EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0285

Директива (EС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия

ST/14527/2019/INIT

OJ L 62, 2.3.2020, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/285/oj

2.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/13


ДИРЕКТИВА (EС) 2020/285 НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2020 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура, като има предвид, че:

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3) позволява на държавите членки да продължат да прилагат своите специални режими към малките предприятия в съответствие с общите разпоредби и с оглед на по-добрата хармонизация. Тези разпоредби обаче са остарели и не намаляват тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия, тъй като са били замислени за една обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), основана на облагане в държавата членка на произход.

(2)

В своя план за действие във връзка с ДДС Комисията обяви всеобхватен пакет за опростяване за малките предприятия, насочен към намаляване на понасяната от тях административна тежест и подпомагане на създаването на фискална среда, която да улеснява растежа им и развитието на трансграничната търговия. Пакетът за опростяване предполага преглед на специалния режим за малките предприятия, както е очертано в съобщението относно изпълнението на плана за действие във връзка с ДДС. Ето защо прегледът на специалния режим за малките предприятия представлява важен елемент на пакета от реформи, изложен в плана за действие във връзка с ДДС.

(3)

С цел да се разреши проблемът с несъразмерната тежест от привеждане в съответствие, която понасят освободените малки предприятия, за тях също следва да се предоставят определени мерки за опростяване.

(4)

Съгласно действащия специален режим за малките предприятия освобождаване може да бъде предоставено само за предприятията, установени в държавата членка, в която е дължим ДДС. Това оказва отрицателно въздействие върху конкурентоспособността в рамките на вътрешния пазар на неустановените в тази държава членка предприятия. С цел този проблем да бъде разрешен и да се избегнат други изкривявания малките предприятия, установени в държави членки, различни от тази, в която е дължим ДДС, следва също да могат да се ползват от освобождаването.

(5)

Когато дадено данъчнозадължено лице подлежи на редовния режим на ДДС в своята държава членка на установяване, но се възползва от освобождаване от ДДС за малките предприятия в друга държава членка, приспадането на данъка върху входящите ресурси следва да отразява връзката с облаганите доставки на данъчнозадълженото лице. Поради това, когато такива данъчнозадължени лица придобиват входящи ресурси в своята държава членка на установяване, които са свързани с освободени доставки в други държави членки, следва да не е възможно да се извършва приспадане на ДДС върху входящите ресурси.

(6)

Малките предприятия могат да се ползват от освобождаването само когато техният годишен оборот е под прага, прилаган от държавата членка, в която е дължим ДДС. При определянето на този праг държавите членки следва да съблюдават правилата за праговете, установени в Директива 2006/112/ЕО. Посочените правила, повечето от които са установени през 1977 г., вече не са подходящи.

(7)

За целите на опростяването редица държави членки са получили разрешение временно да прилагат праг, който е по-висок от разрешения съгласно Директива 2006/112/ЕО. Тъй като не е целесъобразно общите правила да продължават да бъдат променяни чрез мерки, предоставени чрез дерогация, правилата за праговете следва да бъдат актуализирани.

(8)

Държавите членки следва да могат да определят своите национални прагове за освобождаването на равнище, което отговаря най-добре на местните икономически и политически условия, при спазване на горната граница, установена в настоящата директива. Във връзка с това следва да бъде уточнено, че когато държавите членки прилагат различни прагове за отделните стопански сектори, това трябва да става въз основа на обективни критерии. Когато дадено данъчнозадължено лице има право да се възползва от повече от един секторен праг, държавите членки следва да гарантират, че данъчнозадълженото лице може да използва само един от тези прагове. Освен това те следва да гарантират, че при прилагането на техните прагове не се прави разлика между установени и неустановени данъчнозадължени лица.

(9)

Прагът на годишния оборот, който представлява основата за освобождаването, въведено със специалния режим, установен в настоящата директива, се състои само от общата стойност на доставките на стоки и услуги, извършени от малко предприятие в държавата членка, в която се предоставя освобождаването. Биха могли да възникнат изкривявания на конкуренцията, когато предприятие, което не е установено в тази държава членка, може да се ползва от такова освобождаване независимо от реализирания от него оборот в други държави членки. С цел да се смекчат тези изкривявания на конкуренцията и като предпазна мярка срещу загубата на данъчни приходи, единствено предприятията, чийто годишен оборот в Съюза е под определен праг, следва да могат да се ползват от освобождаване в държава членка, в която не са установени. Предприятията, чийто оборот в държавата членка, в която са установени, е под националния праг, следва да могат да продължат да извършват освободени доставки в тази държава членка независимо от оборота си, генериран в други държави членки, дори ако общият им оборот надвишава прага на Съюза.

