EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2053

Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета oт 14 декември 2020 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом

OJ L 424, 15.12.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 424/1


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2020/2053 НА СЪВЕТА

oт 14 декември 2020 година

относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 311, трета алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Системата на собствените ресурси на Съюза трябва да осигурява достатъчно ресурси за съгласуваното развитие на политиките на Съюза, като се отчита необходимостта от строга бюджетна дисциплина. Развитието на системата на собствените ресурси може и следва да допринесе във възможно най-голяма степен за определянето на политиките на Съюза.

(2)

Договорът от Лисабон въведе промени в разпоредбите относно системата на собствените ресурси на Съюза, които позволиха премахването на съществуваща категория на собствени ресурси и създаването на нова категория.

(3)

На заседанието си от 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет призова Съвета да продължи да работи върху предложението на Комисията за нов собствен ресурс, основан на данъка върху добавената стойност (ДДС), за да бъде той възможно най-опростен и прозрачен, да се засили връзката между политиката на ЕС по отношение на ДДС и действителните постъпления от ДДС, както и да се осигури еднакво третиране на данъкоплатците във всички държави членки.

(4)

През юни 2017 г. Комисията прие Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС. В него Комисията предложи редица варианти за по-видимо свързване на собствените ресурси с политиките на Съюза, в частност с единния пазар и с устойчивия растеж. Според документа, при въвеждането на нови собствени ресурси следва да се отчита тяхната прозрачност, простота, стабилност, тяхното съответствие с целите на политиките на Съюза, тяхното въздействие върху конкурентоспособността и устойчивия растеж и справедливото им разпределение между държавите членки.

(5)

Настоящата система за определяне на собствения ресурс на база ДДС е подлагана многократно на критика от Сметната палата, Европейския парламент и държавите членки като прекалено сложна. Поради това на заседанието си от 17 до 21 юли 2020 г. Европейският съвет заключи, че е целесъобразно изчисляването на този собствен ресурс да се опрости.

(6)

С цел да се постигне по-голяма съгласуваност на инструментите за финансиране на Съюза с неговите политически приоритети, да се отрази по-добре ролята на общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „бюджетът на Съюза“) за функционирането на единния пазар, да се осигури по-ефективна подкрепа за целите на политиките на Съюза и да се намалят вноските на държавите членки на база брутен национален доход (БНД) към годишния бюджет на Съюза, на заседанието си от 17 до 21 юли 2020 г. Европейският съвет заключи, че през следващите години Съюзът ще работи за реформиране на системата на собствените ресурси и за въвеждане на нови собствени ресурси.

(7)

Като първа стъпка следва да се въведе нова категория собствени ресурси, която се основава на националните вноски, изчислявани на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. В съответствие с Европейската стратегия за пластмасите бюджетът на Съюза може да допринесе за намаляване на замърсяването с отпадъци от опаковки от пластмаса. Собственият ресурс, основан на национални вноски, които са пропорционални на количеството нерециклирани опаковки от пластмаса във всяка държава членка, ще бъде стимул за намаляване на потреблението на пластмасови изделия за еднократна употреба, увеличаване на рециклирането и развитие на кръговата икономика. Същевременно, в съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки ще могат да предприемат самостоятелно най-подходящите мерки за постигането на тези цели. С цел избягване на прекалено регресивно въздействие върху националните вноски следва да се прилага механизъм за корекция чрез годишно намаление с еднократни суми на вноските на държавите членки, чийто БНД на глава от населението за 2017 г. е под средното равнище за ЕС. Намалението следва да съответства на 3,8 килограма, умножено по броя на населението на съответните държави членки през 2017 г.

(8)

На заседанието си от 17 до 21 юли 2020 г. Европейският съвет отбеляза, че като основа за допълнителни собствени ресурси, през първата половина на 2021 г. Комисията ще представи предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и за данък в цифровата област, с оглед на въвеждането им най-късно до 1 януари 2023 г. Европейският съвет прикани Комисията да представи преразгледано предложение относно схемата за търговия с емисии на ЕС, по възможност разширявайки я, така че да обхване и въздухоплаването и морския транспорт. Европейският съвет заключи, че по време на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. („МФР 2021-2027“) Съюзът ще работи за въвеждането на други собствени ресурси, които може да включват данък върху финансовите сделки.

