EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1155

Регламент (ЕС) 2019/1155 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

PE/29/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 25–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1155/oj

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1155 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общата политика на Съюза за визите бе неразделна част от създаването на пространство без вътрешни граници. Визовата политика следва да продължи да бъде важен инструмент за улесняване на туризма и бизнеса, като същевременно спомага за отстраняване на рисковете за сигурността и на риска от незаконна миграция към Съюза. Общата визова политика следва да допринесе за генерирането на растеж и да бъде съгласувана с другите политики на Съюза, например политиките, свързани с външните отношения, търговията, образованието, културата и туризма.

(2)

Съюзът следва да използва визовата си политика при сътрудничеството си с третите държави и да осигури по-добър баланс между загрижеността във връзка с миграцията и сигурността, икономическите съображения и общите външни отношения.

(3)

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) определя условията и реда за издаване на визи за планиран престой на територията на държави членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(4)

Заявленията за виза следва да бъдат разглеждани и решения по тях да бъдат вземани от консулствата или, чрез дерогация, от централните органи. Държавите членки следва да гарантират, че консулствата и централните органи разполагат с достатъчно познания за местните условия, за да гарантират интегритета на визовата процедура.

(5)

Процедурата за кандидатстване следва да бъде възможно най-лесна за ползване от кандидатите. Следва да е ясно коя е държавата членка, компетентна да разгледа заявлението, особено когато кандидатът планира да посети няколко държави членки. Когато е възможно, държавите членки следва да предоставят възможност заявленията по образец да се попълват и подават по електронен път. Освен това следва да е възможно за кандидатите формулярът за заявление да се подписва по електронен път, ако компетентната държава членка признава електронен подпис. Следва да се определят срокове за различните етапи от процедурата, по-специално, за да се даде възможност на пътниците да планират отрано и да избягват пиковите периоди в консулствата.

(6)

От държавите членки не следва да се изисква да запазват възможност за пряк достъп за подаване на заявления в консулствата на места, където външен изпълнител е упълномощен да приема заявленията от тяхно име, без да се засягат задълженията, наложени на държавите членки с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), и по-специално член 5, параграф 2 от нея.

(7)

Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на заявленията, включително свързани с подходящи структури и достатъчно персонал, за да се гарантират качеството и целостта на процедурата по разглеждането на заявленията, както и спазването на сроковете. Размерът на визовата такса следва да се преразглежда на всеки три години въз основа на обективни критерии за оценка.

(8)

Гражданите на трети държави, за които се прилага изискването за виза, следва да могат да подават заявленията си по своето място на пребиваване, дори ако компетентната държава членка няма консулство за целите на приемането на заявления и не е представена от друга държава членка в тази трета държава. За тази цел държавите членки следва да положат усилия да си сътрудничат с външни изпълнители, които следва да могат да събират такса за услугата. По принцип тази такса за услугата не следва да надвишава визовата такса. Ако тази сума не е достатъчна за осигуряването на пълна услуга, външният изпълнител следва да може да събира по-висока такса за услугата — до предвидената в настоящия регламент граница.

(9)

Договореностите за представителство следва да се рационализират и улеснят, и да се избягват пречките за сключването на такива договорености между държавите членки. Представляващата държава членка следва да отговаря за цялата визова процедура без участие на представляваната държава членка.

(10)

Когато юрисдикцията на консулството на представляващата държава членка обхваща и други освен приемащата държава, следва да е възможно договореността за представителството да включва и въпросните трети държави.

(11)

С цел да се намали административната тежест за консулствата и да се улеснят пътуванията на често или редовно пътуващите лица, многократните визи с дълъг срок на валидност следва да бъдат издавани на кандидати, отговарящи на условията за влизане за целия срок на валидност на издадената виза, съгласно обективно определени общи критерии и да не бъдат ограничавани само до конкретни цели на пътуването или категории кандидати. В този контекст държавите членки следва да обръщат специално внимание на лицата, които пътуват с цел упражняване на своята професия, като представители на деловите среди, моряци, хора на изкуството и спортисти. Следва да е възможно издаването на многократни входни визи с по-кратък срок на валидност, ако са налице основателни причини за това.

(12)

Предвид различията в местните обстоятелства, по-специално що се отнася до рисковете във връзка с миграцията и сигурността, както и отношенията, поддържани от Съюза с определени държави, консулствата на отделните места следва да преценяват необходимостта от адаптиране на правилата за издаване на многократни визи, за да се осигури възможност за по-благоприятно или по-ограничено прилагане. При по-благоприятните подходи за издаване на многократни визи с дълъг срок на валидност следва да се отчита по-специално наличието на търговски споразумения, приложими за мобилността на представителите на деловите среди. Въз основа на тази преценка Комисията следва чрез актове за изпълнение да приеме правила относно условията за издаване на такива визи, които трябва да се прилагат във всеки консулски окръг.

(13)

При липса на сътрудничество от страна на някои трети държави за обратно приемане на техни граждани, които са били задържани в незаконна ситуация, и липса на ефективно сътрудничество от тези трети държави в процеса на връщане, въз основа на прозрачен механизъм с прилагане на обективни критерии следва да се налага ограничаващо и временно прилагане на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се подобри сътрудничеството на дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти. Комисията следва да оценява редовно, поне веднъж годишно, сътрудничеството с трети държави по отношение на обратното приемане и следва да разглежда всяка нотификация на държавите членки относно сътрудничеството с дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти. Комисията следва в своята оценка дали дадена трета държава сътрудничи в достатъчна степен и дали са необходими действия, да вземе предвид цялостното сътрудничество на тази трета държава в областта на миграцията, по-специално в областта на управлението на границите, предотвратяването и борбата с контрабандата на мигранти, както и предотвратяването на преминаването на незаконни мигранти през нейната територия. Когато Комисията счита, че третата държава не сътрудничи в достатъчна степен, или когато е нотифицирана с обикновено мнозинство от държавите членки, че дадена трета държава не сътрудничи в достатъчна степен, тя следва да представи на Съвета предложение за приемане на решение за изпълнение, като същевременно продължи да полага усилия за подобряване на сътрудничеството със съответната трета държава. Освен това, когато в зависимост от степента на сътрудничество на дадена трета държава с държавите членки в областта на обратното приемане на незаконни мигранти, оценена въз основа на съответни обективни данни, Комисията счита, че дадена трета държава сътрудничи в достатъчна степен, следва да е възможно Комисията да представи на Съвета предложение за приемане на решение за изпълнение по отношение на кандидати или категории кандидати, които са граждани на въпросната трета държава и които кандидатстват за виза на територията на тази трета държава, в което да се предвиждат едно или повече визови улеснения.

(14)

С цел да се гарантира, че всички съответни фактори и възможни последици от прилагането на мерките за засилване на сътрудничеството на дадена трета държава в областта на обратното приемане са надлежно отчетени, предвид особено чувствителния политически характер на тези мерки и техните хоризонтални последици за държавите членки и Съюза, по-специално за техните външни отношения и за цялостното функциониране на Шенгенското пространство, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по предложение на Комисията. Предоставянето на Съвета на такива изпълнителни правомощия надлежно отчита чувствителния в политическо отношение характер на прилагането на мерките за засилване на сътрудничеството на дадена трета държава в областта на обратното приемане, като се отчитат и споразуменията за подпомагане, които държавите членки имат с трети държави.

(15)

Кандидати, на които е отказана виза, следва да имат право на обжалване. Уведомлението за отказ следва да включва подробна информация за основанията за отказ и процедурата за обжалване. По време на процедурата за обжалване на кандидатите следва да се даде достъп до цялата информация, отнасяща се до техния случай, в съответствие с националното право.

(16)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава правата и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, той цели да гарантира пълното спазване на правото на защита на личните данни, правото на зачитане на личния и семейния живот, правата на детето и закрилата на уязвимите лица.

(17)

Местното шенгенско сътрудничество е изключително важно за хармонизираното прилагане на общата визова политика и за правилната оценка на рисковете, свързани с миграцията и сигурността. В рамките на това сътрудничество държавите членки следва да оценяват оперативното прилагане на конкретните разпоредби в контекста на местните обстоятелства и на миграционния риск. Сътрудничеството и обменът между консулствата на отделните места следва да се координират от делегациите на Съюза.

