Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1910

Регламент (ЕС) 2019/1910 на Комисията от 7 ноември 2019 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2020 година (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7852

OJ L 296, 15.11.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1910/oj

15.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1910 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2019 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2020 година

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 808/2004 се установява обща рамка за системното изготвяне на европейска статистика за информационното общество.

(2)

Необходими са мерки за прилагане, за да бъдат определени данните, които да се представят за подготовката на статистиката за модул 1 „Предприятия и информационно общество“ и модул 2 „Физически лица, домакинства и информационно общество“, както и крайните срокове за тяхното предаване.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Данните, които трябва да се предават за изготвяне на европейска статистика за информационното общество по отношение на модул 1 „Предприятия и информационно общество“ и модул 2 „Физически лица, домакинства и информационно общество“ в съответствие с посоченото в член 3, параграф 2 и член 4 от Регламент (ЕО) № 808/2004, са определени в приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Модул 1

Предприятия и информационно общество

А.   Теми и техните характеристики

1)

За референтната 2020 година се предоставят данни по следните теми от списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 808/2004:

а)

използване на интернет и други електронни мрежи от предприятията;

б)

електронна търговия;

в)

електронни бизнес процеси и организационни аспекти;

г)

компетентност по ИКТ в предприятието и необходимост от умения по ИКТ;

д)

пречки пред използването на ИКТ, интернет и други електронни мрежи, електронна търговия и електронни бизнес процеси;

е)

достъп до технологии, предоставящи възможност за свързване към интернет или други мрежи от всяко място и по всяко време (универсална свързаност), и тяхното използване.

2)

Събират се данни за следните характеристики на предприятията:

а)

Използване на интернет и други електронни мрежи от предприятията

i)

за всички предприятия:

наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели — брой или процент от общия брой на наетите лица;

ii)

за предприятията с наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели:

интернет връзка: всякакъв вид фиксирана връзка,

(по избор) интернет връзка: предоставяне на преносими устройства, даващи възможност за мобилна връзка посредством мобилни телефонни мрежи, за служебни цели,

наличие на собствен уебсайт,

наличие на собствена чат услуга за връзка с клиентите: чат услуга, при която на клиентите отговаря служител,

наличие на собствена чат услуга за връзка с клиентите: чат услуга, при която на клиентите отговаря виртуален събеседник (чатбот) или виртуален служител;

iii)

за предприятията с всякакъв вид фиксирана връзка към интернет:

максимална договорна скорост на сваляне на данни по най-бързата фиксирана интернет връзка в диапазоните: [0Mbit/s,< 30Mbit/s], [30 Mbit/s,< 100Mbit/s], [100 Mbit/s,< 500Mbit/s], [500 Mbit/s,< 1Gbit/s], [>=1Gbit/s],

достатъчност на скоростта на фиксираната интернет връзка на предприятието за действителните нужди на предприятието;

iv)

за предприятията, предоставящи на своите наети лица преносими устройства, които дават възможност за мобилна интернет връзка, използваща мобилни телефонни мрежи, за служебни цели:

(по избор) наети лица, които използват за служебни цели предоставено от предприятието преносимо устройство, даващо възможност за интернет връзка чрез мобилни телефонни мрежи, — брой или процент от общия брой на наетите лица;

v)

за предприятията със собствен уебсайт — информация относно предоставяните от него възможности:

описание на стоки или услуги, ценова информация,

извършване онлайн на поръчки, резервации или заявки, като например кошница за поръчките,

възможност посетителите да персонализират или да проектират онлайн стоки или услуги,

проследяване или статус на подадените поръчки,

персонализирано съдържание за редовни/чести посетители на уебсайта,

връзки или препратки към профилите на предприятието в социалните медии.

б)

Електронна търговия

i)

за предприятията с наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели:

уебпродажби (подадени от клиентите поръчки, заявки и резервации) чрез собствени уебсайтове или приложения на предприятието (включително в екстранет), през предходната календарна година,

уебпродажби (подадени от клиентите поръчки, заявки и резервации) чрез уебсайтове или приложения за електронна търговия, използвани от няколко предприятия за търговия със стоки или услуги, през предходната календарна година,

поръчки за стоки или услуги, подадени от клиентите на предприятието чрез съобщения от типа EDI (продажби от типа EDI), през предходната календарна година;

ii)

за предприятията, които са извършили уебпродажби чрез уебсайтове или приложения през предходната календарна година:

оборот (като абсолютна стойност или процент от общия оборот) от уебпродажбите чрез уебсайтове или приложения, през предходната календарна година,

процент на оборота от уебпродажбите чрез уебсайтове или приложения, разпределени по уебпродажби чрез собствени уебсайтове или приложения на предприятието (включително в екстранет) и уебпродажби чрез уебсайтове или приложения за електронна търговия, използвани от няколко предприятия за търговия със стоки или услуги, през предходната календарна година,

процент на стойността на оборота, генериран от уебпродажби чрез уебсайтове или приложения, разпределени по продажби за частни потребители (наричани „B2C“ — business-to-consumer), за други предприятия (наричани „B2B“ — business-to-business) и за обществения сектор (наричани „B2G“ business-to-government), през предходната календарна година;

iii)

за предприятията, които са извършили уебпродажби чрез уебсайтове или приложения за електронна търговия, използвани от няколко предприятия за търговия със стоки или услуги, през предходната календарна година:

(по избор) брой на уебсайтовете или приложенията за електронна търговия, чрез които предприятието е извършило уебпродажби през предходната календарна година: един/едно, два/две, повече от два/две;

iv)

за предприятията, които са извършили уебпродажби чрез два/две или повече уебсайтове или приложения за електронна търговия, използвани от няколко предприятия за търговия със стоки или услуги, през предходната календарна година:

(по избор) информация, ако повече от половината от оборота от уебсайтове или приложения за електронна търговия е генериран само на един пазар за електронна търговия, през предходната календарна година;

v)

за предприятията, които са извършили продажби от типа EDI на стоки или услуги, през предходната календарна година:

стойност на оборота от продажбите чрез електронна търговия от типа EDI на стоки или услуги (като абсолютна стойност или процент от общия оборот), през предходната календарна година.