(9)

На заседанието си от 17 до 21 юли 2020 г. Европейският съвет заключи, че договореностите за собствените ресурси следва да се ръководят от общите цели за опростеност, прозрачност и справедливост, включително справедливо поделяне на тежестта. Европейският съвет заключи също, че за периода 2021—2027 г. Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция, а в контекста на подкрепата за възстановяването и устойчивостта – и Германия, следва да се ползват от корекции на годишните си основани на БНД вноски под формата на еднократни суми.

(10)

Държавите членки следва да задържат, под формата на разходи по събирането, 25% от сумите на събираните от тях традиционни собствени ресурси.

(11)

Интегрирането на Европейския фонд за развитие в бюджета на Съюза следва да бъде придружено от увеличение на таваните на собствените ресурси, предвидени в настоящото решение. С цел Съюзът да може при всякакви обстоятелства, и дори при спад на икономическия растеж, да изпълнява финансовите си задължения, е необходимо да се предвиди достатъчен марж между плащанията и тавана за собствените ресурси.

(12)

Под таваните на собствените ресурси следва да бъде запазен достатъчен марж, за да може Съюзът да покрие всичките си финансови задължения и условни задължения с падеж през съответната година. Общият размер на собствените ресурси, предоставени на Съюза за покриване на годишните бюджетни кредити за плащания, не следва да превишава 1,40% от сумата от БНД на всички държави членки. Общият годишен размер на бюджетни кредити за поети задължения, записан в бюджета на Съюза, не следва да превишава 1,46% от сумата от БНД на всички държави членки.

(13)

С оглед на поддържането на непроменен размер на финансовите средства, предоставени на разположение на Съюза, е целесъобразно в случай на изменение на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), което има за последица значителни промени на равнището на БНД, да бъде коригиран таванът на собствените ресурси за предоставени бюджетни кредити за плащания и за бюджетни кредити за поети задължения, изразени като процент от БНД.

(14)

Икономическите последици от кризата с COVID-19 подчертават важността да се гарантира, че Съюзът разполага с достатъчен финансов капацитет в случай на икономически сътресения. Съюзът трябва да си осигури средствата за постигане на преследваните цели. Необходими са изключителни по размер финансови средства, за да се преодолеят последиците от кризата с COVID-19, без да се засилва напрежението върху финансите на държавите членки в момент, когато техните бюджети вече са подложени на огромен натиск за финансиране на националните икономически и социални мерки в отговор на кризата. Затова на равнище на Съюза следва да бъдат взети извънредни мерки. За целта е уместно да се оправомощи Комисията — по изключение и временно — да заема средства на капиталовите пазари в размер на до 750 000 милиона евро по цени от 2018 г. от името на Съюза. До 360 000 милиона евро по цени от 2018 г. от заетите средства ще бъдат използвани за предоставяне на заеми и до 390 000 милиона евро по цени от 2018 г. от заетите средства ще бъдат използвани като средства за разходи, и двете суми единствено с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19.

(15)

Тези извънредни мерки следва да са насочени към справяне с последиците от кризата с COVID-19 и предотвратяване на повторната ѝ поява. Поради тази причина подкрепата следва да бъде ограничена във времето, а по-голямата част от финансирането следва да се предостави непосредствено след кризата, което означава, че правните задължения по програма, финансирана от тези допълнителни средства, следва да се поемат до 31 декември 2023 г. Одобряването на плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъде обвързано със задоволителното изпълнение на съответните междинни показатели и цели, определени в плана за възстановяване и устойчивост, което ще бъде оценявано съгласно приложимата процедура, определена в Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, отразяващ заключенията на Европейския съвет от 17 до 21 юли 2020 г.

(16)

За да се поемат задълженията, свързани със заемането на средства, е необходимо извънредно и временно повишаване на тавана за собствените ресурси. Следователно, единствено с цел покриване на всички задължения на Съюза, произтичащи от получаването на заеми за справяне с последиците от кризата с COVID-19, таванът за бюджетните кредити за плащания и таванът за бюджетните кредити за поети задължения следват да бъдат повишени с 0,6 процентни пункта всеки. Оправомощаването на Комисията да заема средства на капиталовите пазари от името на Съюза единствено и само за целта на финансиране на мерките за справяне с последиците от кризата с COVID-19 е тясно свързано с повишаването на таваните за собствените ресурси, предвидени в настоящото решение, и в крайна сметка, с функционирането на системата на собствените ресурси на Съюза. Следователно, посоченото оправомощаване следва да бъде включено в настоящото решение. Безпрецедентният характер на тази операция и извънредно големият размер на средствата, които ще бъдат заети, изискват яснота относно общия размер на задълженията на Съюза и основните параметри на тяхното погасяване, както и прилагането на диверсифицирана стратегия за получаване на заеми.