(18)

Държавите членки следва да извършват непосредствено и редовно наблюдение върху дейността на външните изпълнители, за да гарантират спазването на правния инструмент, с който се уреждат възложените им отговорности. Държавите членки следва да докладват ежегодно на Комисията за сътрудничеството си с външните изпълнители и извършваното спрямо тях наблюдение. Държавите членки следва да гарантират, че цялата процедура по обработване на заявленията и сътрудничеството с външните изпълнители се наблюдават от командировани служители.

(19)

Следва да се установят гъвкави правила, за да се даде възможност на държавите членки да оптимизират съвместното използване на ресурси и да увеличат обхвата на консулското представителство. Сътрудничеството между държавите членки (Шенгенски визови центрове) може да се осъществява под всякаква форма, подходяща за местните условия, с цел разширяване на географския обхват на консулското представителство, намаляване на разходите на държавите членки, повишаване на видимостта на Съюза и подобряване на услугите, предлагани на кандидатите.

(20)

Електронните системи за подаване на заявления са важен инструмент за улесняване на процедурите за кандидатстване. В бъдеще следва да се разработи общо решение за целите на цифровизацията, така че се използват в пълна степен най-новите правни и технологични постижения, за да може кандидатстването онлайн да отговаря на нуждите на кандидатите и да бъдат привлечени повече посетители в Шенгенското пространство. Следва да се укрепят простите и бързи процедурни гаранции и те да се прилагат навсякъде по един и същ начин. Освен това, където е възможно, интервютата могат да се провеждат, като се използват съвременни цифрови инструменти и средства за комуникация от разстояние, например гласови или видео разговори по интернет. По време на процедурата следва да се гарантира зачитането на основните права на кандидатите.

(21)

За да се предвиди възможността за преразглеждане на размера на визовите такси, определен в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за целите на изменението на настоящия регламент по отношение на размера на визовите такси. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(22)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 810/2009, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(23)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола (№ 22) за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(24)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (7); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(25)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (8); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(26)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (9), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (10).

(27)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (11), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (12).

(28)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (13), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (14).

(29)

По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(30)

По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(31)

По отношение на Хърватия настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(32)

Поради това Регламент (ЕО) № 810/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 810/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Настоящият регламент определя реда и условията за издаване на визи за планиран престой на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При прилагането на настоящия регламент държавите членки спазват изцяло правото на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с общите принципи на правото на Съюза решенията по заявленията съгласно настоящия регламент се вземат на индивидуална основа.“.

2)

Член 2 се изменя, както следва:

a)

в точка 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

планиран престой на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период; или“;

б)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

„признат документ за задгранично пътуване“ означава документ за задгранично пътуване, признат от една или повече държави членки за целите на преминаването на външните граници и поставянето на визи съгласно Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*1);

(*1)  Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък (ОВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 9).“;"

в)

добавят се следните точки:

„12.

„морско лице“ означава всяко лице, което е наето на работа, ангажирано е или работи в каквото и да е качество на борда на морски кораб или на кораб, плаващ в международни вътрешни води;

13.

„електронен подпис“ означава електронен подпис съгласно определението в член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*2).

(*2)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).“;"

3)

В член 3, параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

граждани на трети държави, които притежават валидни разрешения за пребиваване, издадени от държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или от държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или граждани на трети държави, които притежават някое от изброените в приложение V валидни разрешения за пребиваване, издадени от Андора, Канада, Сан Марино, Съединените американски щати или Япония, гарантиращи безусловното обратно приемане на титулярите им, или които притежават валидно разрешение за пребиваване за една или повече от отвъдморските страни и територии към Кралство Нидерландия (Аруба, Бонер, Кюрасао, Синт Мартен, Синт Еустациус и Саба);

в)

граждани на трети държави, които притежават валидна виза за държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или за държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или за държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или за Канада, Съединените американски щати или Япония, или притежателите на валидна виза за една или повече от отвъдморските страни и територии към Кралство Нидерландия (Аруба, Бонер, Кюрасао, Синт Мартен, Синт Еустациус и Саба), когато пътуват към издаващата виза държава или към всяка друга трета държава, или когато се връщат от издаващата виза държава, след като са използвали визата;“;

4)

В член 4 се вмъква следният параграф:

„1a.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат, че заявленията се разглеждат и решенията за тях се вземат от централните органи. Държавите членки гарантират, че тези органи са достатъчно добре запознати с местните обстоятелства в държавата, в която е подадено заявлението, за да оценят миграционния риск и риска за сигурността, както и достатъчно езикови познания, за да анализират документите, както и че консулствата извършват, ако е необходимо, допълнителни разглеждания и интервюта.“;

5)

В член 5, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

ако посещението включва повече от едно местоназначение или ако трябва да бъдат направени няколко отделни посещения в рамките на период от два месеца, държавата членка, чиято територия представлява основното местоназначение на посещението(ята) с оглед на продължителността на престоя, изчислена в дни, или целта на престоя; или“;

6)

Член 8 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държава членка може да приеме да представлява друга държава членка, която е компетентна по член 5, за целите на разглеждането и вземането на решения относно заявленията от името на другата държава членка. Държава членка може също да представлява друга държава членка в ограничена степен — само за приемане на заявления и за събиране на биометрични данни.“;

б)

параграф 2 се заличава;

в)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Когато представителството е ограничено в съответствие с второто изречение от параграф 1, събирането и предаването на данни на представляваната държава членка се осъществяват при спазване на съответните правила за защита на данните и изисквания за сигурност.

4.   Между представляващата и представляваната държава членка се сключва двустранна договореност. С тази договореност:

a)

се уточняват продължителността на представителство, ако то е само временно, и редът и условията за неговото прекратяване;

б)

може да се предвиди предоставянето от страна на представляваната държава членка на сгради, персонал и заплащане, особено в случаите, когато представляваната държава членка има консулство в съответната трета държава.“;

г)

параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

„7.   Представляваната държава членка нотифицира на Комисията договореностите за представителството или прекратяването на тези договорености най-малко 20 календарни дни преди влизането им в сила или тяхното прекратяване, освен при форсмажорни обстоятелства.

8.   По същото време, когато се извършва нотифицирането, посочено в параграф 7, консулството на представляващата държава членка информира консулствата на другите държави членки и делегацията на Съюза в съответния консулски окръг за договореностите за представителство или за прекратяването на тези договорености.“;

д)

добавят се следните параграфи:

„10.   Ако дадена държава членка не е нито представена, нито представлявана в трета държава, в която кандидатът трябва да подаде заявлението, същата държава членка полага усилия да си сътрудничи с външен изпълнител, в съответствие с член 43, в тази трета държава.

11.   Когато консулство на държава членка среща на даденото място продължаващо във времето форсмажорно обстоятелство от техническо естество, тази държава членка търси временно представителство от друга държава членка на това място за всички или за някои категории кандидати.“;

7)

Член 9 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Заявленията се подават не по-рано от шест месеца, а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения, не по-рано от девет месеца преди началото на планираното посещение и като правило не по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение. В обосновани индивидуални случаи на спешност, консулството или централните органи могат да разрешат подаването на заявления по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Без да се засяга член 13, заявленията могат да бъдат подадени:

a)

от кандидата;

б)

от акредитиран търговски посредник;

в)

от професионална, културна, спортна или образователна асоциация или институция от името на нейните членове.“;

в)

добавя се следният параграф:

„5.   От кандидата не се изисква да се яви лично на повече от едно място, за да подаде заявление.“;

8)

Член 10 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Кандидатите се явяват лично при подаването на заявление за снемането на пръстови отпечатъци в съответствие с член 13, параграфи 2 и 3 и член 13, параграф 7, буква б). Без да се засяга първото изречение от настоящия параграф и член 45, кандидатите могат да подават заявленията си по електронен път, ако е възможно.“;

б)

параграф 2 се заличава;

9)

Член 11 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„1.   Всеки кандидат подава ръчно или електронно попълнено заявление по образец съгласно приложение I. Заявлението по образец се подписва. То може да бъде подписано ръчно или електронно, ако държавата членка, компетентна за разглеждането на заявлението и вземането на решение по него, признава електронен подпис.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„1a.   Ако заявителят подписва заявлението електронно, електронният подпис трябва да бъде квалифициран електронен подпис, по смисъла на член 3, точка 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

1б.   Съдържанието на електронния вариант на заявлението по образец, ако е приложимо, е съгласно посоченото в приложение I.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Заявлението по образец е на разположение поне на следните езици:

a)

официалния(те) език(ци) на държавата членка, за която се иска визата или на представляващата държава членка; и

б)

официалния(те) език(ци) на приемащата държава.

