EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1148

Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 (текст от значение за ЕИП)

PE/46/2019/REV/1

OB L 186, 11.7.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

11.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 186/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се установяват хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконното производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции по цялата верига на доставки.

(2)

Въпреки приноса на Регламент (ЕС) № 98/2013 за намаляване на заплахата от прекурсорите на взривни вещества в Съюза е необходимо да се укрепи системата за контрол на прекурсорите, които могат да бъдат използвани за производство на самоделни взривни устройства. С оглед на броя на необходимите промени и с цел да се постигне по-голяма яснота е целесъобразно Регламент (ЕС) № 98/2013 да бъде заменен.

(3)

С Регламент (ЕС) № 98/2013 бяха ограничени достъпът и употребата от страна на масовия потребител на прекурсори на взривни вещества. Независимо от това ограничение обаче държавите членки можеха да решат да предоставят достъп на масовия потребител до тези вещества посредством система за издаване на разрешения и регистрация. Следователно съществуваха различия в ограниченията и контрола на прекурсорите на взривни вещества в държавите членки, които можеха да създадат пречки пред търговията в рамките на Съюза, като по този начин затруднят функционирането на вътрешния пазар. Освен това съществуващите ограничения и мерки за контрол не гарантираха в достатъчна степен обществената сигурност, тъй като не възпрепятстваха в достатъчна степен придобиването на прекурсори на взривни вещества от страна на извършителите на престъпления. Заплахата от самоделни взривни устройства остава значителна и продължава да нараства.

(4)

Ето защо системата за предотвратяване на незаконното производство на взривни вещества следва да бъде допълнително укрепена и хармонизирана с оглед на нарастващата заплаха за обществената сигурност, причинена от тероризма и други тежки престъпления. Този процес на укрепване и хармонизиране следва също така да гарантира свободното движение на прекурсори на взривни вещества на вътрешния пазар и да насърчи конкуренцията между икономическите оператори и иновациите, например като се подпомогне разработването на по-безопасни химични вещества, които да заменят прекурсорите на взривни вещества.

(5)

Сред критериите за определяне на това кои мерки за кои прекурсори на взривни вещества следва да се прилагат са степента на заплаха, свързана със съответния прекурсор на взривни вещества, обемът на търговия със съответния прекурсор на взривни вещества и възможността за определяне на ниво на концентрация, под което прекурсорът все още би могъл да се използва за законните цели, за които е предоставен, като същевременно е значително по-малко вероятно същият прекурсор да може да се използва за незаконното производство на взривни вещества.

(6)

На масовия потребител не следва да бъде разрешено да придобива, въвежда, притежава или употребява определени прекурсори на взривни вещества в концентрации над определени пределно допустими стойности, изразени в масови проценти. На масовия потребител обаче следва да се разреши да придобива, въвежда, притежава или употребява някои прекурсори на взривни вещества в концентрации над тези пределно допустими стойности за законни цели, при условие че е получил разрешение за това. Когато заявителят е юридическо лице, компетентният орган на държавата членка следва да вземе предвид информация свързана с миналото на юридическото лице и на всяко лице, действащо в лично качество или като част от орган на юридическото лице и заемащо ръководна длъжност в рамките на юридическото лице въз основа на упълномощаване да представлява юридическото лице, право да взема решения от името на юридическото лице или право да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

(7)

За някои прекурсори на взривни вещества под ограничение в концентрации над пределно допустимите стойности, определени в настоящия регламент, не е предвидена законна употреба от масовия потребител. Ето защо следва да се прекрати издаването на разрешения за калиев хлорат, калиев перхлорат, натриев хлорат и натриев перхлорат. Издаването на разрешения следва да бъде разрешено само за ограничен брой прекурсори на взривни вещества под ограничение, за които е предвидена законна употреба от страна на масовия потребител. Разрешителният режим следва да бъде приложим само за концентрации, които не надвишават максимално допустимата стойност, предвидена в настоящия регламент. Над тази максимално допустима стойност рискът от незаконно производство на взривни вещества е с по-голямо значение от пренебрежимо малката законна употреба от масовия потребител на такива прекурсори на взривни вещества, тъй като същият резултат може да бъде постигнат с алтернативни вещества или по-малки концентрации. В настоящия регламент следва също така да се определят минималните обстоятелства, които компетентните органи следва да вземат предвид, когато преценяват дали да издадат разрешение. Заедно с образеца на разрешението, съдържащ се в приложение III, това следва да улесни признаването на разрешенията, издадени от други държави членки.

