EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2223

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2223 на Комисията от 13 декември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на изискваните данни за документите за административна взаимопомощ, използвани за целите на обмена на информация относно акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз

C/2019/8810

OJ L 333, 27.12.2019, p. 82–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2223/oj

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/82


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2223 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на изискваните данни за документите за административна взаимопомощ, използвани за целите на обмена на информация относно акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (1), и по-специално член 9, параграф 2, член 15, параграф 5 и член 16, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията (2) се определят структурата и съдържанието на документите за административна взаимопомощ, използвани за обмена на информация относно акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз, както и кодовете, изисквани за попълването на някои елементи от данни в тези документи.

(2)

Като се имат предвид промените в изискванията за данните на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), и с цел да се осигури последователност, в структурата на съобщенията и в списъците на кодовете, използвани в документите за административна взаимопомощ, трябва да се направят някои промени.

(3)

Обяснението в колона F на таблица 4 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 следва да бъде актуализирано, за да се даде ясно определение на елемент от данни „Стойност“, когато за „Код на вида първичен критерий“ е определена стойност „46 = Вид на транспорта“.

(4)

Следва да бъдат актуализирани възможностите за групата данни „Търговец изпращач“ в таблица 5 и в таблица 14 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323, така че да могат да се изпращат необходимите съобщения в отговор на искането за електронен административен документ с неизвестно място на получаване или за подаване на данни за износ с оформяне на място.

(5)

С цел да се гарантира правилното прилагане на акцизното законодателство компютризираната система следва да предлага стандартна структура на документите за административна взаимопомощ, даваща възможност за обмен на информация, когато е нужно движение на стоки под режим отложено плащане на акциз да бъде приключено ръчно. По-конкретно компютризираната система следва да предлага стандартна структура за отправяне на искане за ръчно приключване на движение на стоки под режим отложено плащане на акциз към държавата членка на изпращане.

(6)

С цел да предотврати евентуална измама или неплащане на акциз държавата членка на изпращане следва винаги да уведомява за ръчното приключване компетентния орган на държавата членка на получаване или на държавата членка на износ. Компютризираната система следва да предлага стандартна структура за такива отговори.

(7)

С цел да се подобри качеството на информацията, предоставяна от икономическите оператори, следва да бъдат актуализирани стойностите на няколко елементи от данни в таблици 4, 5, 7, 10, 11, 12 и 14 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕО) 2016/323. Тези допълнителни технически корекции следва да внесат яснота и прецизност на приложимите разпоредби.

(8)

За целите на ръчното приключване и за да се гарантират точността и целесъобразността на изискваната информация, която се предава на участващите компетентни органи на държавите членки, в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕО) 2016/323 се създават необходимите списъци на кодовете за причини за исканията за ръчно приключване и причини за отхвърляне на исканията за ръчно приключване.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Настоящият регламент следва да се прилага от 13 февруари 2020 г., за да се хармонизира началната дата на прилагането му с началната дата на прилагане на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният раздел IIA:

„Раздел IIA

Искания за ръчно приключване

Член 6а

Искане за ръчно приключване

За целите на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012, когато движението на стоки под режим отложено плащане на акциз не може да бъде приключено по член 24 или по член 25 от Директива 2008/118/ЕО, запитващият орган може да поиска от компетентния орган на държавата членка на изпращане да приключи ръчно движение на стоки под режим отложено плащане на акциз. Това искане се отправя чрез изпращане на документ „Искане за ръчно приключване“, изложен в таблица 15 от приложение I.“

2)

Вмъква се следният член 14а:

„Член 14а

Задължителен обмен на информация — ръчно приключване

За целите на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 389/2012, когато компетентен орган на държавата членка на изпращане получи доказателство за завършването на движение на стоки под режим отложено плащане на акциз и това движение не може да бъде приключено по член 24 или по член 25 от Директива 2008/118/ЕО, той взема решение дали да приключи ръчно движението на акцизни стоки.

Компетентният орган на държавата членка на изпращане уведомява за своето решение компетентните органи на държавата членка на получаване или на държавата членка на износ.

Уведомяването за решение за ръчно приключване на движение се извършва с помощта на документ „Отговор за ръчно приключване“, изложен в таблица 16 от приложение I към настоящия регламент.“

3)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

4)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 февруари 2020 г.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията от 24 февруари 2016 г. за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (ОВ L 66, 11.3.2016 г., стр. 1).

(3)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 таблици 4, 5, 7, 10, 11, 12 и 14 се заменят със следното и се вмъкват нови таблици 15 и 16:

„Таблица 4

(посочена в член 5, параграф 1)

Искане от общ характер

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

1

=

(запазено)

2

=

искане за референтни данни

3

=

(запазено)

4

=

(запазено)

5

=

искане за повторно синхронизиране на регистъра на икономическите оператори

6

=

искане за възстановяване на списък на е-АД

7

=

искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Възможните стойности са:

„C_COD_DAT“

=

общ списък на кодовете

„C_PAR_DAT“

=

общи параметри на системата

„ALL“

=

за цялостна структура

a..9

 

c

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“, „5“, „6“ или „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е единна за всяка държава членка.

an..44

 

e

Начална дата

C

За 1 e и f:

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

Дата

 

f

Крайна дата

C

 

Дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

Дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако <Вид на искането> е „6“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида първичен критерий

R

 

Възможните стойности са:

1

=

АРК

2

=

търговска марка на продукта

3

=

категории акцизни продукти по движението

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

(запазено)

7

=

(запазено)

8

=

град на получателя

9

=

град на изпращача

10

=

град на лицето, което предоставя обезпечението

11

=

(запазено)

