EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2065

Решение (ЕС) 2020/2065 на Съвета от 7 декември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с изменението на посоченото споразумение чрез замяна на протокол I към него относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

OB L 424, 15.12.2020, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2065/oj

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 424/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2065 НА СЪВЕТА

от 7 декември 2020 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с изменението на посоченото споразумение чрез замяна на протокол I към него относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“), беше сключено от Съюза с Решение 2014/495/Евратом на Съвета (1) и влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(2)

В споразумението е включен протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество (наричан по-нататък „протокол I“). В съответствие с член 3 от протокол I Митническият подкомитет, създаден по силата на член 74, параграф 1 от споразумението (наричан по-нататък „Митнически подкомитет“), може да реши да измени разпоредбите на протокол I.

(3)

По време на следващото си заседание Митническият подкомитет ще приеме решение за изменение на споразумението чрез замяна на протокол I (наричано по-нататък „решението“) преди края на 2023 г.

(4)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Митническия подкомитет, тъй като решението ще породи задължителни правни последици в Съюза.

(5)

С Решение 2013/94/ЕС на Съвета (2) Съюзът сключи Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (наричана по-нататък „конвенцията“), която за него влезе в сила на 1 май 2012 г. В нея се съдържат разпоредби относно произхода на стоките, които се търгуват по силата на съответните двустранни споразумения за свободна търговия, сключени между договарящите страни по конвенцията, като посочените разпоредби се прилагат без да се накърняват принципите, заложени в тези двустранни споразумения.

(6)

В член 6 от конвенцията се предвижда всяка договаряща страна да предприеме подходящи мерки, за да гарантира ефективното ѝ прилагане. За тази цел решението ще въведе динамично позоваване на конвенцията в протокол I, за да се позовава винаги на последната версия на конвенцията в сила.

(7)

Обсъжданията по изменението на конвенцията доведоха като резултат до нов набор от модернизирани и по-гъвкави правила за произход, които да бъдат включени в конвенцията. Докато бъде сключено и влезе в сила изменението на конвенцията, Съюзът и Грузия се договориха да започнат възможно най-скоро да прилагат алтернативен набор от правила за произход, основаващи се на тези в изменената конвенция, които може да се използват двустранно като алтернатива на правилата за произход, определени в конвенцията (наричани по-нататък „преходните правила“). За тази цел в решението ще бъдат предвидени и преходните правила.

(8)

В зоната на кумулация, състояща се от държавите от ЕАСТ, Фарьорските острови, Съюза, Република Турция, участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране, Република Молдова, Грузия и Украйна, следва да бъде запазена възможността за използване на сертификати за движение EUR.1 или на декларации за произход вместо сертификати за движение EUR-MED или декларации за произход EUR-MED, като дерогация от разпоредбите на конвенцията, приложими при диагонална кумулация между тези участници.

(9)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Митническият подкомитет следва да се основава на проекта на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с изменението на споразумението чрез замяна на протокол I към него, се основава на проекта на решение на Митническия подкомитет (3).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му и срокът на действието му изтича на 31 декември 2023 година.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2020 година

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Решение 2014/495/Евратом на Съвета от 16 юни 2014 г. за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 744).

(2)  Решение 2013/94/ЕС на Съвета от 26 март 2012 г. за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 3).

(3)  Вж. док. ST 11080/20 на http://register.consilium.europa.eu.


Top