Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1747

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1747 на Комисията от 15 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за някои свидетелства и сертификати за летателна правоспособност, правилата за организациите за обучение и компетентните органи (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7325

OJ L 268, 22.10.2019, p. 23–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1747/oj

22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1747 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за някои свидетелства и сертификати за летателна правоспособност, правилата за организациите за обучение и компетентните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 1, член 27, параграф 1 и член 62, параграф 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) се определят подробни правила за техническите изисквания и административните процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване.

(2)

В процеса на прилагане на Регламент (ЕС) № 1178/2011 беше констатирано, че някои изисквания съдържат редакторски грешки или неясноти. Освен това редица крайни срокове или разпоредби, първоначално включени с цел да се даде на държавите членки достатъчно време, за да приведат своите национални разпоредби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011, са изгубили давността си. Това доведе до проблеми с прилагането и яснотата на разпоредбите на Съюза. Посочените изисквания следва да бъдат изяснени и поправени. Следва да бъдат въведени нови определения, за да се гарантира еднакво прилагане на правилата.

(3)

С оглед на подобряването на пропорционалността и прозрачността на регулаторната система по отношение на авиацията с общо предназначение, правилата, приложими за пилотите на леки въздухоплавателни средства, за любителите пилоти и за пилотите на планери и аеростати, следва да се изменят, за да се предвиди разширяване на правата и да се изясни съдържанието на обучението и изпитите. Когато се предвижда разширяване на правата, следва да бъдат изяснени квалификациите за кацане на водна повърхност, изискванията за скорошен опит, изискванията за теоретичните изпити и изискванията за признаване на полетно време и теоретични познания.

(4)

Изискванията за квалификация за полети по прибори за самолети и вертолети следва да бъдат изменени, за да се изяснят разпоредбите за теоретичните познания и летателното обучение, както и изискванията за потвърждаване на валидността и за подновяване.

(5)

Следва да се изменят изискванията за квалификация за клас и за тип, с цел да се внесе яснота и да се гарантира съгласуваност по отношение на вариантите, валидността и подновяването. Освен това следва да се въведат изменения с цел изясняване на изискванията за квалификация за фигурен пилотаж, за квалификация за теглене на планери и на рекламни плакати, за квалификация за нощни полети и за квалификация за планински терени.

(6)

Прилагането на правилата показа, че някои от изискванията, приложими за инструкторите и проверяващите, са неясни. В резултат на това, що се отнася до инструкторите, следва да бъдат изменени изискванията по отношение на сертификатите за инструктори, предварителните условия, оценката на компетентността, валидността, правата и условията, съдържанието на курса за обучение, потвърждаването на валидността и подновяването. Що се отнася до проверяващите, следва да бъдат изменени изискванията по отношение на сертификатите за правоспособност на проверяващ, стандартите, предварителните условия, оценката на компетентността, валидността, правата и условията, потвърждаването на валидността и подновяването.

(7)

В Регламент (ЕС) 2018/1139 се предвижда възможност за признаване на обучение и опит на борда на въздухоплавателни средства, които не са предмет на Регламент (ЕС) 2018/1139 (приложение I — „Въздухоплавателно средство по член 2, параграф 3, буква г)“), за целите на получаване на свидетелство за летателна правоспособност по Част FCL. По тази причина, за да се даде възможност за такова признаване, следва да бъдат изменени съответните правила за организациите за обучение и за компетентните органи.

(8)

Прилагането на правилата, свързани с декларираните организации за обучение („DTO“) (3), разкри необходимостта от изясняване на приложимите правила, с цел да се осигури ефективен регулаторен надзор на DTO. Изискванията следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че възможността за обучение в DTO следва да бъде разрешена само ако DTO се намира на територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция.

(9)

Прилагането на правилата, отнасящи се до възможността за прехвърляне на свидетелства за летателна правоспособност по Част FCL и свързаните с тях свидетелства за медицинска годност, показа необходимостта от изясняване на отговорностите на участващите компетентни органи и на момента на прехвърляне на отговорността за надзора. По тази причина съответните правила следва да бъдат изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са предложени в Становище № 05/2017, издадено от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз в съответствие с член 75, параграф 2, букви б) и в), и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139, както и в контекста на последващи технически обсъждания.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

в член 1, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   различните свидетелства за медицинска годност за пилоти, условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на свидетелствата за медицинска годност, правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за медицинска годност;“;

2)

в член 2 точки 4, 9, 10 и 13 се заличават;

3)

в член 4 параграф 1 се заличава;

4)

в член 4, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, сертификатите за инструктори за квалификация за клас или сертификатите за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни сложни въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, се преобразуват в сертификати за инструктори за квалификация за тип или за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни самолети.“;

5)

член 5 се заличава;

6)

в член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По отношение на издаването на свидетелства за летателна правоспособност по Част FCL в съответствие с приложение I се признава изцяло обучение, започнало преди началото на прилагането на настоящия регламент, което отговаря на изискванията и процедурите на JAR и е под регулаторния надзор на държава членка, препоръчана за взаимно признаване в системата на JAR по отношение на общите авиационни изисквания, при условие че обучението и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г., а свидетелството по Част FCL е издадено най-късно до 1 април 2020 г.“;

7)

член 10а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139 организациите имат право да предоставят обучение на пилоти, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139, само когато на тези организации е издадено одобрение от компетентния орган, което потвърждава, че отговарят на съществените изисквания, определени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията в приложение VII към настоящия регламент.

Въпреки това, като се има предвид член 24, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1139, организациите с основно място на стопанска дейност в държава членка имат право да предоставят обучението, посочено в точка DTO.GEN.110 от приложение VIII към настоящия регламент, без такова одобрение, на територията, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, когато тези организации са подали декларация пред компетентния орган в съответствие с изискванията, предвидени в точка DTO.GEN.115 от същото приложение, и когато съгласно изискванията от точка DTO.GEN.230, буква в) от същото приложение компетентният орган е одобрил програмата за обучение.“;

б)

параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

8)

в член 10б параграфи 2 и 3 се заличават;

9)

в член 10в параграфи 2 и 3 се заличават;

10)

в член 11 параграф 2 се заличава;

11)

в член 11а параграфи 2 и 3 се заличават;

12)

в член 12 параграфи 1б, 2, 3, 5 и 6 се заличават;

13)

в член 12 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато държава членка се възползва от изискванията по параграфи 2а и 4, тя уведомява Комисията и Агенцията. В уведомлението се посочват причините за такава дерогация, както и програмата за прилагане, която съдържа планираните дейности и свързаните с тях срокове“.

14)

Приложение I (Част FCL), приложение VI (Част ARA) и приложение VIII (Част DTO) се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 57, 58, 59 и 66 от приложението към настоящия регламент обаче се прилагат от 21 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1 ).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (ОВ L 204, 13.8.2018 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Част FCL) се изменя, както следва:

1)

точка FCL.010 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следното определение след „Операция според ъгловото отклонение“:

„Оценка на компетентността“ означава демонстрирането на умения, знания и подход за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за правоспособност на инструктор или на проверяващ.“;

б)

вмъква се следното определение след „Тренажор за полетни и навигационни процедури“:

„Полет само по прибори“ означава, че пилотите пилотират въздухоплавателното средство без външни визуални ориентири, в симулирани или реални метеорологични условия за полети по прибори („IMC“).“;

в)

вмъква се следното определение след „Операция според линейното отклонение“:

„Полет в рейсови условия под наблюдение („LIFUS“)“ означава полет в рейсови условия след одобрен курс на обучение за квалификация за тип с нулево полетно време или обучение в рейсови условия, изисквано съгласно доклад за данните за експлоатационна годност („OSD“).“;

г)

вмъква се следното определение след „Нощ“:

„OSD“ означава данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.“;

д)

вмъква се следното определение след „Тип ВС“:

„Списък на квалификациите за тип и заверките в свидетелството за летателна правоспособност“ означава списък, публикуван от Агенцията въз основа на резултатите от оценката на OSD и съдържащ класове самолети и типове въздухоплавателни средства за целите на лицензирането на летателните екипажи.“;

е)

определението за „нощ“ се заменя със следното:

„Нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак или друг период между залеза и изгрева на слънцето, който може да бъде определен от съответния орган.“;

ж)

определението за „други средства за обучение („OTD“)“ се заменя със следното:

„Други средства за обучение („OTD“)“ означава средства за обучение, различни от FSTD, които предоставят възможности за обучение, без да е необходимо цялостно симулиране на пилотската кабина.“;

з)

определението за „проверка на професионалната подготовка“ се заменя със следното:

„Проверка на професионалната подготовка“ означава демонстрация на умения с цел потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации или права, включваща и устен изпит, ако е необходимо.“;

2)