(10)

За да се даде възможност за ефективен контрол на прилагането на освобождаването и да се гарантира, че държавите членки имат достъп до необходимата информация, данъчнозадължените лица, които желаят да се възползват от освобождаването в държава членка, в която не са установени, следва да бъдат задължени да уведомят предварително държавата членка, в която са установени. С цел опростяване и намаляване на разходите за привеждане в съответствие тези данъчнозадължени лица следва да бъдат идентифицирани с индивидуален номер само в държавата членка на установяване. Възможно е, но не е задължително, този номер да бъде индивидуалният идентификационен номер за целите на ДДС.

(11)

За да се осигури правилното функциониране и мониторинг на освобождаването, и своевременното предаване на информация, следва ясно да се изложат задълженията за отчитане на данъчнозадължени лица, които се възползват от освобождаването в държава членка, в която не са установени. Това следва да дава възможност на данъчнозадължените лица, които отговарят на изискванията, да бъдат освобождавани от тези задължения и от задължението за регистрация в държави членки, различни от държавата членка на установяване. Когато тези неустановени данъчнозадължени лица не отговарят на определените специално за тях задължения за отчитане, държавите членки следва обаче да могат да изискват те да спазват общите задължения за регистрация по ДДС и задължения за отчитане, съдържащи се в националните закони за ДДС.

(12)

За да се избегнат несъответствията при изчисляването на годишния оборот в държава членка, който служи като отправна точка за прилагане на освобождаването, както и на годишния оборот в Съюза, следва да бъдат уточнени елементите на оборота, които се вземат под внимание.

(13)

С цел да се предотврати заобикалянето на правилата относно освобождаването за малките предприятия и да се запази целта на това освобождаване, данъчнозадълженото лице, независимо дали е установено в държавата членка, предоставяща освобождаването, не следва да може да се ползва от освобождаването, ако националният праг, определен в тази държава членка, е бил надвишен през предходната календарна година. По същите причини данъчнозадължено лице, което не е установено в държавата членка, предоставяща освобождаването, не следва да може се ползва от освобождаването, когато прагът на годишния оборот в Съюза е бил надвишен през предходната календарна година.

(14)

За да се осигури постепенен преход от освобождаване към данъчно облагане за малките предприятия, на данъчнозадължените лица следва да бъде позволено да продължат да се ползват от освобождаването на малки предприятия за ограничен период от време, ако техният оборот не надвишава националния праг на освобождаването с повече от определен процент от този праг. Тъй като равнището на прилаганите прагове може да се различава в държавите членки, държавите членки следва да могат да изберат да прилагат един от двата предложени процента, доколкото прилагането на този процент не води до това оборотът на освободеното данъчнозадължено лице да надвишава определен фиксиран размер. Когато по време на дадена календарна година прагът на годишния оборот в Съюза бъде надвишен, е необходимо, с оглед на функцията на прага като предпазна мярка срещу загубата на приходи, освобождаването да спре да се прилага от този момент.

(15)

Когато се прилага освобождаване, малките предприятия, които се възползват от освобождаването в държавата членка на установяване, следва най-малкото да имат достъп до процедура за регистрация по ДДС в рамките на определен период от време. Държавите членки следва да имат възможност да удължават този срок в специални случаи, когато са необходими задълбочени проверки с цел предотвратяване на неплащането или избягването на данъци.

(16)

Малките предприятия, които се възползват от освобождаването в държавата членка на установяване, следва най-малкото да имат достъп до опростени задължения за отчитане.

(17)

Освен че предоставят освобождаване от ДДС, специалните режими дават възможност и за прагови освобождавания. Праговите освобождавания създават усложнения и не допринасят много за намаляване на тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия. Поради това тази мярка следва да отпадне.