Наред с посочените в буква а) езици заявлението по образец може да бъде на разположение и на всеки друг от официалните езици на институциите на Съюза.“;

г)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Ако официалният(те) език(ци) на приемащата държава не е(са) включен(и) в образеца, на кандидатите се предоставя отделно превод на този(тези) език(ци).“;

10)

Член 14 се изменя, както следва:

a)

параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следното:

„3.   Неизчерпателен списък на придружаващите документи, които могат да бъдат поискани от кандидата, за да бъде проверено дали са изпълнени условията по параграфи 1 и 2, се съдържа в приложение II.

4.   Държавите членки могат да изискат от кандидатите за виза да представят доказателство за финансово подпомагане или за настаняване при частно лице, или и двете, чрез попълването на формуляр, изготвен от всяка държава членка. В този формуляр се посочва по-специално:

a)

дали служи като доказателство за финансово подпомагане или за настаняване, или за двете;

б)

дали оказващото финансово подпомагане лице или канещото лице е физическо лице, дружество или организация;

в)

самоличността и данните за връзка на оказващото финансово подпомагане лице или канещото лице;

г)

идентификационни данни на кандидата(ите) (име и фамилия, дата на раждане, място на раждане и националност) на кандидата(ите);

д)

адресът на настаняване;

е)

продължителността и целта на престоя;

ж)

евентуалните семейни връзки с оказващото финансово подпомагане лице или канещото лице;

з)

информацията, изисквана съгласно член 37, параграф 1 от Регламента за ВИС.

Освен на официалния(те) език(ци) на държавата членка, формулярът се изготвя на поне още един официален език на институциите на Съюза. Образец на формуляра се изпраща на Комисията.

5.   В рамките на местното шенгенско сътрудничество, консулствата оценяват прилагането на изискванията, посочени в параграф 1, за да се отчетат местните обстоятелства и рисковете във връзка с миграцията и сигурността.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„5а.   Когато е необходимо с цел да се отчетат местните обстоятелства, както е посочено в член 48, Комисията приема чрез актове за изпълнение хармонизиран списък на придружаващите документи, който да се използва във всеки консулски окръг. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Изискванията по параграф 1 от настоящия член може да не се прилагат по отношение на кандидати, известни на консулството или на централните органи със своята добросъвестност и надеждност, по-специално във връзка с правомерното използване на предишни визи, ако няма съмнение, че при преминаването на външните граници на държавите членки кандидатът изпълнява изискванията по член 6, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

(*3)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).“;"

11)

В член 15, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Кандидатите за многократна виза доказват, че притежават подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която покрива периода на първото им планирано посещение.“;

12)

Член 16 се изменя, както следва:

a)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Кандидатите заплащат визова такса в размер на 80 EUR.

2.   Децата на възраст между шест и 12 години заплащат визова такса в размер на 40 EUR.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Когато решението за изпълнение се приема от Съвета съгласно член 25а, параграф 5, буква б) се прилага визова такса в размер на 120 EUR или 160 EUR. Тази разпоредба не се прилага за деца на възраст под 12 години.“;

в)

параграф 3 се заличава;

г)

в параграф 4 буква в) се заменя със следното:

„в)

научни работници по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета (*4), пътуващи с цел извършване на научни изследвания или участие в научен семинар или конференция;

(*4)  Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).“;"

д)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Може да се освобождават от визова такса:

a)

деца между шест и 18 години;

б)

притежателите на дипломатически и служебни паспорти;

в)

лица на възраст 25 години или по-малко, които участват в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.“;

е)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, интереси в областта на външната политика, политиката за развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер или поради международни задължения, размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от нейното заплащане.“;

ж)

в параграф 7 втората алинея се заменя със следното:

„Когато визовата такса се събира във валута, различна от еврото, нейният размер се определя и редовно се преразглежда въз основа на обменния курс на еврото, определен от Европейската централна банка. Събираната такса може да бъде закръглена и в рамките на местното шенгенско сътрудничество да бъде гарантирано събирането на сходни по размер такси.“;

з)

добавя се следният параграф:

„9.   На всеки три години Комисията преценява необходимостта от преразглеждане на размера на визовите такси, посочен в параграфи 1, 2 и 2а от настоящия член, като взема под внимание обективни критерии, например общата инфлация за целия Съюз, публикувана от Евростат, и претегления среден размер на заплатите на държавните служители в държавите членки. Въз основа на тези оценки Комисията приема по целесъобразност делегирани актове в съответствие с член 51а за изменение на настоящия регламент по отношение на размера на визовите такси.“;

13)

Член 17 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„1.   Такса за услугата може да бъде събирана от външен изпълнител, както е посочено в член 43.“;

б)

параграф 3 се заличава;

в)

вмъкват се следните параграфи:

„4а.   Чрез дерогация от параграф 4 таксата за услугата по принцип не надвишава 80 EUR в трети държави, където компетентната държава членка няма консулство за целите на събирането на заявления и не е представлявана от друга държава членка.

4б.   В изключителни случаи, когато посочената в параграф 4а сума не е достатъчна за предоставянето на пълна услуга, може да се събира по-висок размер на таксата за услугата, достигащ максимум 120 EUR. В тези случаи държавите членки нотифицират на Комисията намерението да събират по-висока такса за услугата най-късно три месеца преди нейното въвеждане. В нотификацията се посочват основанията за определяне на размера на таксата за услугата, по-специално разбивка на разходите, водещи до определянето на по-висока сума.“;

г)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Съответната държава членка може да си запази възможността да разреши на всички кандидати да подават заявленията директно в нейните консулства или в консулството на държава членка, с която има договореност за представителство, в съответствие с член 8.“;

14)

Член 19 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Компетентното консулство или централните органи на компетентната държава членка проверяват дали:“;

б)

в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„2.   Когато компетентното консулство или централните органи на компетентната държава членка установят, че посочените в параграф 1 условия са изпълнени, заявлението се смята за допустимо и консулството или централните органи:

прилагат процедурите, посочени в член 8 от Регламента за ВИС, и

продължават разглеждането на заявлението.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато компетентното консулство или централните органи на компетентната държава членка установят, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, заявлението се смята за недопустимо и консулството или централните органи незабавно:

връщат заявлението по образец и всички представени от кандидата документи,

унищожават събраните биометрични данни,

връщат визовата такса, и

прекратяват разглеждането на заявлението.“;

г)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от параграф 3 заявление, което не изпълнява изискванията по параграф 1, може по изключение да бъде счетено за допустимо по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или поради международни задължения.“;

15)

Член 21 се изменя, както следва:

a)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

уводният текст се заменя със следното:

„3.   При проверката за това дали кандидатът отговаря на условията за влизане консулството или централните органи проверяват:“;

ii)

буква д) се заменя със следното:

„д)

дали кандидатът притежава подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, когато е приложимо, която обхваща периода на планирания престой или, ако се кандидатства за многократна виза, периода на първото планирано посещение.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато е приложимо, консулството или централните органи проверяват продължителността на предишни и планирани престои с цел проверка дали кандидатът не е превишил максималния срок на разрешен престой на територията на държавите членки, без да се вземат предвид евентуалните периоди на престой, разрешени на основание национална виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване.“;

в)

в параграф 6 уводната част се заменя със следното:

„6.   При разглеждане на заявление за издаване на виза за летищен транзит консулството или централните органи по-специално проверяват:“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   При разглеждането на заявлението консулствата или централните органи могат в надлежно обосновани случаи да проведат интервю с кандидата и да поискат допълнителни документи.“;

16)

Член 22 се изменя, както следва:

a)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   По съображения, свързани със заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност, международните отношения или общественото здраве, държава членка може да изиска централните органи на други държави членки да се консултират с нейните централни органи при разглеждането на заявления, подадени от граждани на конкретни трети държави или конкретни категории такива граждани. Не се правят консултации по заявления за издаване на виза за летищен транзит.

2.   Консултираните централни органи дават окончателен отговор възможно най-бързо, но не по-късно от седем календарни дни след като са били помолени за консултация. Липсата на отговор в посочения срок означава, че те нямат основания да откажат издаването на визата.