точка FCL.025 се изменя, както следва:

а)

в буква а) подточка 1 се изменя, както следва:

„1)

Кандидатите трябва да издържат пълния набор от изпити за теоретични познания за конкретно свидетелство или квалификация пред компетентния орган на същата държава членка.“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Стандарти за успешно преминаване

1)

Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

2)

Освен ако в настоящата част не е предвидено друго, кандидатът е положил успешно задължителния изпит за теоретичните познания за съответното свидетелство за летателна правоспособност или квалификация, ако успешно е преминал всички задължителни изпити за теоретични познания в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

3)

Ако кандидатът за преминаване на изпит за теоретични познания за ATPL, за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот („CPL“), за квалификация за полети по прибори („IR“) или за квалификация за полети по прибори по маршрут („EIR“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания в рамките на четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на шест изпитни сесии или в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

4)

Ако кандидатът за преминаване на изпит за теоретични познания за издаване на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства („LAPL“), за издаване на свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот („PPL“), за издаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилот на планер („SPL“) или за свидетелство за правоспособност на пилот на балон („BPL“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания в рамките на четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

5)

Преди да се явят отново на изпитите по теоретични познания, кандидатите преминават допълнително обучение в DTO или ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение се определят от DTO или ATO въз основа на нуждите на кандидатите.“;

3)

точка FCL.040 се заменя със следното:

FCL.040 Упражняване на правата, произтичащи от свидетелствата за летателна правоспособност

Упражняването на правата, предоставени от дадено свидетелство за летателна правоспособност, се определя от валидността на квалификациите, които то съдържа, ако е приложимо, и свидетелството за медицинска годност, съобразно упражняваните права.“;

4)

точка FCL.055 се заменя със следното:

FCL.055 Езикова компетентност

а)

Общи положения. Пилотите на самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка, и дирижабли, от които се изисква да използват радиовръзка, не могат да упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, ако нямат заверка за езикова компетентност в свидетелството — за английски или друг език, използван при поддържането на радиовръзка по време на полета. Заверката посочва езика, степента на владеенето му и дата на валидност и тя се получава в съответствие с процедура, установена от компетентен орган. Минималното приемливо ниво на владеене на езика е оперативното (ниво 4) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение.

б)

Кандидатите за заверка за езикова компетентност демонстрират в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение поне оперативно ниво на владеене на езика, както при използване на радиотелефонна фразеология, така и на обикновения език, пред оценител, сертифициран от компетентен орган, или пред орган за проверка на езиковите умения, одобрен от компетентен орган, според случая. За тази цел кандидатите демонстрират способност да:

1)

комуникират ефективно в ситуации, в които събеседникът не се вижда, и в такива, в които се вижда;

2)

разговарят по общи и професионални теми с точност и яснота;

3)

използват подходящи комуникативни стратегии, за да обменят съобщения и да разпознават и коригират недоразумения в общ или професионален контекст;

4)

се справят успешно с езикови усложнения, появили се от усложнен или неочакван обрат на събитията, произтичащи в контекста на обичайна работна ситуация или комуникативна задача, с която те иначе са запознати; както и

5)

използват диалект или акцент, който е разбираем за авиационната общност.

в)

С изключение на пилотите, които са демонстрирали владеене на езика на експертно ниво (ниво 6) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение, заверката за езикова компетентност се преразглежда на всеки:

1)

4 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е оперативно (ниво 4); или

2)

6 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е разширено (ниво 5).

г)

Специални изисквания за притежателите на квалификации за полети по прибори („IR“) или за полети по прибори по маршрут („EIR“). Без да се засягат разпоредбите от буквите по-горе, притежателите на IR или на EIR трябва да покажат способност да използват английски език на подходящо ниво на езикова компетентност, както е определено в допълнение 2 към настоящото приложение.

д)

Демонстрирането на езиковата компетентност и способността за използване на английски език за притежателите на IR или EIR се извършва чрез метод на оценка, определен от компетентен орган.“;

5)

точка FCL.060, буква в), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

Ако пилотът не отговаря на изискването, предвидено в подточка 1, той преминава обучителен полет с инструктор, квалифициран в съответствие с подчаст Й да обучава за този тип въздухоплавателно средство. Обучителният полет се изпълнява на въздухоплавателно средство или на FFS на типа въздухоплавателно средство, който ще се използва, и включва поне изискванията, описани в буква б), подточки 1 и 2, преди пилотът да може да упражнява своите права.“;

6)

в точка FCL.115 се добавя следната нова буква г):

„г)

За обучението за придобиване на права за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност, се разглеждат елементите от допълнение 9 към настоящото приложение, точка 7 (Квалификация за клас — ВС, кацащи на водна повърхност) от раздел Б (Специални изисквания за категорията самолети).“;

7)

точка FCL.120 се заменя със следното:

FCL.120 LAPL — Изпити за теоретични познания

а)

Кандидатите за LAPL(A) и за LAPL(H) демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право и процедури за контрол на въздушното движение („КВД“),

човешки възможности,

метеорология,

комуникации,

навигация.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС.

б)

Кандидатите за LAPL(B) и за LAPL(S) демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право и процедури за контрол на въздушното движение („КВД“),

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС, и

навигация.“;

8)

точка FCL.105.A се заменя със следното:

FCL.105.A LAPL(A) — Права и условия

а)

Права

Правата на притежателя на LAPL за самолети са да действа като командир на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност („SEP (ВС, кацащи на твърда повърхност“), на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност („SEP (ВС, кацащи на водна повърхност“) или на TMG с максимална сертифицирана излетна маса, по-малка или равна на 2000 kg, превозващи максимум 3 пътници, така че на борда на въздухоплавателното средство никога да няма повече от 4 лица.

б)

Условия

1)

Притежателите на LAPL(A) превозват пътници само ако след издаването на свидетелството за летателна правоспособност имат 10 часа полетно време като командир на самолет или на TMG.

2)

Притежателите на LAPL(А), които преди това са притежавали ATPL(A), MPL(A), CPL(A) или PPL(A), са освободени от изискванията, определени в буква б), подточка 1.“;

9)

в точка FCL.135.A буква б) се заменя със следното:

„б)

С цел разширяване на правата за друг вариант на даден клас ВС пилотът преминава обучение за разликите между вариантите на тип ВС или преминава запознаване. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.“;

10)

точка FCL.140.A се заменя със следното:

FCL.140.A LAPL(A) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на LAPL(А) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност, само ако през последните 2 години са изпълнили някое от следните условия като пилоти на самолети или на TMG:

1)

да имат поне 12 часа полетно време като командир на полет или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч.:

12 излитания и кацания;

опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор;

2)

да са преминали проверка на професионалната подготовка с проверяващ за LAPL(A). Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(A);

б)

Ако притежателите на LAPL(A) притежават права както за SEP(ВС, кацащи на твърда повърхност), така и за SEP(ВС, кацащи на водна повърхност), те може да отговарят на изискванията от буква а), подточка 1 за един от двата класа или за комбинация от тях, която е валидна и за двата вида права. За тази цел поне 1 час от изискваното полетно време и 6 от изискваните 12 излитания и кацания трябва да бъдат изпълнени за всеки клас.“;

11)

точка FCL.140.H се заменя със следното:

FCL.140.H LAPL(H) — Изисквания за скорошен опит

Притежателите на LAPL(Н) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност за конкретен тип само ако през последните 12 месеца:

а)

имат поне шест часа полетно време на вертолети като командир на полет на същия тип или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч. шест излитания, подхода и кацания и опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор; или

б)

преминали са проверка на професионалната подготовка с проверяващ на конкретния тип вертолет, преди да възобновят упражняването на правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност. Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(H).“;

12)

точка FCL.215 се заменя със следното:

FCL.215 — Изпити за теоретични познания

а)

Кандидатите за PPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право,

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации, както и

навигация.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране, и

общи познания за ВС.

б)

Кандидатите за BPL или SPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право,

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС, и

навигация.“;

13)

в точка FCL.205.A буква а) се заменя със следното:

„а)

Правата на притежателя на PPL(A) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на самолети или TMG, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(A).“;

14)

в точка FCL.205.H буква а) се заменя със следното:

„а)

Правата на притежателя на PPL(H) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на вертолети, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(H).“;

15)

точка FCL.625 IR се заменя със следното:

FCL.625 IR — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Валидност

IR е с валидност 1 година.

б)

Потвърждаване на валидността

1)

Валидността на IR се потвърждава в рамките на 3 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност чрез спазване на критериите за потвърждаване на валидността за съответната категория въздухоплавателно средство.