в)

Електронни бизнес процеси и организационни аспекти

i)

за всички предприятия:

използване на 3D принтери на предприятието, включително наети или взети на лизинг 3D принтери, през предходната календарна година,

използване на 3D печатни услуги, предоставяни от други предприятия, през предходната календарна година,

използване на промишлени роботи,

използване на обслужващи роботи;

ii)

за предприятията с наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели:

изпращане на фактури в електронна форма, в стандартен формат, подходящ за автоматизирана обработка (електронни фактури), с изключение на изпращането на файлове във формат PDF, през предходната календарна година,

изпращане на фактури в електронна форма, неподходящи за автоматизирана обработка, включително изпращането на файлове във формат PDF, през предходната календарна година,

изпращане на фактури на хартиен носител, през предходната календарна година,

извършване на анализ на големи информационни масиви с използване на данни от интелигентни устройства или датчици, с изключение на извършването на анализ на големи информационни от външни доставчици на услуги, през предходната календарна година,

извършване на анализ на големи информационни масиви с използване на данни за географско позициониране от преносими устройства, с изключение на извършването на анализ на големи информационни от външни доставчици на услуги, през предходната календарна година,

извършване на анализ на големи информационни масиви с използване на данни от социални медии, с изключение на извършването на анализ на големи информационни от външни доставчици на услуги, през предходната календарна година,

извършване на анализ на големи информационни масиви с използване на данни от източници на големи информационни масиви, различни от данни от интелигентни устройства или датчици, данни за географско позициониране или данни от социални медии, с изключение на извършването на анализ на големи информационни от външни доставчици на услуги, през предходната календарна година,

използване на друго предприятие или друга организация, за да извършва за предприятието анализ на големи информационни масиви, през предходната календарна година,

(по избор) използване на взаимносвързани устройства или системи, които могат да бъдат контролирани или управлявани чрез интернет (интернет на предметите), с изключение на използването на компютри, смартфони и принтери;

iii)

за предприятията, изпращали фактури в електронна форма, в стандартен формат, подходящ за автоматизирана обработка (електронни фактури), с изключение на изпращането на файлове във формат PDF, през предходната календарна година:

(по избор) процент на електронните фактури от всички изпратени фактури или процент на електронните фактури от всички изпратени фактури в следните диапазони: [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [>=75], през предходната календарна година;

iv)

за предприятията, които са извършвали анализ на големи информационни масиви, самостоятелно или чрез използване на друго предприятие или друга организация, за да извършва за предприятието анализ на големи информационни масиви, през предходната календарна година:

продажба на (достъп до) собствени големи информационни масиви, през предходната календарна година,

покупка на (достъп до) каквито и да било големи информационни масиви, през предходната календарна година;

v)

за предприятията, които са извършвали анализ на големи информационни масиви, с изключение на извършването на анализ на големи информационни масиви от външни доставчици на услуги, през предходната календарна година:

машинно самообучение (като например задълбочено машинно учене),

обработка на естествени езици, генериране на естествени езици или разпознаване на реч,

методи за анализ на големи информационни масиви, различни от машинното самообучение (като например задълбоченото машинно учене) или обработката на естествени езици, генерирането на естествени езици или разпознаването на реч;

vi)

за предприятията, които не са извършвали анализ на големи информационни масиви, нито самостоятелно, нито чрез използване на друго предприятие или друга организация, за да извършва за предприятието анализ на големи информационни масиви, през предходната календарна година:

(по избор) обмисляне на възможността за извършване на анализ на големи информационни масиви от собствени служители или от други предприятия или организации;

vii)

за предприятията, използвали отпечатване с 3D принтери, през предходната календарна година:

отпечатване на прототипи или модели за продажба,

отпечатване на прототипи или модели за вътрешно ползване,

отпечатване на стоки за продажба, с изключение на прототипи или модели,

отпечатване на стоки, предназначени да бъдат използвани в производствения процес на предприятието, с изключение на прототипи и модели;

viii)

за предприятията, използващи взаимносвързани устройства или системи, които могат да бъдат контролирани или управлявани чрез интернет (интернет на предметите) — използване на:

(по избор) интелигентни измервателни уреди, интелигентни лампи, интелигентни термостати за оптимизиране на потреблението на енергия в помещенията на предприятието (складове, производствени обекти, обекти за дистрибуция),

(по избор) датчици, етикети за радиочестотна идентификация, идентификатори за интернет протокол (IP) или контролирани чрез интернет камери за подобряване на обслужването на клиентите, за наблюдаване на действията на клиентите или за предлагане на клиентите на персонализирано пазаруване (целеви и актуални отстъпки, касово самообслужване),

(по избор) датчици за движение или поддръжка с цел проследяване на движението на превозни средства или продукти или предлагане на поддръжка на превозните средства при определени условия,

(по избор) датчици или етикети за радиочестотна идентификация с цел наблюдаване или автоматизиране на производствените процеси, управление на логистиката или проследяване на движението на продукти,

