EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2252

Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 година относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

OJ L 444, 31.12.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/oj

31.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 444/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2252 НА СЪВЕТА

от 29 декември 2020 година

относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ("Обединеното кралство") нотифицира Европейския съвет съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) за намерението си да се оттегли от Съюза и от Европейската общност за атомна енергия.

(2)

На 30 януари 2020 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2020/135 относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (1) („Споразумението за оттегляне“). Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г.

(3)

На 25 февруари 2020 г. Съветът прие Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 (2), с което Комисията беше упълномощена да започне преговори за ново споразумение за партньорство с Обединеното кралство. Преговорите бяха проведени в съответствие с указанията за водене на преговори на Съвета от 25 февруари 2020 г.

(4)

Преговорите доведоха до Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, („Споразумението за търговия и сътрудничество “), до Споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация („Споразумението за сигурността на информацията“) и до Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели („Споразумението относно ядрената енергия“).

(5)

Споразумението за търговия и сътрудничество създава основата за широки отношения между Съюза и Обединеното кралство, включващи реципрочни права и задължения, общи действия и специални процедури. Споразумението за сигурността на информацията е допълващо споразумение към Споразумението за търговия и сътрудничество, неразривно свързано с него, по-специално по отношение на датите за начало на прилагането му и прекратяването му. Поради това решението за подписване на Споразумението за търговия и сътрудничество и на Споразумението за сигурността на информацията („Споразуменията“) следва да се основава на правното основание за установяване на асоцииране, позволяващо на Съюза да поема задължения във всички области, попадащи в обхвата на Договорите.

(6)

Предвид изключителния и уникален характер на Споразумението за търговия и сътрудничество, което представлява всеобхватно споразумение с държава, оттеглила се от Съюза, с настоящото Съветът решава да използва възможността Съюзът да упражнява своята външна компетентност по отношение на Обединеното кралство.

(7)

Целесъобразно е да се определят редът и условията за представителството на Съюза в Съвета за партньорство и в комитетите, създадени със Споразумението за търговия и сътрудничество. Съгласно предвиденото в член 17, параграф 1 от ДЕС, Комисията представлява Съюза и изразява позициите на Съюза, установени от Съвета в съответствие с Договорите. Съветът осъществява своите функции по определяне на политиките и координиране, както са предвидени в член 16, параграф 1 от ДЕС, като установява позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в Съвета за партньорство и комитетите, създадени със Споразумението за търговия и сътрудничество. Освен това, когато Съветът за партньорство или комитетите, създадени със Споразумението за търговия и сътрудничество, имат за задача да приемат актове с правно действие, позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в тези органи, се установяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(8)

Всяка държава членка следва да има възможността да изпрати един представител, който да придружава представителя на Комисията, като част от делегацията на Съюза, на заседанията на Съвета за партньорство и на други съвместни органи, създадени по Споразумението за търговия и сътрудничество.

(9)

С цел да се даде възможност на Съюза да предприема бързи и ефективни действия за защита на своите интереси в съответствие със Споразумението за търговия и сътрудничество, и до приемането и влизането в сила в Съюза на конкретен законодателен акт, с който се урежда приемането на коригиращи мерки съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество, Комисията следва да бъде оправомощена да предприема коригиращи мерки, като например спиране на изпълнението на задълженията по Споразумението за търговия и сътрудничество или по евентуално допълващо споразумение, в случай на нарушения на определени разпоредби на Споразумението за търговия и сътрудничество, или в случай на неизпълнение на определени условия, по-специално в областта на търговията със стоки, еднаквите условия на конкуренция, автомобилния транспорт, въздушния транспорт, рибарството и програмите на Съюза, определени в Споразумението за търговия и сътрудничество, както и да предприема коригиращи мерки, мерки за възстановяване на баланса и контрамерки. Комисията следва своевременно да предостави пълна информация на Съвета за намерението си да приеме такива мерки, за да се даде възможност за пълноценен обмен на мнения в Съвета. Комисията следва да взема предвид във възможно най-голяма степен изразените мнения. Една или повече държави членки могат да поискат от Комисията да приеме такива мерки. Ако Комисията не даде положителен отговор на такова искане, тя следва своевременно да информира Съвета за основанията за това.