12

=

град на мястото на доставка

13

=

град на данъчния склад на изпращане

14

=

град на превозвача

15

=

код на продукта по КН

16

=

дата на фактурата

17

=

акцизен номер на получателя

18

=

акцизен номер на изпращача

19

=

акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

20

=

(запазено)

21

=

(запазено)

22

=

акцизен номер на данъчния склад на получаване

23

=

акцизен номер на данъчния склад на изпращане

24

=

(запазено)

25

=

код на акцизния продукт

26

=

времетраене на транспорта

27

=

държава членка на получаване

28

=

държава членка на изпращане

29

=

име на получателя

30

=

име на изпращача

31

=

име на лицето, което предоставя обезпечението

32

=

(запазено)

33

=

наименование на мястото на доставка

34

=

наименование на данъчния склад на изпращане

35

=

име на превозвача

36

=

номер на фактурата

37

=

пощенски код на получателя

38

=

пощенски код на изпращача

39

=

пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

40

=

(запазено)

41

=

пощенски код на мястото на доставка

42

=

пощенски код на данъчния склад на изпращане

43

=

пощенски код на превозвача

44

=

количество на стоките (в стоковата част на е-АД)

45

=

местен референтен номер (LRN), който представлява определен от изпращача пореден номер

46

=

вид на транспорта

47

=

(запазено)

48

=

(запазено)

49

=

номер за целите на ДДС на получателя

50

=

(запазено)

51

=

номер за целите на ДДС на превозвача

52

=

промяна на мястото на получаване (пореден номер ≥ 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

Ако <Код на вида първичен критерий> е „46“ (Вид на транспорта), тогава се използва съществуващ <Код за вида на транспорта> от списъка на <ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ>.

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

1

=

активни и неактивни икономически оператори

2

=

разрешения, чийто срок на действие предстои да изтече

3

=

икономически оператори по вид и данъчни складове

4

=

акцизна дейност

5

=

промени на акцизни разрешения

n1

3.1

Код от СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1

=

първо полугодие

2

=

второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1

=

първо тримесечие

2

=

второ тримесечие

3

=

трето тримесечие

4

=

четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1

=

януари

2

=

февруари

3

=

март

4

=

април

5

=

май

6

=

юни

7

=

юли

8

=

август

9

=

септември

10

=

октомври

11

=

ноември

12

=

декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Знак за общи критерии за оценка на риска

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„не“ или „не е вярно“

1

=

„да“ или „вярно е“

n1

5.1

Код от СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

1

=

мерни единици

2

=

видове събития

3

=

видове доказателства

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

кодове на езиците

7

=

държави членки

8

=

кодове на държавите

9

=

кодове на опаковките

10

=

причини за незадоволително съобщение за получаване или за незадоволителен доклад за проверки

11

=

причини за прекратяването

12

=

(запазено)

13

=

видове транспорт

14

=

транспортни единици

15

=

лозарски зони

16

=

кодове на извършените енологични манипулации

17

=

категории на акцизните продукти

18

=

акцизни продукти

19

=

кодове по КН

20

=

съответствия между кода по КН и акцизния продукт

21

=

причини за анулирането

22

=

причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

23

=

обяснения за закъснението

24

=

(запазено)

25

=

лица, които изпращат съобщение за събитието

26

=

причини за отказа

27

=

причини за закъснял резултат

28

=

действия във връзка с искането

29

=

причини за искането

30

=

(запазено)

31

=

(запазено)

32

=

(запазено)

33

=

(запазено)

34

=

причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

35

=

(запазено)

36

=

вид документ

37

=

(запазено)

38

=

(запазено)

39

=

причини за искането за ръчно приключване

40

=

причини за отхвърляне на искането за ръчно приключване

n..2


Таблица 5

(посочена в член 5, параграф 2)

Списък на е-АД като резултат от искане от общ характер

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

b

Идентификатор за съответствие на искането

R

 

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е единна за всяка държава членка.

an..44

2

ЕЛЕМЕНТ ОТ СПИСЪКА НА Е-АД

O

 

 

99x

 

a

Дата на изпращане

R

 

 

Дата

2.1

ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

R

 

 

 

 

a

АРК

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

b

Дата и час на утвърждаването на е-АД

R

 

 

Дата и час

 

c

Пореден номер

R

 

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..2

2.2

ТЪРГОВЕЦ Изпращач

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

За ТЪРГОВЕЦ Изпращач

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>;

<Код на вида оператор> на посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

„лицензиран складодържател“; ИЛИ

„регистриран изпращач“

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

an13

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

2.3

ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане

C

АКО <Код на вида произход на е-АД> е „Произход — данъчен склад“,

ТО

<ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане> е „R“

<УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос> не се попълва

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ

<ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане> не се попълва

<УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос> е „R“

 

 

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

За ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане

Съществуващ идентификатор <Референтен номер на данъчния склад> (акцизен номер в SEED).