3.   Държавите членки нотифицират на Комисията въвеждането или оттеглянето на изискването за предварителна консултация по правило не по-късно от 25 календарни дни преди началото на неговото прилагане. Тази информация се подава и в рамките на местното шенгенско сътрудничество в съответния консулски окръг.“;

б)

параграф 5 се заличава;

17)

Член 23 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В отделни случаи този срок може да бъде удължен до 45 календарни дни, по-конкретно когато е необходима по-задълбочена проверка по заявлението.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Решенията по заявленията се вземат незабавно в обосновани отделни спешни случаи.“;

в)

параграф 3 се заличава;

г)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

вмъква се следната точка:

„ба)

издаване на виза за летищен транзит в съответствие с член 26; или“;

ii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

отказ за издаване на виза в съответствие с член 32.“;

iii)

буква г) се заличава;

18)

Член 24 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

третата алинея се заличава;

ii)

четвъртата алинея се заменя със следното:

„Без да се засягат разпоредбите на член 12, буква а), срокът на валидност на еднократната виза включва и допълнителен „гратисен период“ от 15 календарни дни.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При условие че кандидатът отговаря на условията за влизане, предвидени в член 6, параграф 1, буква а) и букви в)—д) от Регламент (EС) 2016/399, се издават дългосрочни многократни визи за следните периоди на валидност, освен ако валидността на визата не превишава валидността на документа за пътуване:

a)

за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на предходните две години;

б)

за срок на валидност от две години, при условие че през предходните две години кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност една година;

в)

за срок на валидност от пет години, при условие че през предходните три години кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност две години.

Визите за летищен транзит и визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с член 25, параграф 1, не се вземат предвид при издаването на визи за многократно влизане.“;

в)

вмъкват се следните параграфи:

„2а.   Чрез дерогация от параграф 2 срокът на валидност на издадената виза може да бъде съкратен в отделни случаи, когато е налице основателно съмнение, че условията за влизане ще бъдат спазвани през целия период.

2б.   Чрез дерогация от параграф 2, в рамките на местното шенгенско сътрудничество, консулствата извършват оценка дали е необходимо посочените в параграф 2 правила относно издаването на многократните визи да бъдат адаптирани, за да се отчетат местните обстоятелства и рисковете във връзка с миграцията и сигурността, с оглед на приемането на по-благоприятни или по-ограничителни правила в съответствие с параграф 2г.

2в.   Без да се засяга параграф 2, многократна виза със срок на валидност до пет години може да бъде издадена на кандидати, които докажат необходимостта или обосноват намерението си за често или редовно пътуване, при условие че докажат своята добросъвестност и надеждност, и по-специално правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатстват.

2г.   При необходимост, въз основа на оценката, посочена в параграф 2б от настоящия член, Комисията приема чрез актове за изпълнение правилата относно условията за издаване на посочените в параграф 2 от настоящия член многократни визи, които трябва да се прилагат във всеки консулски окръг, за да се отчетат местните обстоятелства, рисковете във връзка с миграцията и сигурността и цялостните отношения на Съюза с въпросната трета държава. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.“;

19)

Вмъква се следният член:

„Член 25а

Сътрудничество при обратното приемане

1.   В зависимост от равнището на сътрудничество на трета държава с държавите членки в областта на обратното приемане на незаконни мигранти, оценено въз основа на показателни и обективни критерии, член 14, параграф 6, член 16, параграф 1, член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 и член 24, параграфи 2 и 2в не се прилагат по отношение на кандидати или категории кандидати, които са граждани на трета държава, за която въз основа на показателни и обективни данни и в съответствие с настоящия член се смята, че не си сътрудничи в достатъчна степен.

2.   Комисията редовно и най-малко веднъж годишно извършва оценка на сътрудничеството на съответните трети държави във връзка с обратното приемане, като взема под внимание по-специално следните показатели:

a)

броя на решенията за връщане, издадени за лица от съответната трета държава, които пребивават незаконно на територията на държавите членки;

б)

броя на действителните принудителни връщания на лица, за които е било издадено решение за връщане, като процент от общия брой на решенията за връщане, издадени за граждани на съответната трета държава, включително, когато това е целесъобразно, броя на гражданите на трети държави, които са преминали транзитно през територията на съответната трета държава, въз основа на споразумения на Съюза за обратно приемане или двустранни споразумения за обратно приемане;

в)

броя на исканията за обратно приемане по държави членки, приети от третата държава, като процент от общия брой на исканията за обратно приемане, които са ѝ били представени;

г)

степента на практическо сътрудничество с оглед на връщането на различните етапи от процедурата за връщане, например:

i)

помощ при идентифицирането на лица, които пребивават незаконно на територията на държавите членки, и навременно издаване на документи за пътуване;

ii)

приемане на европейския пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави или пасавани;

iii)

съгласие за обратното приемане на лица, които трябва да бъдат законно върнати в държавата им;

iv)

приемане на полети и операции по обратно връщане.

Тази оценка се основава на използването на надеждни данни, предоставени от държавите членки, както и от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Комисията редовно и най-малко веднъж годишно представя на Съвета своята оценка.

3.   Държава членка може също така да нотифицира Комисията, ако среща значителни и трайни практически проблеми в сътрудничеството с трета държава при обратното приемане на незаконни мигранти, въз основа на същите показатели като изброените в параграф 2. Комисията незабавно информира Европейския парламент и Съвета за нотификацията.

4.   Комисията разглежда уведомлението по параграф 3 в едномесечен срок. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултатите от разглеждането.

5.   Когато въз основа на анализа, посочен в параграфи 2 и 4, и като се вземат предвид стъпките, предприети от Комисията за подобряване на степента на сътрудничество на съответната трета държава в областта на обратното приемане и цялостните отношения на Съюза с тази трета държава, включително в областта на миграцията, Комисията счита, че дадена държава не сътрудничи в достатъчна степен и следователно е необходимо да се предприемат действия, или когато в рамките на 12 месеца обикновено мнозинство от държави членки информират Комисията в съответствие с параграф 3, Комисията, едновременно с продължаването на усилията за подобряване на сътрудничеството със съответната трета държава, представя предложение на Съвета за приемане на:

a)

решение за изпълнение за временно спиране на прилагането на един или повече от член 14, параграф 6, член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 или член 24, параграфи 2 и 2в, по отношение на всички граждани или на някои категории граждани на съответната трета държава;

б)

когато, след оценка от страна на Комисията, мерките, прилагани в съответствие с решението за изпълнение, посочено в буква а) от настоящия параграф, се сметнат за неефективни, решение за изпълнение за поетапно прилагане, на една от визовите такси, предвидени в член 16, параграф 2а, за всички граждани на съответната трета държава или за някои категории от тях.

6.   Комисията постоянно оценява и докладва, въз основа на посочените в параграф 2 показатели, дали може да бъде установено съществено и устойчиво подобрение в сътрудничеството на съответната трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти, и като отчита цялостните отношения на Съюза с тази трета държава, може да представи на Съвета предложение за отмяна или изменение на посоченото в параграф 5 решение за изпълнение.

7.   Най-късно шест месеца след влизането в сила на посочените в параграф 5 решения за изпълнение Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, постигнат в сътрудничеството на третата държава във връзка с обратното приемане.

8.   Когато, въз основа на анализа, посочен в параграф 2, и като се вземат предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, по-специално по отношение на сътрудничеството в областта на обратното приемане, Комисията счита, че тази трета държава сътрудничи в достатъчна степен, тя може да представи на Съвета предложение за приемане на решение за изпълнение по отношение на кандидати или категории кандидати, които са граждани на тази трета държава и които кандидатстват за виза на територията на тази трета държава, в което да се предвижда следното:

a)

намаляване на 60 EUR на визовата такса, посочена в член 16, параграф 1;

б)

съкращаване на 10 дни на срока, в който да бъдат взети решенията по заявленията, посочени в член 23, параграф 1;

в)

увеличаване на срока на валидност на визите за многократно влизане по член 24, параграф 2.

Това решение за изпълнение се прилага най-много за срок от една година. То може да бъде подновено.“;

20)

Член 27 се изменя, както следва:

a)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Комисията приема чрез актове за изпълнение правила за попълването на визовия стикер. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.

2.   Държавите членки могат да добавят национални вписвания в раздел „забележки“ на визовия стикер. Тези вписвания не дублират задължителните вписвания, установени съгласно процедурата, посочена в параграф 1.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Визов стикер за еднократна виза може да бъде попълнен на ръка само при форсмажорни обстоятелства от техническо естество. В попълнен на ръка визов стикер не се правят промени.“;

21)

Член 29 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Визовият стикер се полага в документа за задгранично пътуване.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно полагането на визовия стикер. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.“;

22)

Член 31 се изменя, както следва:

a)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Държава членка може да изиска централните ѝ органи да бъдат информирани за визи, издадени от други държави членки на граждани на конкретни трети държави или на конкретни категории такива граждани, с изключение на визите за летищен транзит.