(18)

Държавите членки следва да могат да предоставят на данъчнозадължените лица правото да избират между общия режим на ДДС и специалния режим за малките предприятия. Ако данъчнозадълженото лице упражнява това право, е целесъобразно държавите членки да определят подробните правила и условия за упражняването на този избор.

(19)

Настоящата директива следва да не включва нови изисквания за регистрация или за отчитане за малките предприятия, които се възползват от освобождаването само в държавата членка на установяване.

(20)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се намали тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (4) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(22)

За да се гарантира, че посочените в Директива 2006/112/ЕО мерки за опростяване по отношение на специалния режим за малките предприятия могат да бъдат наблюдавани по подходящ начин, е необходимо да се измени Регламент (ЕС) № 904/2010 (5), така че съответните компетентни органи на държавите членки да имат автоматичен достъп до събираните данни от данъчнозадължените лица, които се ползват от освобождаването от ДДС за малките предприятия.

(23)

За да се предостави лесен достъп на малките предприятия до разпоредбите относно специалния режим за малките предприятия във всяка държава членка, тези разпоредби следва да бъдат публикувани на уебсайта на Комисията.

(24)

Комитетът на регионите прие становище на 10 октомври 2018 г. (6)

(25)

Поради това Директива 2006/112/ЕО и Регламент (ЕС) № 904/2010 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2006/112/ЕО

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, буква б) подточка i) се заменя със следното:

„i)

данъчнозадължено лице, действащо в това си качество, или данъчно незадължено юридическо лице, когато продавачът е данъчнозадължено лице, действащо в това си качество, което не отговаря на условията за освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284, и което не попада в обхвата на член 33 или член 36;“.

2)

Член 139 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 1, не се прилага за доставката на стоки, извършвана от данъчнозадължени лица, които – в рамките на държавата членка, в която се извършва доставката – попадат в обхвата на освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 2, буква б), не се прилага за доставката на продукти, подлежащи на облагане с акциз, извършвана от данъчнозадължени лица, които – в рамките на държавата членка, в която се извършва доставката – попадат в обхвата на освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284.“

3)

Член 167а се изменя както следва:

а)

втора алинея се заменя със следното:

„Държавите членки, които прилагат незадължителния режим, посочен в първа алинея, определят праг за данъчнозадължените лица, използващи този режим на своя територия, въз основа на годишния оборот на данъчнозадълженото лице, изчислен в съответствие с член 288. Този праг не може да надвишава 2 000 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута.“;

б)

трета алинея се заличава.

4)

В член 169 буква а) се заменя със следното:

„а)

сделки, различни от освободените съгласно член 284, които са свързани с дейностите, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея, и които се извършват извън държавата членка, в която този данък се дължи или е платен, по отношение на която ДДС би могъл да бъде приспаднат, ако те са били извършени на територията на тази държава членка;“.

5)

В член 220а, параграф 1 се добавя следната буква:

„в)

когато данъчнозадълженото лице се ползва от освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284.“

6)

В член 270 буква а) се заменя със следното:

„а)

общата годишна стойност без ДДС на техните доставки на стоки и услуги не надвишава с повече от 35 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута размера на годишния оборот, който се използва за референтен за данъчнозадължените лица, обхванати от освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284;“.

7)

В член 272, параграф 1 се заличава буква г).

8)

В дял XII, глава 1 се вмъква следният раздел:

Раздел -1

Определения

Член 280a

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

1)

„годишен оборот в държавата членка“ означава общата годишна стойност на доставките на стоки и услуги без ДДС, извършени от едно данъчнозадължено лице в тази държава членка в рамките на една календарна година;

2)

„годишен оборот в Съюза“ означава общата годишна стойност на доставките на стоки и услуги без ДДС, извършени от едно данъчнозадължено лице на територията на Общността в рамките на една календарна година.“

9)

Заглавието на дял ХII, глава 1, раздел 2 се заменя със следното:

„Освобождавания“.

10)

Член 282 се заменя със следното:

„Член 282

Освобождаванията, предвидени в настоящия раздел, се прилагат по отношение на доставките на стоки и услуги, извършени от малките предприятия.“

11)

В член 283, параграф 1 се заличава буква в).

