EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1100

Решение (ЕС) 2020/1100 на Европейската централна банка от 17 юли 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/32 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2020/33)

OJ L 241, 27.7.2020, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1100/oj

27.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1100 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 юли 2020 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/32 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2020/33)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (1), и по специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) се предвижда, че дерогациите от изискванията за статистическа отчетност могат да бъдат предоставени на инвестиционни фондове, към които се прилагат национални счетоводни правила, позволяващи оценка на техните активи по-рядко, отколкото на тримесечие. Разпоредбата предвижда също така, че категориите инвестиционни фондове, за които националните централни банки (НЦБ) имат свобода на действие да предоставят дерогации, се определят от Управителния съвет. Списъкът с категориите инвестиционни фондове се съдържа в решение на Управителния съвет.

(2)

По време на прегледа, предвиден в член 1 от Решение (ЕС) 2015/32 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/62) (2), Управителният съвет реши, че е необходимо да се включат допълнителни категории инвестиционни фондове, на които могат да се предоставят дерогации съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) за Австрия, Латвия, Литва и Португалия, да се заличат вече неприложими категории инвестиционни фондове за Франция и да се направят несъществени изменения в резултат от промените в някои национални правни актове.

(3)

Поради това Решение (ЕС) 2015/32 (ЕЦБ/2014/62) следва да бъдат съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Приложението към Решение (ЕС) 2015/32 (ЕЦБ/2014/62) се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 юли 2020 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73.

(2)  Решение (ЕС) 2015/32 на Европейската централна банка от 29 декември 2014 г. относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ЕЦБ/2014/62) (ОВ L 5, 9.1.2015 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ЕС) 2015/32 (ЕЦБ/2014/62) се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДЕРОГАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38)

Държава членка

Наименование на категорията инвестиционни фондове

Правен акт, отнасящ се до категорията

Правен акт, определящ честотата на оценка

Честота на оценка съгласно националното законодателство

Наименование на правния акт

Номер/дата на правния акт

Съответни разпоредби

Наименование на правния акт

Номер/дата на правния акт

Съответни разпоредби

Австрия

Alternative Investmentfonds

(Алтернативни инвестиционни фондове за професионални инвеститори)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Закон за дружествата за управление на алтернативни инвестиционни фондове)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2;

не се

прилага AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Закон за дружествата за управление на алтернативни инвестиционни фондове)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 17 (3)

Годишна

Австрия

Immobilienfonds

(Инвестиционни фондове за недвижими имоти)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Закон за инвестиционните фондове за недвижими имоти)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Закон за инвестиционните фондове за недвижими имоти)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Годишна

Франция

Fonds commun de placement à risque

(Взаимни фондове за рисков капитал)

Code monétaire et financier

(Паричен и финансов кодекс)

 

Глава IV, раздел 2, параграф 2,

L214-28

до

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Общ регламент на Службата за финансови пазари)

 

Книга IV,

дял II,

член 422-120-13

Два пъти годишно

Италия

Fondi chiusi

(Затворени фондове)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Законодателен декрет — всички разпоредби в областта на финансовото посредничество)

№ 58 от 24 февруари 1998 г.

Част I, член 1

Част II, членове 36, 37 и 39

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Закон за Banca d’Italia — Регламент за колективното управление на спестявания)

23 декември 2016 г.

Дял V, глава 1, раздел II, параграф 4.6

Годишна

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Министерски декрет

— Регламент за изпълнение на член 37 от Законодателен декрет № 58 от 24 февруари 1998 г.)

№ 228 от 24 май 1999 г.

Глава II, член 12

Латвия

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(Алтернативни инвестиционни фондове)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Закон за алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които ги управляват)

Закон от 9 юли 2013 г.

Глава III, раздел 27,част 6

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Закон за алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които ги управляват)

Закон от 9 юли 2013 г.

Глава III, раздел 27, част 6

Годишна

Литва

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Предприятия за колективно инвестиране, предназначени за информирани инвеститори)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Закон за предприятията за колективно инвестиране, предназначени за информирани инвеститори)

№ XII-376 от 18 юни 2013 г.

(последно изменен на 12 декември 2019 г.)

Член 2, параграф 5

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Закон за предприятията за колективно инвестиране, предназначени за информирани инвеститори)

№ XII-376 от 18 юни 2013 г.

(последно изменен на 12 декември 2019 г.)

Член 42, параграф 2

Два пъти годишно/годишна

Литва

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(Предприятия за алтернативно колективно инвестиране)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Закон за лицата, управляващи предприятия за алтернативно колективно инвестиране)

№ XII-1467 от 18 декември 2014 г.

(последно изменен на 12 декември 2019 г.)

Член 3, параграф 13

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Закон за лицата, управляващи предприятия за алтернативно колективно инвестиране)

№ XII-1467 от 18 декември 2014 г.

(последно изменен на 12 декември 2019 г.)

Член 16, параграф 1

Два пъти годишно/годишна

Португалия

Fundos de capital de risco

(Фондове, инвестиращи в частни капиталови инструменти, и фондове за рисков капитал)

Lei

(Закон)

№ 18/2015 от 4 март 2015 г.

Членове 1 и 3

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Регламент за Комисията за пазари на ценни книжа)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Насоки на Комисията за пазари на ценни книжа)

№ 3/2015 от 3 ноември 2015 г.

№ 7/2016 от 29 ноември 2016 г.

Член 2 и член 15 §1

Правило 2

Два пъти годишно

Португалия

Fundos de empreendedorismo social

(Фондове за социално предприемачество)

Organismos de investimento alternativo especializado

(Специализирани алтернативни инвестиционни фондове)

Lei

(Закон)

№ 18/2015 от 4 март 2015 г.

Членове 1 и 4

Членове 1 и 5

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Регламент за Комисията за пазари на ценни книжа)

№ 3/2015 от 3 ноември 2015 г.

Член 2 и член 15 §2

Годишна


Top