(10)

За да се даде възможност на Съюза да реагира своевременно когато съответните условия вече не са изпълнени, Комисията следва да бъде оправомощена да взема определени решения за спиране на действието на предимствата, предоставени на Обединеното кралство съгласно приложението относно биологичните продукти и приложението относно лекарствените продукти. Комисията следва своевременно да предоставя пълна информация на Съвета за намерението си да приеме такива мерки с цел да се даде възможност за пълноценен обмен на мнения в Съвета. Комисията следва да взема предвид във възможно най-голяма степен изразените мнения. Една или повече държави членки могат да поискат от Комисията да приеме такива мерки. Ако Комисията не даде положителен отговор на такова искане, тя следва своевременно да информира Съвета за основанията за това.

(11)

Когато е необходимо Съюзът да предприеме действия, за да спази Споразуменията, такива действия трябва да се предприемат в съответствие с Договорите, като същевременно се зачитат границите на правомощията, предоставени на всяка институция на Съюза. Поради това Комисията е тази, която трябва да предостави на Обединеното кралство информацията или нотификациите, изисквани в Споразуменията, освен когато в Споразуменията се посочват други конкретни институции, органи, служби и агенции на Съюза, и да се консултира с Обединеното кралство по конкретни въпроси. Комисията трябва също да представлява Съюза пред арбитражния съд, когато даден спор е отнесен за арбитраж в съответствие със Споразумението за търговия и сътрудничество. В съответствие със задължението за лоялно сътрудничество, посочен в член 4, параграф 3 от ДЕС, Комисията следва да се консултира предварително със Съвета, например като му представи главните насоки на планираното изявление на Съюза пред арбитражния съд и вземе предвид във възможно най-голяма степен направените от Съвета коментари.

(12)

Споразумението за търговия и сътрудничество не изключва възможността държавите членки да сключват двустранни договорености или споразумения с Обединеното кралство по конкретни въпроси от обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество в областта на въздушния транспорт, административното сътрудничество в областта на митниците и ДДС, и социалната сигурност при определени условия.

(13)

Следователно е необходимо да се определи рамка, която да бъде следвана от държавите членки, когато те решат да сключат двустранна договореност или споразумение с Обединеното кралство в областта на въздушния транспорт, административното сътрудничество в областта на митниците и ДДС, и социалната сигурност, включително условията и процедурата, съгласно които държавите членки договарят и сключват такива двустранни договорености или споразумения, за да се гарантира, че тези договорености или споразумения са съвместими с целта на Споразумението за търговия и сътрудничество и с правото на Съюза и вземат под внимание вътрешния пазар и по-широките интереси на Съюза. Освен това, държавите членки, които възнамеряват да договарят и сключват двустранни договорености с Обединеното кралство в области, които не са в обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, следва да информират Комисията за намеренията си и за напредъка в преговорите, при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество.

(14)

Припомня се, че в съответствие с член FINPROV.1, параграф 3 от Споразумението за търговия и сътрудничество и съобразно Декларацията на Европейския съвет и на Европейската комисия относно териториалния обхват на бъдещите споразумения, включена в протокола от заседанието на Европейския съвет от 25 ноември 2018 г., Споразумението за търговия и сътрудничество не се прилага за Гибралтар, нито има последици на тази територия. Както е предвидено в същата декларация, „това обаче не изключва възможността за отделни споразумения между Съюза и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар“ и „без да се засяга компетентността на Съюза и при пълно зачитане на териториалната цялост на неговите държави членки, гарантирана от член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, за тези отделни споразумения ще е необходимо предварителното съгласие на Кралство Испания.“

(15)

Упражняването на компетентността на Съюза чрез Споразумението за търговия и сътрудничество не засяга съответните компетентности на Съюза и на държавите членки по отношение всякакви текущи или бъдещи преговори за, или подписване или сключване на международни споразумения с която и да е друга трета държава, или по отношение всякакви бъдещи преговори за, или подписване или сключване на допълващи споразумения, посочени в член COMPROV.2 [Допълващи споразумения] от Споразумението за търговия и сътрудничество.