12)

Член 284 се заменя със следното:

„Член 284

1.   Държавите членки могат да освободят доставките на стоки и услуги, извършени на тяхната територия от данъчнозадължени лица, които са установени на същата територия и чийто годишен оборот в държавата членка, свързан с тези доставки, не надвишава прага, определен от тези държави членки за прилагането на посоченото освобождаване. Този праг обаче не може да надвишава 85 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута.

Държавите членки могат да определят различни прагове за различните стопански сектори въз основа на обективни критерии. Никой от тези прагове обаче не може да надвишава 85 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута.

Държавите членки гарантират, че дадено данъчнозадължено лице, което има право да се възползва от повече от един секторен праг, може да използва само един от тези прагове.

Праговете, установени от държава членка, не правят разграничение между установени и неустановени в тази държава членка данъчнозадължени лица.

2.   Държавите членки, които прилагат освобождаването съгласно параграф 1, предоставят такова освобождаване също и за доставките на стоки и услуги, извършени на тяхната територия от данъчнозадължени лица, установени в друга държава членка, когато са изпълнени следните условия:

а)

годишният оборот в Съюза на посоченото данъчнозадължено лице не надвишава 100 000 EUR;

б)

стойността на доставките в държавата членка, в която данъчнозадълженото лице не е установено, не надвишава приложимия в тази държава членка праг за предоставяне на освобождаване за установените в същата държава членка данъчнозадължени лица.

3.   Независимо от член 292б, за да може данъчнозадълженото лице да се ползва от освобождаването в държава членка, в която това данъчнозадължено лице не е установено, то трябва:

а)

предварително да уведоми държавата членка на установяване, и

б)

да бъде идентифицирано за целите на прилагането на освобождаването с индивидуален номер само в държавата членка на установяване.

Държавите членки могат да използват индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС, който вече е определен за данъчнозадълженото лице по отношение на неговите задължения съгласно вътрешната система, или да прилагат структурата на номер по ДДС или на друг номер за целите на идентификацията, посочена в първа алинея, буква б).

Индивидуалният идентификационен номер, посочен в първа алинея, буква б), има окончание „EX“ или окончанието „EX“ се добавя към този номер.

4.   Данъчнозадълженото лице информира предварително държавата членка на установяване, посредством актуализация на предварително уведомление, за всички промени в информацията, предоставена преди това в съответствие с параграф 3, първа алинея, включително за намерението да се възползва от освобождаването в държава членка или държави членки, различни от посочените в предварителното уведомление, и за решението да престане да прилага схемата за освобождаване в държава членка или държави членки, в които данъчнозадълженото лице не е установено.

Прекратяването поражда действие от първия ден на следващото календарно тримесечие след получаването на информацията от данъчнозадълженото лице или – когато тази информация е получена през последния месец на календарното тримесечие – от първия ден на втория месец от следващото календарно тримесечие.

5.   Освобождаването се прилага по отношение на държавата членка, в която данъчнозадълженото лице не е установено и където данъчнозадълженото лице възнамерява да се възползва от освобождаването, съгласно:

а)

предварително уведомление – от датата на уведомяване на данъчнозадълженото лице за индивидуалния идентификационен номер от държавата членка на установяване; или

б)

актуализация на предварително уведомление – от датата на потвърждаване на номера на данъчнозадълженото лице в резултат на негово актуализиране от държавата членка на установяване.

Датата, посочена в първа алинея, е не по-късно от 35 работни дни след получаването на уведомлението или на актуализацията на уведомлението, посочени в параграф 3, първа алинея и в параграф 4, първа алинея, с изключение на конкретни случаи, когато с цел предотвратяване на отклонението от данъчно облагане или избягването на данъци държавите членки може да се нуждаят от допълнително време, за да извършат необходимите проверки.

6.   Равностойността в национална валута на сумата, посочена в настоящия член, се изчислява, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка на 18 януари 2018 г.“.

13)

Вмъкват се следните членове:

„Член 284a

1.   Предварителното уведомление, посочено в член 284, параграф 3, първа алинея, буква а), съдържа най-малко следната информация:

а)

името, дейността, правната форма и адреса на данъчнозадълженото лице;

б)

държавата членка или държавите членки, в които данъчнозадълженото лице възнамерява да се възползва от освобождаването;

в)

общата стойност на доставките на стоки и/или услуги, извършени в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице, и във всяка от останалите държави членки през предходната календарна година;

г)

общата стойност на доставките на стоки и/или услуги, извършени в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице, и във всяка от останалите държави членки през текущата календарна година преди уведомлението.

