EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0407

Решение (ЕС) 2020/407 на Европейската централна банка от 16 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/13)

OJ L 80, 17.3.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/407/oj

17.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/407 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 март 2020 година

за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/13)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18.1, второ тире и член 34.1, второ тире от него,

като взе предвид Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1, параграф 4 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) Управителният съвет може по всяко време да променя средствата, инструментите, изискванията, критериите и процедурите за изпълнение на операциите по паричната политика на Евросистемата.

(2)

На 22 юли 2019 г. в стремежа си да изпълни задачата си да поддържа ценовата стабилност и с цел да запази благоприятните условия за банково кредитиране и да подкрепи нерестриктивната позиция на паричната политика в държавите членки, чиято парична единица е еврото, Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2019/1311 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/21) (2). В това решение се предвиди да бъдe извършена трета поредица целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР-III) през периода от септември 2019 г. до март 2021 г.

(3)

На 12 март 2020 г., с цел да подпомогне отпускането на банкови кредити на най-засегнатите от разпространението на заболяването коронавирус (COVID-19), по-специално на малките и средните предприятия, Управителният съвет реши да промени три параметъра на ЦДОР-III, а именно да увеличи квотата на заети средства от 30 % на 50 %, да промени максималния лимит на заявката за индивидуалните ЦДОР-III и от септември 2021 г. да предложи възможност за предсрочно погасяване за сумите, заети по ЦДОР-III, след изтичането на 12 месеца след сетълмента на всяка операция, вместо на 24 месеца..

(4)

С цел тези коригирани параметри да започнат да се прилагат незабавно настоящото решение следва да влезе в сила без забава.

(5)

Поради това Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За всеки участник квотата на заети средства е 50 % от общата сума на базисната непогасена сума, намалена със сумите, които са заети от този участник в ЦДОР-III по-рано по ЦДОР-II съгласно Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10), и които са все още непогасени на датата на сетълмента на ЦДОР-III, като се вземе предвид правнообвързващото уведомление за предсрочно погасяване, подадено от участника съгласно член 6 от Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10). Съответните технически изчисления се съдържат в приложение I.“

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Максималният лимит на заявката за всеки участник за всяка ЦДОР-III е равен на квотата му на заети средства, намалена със сумите, заети по предходните ЦДОР-III. Счита се, че тази сума представлява максималният лимит на заявката за всеки участник, като се прилагат правилата, предвидени в член 36 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) относно заявките, които надхвърлят максималния лимит на заявката. Съответните технически изчисления се съдържат в приложение I.“

2.

В член 5а параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От септември 2021 г. след изтичането на 12 месеца след сетълмента на всяка ЦДОР-III участниците имат възможността на тримесечна база да прекратят съответната ЦДОР-III или да намалят сумата по нея преди падежа.“

3.

В приложение I, раздел 1 третият параграф се заменя със следното:

„Квотата на заети средства е равна на 50 % от базисната непогасена сума по отношение на участника (*1) минус сумите, които са заети от участника при целеви дългосрочни операции по рефинансиране съгласно Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) (ЦДОР-II), и които са все още непогасени на датата на сетълмента на съответната ЦДОР-III, или нула, ако сумата е отрицателна, т.е.:

Image 1, където k = 1,…,7.

(*1)  Позоваването на „участник“ следва да се разбира като отнасящо се до отделни участници или групи за ЦДОР-III.“"

4.

В приложение I, раздел 1 петият параграф се заменя със следното:

Максималният лимит на заявката, който се прилага за всеки участник във всяка една ЦДОР-III, е равен на квотата на заети средства BAk минус заетите от участника средства при предишни ЦДОР-III. Нека Image 2 да бъдат заетите от участника в ЦДОР-III средства k, тогава Image 3 където BLk е максималният лимит на заявката за този участник в операция k, който се определя, както следва:

Image 4

където k = 2,…,7.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 17 март 2020 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 март 2020 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3.

(2)  Решение (ЕС) 2019/1311 на Европейската централна банка от 22 юли 2019 г. относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21) (ОВ L 204, 2.8.2019 г., стр. 100).


Top