(17)

Повишението на таваните за собствените ресурси е необходимо, тъй като в противен случай тези тавани няма да бъдат достатъчни, за да се осигури наличието на адекватни ресурси, които са необходими на Съюза, за да посрещне задълженията, произтичащи от извънредното и временно правомощие за получаване на заеми. Необходимостта да се прибягва до тези допълнителни средства също ще бъде само временна, тъй като съответните финансови задължения и условни задължения ще намаляват с времето поради настъпването на падежите на заемите и изплащането на заетите средства. Затова срокът на повишаването следва да изтече, когато всички заети средства са изплатени и когато всички условни задължения по заемите, предоставени на базата на тези средства, са престанали да съществуват, което следва да бъде най-късно до 31 декември 2058 г.

(18)

Дейностите на Съюза за справяне с последиците от кризата с COVID-19 трябва да бъдат значителни и да се осъществят в рамките на относително кратък период от време. Заемането на средства трябва да следва същия график. Съответно дейността по получаването на нови нетни заеми следва да бъде прекратена най-късно в края на 2026 г. След 2026 г. операциите по получаване на заеми следва да бъдат строго ограничени до операции по рефинансиране, за да се гарантира ефективно управление на дълга. Когато извършва операциите чрез диверсифицирана стратегия за финансиране, Комисията следва да използва най-пълноценно капацитета на пазарите да поемат заемането на такива значителни по размер средства с различни падежи, включително краткосрочно финансиране за целите на управлението на паричните средства, и да осигурят най-благоприятни условия за изплащане. Освен това Комисията следва да информира редовно и изчерпателно Европейския парламент и Съвета за всички аспекти на управлението на дълга. След като стане известен графикът на плащане относно политиките, които ще се финансират чрез заеми, Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета календар на емисиите, съдържащ очакваните емисионни дати и очакваните обеми за предстоящата година, както и план, в който са разписани очакваните плащания по главницата и лихвите. Комисията следва редовно да актуализира посочения календар.

(19)

Изплащането на средствата, заети с цел предоставяне на безвъзмездна подкрепа, предоставяне на подлежаща на връщане подкрепа чрез финансови инструменти или обезпечаване на бюджетни гаранции, както и плащането на дължимите лихви, следва да бъде финансирано от бюджета на Съюза. Заетите средства, които са използвани за предоставяне на заеми на държавите членки, следва да бъдат погасени чрез използване на сумите, получени от държавите членки бенефициери. Необходимите средства трябва да бъдат определени и предоставени на Съюза, за да може той да покрие всички свои финансови задължения и условни задължения, произтичащи от извънредното и временно правомощие да заема средства, през всяка една година и при всякакви обстоятелства, в съответствие с член 310, параграф 4 и член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(20)

Сумите, които не са използвани за лихвени плащания, както е предвидено, ще се използват за предсрочно погасяване преди края на МФР 2021—2027 г., с минимална сума, и могат да бъдат увеличени над това равнище, ако след 2021 г. бъдат въведени нови собствени ресурси в съответствие с процедурата, предвидена в член 311, трета алинея от ДФЕС. Всички задължения, породени от извънредното и временно правомощие за заемане на средства, следва да бъдат изплатени изцяло до 31 декември 2058 г. За да се гарантира ефективното бюджетно управление на бюджетните кредити, необходими за покриване на погасителните вноски за заетите средства, е уместно да се предвиди възможност за разпределяне на произтичащите от това бюджетни задължения на годишни вноски.

(21)

Графикът на изплащане следва да съблюдава принципа на добро финансово управление и да покрива пълния обем на средствата, заети в рамките на даденото на Комисията правомощие, с цел да се постигне стабилно и предвидимо намаление на задълженията през целия период. За тази цел сумите, които Съюзът дължи през съответната година за изплащане на главницата, не следва да превишават 7,5% от максималната сума от 390 000 милиона евро за разходи.

