EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0369

Решение (EC) 2020/369 на Комисията от 4 март 2020 година за предоставяне на правомощия на образувания, представляващи интересите на потребителите и търговците на равнището на Съюза, да отправят външни предупреждения в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1206

OJ L 67, 5.3.2020, p. 139–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/369/oj

5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/139


РЕШЕНИЕ (EC) 2020/369 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2020 година

за предоставяне на правомощия на образувания, представляващи интересите на потребителите и търговците на равнището на Съюза, да отправят външни предупреждения в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (1), и по-специално член 27, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2017/2394 са предвидени разпоредби за сътрудничество между компетентните органи, определени от държавите членки като отговорни за прилагането на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.

(2)

С член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2394 се изисква Комисията да предоставя правомощието за отправяне на „външни предупреждения“ във връзка с предполагаеми нарушения, попадащи в обхвата на Регламента, на образувания, които представляват потребителите, а когато е подходящо — търговците, на равнище ЕС.

(3)

Образуванията, обхванати от настоящото решение, работят на равнището на Съюза и са изразили интерес за участие в механизма за външни предупреждения. Тези образувания са се присъединили към Регистъра за прозрачност и съответно към Кодекса за поведение, съдържащ се в приложение III към Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия относно Регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (2).

(4)

Регламент (ЕС) 2017/2394 се прилага от 17 януари 2020 г. Поради това настоящото решение следва да се прилага от деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност на съответните организации да участват в механизма за външни предупреждения възможно най-скоро.

(5)

В съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2394 бяха проведени консултации с държавите членки относно образуванията, попадащи в обхвата на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правомощието за отправяне на външни предупреждения съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2394 се предоставя на следните субекти:

а)

Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), идентификационен номер в Регистъра за прозрачност: 9505781573-45;

б)

Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз (COFACE), идентификационен номер в Регистъра за прозрачност: 93283396780-85;

в)

Европейската общност на потребителските кооперациии (EURO COOP), идентификационен номер в Регистъра за прозрачност: 3819438251-87.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 19.9.2014 г., стр.11.


Top