2.   Държавите членки нотифицират на Комисията въвеждането или оттеглянето на изискване за такава информация не по-късно от 25 календарни дни, преди началото на неговото прилагане. Тази информация се подава и в рамките на местното шенгенско сътрудничество в съответния консулски окръг.“;

б)

параграф 4 се заличава;

23)

Член 32 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1, буква а) се вмъква следната подточка:

„iiа)

не обоснове целта и условията на планирания летищен транзит;“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Кандидатът се уведомява за решението за отказ и основанията за това, чрез стандартния формуляр, съдържащ се в приложение VI, на езика на държавата членка, взела окончателното решение по заявлението, и на друг официален език на институциите на Съюза.“;

в)

параграф 4 се заличава;

24)

Член 36 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заличава;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Комисията приема чрез актове за изпълнение оперативни инструкции за издаването на визи за морски лица на границата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.“;

25)

В член 37 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Съхранението и ползването на визови стикери е обект на подходящи мерки за сигурност, за да се избегне измама или загуба. Всяко консулство води отчет на наличните визови стикери и регистрира начина, по който е използван всеки визов стикер. Всяка значителна загуба на непопълнени визови стикери се докладва на Комисията.

3.   Консулствата или централните органи пазят архиви на заявленията на хартия или в електронен формат. Всяко индивидуално досие съдържа нужната информация, позволяваща, при необходимост, да се възстановят обстоятелствата, въз основа на които е взето решението по заявлението.

Индивидуалните досиета за заявленията се пазят поне една година, считано от датата, на която е взето решението по заявлението, посочено в член 23, параграф 1, или в случай на обжалване, до края на процедурата по обжалване, в зависимост от това кой период е по-дълъг. Ако е приложимо, индивидуалните файлове с електронни заявления се съхраняват за срока на валидност на издадената виза.“;

26)

Член 38 се изменя, както следва:

a)

заглавието се заменя със следното:

„Ресурси за разглеждането на заявленията и наблюдение на визовите процедури“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки изпращат в консулствата достатъчен брой подходящи служители, които да изпълняват задълженията, свързани с разглеждането на заявленията, така че да се гарантира разумно и хармонизирано качество на услугите за обществеността.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Държавите членки гарантират, че по време на цялата визова процедура в консулствата, включително подаването и обработването на заявленията, отпечатването на визовите стикери и практическото сътрудничество с външните изпълнители, се извършва наблюдение от командировани служители, за да се осигури непрекъснатостта на всички етапи от процедурата.“;

г)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Централните органи на държавите членки осигуряват подходящо обучение на външните служители и на местно наетите лица и отговарят за предоставянето на тези служители на пълна, точна и актуална информация относно съответното съюзно и национално право.“;

д)

вмъкват се следните параграфи:

„3а.   Когато заявленията се разглеждат и решенията по тях да се вземат от централните органи, както е посочено в член 4, параграф 1а, държавите членки провеждат специфично обучение, за да се гарантира, че служителите на тези централни органи разполагат с достатъчно, актуализирани и специфични за всяка държава познания за местните социално-икономически условия и пълна, точна и актуална информация за съответното право на Съюза и националното право.

3б.   Освен това държавите членки гарантират, че консулствата разполагат с достатъчно и подходящо обучен персонал за подпомагане на централните органи при разглеждането и вземането на решения по заявленията, по-специално чрез участие в заседанията в рамките на местното шенгенско сътрудничество, обмена на информация с други консулства и с местни органи, събирането на важна информация на местно равнище за миграционния риск и измамните практики и провеждането на интервюта и допълнителни прегледи.“;

е)

добавя се следният параграф:

„5.   Държавите членки гарантират наличието на процедура, която позволява на заявителите да подават жалби по отношение на:

a)

поведението на служителите в консулствата и когато е приложимо — на външните изпълнители; или

б)

процеса на кандидатстване.

Консулствата или централните органи поддържат регистър на жалбите и предприетите последващи действия.

Държавите членки правят информацията за процедурата, посочена в настоящия параграф, публично достояние.“.

27)

В член 39 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Служителите на консулствата и централните органи изпълняват задължения си при напълно зачитане на човешкото достойнство. Всички взети мерки са пропорционални на преследваните с тях цели.

3.   При изпълнението на своите задължения служителите на консулствата и централните органи не дискриминират лица на основание пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.“;

28)

Член 40 се заменя със следното:

„Член 40

Консулска организация и сътрудничество

1.   Всяка държава членка отговаря за организацията на процедурите, свързани със заявленията.

2.   Държавите членки:

a)

оборудват консулствата и органите, отговарящи за издаването на визи на границата, с необходимите материали за събиране на биометрични данни, както и офисите на почетните си консули, когато имат такива консули, за събиране на биометрични данни при спазване на член 42;

б)

си сътрудничат с една или повече държави членки съгласно договорености за представителство или друга форма на консулско сътрудничество.

3.   Държава членка може също така да си сътрудничи с външен изпълнител в съответствие с член 43.

4.   Държавите членки информират Комисията за консулската организация и консулското сътрудничество във всеки консулски окръг.

5.   В случай на прекратяване на сътрудничеството с други държави членки държавите членки се стремят да осигурят непрекъснатостта на предоставянето на пълния набор от услуги.“;

29)

Член 41 се заличава;

30)

Член 43 се изменя, както следва:

a)

параграф 3 се заличава;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Външните доставчици на услуги нямат достъп до ВИС при никакви обстоятелства. Достъпът до ВИС е запазен изключително за надлежно упълномощените служители на консулствата или на централните органи.“;

в)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

предоставяне на обща информация относно изискванията за издаване на виза в съответствие с член 47, параграф 1, букви а)—в) и заявленията по образец;“;

ii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

събиране на данни и заявления (включително събиране на биометрични данни) и предаване на заявленията на консулството или централните органи;“;

iii)

букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

уреждане на срещи за кандидата, когато това е приложимо, в консулството или в помещения на външния изпълнител;

е)

вземане на документите за задгранично пътуване, включително уведомлението за отказ, според случая, от консулството или централните органи и връщане на тези документи на кандидата.“;

г)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   При избора на външен изпълнител съответната държава членка преценява надеждността и платежоспособността на организацията или дружеството и гарантира, че няма конфликт на интереси. Оценката включва по целесъобразност разглеждане на необходимите лицензи, търговската регистрация, дружествените устави и банковите договори.“;

д)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Държавите членки носят отговорност за спазването на правилата за защита на личните данни и гарантират, че външният изпълнител подлежи на мониторинг от надзорните органи за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

(*5)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).“;"

е)

параграф 11 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

общата информация относно критериите, условията и процедурите за кандидатстване за виза, определени в член 47, параграф 1, букви а)—в), и съдържанието на заявленията по образец, предоставяна на кандидатите от външния изпълнител.

б)

всички технически и организационни мерки за сигурност, необходими за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване или неволно изгубване, изменение, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато сътрудничеството включва предаването на досиета и данни на консулството или централните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), както и срещу всички други незаконни форми на обработване на лични данни;“;

ii)

втората алинея се заменя със следното:

„За тази цел консулството(ата) или централните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и) извършва(т) редовно и поне на всеки девет месеца проверки на място в помещенията на външния изпълнител. Държавите членки могат да се договорят да си поделят тежестта, свързана с този редовен мониторинг.“;

ж)

вмъква се следният параграф:

„11а.   До 1 февруари всяка година държавите членки докладват на Комисията за сътрудничеството си с външните изпълнители по света и тяхното наблюдение (както е посочено в приложение Х, буква В).“;

31)

Член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Криптиране и сигурно прехвърляне на данни

1.   При сътрудничество между държавите членки, сътрудничество с външен изпълнител и използване на почетни консули съответната(ите) държава(и) членка(и) гарантира(т), че данните са изцяло криптирани, независимо дали се предават по електрон път или физически върху електронен носител.

2.   В трети държави, които забраняват криптираните данни да бъдат предавани по електронен път, съответната(ите) държава(и) членка(и) не допуска(т) данните да се предават по електронен път.

