EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2074

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2074 на Комисията от 23 септември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава (текст от значение за ЕИП)

C/2019/6749

OJ L 316, 6.12.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2074/oj

6.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2074 НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 77, параграф 1, буква з) от него,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията е длъжна да приеме правила за извършване на специален официален контрол на пратките с животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, букви а), б) и в) от същия регламент, с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

(2)

Животните и стоките с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава, подлежат на проверки на документи, проверки за идентичност и при нужда физически проверки на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза, за да се гарантира, че отговарят на изискванията на законодателството на Съюза. По-специално с тези проверки следва да се гарантира, че животните са годни за по-нататъшно транспортиране до местоназначението им и че се спазват изискванията за хуманно отношение към животните.

(3)

В член 15 от Директива 97/78/ЕО на Съвета (2) се определят правилата за ветеринарните проверки, които да се извършват с цел разрешаване на повторния внос на пратки с продукти от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава. Считано от 14 декември 2019 г. Директива 97/78/ЕО е отменена и заменена с Регламент (ЕС) 2017/625.

(4)

За да се осигури висока степен на защита на здравето на животните и общественото здраве, изискванията в член 15 от Директива 97/78/ЕО следва да бъдат запазени, като се направят известни адаптации с оглед на опита, придобит при прилагането на посочените изисквания, и новата правна уредба, установена с Регламент (ЕС) 2017/625.

(5)

По-специално, за да се гарантира, че няма опасност от въвеждане и разпространение на болести по животните и вредители по растенията в Съюза, компетентните органи на държавите членки следва да гарантират, че пратките с произход от Съюза, които се връщат в Съюза, отговарят на съответните изисквания за повторно въвеждане на такива пратки в Съюза съгласно разпоредбите за здравеопазване на животните, за страничните животински продукти или за здравето на растенията, според случая.

(6)

Пратките с продукти от животински произход и съставни продукти, които са с произход от Съюза и се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава, могат да представляват риск за общественото здраве. За да се гарантира, че тези пратки отговарят на правилата за храните и безопасността на храните, посочени в член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, е целесъобразно да се изисква компетентните органи на граничните контролни пунктове на пристигане в Съюза да разрешават повторното въвеждане на продуктите от животински произход, изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията (3), и на съставните продукти, подлежащи на ветеринарни проверки на граничните контролни пунктове съгласно Решение 2007/275/ЕО на Комисията (4), ако тези продукти отговарят на допълнителни специални изисквания.

(7)

Необходимо е да се гарантира, че пратките с продукти от животински произход и съставни продукти, които са с произход от Съюза и се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава, пристигат на своето местоназначение. Поради това за наблюдението на транспортирането и пристигането на пратки със стоки от граничния контролен пункт на пристигане в Съюза до обекта по местоназначение следва да се прилагат процедурните правила, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/1666 на Комисията (5).

(8)

Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г. Поради това правилата, определени в настоящия регламент, следва също да се прилагат от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се определят правила за извършване на специален официален контрол на граничните контролни пунктове на пратките с животни и стоки от категориите, посочени в член 47, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/625, с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

Член 2

Специален официален контрол на пратките с животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава

1.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза извършва проверка на документи и проверка за идентичност на пратките с животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/625, с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

2.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза извършва физическа проверка на следните пратки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава:

а)

пратки с животни, посочени в член 47, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

пратки със стоки, посочени в член 47, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/625, когато има подозрения, че стоките не отговарят на правилата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, с цел да се потвърди или отхвърли подозрението.

3.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза проверява дали пратките с животни и стоки отговарят на следните изисквания:

а)

за животни, посочени в член 47, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, и за зародишни продукти, посочени в член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625 – ветеринарно-санитарните изисквания и, според случая, изискванията за хуманно отношение към животните, определени в правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви г) и е) от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

за продукти от животински произход и съставни продукти, посочени в член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625:

i)

ветеринарно-санитарните изисквания, определени в правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/625;

ii)

допълнителните правила, определени в член 3 от настоящия регламент;

в)

за странични животински продукти, посочени в член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625, и за производни продукти – изискванията, определени в правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/625;

г)

за растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 47, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625 – фитосанитарните изисквания, определени в правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/625.

4.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза уведомява посредством системата за управление на информацията относно официалния контрол, посочена в член 131 от Регламент (ЕС) 2017/625 („IMSOC“), компетентния орган на местоназначението, че е разрешено пратката да бъде въведена в Съюза с конкретно местоназначение, което е указано в единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ).

Член 3

Допълнителни правила относно специалния официален контрол на пратки с продукти от животински произход и съставни продукти

1.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза разрешава въвеждането в Съюза на следните пратки с продукти с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава, ако те отговарят на изискванията в параграф 2:

а)

продукти от животински произход, изброени в приложението към Регламент за изпълнение 2019/2007 на Комисията;

б)

съставни продукти, изброени в глави 16—22 на приложение I към Решение 2007/275/ЕО, които подлежат на ветеринарни проверки на граничните контролни пунктове на пристигане в Съюза в съответствие с член 4 от посоченото решение.

2.   Пратките с посочените в параграф 1 продукти се придружават от следните документи:

а)

оригиналния официален сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка, от която стоките произхождат и са били изпратени до трета държава („държава членка на произход“), или неговия електронен еквивалент, подаден в системата IMSOC, или заверено копие от него;

б)

официалната декларация на компетентния орган или на други публични органи на третата държава, в която се посочват причината за отказ за въвеждане, както и мястото и датата на разтоварване и повторно натоварване в третата държава, и в която се потвърждава, че:

i)

пратката не е претърпяла друга манипулация, различна от разтоварване, съхранение и повторно натоварване;

ii)

разтоварването и повторното натоварване на продуктите от животински произход и съставните продукти са били извършени по хигиеничен начин, за да се избегне кръстосаното замърсяване;

iii)

продуктите от животински произход и съставните продукти са били съхраняване при хигиенични условия и при необходимата за съответните видове стоки температура;

в)

декларацията на компетентния орган на местоназначението в Съюза, че е съгласен да получи пратката; такава декларация обаче не се изисква, когато пратката се връща към обекта на произход на пратката, който се намира в същата държава членка, в която се намира и граничният контролен пункт на пристигане в Съюза.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, буква а), когато не е възможно да се представят посочените в същата разпоредба документи, произходът на пратката може да бъде удостоверен по друг начин въз основа на документирани доказателства, представени от оператора, отговорен за пратката.

4.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане в Съюза може да предостави изключения от определените в параграф 2, буква б) изисквания за запечатани пратки с ненарушен оригинален печат, ако отговорният за пратката оператор представи декларация, в която се посочва причината за отказ за въвеждане от третата държава и се потвърждава, че транспортът е извършен при условия, подходящи за съответните видове продукти от животински произход и съставни продукти.

5.   Когато компетентният орган на местоназначението издаде посочената в параграф 2, буква в) декларация, компетентният орган на граничния контролен пункт на пристигане наблюдава транспорта и пристигането на пратката на местоназначението в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/1666.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти, производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 3.12.2019 г., стр. 1).

(4)  Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1666 на Комисията от 24 юни 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за наблюдение на транспортирането и пристигането на пратки с определени стоки от граничния контролен пункт на пристигане до обекта по местоназначение в Съюза (ОВ L 255, 4.10.2019 г., стр. 1).


Top