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

an13

 

b

Фирма на търговеца

O

 

 

an..182

2.4

УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос

C

АКО <Код на вида произход на е-АД> е „Произход — данъчен склад“,

ТО

<ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане> е „R“

<УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос> не се попълва

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ

<ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане> не се попълва

<УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос> е „R“

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

2.5

ТЪРГОВЕЦ Получател

C

„R“, освен при съобщенията от вид „2 — Подаване на данни за износ с оформяне на място“ или за код за вида на мястото на получаване 8

 

 

 

a

Идентификационни данни на търговеца

C

АКО <Код за вида на мястото на получаване> е едно от:

„Място на получаване — данъчен склад“

„Място на получаване — регистриран получател“

„Място на получаване — временно регистриран получател“

„Място на получаване — директна доставка“

ТО <ТЪРГОВЕЦ Получател. Идентификационни данни на търговеца> е „R“

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ

АКО <Код за вида на мястото на получаване> е:

„Място на получаване — износ“,

ТО <ТЪРГОВЕЦ Получател. Идентификационни данни на търговеца> е „О“

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ <ТЪРГОВЕЦ. Идентификационни данни на търговеца> не се попълва

Възможните стойности на <Идентификационните данни на търговеца> са посочени в следната таблица:

an..16

Код за вида на мястото на получаване

ТЪРГОВЕЦ ПОЛУЧАТЕЛ. Идентификационни данни на търговеца

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка.

1 –

Място на получаване — данъчен склад

Акцизен номер 1

Референтен номер на данъчния склад (акцизен номер) 2

2 –

Място на получаване — регистриран получател

Акцизен номер 3

Всякакви идентификационни данни 4

3 –

Място на получаване — временно регистриран получател

Референтен номер на временното разрешение 5

Всякакви идентификационни данни 6

4 –

Място на получаване — директна доставка

Акцизен номер 7

(Не се попълва)

5 –

Място на получаване — освободен получател

(Не се попълва)

Всякакви идентификационни данни 8

6 –

Място на получаване — износ

Номер за целите на ДДС (незадължително)

(Групата данни <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка> не съществува)

8 –

Неизвестно място на получаване

(Не се попълва)

(Не се попълва)

1

За получателя видът оператор е „лицензиран складодържател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

2

Съществуващ идентификатор <Референтен номер на данъчния склад> в набор <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

3

За получателя видът оператор е „регистриран получател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

4

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

5

Съществуващ <Референтен номер на временното разрешение> в набор <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>.

6

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

7

За получателя видът оператор е „лицензиран складодържател“ или „регистриран получател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

8

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

(Ако е приложимо, вж. списък на кодовете 1 и списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

 

b

EORI номер

C

„O“, ако <Код за вида на мястото на получаване> е „Място на получаване — износ“

В противен случай не се попълва

Посочва се EORI номерът на лицето, отговорно за подаването на декларация за износ, както е посочено в член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО.

an..17

 

c

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

2.6

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

По-долу са описани възможностите за групите данни <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка> и <УЧРЕЖДЕНИЕ Място на доставка — митница> в зависимост от <Код за вида на мястото на получаване>:

„R“ за кодове за вида на мястото на получаване 1 и 4

„O“ за кодове за вида на мястото на получаване 2, 3 и 5.

В противен случай не се попълва

 

a

Идентификационни данни на търговеца

C

АКО <Код за вида на мястото на получаване> е „Място на получаване — данъчен склад“,

ТО <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка. Идентификационни данни на търговеца> е „R“

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ

АКО <Код за вида на мястото на получаване> е „място на получаване — директна доставка“,

ТО <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка. Идентификационни данни на търговеца > не се попълва

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка. Идентификационни данни на търговеца> е „О“

Възможните стойности на <Идентификационните данни на търговеца> са посочени в следната таблица:

an..16

Код за вида на мястото на получаване

ТЪРГОВЕЦ ПОЛУЧАТЕЛ. Идентификационни данни на търговеца

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка.

1 –

Място на получаване — данъчен склад

Акцизен номер 1

Референтен номер на данъчния склад (акцизен номер) 2

2 –

Място на получаване — регистриран получател

Акцизен номер 3

Всякакви идентификационни данни 4

3 –

Място на получаване — временно регистриран получател

Референтен номер на временното разрешение 5

Всякакви идентификационни данни 6

4 –

Място на получаване — директна доставка

Акцизен номер 7

(Не се попълва)

5 –

Място на получаване — освободен получател

(Не се попълва)

Всякакви идентификационни данни 8

6 –

Място на получаване — износ

Номер за целите на ДДС (незадължително)

(Групата данни <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка> не съществува)

8 –

Неизвестно място на получаване

(Не се попълва)

(Не се попълва)

1.

За получателя видът оператор е „лицензиран складодържател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

2

Съществуващ идентификатор <Референтен номер на данъчния склад> в набор <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

3

За получателя видът оператор е „регистриран получател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

4

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

5

Съществуващ <Референтен номер на временното разрешение> в набор <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>.

6

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

7

За получателя видът оператор е „лицензиран складодържател“ или „регистриран получател“. Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

8

По отношение на мястото на доставка „Всякакви идентификационни данни“ означава: номер за целите на ДДС или друг идентификатор; тези данни не са задължителни.

(Ако е приложимо, вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

 

b

Фирма на търговеца

C

АКО <Код за вида на мястото на получаване> е „място на получаване — директна доставка“,

ТО <Фирма на търговеца> е „О“

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ <Фирма на търговеца> е „R“

 

an..182

2.7

УЧРЕЖДЕНИЕ Място на доставка — митница

C

В таблицата по-долу са описани възможностите за групите данни <ТЪРГОВЕЦ Място на доставка> и <УЧРЕЖДЕНИЕ Място на доставка — митница> в зависимост от <Код за вида на мястото на получаване>:

 

 

Код за вида на мястото на получаване

<ТЪРГОВЕЦ Място на доставка>

<УЧРЕЖДЕНИЕ Място на доставка — митница>

1 –

Място на получаване — данъчен склад

„R“

Не се попълва

2 –

Място на получаване — регистриран получател

„O“

Не се попълва

3 –

Място на получаване — временно регистриран получател

„O“

Не се попълва

4 –

Място на получаване — директна доставка

„R“

Не се попълва

5 –

Място на получаване — освободен получател

„O“

Не се попълва

6 –

Място на получаване — износ

Не се попълва

„R“

8 –

Неизвестно място на получаване (неизвестен получател)

