EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020C0626(01)

Изявление на Комисията след представянето на Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията пред Европейския парламент и Съвета по отношение на превенцията и защитата на здравето и безопасността на работниците, които са или могат да бъдат експонирани на SARS-CoV-2 на работното си място 2020/C 212/03

OJ C 212, 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 212/8


Изявление на Комисията след представянето на Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията пред Европейския парламент и Съвета по отношение на превенцията и защитата на здравето и безопасността на работниците, които са или могат да бъдат експонирани на SARS-CoV-2 на работното си място

(2020/C 212/03)

1.   

Комисията се ангажира да постигне възможно най-доброто ниво на защита на здравето и безопасността на работниците в Съюза. От началото на пандемията ЕС и неговите държави членки предприеха безпрецедентни мерки за защита на живота и на поминъка. ЕС подкрепи усилията на национално равнище за справяне с кризата в областта на здравеопазването и за смекчаване на последиците от удара върху икономиката. Той предостави всяко налично евро от своя бюджет за борба с вируса и използва пълната гъвкавост в правилата за бюджета и за държавните помощи. ЕС предприе няколко инициативи, за да гарантира наличието на лични предпазни средства за защита на гражданите и на работниците.

2.   

Комисията подчертава, че предложението за REACT-EU ще предостави допълнителни ресурси за структурните фондове за периода 2020—2022 г. в размер на 58,3 милиарда евро. Наред с другото тези ресурси ще помогнат на работниците, включително за тяхната защита срещу SARS-CoV-2, на МСП, на здравните системи и на зеления и цифровия преход, като те ще бъдат предоставени в различни сектори.

3.   

Комисията счита, че Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията (1) води до значително подобряване на съществуващото равнище на защита чрез включването на SARS-CoV-2 — вируса, който причинява COVID-19 — в приложение III към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за биологичните агенти, по-специално във връзка със защитата на работниците на първа линия.

4.   

Комисията припомня, че по отношение на здравето и безопасността на работното място в рамкова Директива 89/391/ЕИО на Съвета (3) се предвижда неподлежащо на договаряне задължение всички работодатели да извършват и да разполагат с пълна и актуална оценка на риска съгласно членове 6 и 9 от нея. Това означава, че всички рискове, включително експозицията на SARS-CoV-2 на работното място, трябва да бъдат разгледани и оценени заедно, включително отчитайки взаимодействието им с психосоциалните, биологичните, химичните и други рискове.

5.   

Комисията подчертава, че в резултат на това се прилагат подходящи превантивни и защитни мерки, включително в конкретния случай на възможна експозиция на SARS-CoV-2, и че работодателят предоставя цялата необходима информация относно пълните рискове за безопасността и здравето, както и цялостните предпазни и превантивни мерки и дейности по отношение както на цялото предприятие и/или стопански обект, така и на всяко индивидуално работно място и/или длъжност.

6.   

Комисията припомня също така, че адекватното обучение на работниците, които могат да бъдат експонирани на SARS-CoV-2, също е от първостепенно значение, както и правото на всеки работник да получава такова обучение, по-специално под формата на информация и инструкции, специфични за неговото индивидуално работно място и/или длъжност.

7.   

Освен това Комисията обръща внимание на следните специфични и строги задължения по отношение на здравето и безопасността, предвидени в Директива 2000/54/ЕО за биологичните агенти:

Член 6, който включва подробни мерки за намаляване на рисковете, включително колективни и индивидуални защитни мерки, хигиенни мерки, работни процеси за избягване или свеждане до минимум на контаминирането и използване на съответни знаци за безопасност;

Член 8 относно хигиената и индивидуалната защита, в който се установява, наред с другото, правото на работниците да им бъде осигурено подходящо специално работно облекло или друго подходящо защитно облекло;

Член 9 относно информирането и обучението, с който на работниците се предоставя правото да получават ясна информация относно например потенциални рискове за здравето, мерки, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експонирането, хигиената и носенето и използването на лични предпазни средства;

Член 10, съгласно който от работодателите се изисква да предоставят писмени инструкции и да поставят табели, включително процедурата, която трябва да се следва за случаите на авария или сериозен инцидент при работа с биологичен агент, независимо от неговата групова класификация.

8.   