2)

Ако кандидатът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в подточка 1, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

3)

Кандидати, които не преминат успешно съответния раздел от проверката на професионалната подготовка за IR преди датата на изтичане на валидността на IR, не могат да упражняват правата, предоставени от IR, докато не преминат проверката на професионалната подготовка за IR.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да преминат опреснително обучение в ATO, ако АТО счете това за необходимо, за да достигнат ниво на професионална подготовка, необходимо за успешното преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответната категория ВС;

3)

да притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако не е посочено друго в настоящото приложение.

г)

Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, кандидатът за IR трябва отново да премине успешно изпит за теоретични познания и проверка на уменията за IR.

д)

Притежателите на валидна квалификация за IR в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, се освобождават от спазването на изискванията от буква в), подточка 1 и буква г) при подновяване на правата за IR, съдържащи се в свидетелства за летателна правоспособност, издадени в съответствие с настоящото приложение.

е)

Проверката на професионалната подготовка, посочена в буква в), подточка 2 и буква д), може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за подновяване на съответната квалификация за клас или тип.“;

16)

в точка FCL.625.A буква а) се заменя със следното:

„а)

Потвърждаване на валидността.

За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(A) кандидатите трябва:

1)

да притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за клас или тип;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип;

3)

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип:

i)

за еднопилотни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 3б и тези части от раздел 1, които имат отношение към планирания полет за проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

ii)

за многодвигателни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 6 от проверката на професионалната подготовка за еднопилотни самолети в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, изпълнена като полети по прибори.

4)

В случая на потвърждаване на валидността съгласно подточка 2 може да се използва FNPT II или FFS, представящ съответния клас или тип самолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(A) се изпълнява на самолет.“;

17)

точка FCL.625.H се заменя със следното:

FCL.625.H IR(H) — Потвърждаване на валидността

а)

За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(H) кандидатите трябва:

1)

да притежават съответната квалификация за тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за тип;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка за съответния тип вертолет в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип;

3)

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, трябва да изпълнят изискванията на раздел 5 и съответните части от раздел 1 от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния тип вертолет.

б)

В случая на проверка на професионалната подготовка съгласно буква а), подточка 3 може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип вертолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(H) се изпълнява на вертолет.

в)

В съответствие с допълнение 8 към настоящото приложение могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.“;

18)

точка FCL.710 се заменя със следното:

FCL.710 Квалификация за клас и тип — варианти

а)

Пилотите преминават обучение за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване, за да разширят своите права за друг вариант на ВС в рамките на квалификация за един клас или тип. В случая на варианти в рамките на квалификация за клас или тип обучението за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване включва съответните дисциплини, определени в OSD, според случая.

б)

Обучението за разликите между вариантите на тип ВС се провежда от някой от следните субекти:

1)

ATO;

2)

DTO — в случая на въздухоплавателни средства, посочени в буква а), подточка 1, буква в) и буква а), подточка 2, буква в) от точка DTO.GEN.110 от приложение VIII;

3)

притежател на САО, който разполага с одобрена програма за обучение за разликите между вариантите на тип ВС за съответния клас или тип.

в)

Независимо от изискването на буква б), обучението за разликите между вариантите на тип ВС за TMG, еднодвигателни самолети с бутален двигател („SEP“), еднодвигателни самолети с турбинен двигател („SET“) и многодвигателни самолети с бутални двигатели („MEP“) може да бъде проведено от подходящо квалифициран инструктор, освен ако не е предвидено друго в OSD.

г)

Ако пилотите не са пилотирали конкретния вариант в рамките на 2 години след обучението, посочено в буква б), те преминават допълнително обучение за разликите между вариантите на тип ВС или проверка на професионалната подготовка на същия вариант, освен за типове или варианти в рамките на квалификация за клас за SEP и TMG.

д)

Обучението за разликите между вариантите на тип ВС или проверката на професионалната подготовка на съответния вариант трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора или проверяващия, според случая.“;

19)

в точка FCL.725, буква б) се добавя следната подточка 5:

„5)

За еднопилотни еднодвигателни и еднопилотни многодвигателни самолети (ВС, кацащи на водна повърхност) изпитът трябва да бъде в писмена форма и да се състои от най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилен отговор.“;

20)

точка FCL.740 се заменя със следното:

FCL.740 Валидност и подновяване на квалификация за клас и тип

а)

Валидност

Валидността на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която тя е 2 години, освен ако не е определено друго в OSD. Ако пилотът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в точки FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL и FCL.740.As, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

б)

Подновяване

За подновяване на квалификация за клас или тип кандидатът трябва да отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

да премине проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

2)

преди проверката на професионалната подготовка, посочена в подточка 1, да премине опреснително обучение в ATO, ако бъде счетено за необходимо от ATO, за да достигне нивото на професионална подготовка за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС, освен ако не притежава валидна квалификация за същия клас или тип ВС в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, и ако той е оправомощен да упражнява правата по тази квалификация. Кандидатът може да премине обучението:

i)

в DTO или в ATO, ако квалификацията с изтекъл срок на валидност е била квалификация за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочена в точка DTO.GEN.110, буква а), подточка 2, буква в) от приложение VIII;

ii)

в DTO, в ATO или с инструктор, ако срокът на валидност на квалификацията е изтекъл преди не повече от три години и квалификацията е била за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, или за клас TMG.

3)

Независимо от разпоредбите на буква б), подточки 1 и 2, пилотите, които притежават квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с точка FCL.820, които са участвали в летателни изпитания във фазата на разработването, на сертифицирането или на производството на даден тип ВС и имат 50 часа общо полетно време или 10 часа полетно време като командир на полет на изпитателни полети на същия тип през годината преди датата на подаване на заявлението, имат право да кандидатстват за потвърждаване на валидността или за подновяване на съответната квалификация за тип.“;

21)

в точка FCL.805 буква г) се заменя със следното:

„г)

Правата по квалификациите за теглене на планери и теглене на рекламни плакати са ограничени до самолети или TMG, в съответствие с това на кое ВС е проведено летателното обучение. Правата за теглене на рекламни плакати са ограничени до метода на теглене, използван при летателното обучение. Правата се разширяват, ако пилотите изпълнят успешно поне три обучителни полета с инструктор, които покриват цялата учебна програма за теглене, на другия вид въздухоплавателно средство и по съответния метод за теглене на рекламни плакати.“;

22)

в точка FCL.810 встъпителното изречение на буква а), подточка 1 се заменя със следното:

„1)

Кандидатите трябва да са завършили курс на обучение в рамките на срок до 6 месеца от неговото начало в DTO или в ATO, за да упражняват правата по LAPL, SPL или PPL за самолети, TMG или дирижабли при условия на VFR през нощта. Курсът се състои от:“;

23)

в точка FCL.815 буква д) се заменя със следното:

„д)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на квалификация за планински терени кандидатите трябва:

1)

през предходните 2 години да са изпълнили поне шест кацания на повърхност, определена като изискваща квалификация за планински терени;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с изискванията от буква в).“;

24)

в точка FCL.900 буква в) се заменя със следното:

„в)

Обучение, предоставено извън територията на държавите членки

1)

Чрез дерогация от буква а), в случая на летателно обучение, предоставено в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за инструктор на кандидат, който:

i)

притежава свидетелство за летателна правоспособност, което отговаря на всички посочени по-долу критерии:

A)

в съответствие е с приложение 1 към Чикагската конвенция;

Б)

при всички случаи е поне CPL за съответната категория ВС, със съответната квалификация или сертификат;

ii)

отговаря на изискванията за издаване на съответния сертификат за инструктор, установени в настоящата подчаст;

iii)

демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящото приложение.