Не се попълва

Не се попълва

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

2.8

Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

R

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

a1

2.9

ТЪРГОВЕЦ Лице, отговарящо за организацията на транспорта

C

АКО <Заглавие на е-АД. Организация на транспорта> (IE 801) (или <Заглавие на е-АД. Организация на транспорта> (IE 815) е „Изпращач“ или „Получател“,

ТО <ТЪРГОВЕЦ Лице, отговарящо за организацията на транспорта> не се попълва

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ <ТЪРГОВЕЦ Лице, отговарящо за организацията на транспорта> е „R“

 

 

 

a

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

2.10

ТЪРГОВЕЦ Първи превозвач

O

 

 

 

 

a

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182


Таблица 7

(посочена в член 6, параграф 1)

Искане от общ характер за административно сътрудничество

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

1

=

административно сътрудничество

2

=

искане за история

n1

 

b

Краен срок за резултатите

R

 

 

Дата

2

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на последващите действия

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II)

an28

 

b

Дата на издаване

R

 

 

Дата

 

c

Код на изпращащата държава членка

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

d

Референтен номер на изпращащото учреждение

O

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

e

Изпращащ служител

O

 

 

an..35

 

f

Код на получаващата държава членка

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

g

Референтен номер на получаващото учреждение

O

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

h

Получаващ служител

O

 

 

an..35

 

i

Национален идентификационен номер на досието

O

 

 

an..99

3

ИСКАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

C

„R“, ако <Вид на искането> е „1“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Информация за искането за административно сътрудничество

R

 

 

an..999

 

b

Информация за искането за административно сътрудничество_ЕЗК

R

 

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

c

Знак

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„не“ или „не е вярно“

1

=

„да“ или „вярно е“

n1

3.1

Код на ПРИЧИНАТА ЗА ИСКАНЕТО

R

 

 

99x

 

a

Код на причината за искането за административно сътрудничество

R

 

(Вж. списък на кодовете 8 в приложение II)

n..2

 

b

Допълнителна информация за искането за административно сътрудничество

C

„R“, ако <Код на причината за искането> е „друга“

В противен случай „О“

an..999

 

c

Допълнителна_ информация_за_искането_ за_административно_ сътрудничество_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

3.1.1

РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА ОЦЕНКАТА НА РИСКА

O

 

 

99x

 

a

Друг профил на риска

O

 

 

an..999

 

b

Друг профил на риска_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

3.2

Списък на АРК

O

 

 

99x

 

a

АРК

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

b

Пореден номер

O

 

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..2

3.3

ТЪРГОВЕЦ Лице

O

 

 

99x

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

За 3.3 a, b, и c: Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Номер за целите на ДДС>

<Фирма на търговеца>

Съществуващ идентификатор (акцизен номер) <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <Референтен номер на временното разрешение> в набор <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>.

(Вж. списък на кодовете 1 и списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

an13

 

b

Номер за целите на ДДС

C

 

an..14

 

c

Фирма на търговеца

C

 

an..182

 

d

Код на държавата членка

C

„R“, ако <Фирма на търговеца> е посочена, а <Акцизен номер на търговеца> и <Номер за целите на ДДС> не са посочени

В противен случай не се попълва

(Вж. „Акцизен номер на търговеца“ в клетка 3.3 а, „Номер за целите на ДДС“ в клетка 3.3 b, „Фирма на търговеца“ в клетка 3.3 c)

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

e

Улица — наименование

O

 

 

an..65

 

f

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

g

Пощенски код

O

 

 

an..10

 

h

Град

O

 

 

an..50

 

i

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

j

Телефон

O

 

 

an..35

 

k

Факс

O

 

 

an..35

 

l

Електронна поща

O

 

 

an..70

3.4

УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДОКУМЕНТИ

O

 

 

9x

 

a

Кратко описание на удостоверяващия документ

C

„R“, ако <Вид на удостоверяващия документ> е „Друго“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Референтни данни на удостоверяващия документ“ в клетка 3.4 c и „Изображение на документа“ в клетка 3.4 e)

 

an..999

 

b

Кратко описание на удостоверяващия документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

c

Референтни данни на удостоверяващия документ

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Вид на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

(Вж. „Кратко описание на удостоверяващия документ“ в клетка 3.4 а и „Изображение на документа“ в клетка 3.4 e)

 

an..999

 

d

Референтни данни на удостоверяващия документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

e

Изображение на документа

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Вид на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

(Вж. „Кратко описание на удостоверяващия документ“ в клетка 3.4 а и „Референтни данни на удостоверяващия документ“ в клетка 3.4 c)

 

 

 

f

Вид на удостоверяващия документ

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Вид на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

Вж. „Референтни данни на удостоверяващия документ“ в клетка 3.4c и „Изображение на документа“ в клетка 3.4e

(Вж. списък на кодовете 15 в приложение II)

n..4

3.5

Поискани ДЕЙСТВИЯ

O

 

 

99x

 

a

Код на действието за административно сътрудничество

R

 

(Вж. списък на кодовете 9 в приложение II)

n..2

 

b

Допълнение към действието за административно сътрудничество

C

„R“, ако <Код на действието за административно сътрудничество> е „Друго“

В противен случай „О“

(Вж. „Код на действието за административно сътрудничество“ в клетка 3.5 а)

 

an..999

 

c

Допълнение към действието за административно сътрудничество_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