(8)

Взаимното признаване на разрешения, издадени от други държави членки, може да се осъществява на двустранна или многостранна основа, за да бъдат постигнати целите на единния пазар.

(9)

За да приложат ограниченията и мерките за контрол по настоящия регламент, икономическите оператори, които продават на професионални или на притежаващи разрешение масови потребители, следва да могат да разчитат на информацията, предоставяна нагоре по веригата на доставки. Поради това всеки икономически оператор във веригата на доставки следва да информира получателя на регулирани прекурсори на взривни вещества, че за предоставянето, въвеждането, притежаването или употребата от масовия потребител на тези прекурсори на взривни вещества се прилага настоящият регламент, например като постави подходящ етикет на опаковката, като се увери, че е поставен подходящ етикет на опаковката, или като включи тази информация в информационния лист за безопасност, изготвен в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(10)

Разликата между икономически оператор и професионален потребител се състои в това, че икономическият оператор предоставя прекурсори на взривни вещества на друго лице, докато професионалният потребител придобива или въвежда прекурсори на взривни вещества само за своя собствена употреба. Икономическите оператори, които продават на професионални потребители, други икономически оператори или притежаващи разрешение масови потребители, следва да гарантират, че на техните служители, участващи в продажбата на прекурсори на взривни вещества, е известно, че продуктите, които предоставят, съдържат прекурсори на взривни вещества, например като включат в баркода на продукта информация, че той съдържа прекурсор на взривни вещества.

(11)

Разграничението между професионални потребители, на които следва да е възможно да се предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение, и масови потребители, на които те не следва да се предоставят, зависи от това дали лицето възнамерява да употребява съответния прекурсор на взривни вещества за цели, свързани с конкретната му стопанска дейност, занятие или професия, включително горскостопанска, градинарска и селскостопанска дейност, независимо дали тя се упражнява на пълен или непълен работен ден, и не е непременно свързано с размера на земеделската площ, на която се упражнява дейността. Ето защо икономическите оператори следва да не предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение нито на физическо или юридическо лице, което упражнява професионална дейност в област, в която този конкретен прекурсор на взривни вещества под ограничение не се използва обичайно за професионални цели, нито на физическо или юридическо лице, участващо в дейности, които не са свързани с професионална цел.

(12)

За служителите на икономически оператори, участващи в предоставянето на прекурсори на взривни вещества, се прилагат същите правила от настоящия регламент като приложимите за масовия потребител, когато употребяват такива прекурсори на взривни вещества в лично качество.

(13)

Икономическите оператори следва да съхраняват данните за трансакции, за да съдействат в значителна степен на компетентните органи при предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на тежки престъпления, извършени със самоделни взривни устройства, както и при проверката на спазването на настоящия регламент. От съществено значение за постигането на тази цел е идентифицирането на всички участници във веригата на доставки и на всички клиенти, независимо дали са масови потребители, професионални потребители или икономически оператори. Тъй като незаконното производство и употреба на самоделни взривни устройства може да настъпи значително време след продажбата на прекурсорите на взривни вещества, данните за трансакциите следва да се пазят, докато това е необходимо, съразмерно и целесъобразно за улесняване на разследванията и като се отчитат средните срокове за проверка.

