EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1786

Решение (ЕС) 2020/1786 на Съвета от 27 ноември 2020 година относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

OB L 403, 1.12.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1786/oj

1.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 403/5


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1786 НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2020 година

относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2019/1925 на Съвета (2) Протоколът за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (наричан по-нататък „протоколът“) беше подписан на 18 ноември 2019 г., при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Целта на протокола е да позволи на Съюза и на Република Сенегал („Сенегал“) да работят в по-тясно сътрудничество, за да насърчават устойчивата политика в областта на рибарството, отговорното използване на рибните ресурси във водите на Сенегал и да подкрепят усилията на тази държава за развитието на сектора на рибарството.

(3)

Протоколът следва да бъде одобрен от името на Съюза.

(4)

По силата на член 7 от споразумението се създава съвместен комитет, който отговаря за контрола по прилагането на споразумението. Освен това съвместният комитет може да приема някои изменения в протокола. За да се улесни одобряването на тези изменения е целесъобразно Комисията да се оправомощи — при спазване на определени материални и процесуални условия — да ги одобрява от името на Съюза чрез опростена процедура.

(5)

Позицията на Съюза по предлаганите изменения на протокола следва да се установява от Съвета. Предлаганите изменения следва да се приемат, освен в случай че блокиращо малцинство от държави членки представи възражение в съответствие с член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал се одобрява от името на Съюза (3).

Член 2

В съответствие с процедурата, посочена в приложение II към настоящото решение, Комисията е оправомощена да одобрява от името на Съюза измененията на протокола, които са приети от съвместния комитет, създаден по силата на член 7 от Споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 17 от протокола.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Съгласие от 11 ноември 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2019/1925 на Съвета от 14 ноември 2019 г. относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (ОВ L 299, 20.11.2019г., стр. 11).

(3)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 299 на 20 ноември 2019 г. заедно с решението за подписването му.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПРОТОКОЛА, КОИТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ

Когато от съвместния комитет се иска да приеме изменения на протокола в съответствие с членове 8 и 10 от него, Комисията е оправомощена да одобрява предлаганите изменения от името на Съюза при следните условия:

1)

Комисията гарантира, че одобрението от името на Съюза:

а)

съответства на целите на общата политика в областта на рибарството;

б)

е съобразено със съответните правила, приети от регионалните организации за управление на рибарството, и отчита съвместното управление от страна на крайбрежните държави;

в)

отразява най-актуалната статистическа, биологична и друга значима информация, която е изпратена на Комисията.

2)

Преди Комисията да одобри предложените изменения от името на Съюза, тя ги представя на Съвета достатъчно време преди съответното заседание на съвместния комитет.

3)

Съветът оценява съответствието на предложените изменения с критериите, определени в точка 1) от настоящото приложение.

4)

Освен ако определен брой държави членки, представляващи блокиращо малцинство на Съвета в съответствие с член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, не възразят срещу предложените изменения, Комисията ги одобрява от името на Съюза. При наличие на такова блокиращо малцинство Комисията отхвърля предложените изменения от името на Съюза.

5)

Ако в хода на по-нататъшни заседания на съвместния комитет, включително на място, не е възможно да се постигне споразумение, въпросът отново се отнася до Съвета в съответствие с процедурата, предвидена в точки 2)—4), така че позицията на Съюза да бъде съобразена с новите елементи.

6)

Комисията се приканва своевременно да предприеме всички необходими последващи мерки във връзка с решението на съвместния комитет, включително при целесъобразност публикуване на съответното решение в Официален вестник на Европейския съюз и представяне на всички предложения, необходими за изпълнението на това решение.

7)

Позицията, която трябва да се заеме от Съюза в рамките на съвместния комитет, засягаща други въпроси, които не се отнасят до измененията на протокола в съответствие с членове 8 и 10 от него, се определя в съответствие с Договорите и установената практика.


Top