(22)

С оглед на характеристиките на извънредното, временно и ограничено оправомощаване на Комисията за заемане на средства с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19, следва да се поясни, че по принцип Съюзът не следва да използва средствата, заети на капиталови пазари, за финансиране на оперативни разходи.

(23)

За да се гарантира, че Съюзът винаги е в състояние своевременно да изпълнява правните си задължения спрямо трети страни, с настоящото решение следва да бъдат предвидени специални правила, с които да бъде упълномощена Комисията през периодa на временното повишение на таваните за собствените ресурси да изисква от държавите членки временно да осигурят необходимите парични средства, ако предвидените бюджетни кредити, записани в бюджета на Съюза, не са достатъчни да покрият задълженията, произтичащи от свързаните с временното повишение заеми. Комисията следва, като крайна мярка, да може да изисква предоставянето на парични средства, само ако не може да генерира нужната ликвидност чрез задействане на други мерки за активно управление на паричните средства, включително, ако е необходимо, чрез прибягване до краткосрочно финансиране на капиталовите пазари, за да се гарантира своевременното спазване на задълженията на Съюза към заемодателите. Целесъобразно е да се предвиди, че исканията следва да се обявяват от Комисията на държавите членки достатъчно рано и да бъдат строго пропорционални на прогнозните приходи в бюджета на всяка държава членка, като във всеки случай са ограничени до техния дял от временно увеличени таван на собствените ресурси, т.е. 0,6% от БНД на държавите членки. Все пак, ако държава членка не изпълни навреме, изцяло или частично, искане за предоставяне на средства или ако уведоми Комисията, че няма да може да изпълни искането, Комисията следва да бъде упълномощена временно да отправя допълнителни искания към други държави членки на пропорционална основа. Целесъобразно е да бъде предвидена максимална сума, за която Комисията да може да отправя искане годишно към дадена държава членка. Очаква се Комисията да представи необходимите предложения за вписване на разходите, покрити от сумите, предоставени временно под формата на парични средства от държавите членки, в бюджета на Съюза, за да се гарантира, че тези средства ще бъдат взети под внимание възможно най-скоро за целите на кредитиране на собствените ресурси по сметките от държавите членки, т.е. съгласно приложимата правна уредба и въз основа на съответните коефициенти на база БНД, без да се засягат другите собствени ресурси и приходи.

(24)

Съгласно член 311, четвърта алинея от ДФЕС следва да бъде приет регламент на Съвета, установяващ мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Съюза. Тези мерки следва да включват разпоредби от общ и технически характер, които са приложими за всички категории собствени ресурси. Мерките следва да включват и подробни правила за изчисляването и бюджетирането на салдото, както и необходимите разпоредби и условия с оглед на контролирането и надзора на събирането на собствените ресурси.

(25)

Настоящото решение следва да влезе в сила едва когато бъде одобрено от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания, като по този начин се зачита изцяло националният суверенитет. На заседанието си от 17 до 21 юли 2020 г. Европейският съвет отбеляза намерението на държавите членки да одобрят настоящото решение възможно най-скоро.

(26)

По съображения за последователност, приемственост и правна сигурност следва да бъдат предвидени разпоредби за гарантиране на гладко преминаване от въведената с Решение 2014/335/ЕС, Евратом (3) система към предвидената в настоящото решение.

(27)

Решение 2014/335/ЕС, Евратом следва да бъде отменено.

(28)

За целите на настоящото решение всички парични суми следва да бъдат изразени в евро.

(29)

Поради необходимостта спешно да се даде възможност за получаване на заеми с оглед на финансовите мерки за справяне с последиците от кризата с COVID-19, настоящото решение следва да влезе в сила на първия ден от първия месец след получаването на последното уведомление, че процедурите за приемането му са изпълнени.

(30)

За да се гарантира преходът към изменената система на собствени ресурси и с оглед съвпадане на настоящото решение с финансовата година, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се урежда предоставянето на собствени ресурси на Съюза с оглед на финансирането на годишния бюджет на Съюза.