(по избор) устройства или системи на интернет на предметите, различни от интелигентните измервателни уреди, интелигентните лампи, интелигентните термостати за оптимизиране на потреблението на енергия в помещенията на предприятието, датчиците, етикетите за радиочестотна идентификация, идентификаторите за интернет протокол (IP) или контролираните чрез интернет камери за подобряване на обслужването на клиентите, за наблюдаване на действията на клиентите или за предлагане на клиентите на персонализирано пазаруване, датчиците за движение или поддръжка с цел проследяване на движението на превозни средства или продукти или предлагане на поддръжка на превозните средства при определени условия, датчиците или етикетите за радиочестотна идентификация с цел наблюдаване или автоматизиране на производствените процеси, управление на логистиката или проследяване на движението на продукти;

ix)

за предприятията, използващи обслужващи роботи — цел на използването:

задачи във връзка с наблюдение, сигурност или проверки,

транспортиране на хора или стоки,

задачи по почистване или по обезвреждане на отпадъци,

системи за складово управление,

монтажни работи, извършвани от обслужващи роботи,

задачи, изпълнявани от роботи в магазини,

задачи във връзка със строителни работи или възстановяване на щети.

г)

Компетентност по ИКТ в предприятието и необходимост от умения по ИКТ

i)

за всички предприятия:

наемане на специалисти по ИКТ,

осигуряване на обучения за развитие на свързани с ИКТ умения за специалисти по ИКТ, през предходната календарна година,

осигуряване на обучения за развитие на свързани с ИКТ умения за други наети лица, през предходната календарна година,

наемане или опит за наемане на специалисти по ИКТ през предходната календарна година,

изпълнение на свързани с ИКТ функции (напр. поддръжка на инфраструктура за ИКТ, поддръжка на офисен софтуер, разработване или поддръжка на софтуер/системи за управление на предприятието и/или уебрешения, сигурност и защита на данните) от собствени служители (включително, наети от предприятието майка или свързани предприятия), през предходната календарна година,

изпълнение на свързани с ИКТ функции (напр. поддръжка на инфраструктура за ИКТ, поддръжка на офисен софтуер, разработване или поддръжка на софтуер/системи за управление на предприятието и/или уебрешения, сигурност и защита на данните) от външни доставчици, през предходната календарна година;

ii)

за предприятията, които са наели или са направили опит да наемат специалисти по ИКТ през предходната календарна година:

наличие на свободни места за специалисти по ИКТ, които е било трудно да бъдат запълнени;

iii)

за предприятията със свободни работни места, които е било трудно да бъдат запълнени — информация за следните трудности при опитите за наемане на специалисти по ИКТ през предходната календарна година:

(по избор) трудности при наемането на специалисти по ИКТ поради липса на кандидатури, през предходната календарна година,

(по избор) трудности при наемането на специалисти по ИКТ поради непритежаване от страна на кандидатите на необходимата свързана с ИКТ образователна квалификация и/или придобита при обучение квалификация, през предходната календарна година,

(по избор) трудности при наемането на специалисти по ИКТ поради непритежаване от страна на кандидатите на необходимия професионален опит, през предходната календарна година,

(по избор) трудности при наемането на специалисти по ИКТ поради прекалено големи очаквания на кандидатите по отношение на възнаграждението, през предходната календарна година.

д)

Пречки пред използването на ИКТ, интернет и други електронни мрежи, електронна търговия и електронни бизнес процеси

i)

за предприятията, които не са извършвали анализ на големи информационни масиви, нито самостоятелно, нито чрез използване на друго предприятие или друга организация, за да извършва за предприятието анализ на големи информационни масиви, през предходната календарна година, но които са обмисляли да извършват анализ на големи информационни масиви — причини да не извършват анализ на големи информационни масиви:

(по избор) прекалено високи в сравнение с ползите разходи,

(по избор) недостатъчни човешки ресурси, знания, умения,

(по избор) недостатъчни източници на големи информационни масиви, както в рамките на предприятието, така и извън него, които биха били необходими за извършване на анализ на големи информационни масиви,

(по избор) недостатъчна инфраструктура за ИКТ,

(по избор) трудности по отношение на спазването на законодателството за зачитане на неприкосновеността на личния живот,

(по избор) дейността не е приоритет за предприятието,

(по избор) недостатъчно качество на източника (източниците) на големи информационни масиви,

(по избор) анализът на големи информационни масиви не носи ползи за предприятието,

(по избор) други фактори.

е)

Достъп до технологии, предоставящи възможност за свързване към интернет или други мрежи от всяко място и по всяко време (универсална свързаност), и тяхното използване

i)

за предприятията с наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели:

закупуване по интернет на компютърни услуги в облак, с изключение на безплатните услуги;

ii)

за предприятията с наети лица, които разполагат с достъп до интернет за служебни цели и които са закупили по интернет компютърни услуги в облак — закупуване на:

електронна поща като компютърна услуга в облак,

офисен софтуер като компютърна услуга в облак,

хостване на база(и) данни на предприятието като компютърна услуга в облак,

съхранение на файлове като компютърна услуга в облак,

финансови или счетоводни софтуерни приложения като компютърна услуга в облак,

управление на връзките с клиентите (Customer Relationship Management — CRM) — софтуерно приложение за управление на информацията за клиентите като компютърна услуга в облак,

изчислителна мощност за експлоатация на софтуер, използван от предприятието като компютърна услуга в облак.