(16)

В качеството си на държава, която се е оттеглила от Съюза, Обединеното кралство се намира в различно и изключително положение по отношение на Съюза в сравнение с други трети държави, с които Съюзът е договорил или сключил споразумения. Съгласно Споразумението за оттегляне, правото на Съюза се прилага във и по отношение на Обединеното кралство по време на преходния период и следователно при изтичането на този период основата за сътрудничеството с държавите — членки на Съюза, е на много високо равнище, особено по отношение на вътрешния пазар, общата политика в областта на рибарството и свободата, сигурността и правосъдието. Преходният период приключва на 31 декември 2020 г., след което разпоредбите по други въпроси на оттеглянето, предвидени в Споразумението за оттегляне, ще уредят гладкото приключване на такова сътрудничество в редица области. Ако Споразуменията не влязат в сила от 1 януари 2021 г., сътрудничеството между Съюза и Обединеното кралство ще се понижи до равнище, което не е нито желателно, нито в интерес на Съюза, а това ще породи смущения в отношенията между Съюза и Обединеното кралство. Тези смущения биха могли да бъдат ограничени чрез временното прилагане на Споразуменията.

(17)

Ето защо, като се има предвид изключителното положение, в което се намира Обединеното кралство по отношение на Съюза, неотложният характер на ситуацията, при която преходният период приключва на 31 декември 2020 г., както и необходимостта да се даде достатъчно време на Европейския парламент и на Съвета да упражнят подходящ контрол на предвиденото решение за сключване на Споразуменията и на текстовете на Споразуменията, Споразуменията следва да се прилагат временно до приключването на процедурите, необходими за влизането им в сила.

(18)

Поради факта, че преговорите по Споразуменията приключиха много късно, само седем дни преди края на преходния период, не беше възможно да се пристъпи към окончателната правно-езикова редакция на текстовете на Споразуменията преди тяхното подписване. Ето защо веднага след подписването на Споразуменията, страните следва да пристъпят към окончателната правно-езикова редакция на текстовете на Споразуменията на всички 24 автентични езици. Тази правно-езикова редакция следва да приключи своевременно. След това страните следва да разменят дипломатически ноти, с които да удостоверят за автентични и окончателни тези редактирани текстове на Споразуменията на всички тези езици. Тези редактирани текстове следва да заменят ab initio подписаните текстове на Споразуменията.

(19)

Споразуменията следва да бъдат подписани и приложените декларации и нотификации следва да бъдат одобрени от името на Съюза.

(20)

Подписването на Споразумението за търговия и сътрудничество по отношение на въпросите, попадащи в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договорът за Евратом“), е предмет на отделна процедура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Разрешава се подписването, от името на Съюза, по отношение на въпроси, различни от тези, попадащи в обхвата на Договора за Евратом, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, при условие на сключването на посоченото споразумение.

2.   Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация, при условие на сключването на посоченото споразумение.

3.   Текстовете на Споразуменията се прилагат към настоящото решение.

Член 2

1.   Комисията представлява Съюза в Съвета за партньорство, Комитета за търговско партньорство, специализираните търговски комитети и специализираните комитети, създадени съгласно членове INST.1 [Съвет за партньорство] и INST.2 [Комитети] от Споразумението за търговия и сътрудничество, както и във всеки допълнителен специализиран търговски комитет или специализиран комитет, създаден в съответствие с член INST.1 [Съвет за партньорство], параграф 4, буква ж) или член INST.2 [Комитети], параграф 2, буква ж) от Споразумението за търговия и сътрудничество.

На всяка държава членка се предоставя възможността да изпрати един представител, който да придружава представителя на Комисията като част от делегацията на Съюза на заседанията на Съвета за партньорство и на други съвместни органи, създадени по Споразумението за търговия и сътрудничество.

2.   За да може Съветът да бъде в състояние да упражнява пълноценно своите функции по определяне на политиките, координиране и вземане на решения в съответствие с Договорите, по-специално чрез установяването на позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в Съвета за партньорство, Комитета за търговско партньорство, специализираните търговски комитети и специализираните комитети, Комисията гарантира, че Съветът получава цялата информация и всички документи, свързани със заседанията на тези съвместни органи или с актове, които предстои да бъдат приети чрез писмена процедура, достатъчно време преди въпросното заседание или използване на писмена процедура и при всички положения не по-късно от осем работни дни преди въпросното заседание или използване на писмена процедура.