(14)

Настоящият регламент следва да се прилага и за икономически оператори, които извършват дейност онлайн, включително и тези, които извършват дейност на онлайн места за търговия. Поради тази причина икономическите оператори, които извършват дейност онлайн, следва да обучат своите служители и да въведат съответните процедури за откриване на подозрителни трансакции. Освен това те следва да предоставят на масовия потребител прекурсори на взривни вещества под ограничение единствено в тези държави членки, които поддържат или въведат режим за издаване на разрешения в съответствие с настоящия регламент, и то само след като проверят дали съответният масов потребител има валидно разрешение. След като провери самоличността на потенциалния клиент, например чрез механизмите, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5), икономическият оператор следва да се увери, че е издадено разрешение за исканата трансакция, например чрез физическа проверка на разрешението към момента на доставката на прекурсора на взривни вещества или, със съгласието на потенциалния клиент, като се свърже с компетентните органи на държавите членки, които са издали разрешението. Икономическите оператори, които извършват дейност онлайн, следва — също като тези, които извършват дейност офлайн — да изискват от професионалните потребители декларации за крайната употреба.

(15)

Онлайн местата за търговия действат само като посредници между икономическите оператори, от една страна, и масовите потребители, професионалните потребители или други икономически оператори, от друга страна. Следователно онлайн местата за търговия не следва да попадат в обхвата на определението за икономически оператор и не следва да се задължават да обучават във връзка със задълженията по настоящия регламент своите служители, участващи в продажбата на прекурсори на взривни вещества под ограничение, или да проверяват самоличността и, когато е приложимо, разрешението на потенциалния клиент, нито да изискват друга информация от потенциалния клиент. Същевременно, с оглед на централната роля на онлайн местата за търговия в трансакциите онлайн, включително при продажбите на регулирани прекурсори на взривни вещества, те следва да информират по ясен и ефективен начин ползвателите си, които имат за цел да предоставят регулирани прекурсори на взривни вещества чрез използване на техните услуги, за задълженията по настоящия регламент. Освен това онлайн местата за търговия следва да предприемат мерки, за да се гарантира, че техните ползватели изпълняват задълженията си относно проверката, например като предложат инструменти за улесняване на проверката на разрешения. Като се има предвид нарастващото значение на онлайн местата за търговия за всички видове доставки и голямото им значение като канал за снабдяване, включително за терористични цели, за онлайн местата за търговия следва да се прилагат същите задължения за откриване и докладване като за икономическите оператори, като обаче процедурите за откриване на подозрителни трансакции следва да бъдат пригодени по подходящ начин към специфичната онлайн среда.

(16)

Задълженията на онлайн местата за търговия по настоящия регламент не следва да се превръщат в задължение за общ мониторинг. В настоящия регламент следва да бъдат уредени само специалните задължения на онлайн местата за търговия във връзка с откриването и докладването на подозрителни трансакции, осъществявани на техния уебсайт или посредством предлагани от тях компютърни услуги. Онлайн местата за търговия не следва да носят отговорност въз основа на настоящия регламент за трансакции, които не са били открити, въпреки че онлайн мястото за търговия е въвело подходящи, разумни и пропорционални процедури за откриване на такива подозрителни трансакции.

(17)

Настоящият регламент изисква икономическите оператори да докладват подозрителни трансакции, независимо дали потенциалният клиент е масов потребител, професионален потребител или икономически оператор. Задълженията, свързани с регулираните прекурсори на взривни вещества, включително задълженията за докладване на подозрителни трансакции, следва да се прилагат за всички вещества, посочени в приложения I и II, независимо от концентрацията им. Въпреки това от обхвата на настоящия регламент следва да бъдат изключени продукти, които съдържат прекурсори на взривни вещества само в толкова малка степен и в толкова комплексни смеси, че извличането на прекурсори на взривни вещества е изключително трудно осъществимо технически.

(18)

С цел подобряване на прилагането на настоящия регламент икономическите оператори, както и публичните органи, следва да осигурят подходящо обучение във връзка с изпълнението на задълженията по него. Държавите членки следва да разполагат с органи за инспекция и да организират редовно дейности за повишаване на осведомеността, съобразени с особеностите на различните сектори, а също и да поддържат постоянен диалог с икономическите оператори на всички равнища от веригата на доставки, включително с икономическите оператори, които извършват дейност онлайн.