Информацията, посочена в първа алинея, буква в) от настоящия параграф, трябва да бъде предоставена за всяка предходна календарна година от периода, посочен в член 288а, параграф 1, първа алинея, по отношение на всяка държава членка, която прилага предвидената там възможност.

2.   Когато данъчнозадълженото лице информира държавата членка на установяване в съответствие с член 284, параграф 4, че възнамерява да се възползва от освобождаването в държава членка или държави членки, различни от посочените в предварителното уведомление, това лице не е задължено да предоставя информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, доколкото тази информация вече е била включена в докладите, представени преди това в съответствие с член 284б.

Актуализацията на предварителното уведомление, предвидена в първа алинея, включва индивидуалния идентификационен номер, посочен в член 284, параграф 3, буква б).

Член 284б

1.   Данъчнозадължено лице, което се ползва от освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, в държава членка, в която не е установено в съответствие с процедурата по член 284, параграфи 3 и 4, докладва на държавата членка на установяване за всяко календарно тримесечие следната информация, включително индивидуалния идентификационен номер, посочен в член 284, параграф 3, буква б):

а)

общата стойност на доставките, извършени през календарното тримесечие в държавата членка на установяване, или „0“, ако не са извършвани доставки;

б)

общата стойност на доставките, извършени през календарното тримесечие във всяка от държавите членки, различна от държавата членка на установяване, или „0“, ако не са извършвани доставки.

2.   Данъчнозадълженото лице съобщава информацията, посочена в параграф 1, в срок от един месец след края на календарното тримесечие.

3.   Когато прагът на годишния оборот в Съюза, посочен в член 284, параграф 2, буква а), бъде превишен, данъчнозадълженото лице информира държавата членка на установяване в срок от 15 работни дни. Същевременно от данъчнозадълженото лице се изисква да докладва за стойността на доставките, посочени в параграф 1, които са били извършени от началото на текущото календарно тримесечие до датата на надхвърлянето на прага на годишния оборот в Съюза.

Член 284в

1.   За целите на член 284а, параграф 1, букви в) и г) и член 284б, параграф 1 се прилага следното:

а)

стойностите се състоят от сумите, изброени в член 288;

б)

стойностите са деноминирани в евро;

в)

когато държавата членка, която предоставя освобождаването, прилага различни прагове, както е посочено в член 284, параграф 1, втора алинея, данъчнозадълженото лице е задължено да докладва на тази държава членка поотделно общата стойност на доставките на стоки и/или услуги по отношение на всеки праг, който може да е приложим.

За целите на първа алинея, буква б) държавите членки, които не са въвели еврото, могат да поискат стойностите да са изразени в тяхната национална валута. Ако доставките са извършвани в други валути, данъчнозадълженото лице използва обменния курс, приложим в първия ден от календарната година. Конвертирането се извършва, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или — ако няма публикуван такъв за този ден — за следващия ден, за който има публикуван.

2.   Държавата членка на установяване може да поиска информацията, посочена в член 284, параграфи 3 и 4, както и в член 284б, параграфи 1 и 3, да бъде предоставена по електронен път в съответствие с установените от тази държава членка условия.

Член 284г

1.   От данъчнозадължено лице, което се ползва от освобождаването в държава членка, в която това данъчнозадължено лице не е установено, по отношение на доставките, обхванати от освобождаването в тази държава членка, не се изисква:

а)

да е регистрирано за целите на ДДС съгласно членове 213 и 214;

б)

да подава справка-декларация за ДДС съгласно член 250.

2.   От данъчнозадължено лице, ползващо се от освобождаването в държавата членка на установяване и в друга държава членка, в която това данъчнозадължено лице не е установено, по отношение на доставките, обхванати от освобождаването в държавата членка на установяване, не се изисква да подава справка-декларация за ДДС съгласно член 250.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, когато данъчнозадължено лице не спазва правилата, предвидени в член 284б, държавите членки могат да поискат това данъчнозадължено лице да изпълни задължения във връзка с ДДС, като посочените в параграф 1 от настоящия член.