3)

Следната обща информация се събира от всички предприятия или се получава от алтернативни източници:

основна икономическа дейност на предприятието през предходната календарна година,

среден брой на наетите лица през предходната календарна година,

обща стойност на оборота, без ДДС, през предходната календарна година.

Б.   Обхват

Данни за характеристиките, посочени в част А, точки 2 и 3, се събират за предприятията от следните категории:

1)

икономическа дейност: предприятия, категоризирани в следните категории по NACE Rev. 2:

Категория по NACE Rev. 2

Описание

Раздел C

Преработваща промишленост

Раздели D и E

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Раздел F

Строителство

Раздел G

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Раздел H

Транспорт, складиране и пощи

Раздел I

Хотелиерство и ресторантьорство

Раздел J

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Раздел L

Операции с недвижими имоти

Разделения 69 — 74

Професионални дейности и научни изследвания

Раздел N

Административни и спомагателни дейности

Група 95.1

Ремонт на компютърна и комуникационна техника;

2)

големина на предприятието: предприятия с 10 или повече наети лица. По преценка могат да се включат предприятия с по-малко от 10 наети лица;

3)

географски обхват: предприятия, намиращи се в която и да е част от територията на държавата членка.

В.   Референтни периоди

Референтният период за характеристиките, които се отнасят за предходната календарна година, е 2019 г. Референтният период за другите характеристики е 2020 г.

Г.   Разпределение на данните

По отношение на темите и техните характеристики, изброени в част А, точка 2, се предоставят следните основни характеристики:

1)

разпределение по икономическа дейност: в съответствие със следните агрегати по NACE Rev. 2:

Агрегиране по NACE Rev. 2

за евентуално изчисляване на национални агрегати

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26,1 + 26,2 + 26,3 + 26,4 + 26,8 + 46,5 + 58,2 + 61 + 62 + 63,1 + 95,1

Агрегиране по NACE Rev. 2

за евентуално изчисляване на европейски агрегати

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95,1

2)

разпределение по категории според големината: данните се разпределят според големината, изразена в брой наети лица, на следните категории:

Категория според големината

10 или повече наети лица

от 10 до 49 наети лица

от 50 до 249 наети лица

250 или повече наети лица

Когато са обхванати предприятия с по-малко от десет наети лица, се предоставя разпределение на данните в съответствие със следната таблица:

Категория според големината

 

От 0 до 9 наети лица (по избор)

От 2 до 9 наети лица (по избор)

От 0 до 1 наети лица (по избор)

Д.   Периодичност

Данните, изисквани съгласно настоящото приложение, се предоставят еднократно за 2020 г.

Е.   Срокове за предаване на резултатите

1)

Агрегираните данни, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 808/2004 и в точка 6 от приложение I към същия регламент, маркирани при необходимост със знак за поверителност или ненадеждност, се предават на Евростат до 5 октомври 2020 г. До тази дата наборът от данни трябва да е завършен, утвърден и приет.

2)

Метаданните, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 808/2004 (1), се изпращат на Евростат до 31 май 2020 г.

3)

Докладът за качеството, посочен в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 808/2004, се изпраща на Евростат до 5 ноември 2020 г.

4)

Данните и метаданните се предоставят на Евростат съгласно стандарта за обмен, посочен от Евростат, като се използват услугите на единната входна точка. Метаданните и докладът за качеството се предоставят в стандартната структура за метаданни, определена от Евростат.

(1)  Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Модул 2

Физически лица, домакинства и информационно общество

А.   Теми и техните характеристики

1)

за референтната 2020 година се предоставят данни по следните теми от списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 808/2004:

а)

достъп на физическите лица и/или домакинствата до ИКТ и използване на ИКТ от тях;

б)

използване на интернет и на други електронни мрежи за различни цели от физическите лица и/или домакинствата;

в)

сигурност на ИКТ и доверие в ИКТ;

г)

пречки пред използването на ИКТ и интернет;

д)

използване на ИКТ от физическите лица за обмен на информация и услуги с правителства и публични администрации (електронно управление);

2)

събират се данни за следните характеристики:

а)

достъп на физическите лица и/или домакинствата до ИКТ и използване на ИКТ от тях

i)

за всички домакинства:

достъп до интернет у дома (чрез каквото и да е устройство);

ii)

за домакинствата с достъп до интернет:

интернет връзка: фиксирана широколентова връзка,

интернет връзка: мобилна широколентова връзка (чрез мобилна телефонна мрежа от най-малко 3G (трето поколение),

(по избор) интернет връзка: комутируем достъп с набиране на номер през обикновена телефонна линия или ISDN,

(по избор) интернет връзка: мобилна теснолентова връзка (чрез мобилна телефонна мрежа с по-стара от 3G технология);

б)

използване на интернет за различни цели от физическите лица и/или домакинствата

i)

за всички физически лица:

последно използване на интернет на което и да е място, чрез каквото и да е устройство: през последните три месеца, в периода от три месеца до една година назад; преди повече от една година; никога не е използван интернет;

ii)

за физическите лица, използвали интернет през последните три месеца:

средна честота на използване на интернет през последните три месеца: всеки ден или почти всеки ден; поне веднъж седмично (но не всеки ден); по-рядко от веднъж седмично,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — изпращане и получаване на съобщения по електронната поща,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — повиквания (включително видеоразговори) по интернет,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — участие в социални мрежи (създаване на потребителски профил, пускане на съобщения или други действия),

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — съобщения в реално време (размяна на съобщения),