Наред с това, Съветът се информира своевременно за обсъжданията и резултатите от заседанията на Съвета за партньорство, Комитета за търговско партньорство, специализираните търговски комитети и специализираните комитети, както и за използването на писмена процедура, и получава проектите за протоколи и всички документи, свързани с посочените заседания или използваната процедура.

3.   Европейският парламент трябва да е в състояние да упражнява изцяло институционалните си прерогативи по време на целия процес в съответствие с Договорите.

4.   За период от пет години, считано от 1 януари 2021 г., Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението и прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество.

Член 3

1.   До влизането в сила в Съюза на конкретен законодателен акт, с който се урежда приемането на мерките, посочени в букви а) — и) по-долу, решенията на Съюза да предприеме такива мерки се вземат от Комисията в съответствие с условията, определени в съответните разпоредби на Споразумението за търговия и сътрудничество по отношение на:

а)

спирането на съответното преференциално третиране на съответния(те) продукт(и), съгласно предвиденото в член GOODS.19 [Мерки в случай на нарушения или заобикаляне на митническото законодателство] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

б)

прилагането на коригиращи мерки и спиране на изпълнението на задълженията, съгласно предвиденото в член LPFOFCSD.3.12 [Коригиращи мерки] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

в)

прилагането на мерки за възстановяване на баланса и контрамерки, съгласно предвиденото в член LPFOFCSD.9.4 [Възстановяване на баланса] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

г)

прилагането на коригиращи мерки, съгласно предвиденото в член ROAD.11 [Коригиращи мерки] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

д)

компенсаторни мерки, съгласно предвиденото в член FISH.9 [Компенсаторни мерки в случай на лишаване или ограничаване на достъпа] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

е)

прилагането на коригиращи мерки, съгласно предвиденото в член FISH.14 [Коригиращи мерки и уреждане на спорове] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

ж)

спирането или прекратяването на участието на Обединеното кралство в програми на Съюза, съгласно предвиденото в член UNPRO.3.1 [Спиране на участието на Обединеното кралство в програма на Съюза от страна на Европейския съюз] и член UNPRO.3.20 [Прекратяване на участието на Обединеното кралство в програма на Съюза от страна на Европейския съюз] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

з)

предложение или приемане на временно обезщетение или спиране на изпълнението на задължения в контекста на привеждане в съответствие след процедура на арбитраж или комитет от експерти съгласно член INST.24 [Временни средства за правна защита] от Споразумението за търговия и сътрудничество, с изключение на предвиденото в Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и Съвета (3);

и)

предпазните мерки и мерките за възстановяване на баланса, съгласно предвиденото в член INST.36 [Предпазни мерки] от Споразумението за търговия и сътрудничество.

2.   Комисията своевременно предоставя пълна информация на Съвета за намерението си да приеме мерките, посочени в параграф 1, за да се даде възможност за пълноценен обмен на мнения в Съвета. Комисията взема предвид във възможно най-голяма степен изразените мнения. Когато е уместно, Комисията също така информира Европейския парламент.

3.   Когато една или повече държави членки изразят особена загриженост, те могат да поискат Комисията да приеме мерките, посочени в параграф 1. Ако Комисията не даде положителен отговор на такова искане, тя информира своевременно Съвета за основанията за това.

4.   Комисията може също така да приеме мерки за възстановяване на правата и задълженията по Споразумението за търговия и сътрудничество, каквито са съществували преди приемането на мерките, посочени в параграф 1. Параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.

5.   Преди приемането на специален законодателен акт, с който се урежда приемането на мерките, посочени в параграф 1, Съветът извършва преглед на условията, предвидени в настоящия член.

Член 4

Когато една или повече държави членки повдигнат въпрос за съществено затруднение, произтичащо от изпълнението на Споразумението за търговия и сътрудничество, по-специално във връзка с рибарството, Комисията разглежда това искане приоритетно и сезира, когато е уместно, Съвета за партньорство за този въпрос, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество. В случай, че не е било намерено задоволително решение, този въпрос се разглежда във възможно най-кратък срок, в контекста на процедурите за преглед, предвидени в Споразумението за търговия и сътрудничество. Ако затруднението не може да се преодолее, се предприемат необходимите стъпки за договаряне и сключване на споразумение за внасяне на необходимите изменения в Споразумението за търговия и сътрудничество.

