EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1838

Регламент (ЕС) 2019/1838 на Съвета от 30 октомври 2019 година за определяне за 2020 г. на възможностите за риболов за определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 във връзка с определени възможности за риболов в други води

ST/13239/2019/INIT

OJ L 281, 31.10.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1838/oj

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 281/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1838 НА СЪВЕТА

от 30 октомври 2019 година

за определяне за 2020 г. на възможностите за риболов за определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 във връзка с определени възможности за риболов в други води

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква да се приемат мерки за опазване, като се отчитат наличните научни, технически и икономически становища, включително — когато е приложимо — докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство и други консултативни органи, както и всички становища, които са получени от консултативните съвети, създадени за съответните географски зони или области на компетентност, включително съвместните препоръки от държавите членки.

(2)

Задължение на Съвета е да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов, включително — в зависимост от случая — на някои функционално свързани с това условия. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да се осигури относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки запас или вид риболов и като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че целта на ОПОР е да се постигне до 2015 г. равнище на експлоатация, позволяващо максимален устойчив улов (МУУ), там, където е възможно, като това равнище трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване за всички запаси.

(4)

Следователно в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, и като се вземат предвид становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни.

(5)

С Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (2) се създава многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (наричан по-нататък „планът“). Целта на този план е да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. Във връзка с това целевите равнища на смъртност от риболов за съответните запаси, изразени в диапазони, следва да бъдат постигнати възможно най-скоро — до 2020 г., чрез постепенно постъпателно нарастване. Целесъобразно е ограниченията на улова, приложими през 2020 г. за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море, да се установят в съответствие с целите на плана.

(6)

Според Международния съвет за изследване на морето (ICES) биомасата на херингата в западната част на Балтийско море в подучастъци 20—24 на ICES продължава да бъде под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което може да има намален репродуктивен капацитет („Blim“). Ето защо в своето годишно становище за запасите от 29 май 2019 г. ICES представи научно становище, в което се препоръчва уловът да бъде на нулево равнище. Следователно в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 следва да се приемат всички подходящи корективни мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнище над равнището, което позволява МУУ. Нещо повече, тази разпоредба изисква приемането на допълнителни корективни мерки. За тази цел трябва да се вземат предвид срокът за постигането на общите цели на ОПОР и конкретните цели на плана с оглед на очаквания ефект от приетите корективни мерки, като същевременно се следват целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Поради това и в съответствие с член 4, параграф 4 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 е целесъобразно възможностите за риболов на херинга в западната част на Балтийско море да се определят под диапазоните на смъртност от риболов, за да се вземе предвид намаляването на биомасата.

(7)

Що се отнася до запаса от атлантическа треска в източната част на Балтийско море, ICES бе в състояние да предостави аналитична оценка за първи път от няколко години насам. Според оценката на ICES биомасата е под Blim и ще остане под Blim в средносрочен план, дори при липса на риболов. Ето защо ICES представи научно становище, в което препоръчва нулево равнище на улов през 2020 г. ICES обаче не бе в състояние да определи стойностите на диапазоните на смъртност от риболов. Въз основа на оценката на запасите и с цел да се реагира възможно най-бързо Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1248 (3) за установяване на мерки за облекчаване на сериозна заплаха за опазването на запаса от атлантическа треска (Gadus morhua) в източната част на Балтийско море. В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 възможностите за риболов за 2020 г. трябва да се определят по начин, който да гарантира бързото възстановяване на запаса на равнище над равнището, което позволява МУУ.

(8)

Ако възможностите за риболов на атлантическа треска в източната част на Балтийско море се определяха на посоченото в научното становище равнище, задължението за разтоварване на целия улов при смесения риболов с прилова на треска в източната част на Балтийско море би довело до явлението „блокиращи видове“. За да се постигне точният баланс между, от една страна, продължаването на риболова предвид в противен случай потенциално сериозните социално-икономически последици от неговото прекъсване и, от друга страна, необходимостта от постигане на добро биологично състояние на запаса, като се вземат предвид трудностите, които съпровождат риболовните дейности, насочени едновременно към всички запаси в контекста на смесен риболов при МУУ, е целесъобразно да се определи специфично равнище на ОДУ за прилова на атлантическа треска в източната част на Балтийско море. Въпреки това риболовните операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания и при пълно спазване на условията, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета (4), следва да бъдат разрешени за улов на атлантическа треска. Равнището на ОДУ следва да бъде такова, че да не се увеличава смъртността и да се осигуряват стимули за подобряване на селективността и избягване на нежелания улов.

