изчерпателността на информацията, предоставена от Комисията.

Член 21

Мониторинг на технологиите

Когато извършва мониторинг на развитието на информационните и комуникационни технологии, доколкото те влияят върху защитата на личните данни, ЕНОЗД следва да насърчава осведомеността и да дава съвети, по-специално относно принципите за защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране.

Член 22

Научноизследователски проекти

ЕНОЗД може да реши да допринесе за рамковите програми на Съюза и да участва в консултативните комитети на научноизследователски проекти.

Член 23

Искове срещу институции за нарушение на Регламента

ЕНОЗД може да се обърне към Съда на Европейския Съюз, в случай че институция не спазва Регламента, по-специално когато не е направена консултация с ЕНОЗД в случаите, предвидени в член 42, параграф 1, както и в случай на неефективно реагиране на действие за правоприлагане, предприето от ЕНОЗД съгласно член 58 от Регламента.

Член 24

Намеса на ЕНОЗД при искове, заведени пред Съда на Европейския съюз

1.   ЕНОЗД може да се намесва при искове, заведени пред Съда на Европейския съюз, в съответствие с член 58, параграф 4 от Регламента, член 43, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) 2016/794, член 85, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/1939 и член 40, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/1727.

2.   Когато взема решение дали да поиска разрешение, за да се намеси, или да приеме покана от Съда на Европейския съюз, за да го направи, ЕНОЗД взема предвид по-специално:

a)

дали ЕНОЗД е имал пряка връзка с фактите по делото при изпълнение на своите надзорни задачи;

б)

дали с делото се пораждат въпроси, свързани със защитата на данните, които или сами по себе си са съществени, или са решаващи за неговия изход; и

в)

дали намесата от ЕНОЗД име вероятност да засегне изхода на производството.

ДЯЛ IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 25

ЕНОЗД като член на Европейския комитет по защита на данните

ЕНОЗД като член на ЕКЗД се стреми да популяризира гледната точка на Съюза, по-специално споделяните общи ценности, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Член 26

Сътрудничество с национални надзорни органи по реда на член 61 от Регламента

1.   ЕНОЗД си сътрудничи с националните надзорни органи и със съвместния надзорен орган, създадени по реда на член 25 от Регламент 2009/917/ПВР на Съвета (10), с цел по-специално:

а)

да обменя цялата съответна информация, включително най-добри практики, както и информация във връзка със заявления за упражняване на мониторинг, правомощия за разследване и правоприлагане от компетентните национални надзорни органи;

б)

да създава и поддържа контакт със съответните членове и служители на националните надзорни органи.

2.   Ако е целесъобразно, ЕНОЗД следва да вземе участие при взаимопомощ и в съвместни операции с националните надзорни органи, като всяка страна действа в обхвата на съответните си компетентности, изложени в Регламента, ОРЗД и други съответни актове на правото на Съюза.

3.   ЕНОЗД може по покана от надзорен орган да взема участие или да кани надзорен орган да вземе участие в разследване в съответствие с правните и процедурните правила, приложими към отправящата поканата страна.

Член 27

Международно сътрудничество

1.   ЕНОЗД следва да насърчава най-добри практики, сближаване и полезни взаимодействия относно защитата на личните данни между Европейския съюз и трети държави и международни организации, включително чрез участие в свързани регионални и международни мрежи и събития.

2.   Ако е целесъобразно, ЕНОЗД следва да вземе участие при взаимопомощ в рамките на действията по разследване и правоприлагане на надзорните органи на трети държави или международни организации.

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Консултация с Комитета на персонала

1.   Провеждане на своевременни консултации с Комитета на персонала, в който участва персонала на ЕНОЗД, включително секретариата на ЕНОЗД, относно проекторешения, свързани с прилагането на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68. С него може да се провеждат консултации и по всякакви други въпроси от общ интерес относно персонала. Комитетът на персонала се уведомява за всички въпроси, свързани с изпълнението на неговите задачи. Той следва да издаде своите становища в рамките на 10 работни дни от получаването на молбата за консултация.

2.   Комитетът на персонала следва да допринася за доброто функциониране на ЕНОЗД, включително на секретариата на ЕКЗД, като изготвя предложения по организационни въпроси и условията на труд.

3.   Комитетът на персонала ще е съставен от трима членове и трима заместници, като ще се избира за двегодишен срок от всички членове на персонала на ЕНОЗД, включително секретариата на ЕКЗД.

Член 29

Длъжностно лице по защита на данните

1.   ЕНОЗД назначава длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).

2.   С ДЛЗД ще се провеждат консултации, по-специално когато ЕНОЗД, в качеството си на администратор, възнамерява да наложи ограничение въз основа на вътрешните правила за прилагане на член 25 от Регламента.