4

ИСКАНЕ ЗА ИСТОРИЯ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

АРК

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

b

Вид обхват на искането за история

R

 

Възможните стойности са:

1

=

приложими данни към дадена дата, определена в <Дата за целите на обхвата>

2

=

история на данните, считано от дадена дата, определена в <Дата за целите на обхвата>

3

=

пълна история на данните

(Вж. „Дата за целите на обхвата“ в клетка 4c)

n1

 

c

Дата за целите на обхвата

C

Не се попълва, ако <Вид обхват на искането за история> е „3“

В противен случай „R“

(Вж. „Вид обхват на искането за история“ в клетка 4b)

 

Дата

 

d

Причина за отказ от искането за история

R

 

 

an..999

 

e

Причина за отказ от искането за история_ЕЗК

R

 

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

O

 

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

b

Подаващ акцизен служител

O

 

 

an..35

 

c

Телефон

O

 

 

an..35

 

d

Факс

O

 

 

an..35

 

e

Електронна поща

O

 

 

an..70


Таблица 10

(посочена в член 6, параграф 3, член 9, параграф 1 и членове 10 и 16)

Резултати от административното сътрудничество

A

B

C

D

E

F

G

1

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на последващите действия

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II)

an28

 

b

Дата на издаване

R

 

 

Дата

 

c

Код на изпращащата държава членка

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

d

Референтен номер на изпращащото учреждение

O

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

e

Изпращащ служител

O

 

 

an..35

 

f

Код на получаващата държава членка

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

g

Референтен номер на получаващото учреждение

O

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

h

Получаващ служител

O

 

 

an..35

 

i

Национален идентификационен номер на досието

C

„O“, ако <Идентификатор за съответствие на последващите действия> не отговаря на <Идентификатор за съответствие на последващите действия> в съобщението за искане

„R“, ако <Идентификатор за съответствие на последващите действия> отговаря на <Идентификатор за съответствие на последващите действия> в съобщението за искане И

в съобщението за искане е налице <Национален идентификационен номер на досието>

В противен случай не се попълва.

АКО <Идентификатор за съответствие на последващите действия> отговаря на <Идентификатор за съответствие на последващите действия> в съобщението за искане И <Национален идентификационен номер на досието> е налице в съобщението за искане,

ТО

<Национален идентификационен номер на досието>трябва да е еднакъв със стойността на <Национален идентификационен номер на досието> в съобщението за искане.

an..99

2

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

O

 

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

b

Подаващ акцизен служител

O

 

 

an..35

 

c

Телефон

O

 

 

an..35

 

d

Факс

O

 

 

an..35

 

e

Електронна поща

O

 

 

an..70

3

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙСТВИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

O

 

 

99x

 

a

АРК

O

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

b

Пореден номер

C

„O“, ако <АРК> е наличен

В противен случай не се попълва

(Вж. „АРК“ в клетка 3a)

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..2

 

c

Код на действието за административно сътрудничество

R

 

(Вж. списък на кодовете 9 в приложение II)

n..2

 

d

Допълнение към действието за административно сътрудничество

C

„R“, ако <Код на действието за административно сътрудничество> е „Друго“

В противен случай „О“

(Вж. „Код на действието за административно сътрудничество“ в клетка 3с)

 

an..999

 

e

Допълнение към действието за административно сътрудничество_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

f

Код на причината за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

O

 

(Вж. списък на кодовете 11 в приложение II)

n..2

 

g

Допълнение към причината за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

C

„R“, ако <Код на причината за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество> е „Друго“

В противен случай „О“

(Вж. „Код на причината за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество“ в клетка 3f)

 

an..999

 

h

Допълнение към причината за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

i

Констатация в мястото на получаване

O

 

Възможните стойности са:

0

=

друга констатация

1

=

(запазено)

2

=

пратката е в ред

3

=

пратката не е пристигнала на мястото на получаване

4

=

пратката е пристигнала със закъснение

5

=

констатирана е липса

6

=

акцизните продукти не са в ред

7

=

пратката не е вписана в материалната отчетност

8

=

невъзможно е да се установи връзка с търговеца

9

=

липсващ търговец

10

=

констатиран е излишък

11

=

неправилен код на акцизния продукт

12

=

неправилен код за вида на мястото на получаване

13

=

потвърдени разлики

14

=

препоръчва се ръчно приключване

15

=

препоръчва се прекратяване

16

=

констатирани нередности

n..2

 

j

Друг вид констатация

C

„R“, ако <Констатация в мястото на получаване> е „друга констатация“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Констатация в мястото на получаване“ в клетка 3i)

 

an..999

 

k

Друг вид констатация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

l

Допълнителни обяснения

O

 

 

an..999

 

m

Допълнителни обяснения_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

n

Референтни данни на доклада за проверка

O

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II)

В системата съществува съобщение „Доклад за проверка“ (в т.ч. в случаите, когато то е включено в получено съобщение „История на движението“/ „Резултати от историята“), което има същите <Референтни данни на доклада за проверка>, както изпратеното съобщение. Освен това, ако в изпратеното съобщение е посочен <АРК>, той съвпада с <АРК> на съобщението „Доклад за проверка“, на което се прави позоваване.