(9)

Очаква се през ноември 2019 г. ICES да представи становище относно равнището на неизбежния прилов на атлантическа треска в източната част на Балтийско море при риболовни дейности, които не са насочени към атлантическа треска в източната част на Балтийско море. Ако равнището, препоръчвано от ICES, е различно от равнището, установено в настоящия регламент, ОДУ за атлантическа треска в източната част на Балтийско следва да бъде изменен, за да се гарантира, че ОДУ е определен в съответствие със становището на ICES и обхваща само неизбежния прилов от този запас при други риболовни дейности.

(10)

Нещо повече, член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 предвижда, че трябва да се предприемат допълнителни корективни мерки с цел своевременно възстановяване на запаса до равнища над равнището, позволяващо МУУ. Научните становища сочат, че по-специално затворените зони за хвърляне на хайвера могат да имат допълнителни ползи за даден запас, които не могат да бъдат постигнати само с ОДУ, например повишено попълване на популациите чрез ненарушено размножаване. Като се има предвид състоянието на запаса от атлантическа треска в източната част на Балтийско море е целесъобразно да се разширят обхватът и времевата рамка на съществуващата лятна затворена зона за хвърляне на хайвера на треската в източната част на Балтийско море. Освен това научните становища сочат, че относителното значение на любителския риболов на атлантическа треска в източната част на Балтийско море зависи от равнището на ОДУ. Като се има предвид същественото намаляване на ОДУ, количествата, уловени при любителски риболов, се считат за значителни. Поради това е целесъобразно да се забрани любителският риболов на атлантическа треска в подучастъци 25 и 26 на ICES, в които атлантическата треска в източната част на Балтийско море е най-широко разпространена.

(11)

Що се отнася до запаса от атлантическа треска в западната част на Балтийско море, научните становища сочат, че любителският риболов допринася в значителна степен за общата смъртност от риболов при този запас. Като се има предвид текущото състояние на запаса и намаляването на ОДУ е целесъобразно да се намали таванът на дневния улов на рибар. Това не засяга принципа на относителна стабилност, приложим към търговския риболов. Освен това научните становища сочат, че запасите от атлантическа треска в западната и източната част се смесват в подучастък 24 на ICES. За да се защити запасът от атлантическа треска в източната част и да се осигурят равни условия на конкуренция със зоната на управление на запаса от атлантическа треска в източната част на Балтийско море е целесъобразно използването на ОДУ в подучастък 24 на ICES да се ограничи до прилова на атлантическа треска, с изключение на риболовни дейности, извършвани единствено за целите на научни изследвания и при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241. Освен това следва да се предвиди изключение за дребномащабните крайбрежни рибари, които извършват риболов с пасивни уреди в зони до шест морски мили, измерени от изходните линии, където дълбочината на водата е по-малка от 20 метра, тъй като в тези плитки крайбрежни зони преобладава атлантическа треска от западната част. Във връзка с това и за да се осигурят равни условия с подучастъци 25 и 26 на ICES, любителският риболов на атлантическа треска в подучастък 24 на ICES следва да бъде забранен отвъд шест морски мили, измерени от изходните линии. И накрая, като се има предвид крехкият статус на запасите и факта, че научните становища сочат, че по-специално затворените зони за хвърляне на хайвера могат да донесат допълнителни ползи за даден запас, които не могат да бъдат постигнати само с ОДУ, например повишено попълване на популациите чрез ненарушено размножаване, целесъобразно е да се въведе повторно зимното затваряне на зони за хвърляне на хайвера за търговски риболовни дейности.

(12)

За да се гарантира пълноценното използване на крайбрежните възможности за риболов, е целесъобразно да се въведе ограничена гъвкавост между зоните за сьомга от подучастъци 22—31 на ICES до подучастък 32 на ICES за държавата членка, поискала такава гъвкавост.

(13)

Съгласно становището на ICES 32 % от улова при риболов на сьомга се декларират невярно, по-специално като улов на морска пъстърва. Тъй като по-голямата част от морската пъстърва в Балтийско море се експлоатира в крайбрежните зони, целесъобразно е да се забрани риболовът на морска пъстърва във водите отвъд четири морски мили и да се ограничи приловът на морска пъстърва до 3 % от комбинирания улов на морска пъстърва и сьомга, за да се допринесе за предотвратяване на невярното деклариране на улова на сьомга като улов на морска пъстърва.