2)

Сертификатът е ограничен до провеждане на летателно обучение в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение, който отговаря на всички посочени по-долу условия:

i)

предоставя се извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

ii)

предоставя се на обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда летателното обучение.“;

25)

в точка FCL.935 буква а) се заменя със следното:

„а)

С изключение на инструктор за обучение по взаимодействие в многочленен екипаж („MCCI“), инструктор за обучение в симулатор („STI“), инструктор за квалификация за планински терени („MI“) и инструктор за летателни изпитания („FTI“), кандидатът за сертификат за инструктор трябва да премине оценка на компетентността в съответната категория ВС, на съответния клас или тип или на подходящ FSTD, за да демонстрира на проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава един обучаем пилот до ниво за придобиване на съответното свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат.“;

26)

точка FCL.940 се заменя със следното:

FCL.940 Срок на валидност на сертификата за инструктор

С изключение на MI и без да се засягат разпоредбите на точка FCL.900, буква б), подточка 1 и точка FCL.915, буква д), подточка 2, сертификатите за инструктори са валидни за срок от 3 години.“;

27)

точка FCL.905.FI се заменя със следното:

FCL.905.FI Права и условия

Правата на FI са да провежда летателно обучение за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на:

а)

PPL, SPL, BPL и LAPL за съответната категория ВС;

б)

квалификация за клас и тип за еднопилотни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики; разширения за клас и група за балони и скорошен опит за клас планери;

в)

квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че FI отговаря на някое от следните условия:

1)

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2)

отговаря на всички посочени по-долу условия:

i)

има поне 500 часа като пилот при многопилотна експлоатация на самолети;

ii)

преминал е курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

г)

квалификация за тип за еднопилотни или многопилотни дирижабли;

д)

CPL за съответната категория ВС, при условие че FI има поне 200 часа летателно обучение на същата категория въздухоплавателно средство;

е)

квалификация за нощни полети, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

квалифициран е да лети през нощта на съответната категория ВС;

2)

демонстрирал е на FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността да обучава през нощта;

3)

отговаря на изискването за опит при нощни полети, посочено в точка FCL.060, буква б), подточка 2;

ж)

квалификация за теглене, фигурен пилотаж или, в случая на FI(S), квалификация за планери, които извършват полети в облаците, при условие че притежава тези права и FI е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността да обучава за тази квалификация;

з)

квалификация за EIR или IR за съответната категория ВС, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 200 часа полетно време в съответствие с IFR, от които най-много 50 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FFS, FTD 2/3 или FNPT II;

2)

завършил е като обучаем пилот курс на обучение за IRI и е преминал оценка на компетентността за сертификат за IRI;

3)

изпълнява изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935 за многодвигателни самолети и от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г), подточка 2 за многодвигателни вертолети;

и)

квалификация за клас или тип еднопилотни многодвигателни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че FI отговаря на посочените по-долу условия:

1)

в случая на самолети — да отговаря на изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935;

2)

в случая на вертолети — да отговаря на изискванията от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г) подточка 2;

й)

сертификат за FI, IRI, CRI, STI или MI, при условие че отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 50 часа или 150 излитания летателно обучение на планери в случая на FI(S), поне 50 часа или 50 излитания летателно обучение на балони в случая на FI(B) и 500 часа летателно обучение на съответната категория ВС във всички останали случаи;

2)

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за съответната категория ВС, за да демонстрира на проверяващ на полетен инструктор („FIE“) способност да обучава за съответния сертификат;

к)

MPL, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

за основната полетна фаза на обучението е изпълнил поне 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително поне 200 часа летателно обучение;

2)

за основната фаза на обучението:

i)

притежава IR за многодвигателен самолет и правото да обучава за IR;

ii)

има поне 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж;

3)

в случая на FI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в подточка 2, ii), може да бъде заменено със завършването на структуриран курс на обучение, състоящ се от следното:

i)

квалификация за МСС;

ii)

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 3 на курс MPL;

iii)

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 4 на курс MPL;

iv)

наблюдаване на пет сесии на оператора за периодично обучение с имитация на реални рейсови полети;

v)

съдържанието на курса по МССI.

В този случай FI провежда първите си пет инструкторски сесии под наблюдението на TRI(A), MCCI(A) или SFI(A), квалифицирани за летателно обучение MPL.“;

28)

точка FCL.915.FI се изменя, както следва:

а)

буква б), подточка 2, i) се заменя със следното:

„i)

с изключение на FI(A), който провежда обучение само за LAPL(A) — да е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL; както и“;

б)

в буква в) подточка 2 се заменя със следното:

„2)

поне 200 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне PPL(H) и е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL;“;

29)

в точка FCL.930.FI се добавя следната буква в):

„в)

Кандидатите за сертификат за FI, които притежават или са притежавали друг сертификат за инструктор, издаден в съответствие с настоящото приложение, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква б), подточка 1.“;

30)

точка FCL.940.FI се заменя със следното:

FCL.940.FI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

1)

За потвърждаване на валидността на сертификат за FI притежателят трябва да отговаря на поне две от следните три изисквания преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI:

i)

той има:

A)

в случая на FI(A) и FI(H) — поне 50 часа летателно обучение на съответната категория ВС като FI, TRI, CRI, IRI, MI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, поне 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI;

Б)

в случая на FI(As) — поне 20 часа летателно обучение на дирижабли като FI, IRI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI;

В)

в случая на FI(S) — поне 60 излитания или 30 часа летателно обучение на планери, мотопланери или TMG като FI или проверяващ;

Г)

в случая на FI(B) — поне 6 часа летателно обучение на балони като FI или проверяващ;

ii)

той е преминал опреснителен курс на обучение за инструктор като FI в АTO или организиран от компетентния орган. FI(B) и FI(S) могат да преминат този опреснителен курс на обучение за инструктор в DTO;

iii)

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI.

2)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността в случая на FI(A) или FI(H) или всяко трето потвърждаване на валидността в случая на FI(As), FI(S) и FI(B) притежателят на съответния сертификат за FI трябва да премине оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

б)

Подновяване.

Ако срокът на валидност на сертификата за FI е изтекъл, кандидатите трябва в срок от 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за подновяване да преминат пълен опреснителен курс на обучение за инструктор FI в ATO или организиран от компетентен орган или, в случая на FI(B) или FI(S) в ATO, в DTO или организиран от компетентен орган, както и да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.“;

31)

в точка FCL.905.TRI букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

издаване на сертификат за TRI или SFI, при условие че притежателят отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 50 часа инструкторски опит като TRI или SFI в съответствие с настоящия регламент или Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията;

2)

провел е учебната програма за летателно обучение за съответната част от курса за TRI в съответствие с точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 3 по удовлетворителен за началника по обучението на ATO начин; както и

в)

в случая на TRI за еднопилотни самолети:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация.

Правата на TRI(SPA) могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики за многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговаря на някое от посочените по-долу условия:

i)

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

ii)

има поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI.

2)

курса за MPL за основната фаза, при условие че правата му са разширени за многопилотна експлоатация и притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A).“;

32)

точка FCL.910.TRI се заменя със следното:

FCL.910.TRI Ограничени права

а)

Общи положения. Ако обучението за TRI се провежда само на FSTD, правата на TRI са ограничени до обучение на FSTD. Това ограничение трябва все пак да включва следните права за провеждане на въздухоплавателното средство на:

1)

LIFUS, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, i);

2)

обучение за кацане, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, ii); или

3)

обучителния полет, посочен в точка FCL.060, буква в), подточка 2, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в буква а), подточка 1 или 2.

Ограничението за FSTD се премахва, ако TRI е преминал оценка на компетентността във въздухоплавателно средство.

б)

TRI за самолети и за ВС, задвижвани от силова установка — TRI(A) и TRI(PL). Правата на TRI са ограничени до типа самолет или ВС, задвижвано от силова установка, на който са проведени обучението и оценката на компетентността. Освен ако не е определено друго в OSD, за разширяване на правата на TRI за допълнителни типове, TRI трябва:

1)

през последните 12 месеца преди подаването на заявлението да е изпълнил поне 15 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип въздухоплавателно средство, от които най-много 7 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD;

2)

да е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI;

3)

да е преминал съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

в)

TRI за вертолети — TRI(H).

1)

Правата на TRI(H) са ограничени до типа вертолет, на който е проведена оценката на компетентността за издаване на сертификат за TRI. Освен ако не е определено друго в OSD, правата на TRI се разширяват за допълнителни типове, ако TRI отговаря на следните условия:

i)

завършил е относимите части от техническото и летателното обучение на курса за TRI;

ii)

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението има поне 10 часа на съответния тип вертолет, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или FTD 2/3; както и

iii)

преминал е съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

2)

Преди разширяването на правата на TRI(H) от еднопилотни на многопилотни на същия тип вертолети, притежателят трябва да има поне 100 часа многопилотна експлоатация на този тип.

г)

Независимо от разпоредбите на горните букви, притежателите на сертификат за TRI, които са придобили квалификация за тип съгласно точка FCL.725, буква д), имат право техните права на TRI да бъдат разширени за този нов тип ВС.“;

33)

точка FCL.915.TRI, буква в), подточка 1 се заменя със следното:

„в)

за сертификат TRI(SPA):

1)

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението да е изпълнил поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD, представящ този тип; както и“;

34)

точка FCL.930.TRI се изменя, както следва:

а)

встъпителното изречение на буква а) се заменя със следното:

„а)

Курсът на обучение за TRI се провежда във въздухоплавателно средство само ако не е наличен и достъпен FSTD и включва:“;

б)

в подточка 3 буква а) се заменя със следното:

„3)

5 часа летателно обучение на съответното ВС или FSTD, представящ това ВС, за еднопилотни ВС, и 10 часа за многопилотни ВС или FSTD, представящ това ВС;“;

в)

вмъква се нова подточка 4:

„4)

следното обучение, според случая:

i)

допълнително специално обучение преди провеждане на LIFUS;

ii)

допълнително специално обучение преди провеждане на обучение за кацане. Обучението на FSTD включва обучение по аварийни процедури, свързани с въздухоплавателното средство.“;

35)

точка FCL.935.TRI се заменя със следното:

FCL.935.TRI Оценка на компетентността

а)

Оценката на компетентността на TRI за MPA и PL се провежда на FFS. Ако FFS не е наличен или достъпен, се използва въздухоплавателно средство.

