EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1821

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1821 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на яйца на прах като активно вещество (текст от значение за ЕИП)

C/2019/5886

OJ L 279, 31.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1821/oj

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/7


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1821 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на яйца на прах като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 28, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество яйца на прах, доколкото то представлява храна или фураж, предназначени за употреба като репелент или атрактант от продуктов тип 19, се е ползвало от дерогацията за храни и фуражи, предвидена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2).

(2)

Съгласно член 16, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (3) беше подадена нотификация относно яйца на прах за продуктов тип 19, които са се ползвали от дерогацията за храни и фуражи. Европейската агенция по химикали (наричана по-нататък „Агенцията“) обяви, че нотификацията е в съответствие с изискванията и уведоми Комисията за това съответствие съгласно член 17 от същия регламент. Вследствие на това яйцата на прах бяха включени в продуктов тип 19 в списъка на комбинации вещество/продуктов тип, включени в програмата за преглед на съществуващите активни вещества в биоциди (4).

(3)

На 31 януари 2017 г. Комисията поиска от Агенцията становище относно това дали яйцата на прах пораждат опасение по смисъла на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

В становището на Агенцията (5) се стига до заключението, че яйцата на прах не пораждат опасение и следователно отговарят на изискванията за включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

Като се вземе предвид становището на Агенцията, целесъобразно е яйцата на прах да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 Тъй като яйцата на прах са с естествен произход, те следва да бъдат включени в категория 4 „Традиционно употребявани вещества с естествен произход“. Яйцата на прах следва да бъдат включени в това приложение само доколкото те попадат в обхвата на определението на „храни“ или „фуражи“ по член 3, параграф 1, буква ф) от посочения регламент. Това съответства на факта, че яйцата на прах са се ползвали от дерогацията за храни и фуражи, предвидена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, само ако са храна или фураж.

(6)

В член 89, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се съдържат преходни мерки, при които в съответствие със същия регламент е одобрено съществуващо активно вещество, включено в работната програма за системно проучване на съществуващи активни вещества. По отношение на яйца на прах за продуктов тип 19 датата на одобрение, за целите на член 89, параграф 3 от същия регламент, следва да се определи на 1 юни 2021 г., за да се осигури достатъчно време за подаване на заявленията за разрешение в съответствие с член 89, параграф 3, втора алинея от същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

За целите на член 89, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 датата на одобрение на яйца на прах за продуктов тип 19 е 1 юни 2021 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/157 на Комисията от 6 ноември 2018 г. за изменение на приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 31, 1.2.2019 г., стр. 1).

(5)  Становище на Комитета по биоцидите от 14 декември 2017 г. относно допустимостта на някои активни вещества в храни и фуражи за включване в приложение I към РБ, ECHA/BPC/186/2017.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 в категория 4 на списъка с активни вещества, посочени в член 25, буква а), се добавя следното вписване:

ЕО номер

Име/група

Ограничение

Коментар

“Не е приложим

Яйца на прах (*1)

С изключение на яйца на прах, които не са храна или фураж.

 


(*1)  Датата на одобрение на яйца на прах за продуктов тип 19, за целите на член 89, параграф 3, е 1 юни 2021 г.“.


Top