(14)

Като се има предвид, че биомасата на репродуктивния запас на цацата е над равнището на MSY Btrigger (биомасата на репродуктивния запас), целесъобразно е ОДУ да се определи в съответствие с горната граница на Fмуу, за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години в съответствие с член 4, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/1139.

(15)

Използването на възможностите за риболов, определени в настоящия регламент, се осъществява при спазване на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5), и по-специално на членове 33 и 34 от него, отнасящи се до записването на улова и риболовното усилие и до предаването на Комисията на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно в настоящия регламент следва да се посочат кодовете, свързани с разтоварванията на обхванатите от регламента запаси, които кодове да се използват от държавите членки при изпращане на данни до Комисията.

(16)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (6) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително— съгласно членове 3 и 4 — разпоредби за гъвкавост по отношение на предпазния и аналитичния ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилага член 3 или член 4, по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Впоследствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 беше въведен механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години относно всички запаси, спрямо които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, за да се избегне прекомерната гъвкавост, която би навредила на принципа на разумната и отговорна експлоатация на живите морски биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПОР и би влошила биологичното състояние на запасите, следва да се определи, че членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилагат към аналитичния ОДУ само когато не се използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(17)

Освен това, като се има предвид, че биомасата на запаса на атлантическа треска в източната част на Балтийско море е под Blim, както и че през 2020 г. са разрешени само прилов и риболов с научни цели, държавите членки се ангажират да не прилагат член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за този запас през 2020 г., така че уловът през 2020 г. да не надвишава определения ОДУ.

(18)

Въз основа на новите научни становища следва да се определи предварителен ОДУ за норвежки паут в участък 3a на ICES и във водите на Съюза от участък 2а на ICES и подзона 4 на ICES за периода от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2020 г.

(19)

На 1 октомври 2019 г. ICES представи преразгледано становище за обикновен морски език (Solea solea) в участъци 7f и 7g на ICES (Бристолски Ламанш, Келтско море). Въз основа на това становище ОДУ за този запас може да бъде увеличен. Увеличението следва да бъде ограничено до 20 %, за да се вземе предвид риболовният капацитет за този запас до края на 2019 г.

(20)

В таблицата за възможностите за риболов за кликач в зоните от обхвата на Конвенцията SPRFMO съгласно Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета (7) следва да бъде коригиран кодът за докладване.

(21)

С цел да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2020 г. Въпреки това, настоящият регламент следва да се прилага за норвежки паут в участък 3a на ICES и водите на Съюза от участък 2а на ICES и подзона 4 на ICES за периода от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2020 г. ОДУ за обикновен морски език в участъци 7f и 7g на ICES и ОДУ за кликач в зоните от обхвата на Конвенцията SPRFMO съгласно Регламент (ЕС) 2019/124 се прилагат от 1 януари 2019 г. Следователно увеличението на ОДУ за обикновен морски език и промяната в кода за докладване за кликач следва да се прилагат от същата дата. Това прилагане с обратно действие не засяга принципите на правна сигурност и защита на законните очаквания, тъй като възможностите за риболов превишават първоначално определените с Регламент (ЕС) 2019/124. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2020 г. и се изменят някои възможности за риболов в други води, определени с Регламент (ЕС) 2019/124.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, които осъществяват дейност в Балтийско море.

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Прилагат се също така и следните определения:

1)

„подучастък“ означава подучастък на ICES в Балтийско море съгласно определението в приложение III към Регламент (ЕО) № 218/2009 на Съвета (8);

2)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки рибен запас, което може да бъде уловено в рамките на една година;

3)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държава членка или на трета държава;

4)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи морски биологични ресурси — например за развлечение, туризъм или спорт.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределение

ОДУ, квотите и функционално свързаните с тях условия, според случая, са посочени в приложението.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов

Разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки, определено в настоящия регламент, не засяга:

а)

размените, извършени съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 или съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 или прехвърлени съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

приспаданията, извършени съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 6

Условия за разтоварване на улова и прилова

Запасите от нецелеви видове в рамките на допустимите биологични равнища, посочени в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които отговарят на изискванията за дерогацията от задължението за приспадане на улова от съответната квота, са установени в приложението към настоящия регламент.

Член 7

Мерки по отношение на любителския риболов на треска в подучастъци 22—26 на ICES

1.   При любителски риболов в подучастъци 22 и 23 и в подучастък 24 на ICES в рамките на шест морски мили, измерени от изходните линии, могат да се задържат не повече от пет екземпляра треска на рибар на ден.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 в периода 1 февруари — 31 март 2020 г. в подучастъци 22 и 23 на ICES и в подучастък 24 на ICES в рамките на шест морски мили, измерени от изходните линии, могат да се задържат не повече от два екземпляра треска на рибар на ден.