Член 284д

Държавата членка на установяване незабавно деактивира идентификационния номер, посочен в член 284, параграф 3, буква б), или – ако данъчнозадълженото лице продължава да се ползва от освобождаването в друга държава членка или други държави членки – адаптира информацията, получена съгласно член 284, параграфи 3 и 4 по отношение на съответната(ите) държава(и) членка(и) в следните случаи:

а)

общата стойност на доставките, отчетени от данъчнозадълженото лице, превишава сумата, посочена в член 284, параграф 2, буква а);

б)

държавата членка, предоставяща освобождаването, е съобщила, че данъчнозадълженото лице не отговаря на условията за освобождаване или освобождаването е престанало да се прилага в тази държава членка;

в)

данъчнозадълженото лице е информирало за решението си да спре да се ползва от освобождаването; или

г)

данъчнозадълженото лице е информирало или по друг начин може да се приеме, че дейността му е прекратена.“

14)

Членове 285, 286 и 287 се заличават.

15)

Член 288 се заменя със следното:

„Член 288

1.   Годишният оборот, който служи за референтен при прилагане на освобождаването, предвидено в член 284, се състои от следните суми без ДДС:

а)

стойността на доставките на стоки и услуги, доколкото те биха били облагани, ако бяха извършени от неосвободено данъчнозадължено лице;

б)

стойността на освободените от данък сделки с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап, по силата на член 110 или 111 или член 125, параграф 1;

в)

стойността на освободените от данък сделки съгласно членове 146—149 и членове 151, 152 и 153;

г)

стойността на освободените от данък сделки по силата на член 138, когато предвиденото в посочения член освобождаване се прилага;

д)

стойността на сделките с недвижими имоти, финансовите сделки по член 135, параграф 1, букви б) – ж) и застрахователните и презастрахователните услуги, освен ако тези сделки са спомагателни сделки.

2.   Разпореждането с материални или нематериални дълготрайни активи на данъчнозадължено лице не се взема предвид за целите на изчисляването на оборота, посочен в параграф 1.“

16)

Вмъква се следният член 288a:

„Член 288a

1.   Данъчнозадълженото лице, независимо дали е установено в държавата членка, предоставяща освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, не може да се ползва от освобождаване за период от една календарна година, ако определеният в съответствие с посочения параграф праг е бил надвишен през предходната календарна година. Държава членка, предоставяща освобождаването, може да удължи този период до две календарни години.

Когато през дадена календарна година прагът, посочен в член 284, параграф 1, бъде надвишен със:

а)

не повече от 10%, данъчнозадълженото лице може да продължи да се ползва от освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1 през същата календарна година;

б)

повече от 10%, освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, престава да се прилага от този момент.

Независимо от втора алинея, букви а) и б) държавите членки могат да решат да изберат таван от 25% или да предпочетат варианта да позволят на данъчно задълженото лице да продължи да се ползва от освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, без прилагането на таван през календарната година, в която прагът е надвишен. Въпреки това, прилагането на този таван или вариант не може да има за резултат освобождаване на данъчнозадължено лице, чийто оборот в рамките на държавата членка, предоставяща освобождаването, надвишава 100 000 EUR.

Чрез дерогация от втора и трета алинея държавите членки могат да постановят освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, да престане да се прилага, считано от датата, на която е превишен прагът, установен в съответствие с посочения параграф.

2.   Данъчнозадължено лице, неустановено в държавата членка, която предоставя освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, не може да се ползва от това освобождаване, когато прагът на годишния оборот в Съюза, посочен в член 284, параграф 2, буква а), е бил превишен през предходната календарна година.

Когато през дадена календарна година се превиши прагът на годишния оборот в Съюза, посочен в член 284, параграф 2, буква а), освобождаването, предвидено в член 284, параграф 1, предоставено на данъчнозадължено лице, което не е установено в държавата членка, предоставяща освобождаването, престава да се прилага от този момент.

3.   Равностойността в национална валута на сумата, посочена в параграф 1, се изчислява, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка на 18 януари 2018 г.“.

17)

В член 290 второто изречение се заменя със следното:

„Държавите членки могат да определят подробни правила и условия за прилагането на тази възможност.“

18)

Членове 291 и 292 се заличават.