(Вж. „АРК“ в клетка 3a)

an16

4

ИСКАНЕ ЗА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

O

 

 

 

 

a

Искане или предоставяне на обратна информация

R

 

Възможните стойности са:

0

=

не е поискана обратна информация

1

=

поискана е обратна информация

2

=

предоставена е обратна информация

n1

 

b

Последващи действия

C

Трябва да присъства минимум едно от следните две полета в клетка 4а:

<Последващи действия>

<Значимост на информацията>

an..999

 

c

Последващи действия_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

d

Значимост на предоставената информация

C

Трябва да присъства минимум едно от следните две полета в клетка 4а:

<Последващи действия>

<Значимост на информацията>

an..999

 

e

Значимост на информацията_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5

УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДОКУМЕНТИ

O

 

 

9x

 

a

Кратко описание на удостоверяващия документ

C

„R“, ако <Вид на удостоверяващия документ> е „Друго“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на удостоверяващия документ“ в клетка 5f)

 

an..999

 

b

Кратко описание на удостоверяващия документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

c

Референтни данни на удостоверяващия документ

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Кратко описание на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

(Вж. „Кратко описание на удостоверяващия документ“ в клетка 5а и „Изображение на документа“ в клетка 5e)

 

an..999

 

d

Референтни данни на удостоверяващия документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

e

Изображение на документа

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Кратко описание на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

(Вж. „Кратко описание на удостоверяващия документ“ в клетка 5а и „Референтни данни на удостоверяващия документ“ в клетка 5c)

 

 

 

f

Вид на удостоверяващия документ

C

Трябва да присъства минимум едно от следните три полета:

<Кратко описание на удостоверяващия документ>

<Референтни данни на удостоверяващия документ>

<Изображение на документа>

(Вж. „Кратко описание на удостоверяващия документ“ в клетка 5а, „Референтни данни на удостоверяващия документ“ в клетка 5c и „Изображение на документа“ в клетка 5е)

(Вж. списък на кодовете 15 в приложение II)

n..4


Таблица 11

(посочена в член 9, параграф 2 и член 11)

Доклад за проверка

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид съобщение

R

 

Възможните стойности са:

1

=

утвърден документ

n1

 

b

Дата и час на утвърждаването на доклада за проверка

C

„R“ след успешно утвърждаване

В противен случай не се попълва

 

Дата и час

2

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРОВЕРКА

R

 

 

 

 

a

Референтни данни на доклада за проверка

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II)

an16

2.1

ПРОВЕРЯВАЩО УЧРЕЖДЕНИЕ

R

 

 

 

 

a

Референтен номер на проверяващото учреждение

O

 

(Вж. списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

b

Код на държавата членка

C

За 2.1 b, c, d, e, f и g:

„R“, освен за <Улица — номер>, което е „O“, ако не е даден <Референтен номер на проверяващото учреждение>

В противен случай не се попълва

(Вж. „Референтен номер на проверяващото учреждение“ в клетка 2.1 а)

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

c

Наименование на проверяващото учреждение

C

 

an..35

 

d

Улица — наименование

C

 

an..65

 

e

Улица — номер

C

 

an..11

 

f

Пощенски код

C

 

an..10

 

g

Град

C

 

an..50

 

h

Телефон

C

За 2.1 h, i и j:

Ако не е даден <Референтен номер на проверяващото учреждение>, трябва да присъства минимум един от следните три атрибута:

<Телефон>

<Факс>

<Електронна поща>

в противен случай не се попълва нито един от тези три атрибута

(Вж. „Референтен номер на проверяващото учреждение“ в клетка 2.1 а)

 

an..35

 

i

Факс

C

 

an..35

 

j

Електронна поща

C

 

an..70

 

k

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват със свободен текст

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

3

е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

C

Трябва да е налице една от групите данни: <е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ> или <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

 

 

 

a

АРК

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

b

Пореден номер

R

 

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..2

4

ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ

C

Трябва да е налице една от групите данни: <е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ> или <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

 

 

 

a

Вид на другия придружаващ документ

R

 

Възможните стойности са:

0

=

друго

2

=

SAAD

n1

 

b

Кратко описание на другия придружаващия документ

C

„R“, ако <Вид на другия придружаващ документ> е „Друго“

В противен случай не се попълва

 

an…350

 

c

Кратко описание на другия придружаващ документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

n2

 

d

Номер на другия придружаващ документ

R

 

 

an…350

 

e

Дата на другия придружаващ документ

R

 

 

Дата

 

f

Изображение на другия придружаващ документ

O

 

 

 

 

g

Държава членка на изпращане

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

h

Държава членка на получаване

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

4.1

ТЪРГОВЕЦ Лице — участник в движението

O

 

 

9x

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

Съществуващ идентификатор (акцизен номер) <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <Референтен номер на временното разрешение> в набор <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>.

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

an13

 

b

Идентификационни данни на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

Номер за целите на ДДС или друг национален номер

an16

 

c

Фирма на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

an..182

 

d

Търговец – вид лице

O

 

Възможните стойности са следните:

1

=

изпращач

2

=

получател

3

=

данъчен представител

4

=

продавач

5

=

отговорно лице

6

=

клиент — физическо лице

n..2

 

e

Код на държавата членка

C

„R“, ако <Фирма на търговеца> е посочена И <Акцизен номер на търговеца> и <Идентификационни данни на търговеца> не са посочени

В противен случай не се попълва

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

 

f

Улица — наименование

O

 

 

an..65

 

g

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

h

Пощенски код

O

 

 

an..10

 

i

Град

O

 

 

an..50

 

j

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

k

Телефон

O

 

 

an..35

 

m

Електронна поща

O

 

 

an..70

4.2

СТОКОВА ПОЗИЦИЯ

O

 

 

999x

 

a

Описание на стоките

O

 

 

an..55

 

b

Код по КН

C

„R“, ако <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ. Изображение на другия придружаващ документ> не е налице в групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

(вж. клетки 4 и 4f)

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n8

 

c

Търговско описание на стоките

O

 

 

an..999

 

d

Допълнителен код

O

 

 

an..35

 

e

Количество

C

„R“, ако <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ. Изображение на другия придружаващ документ> не е налице в групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

(вж. клетки 4 и 4f)

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15,3

 

f

Код на мерната единица

C

„R“, ако <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ. Изображение на другия придружаващ документ> не е налице в групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

(вж. клетки 4 и 4f)

(Вж. списък на кодовете 12 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

n..2

 

g

Брутно тегло

O

 

Брутното тегло трябва да бъде равно на нетното тегло или по-голямо от него.