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — намиране на информация за стоки или услуги,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — четене на сайтове за онлайн новини, вестници или новинарски списания,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — споделяне или публикуване на уебсайт или чрез приложение на създадени от потребителя видеоматериали, снимки, музика, текст и др.,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — слушане на музика (например уебрадио, стрийминг на музика) или изтегляне на музика,

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — гледане на предавани по интернет телевизионни програми (на живо или на запис),

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — гледане на видеосъдържание по заявка чрез търговски услуги,

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — гледане на видеосъдържание чрез услуги за споделяне,

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — игра или изтегляне на игри,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — търсене на информация във връзка със здравето (по въпроси във връзка с наранявания, заболявания, хранене, подобряване на здравословното състояние),

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — вземане на час за посещение на практикуващ лекар чрез уебсайт или приложение (напр. в болница или медицински център),

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — онлайн достъп до лични здравни досиета,

използване на интернет (включително чрез приложения) през последните три месеца за лични цели — ползване на други здравни услуги чрез уебсайт или приложение вместо посещение в болница или на лекар (като например получаване на рецепта или онлайн консултация),

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — продажба на стоки или услуги чрез уебсайт или приложение,

използване на интернет (включително чрез приложения) за лични цели през последните три месеца — интернет банкиране чрез уебсайт или приложение,

използване на интернет базирано пространство за съхранение (компютърна услуга в облак) през последните три месеца за лични цели — запазване на документи, снимки, музика, видеоматериали или други файлове,

използване на интернет през последните три месеца за извършване на свързани с обучение дейности за образователни, професионални или лични цели — за участие в онлайн курс,

използване на интернет през последните три месеца за извършване на свързани с обучение дейности за образователни, професионални или лични цели — за използване на онлайн образователни материали, различни от пълен онлайн курс,

използване на интернет през последните три месеца за извършване на свързани с обучение дейности за образователни, професионални или лични цели — за обмен на информация с инструктори или обучаващи се чрез уебсайтове или портали за обучение,

(по избор) използване на интернет през последните три месеца за извършване на други свързани с обучение дейности за образователни, професионални или лични цели,

използване на свързани с интернет термостати, отчитащи уреди за потребление, осветление, допълнителни модули за включване в електрическата мрежа или други свързани с интернет решения за енергийно управление за дома на респондента за лични цели,

използване на свързани с интернет домашни алармени системи, детектори за дим, камери за сигурност, ключалки за врати или други свързани с интернет системи за сигурност или безопасност за дома на респондента за лични цели,

използване на свързани с интернет домакински уреди, като например прахосмукачки роботи, хладилници, фурни, кафе машини, за лични цели,

използване на виртуален асистент под формата на интелигентен говорител или на приложение за лични цели,

използване на свързани с интернет решения за енергийно управление, сигурност на дома, решения за безопасност, домакински уреди или виртуални асистенти, за цели, различни от личните,

използване на свързана с интернет телевизия в дома на респондента за лични цели,

използване на свързана с интернет конзола за видеоигри в дома на респондента за лични цели,

използване на свързана с интернет домашна аудио система или интелигентни говорители в дома на респондента за лични цели,

използване на свързан с интернет интелигентен ръчен часовник, фитнес гривна, свързани с интернет очила или слушалки, проследяващи устройства за безопасност, свързани с интернет аксесоари, свързани с интернет облекла или обувки за лични цели,

използване на свързани с интернет устройства за наблюдение на кръвното налягане, нивото на захарта, телесното тегло (като например интелигентен кантар) или други свързани с интернет устройства за здравни и медицински грижи за лични цели,

използване на свързани с интернет играчки, като например детски играчки роботи (включително с образователна цел) или кукли, за частни цели,

използване на автомобил с вградена безжична интернет връзка за лични цели;

iii)

за физическите лица, използвали интернет всеки ден или почти всеки ден през последните три месеца:

използване на интернет няколко пъти през деня;

iv)

за физическите лица, използвали интернет през последните дванадесет месеца:

последно направена покупка или поръчка на стоки или услуги за лично ползване по интернет (чрез уебсайтове или приложения) — през последните три месеца; в периода от три месеца до една година назад; преди повече от една година; никога не са купували или поръчвали каквото и да е по интернет;

v)

за физическите лица, използвали интернет за интернет търговия (закупуване или поръчка на стоки или услуги) през последните три месеца:

използване на интернет за закупуване на облекла (включително спортни облекла), обувки или аксесоари (като например чанти, бижута) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на спортни стоки (с изключение на спортни облекла) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на детски играчки или артикули за грижи за деца (като например пелени, шишета, бебешки колички) от предприятия или частни лица чрез уебсайт или приложение (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на мебели, аксесоари за дома (като например килими или пердета) или градинарски продукти (като например инструменти, растения) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на компактдискове, винилови плочи и др. от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на филми или сериали на DVD дискове, Blue-ray дискове и др. от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на печатни книги, списания или вестници от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на компютри, таблети, мобилни телефони или аксесоари от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на битова електроника (като например телевизори, стереоуредби, фотоапарати) или битови уреди (като например перални машини) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на лекарства или хранителни добавки (с изключение на онлайн подновяване на рецепти) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на храни или напитки от ресторанти или вериги за бързо хранене или на кетъринг услуги от предприятия или частни лица за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на храни или напитки от магазини или от доставчици на абонаменти услуги за хранителни продукти от предприятия или частни лица за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на козметични продукти или продукти за поддържане на здравето от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на продукти за почистване или за лична хигиена (като например четки за зъби, носни кърпички, перилни препарати, кърпи за почистване) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на велосипеди, мотопеди, автомобили или други превозни средства или части за тях от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на други материални стоки от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на услуга за стрийминг или изтегляне на музика чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на услуга за стрийминг или изтегляне на филми или сериали чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на електронни книги, онлайн списания или онлайн вестници чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на онлайн игри или игри за изтегляне за смартфони, таблети, компютри или конзоли чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на компютърен или друг вид софтуер за изтегляне, включително обновявания, чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на здравни или фитнес приложения (с изключение на безплатните приложения) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване или абонамент на други приложения (като например свързани с ученето на езици, пътуване, времето; с изключение на безплатните приложения) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на билети за спортни събития чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на билети за културни или друг вид събития (като например кинопрожекции, концерти, панаири) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на абонаменти на интернет или мобилна телефонна връзка чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на абонаменти за услуги за доставка на електроенергия, вода или топлоенергия, за изхвърляне на отпадъци или подобни услуги чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на домакински услуги (като например почистване, гледане на деца, градинарство, включително когато са закупени от частни лица) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на транспортни услуги от транспортно предприятие, като например билет за местни автобусни, самолетни или железопътни маршрути или превоз с такси, чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за закупуване на транспортна услуга от частно лице чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за наемане на жилище от предприятия, като например хотели или туристически агенции, чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