В такъв случай съответната(ите) държава(и) членка(и) гарантира(т), че електронните данни се предават физически в изцяло криптирана форма върху електронен носител от консулски служител на държава членка или, когато такова предаване би наложило предприемането на непропорционални или неразумни мерки, по друг сигурен и безопасен начин, например чрез използване на установени оператори с опит в транспортирането на документи и данни от чувствителен характер във въпросната трета държава.

3.   При всички случаи нивото на сигурност при предаването се адаптира в зависимост от чувствителния характер на данните.“;

32)

Член 45 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Акредитираните търговски посредници подлежат на редовно наблюдение чрез проверки на място, което включва лични или телефонни интервюта с кандидати, проверка на пътуванията и настаняването, и при необходимост, проверка на документите, отнасящи се до групово връщане.“;

б)

в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:

„Всяко консулство и централните органи се уверяват, че обществеността е информирана по целесъобразност за списъка на акредитираните търговски посредници, с които си сътрудничат.“;

33)

Член 47, параграф 1 се изменя, както следва:

a)

вмъкват се следните букви:

„аа)

критериите, за да бъде счетено дадено заявление за допустимо, както е предвидено в член 19, параграф 1;

аб)

факта, че биометрични данни по принцип трябва да се събират на всеки 59 месеца, считано от датата на първоначалното събиране;“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

мястото, където може да бъде подадено заявлението (компетентното консулство или външен изпълнител);“;

в)

добавя се следната буква:

„й)

информация за процедурата за подаване на жалби, предвидена в член 38, параграф 5.“;

34)

Член 48 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Консулствата и делегациите на Съюза си сътрудничат в рамките на всеки консулски окръг, за да гарантират хармонизираното прилагане на общата визова политика, като се отчитат местните обстоятелства.

За тази цел, в съответствие с член 5, параграф 3 от Решение 2010/427/ЕС на Съвета (*6), Комисията дава на делегациите на Съюза указания за изпълнението на съответните координационни задачи, предвидени в настоящия член.

Когато заявленията, подадени в съответната юрисдикция, се разглеждат и решенията по тях се вземат от централните органи, както е посочено в член 4, параграф 1а, държавите членки гарантират активното участие на тези централни органи в местното шенгенско сътрудничество. Служителите, участващи в местното шенгенско сътрудничество, са надлежно обучени и участват в разглеждането на заявленията в съответната юрисдикция.

(*6)  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).“;"

б)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Държавите членки и Комисията си сътрудничат по-специално за:

a)

изготвянето на хармонизиран списък на придружаващи документи, които се подават от кандидатите за виза, като се взема предвид член 14;

б)

подготовката за прилагане на място на член 24, параграф 2 относно издаването на многократни визи;

в)

осигуряването на единен превод на заявлението по образец, когато това е необходимо;

г)

изготвянето на списък на документите за задгранично пътуване, издавани от държавата домакин, и редовното му актуализиране;

д)

изготвянето на обща информационна брошура, съдържаща информацията, посочена в член 47, параграф 1;

е)

проследяването, когато е необходимо, на прилагането на член 25а, параграфи 5 и 6.“;

в)

параграф 2 се заличава;

г)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В рамките на местното шенгенско сътрудничество държавите членки обменят следната информация:

a)

тримесечна статистика за единните визи, визите с ограничена териториална валидност и визите за летищен транзит, за които са били подадени заявления, които са били издадени и които са били отказани;

б)

информация във връзка с оценката на рисковете, свързани с миграцията и сигурността, по-специално относно:

i)

социално-икономическата структура на държавата домакин;

ii)

източници на информация на местно ниво, включително за социално осигуряване, здравно осигуряване, данъчни регистри и входно-изходни регистрации;

iii)

използване на подправени или преправени документи;

iv)

канали за нелегална имиграция;

v)

тенденции при измамите;

vi)

тенденции при отказите;

в)

информация относно сътрудничеството с външни изпълнители и транспортни дружества;

г)

информация относно застрахователните предприятия, които осигуряват подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина, включително проверка на вида покритие и възможна надвишена стойност на застраховката.“;

д)

в параграф 5 втората алинея се заличава;

е)

добавя се следният параграф:

„7.   До 31 декември всяка година в рамките на всеки консулски окръг се изготвя годишен доклад. Въз основа на тези доклади Комисията изготвя годишен доклад за състоянието на местното шенгенско сътрудничество, който се предава на Европейския парламент и на Съвета.“;

35)

Член 50 се заличава;

36)

Член 51 се заменя със следното:

„Член 51

Инструкции за практическото прилагане на настоящия регламент

Комисията приема чрез актове за изпълнение оперативни инструкции за практическото прилагане на разпоредбите на настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.“;

37)

Вмъква се следният член:

„Член 51а

Упражняване на делегирането

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 16, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 август 2019 г. Комисията изготвя доклад за делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу това продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*7).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

38)

Член 52 се заменя със следното:

„Член 52

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет („Визовия комитет“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*8).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Ако комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“;"

39)

Приложение I се заменя с текста, изложен в приложение I към настоящия регламент;

40)

Приложение V се заменя с текста, изложен в приложение II към настоящия регламент;

41)

Приложение VI се заменя с текста, изложен в приложение III към настоящия регламент;

42)

Приложения VII, VIII и IX се заличават;

43)

Приложение Х се заменя с текста, изложен в приложение IV към настоящия регламент.

Член 2

Наблюдение и оценка

1.   До 2 август 2022 г. Комисията прави оценка на прилагането на Регламент (EО) № 810/2009, изменен с настоящия регламент. Тази цялостна оценка включва разглеждане на постигнатите резултати спрямо целите и на прилагането на разпоредбите на Регламент (EО) № 810/2009, изменен с настоящия регламент.

2.   Комисията предава посочената в параграф 1 оценка на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на оценката и при необходимост Комисията представя подходящи предложения.

3.   До 2 май 2020 г. държавите членки предоставят на Комисията съответните налични данни за използването на посочената в член 15 от Регламент (EО) № 810/2009 медицинска застраховка за пътуване от притежателите на визи по време на престоя им на територията на държавите членки, както и за разходите, направени от националните органи или от доставчиците на медицински услуги за притежателите на виза. Въз основа на тези данни, най-късно до 2 ноември 2020 г. Комисията изготвя доклад, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.

Член 3

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 2 февруари 2020 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ С 440, 6.12.2018 г., стр. 142.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 юни 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

(4)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО.( ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(8)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(9)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(10)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(11)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(12)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(14)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Хармонизиран образец на заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ШЕНГЕНСКА ВИЗА

Безплатен образец

Image 1  (1)

Членовете на семействата на граждани на ЕС, ЕИП или Швейцария не попълват полета № 21, 22, 30, 31 и 32 (отбелязани с *).

Полета 1—3 се попълват в съответствие с данните в документа за задгранично пътуване.

1.

Фамилно име:

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

Дата на подаване на заявлението:

Номер на заявлението:

2.

Фамилно име по рождение (предишно(и) фамилно(и) име(на):

3.

Собствено(и) име(на):

4.

Дата на раждане (ден-месец-година):

5.

Място на раждане:

6.

Държава на раждане:

7.

Настоящо гражданство:

Гражданство по рождение, ако е различно:

Друго гражданство:

Място на подаване на заявлението:

Посолство/консулство

Външен изпълнител

Търговски посредник

8.

Пол:

☐ Мъж ☐ Жена

9.

Семейно положение:

☐ Несемеен(йна) ☐ Семеен(йна) ☐ Регистрирано партньорство ☐ Разделен(а) ☐ Разведен(а) ☐ Вдовец(ица) ☐ Друго (да се посочи):

Граница (наименование):

Друго:

10.

Родителски права (при непълнолетни) / законен настойник: (фамилно име, собствено име, адрес, ако е различен от този на кандидата, телефонен номер, имейл адрес и гражданство);

Досието е обработено от:

11.

Национален идентификационен номер, където е приложимо:

Удостоверителни документи:

Документ за пътуване

Средства за издръжка

Покана

12.

Вид документ за задгранично пътуване:

☐ Обикновен паспорт ☐ Дипломатически паспорт ☐ Служебен паспорт ☐ Официален паспорт ☐ Специален паспорт

☐ Друг документ за задгранично пътуване (да се посочи):

13.

Номер на документа за задгранично пътуване:

14.

Дата на издаване:

15.

Валиден до:

16.