Член 5

1.   Комисията се оправомощава да взема решения от името на Съюза за:

а)

потвърждаване или спиране на признаването на еквивалентност след преоценка на еквивалентността, която трябва да се извърши до 31 декември 2023 г. в съответствие с член 3 [Признаване на еквивалентността], параграф 3 от приложение TBT-4 [Биологични продукти] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

б)

спиране на признаването на еквивалентността в съответствие с член 3 [Признаване на еквивалентността], параграфи 5 и 6 от приложение TBT-4 [Биологични продукти] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

в)

приемане на официални документи за добра производствена практика, издадени от орган на Обединеното кралство, за производствени съоръжения, разположени извън територията на издаващия орган, и за определяне на реда и условията, при които Съюзът приема тези официални документи за добра производствена практика в съответствие с член 5 [Признаване на инспекциите], параграфи 3 и 4 от приложение TBT-2 [Лекарствени продукти] от Споразумението за търговия и сътрудничество;

г)

приемане на всички необходими договорености за изпълнение за обмена на официални документи за добра производствена практика с орган на Обединеното кралство съгласно член 6 [Обмен на официални документи за ДПП] от приложение TBT-2 [Лекарствени продукти] от Споразумението за търговия и сътрудничество и за обмена на информация с орган на Обединеното кралство относно инспекциите на производствени съоръжения съгласно член 7 [Предпазни мерки] от посоченото приложение;

д)

спиране на признаването на инспекциите или приемане на официалните документи за добра производствена практика, издадени от Обединеното кралство, и уведомяване на Обединеното кралство за намерението си да прилага член 9 [Спиране] от приложение TBT-2 [Лекарствени продукти] от Споразумението за търговия и сътрудничество и започване на консултации с Обединеното кралство в съответствие с член 8 [Промени в приложимото законодателство], параграф 3 от посоченото приложение;

е)

изцяло или частично спиране на всички или на някои от продуктите, изброени в допълнение В към приложение TBT-2 [Лекарствени продукти ] от Споразумението за търговия и сътрудничество, признаването на инспекциите или приемането на официални документи за добра производствена практика на другата страна в съответствие с член 9 [Спиране], параграф 1 от посоченото приложение.

2.   Прилага се член 3, параграфи 2, 3 и 4.

Член 6

1.   Държавите членки са упълномощени да договарят, подписват и сключват договореностите, посочени в член AIRTRN.3 [Права на въздушно движение], параграф 4 от Споразумението за търговия и сътрудничество, при следните условия:

а)

тези договорености се сключват единствено за целта, посочена в член AIRTRN.3 [Права на въздушно движение], параграф 4 от Споразумението за търговия и сътрудничество и съгласно предвидените в него условия и не уреждат други въпроси, независимо от това дали тези въпроси попадат в обхвата на втора част [Въздушен транспорт], втора позиция, дял I от Споразумението за търговия и сътрудничество;

б)

тези договорености не допускат дискриминация между въздушните превозвачи от Съюза.

Прилага се процедурата, предвидена в член 8 от настоящото решение.

2.   Държавите членки са упълномощени да дават лицензите, посочени в член AIRTRN.3 [Права на въздушно движение], параграф 8 от Споразумението за търговия и сътрудничество, при спазване на неговите условия и в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза и националното право. При даването на тези лицензи държавите членки не допускат дискриминация между превозвачите от Съюза.

3.   Държавите членки са упълномощени да договарят, подписват и сключват договореностите, посочени в член AIRTRN.3 [Права на въздушно движение], параграф 9 от Споразумението за търговия и сътрудничество, при следните условия:

а)

тези договорености се сключват единствено за целта, посочена в член AIRTRN.3 [Права на въздушно движение], параграф 9 от Споразумението за търговия и сътрудничество и съгласно предвидените в него условия и не уреждат други въпроси, независимо от това дали тези въпроси попадат в обхвата на втора част [Въздушен транспорт], втора позиция, дял I от Споразумението за търговия и сътрудничество;

б)

тези договорености не допускат дискриминация между въздушните превозвачи от Съюза.

Прилага се процедурата, предвидена в член 8 от настоящото решение.