3.   В съответствие с глава IV, параграф 2, подточка viii) от Меморандума за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД ЕКЗД има отделно ДЛЗД. В съответствие с глава IV, параграф 4 от Меморандума за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД ДЛЗД на ЕНОЗД и на ЕКЗД следва да провеждат срещи редовно, за да се гарантира съгласуваност на решенията им.

Член 30

Публичен достъп до документи и служител по прозрачността на ЕНОЗД

ЕНОЗД следва да назначи служител по прозрачността, за да гарантира спазване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11), без да се засяга разглеждането на искания за публичен достъп до документи от страна на секретариата на ЕКЗД в съответствие с глава IV, параграф 2, подточка iii) от Меморандума за разбирателство между ЕНОЗД и ЕКЗД.

Член 31

Езици

1.   ЕНОЗД е ангажиран с принципа на многоезичието, тъй като културното и езиковото многообразие е едно от основните богатства и активи на Европейския съюз. ЕНОЗД се стреми да намира баланс между принципа на многоезичието и задължението да гарантира стабилно финансово управление и спестявания за бюджета на Европейския съюз, като за тази цел използва по прагматичен начин ограничените си ресурси.

2.   ЕНОЗД следва да отговаря на всяко лице, което се обръща към него по въпрос от неговата компетентност на един от официалните езици на Европейския съюз, на същия език, използван от лицето. Всички жалби, искания за информация и всякакъв вид заявки може да се изпращат на ЕНОЗД на всеки един от официалните езици на Европейския съюз, като полученият отговор следва да е на същия език.

3.   Интернет страницата на ЕНОЗД е достъпна на английски, френски и немски език. Стратегическите документи на ЕНОЗД, например стратегията за мандата на Европейския надзорен орган по защита на данните, се публикуват на английски, френски и немски език.

Член 32

Помощни услуги

ЕНОЗД може да сключва споразумения за сътрудничество или споразумения за ниво на обслужване с други институции, както и може да участва в междуинституционални покани за представяне на предложения, завършващи със сключването на рамкови договори с трети страни за предоставяне на помощни услуги на ЕНОЗД и ЕКЗД. ЕНОЗД може да сключва договор и с външни доставчици на услуги в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приложими за институциите.

Член 33

Удостоверяване на решения

1.   Решенията на ЕНОЗД се удостоверяват с полагане на подписа на Европейския надзорен орган по защита на данните или на директора, както е предвидено в настоящото решение. Този подпис може да бъде ръчноположен или електронен.

2.   В случай на делегиране или заместване съгласно член 11 решенията се удостоверяват с полагане на подписа на лицето, на което е делегирано правомощието или на заместващото лице. Този подпис може да бъде ръчноположен или електронен.

Член 34

Работа от разстояние в ЕНОЗД и електронни документи

1.   С решение на Европейския надзорен орган по защита на данните ЕНОЗД може да въведе система за работа от разстояние за целия персонал или за част от него. Това решение следва да се съобщи на персонала и да се публикува на интернет страниците на ЕНОЗД и ЕКЗД.

2.   С решение на Европейския надзорен орган по защита на данните ЕНОЗД може да определя условията на валидност на електронните документи, електронните процедури и електронните средства за пренос на документи за целите на ЕНОЗД. Това решение следва да се съобщи на персонала и да се публикува на интернет страницата на ЕНОЗД.

3.   Следва да се проведе консултация с председателя на ЕКЗД, когато тези решения се отнасят до секретариата на ЕКЗД.

Член 35

Правила за определяне на срокове, дати и крайни срокове

ЕНОЗД следва да прилага правилата за определяне на срокове, дати и крайни срокове, установени с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (12).

ДЯЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Допълнителни мерки

Европейският надзорен орган по защита на данните може допълнително да уточнява разпоредбите на настоящото решение, като приема правила за изпълнение и допълнителни мерки, свързани с функционирането на ЕНОЗД.

Член 37

Отмяна на Решение 2013/504/ЕС на Европейския надзорен орган по защита на данните

Решение 2013/504/ЕС на Европейския надзорен орган по защита на данните (13) се отменя и се заменя с настоящото решение.

Член 38

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 май 2020 година.

За ЕНОЗД

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(3)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138).

(6)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.).

(7)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(9)  Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) от 1 март 2017 г. за назначаване на счетоводителя на Европейската комисия за счетоводител на ЕНОЗД

(10)  Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).

(11)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(12)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(13)  Решение 2013/504/ЕС на Европейския надзорен орган по защита на данните от 17 декември 2012 г. за приемане на процедурен правилник (ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 41).


Top