Издаден от (държава):

Мед. застраховка за пътуване

Транспортни средства

Друго:

Решение относно визата:

Отказана

Издадена:

А

C

С ограничена териториална валидност

Валидност:

От:

До:

17.

Лични данни на члена на семейството, който е гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, ако е приложимо

Фамилно име:

Собствено(и) име(на):

Дата на раждане (ден-месец-година):

Гражданство:

Номер на документа за задгранично пътуване или на личната карта:

18.

Роднинска връзка с гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, ако е приложимо:

☐ съпруг/а ☐ дете ☐ внук ☐ роднина по възходяща линия на издръжка

☐ регистрирано партньорство ☐ друго:

19.

Домашен адрес и имейл адрес на кандидата:

Телефонен номер:

20.

Пребиваване в държава, различна от държавата на настоящото гражданство:

☐ Не

☐ Да. Разрешение за пребиваване или равностоен документ … № …. Валидност до …

*21.

Настояща професия:

Брой влизания:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Многократна

Брой дни:

*22.

Работодател и адрес и телефонен номер на работодателя. За учащите – име и адрес на учебното заведение:

23.

Цел(и) на пътуването:

☐ Туризъм ☐ Бизнес ☐ Посещение при роднини или приятели ☐ Култура ☐ Спорт ☐ Официално посещение ☐ Медицински причини ☐ Обучение ☐ Летищен транзит ☐ Друго (да се посочи):

24.

Допълнителна информация относно целта на престоя:

25.

Държава членка на основното местоназначение (и други държави членки на местоназначение, ако е приложимо):

26.

Държава членка на първо влизане:

27.

Брой искани влизания:

☐ Еднократно ☐ Двукратно ☐ Многократни влизания

Планирана дата на пристигане на първия планиран престой в Шенгенското пространство:

Планирана дата на напускане на Шенгенското пространство след първия планиран престой:

28.

Предходно снемане на пръстови отпечатъци с цел кандидатстване за шенгенска виза: ☐ Не ☐ Да.

Дата, ако е известна … Номер на визовия стикер, ако е известен …

29.

Разрешително за влизане в последната държавата на местоназначение, ако е приложимо:

Издадено от … Валидно от … до …

*30.

Фамилно име и собствено име на канещото(ите) лице(а) в държавата(ите) членка(и). Ако няма такова(ива), име на хотела(ите) или мястото(местата) за временно настаняване(ия) в държавата(ите) членка(и):

Адрес и имейл адрес на канещото(ите) лице(а) / хотела(ите) / мястото(местата за) временно(и) настаняване(ия):

Телефонен номер:

*31.

Име и адрес на канещото дружество/организация:

Фамилно име, собствено име, адрес, телефонен номер и имейл адрес на лицето за контакт в дружеството/организацията:

Телефонен номер на дружеството/организацията:

*32.

Разходите за пътуване и за издръжка по време на престоя на кандидата се покриват:

от самия кандидат

Средства за издръжка:

В брой

Пътнически чекове

Кредитна карта

Предплатено настаняване

Предплатен транспорт

Друго (моля, уточнете):

от спонсор (домакин, дружество, организация), да се посочи:

… ☐ посочено в поле 30 или 31

… ☐ друго (моля, уточнете):

Средства за издръжка:

В брой

Осигурено настаняване

Всички разходи по време на престоя са покрити

Предплатен транспорт

Друго (моля, уточнете);

 

Известно ми е, че визовата такса не подлежи на възстановяване в случай на отказ за издаване на виза.

 

Приложимо при кандидатстване за виза за многократно влизане:

Известно ми е, че трябва да имам подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина за времетраенето на първия ми престой и за всички следващи посещения на територията на държавите членки.

 

Известно ми е и давам съгласието си за следното: събирането на данните, изисквани от настоящия образец на заявление, и използването на моя снимка и, ако е необходимо, снемането на пръстови отпечатъци са задължителни за разглеждането на заявлението; всички лични данни, отнасящи се до мен, които бъдат попълнени в заявлението, както и пръстовите ми отпечатъци и моята снимка ще бъдат предоставени на компетентните органи на държавите членки и обработени от тези органи за целите на вземане на решение по моето заявление.

Тези данни, както и данните за взетото решение по заявлението ми за издаване на виза или решението за анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на издадена виза, ще бъдат въведени и съхранявани във Визовата информационна система (ВИС) за максимален период от пет години, по време на който до тях ще имат достъп визовите органи и компетентните органи за извършване на проверки на визите на външните граници на държавите членки и вътре в тях, имиграционните служби и службите за предоставяне на убежище в държавите членки, за да се провери дали са изпълнени условията за законно влизане, престой и пребиваване на територията на държавите членки, за да се идентифицират лицата, които не отговарят или вече не отговарят на тези условия, за да се разгледа заявление за искане на убежище и за да се определи отговорността за такова разглеждане. При определени условия данните ще бъдат на разположение на определените органи на държавите членки и на Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления. Отговорният за обработването на данните орган на държавата членка е: [(…)].

Известно ми е също така, че имам правото да бъда уведомен(а) във всяка една държава членка за отнасящите се до мен данни, въведени във ВИС, и за държавата членка, която е изпратила данните, и да изискам отнасящите се до мен данни, които са неточни, да бъдат поправени и отнасящите се до мен данни, които са незаконно обработени, да бъдат заличени. По мое изрично настояване органът, който разглежда заявлението ми за издаване на виза, ще ме информира за начина, по който мога да упражня правото си на проверка на личните си данни, за да бъдат променени или заличени, включително и съответните мерки за съдебна защита съгласно националното законодателство на заинтересованата държава членка. Националният надзорен орган на тази държава членка [данни за връзка: …] ще разгледа жалбите, свързани със защитата на личните данни.

Декларирам, че доколкото ми е известно, всички предоставени от мен данни са точни и пълни. Известно ми е, че предоставянето на неверни данни от моя страна ще доведе до отхвърляне или анулиране на вече издадената виза и е възможно да бъда подведен(а) под наказателна отговорност съгласно правото на държавата членка, която разглежда заявлението ми за издаване на виза.

Задължавам се да напусна територията на държавите членки преди изтичането на срока на валидност на визата, ако същата бъде издадена. Информиран(а) съм, че притежанието на виза е само едно от предварителните изисквания за влизане на европейската територия на държавите членки. Самият факт, че ми е издадена виза, не означава, че имам право на компенсация, ако не отговарям на съответните изисквания на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските граници) и поради това може да ми бъде отказано влизане. Условията за влизане ще бъдат проверени отново на европейската територия на държавите членки.

 

Място и дата:

Подпис:

(подпис на лицето, упражняващо родителски права/законния настойник, ако е приложимо):

“.

(1)  За Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария не се изисква лого.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, КОИТО ДАВАТ НА ТИТУЛЯРА ПРАВО НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТИЩАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, БЕЗ ДА СЕ ИЗИСКВА ДА ПРИТЕЖАВА ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНЗИТ

АНДОРА:

autorització temporal (временно разрешение за имиграция – зелено),

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (временно разрешение за имиграция за служители на чужди дружества – зелено),

autorització residència i treball (разрешение за пребиваване и работа – зелено),

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (разрешение за пребиваване и работа за преподаватели – зелено),

autorització temporal per estudis o per recerca (временно разрешение за имиграция за изследвания или учебна дейност – зелено),

autorització temporal en pràctiques formatives (временно разрешение за имиграция за стажове и обучения – зелено),

autorització residència (разрешение за пребиваване – зелено).

КАНАДА:

карта за постоянно пребиваване (PR),

документ за пътуване на постоянно пребиваващ (PRTD).

ЯПОНИЯ:

карта за пребиваване.

САН МАРИНО:

permesso di soggiorno ordinario (валидност една година, може да се поднови на датата на изтичане на срока му на валидност),

специални разрешения за пребиваване по следните причини (валидност една година, могат да се подновят на датата на изтичане на срока им на валидност): образование в университет, спорт, здравни грижи, религиозни причини, лица, работещи като медицински сестри в държавни болници, дипломатически функции, съжителство, разрешително за непълнолетни, хуманитарни причини, родителско разрешително,

сезонни и временни разрешения за работа (валидност 11 месеца, могат да се подновят на датата на изтичане на срока им на валидност),

лична карта, издавана на лица, които официално пребивават в Сан Марино „residenza“ (валидност 5 години).