използване на интернет за наемане на жилище от частно лице чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

(по избор) използване на интернет за закупуване на услуги или съдържание, различни от посочените в тирета 17—32 от приложение II, модул 2, точка 2, буква б), подточка v) (с изключение на финансовите и застрахователните услуги) чрез уебсайт или приложение за лично ползване през последните три месеца,

брой покупки на стоки или услуги за лично ползване по интернет през последните три месеца — брой пъти или по класове: 1—2 пъти, от 3 до 5 пъти, от 6 до 10 пъти, повече от 10 пъти,

обща стойност на стоките или услугите за лично ползване (без акции или други финансови услуги), закупени по интернет през последните три месеца — стойност в евро или по класове: по-малко от 50 EUR, от 50 EUR до по-малко от 100 EUR, от 100 EUR до по-малко от 300 EUR, от 300 EUR до по-малко от 500 EUR, от 500 EUR до по-малко от 700 EUR, от 700 EUR до по-малко от 1000 EUR, 1000 EUR или повече, не е известно,

използване на интернет за закупуване на застрахователни полици, включително пътническа застраховка, също и като пакет заедно например със самолетен билет, за лични цели през последните три месеца,

използване на интернет за вземане на заем или ипотечен кредит от банки или други доставчици на финансови услуги за лични цели през последните три месеца,

използване на интернет за покупка или продажба на акции, облигации, дялове във фондове или други финансови активи за лични цели през последните три месеца;

vi)

за физическите лица, използвали интернет за закупуване или поръчване на стоки чрез уебсайт или приложение от предприятия или частни лица, включително употребявани стоки, през последните три месеца:

произход — национални продавачи, продавачи от други държави от ЕС, продавачи от останалата част на света, държавата на произход на продавача е неизвестна,

стоки, поръчани от частни лица чрез уебсайт или приложение;

vii)

за физическите лица, използвали интернет за закупуване на домакински услуги чрез уебсайт или приложение през последните три месеца:

домакински услуги, закупени от частни лица чрез уебсайт или приложение;

в)

сигурност на ИКТ и доверие в ИКТ

i)

за физическите лица, използвали интернет през последните три месеца:

извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — прочитане на декларациите за поверителност преди предоставянето на лична информация,

извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — ограничаване на достъпа или отказване на достъп до информация за географското местоположение,

извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — ограничаване на достъпа до профил или съдържание в сайтове на социални мрежи или за споделено онлайн съхраняване,

извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — отказване да се даде разрешение за използване на лични данни за рекламни цели,

извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — извършване на проверка за това дали уебсайта, за който респондентът е предоставил лични данни, е сигурен (като например сайт https, наличие на лого или сертификат за безопасност),

(по избор) извършване на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца — отправяне към администратора или доставчика на уебсайтове или търсачки на искане за достъп до съхраняваните от тях данни за респондента с цел да бъдат актуализирани или изтрити,

информираност, че „бисквитките“ могат да бъдат използвани за проследяване на поведението на хората в интернет, за създаване на профил на всеки потребител и насочване на персонализирани реклами към потребителите,

промяна на настройките в собствения интернет браузър за блокиране или ограничаване на „бисквитките“ на някое от устройствата на респондента,

(по избор) опасения за това, че онлайн дейностите се записват с цел подаване към респондента на целеви реклами — сериозни опасения, известни опасения, никакви опасения,

използване на софтуер, който ограничава способността за проследяване на дейностите на лицето в интернет, на някое от устройствата на респондента,

използване на обикновена процедура за идентификация с потребителско име и парола за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на идентификацията от използвани за други услуги социални медии като процедура за идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на токен устройство за идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на електронно удостоверение или електронна лична карта, например чрез четец за карти или чрез приложение, като процедура за идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на процедура за идентификация, включваща личен мобилен телефон (получен чрез съобщение код), за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на списък с еднократни пин кодове (например пластмасова карта с кодове, показващи се след изтриване кодове) или произволна поредица от символи като парола за идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на друга процедура за електронна идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

(по избор) не е използвана процедура за електронна идентификация за достъп до онлайн услуги чрез уебсайтове или приложения (например електронна поща, профил в социални медии, интернет банкиране, обществени услуги, онлайн поръчване или закупуване на стоки или услуги) за лични цели през последните три месеца,