3.   Любителският риболов на треска се забранява в подучастък 24 на ICES отвъд шестте морски мили, измерени от изходните линии, и в подучастъци 25 и 26 на ICES.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не засягат по-строгите национални мерки.

Член 8

Мерки по отношение на риболова на морска пъстърва и сьомга в подучастъци22—32 на ICES

1.   Забранява се риболовът на морска пъстърва от риболовни кораби във водите отвъд четири морски мили, измерени от изходните линии в подучастъци22—32 на ICES, в периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. При риболов на сьомга в тези води, във всеки момент на борда на кораба или при разтоварването след всеки риболовен рейс, приловът на морска пъстърва не може да превишава 3 % от общия улов на сьомга и морска пъстърва.

2.   Параграф 1 не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 9

Гъвкавост

1.   Освен когато в приложението към настоящия регламент е посочено друго, по отношение на запасите, за които е предвиден предпазен ОДУ, се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96, а по отношение на запасите, за които е предвиден аналитичен ОДУ — член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент.

2.   Член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат в случаите, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 10

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно уловените или разтоварените количества от запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменения на Регламент (ЕС) 2019/124

1.   Приложение IA към Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя, както следва:

1)

Таблицата за възможностите за риболов на обикновен морски език в участъци 7f и 7g на ICES се заменя със следното:

Вид

Обикновен морски език

Solea solea

Зона:

7f и 7g

(SOL/7FG.)

Белгия

630

Аналитичен ОД“

Франция

63

Ирландия

32

Обединено кралство

284

Съюз

1 009

 

 

ОДУ

1 009

2)

Таблицата за възможностите за риболов на норвежки паут и свързания с него прилов в участък 3а на ICES и във води на Съюза от участък 2а на ICES и подзона 4 на ICES се заменя със следното:

Вид

Норвежки паут и свързания с него прилов

Trisopterus esmarkii

Зона:

3a; води на Съюза от 2a и 4

(NOP/2A3A4.)

Година

2019

 

2020

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Германия

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Нидерландия

40

 (9)  (11)

48

 (9)  (14)

Съюз

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Норвегия

14 500

 (12)

0

 (12)

Фарьорски острови

5 000

 (13)

0

 (13)

ОДУ

Не се прилага

 

Не се прилага

 

2.   В приложение IJ, в таблицата за възможностите за риболов на кликач в зоните от обхвата на Конвенцията SPRFMO, кодът за докладване „TOP/SPRFMO“ се заменя с „TOT/SPR-AE“.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2020 г., с изключение на член 11, параграф 1, точка 2, който се прилага от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2020 г., и на член 11, параграф 1, точка 1 и член 11, параграф 2, които се прилагат от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1248 на Комисията от 22 юли 2019 г. за установяване на мерки за облекчаване на сериозна заплаха за опазването на запаса от атлантическа треска (Gadus morhua) в източната част на Балтийско море (ОВ L 195, 23.7.2019 г., стр. 2).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105).

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета от 30 януари 2019 г. за определяне за 2019 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 29, 31.1.2019 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

(9)  До 5 % от квотата може да включва прилов на пикша и меджид (OT2/*2A3A4). Сумата от прилова на пикша и меджид, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

(10)  Риболов по тази квота може да се извършва само във водите на Съюза от зони 2a, 3a и 4 на ICES.

(11)  Риболов по квотата на Съюза може да се извършва само от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г.

(12)  Използват се сортиращи решетки.

(13)  Използват се сортиращи решетки. Включва максимум 15 % неизбежен прилов (NOP/*2A3A4), който се приспада от тази квота.

(14)  Риболов по квотата на Съюза може да се извършва от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2020 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДУ, ПРИЛОЖИМ КЪМ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО Е ОПРЕДЕЛЕН ОДУ ПО ВИДОВЕ И ПО ЗОНИ

В таблиците по-долу се определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено друго) по запаси, както и функционално свързаните с тях условия.

Ако не е посочено друго, указаните риболовни зони са зони на ICES.

Рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език.

За целите на настоящия регламент се дава следната сравнителна таблица на наименованията на латински език и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Pleuronectes platessa

PLE

Морска писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Цаца


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 30-31

(HER/30/31.)