б)

Оценката на компетентността на TRI за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики и вертолети се провежда на някой от следните обекти:

1)

наличен и достъпен FFS;

2)

ако FFS не е наличен или достъпен — комбинация от FSTD и въздухоплавателно средство;

3)

ако FSTD не е наличен или достъпен — на въздухоплавателно средство.“;

36)

точка FCL.940.TRI се заменя със следното:

FCL.940.TRI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

1)

Самолети

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(A) кандидатите трябва да изпълнят в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, поне две от следните три изисквания:

i)

да са провели една от следните части от пълен курс на обучение или периодично обучение за квалификация за тип: сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа или едно въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум две излитания и кацания;

ii)

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(A) в ATO;

iii)

да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935. Кандидати, които отговарят на изискванията от точка FCL.910.TRI буква б), подточка 3, се счита, че отговарят на това изискване.

2)

Вертолети и ВС, задвижвани от силова установка

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H) или TRI(PL) кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за TRI:

i)

да имат поне 50 часа летателно обучение на всеки един от типовете ВС, за които притежават права на инструктор, или на FSTD, представящ тези типове, от които поне 15 часа трябва да са в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за TRI. В случая на TRI(PL) тези часове трябва да са изпълнени като TRI или като проверяващ за квалификация за тип („TRE“), или като SFI или като проверяващ на полетен симулатор („SFE“). В случая на TRI(H) полетното време като FI, като инструктор за полети по прибори („IRI“), като инструктор за обучение в симулатор („STI“) или като какъвто и да е проверяващ се признава за тази цел;

ii)

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(H) или TRI(PL), според случая, в ATO;

iii)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935, точка FCL.910.TRI, буква б), подточка 3 или точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 3, според случая.

3)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за ТRI притежателите трябва да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

4)

Ако TRI притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, потвърждава валидността на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

5)

Специални изисквания за потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H)

TRI(H), които притежават сертификат за FI(H) за съответния тип, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква а). В този случай сертификатът за TRI(H) е валиден до датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI(H).

б)

Подновяване

За потвърждаване на валидността на сертификата за TRI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предшестващи датата на подаване на заявлението, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 и да са изпълнили следното:

1)

за самолети:

i)

поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS;

ii)

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI;

2)

за вертолети и ВС, задвижвани от силова установка:

i)

поне 10 часа полетно време, включително излитания и кацания на съответния тип ВС, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или на FTD 2/3;

ii)

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI.

3)

Ако кандидатите притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, служи за подновяване на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.“;

37)

в точка FCL.905.CRI се вмъква следната буква ба):

„бa)

Правата на CRI са да обучават за придобиване на квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че CRI отговарят на някое от следните условия:

1)

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2)

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI.“;

38)

точка FCL.930.CRI, буква а), подточка 3 се заменя със следното:

3)

„5 часа летателно обучение на многодвигателни самолети или на FSTD, представящ този клас или тип самолет, включително поне 3 часа на летателно обучение на самолет или поне 3 часа летателно обучение на еднодвигателни самолети, проведено от FI(A), квалифициран в съответствие с точка FCL.905.FI, буква й).“;

39)

точка FCL.940.CRI се заменя със следното:

FCL.940.CRI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

За потвърждаване на валидността на сертификат за CRI кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за CRI:

1)

да са провели поне 10 часа летателно обучение като CRI. Ако кандидатите имат права за CRI на еднодвигателни и на многодвигателни самолети, тези часове летателно обучение се разделят поравно между еднодвигателни и многодвигателни самолети;

2)

да са преминали опреснителен курс на обучение за инструктори като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

3)

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за многодвигателни или еднодвигателни самолети, според случая.

б)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за CRI притежателите трябва да отговарят на изискването, посочено в буква а), подточка 3.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на сертификата за CRI е изтекъл, той се подновява, ако в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване, кандидатите:

1)

са преминали опреснителен курс на обучение като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

2)

са преминали оценка на компетентността съгласно изискванията от точка FCL.935.“;

40)

точка FCL.915.IRI, буква б), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

в случая на кандидати за IR(H) за многодвигателни вертолети — да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.905.FI, буква з), подточка 3, ii);“;

41)

точка FCL.930.IRI, буква а) подточка 3, ii) се заменя със следното:

„ii)

за IRI(H) — поне 10 часа летателно обучение на вертолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II/III. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(H), тези часове са намалени на поне 5;“;

42)

точка FCL.905.SFI се заменя със следното:

FCL.905.SFI Права и условия

а)

Правата на SFI са да провеждат летателно обучение на симулатор в рамките на съответната категория ВС за:

1)

потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за IR, при условие че притежават или са притежавали квалификация за IR за съответната категория ВС;

2)

издаване на IR, при условие че притежават или са притежавали IR за съответната категория ВС и са завършили курс на обучение за IRI.

б)

Правата на SFI за еднопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатите искат права за еднопилотна експлоатация.

Правата на SFI за еднопилотни самолети могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговарят на някое от посочените по-долу условия:

i)

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

ii)

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

2)

курсове на обучение за MCC и MPL за основната фаза на обучението, при условие че правата на SFI(SPA) са разширени за многопилотна експлоатация в съответствие с подточка 1.

в)

Правата на SFI за многопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за многопилотни самолети, а ако кандидатите искат права за многопилотна експлоатация — за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики;

2)

курс на обучение за MCC;

3)

курс на обучение за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежават или са притежавали сертификат за FI(A) или за IRI(A);

г)

Правата на SFI за вертолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип вертолети;

2)

обучение за MCC, ако SFI имат права да обучават за многопилотни вертолети.“;

43)

точка FCL.910.SFI се заменя със следното:

FCL.910.SFI Ограничени права

Правата на SFI са ограничени за FTD 2/3 или FFS на типа ВС, на който е проведен курсът на обучение за SFI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове от същата категория ВС, ако притежателите:

а)

са завършили успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип;

б)

са завършили относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI;

в)

са провели като част от пълен курс за квалификация за тип поне 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип ВС под наблюдението и одобрението на TRE или SFE, квалифициран за тази цел.

Правата на SFI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако SFI е завършил относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI за съответния тип ВС.“;

44)

точка FCL.930.SFI, буква а), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс на обучение за TRI.“;

45)

точка FCL.940.SFI се заменя със следното:

FCL.940.SFI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за SFI кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания преди изтичането на срока на валидност на сертификата за SFI:

1)

да имат поне 50 часа като инструктори или проверяващи на FSTD, от които поне 15 часа в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за SFI;

2)

да са преминали опреснително обучение за инструктори като SFI в ATO;

3)

да са преминали съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

б)

Освен това кандидатите трябва да са преминали проверките на професионалната подготовка за придобиване на квалификация за конкретните типове ВС на FFS, представящ типовете, за които се притежават правата.

в)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за SFI притежателите трябва да отговарят на изискването, посочено в буква а), подточка 3.

г)

Ако SFI притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове, потвърждава валидността на сертификата за SFI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

д)

Подновяване

За подновяването на сертификат за SFI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване, да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са преминали опреснително обучение за инструктори като SFI в ATO;

2)

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935;

3)

да са преминали проверка на уменията за придобиване на квалификация за конкретните типове ВС на FSTD, представящ типовете, за които трябва да се подновят правата.“;

46)

точка FCL.910.STI се заменя със следното:

FCL.910.STI Ограничени права

Правата на STI са ограничени за FSTD, на който е проведен курсът на обучение за STI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове ВС, ако в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението, притежателите:

а)

са преминали частта за FSTD от курса за CRI или TRI на класа или типа въздухоплавателно средство, за който се искат права на инструктор;

б)

са преминали на FSTD, на който ще се проведе летателното обучение, съответния раздел от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), които провеждат обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A);

в)

са провели в рамките на курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип поне 3 часа летателно обучение под наблюдението на FI, CRI(A), IRI или TRI, определен от ATO за тази цел, включително поне 1 час летателно обучение, което е под наблюдението на FIE, за съответната категория ВС.“;

47)

точка FCL.915.STI се заменя със следното:

FCL.915.STI Предварителни условия

а)

Кандидатите за издаване на сертификат за STI трябва:

1)

да притежават или да са притежавали през последните 3 години преди подаването на заявлението свидетелство за летателна правоспособност и права на инструктор, подходящи за курсовете, в които ще се провежда обучението;

2)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението, да са преминали на FSTD съответната проверка на професионалната подготовка за квалификацията за клас или тип.