използване на смартфон за лични цели;

ii)

за физическите лица, използвали интернет през последните три месеца, както и смартфон за лични цели:

използване на всякакъв вид софтуер или услуга за сигурност (като на например антивирусен, антиспам или защитна стена (firewall) на собствения смартфон — автоматично инсталиран или предоставен с операционната система на използвания за лични цели смартфон,

използване на всякакъв вид софтуер или услуга за сигурност (например антивирусен, антиспам или защитна стена (firewall) на собствения смартфон — инсталиран или получен чрез абонамент от респондента или от друго лице на използвания за лични цели смартфон,

не е бил инсталиран софтуер или услуга за сигурност (например антивирусен, антиспам или защитна стена (firewall) на използвания за лични цели смартфон,

не е известно дали е бил инсталиран някакъв вид софтуер или услуга за сигурност (например антивирусен, антиспам или защитна стена (firewall) на използвания за лични цели смартфон,

загуба на информация, документи, снимки или друг вид данни на използвания за лични цели смартфон на респондента вследствие на вирус или друг вид враждебни програми,

не са губени информация, документи, снимки или друг вид данни на използвания за лични цели смартфон на респондента вследствие на вирус или друг вид враждебни програми,

не е известно дали са губени информация, документи, снимки или друг вид данни на използвания за лични цели смартфон на респондента вследствие на вирус или друг вид враждебни програми,

ограничаване на достъпа или отказ за достъп до лични данни (като например местоположение, контакти) най-малко веднъж при ползване или инсталиране на приложение на използвания за лични цели смартфон,

не е имало ограничаване на достъпа или отказ за достъп до лични данни (например местоположение, контакти) при ползване или инсталиране на приложение на използвания за лични цели смартфон,

лицето не е запознато с възможността за ограничаване на достъпа или за отказ за достъп до лични данни (като например местоположение, контакти) при ползване или инсталиране на приложение на използвания за лични цели смартфон,

не са ползвани приложения на използвания за лични цели смартфон;

iii)

за физическите лица, които не са подавали попълнени формуляри до органи на публичната власт през уебсайтовете им за лични цели през последните дванадесет месеца, макар че е било необходимо да се подават официални формуляри — причини да не го направят:

опасения относно защитата и сигурността на личните данни през последните дванадесет месеца,

(по избор) липса на електронен подпис или електронна лична карта/електронно удостоверение (необходими за използване на услугата) или проблеми при използването на електронния подпис или електронната лична карта/електронното удостоверение;

iv)

за физическите лица, които са използвали интернет през последните три месеца, но не са използвали свързани с интернет устройства или системи за енергийно управление, свързани с интернет решения за сигурност или безопасност на дома, свързани с интернет домакински уреди или виртуални асистенти — причини да не бъдат използвани:

опасения относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните за респондента, събрани от тези устройства или системи,

опасения относно сигурността, например че устройството или системата ще станат жертва на хакерска атака;

г)

пречки пред използването на ИКТ и интернет

i)

за физическите лица, които са използвали интернет през последните три месеца, но не са използвали свързани с интернет устройства или системи за енергийно управление, свързани с интернет решения за сигурност или безопасност на дома, свързани с интернет домакински уреди или виртуални асистенти — причини да не бъдат използвани:

респондентът не е знаел за съществуването на такива устройства или системи,

респондентът не е имал нужда да използва тези свързани устройства или системи,

прекалено високи разходи,

несъвместимост с други устройства или системи,

липса на умения за използване на тези устройства или системи,

опасения относно безопасността или здравето, например че използването на устройството или системата може да доведе до злополука, нараняване или здравен проблем,

други причини;

д)

използване на ИКТ от физическите лица за обмен на информация и услуги с правителства и публични администрации (електронно управление)

i)

за физическите лица, използвали интернет през последните дванадесет месеца:

използване на интернет за лични цели през последните дванадесет месеца — получаване на информация от уебсайтове или приложения на органи или служби на публичната власт (без ръчно написани съобщения по електронната поща),

използване на интернет за лични цели през последните дванадесет месеца — изтегляне/отпечатване на официални формуляри от уебсайтове на органи или служби на публичната власт (без ръчно написани съобщения по електронната поща),

използване на интернет за лични цели през последните дванадесет месеца — подаване на попълнени уебформуляри онлайн до органи или служби на публичната власт (без ръчно написани съобщения по електронната поща);

ii)

за физическите лица, които не са подавали за лични цели попълнени формуляри онлайн до органи на публичната власт през техните уебсайтове или приложения през последните дванадесет месеца:

не са подавали попълнени формуляри, тъй като не е било нужно да подават официални формуляри за лични цели през последните дванадесет месеца;

iii)

за физическите лица, които не са подавали попълнени формуляри до органи на публичната власт през уебсайтовете им за лични цели през последните дванадесет месеца, макар че е било необходимо да се подават официални формуляри — причини да не го направят:

липса на такава онлайн услуга,

липса на умения или познания (например респондентът не е знаел как да използва уебсайта или използването е било твърде сложно),

(по избор) нежелание за извършване на онлайн плащане (например поради страх от измами с кредитни карти) или невъзможност за извършване на онлайн плащане (например поради липса на достъп до някой от необходимите методи на плащане),

друго лице е подало попълнени формуляри онлайн от името на респондента (например консултант, данъчен съветник, роднина или член на семейството),

друга причина да не са подавани попълнени формуляри до публични органи онлайн.

Б.   Обхват

1)

Статистическите единици за характеристиките, изброени в част А, точка 2 и отнасящи се до домакинствата, са домакинства с поне един член във възрастовата група 16—74 години.