Член 7

Държавите членки се упълномощават да договарят, подписват и сключват двустранни споразумения с Обединеното кралство в съответствие с член 41 от Протокола относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност и относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с данъци и такси, или в областта на координацията на социалната сигурност по въпроси, които не са обхванати от Протокола за координация на социалната сигурност, при следните условия:

а)

предвиденото споразумение е съвместимо със и не подкопава функционирането на Споразумението за търговия и сътрудничество или на вътрешния пазар;

б)

предвиденото споразумение е съвместимо с правото на Съюза и няма да изложи на риск постигането на дадена цел на външната дейност на Съюза в съответната област, нито ще накърни по друг начин интересите на Съюза;

в)

предвиденото споразумение е съобразено с принципа на недискриминация по отношение на гражданството, залегнал в ДФЕС.

Прилага се процедурата, предвидена в член 8 от настоящото решение.

Член 8

1.   Всяка държава членка, която възнамерява да договори двустранна договореност съгласно посоченото в член 6, параграфи 1 и 3 или двустранно споразумение съгласно посоченото в член 7, информира Комисията за преговорите с Обединеното кралство по тези договорености или споразумения и, когато е целесъобразно, кани Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

2.   След приключването на преговорите заинтересованата държава членка представя на Комисията резултата от тях — проект на договореност или споразумение. Комисията информира незабавно за това Европейския парламент и Съвета.

3.   В срок от три месеца след от получаването на проекта на договореност или споразумение Комисията взема решение за това дали са изпълнени условията, посочени в първа алинея от, съответно, член 6, параграф 1 или параграф 3 или член 7. Ако Комисията реши, че тези условия са изпълнени, заинтересованата държава членка може да подпише и сключи въпросната договореност или въпросното споразумение.

4.   Заинтересованата държава членка предоставя на Комисията копие на тази договореност или това споразумение в срок от един месец от влизането им в сила или, когато договореността или споразумението трябва да се прилага временно, в срок от един месец от началото на временното им прилагане.

Член 9

Държавите членки, които възнамеряват да договарят и сключват двустранни споразумения с Обединеното кралство в области, които не попадат в обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, информират своевременно Комисията за намеренията си и за хода на преговорите, при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество.

Член 10

Упражняването на компетентността на Съюза чрез Споразумението за търговия и сътрудничество не засяга съответните области на компетентност на Съюза и на държавите членки по евентуални текущи или бъдещи преговори за, или подписване или сключване на международни споразумения с която и да е друга трета държава, или по отношение на всякакви бъдещи преговори за, или подписване или сключване на допълващи споразумения, посочени в член COMPROV.2 [Допълващи споразумения] от Споразумението за търговия и сътрудничество.

Член 11

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразуменията от името на Съюза.

Член 12

1.   При условие за реципрочност Споразуменията се прилагат временно, считано от 1 януари 2021 г. до приключване на процедурите, необходими за влизането им в сила.

2.   Съюзът нотифицира Обединеното кралство за приключването на вътрешните изисквания и процедури на Съюза, необходими за това временно прилагане, при условие че преди датата, посочена параграф 1, Обединеното кралство е нотифицирало Съюза, че са приключили вътрешните му изисквания и процедури, необходими за временното прилагане.

3.   Текстовете на споразуменията на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език се подлагат на окончателна правно-езикова редакция.

Езиковите версии, които са резултат от правно-езиковата редакция, посочена в първа алинея, се удостоверяват за автентични и окончателни чрез размяна на дипломатически ноти с Обединеното кралство.

Автентичните и окончателни текстове, посочени във втора алинея, заменят ab initio подписаните версии на Споразуменията.

4.   Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в параграф 2, и изпраща дипломатическата нота, посочена в параграф 3, втора алинея.

Член 13

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията(ите), предвидена(и) в Споразумението за търговия и сътрудничество и в член 19 от Споразумението за сигурността на информацията.

Член 14

Декларациите и нотификациите, приложени към настоящото решение, се одобряват от името на Съюза.

Член 15

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 декември 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 януари 2020 г. относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 1).

(2)  Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 2020 г. за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (OВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 53).

(3)  Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и Съвета от 15 май 2014 г. относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила и за изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (OВ L 189 27.6.2014 г., стр. 50).


Top