Кандидатите за издаване на сертификат за STI(A), които искат да обучават само на BITD, трябва да преминат само упражненията, подходящи за проверка на уменията за издаване на PPL(A);

б)

В допълнение към изискванията, посочени в буква а), кандидатите за издаване на сертификат за STI(H) трябва да имат поне 1 часа полетно време като наблюдател в пилотската кабина на съответния тип вертолет в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението.“;

48)

точка FCL.940.STI се заменя със следното:

FCL.940.STI Потвърждаване на валидността и подновяване на сертификата за STI

а)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за STI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за STI, да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са провели най-малко 3 часа летателно обучение на FSTD като част от пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип;

2)

да са преминали на FSTD, на който се провежда летателното обучение, съответните раздели от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), които провеждат обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A).

б)

Подновяване

За подновяването на сертификат за STI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване:

1)

да преминат опреснително обучение като STI в ATO;

2)

да преминат на FSTD, на който се провежда летателното обучение, съответните раздели от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), който провежда обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A);

3)

да проведат за съответната категория ВС, в рамките на пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип, поне 3 часа летателно обучение под наблюдението на FI, CRI, IRI или TRI, определен от ATO за тази цел, включително поне 1 час летателно обучение, което е под наблюдението на проверяващ на полетен инструктор („FIE“).“;

49)

точка FCL.1000 се заменя със следното:

FCL.1000 Сертификати за проверяващи

а)

Общи положения

Притежателите на сертификат за проверяващ трябва:

1)

освен ако не е предвидено друго в настоящото приложение — да притежават свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, равностойни на тези, за които са оправомощени да провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и правото да обучават за същите;

2)

да са квалифицирани да действат като командир на полет на ВС по време на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, когато се провеждат на ВС.

б)

Специални условия:

1)

Компетентният орган може да издаде специален сертификат, предоставящ права за провеждане на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността, ако съответствието с изискванията, установени в настоящата подчаст, не е възможно поради въвеждането на което и да било от следните:

i)

ново въздухоплавателно средство в авиопарка на държавата членка или на превозвача;

ii)

нови курсове на обучение в настоящото приложение.

Този сертификат трябва да е ограничен до проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка и оценките на компетентността, необходими за въвеждането на новия тип ВС или новия курс на обучение, и неговата валидност във всички случаи не може да е повече от 1 година.

2)

Притежателите на сертификата, издаден в съответствие с буква б), подточка 1, които искат да кандидатстват за сертификат за проверяващ, трябва да отговарят на предварителните условия и изискванията за потвърждаване на валидността на сертификата за тази категория проверяващ.

3)

Когато не е налице квалифициран проверяващ, компетентните органи могат — въз основата на преценка на всеки отделен случай, да оправомощят инспектори или проверяващи, които не отговарят на съответните изисквания за инструктори или за квалификация за тип или клас, както е посочено в буква а), да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността.

в)

Проверки, провеждани извън територията на държавите членки:

1)

Чрез дерогация от буква а), в случая на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, провеждани извън територията, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за проверяващ на кандидати, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност, което е в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че тези кандидати:

i)

притежават свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат поне равностойни на тези, за които имат право да провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и във всички случаи поне CPL;

ii)

са квалифицирани да действат като командир на полет на ВС по време на проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка, когато се провеждат на ВС;

iii)

отговарят на изискванията за издаване на съответния сертификат за проверяващ, установени в настоящата подчаст; както и

iv)

демонстрират пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъдат в състояние да упражняват правата на проверяващи съгласно настоящото приложение.

2)

Посоченият в подточка 1 сертификат е ограничен до провеждане на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка:

i)

извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция; както и

ii)

за пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда проверката.“;

50)

точка FCL.1005 се заменя със следното:

FCL.1005 Ограничаване на правата в случай на запазени интереси

Проверяващите не може да провеждат:

а)

проверки на уменията или оценки на компетентността на кандидати за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, на които са предоставили повече от 25 % от необходимото летателно обучение за свидетелството за правоспособност, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията или оценката на компетентността; както и

б)

проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, ако считат, че е засегната тяхната обективност.“;

51)

точка FCL.1025 се заменя със следното:

FCL.1025 Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на сертификати за проверяващи

а)

Валидност

Сертификатът за проверяващ е с валидност 3 години.

б)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за проверяващ притежателите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са извършили поне шест проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата;

2)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата, да са преминали опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от компетентния орган или който е организиран от ATO и е одобрен от компетентния орган. Проверяващ, който притежава сертификат за планери или балони, може в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата, да е преминал опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от DTO и одобрен от компетентния орган;

3)

една от проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка или оценките на компетентността, проведени в съответствие с подточка 1, трябва да се извърши в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата на проверяващия, и:

i)

да е извършена от инспектор от компетентния орган или от старши проверяващ, специално оправомощен за това от компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия; или

ii)

да отговаря на изискванията, предвидени в точка FCL.1020.

Ако кандидатите за потвърждаване на валидността притежават права за повече от една категория проверяващ, валидността на всички права на проверяващ може да бъде потвърдена, ако кандидатите отговарят на изискванията, посочени в буква б), подточки 1 и 2 и точка FCL.1020, за една от категориите на притежавания сертификат за проверяващ, след съгласието на компетентния орган.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на сертификата е изтекъл, преди да възобновят упражняването на правата, кандидатите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в буква б), подточка 2 и точка FCL.1020, в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване.

г)

Валидността на сертификата за проверяващ се потвърждава или подновява само ако кандидатите демонстрират продължаващо съответствие с изискванията, предвидени в точки FCL.1010 и FCL.1030.“;

52)

точка FCL.1005.TRE се изменя, както следва:

а)

в буква а) подточка 5 се заменя със следното:

„5)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификати за TRI или SFI за съответната категория ВС, при условие че имат поне 3 години опит като TRE и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

б)

в буква б) подточка 4 се заменя със следното:

„4)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификати за TRI(H) или SFI(H), при условие че имат поне 3 години опит като TRE и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

53)

в точка FCL.1005.CRE буква б) се заменя със следното:

„б)

проверки на професионалната подготовка за:

1)

потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за клас и тип;

2)

потвърждаване на валидността на квалификация за IR, при условие че имат поне 1500 часа като пилоти на самолети и поне 450 часа полетно време по IFR;

3)

подновяване на квалификация за IR, при условие че отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.1010.IRE, буква а); както и

4)

потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за EIR, при условие че имат поне 1 500 часа полетно време като пилоти на самолети и отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.1010.IRE, буква а), подточка 2.“;

54)

в точка FCL.1010.CRE буква б) се заменя със следното:

„б)

притежават сертификат за CRI или FI с права на инструктор за съответния клас или тип;“;

55)

точка FCL.1010.IRE се заменя със следното:

FCL.1010.IRE Предварителни условия

а)

IRE(A)

Кандидатите за сертификат за IRE за самолети трябва да притежават сертификат за IRI(A) или FI(A) с правото да обучават за IR(A), както и да имат:

1)

2000 часа полетно време като пилоти на самолети; както и

2)

450 часа полетно време по IFR, от които 250 часа като инструктор.

б)

IRE(H)

Кандидатите за сертификат за IRE за вертолети трябва да притежават сертификат за IRI(H) или FI(H) с правото да обучават за IR(H), както и да имат:

1)

2000 часа полетно време като пилоти на вертолети; както и

2)

300 часа полетно време по прибори на вертолети, от които 200 часа като инструктор.

в)

IRE(As)

Кандидатите за сертификат за IRE за дирижабли трябва да притежават сертификат за IRI(As) или FI(As) с правото да обучават за IR(As), както и да имат:

1)

500 часа полетно време като пилоти на дирижабли; както и

2)

100 часа полетно време по прибори на дирижабли, от които 50 часа като инструктор.“;

56)

точка FCL.1005.SFE се заменя със следното:

FCL.1005.SFE Права и условия

а)

SFE за самолети (SFE(A) и SFE за ВС, задвижвани от силова установка (SFE(PL)

Правата на SFE за самолети или за ВС, задвижвани от силова установка, са да провеждат на FFS или да извършват оценките от подточка 5 на съответното FSTD:

1)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип за самолети или за ВС, задвижвани от силова установка, според случая;

2)

проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за IR, ако е съчетано с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, при условие че са преминали проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полети по прибори, в рамките на последната година;

3)

проверки на уменията за издаване на ATPL(A);

4)

проверки на уменията за издаване на MPL, при условие че отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.925; както и

5)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за SFI за съответната категория ВС, при условие че имат поне 3 години опит като SFE(A) и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).