Член 2

Категории собствени ресурси и специфични методи за изчисляването им

1.   Собствените ресурси, записани в бюджета на Съюза, представляват приходите от:

а)

традиционните собствени ресурси, които се състоят от налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други задължения, установени или които ще бъдат установени от институциите на Съюза във връзка с търговията с трети държави, мита върху продукти по изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, както и вноски и други задължения, предвидени в рамките на общата организация на пазарите на захар;

б)

прилагането на единна изискуема ставка от 0,30 % за всички държави членки върху общата сума на приходите от ДДС, събрани от всички облагаеми доставки, разделени на среднопретеглената ставка на ДДС, изчислена за съответната календарна година съгласно предвиденото в Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (4). За всяка държава членка базата на ДДС, която се взема предвид за тази цел, не надвишава 50 % от БНД;

в)

прилагането на единна изискуема ставка към теглото на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, генерирани във всяка държава членка. Изискуемата единна ставка е 0,80 EUR за килограм. Прилага се годишно намаление с еднократни суми за някои държави членки, както е определено в трета алинея на параграф 2;

г)

прилагането към сбора от БНД на всички държави членки на единна изискуема ставка, която се определя по бюджетната процедура, като се има предвид общият размер на всички други приходи.

2.   За целите на параграф 1, буква в) от настоящия член „пластмаса“ означава полимер по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5), към който може да са били прибавени добавки или други вещества; „отпадъци от опаковки“ и „рециклиране“ имат значението, определено за тези термини съответно в член 3, точка 2 и точка 2в от Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и използвано в Решение 2005/270/ЕО на Комисията (7).

Теглото на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса се изчислява като разликата между теглото на отпадъци от опаковки от пластмаса, генерирани в дадена държава членка през дадена година, и теглото на отпадъците от опаковки от пластмаса, които се рециклират през тази година, определено съгласно Директива 94/62/ЕО.

Следните държави членки имат право на годишни намаления с еднократни суми, изразени в текущи цени, които се прилагат спрямо техните съответни вноски съгласно параграф 1, буква в), в размер на 22 млн. евро за България, 32,1876 млн. евро за Чехия, 4 млн. евро за Естония, 33 млн. евро за Гърция, 142 млн. евро за Испания, 13 млн. евро за Хърватия, 184,0480 млн. евро за Италия, 3 млн. евро за Кипър, 6 млн. евро за Латвия, 9 млн. евро за Литва, 30 млн. евро за Унгария, 1,4159 млн. евро за Малта, 117 млн. евро за Полша, 31,3220 млн. евро за Португалия, 60 млн. евро за Румъния, 6,2797 млн. евро за Словения и 17 млн. евро за Словакия.

3.   За целите на параграф 1, буква г) единната изискуема ставка се прилага спрямо БНД на всяка държава членка.

БНД по параграф 1, буква г) означава годишен БНД по пазарни цени съгласно предвиденото от Комисията в приложение на Регламент (ЕС) № 549/2013.

4.   В периода 2021—2027 г. следните държави членки се ползват от брутно намаление на техните годишни вноски на база БНД съгласно параграф 1, буква г) в размер на 565 млн. евро за Австрия, 377 млн. евро за Дания, 3 671 млн. евро за Германия, 1 921 млн. евро за Нидерландия и 1 069 млн. евро за Швеция. Всички тези стойности се измерват в цени за 2020 г. и се коригират спрямо текущите цени чрез прилагане на най-актуалния след съставянето на проектобюджета дефлатор на брутния национален продукт за ЕС, посочен от Комисията и изразен в евро. Тези брутни намаления се финансират от всички държави членки.

5.   Ако в началото на финансовата година бюджетът на Съюза не е приет, до влизането в сила на новите изискуеми единни ставки на база БНД се прилагат предишните такива.

Член 3

Тавани на собствените ресурси

1.   Общият размер на собствените ресурси, предоставени на Съюза за покриване на годишните бюджетни кредити за плащания, не превишава 1,40% от сбора на БНД на всички държави членки.

2.   Общият годишен размер на бюджетните кредити за поети задължения, записани в бюджета на Съюза, не превишава 1,46% от сбора на БНД на всички държави членки.

3.   За гарантиране на тяхната съвместимост и за съблюдаването през следващите години на предвидения в параграф 1 таван се поддържа подходящо съотношение между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания.