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15,2

 

h

Нетно тегло

O

 

Брутното тегло трябва да бъде равно на нетното тегло или по-голямо от него.

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15,2

4.3

ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО

C

„R“, ако <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ. Изображение на другия придружаващ документ> не е налице в групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

(вж. клетки 4 и 4f)

 

 

 

a

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

b

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

c

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

d

Държава на превозвача

R

 

Да се впише „код на държавата“, който е посочен в списък на кодовете 4 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009, но не фигурира в списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009, с изключение на код на държавата „GR“.

a2

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

Код за вида на транспорта

R

 

Да се впише видът на транспорта, като се използва един от кодовете от списък на кодовете 7 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

n..2

 

h

Допълнителна информация за искането за административно сътрудничество

C

„R“, ако <ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО. Код за вида на транспорта> е „Друг“

В противен случай не се попълва

(Вж. клетка 4.3 g)

 

an..999

 

i

Допълнителна_ информация_за_искането_ за_административно_ сътрудничество_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

j

Регистрация

R

 

 

an..35

 

k

Държава на регистрация

R

 

Да се впише „код на държавата“, който е посочен в списък на кодовете 4 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009, но не фигурира в списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009, с изключение на код на държавата „GR“.

a2

5

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКA

R

 

 

 

 

a

Дата на извършване на проверката

R

 

 

Дата

 

b

Място на извършване на проверката

R

 

 

an..350

 

c

Място на извършване на проверката_ЕЗК

R

 

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

d

Вид проверка

R

 

Възможните стойности са:

1

=

физическа проверка

2

=

документална проверка

n1

 

e

Причина за проверката

R

 

Възможните стойности са:

0

=

друга причина

1

=

проверка на случаен принцип

2

=

предупреждение за събитие

3

=

получено искане за съдействие

4

=

искане от друго учреждение

5

=

получен сигнал

n1

 

f

Допълнителни референтни данни за произхода

O

 

 

an..350

 

g

Допълнителни референтни данни за произхода_ЕЗК

C

„R“, ако се използва съответното текстово поле

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

h

Самоличност на проверяващия служител

R

 

 

an..350

 

i

Самоличност на проверяващия служител_ЕЗК

R

 

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

j

Общо заключение от проверката

R

 

Възможните стойности са:

1

=

удовлетворително

2

=

констатирани малки несъответствия

3

=

препоръчано прекратяване

4

=

намерение за предявяване на иск съгласно член 10 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета

5

=

установена допустима загуба във връзка с член 7, параграф 4 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета

n1

 

k

Необходима е проверка при пристигането

R

 

Възможните стойности са:

0

=

„не“ или „не е вярно“

1

=

„да“ или „вярно е“

n1

 

l

Знак

R

 

Възможните стойности са:

0

=

„не“ или „не е вярно“

1

=

„да“ или „вярно е“

n1

 

m

Бележки

O

 

 

an..350

 

n

Бележки_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5.1

ИЗВЪРШЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОВЕРКА

R

 

 

99x

 

a

Извършено действие за проверка

R

 

Възможните стойности са:

0

=

друго действие за проверка

1

=

проверка на преброените опаковки

2

=

разтоварване

3

=

отваряне на опаковките

4

=

бележки на хартиен носител (напр. SAAD)

5

=

преброяване

6

=

вземане на проби

7

=

административна проверка

8

=

претеглени/измерени стоки

9

=

проверка на случаен принцип

10

=

контрол на отчетността

11

=

съпоставка на документите, представени с е-АД

n..2

 

b

Друго действие за проверка

C

„R“, ако <Извършено действие за проверка> е „0“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Извършено действие за проверка“ в клетка 5.1 а)

 

an..350

 

c

Друго действие за проверка_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5.2

ДОКАЗАТЕЛСТВА

C

„R“, ако <Причина за проверка> е „2“

В противен случай „О“

(Вж. „Причина за проверката“ в клетка 5e)

 

9x

 

a

Издаващ орган

O

 

 

an..35

 

b

Издаващ орган_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

c

Код на вида доказателство

R

 

(Вж. списък на кодовете 6 в приложение II)

n..2

 

d

Допълнение към вида доказателство

C

„R“, ако <Код на вида доказателство> е „Друго“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Код на вида доказателство“ в клетка 5.2 с)

 

an..350

 

e

Допълнение към вида доказателство_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

f

Референтни данни на доказателството

O

 

 

an..350

 

g

Референтни данни на доказателството_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

h

Изображение на доказателството

O

 

 

 

5.3

ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на причината за незадоволителност

R

 

(Вж. списък на кодовете 12 в приложение II)

n..2

 

b

Допълнителна информация

C

„R“, ако <Код на причината за незадоволителност> е „Друго“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Код на причината за незадоволителност“ в клетка 5.3 а)

 

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5.4

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

O

 

 

99x

 

a

Код на транспортната единица

R

 

(Вж. списък на кодовете 7 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

n..2

 

b

Идентификационни данни на транспортните единици

C

„R“, ако <Код на транспортната единица> не е „Фиксирани транспортни инсталации“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Код на транспортната единица“ в клетка 5.4 a)

 

an..35

 

c

Идентификационни данни на търговските пломби

O

 

 

an..35

 

d

Информация за пломбите

O

 

 

an..350

 

e

Информация за пломбите_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

 

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5.5

Същинска част НА ДОКЛАДА ЗА ПРОВЕРКА

O

 

 

99x

 

a

Единен референтен номер на стоковия запис

C

„R“, ако е налична групата данни <е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ>

В противен случай не се попълва

Тази стойност се отнася до <Единен референтен номер на стоковия запис> на същинската част на съответния е-АД и трябва да е единна в рамките на съобщението.