б)

SFE за вертолети — (SFE(H)

Правата на SFE(H) са да провеждат на FFS или да извършват оценките от подточка 4 на съответното FSTD:

1)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип;

2)

проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за IR, ако тези проверки са съчетани с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, при условие че SFE са преминали проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полети по прибори, в рамките на последната година, предшестваща проверката на професионалната подготовка;

3)

проверки на уменията за издаване на ATPL(H); както и

4)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за SFI(H), при условие че имат поне 3 години опит като SFE(H) и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

57)

точка FCL.1010.SFE се заменя със следното:

FCL.1010.SFE Предварителни условия

а)

SFE(A)

Кандидатите за сертификат за SFE(A) трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в случая на многопилотни самолети:

i)

притежават или са притежавали ATPL(A) и квалификация за съответния тип самолет;

ii)

сертификат за SFI(A) за съответния тип самолет; както и

iii)

имат поне 1500 часа полетно време като пилоти на многопилотни самолети;

2)

в случая на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики:

i)

притежават или са притежавали CPL(A) или ATPL(A) и квалификация за съответния тип самолет;

ii)

притежават сертификат за SFI(A) за съответния клас или тип самолет;

iii)

имат поне 500 часа полетно време като пилоти на еднопилотни самолети;

3)

за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като TRI(A) или SFI(A) на съответния тип.

б)

SFE(H)

Кандидатите за сертификат за SFE(H) трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да притежават или да са притежавали ATPL(H) и квалификация за съответния тип вертолет;

2)

да притежават сертификат за SFI(H) за съответния тип вертолет;

3)

да имат поне 1000 часа полетно време като пилоти на многопилотни вертолети;

4)

за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като TRI(H) или SFI(H) на съответния тип.“;

58)

точки 1.1 и 1.2 от допълнение 1 се заменят със следното:

„1.1.

За издаването на LAPL, на притежателя на LAPL за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.120. Дисциплината „навигация“ обаче се признава само в случая на притежател на LAPL(A), който кандидатства за издаване на LAPL(H), или на притежател на LAPL(Н), който кандидатства за издаване на LAPL(А).

1.2.

За издаването на LAPL(A), LAPL(H) или PPL, на притежателите на PPL, CPL или ATPL за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.215, буква а), подточка 1.“;

59)

вмъква се нова точка 1.2а към допълнение 1, както следва:

„1.2a

За издаването на LAPL(B), LAPL(S), BPL или SPL, на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.215, буква б), подточка 1.“;

60)

в допълнение 3, част А, подточка 9, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC. Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа.“;

61)

в допълнение 3, част В, подточка 8, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC. Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа;“;

62)

в допълнение 3, част Г, подточка 8, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC.“;

63)

в допълнение 3, част Д, подточка 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

е изпълнил 150 часа полетно време;

С изключение на изискването за 50 часа като PIC на самолети, часовете като PIC на други категории въздухоплавателни средства могат да бъдат признати в рамките на тези 150 часа полетно време на самолети във всеки един от следните случаи:

1)

20 часа на вертолети, ако кандидатите притежават PPL(H);

2)

50 часа на вертолети, ако кандидатите притежават CPL(H);

3)

10 часа на TMG или планери;

4)

20 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават PPL(As);

5)

50 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават CPL(As).“;

64)

в допълнение 3, част К, подточка 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

има 155 часа полетно време, включително 50 часа като PIC на вертолети, от които 10 часа трябва да са маршрутни полети.

С изключение на изискването за 50 часа като PIC на вертолети, часовете като PIC на други категории въздухоплавателни средства могат да бъдат признати в рамките на тези 155 часа полетно време на вертолети във всеки един от следните случаи:

1)

20 часа на самолети, ако кандидатите притежават PPL(A);

2)

50 часа на самолети, ако кандидатите притежават CPL(A);

3)

10 часа на TMG или планери;

4)

20 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават PPL(As);

5)

50 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават CPL(As);“;

65)

Таблицата СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА във връзка с категорията на самолетите от допълнение 7 се заменя със следната таблица:

Самолети

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕДПОЛЕТНА ПОДГОТОВКА И ОТЛИТАНЕ

Използването на контролен лист, летателният професионализъм, противообледенителните процедури и т.н. важат за всички раздели

а

Използване на РЛЕ (или негов еквивалент), особено при изчисляване на техническите параметри, масата и центровката

б

Използване на документи за обслужване на въздушното движение, метеорологичен бюлетин

в

Подготовка на полетен план за РВД, полетен план/дневник за полети по прибори

г

Установяване на необходимите аеронавигационни услуги за процедурите за отлитане, долитане и подход

д

Предполетен оглед

е

Метеорологичен минимум

ж

Рулиране

з

Излитане по PBN (ако е приложимо):

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за отлитането.

и

Предполетен инструктаж, излитане

й (°)

Преминаване към полет по прибори

к (°)

Процедури за отлитане по прибори, включително отлитане по PBN, и настройка на висотомера

л (°)

Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 2 — ОБЩО ПИЛОТИРАНЕ (°)

а

Пилотиране на самолета само по прибори, включително: хоризонтален полет при различни скорости, тримуване

б

Завои с набор на височина и снижение със завой с постоянен темп 1

в

Възстановяване от нехарактерни положения в пространството, включително завои с постоянен крен от 45° и остри завои при снижение

г (*1)

Възстановяване от приближаване към срив в хоризонтален полет, завои с набор на височина/снижение и в конфигурация за кацане

д

Ограничено приборно табло: стабилизирано издигане или снижение, хоризонтални завои с темп 1 до зададен курс, възстановяване от нехарактерни положения в пространството

РАЗДЕЛ 3 — ПРОЦЕДУРИ ЗА IFR ПО МАРШРУТА (°)

а

Следване на зададения курс, включително прихващане, напр. NDB, VOR, или пътна линия между точки от маршрута

б

Използване на система за навигация и радионавигационни средства

в

Хоризонтален полет, поддържане на курс, височина и въздушна скорост, режими на двигателя, техники на тримуване

г

Настройка на висотомера

д

Разчети и корекции на разчетните времена на долитане (зона за изчакване по маршрута — ако е необходимо)

е

Наблюдение на хода на полета, полетен дневник, изразходване на горивото, работа със системите

ж

Противообледенителни процедури, при нужда се симулират

з

Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 3а — ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОЛИТАНЕ

а

Настройка и проверка на навигационните средства, идентификация на съоръженията, ако е приложимо

б

Процедури за долитане, проверки на висотомера

в

Ограничения за абсолютната височина и скоростта, ако е приложимо

г

Долитане по PBN (ако е приложимо):

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за долитането.

РАЗДЕЛ 4 (°)— 3D Операции (++)

а

Настройка и проверка на навигационните средства

Проверка на ъгъла на вертикалната траектория

За RNP APCH:

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за подхода.

б

Инструктаж за подход и кацане, включително проверки при снижение/подход/кацане, както и разпознаване на съоръженията

в (+)

Процедура за изчакване

г

Спазване на оповестената процедура за подход

д

Засичане на разчетни времена при подхода

е

Поддържане на абсолютната височина, скоростта и курса (стабилизиран подход)

ж (+)

Действия за минаване на втори кръг

з (+)

Процедура за минаване на втори кръг/кацане

и

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 5 (°)— 2D ОПЕРАЦИИ (++)

а

Настройка и проверка на навигационните средства

За RNP APCH:

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за подхода.

б

Инструктаж за подход и кацане, включително проверки при снижение/подход/кацане, както и разпознаване на съоръженията

в (+)

Процедура за изчакване

г

Спазване на оповестената процедура за подход

д

Засичане на разчетни времена при подхода

е

Поддържане на височината/разстоянието за минаване на втори кръг, скоростта и курса (стабилизиран подход), точки за стъпаловидно снижение (Step Down Fixes — SDF), ако е приложимо

ж (+)

Действия за минаване на втори кръг

з (+)

Процедура за минаване на втори кръг/кацане

и

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 6 — ПОЛЕТ С ЕДИН НЕРАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ (само за многодвигателни самолети) (°)

а

Симулиран отказ на двигател след излитане или при минаване на втори кръг

б

Подход, минаване на втори кръг и процедура за минаване на втори кръг с един неработещ двигател

в

Подход и кацане с един неработещ двигател

г

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

66)

допълнение 8 се заменя със следното:

„ДОПЪЛНЕНИЕ 8

Признаване на елементи от частта IR на проверката на професионалната подготовка за квалификация за тип или клас

A.   Самолети

Признаването на елементи от проверката на професионалната подготовка се разрешава само когато притежателите на свидетелства кандидатстват за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полети по прибори за еднопилотни еднодвигателни самолети и за еднопилотни многодвигателни самолети, според случая.

