EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2125

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2125 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие

C/2019/7251

OJ L 321, 12.12.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/99


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2125 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламента относно официалния контрол) (1), и по-специално член 45, параграф 4 и член 77, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета се установява, наред с другото, правната уредба за извършването на официален контрол и други официални дейности по отношение на животни и стоки, въвеждани на територията на Съюза от трети държави, за да се проверява съответствието със законодателството на Съюза с цел да се гарантира защитата на здравето на хората, животните и растенията, хуманното отношение към животните, както и — във връзка с генномодифицираните организми (ГМО) и продуктите за растителна защита — опазването на околната среда.

(2)

За дървения опаковъчен материал, който може да придружава всякакви видове предмети, се знае, че представлява източник на въвеждане и разпространение на вредители по растенията. Формите дървен опаковъчен материал, които може да служат като средство за проникване на вредители, пораждащо риск от разпространение на вредители по растенията в Съюза, включват (без да се ограничават до) каси, касетки, щайги, барабани за кабели и шпули/ролки, обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, подпори за палети и постелъчен материал, независимо от това дали те се използват в действителност при превоза на различни предмети. Обемите дървен опаковъчен материал, въвеждани на територията на Съюза чрез транспортни средства, са значителни.

(3)

В членове 43 и 96 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят специални условия за внос при въвеждането на дървен опаковъчен материал на територията на Съюза. С член 77, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да определя правилата за извършване на специален официален контрол в местата, посочени в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625, с цел проверка на съответствието на дървения опаковъчен материал с тези изисквания, както и мерките в случай на несъответствие.

(4)

За да се гарантира ефективността на проверките на дървения опаковъчен материал, въвеждан на територията на Съюза, и за да се избегне всякакъв риск от въвеждане или разпространение на вредители по растенията, следва да се приемат правила, с които да се допълнят правилата в Регламент (ЕС) 2017/625 относно извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал и относно мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие.

(5)

Специалните условия за внос, приложими за дървения опаковъчен материал и определени в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, не се прилагат за материал, предмет на изключенията, предвидени в Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 — Регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия (МСФМ № 15). Поради това този материал следва да бъде изключен от обхвата на настоящия регламент.

(6)

С оглед идентифицирането на пратките, в които е наличен дървен опаковъчен материал, който може да поражда фитосанитарен риск от най-висока степен за територията на Съюза и който следва съответно да подлежи на специален официален контрол, компетентните органи на държавите членки следва да изготвят основан на риска план за наблюдение.

(7)

Въз основа на този план за наблюдение компетентните органи следва да избират пратки с дървен опаковъчен материал за извършването на специален официален контрол. Освен това компетентните органи следва да разполагат с възможността да изискват от митническите органи да задържат при необходимост, за целите на извършването на специален официален контрол от компетентните органи, избраните пратки, в които е наличен дървен опаковъчен материал, до приключването на специалния официален контрол.

(8)

Дървеният опаковъчен материал не е включен в посочения в член 47, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625 списък на стоките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове.

(9)

С член 45, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да определя случаите и условията, при които компетентните органи могат да изискват от операторите да уведомяват за пристигането на определени стоки, които не подлежат на контрол на граничните контролни пунктове.

(10)

За да могат компетентните органи да планират и да извършват по ефикасен начин специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, те следва да могат да изискват от операторите да ги информират предварително в разумен срок за пристигането на пратки, в които е наличен дървен опаковъчен материал.

(11)

Поради това, заедно с установените в настоящия регламент правила за специалния официален контрол на дървения опаковъчен материал, следва да се предвиди и възможността компетентните органи да изискват да бъдат предварително уведомявани от операторите за пристигането на такива пратки. За тези уведомления може да се използва системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), създадена и управлявана от Комисията в съответствие с член 131, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625. Компетентните органи могат да изискват от операторите, отговарящи за пратката, да уведомяват — чрез IMSOC, чрез съществуващите национални информационни системи или по друг начин, одобрен от компетентния орган — предварително в разумен срок, посочен от компетентните органи, за пристигането на пратката.

(12)

За регистриране в IMSOC на резултатите от специалния официален контрол следва да се използва единният здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ), посочен в член 56 от Регламент (ЕС) 2017/625. Регистрираните резултати от официалния контрол ще предоставят възможност за обзор на ситуацията във връзка с извършвания в държавите членки специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, което ще послужи за основа на бъдещи действия за защита на територията на Съюза от разпространението на вредители по растенията.

(13)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, без да се накърняват относимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(14)

Когато компетентният орган реши да реекспедира несъответстващ на изискванията дървен опаковъчен материал до местоназначение извън Съюза по силата на член 66, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625, несъответстващият на изискванията дървен опаковъчен материал следва да остане под официален митнически надзор до напускането на територията на Съюза, за да се избегне всякакъв риск от въвеждане или разпространение на вредители в Съюза.

(15)

Когато по време на физически проверки в мястото на допускане за свободно обращение в Съюза или в местоназначението бъде открит несъответстващ на изискванията дървен опаковъчен материал, този материал следва да бъде незабавно унищожен с оглед на по-високия риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза, който не може да бъде предотвратен чрез по-малко ефективни средства.

(16)

Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г. Поради това правилата, установени в настоящия регламент, следва също да се прилагат от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се установяват правилата за извършването на специален официален контрол на дървен опаковъчен материал или продукти от дървесина (с изключение на изделия от хартия), предназначени за подпора, за защита или за пренасяне на стока, въвеждана на територията на Съюза, независимо от това дали се използва в действителност при превоза на различни предмети („дървен опаковъчен материал“), както и мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие.

2.   С настоящия регламент се определят също така случаите и условията, при които компетентните органи могат да изискват от операторите да уведомяват за пристигането на определени пратки, въвеждани на територията на Съюза, в които е наличен дървен опаковъчен материал.