Финландия

53 306

 

Швеция

11 712

 

 

 

 

Съюз

65 018

 

 

 

 

ОДУ

65 018

Предпазен ОДУ


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 22-24

(HER/3BC+24)

Дания

442

 

Германия

1 738

 

Финландия

0

 

Полша

410

 

Швеция

560

 

 

 

 

Съюз

3 150

 

 

 

 

ОДУ

3 150

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25-27, 28.2, 29 и 32

(HER/3D-R30)

Дания

3 374

 

Германия

895

 

Естония

17 232

 

Финландия

33 637

 

Латвия

4 253

 

Литва

4 478

 

Полша

38 215

 

Швеция

51 300

 

 

 

 

Съюз

153 384

 

 

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастък 28.1

(HER/03D.RG)

Естония

15 906

 

Латвия

18 539

 

 

 

 

Съюз

34 445

 

 

 

 

ОДУ

34 445

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25-32

(COD/3DX32.)

Дания

459

 (1)  (2)

 

Германия

183

 (1)  (2)

 

Естония

45

 (1)  (2)

 

Финландия

35

 (1)  (2)

 

Латвия

171

 (1)  (2)

 

Литва

113

 (1)  (2)

 

Полша

529

 (1)  (2)

 

Швеция

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Съюз

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Подучастъци 22-24

(COD/3BC+24)

Дания

1 662

 (3)  (4)

 

Германия

812

 (3)  (4)

 

Естония

37

 (3)  (4)

 

Финландия

33

 (3)  (4)

 

Латвия

137

 (3)  (4)

 

Литва

89

 (3)  (4)

 

Полша

444

 (3)  (4)

 

Швеция

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Съюз

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

ОДУ

3 806

 (3)  (4)

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22-32

(PLE/3BCD-C)

Дания

4 939

 

Германия

549

 

Полша

1 034

 

Швеция

372

 

 

 

 

Съюз

6 894

 

 

 

 

ОДУ

6 894

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22-31

(SAL/3BCD-F)

Дания

17 940

 (5)

 

Германия

1 996

 (5)

 

Естония

1 823

 (5)  (6)

 

Финландия

22 370

 (5)

 

Латвия

11 411

 (5)

 

Литва

1 341

 (5)

 

Полша

5 442

 (5)

 

Швеция

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Съюз

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастък

32(SAL/3D32.)

Естония

995

 (7)

 

Финландия

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Съюз

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Предпазен ОДУ


Вид:

Цаца

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22-32

(SPR/3BCD-C)

Дания

20 730

 

Германия

13 133

 

Естония

24 072

 

Финландия

10 851

 

Латвия

29 073

 

Литва

10 517

 

Полша

61 697

 

Швеция

40 074

 

 

 

 

Съюз

210 147

 

 

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


(1)  Изключително за прилов. Целевият риболов в рамките на тази квота не се разрешава.

Чрез дерогация от параграф 1 риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на треска, при условие че изследванията се извършват при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.

(2)  В подучастъци 25 и 26 се забранява извършването на риболов по тази квота от 1 май до 31 август.

Чрез дерогация от параграф 1 тази забрана не се прилага за риболовните кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади (с изключение на плаващи парагади), въдици без дръжка и джиг глави или други пасивни риболовни уреди в зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи. Капитаните на тези риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.

(3)  В подучастък 24 изключително за прилов. Целевият риболов в рамките на тази квота не се разрешава в подучастък 24.

Чрез дерогация от параграф 1 риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на треска, при условие че изследванията се извършват при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.

Чрез дерогация от параграф 1 риболовът по тази квота в подучастък 24 се разрешава за риболовните кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади (с изключение на плаващи парагади), въдици без дръжка и джиг глави илидруги пасивни риболовни уреди в зони до шест морски мили, измерени от изходните линии, където дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи. Капитаните на тези риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.

(4)  Забранява се извършването на риболов по тази квота в подучастъци 22 и 23 от 1 февруари до 31 март и в подучастък 24 от 1 юни до 31 юли.

Чрез дерогация от параграф 1 тази забрана не се прилага за риболовните кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади (с изключение на плаващи парагади), въдици без дръжка и джиг глави или други пасивни риболовни уреди в зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи. Капитаните на тези риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.

(5)  Изразено като брой отделни риби.

(6)  Специално условие: до 20 % и не повече от 400 екземпляра от тази квота могат да се ловят във водите на Съюза от подучастък 32 (SAL/*3D32).

(7)  Изразено като брой отделни риби.


Top