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..3

 

b

Описание на стоките

C

„О“, ако е налице групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

an..55

 

c

Код по КН

C

„R“, ако е налична групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n8

 

d

Допълнителен код

C

„О“, ако е налична групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва

an..35

 

e

Индикатор за липса или излишък

O

 

Възможните стойности са:

S

=

липса

E

=

излишък

a1

 

f

Установена липса или излишък

C

„R“, ако е посочен <Индикатор за липса или излишък>

В противен случай не се попълва

(Вж. „Индикатор за липса или излишък“ в клетка 5.5 e)

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15,3

 

g

Бележки

O

 

 

an..350

 

h

Бележки_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

5.5.1

ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на причината за незадоволителност

R

 

(Вж. списък на кодовете 12 в приложение II)

n..2

 

b

Допълнителна информация

C

„R“, ако <Код на причината за незадоволителност> е „Друго“

В противен случай „О“

(Вж. „Индикатор на кода на причината за незадоволителност“ в клетка 5.5.1 а)

 

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2


Таблица 12

(посочена в член 14)

Доклад за събитие

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид съобщение

R

 

Възможните стойности са:

1

=

първо подаване

3

=

утвърден документ

n1

 

b

Дата и час на утвърждаването на доклада за събитие

C

„R“ след успешно утвърждаване

В противен случай не се попълва

Дата и час

2

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА ЗА СЪБИТИЕ

R

 

 

 

 

a

Номер на доклада за събитие

C

„R“, ако <Вид съобщение> е „3“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид съобщение“ в клетка 1a)

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II)

an16

 

b

Държава членка на подаване на референтните данни на доклада за събитие

C

„R“, ако <Вид съобщение> е „1“ или „3“ и държавата членка на подаване е различна от държавата членка на събитието

„О“, ако <Вид съобщение> е „1“ или „3“ и държавата членка на подаване е държавата членка на събитието

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид съобщение“ в клетка 1a)

Форматът на елемента <Държава членка на подаване на референтните данни на доклада за събитие> е:

2 буквени знака: идентификатор на държавата членка на подаване на доклада за събитие,

следван от уникален код, определен на национално равнище

an..35

 

c

АРК

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an21

 

d

Пореден номер

R

 

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..2

3

ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ

C

Трябва да е налице една от групите данни: <е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ> или <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

 

 

 

a

Вид на другия придружаващ документ

R

 

Възможните стойности са:

0

=

друго

2

=

SAAD

n1

 

b

Кратко описание на другия придружаващия документ

C

„R“, ако <Вид на другия придружаващ документ> е „Друго“

В противен случай не се попълва

an..350

 

c

Кратко описание на другия придружаващ документ_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

a2

 

d

Номер на другия придружаващ документ

R

 

 

an..350

 

e

Дата на другия придружаващ документ

R

 

 

Дата

 

f

Изображение на другия придружаващ документ

O

 

 

 

 

g

Държава членка на изпращане

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

h

Държава членка на получаване

R

 

Държавата членка се обозначава със съответния код на държавата членка от списък на кодовете 3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

3.1

ТЪРГОВЕЦ Лице — участник в движението

O

 

 

9x

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

Съществуващ идентификатор (акцизен номер) <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <Референтен номер на временното разрешение> в набор <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>.

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕС) № 612/2013)

an13

 

b

Идентификационни данни на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

Номер за целите на ДДС или друг национален номер

an16

 

c

Фирма на търговеца

C

Трябва да присъства минимум един от следните атрибути:

<Акцизен номер на търговеца>

<Идентификационни данни на търговеца>

<Фирма на търговеца>

an..182

 

d

Търговец – вид лице

O

 

Възможните стойности са следните:

1

=

изпращач

2

=

получател

3

=

данъчен представител

4

=

продавач

5

=

отговорно лице

6

=

клиент — физическо лице

n..2

 

e

Код на държавата членка

C

„R“, ако <Фирма на търговеца> е посочена, А <Акцизен номер на търговеца> и <Идентификационни данни на търговеца> не са посочени

В противен случай не се попълва

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

 

f

Улица — наименование

O

 

 

an..65

 

g

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

h

Пощенски код

O

 

 

an..10

 

j

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле или полета се използват

В противен случай не се попълва

За отбелязване на езика, използван в тази група данни, се посочва кодът на езика от списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

a2

 

k

Телефон

O

 

 

an..35

 

l

Факс

O

 

 

an..35

 

m

Електронна поща

O

 

 

an..70

3.2

СТОКОВА ПОЗИЦИЯ

O

 

 

999x

 

a

Описание на стоките

O

 

 

an..55

 

b

Код по КН

C

„R“, ако <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ. Изображение на друг придружаващ документ> не е налице в групата данни <ДРУГ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ>

В противен случай не се попълва (вж. клетка 3 и клетка 3f)

Стойността на елемента от данни трябва да е по-голяма от нула.

n8

 

c

Търговско описание на стоките

O

 

 

an..999