EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1262

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1262 на Комисията от 25 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 с цел актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

C/2019/5360

OJ L 199, 26.7.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1262/oj

26.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1262 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 с цел актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията (2) се създава списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза („списък на Съюза“), като при необходимост той се актуализира в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(2)

Въз основа на наличните научни доказателства и на оценките на риска, изготвени съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, Комисията стигна до заключението, че всички критерии, изброени в член 4, параграф 3 от посочения регламент, са изпълнени за следните инвазивни чужди видове: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Заключението на Комисията е, че по отношение на всеки от посочените инвазивни чужди видове надлежно са взети под внимание всички елементи, изброени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(4)

От приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 насам научните наименования на някои включени в списъка на Съюза видове са били преразгледани. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 следва да бъде съответно изменен.

(5)

От приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 насам кодовете по КН, установени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (3), са били актуализирани. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за инвазивни чужди видове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 г. за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя, както следва:

(1)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в азбучен ред се добавят следните видове:

Вид

(i)

Кодове по КН за живи екземпляри

(ii)

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

(iii)

Категории на свързаните с тях стоки

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (семена)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (семена)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

0511 91 90 (оплодени яйца от риби за люпене)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

0511 91 90 (оплодени яйца от риби за люпене)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (семена)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (семена)“.

 

(2)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, „Orconectes limosus Rafinesque, 1817“ се заменя с „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)“.

(3)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, „Orconectes virilis Hagen, 1870“ се заменя с „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)“.

(4)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginali“ се заменя с „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)“.

(5)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, кодът по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат, за Eichhornia crassipes (Martius) Solms се коригира от „ex 1209 30 00“ на „ex 1209 99 99“.

(6)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) точка 2 „0301 93 00: Шаран (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)“ се заменя с „0301 93 00: Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)“.

(7)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) точка 6 „1211 90 86: Други растения и части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах“ се заменя с „ex 1211 90 86: Пресни семена, ненарязани, нито натрошени или под формата на прах“.

(8)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) се добавя следната точка:

„(13)

ex 1213: Сено“.

Top