EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1829

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7692

OJ L 279, 31.10.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1829/oj

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/27


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1829 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2019 година

за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (1), и по-специално член 17, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2014/115/ЕС (2) Съветът одобри Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (3) („споразумението“), сключено в рамките на Световната търговска организация. Споразумението представлява многостранен инструмент и целта му е взаимното отваряне на пазарите за държавни поръчки между подписалите го страни. То се прилага за всички договори за възлагане на поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите („прагове“), определени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на Директива 2014/25/ЕС е да се даде възможност на възложителите, които я прилагат, същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. В съответствие с член 17, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС на всеки две години Комисията трябва да проверява дали праговете за поръчки и конкурси за проект, определени в член 15, букви а) и б) от посочената директива, съответстват на праговете, установени в споразумението. Като се има предвид, че стойността на праговете, изчислена в съответствие с член 17, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, се различава от стойността на праговете, определена в член 15, букви а) и б) от посочената директива, е необходимо тези прагове да бъдат преразгледани.

(3)

Поради това Директива 2014/25/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 15 от Директива 2014/25/ЕС се изменя, както следва:

(1)

в буква а) „443 000 EUR“ се заменя с „428 000 EUR“;

(2)

в буква б) „5 548 000 EUR“ се заменя с „5 350 000 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

(2)  Решение 2014/115/ЕС на Съвета от 2 декември 2013 г. относно сключването на Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 2.


Top