4.   В случай че изменения на Регламент (ЕС) № 549/2013 доведат до значителни промени в нивото на БНД, Комисията преизчислява таваните, изложени в параграфи 1 и 2, като временно повишени съгласно член 6 въз основа на следната формула:

Image 1

където:

„x %“ е таванът на собствените ресурси за бюджетни кредити за плащания,

„y %“ е таванът на собствените ресурси за бюджетни кредити за поети задължения,

„t“ е последната пълна година, за която са налични данните, определени с Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета (8),

„ЕСС“ е Европейската система от национални и регионални сметки в Съюза.

Член 4

Използване на средствата, заети на капиталовите пазари

Съюзът не използва средства, заети на капиталовите пазари, за финансиране на оперативни разходи.

Член 5

Извънредни и временни допълнителни средства за справяне с последиците от кризата с COVID-19

1.   Единствено с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19 чрез Регламента на Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване и посоченото в него секторно законодателство:

а)

на Комисията се предоставя правомощието да получава от името на Съюза на капиталовите пазари заеми в размер до 750 000 милиона EUR по цени от 2018 г. Операциите по получаване на заеми се извършват в евро;

б)

до 360 000 милиона EUR по цени от 2018 г. от заетите средства могат да се използват за предоставяне на заеми и чрез дерогация от член 4, до 390 000 милиона EUR по цени от 2018 г. от заетите средства могат да се използват за разходи.

Сумата, посочена в първа алинея, буква а), се коригира въз основа на постоянен дефлатор в размер на 2 % годишно. Всяка година Комисията съобщава на Европейския парламент и на Съвета коригираната сума.

Комисията управлява получаването на заеми, посочено в първа алинея, буква а), така че след 2026 г. да не бъдат получавани нови нетни заеми.

2.   Изплащането на главницата по заетите за разходи средства, посочени в параграф 1, първа алинея, точка б) от настоящия член, както и на съответните лихви, е за сметка на бюджета на Съюза. Поетите бюджетни задължения може да бъдат разпределени на годишни вноски в рамките на период от няколко години в съответствие с член 112, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (9).

За изплащането на посочените в параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия член средства се определя график, в съответствие с принципа на доброто финансово управление, така че да се осигури поетапно и предвидимо намаляване на задълженията. Изплащането на главницата по сумите започва преди края на МФР за периода 2021—2027 г., с минимална сума, доколкото сумите, които не са използвани за лихвени плащания, дължими по посочените в параграф 1 от настоящия член заеми, позволяват това, при надлежно спазване на процедурата, установена в член 314 от ДФЕС. Всички задължения, породени от извънредното и временно правомощие на Комисията да заема средства по параграф 1 от настоящия член, се изплащат изцяло най-късно до 31 декември 2058 г.

Сумите, които Съюзът дължи през дадена година за изплащане на главницата от посочените в първа алинея от настоящия параграф средства, не надхвърлят 7,5% от максималната сума, която може да бъде използвана за разходи съгласно параграф 1, алинея първа, буква б).

3.   Комисията установява необходимите условия за администриране на операциите по получаване на заеми. Комисията информира редовно и изчерпателно Европейския парламент и Съвета за всички аспекти на стратегията си за управлението на дълга. Комисията изготвя календар на емисиите, съдържащ очакваните емисионни дати и обеми за предстоящата година, както и план, в който са посочени очакваните плащания по главницата и лихвите, и го съобщава на Европейския парламент и на Съвета. Комисията редовно актуализира посочения календар.

Член 6

Извънредно и временно увеличаване на таваните на собствените ресурси с цел разпределяне на ресурсите, необходими за справяне с последиците от кризата с COVID-19

Всеки от таваните, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, се повишава временно с 0,6 процентни пункта единствено с цел покриване на всички задължения на Съюза, произтичащи от получаването на заемите, посочени в член 5, докато всички тези задължения не престанат да съществуват и не по-късно до 31 декември 2058 г.

Повишението в таваните на собствените ресурси не може да бъде използвано за погасяване на никакви други задължения на Съюза.

Член 7

Принцип на универсалност

Приходите по член 2 се използват без разграничение за финансирането на всички разходи, записани в годишния бюджет на Съюза.

Член 8

Пренасяне на излишъка

Всеки излишък на приходите на Съюза спрямо общите реални разходи през дадена финансова година се пренася за следващата финансова година.