19)

В дял XII, глава 1 се добавя следният раздел 2а:

Раздел 2а

Опростяване на задълженията за освободените малки предприятия

Член 292a

За целите на настоящия раздел „освободено малко предприятие“ означава всяко данъчнозадължено лице, което се ползва от освобождаването в държавата членка, в която е дължим ДДС, съгласно предвиденото в член 284, параграфи 1 и 2.

Член 292б

Без да се засяга член 284, параграф 3, държавите членки могат да освобождават малките предприятия, установени на тяхна територия, които се ползват от освобождаването само на тази територия, от задължението да обявят началото на дейността си съгласно член 213 и да бъдат идентифицирани чрез индивидуален номер съгласно член 214, с изключение на случаите, когато тези предприятия извършват сделки, попадащи в обхвата на член 214, букви б), г) или д).

Когато не се упражнява възможността, посочена в първа алинея, държавите членки въвеждат процедура за идентифициране на тези освободени малки предприятия чрез индивидуален номер. Процедурата за идентифициране не отнема повече от 15 работни дни, освен в конкретни случаи, когато с цел предотвратяване на отклонение от данъчно облагане или избягване на данъци държавите членки могат да се нуждаят от допълнително време, за да извършат необходимите проверки.

Член 292в

Държавите членки могат да премахнат за освободените малки предприятия, установени на тяхна територия, които се ползват от освобождаването само на тази територия, задължението да подават справка-декларация за ДДС по силата на член 250.

Когато не се упражнява възможността, посочена в първа алинея, държавите членки позволяват на такива освободени малки предприятия да подават опростена справка-декларация за ДДС, която да обхваща периода от една календарна година. При все това освободените малки предприятия могат да изберат да бъде приложен данъчният период, определен в съответствие с член 252.

Член 292г

Държавите членки могат да премахнат за освободените малки предприятия някои или всички задължения, посочени в членове 217 — 271.“

20)

В дял XII, глава 1 раздел 3 се заличава.

21)

В член 314 буква в) се заменя със следното:

„в)

друго данъчнозадължено лице, доколкото доставката на стоки, извършена от това данъчнозадължено лице, попада в обхвата на освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284, и е свързана с дълготрайни активи;“;

22)

В член 334 буква в) се заменя със следното:

„в)

друго данъчнозадължено лице, доколкото доставката на стоки, извършена от това данъчнозадължено лице в съответствие с договор, съгласно който при продажба на тези стоки е дължима комисиона, попада в обхвата на освобождаването за малките предприятия, предвидено в член 284, и е свързана с дълготрайни активи;“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 904/2010

Регламент (ЕС) № 904/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква:

„ж)

информацията, която събира в съответствие с член 284, параграфи 3 и 4, и член 284б от Директива 2006/112/ЕО.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение техническите подробности, свързани с извършването на автоматично запитване във връзка с информацията по параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“

2)

В член 21 се вмъква следният параграф:

„2б.   По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква ж) се предоставя достъп най-малко до следните данни:

а)

индивидуалните идентификационни номера на освободените данъчнозадължени лица, издадени от държавата членка, предоставяща информацията;

б)

име, дейност, правна форма и адрес на освободените данъчнозадължени лица, идентифицирани с индивидуалния идентификационен номер, посочен в буква а);

в)

държавата членка или държавите членки, в които данъчнозадълженото лице се ползва от освобождаването;

г)

датата, на която освобождаването по отношение на данъчнозадълженото лице започва да се прилага в дадена държава членка или държави членки;

д)

информацията, посочена в член 284а, параграф 1, първа алинея, букви в) и г) от Директива 2006/112/ЕО;

е)

общата стойност на доставките на стоки и/или услуги за календарно тримесечие, извършени от всяко данъчнозадължено лице, което притежава индивидуален идентификационен номер, посочен в буква а), в държавата членка, в която данъчнозадълженото лице е установено;

ж)

общата стойност на доставките на стоки и/или услуги за календарно тримесечие, извършени от всяко данъчнозадължено лице, което притежава индивидуален идентификационен номер, посочен в буква а), във всяка държава членка, различна от тази, в която данъчнозадълженото лице е установено;

з)

датата, на която годишният оборот в Съюза на данъчнозадълженото лице е надвишил сумата, посочена в член 284, параграф 2, буква а) от Директива 2006/112/ЕО;

и)

датата, на която решението на данъчнозадълженото лице за доброволно прекратяване на прилагането на освобождаването поражда действие, и държавата членка или държавите членки, в които прекратяването поражда действие;

й)

датата, на която дейностите на данъчно задълженото лице са прекратени, и съответната държава членка или държави членки.