Ако е извършена проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка, в т. ч. IR, и притежателите на свидетелства имат валидна:

Признават се всички елементи от частта полет по прибори (IR) на проверката на професионалната подготовка за:

квалификация MPA за тип;

квалификация за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики

квалификация за клас SE (*2), и

квалификация за тип SE (*2), и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни ВС с високи летателни характеристики, признава се само раздел 3Б от проверката на професионалната подготовка по буква Б, точка 5 от допълнение 9

квалификация за клас или тип самолети SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за клас SE, и

квалификация за тип SE, и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики

квалификация за клас или тип самолети SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики, ограничена в условия на MP експлоатация

квалификация за клас SE (*2), и

квалификация за тип SE (*2), и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики (*2).

квалификация за клас или тип самолети SP SE

квалификация за клас SE, и

квалификация за тип SE

Б.   Вертолети

Признаване на елементи от проверката на професионалната подготовка се разрешава само когато притежателите на свидетелства кандидатстват за потвърждаване на валидността на квалификация за полети по прибори за еднодвигателни и за еднопилотни многодвигателни вертолети, според случая.

Ако проверката на уменията или проверката на професионалната подготовка, включително IR, е

извършена и притежателите на свидетелства има валидна:

Признават се всички елементи от частта полети по прибори (IR) на

проверка на професионалната подготовка за:

квалификация за тип за многопилотен вертолет (MPH)

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP ME, в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP ME, ограничена до многопилотна експлоатация

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP SE, в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за тип SP SE, в условия на еднопилотна експлоатация

67)

в допълнение 9 раздел Б се изменя, както следва:

а)

таблицата в точка 5, буква к) се заменя със следното:

 

1)

2)

3)

4)

5)

Вид експлоатация

SP

MP

SP → MP (първоначално)

MP → SP (първоначално)

SP + MP

 

обучение

изпитване/проверка

обучение

изпитване/проверка

обучение

изпитване/проверка

обучение, изпитване и проверка (SE самолети)

обучение, изпитване и проверка (ME самолети)

SE самолети

ME самолети

Първоначално издаване

SP сложни самолети

Раздели

1—6

1—7

Раздели

1—6

1—6

Раздели 1—7

Раздели

1—6

MCC

CRM

Човешки фактори

TEM (управление на заплахите и грешките)

Раздел 7

Раздели

1—6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

1.6, раздел 6 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

 

 

Потвърждаване на валидността

SP сложни самолети

Не е приложимо

Не е приложимо

Раздели

1—6

1—6

Не е приложимо

Раздели

1—6

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Многопилотна експлоатация:

Раздели 1—7 (обучение)

Раздели 1—6 (проверка)

Еднопилотна експлоатация:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

Многопилотна експлоатация:

Раздели 1—7 (обучение)

Раздели 1—6 (проверка)

Еднопилотна експлоатация:

1.6, раздел 6 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

Подновяване

SP сложни самолети

FCL.740

Раздели

1—6

1—6

FCL.740

Раздели

1—6

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Обучение: FCL.740

Проверка: като за потвърждаването на валидността

Обучение: FCL.740

Проверка: като за потвърждаването на валидността“

б)

в таблицата, в точка 5, след буква л), редът за упражненията 7.2.2. се заменя със следното:

„7.2.2

Следните упражнения за възстановяване на управлението:

възстановяване от висок положителен ъгъл на тангаж при различни ъгли на крен; както и

възстановяване от висок отрицателен ъгъл на тангаж при различни ъгли на крен.

P

X

Това упражнение не се изпълнява на самолет“

 

 

 

Приложение VI (Част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

68)

в точка ARA.GEN.220, буква а), подточки 11 и 12 се заменят и се вмъква нова точка 13, буква а) както следва:

11)

„информацията за безопасността и последващи мерки;

12)

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) 2018/1139; както и

13)

процеса на оценяване и одобряване на въздухоплавателни средства, определени в точка ORA.ATO.135, буква а) и в точка DTO.GEN.240, буква а).“;

69)

вмъква се нова точка ARA.GEN.360, както следва:

„ARA.GEN.360 Смяна на компетентния орган

а)

При получаването на искане от притежателя на свидетелство за летателна правоспособност за смяна на компетентния орган, както е посочено в точка FCL.015, буква г) от приложение I (Част FCL), приемащият компетентен орган незабавно отправя искане до компетентния орган на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност да прехвърли незабавно всички посочени по-долу документи:

1)

потвърждение на свидетелството за летателна правоспособност;

2)

копия от медицинската документация на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, съхранявана от компетентния орган в съответствие с точка ARA.GEN.220 и точка ARA.MED.150. Медицинската документация се прехвърля в съответствие с точка MED.A.015 от приложение IV (Част MED) и трябва да включва резюме на съответната медицинска история на кандидата, проверено и подписано от медицинския оценител.

б)

Предаващият компетентен орган запазва оригиналите на документацията по лицензирането и медицинската документация на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност в съответствие с точки ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 и ARA.MED.150.

в)

Приемащият компетентен орган незабавно преиздава свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност, при условие че е получил и обработил всички документи, посочени в буква а). В момента на преиздаване на свидетелството за летателна правоспособност и на свидетелството за медицинска годност приемащият компетентен орган незабавно изисква от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност да му предаде свидетелството, издадено от предаващия компетентен орган, както и съответното свидетелство за медицинска годност.

г)

Приемащият компетентен орган незабавно уведомява предаващия компетентен орган, след като е преиздал свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност на притежателя на свидетелство за летателна правоспособност, а притежателят на свидетелство за летателна правоспособност е върнал свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност в съответствие с буква в). До получаването на такова уведомление предаващият компетентен орган носи отговорност за свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност, първоначално издадени на този притежател на свидетелство за летателна правоспособност.“;

Приложение VII (Част ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

70)

в точка ORA.ATO.135 буква а) се заменя със следното:

„а)

АТО трябва да разполага с достатъчен флот от въздухоплавателни средства за обучение или FSTD, които да са подходящо оборудвани за предоставяните курсове на обучение. Флотът от въздухоплавателни средства се състои от въздухоплавателни средства, които отговарят на всички изисквания, определени в Регламент (ЕС) 2018/1139. Въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на букви а), б), в) или г) от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1139, може да се използват за обучение, ако отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в рамките на процес на оценка компетентният орган е потвърдил равнище на безопасност, сравнимо с това, определено от всички съществени изисквания, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2)

компетентният орган е разрешил използването на въздухоплавателни средства за обучение в АTO.“;

Приложение VIII (Част DTO) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

71)

в точка DTO.GEN.240 буква а) се заменя със следното:

„а)

DТО трябва да разполага с достатъчен флот от въздухоплавателни средства за обучение или FSTD, които да са подходящо оборудвани за предоставяния курс на обучение. Флотът от въздухоплавателни средства се състои от въздухоплавателни средства, които отговарят на всички изисквания, определени в Регламент (ЕС) 2018/1139. Въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на букви а), б), в) или г) от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1139, може да се използват за обучение, ако отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в рамките на процес на оценка компетентният орган е потвърдил равнище на безопасност, сравнимо с това, определено от всички съществени изисквания, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2)

компетентният орган е разрешил използването на въздухоплавателни средства за обучение в DTO.“


(°)  Трябва да бъде изпълнено само по прибори.

(*1)  Може да бъде изпълнено на FFS, FTD 2/3 или FNPT II.

(+)  Може да бъде изпълнено в раздел 4 или раздел 5.

(++)  За установяване или запазване на права за PBN — един подход в раздел 4 или раздел 5 трябва да е RNP APCH. Когато реалното извършване на подход RNP APCH не е възможно, той се изпълнява на подходящо оборудван FSTD.☐☐“;

(*2)  Ако в рамките на предходните 12 месеца кандидатите са изпълнили поне три процедури за отлитане и подход по правилата за полети по прибори с упражняване на права за PBN, включително поне един подход RNP APCH на самолет от клас или тип SP (еднопилотен) в условия на еднопилотна експлоатация, или ако кандидатите са преминали раздел 6 от проверката на уменията за многодвигателни самолети, различни от сложните самолети с високи летателни характеристики, за полет само по прибори в условия на еднопилотна експлоатация.

(*3)  Ако в рамките на предходните 12 месеца са изпълнени поне три процедури за отлитане и подход по правилата за полети по прибори с упражняване на права за PBN, включително един подход RNP APCH (може да бъде подход до точка в пространството (Point in Space — PinS), на вертолет от тип SP в условия на еднопилотна експлоатация.“;


Top