Член 9

Събиране на собствените ресурси и предоставянето им на Комисията

1.   Собствените ресурси по член 2, параграф 1, буква а) се събират от държавите членки в съответствие с националните разпоредби, произтичащи от закон, подзаконов акт или административна мярка. Държавите членки при необходимост адаптират тези разпоредби, за да бъдат спазени правилата на Съюза.

Комисията разглежда съответните национални разпоредби, които държавите членки са ѝ съобщили, изпраща на държавите членки корекциите, които счита за необходими с оглед на спазването на правилата на Съюза, и при необходимост докладва на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Държавите членки задържат като разходи по събирането 25 % от сумите, посочени в член 2, параграф 1, буква а).

3.   Държавите членки предоставят на Комисията собствените ресурси, предвидени в член 2, параграф 1 от настоящото решение, в съответствие с регламентите, приети по силата на член 322, параграф 2 от ДФЕС.

4.   Без да се засяга член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 (10) на Съвета, ако разрешените бюджетни кредити, вписани в бюджета на Съюза, не са достатъчни, за да може Съюзът да изпълни задълженията си, произтичащи от заемите, посочени в член 5 от настоящото решение, и Комисията не може навреме да генерира нужната ликвидност чрез задействане на други мерки, предвидени във финансовите условия, приложими към такива заеми, за да се гарантира спазването на задълженията на Съюза, включително чрез активно управление на паричните средства и, ако е необходимо, чрез прибягване до краткосрочно финансиране на капиталовите пазари съгласно условията и границите, определени в член 5, параграф 1, първа алинея, буква а) и член 5, параграф 2 от настоящото решение, като крайна за Комисията мярка държавите членки предоставят на Комисията необходимите за тази цел ресурси. В такива случаи се прилагат параграфи 5—9 от настоящия член по-долу чрез дерогация от член 14, параграф 3 и от член 14, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

5.   При спазване на член 14, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 Комисията може да поиска от държавите членки временно да предоставят разликата между общите активи и потребностите от налични средства, пропорционално („pro rata“) на прогнозираните бюджетни приходи от всяка от тях. Комисията обявява на държавите членки тези искания достатъчно рано. Комисията ще установи структуриран диалог с националните институции за управление на дълга и държавните хазни във връзка с графиците си за емитиране и погасяване.

Ако дадена държава членка не изпълни навреме, изцяло или частично, искане за предоставяне на средства или ако уведоми Комисията, че няма да може да изпълни искането, за да покрие частта, полагаща се на тази държава членка, Комисията временно има право да отправи допълнителни искания към другите държави членки. Такива искания се правят pro rata на прогнозираните бюджетни приходи от всяка от останалите държави членки. Държавата членка, която не е изпълнила искането, продължава да е отговорна за неговото изпълнение.

6.   Максималната обща сума, която може да бъде поискана от дадена държава членка съгласно параграф 5, при всички обстоятелства е ограничена до нейния основан на БНД относителен дял при извънредното и временно увеличаване на таваните за собствените ресурси, посочено в член 6. За тази цел основаният на БНД относителен дял се изчислява като дял от общия БНД на Съюза, получен в съответната колона на приходната част на последния приет годишен бюджет на Съюза.

7.   Всяко предоставяне на парични средства съгласно параграфи 5 и 6 се компенсира незабавно в съответствие с приложимата правна рамка за бюджета на Съюза.

8.   Разходите, покрити от усвоените налични средства, временно предоставени от държавите членки в съответствие с параграф 5, се вписват в бюджета на Съюза незабавно, за да се гарантира, че съответните приходи се вземат предвид възможно най-рано с цел кредитиране на собствените ресурси по сметките от държавите членки съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

9.   На годишна основа прилагането на параграф 5 не води до искания за набиране на парични средства над таваните на собствените ресурси, посочени в член 3, увеличени в съответствие с член 6.

Член 10

Мерки за прилагане

Съветът определя мерките за прилагане в съответствие с процедурата, посочена в член 311, четвърта алинея от ДЕФС, по отношение на следните елементи от системата на собствените ресурси на Съюза:

а)

процедурата за изчисляване и включване в бюджета на годишното бюджетно салдо в съответствие с член 8;

б)

разпоредбите и условията, необходими за упражняване на контрол и надзор върху събирането на собствените приходи, посочени в член 2, параграф 1, и всички имащи отношение изисквания за докладване.