3.   Настоящият регламент не се прилага за дървения опаковъчен материал, посочен в член 43, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2016/2031 във връзка с изключенията, предвидени съгласно Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 — Регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия (МСФМ № 15).

Член 2

План за наблюдение

Компетентните органи разработват план за наблюдение на дървения опаковъчен материал въз основа на анализ на риска, като вземат предвид най-малко следното:

а)

броят и резултатите от проверките в рамките на специалния официален контрол, извършени от компетентните органи през предходните години на дървен опаковъчен материал — въз основа на информация от системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC);

б)

данните от предишни периоди относно изпълнението от страна на третата държава, износителя или оператора, отговарящ за пратките, на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/2031, по-специално на член 43, параграф 1 и член 96, параграф 1, първа алинея, буква а) от посочения регламент;

в)

информацията, когато е налична, от митническите органи и от други източници за броя на пратките, въвеждани в Съюза, в които е наличен дървен опаковъчен материал, и за държавата на произход на пратката.

Член 3

Уведомления за пратките

Компетентните органи могат да изискват от операторите, отговарящи за пратката, да уведомяват — чрез IMSOC, чрез съществуващите национални информационни системи или по друг начин, одобрен от компетентния орган — предварително в разумен срок, посочен от компетентните органи, за пристигането на пратки, въвеждани на територията на Съюза, в които е наличен дървен опаковъчен материал.

Член 4

Специален официален контрол по отношение на дървения опаковъчен материал

1.   Компетентните органи избират за физически проверки пратки, в които е наличен дървен опаковъчен материал, въз основа на:

а)

плана за наблюдение, посочен в член 2;

б)

когато е приложимо, информацията, предоставена в уведомленията, посочени в член 3; и

в)

всяка друга относима информация, с която разполагат.

2.   Компетентните органи извършват физически проверки на пратките, избрани в съответствие с параграф 1, за да проверят съответствието им с изискванията за внос, установени в член 43, параграф 1 и член 96, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/2031.

3.   Компетентните органи могат, ако се сметне, че това е необходимо за целите на извършването на физическите проверки по параграф 2 и за времето на извършването на тези проверки, да изискат от митническите органи да задържат избраните пратки, в които е наличен дървен опаковъчен материал.

4.   При извършването на специален официален контрол компетентните органи имат достъп до цялата пратка, така че да може посочените в параграф 2 физически проверки да бъдат извършени на целия наличен в пратката дървен опаковъчен материал.

5.   В срок от три работни дни от началото на задържане на пратката, в която е наличен дървен опаковъчен материал, компетентният орган предоставя на митническите органи резултатите от проверките на задържаната пратка.

6.   Когато физическите проверки не могат да бъдат приключени в срок от три работни дни от началото на задържане на пратката, в която е наличен дървен опаковъчен материал, компетентните органи могат да изискат от митническите органи да удължат задържането на пратката с още три работни дни с цел приключване на проверките.

В този случай, ако е технически възможно, митническите органи могат да освободят пратката, ако операторът, отговарящ за нея, отдели дървения опаковъчен материал от пратката.

7.   Пратка, задържана от митническите органи по силата на параграф 3, се освобождава, ако в срок от три работни дни от началото на задържане компетентните органи не са представили резултатите от проверките в съответствие с параграф 5, или не са изискали от митническите органи да удължат задържането на пратката с допълнителни три работни дни в съответствие с параграф 6.

Член 5

Отчитане на резултатите от специалния официален контрол

1.   След приключването на специалния официален контрол в съответствие с член 4 компетентните органи:

а)

попълват в единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ) резултатите от специалния официален контрол съгласно посоченото в член 56, параграф 3, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

подават резултатите от специалния официален контрол на дървения опаковъчен материал в IMSOC — директно или чрез съществуващите национални информационни системи; и

в)

уведомяват оператора, отговарящ за пратките, в които е наличен дървен опаковъчен материал, и митническите органи за резултатите от специалния официален контрол.

2.   Когато операторът, отговарящ за пратката, в която е наличен дървен опаковъчен материал, е уведомен от компетентните органи за резултатите от специалния официален контрол чрез ЕЗДВ, той предоставя референтния номер на този ЕЗДВ в качеството му на придружаващ документ, съгласно посоченото в член 163 от Регламент (ЕС) 952/2013, към всяка митническа декларация, подадена до митническите органи за тази пратка.

Член 6

Мерки в случай на несъответствие

1.   По силата на член 66 от Регламент (ЕС) 2017/625 компетентните органи разпореждат унищожаването, реекспедирането или извършването на специална обработка на дървения опаковъчен материал, който не съответства на изискванията, установени в член 43, параграф 1, и член 96, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Когато обаче такъв несъответстващ на изискванията дървен опаковъчен материал бъде открит по време на физическите проверки по член 4 в мястото на освобождаване за свободно обращение в Съюза или в местоназначението на пратката, както са посочени в член 44, параграф 3, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625, компетентните органи разпореждат на засегнатия оператор да унищожи незабавно дървения опаковъчен материал. Преди и по време на унищожаването на дървения опаковъчен материал с него се борави по начин, по който се предотвратява разпространението на карантинни вредители от значение за Съюза съгласно определението в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

2.   Когато компетентните органи решат да разпоредят на оператора, отговарящ за пратката, да реекспедира несъответстващия на изискванията дървен опаковъчен материал извън Съюза по силата на член 66, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625, пратката, в която е наличен несъответстващ на изискванията дървен опаковъчен материал, остава под официален митнически надзор при подходящия митнически режим, докато несъответстващият на изискванията дървен опаковъчен материал не напусне територията на Съюза.

Член 7

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета ( ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4 ).

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


Top