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ:

валидна, неизтекла виза за имигранти. Може да бъде одобрена на границата при влизане за една година като временно доказателство за пребиваване, докато се изработва картата I-551,

валиден, неизтекъл формуляр I-551 (карта за постоянно пребиваване); може да бъде с валидност до 2 или 10 години, в зависимост от класа на допускане; ако на картата няма срок на валидност, тя е валидна за пътуване,

валиден, неизтекъл формуляр I-327 (разрешение за повторно влизане),

валиден, неизтекъл формуляр I-571 (документ за пътуване на бежанец, одобрен като „постоянно пребиваващ чужденец“).

“.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image 2  (1)

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА, АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ВИЗА

ОТКАЗ/АНУЛИРАНЕ/ОТМЯНА НА ВИЗА

Г-жо/Г-н …,

посолството/генералното консулство/консулството/[друг компетентен орган] на … в … [от името на (представляваната държава членка)];

[Друг компетентен орган] на …;

Органите, отговарящи за проверките на лица на …

разгледа(ха)

Вашето заявление;

Вашата виза №: …, издадена на: … [ден/месец/година].

Визата е отказана

Визата е анулирана

Визата е отменена

Основанието(ята) за решението е(са) следното(ите):

1.

представяне на фалшив/подправен/преправен документ за задгранично пътуване

2.

целта и условията на планирания престой не са обосновани

3.

не сте представили доказателство за достатъчно средства за издръжка за срока на планирания престой или за завръщането Ви в държавата на произход или пребиваване, или за транзитното преминаване в трета държава, в която сте сигурен(а), че ще бъдете допуснат(а)

4.

не сте представили доказателство, че сте в състояние да придобиете по законен начин достатъчно средства за издръжка за срока на планирания престой или за завръщането Ви в държавата на произход или пребиваване, или за транзитното преминаване в трета държава, в която сте сигурен(а), че ще бъдете допуснат(а)

5.

вече сте пребивавали 90 дни в рамките на текущия 180-дневен период на територията на държавите членки като титуляр на единна виза или на виза с ограничена териториална валидност

6.

в Шенгенската информационна система (ШИС) е подаден сигнал с цел отказ за влизане от … (посочва се държавата членка)

7.

една или повече държави членки Ви считат за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност

8.

една или повече държави членки Ви считат за заплаха за общественото здраве съгласно определението в член 2, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските граници)

9.

една или повече държави членки Ви считат за заплаха за своите международни отношения

10.

предоставената информация относно обосновката на целта и условията на планирания престой не е надеждна

11.

съществуват основателни съмнения за надеждността на направените изявления относно … (да се уточни)

12.

съществуват основателни съмнения за надеждността и автентичността на представените удостоверителни документи или истинността на тяхното съдържание

13.

има основателни съмнения за намерението Ви да напуснете територията на държавите членки преди изтичането на визата

14.

не са предоставени достатъчно доказателства, че не сте били в състояние да кандидатствате за виза предварително, като основание за кандидатстване за виза на границата

15.

целта и условията на планирания летищен транзит не са обосновани

16.

не сте предоставили доказателство за притежаване на подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина

17.

титулярят на визата е поискал отмяна на визата (2).

Допълнителни забележки:

Можете да обжалвате решението за отказ/анулиране/отмяна на визата.

Правилата за обжалване на решенията за отказ/анулиране/отмяна на виза са посочени в: (препратка към националното законодателство):

Компетентен орган, пред който може да бъде подадена жалба: (данни за връзка)

Информация за процедурата, която трябва да се следва, може да бъде намерена (данни за връзка):

Жалбата трябва да се подаде до (посочване на срока):

Дата и печат на посолството/генералното консулство/консулството/органите, отговарящи за проверките на лица/други компетентни органи:

Подпис на заинтересованото лице (3): ….

“.

(1)  За Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария не се изисква лого.

(2)  При отмяна на виза на това основание не се предвижда право на обжалване.

(3)  Ако се изисква съгласно националното право.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

СПИСЪК НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРАВНИЯ АКТ ПРИ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

А.

В правния акт:

a)

се изброяват задачите, които ще извършва външният изпълнител в съответствие с член 43, параграф 6 от настоящия регламент;

б)

се посочват местата, на които външният изпълнител ще осъществява дейността си, и консулството, с което работи центърът за подаване на индивидуални заявления;

в)

се изброяват услугите, включени в задължителната такса за услугата;

г)

се дават указания на външния изпълнител да уведомява по ясен начин гражданите, че за услуги по избор се заплащат други такси.

Б.

Във връзка с осъществяването на дейността си и с оглед на защитата на данните външният изпълнител:

a)

по всяко време предотвратява неразрешено четене, копиране, изменение или заличаване на данни, по-специално по време на предаването им на консулството на държавата(ите) членка(и), която(ито) е(са) компетентна(и) да обработи(ят) заявлението;

б)

в съответствие с инструкциите, дадени от съответната(ите) държава(и) членка(и), предава данните:

по електронен път, криптирани, или

физически, по сигурен начин;

в)

предава данните във възможно най-кратък срок:

когато данните се предават физически – най-малко веднъж седмично,

когато криптирани данни се предават по електронен път – най-късно в края на деня, когато са събрани,

г)

осигурява подходящи средства за проследяване на индивидуалните досиета за заявленията при предаването им на консулството и от него;

д)

заличава данните най-късно седем дни след тяхното предаване и гарантира, че единствено името и информацията за връзка на кандидата за целите на насрочване на среща, както и номерът на паспорта се пазят до връщането на паспорта на кандидата и се заличават пет дни след това;

е)

осигурява техническите и организационните мерки за сигурност, необходими за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване или случайна загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп, по-специално когато сътрудничеството включва предаване на досиета и данни до консулството на съответната(ите) държава(и) членка(и), и срещу всякакви други неправомерни форми на обработване на лични данни;

ж)

обработва данните единствено за целите на обработването на личните данни на кандидати от името на съответната(ите) държава(и) членка(и);

з)

прилага стандарти за защита на данните, които са поне еквивалентни на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679;

и)

осигурява на кандидатите за виза изискваната информация съгласно член 37 от Регламента за ВИС.

В.

Във връзка с осъществяването на дейността си и с оглед на поведението на служителите външният изпълнител:

a)

гарантира, че служителите му са надлежно обучени;

б)

гарантира, че при изпълнение на задълженията си служителите му:

се отнасят учтиво към кандидатите за виза,

зачитат човешкото достойнство и интегритета на кандидатите, не ги дискриминират на основание пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и

спазват правилата за поверителност; тези правила се прилагат и след напускане на работа от служителите или след спиране на действието или прекратяването на правния акт;

в)

осигурява възможност за идентифициране по всяко време на служителите, работещи за външния изпълнител;

г)

доказва, че служителите са неосъждани и разполагат с необходимите знания и умения.

Г.

Във връзка с проверката на извършваната от него дейност, външният изпълнител:

a)

осигурява достъп до помещенията си по всяко време без предварително уведомяване на упълномощени от съответната(ите) държава(и) членка(и) служители, по-специално за целите на извършването на проверки;

б)

осигурява възможност за дистанционен достъп до системата си за насрочване на срещи за целите на извършването на проверки;

в)

осигурява използването на подходящи методи за наблюдение (напр. пробни кандидати, уеб камери);

г)

осигурява достъп на националния надзорен орган за защита на данните на държавата членка до доказателствата за спазване на правилата за защита на данните, включително задълженията за докладване, външните одити и редовните проверки на място;

д)

докладва незабавно и в писмена форма на съответната(ите) държава(и) членка(и) относно нарушения на сигурността или жалби от кандидатите, касаещи злоупотреба с данни или неупълномощен достъп, координира действията си със съответната(ите) държава(и) членка(и), за да намери решения, и своевременно дава обоснован отговор на подалите жалба кандидати.

Д.

Във връзка с общите изисквания външният изпълнител:

a)

действа съобразно инструкциите на държавата(ите) членка(и), компетентна(и) за обработването на заявлението;

б)

приема подходящи антикорупционни мерки (например подходящо трудово възнаграждение; сътрудничество при подбора на служителите, наети за въпросната дейност; правилото за четирите очи; принцип на ротацията);

в)

спазва изцяло разпоредбите на правния акт, който съдържа клауза за спиране на действието или прекратяване, по-специално в случай на нарушение на установените правила, както и клауза за преразглеждане, с цел да се гарантира, че правният акт отразява добрите практики.

“.

Top