Член 11

Преходни и заключителни разпоредби

1.   Решение 2014/335/ЕС, Евратом се отменя при спазване на разпоредбите на параграф 2. Всички позовавания на Решение 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (11), на Решение 85/257/ЕИО, Евратом на Съвета (12), на Решение 88/376/ЕИО, Евратом на Съвета (13), на Решение 94/728/ЕО, Евратом на Съвета (14), на Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета (15), на Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета (16) или на Решение 2014/335/ЕС, Евратом се считат за позовавания на настоящото решение; позовавания на отмененото решение се четат в съответствие с таблицата на съответствията в приложението към настоящото решение.

2.   Членове 2, 4 и 5 от решение 94/728/ЕО, Евратом, членове 2, 4 и 5 от решение 2000/597/ЕО, Евратом, членове 2, 4 и 5 от решение 2007/436/ЕО, Евратом и членове 2, 4 и 5 от решение 2014/335/ЕС, Евратом продължават да се прилагат за изчисляването и коригирането на приходите от прилагането на изискуема ставка към базата за ДДС, определена по единен начин и ограничена между 50% и 55% от БНП или БНД на всяка държава членка, в зависимост от съответната година, за изчисляването на корекцията на бюджетните дисбаланси, предоставена на Обединеното кралство за годините от 1995 г. до 2020 г., както и за изчисляването на финансирането на корекциите, предоставени на Обединеното кралство от други държави членки.

3.   Държавите членки продължават да задържат като разходи по събирането 10 % от сумите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), които в съответствие с приложимите норми на Съюза е трябвало да бъдат предоставени от тях преди 28 февруари 2001 г.

4.   Държавите членки продължават да задържат като разходи по събирането 25 % от сумите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), които в съответствие с приложимите норми на Съюза е трябвало да бъдат предоставени от тях между 1 март 2001 г. и 28 февруари 2014 г.

5.   Държавите членки продължават да задържат като разходи по събирането 20 % от сумите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), които в съответствие с приложимите норми на Съюза е трябвало да бъдат предоставени от тях между 1 март 2014 г. и 28 февруари 2021 г.

6.   За целите на настоящото решение всички парични суми са изразени в евро.

Член 12

Влизане в сила

Генералният секретар на Съвета уведомява държавите членки за настоящото решение.

Държавите членки уведомяват незабавно генералния секретар на Съвета за приключването на процедурите по приемане на настоящото решение в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от първия месец след получаване на последното от уведомленията, посочени във втора алинея.

Прилага се от 1 януари 2021 година.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Становище от 16 септември 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Решение на Съвета 2014/335/EС, Eвратом от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (OВ L 168, 7.6.2014 г., стp. 105).

(4)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(5)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1).

(6)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (OB L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

(7)  Решение 2005/270/ЕО на Комисията от 22 март 2005 г. за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 86, 5.4.2005 г., стр. 6).

(8)  Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) (ОВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 19).

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(10)  Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (OВ L 168, 7.6.2014 г., стp. 39).

(11)  Решение 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 21 април 1970 г. за замяна на финансовите вноски от държавите членки със собствените ресурси на Общностите (ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 19).

(12)  Решение 85/257/ЕИО, Евратом на Съвета от 7 май 1985 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 128, 14.5.1985 г., стр. 15).

(13)  Решение 88/376/ЕИО, Евратом на Съвета от 24 юни 1988 г относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 24).

(14)  Решение 94/728/ЕО, Евратом на Съвета от 31 октомври 1994 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 9).

(15)  Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42).

(16)  Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСklllТВИЕТО

Решение 2014/335/EС, Eвратом

Настоящо решение

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, буква a)

Член 2, параграф 1, буква a)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, буква б)

-

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 2

-

-

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 9, параграф 2

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 3, първа алинея и член 2, параграф 4

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 7

Член 2, параграф 3, втора алинея и член 3, параграф 4

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2 и параграф 3

Член 3, параграф 3

 

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 4

 

-

Член 4

Член 5

 

-

Член 5

-

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 3

-

Член 9, параграфи от 4 до 9

Член 9

Член 10

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 3, втора алинея

Член 11, параграф 4

 

Член 11, параграф 5

Член 10, параграф 4

Член 11, параграф 6

Член 11

Член 12

Член 12

-

-

Член 13


Top