2)

Статистическите единици за характеристиките, изброени в част А, точка 2 и отнасящи се до физическите лица, са физически лица на възраст от 16 до 74 години.

3)

Географският обхват включва домакинствата и/или физическите лица, които живеят в която и да е част от територията на съответната държава членка.

В.   Референтен период

Основният референтен период за събиране на статистическите данни е първото тримесечие на 2020 г.

Г.   Основни социално-икономически характеристики

1)

По отношение на темите и техните характеристики, изброени в част А, точка 2 и отнасящи се до домакинствата, се събират следните основни характеристики:

а)

регион на пребиваване, посочен съгласно класификацията на регионите на ниво 1 по NUTS;

б)

(по избор) регион на пребиваване, посочен съгласно класификацията на регионите на ниво 2 по NUTS;

в)

географско местоположение, т.е. дали живеят в по-слаборазвити региони, в региони в преход или в по-добре развити региони;

г)

степен на урбанизация, т.е. дали живеят в гъстонаселени, среднонаселени или слабонаселени области;

д)

вид домакинство, като се посочи броят на членовете на домакинството: (по избор) брой лица на възраст от 16 до 24 години; (по избор) брой учащи се на възраст от 16 до 24 години; (по избор) брой лица на възраст от 25 до 64 години; (по избор) брой лица на възраст 65 години или повече; отделно се събират следните данни — брой деца на възраст под 16 години; (по избор) брой деца на възраст от 14 до 15 години; (по избор) брой деца на възраст от 5 до 13 години; (по избор) брой деца на възраст 4 години или по-малко;

е)

(по избор) нетен месечен доход на домакинството, който се събира като стойност или по групи според размера, които са съвместими с квартилите за дохода;

ж)

(по избор) приравнен общ нетен месечен доход на домакинството, предаден в квинтили.

2)

По отношение на темите и техните характеристики, изброени в част А, точка 2 и отнасящи се до физическите лица, се събират следните основни характеристики:

а)

пол;

б)

държава на раждане, като се посочва дали лицето е родено в същата или в друга държава и се уточнява дали тази друга държава е членка на ЕС или е извън ЕС;

в)

гражданство — дали лицето е гражданин на същата или на друга държава и се уточнява дали тази друга държава е членка на ЕС или е извън ЕС;

г)

възраст в навършени години; (по избор) възраст под 16 години или над 74 години, или и двете;

д)

образованост, като се посочи най-високото успешно завършено образователно ниво съгласно Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011) — дали е най-много прогимназиален етап на основното образование (ISCED 0, 1 или 2) или средно образование и професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 3 или 4), или висше образование (ISCED 5, 6, 7 или 8), или по-ниско от начален етап на основното образование (ISCED 0), или начален етап на основното образование (ISCED 1), или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2), или средно образование (ISCED 3) или професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4), или висше образование с кратък курс на обучение (за придобиване на образователно-квалификационна степен „специалист“) (ISCED 5), или висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна (ISCED 6), или висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна (ISCED 7), или висше образование за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или еквивалентна (ISCED 8);

е)

професионално положение, като се посочи дали лицето е наето или самостоятелно заето, включително семейни работници (по избор: наето или самостоятелно заето лице на пълен работен ден, наето или самостоятелно заето лице на непълен работен ден, наето лице, наето лице на постоянна работа или на безсрочен трудов договор; наето лице на временна работа или на срочен трудов договор; самостоятелно заето лице, включително семейни работници);

ж)

(по избор) посочва се икономическият сектор на заетост:

Раздели по NACE Rev. 2

Описание

A

Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D и E

Преработваща промишленост, добивна промишленост и други видове промишленост

F

Строителство

G, H и I

Търговия, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство

J

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

K

Финансови и застрахователни дейности

L

Операции с недвижими имоти

M и N

Бизнес услуги

O, P и Q

Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа

R, S, T и U

Други дейности

з)

професионално положение, като се посочи дали лицето е безработно или учащо, без да е част от трудово активното население, или по друг начин не е част от трудово активното население — в такъв случай по избор се уточнява дали лицето е пенсионер или ранно пенсионирало се, или се е отказало от упражняваната от него стопанска дейност, или е с трайни увреждания, или отбива задължителна военна служба, или полага общественополезен труд, или изпълнява домакински дейности, или е икономически неактивно по друга причина;

и)

професия по Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-08), като се посочи дали лицето упражнява физически труд; упражнява умствен труд, работи в сферата на ИКТ или работи извън сферата на ИКТ, и по избор — всички професии по ISCO-08 до ниво от 2 цифри.

Д.   Периодичност

Данните, изисквани съгласно настоящото приложение, се предоставят еднократно за 2020 г.

Е.   Срокове за предаване на резултатите

1)

Отделните записи на данни, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 808/2004 (1) и точка 6 от приложение II към него, които не позволяват непосредствено идентифициране на съответните статистически единици, се предават на Евростат до 5 октомври 2020 г. До тази дата наборът от данни трябва да е завършен, утвърден и приет.

2)

Метаданните, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 808/2004, се изпращат на Евростат до 31 май 2020 г.

3)

Докладът за качеството, посочен в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 808/2004, се изпраща на Евростат до 5 ноември 2020 г.

4)

Данните и метаданните се предоставят на Евростат съгласно стандарта за обмен, посочен от Евростат, като се използват услугите на единната входна точка. Метаданните и докладът за качеството се предоставят в стандартната структура за метаданни, определена от Евростат.

(1)  Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).


Top