Комисията подчертава, че всички горепосочени разпоредби се прилагат за всички работници и за всички работни места. Единственото изключение е в член 10, параграф 1, буква б). Тази разпоредба се отнася до инструкции за работниците, които работят с агент от група 4, която се споменава като минимално изискване и следователно не изключва възможността тази разпоредба да се прилага за други работници, и която се отнася до работници, които действително боравят с вируса, а не до тези, които неволно са експонирани на него. Комисията настоятелно насърчава държавите членки да гарантират, че писмени инструкции са предоставени на всички работници, експонирани на SARS-CoV-2, както се препоръчва и в насоките на ЕС за защита на работниците (4).

9.   

Комисията потвърждава решимостта си да гарантира стриктно прилагане от страна на държавите членки, включително на задължението за предоставяне на писмени инструкции на работното място и, ако е уместно, да поставя табели, които включват най-малко процедурата, която трябва да се следва в случай на работници, експонирани на този биологичен агент. Тя ще прикани Комитета на старшите инспектори по труда да предприеме действия за оказване на съдействие в това отношение. В тясно сътрудничество с тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място Комисията ще насърчава на работното място включването във всички случаи на процедурите, които трябва да бъдат следвани като добри практики в тази област, и ще възложи на EU-OSHA да включи тази добра практика в свързаните с това онлайн инструмент и насоки за оценка на риска.

10.   

Комисията обръща внимание, че тъй като вирусът на SARS-CoV-2 е класифициран в рискова група 3, както SARS-CoV-1 и MERS, това предполага, че ще бъдат обхванати по-конкретно специфичните и строги права и задължения, посочени в членове 7, 11, 13, 14, параграф 4, 15 и 16. Те включват правото и свързаното с него задължение за авариен план, списък на експонираните работници (като се посочва видът на извършваната работа, както и данните за експозициите, авариите и инцидентите), предварително уведомяване на компетентния орган за използването за първи път, водене на личните здравни досиета за определен брой години или защитните мерки на изолация, посочени в приложения V и VI.

11.   

Освен това Комисията подчертава, че няма разлика в защитата на работниците съгласно класификацията в група 3 или 4 извън лаборатории или промишлени процеси, които обработват и манипулират проби от вируса, например за разработване или производство на ваксина, или съоръжения за изолация, в които има пациенти, които са или за които се подозира, че са заразени с вируса.

12.   

Тези съоръжения следват разпоредбите на приложения V и VI, които са специфични за тези процеси. Тези разпоредби се прилагат без възможност за гъвкавост по отношение на агентите от група 4. Повечето от тях се прилагат и за група 3, като най-строгите са „препоръчителни“, което означава, че те се прилагат по принцип, освен ако резултатите от оценката на риска не показват друго.

13.   

Комисията отбелязва, че в съответствие с приложение III, точка 6 от Директивата за биологичните агенти, списъкът на класифицираните биологични агенти отразява състоянието на познанието към момента на изготвянето му и че той ще бъде актуализиран веднага след като са налице нови познания. Комисията признава, че науката се развива постоянно и следователно се ангажира да държи тази категоризация под постоянно наблюдение с оглед на научните постижения. Това е в съответствие и с член 19 от Директивата за биологичните агенти, както и с член 16 от рамкова Директива 89/391/EИО. Комисията се ангажира да информира редовно Европейския парламент и Съвета за резултатите от тези прегледи.

14.   

Комисията подчертава, че новите мерки вече са въведени, и че държавите членки трябва да ги транспонират в националното си законодателство най-късно в срок от 5 месеца. Комисията ще подкрепя държавите членки, за да транспонират мерките във възможно най-кратък срок. В този контекст Комисията отбелязва, че няколко държави членки вече прилагат класификацията на група 3, както е посочено в Директива (ЕС) 2020/739.

15.   

В новата стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд Комисията ще разгледа необходимостта от допълнителни действия за подобряване на функционирането на съществуващата регулаторна рамка на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд, наред с другото, в ситуации на пандемия. За тази цел Комисията ще гарантира активното участие на Европейския парламент, Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда.

16.   

Комисията незабавно ще направи оценка на необходимостта от изменение на Директивата за биологичните агенти вследствие на поуките, извлечени от безпрецедентната криза, с цел по-добро планиране на готовността и реакцията на всички работни места, и ще информира Европейския парламент до края на 2020 г.


(1)  ОВ L 175, 4.6.2020 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(4)  COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО — Адаптиране на работните места и защита на работещите.


Top