Стойностите, посочени в букви д) — ж) от първа алинея, се определят поотделно за всеки праг, който може да бъде приложим съгласно член 284, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО.“

3)

В член 31 се вмъква следният параграф:

„2а.   Всяка държава членка предоставя потвърждение по електронен път, че данъчнозадълженото лице, на което е издаден индивидуалният идентификационен номер по член 284, параграф 3 от Директива 2006/112/ЕО, е освободено малко предприятие. Потвърждението определя държавата членка или държавите членки, в които данъчнозадълженото лице се ползва от освобождаването.“

4)

В член 32 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Въз основа на предоставената от всяка държава членка информация Комисията публикува на своя уебсайт данни за разпоредбите, одобрени от всяка държава членка, с които се транспонира член 167а, дял XI, глава 3 и дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО.“

5)

Вмъква се следната глава:

ГЛАВА Xa

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ ПО ДЯЛ ХII, ГЛАВА 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО

Член 37a

1.   Държавата членка на установяване предава следната информация, по електронен път на компетентните органи на другите държави членки, които предоставят освобождаването в срок от 15 работни дни от датата, на която информацията стане налична:

а)

по отношение на данъчнозадължените лица, които са подали предварително уведомление или актуализация на уведомлението, посочено в член 284, параграф 3 или 4 от Директива 2006/112/ЕО — информацията, посочена в член 21, параграф 2б, букви а) и г) от настоящия регламент;

б)

по отношение на данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот в Съюза е надвишил сумата, посочена в член 284, параграф 2, буква а) от Директива 2006/112/ЕО — информацията, посочена в член 21, параграф 2б, букви а) и з) от настоящия регламент;

в)

по отношение на данъчнозадължените лица, които не са спазили правилата, предвидени в член 284б от Директива 2006/112/ЕО — установяването на това неспазване и информацията, посочена в член 21, параграф 2б, буква а) от настоящия регламент.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение техническите подробности, включително общо електронно съобщение, чрез които информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се предоставя. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

Член 37б

1.   Държавата членка, в която данъчнозадълженото лице е подало предварително уведомление или последваща актуализация в съответствие с член 284, параграф 3 или 4 от Директива 2006/112/ЕО, преди да идентифицира данъчнозадълженото лице или при потвърждение на индивидуалния идентификационен номер на данъчнозадълженото лице, изчислява въз основа на общата стойност на доставките, отчетени от данъчнозадълженото лице, че прагът на годишния оборот в Съюза, посочен в член 284, параграф 2, буква а) от посочената директива, не е бил превишен през текущата или предходната календарна година.

2.   Държавата членка, която предоставя освобождаването, в рамките на 15 работни дни след получаване на информацията, посочена в член 37а, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, потвърждава по електронен път на компетентните органи на държавата членка на установяване, въз основа на общата стойност на доставките, отчетени от данъчнозадълженото лице, че прагът на годишния оборот, посочен в член 284, параграф 2, буква б) от Директива 2006/112/ЕО, не е бил превишен през текущата календарна година и че са изпълнени условията, посочени в член 288а, параграф 1 от посочената директива.

3.   Държавата членка, която предоставя освобождаването, уведомява незабавно по електронен път компетентните органи на държавата членка на установяване, за датата, на която данъчнозадълженото лице е престанало да отговаря на условията за освобождаване по член 288а, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО.

4.   Комисията, чрез актове за изпълнение, приема техническите подробности, включително общото електронно съобщение, за уведомленията по параграфи 2 и 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“

Член 3

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 31 декември 2024 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1 от настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2025 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с член 1 от настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 се прилага от 1 януари 2025 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2020 година.

За Съвета

Председател

Z. MARIĆ


(1)  Становище от 11 септември 2018 г. и становище от 15 януари 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 283, 10.8.2018 г., стр. 35.

(3)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(4)  OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(5)  Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).

(6)  OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 43.


Top