(19)

Изборът на веществата, използвани от извършители на престъпления за незаконното производство на взривни вещества, може бързо да се промени. Поради това следва да е възможно, когато съществуват наложителни причини за това, задълженията за докладване, предвидени в настоящия регламент, да се прилагат за допълнителни вещества. С цел отчитане на възможните промени, свързани със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове за изменение на настоящия регламент чрез промяна на пределно допустимите стойности, над които определени вещества под ограничение съгласно настоящия регламент не могат да се предоставят на масовия потребител, и за включване на допълнителни вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните трансакции. От особена важност е по време на своята подготвителна работа Комисията да проведе съответните консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат осъществени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(20)

За да се вземат предвид и вещества, които все още не са включени в приложение I или II, но за които дадена държава членка открие разумни основания да счита, че биха могли да се използват за незаконното производство на взривни вещества, следва да се въведе защитна клауза за прилагане на подходяща процедура на Съюза. Освен това, с оглед на конкретните рискове, към които е насочен настоящият регламент, е целесъобразно да се разреши на държавите членки да приемат при определени обстоятелства защитни мерки, включително по отношение на вещества, към които вече се прилагат мерки съгласно настоящия регламент. На държавите членки следва също така да бъде разрешено да продължат да прилагат националните мерки, за които вече са информирали или уведомили Комисията в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 98/2013.

(21)

Регулаторната рамка би се опростила чрез включването на съответните ограничения във връзка със сигурността относно предоставянето на амониев нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в настоящия регламент. Поради тази причина приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменено.

(22)

Настоящият регламент изисква обработването на лични данни и тяхното по-нататъшно разкриване на трети страни в случай на подозрителни трансакции. Това обработване и разкриване предполага намеса в основното право на личен живот и правото на защита на личните данни. Съответно следва се гарантира, че основното право на защита на личните данни на лица, чиито лични данни се обработват при прилагането на настоящия регламент, е надлежно защитено. Дейностите по обработване на лични данни, извършвани в рамките на настоящия регламент, се уреждат с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (7). Поради това обработването на лични данни, свързано с разрешаването и докладването на подозрителни трансакции, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, включително с общите принципи за защита на личните данни за законност, справедливост и прозрачност, ограничаване в рамките на целта, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, както и с изискването за дължимо зачитане на правата на субекта на данните.

(23)

Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент въз основа на критериите за ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност на ЕС. Тази оценка следва да осигури основата за оценки на въздействието на евентуални бъдещи мерки. Редовно следва да се събира информация с цел извършване на оценка на настоящия регламент.

(24)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно ограничаване на достъпа на масовия потребител до прекурсори на взривни вещества, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на ограничението може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(25)

Регламент (ЕС) № 98/2013 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби с цел незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността на тези вещества или смеси за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции по цялата верига на доставки.

Настоящият регламент не засяга други, по-строги разпоредби на правото на Съюза относно веществата, изброени в приложения I и II.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за веществата, изброени в приложения I и II, и за смесите и веществата, които съдържат тези вещества.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

изделия съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

пиротехнически изделия съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8);

в)

пиротехнически изделия, предназначени за използване за нетърговски цели, в съответствие с националното право, от въоръжените сили, правоприлагащите органи или службите за пожарна безопасност;

г)

пиротехническо оборудване, което попада в обхвата на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9);

д)

пиротехнически изделия, предназначени за използване от авиокосмическата индустрия;

е)

ударни капси, предназначени за играчки;

ж)

лекарствени продукти, които са предоставени на масовия потребител законосъобразно въз основа на лекарско предписание в съответствие с приложимото национално право.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„вещество“ означава вещество съгласно определението в член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2)

„смес“ означава смес съгласно определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

3)

„изделие“ означава изделие съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)

„предоставяне“ означава всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безплатно;

5)

„въвеждане“ означава актът на внасяне на вещество на територията на държава членка, без оглед на местоназначението му в Съюза, независимо дали от друга държава членка или от трета държава, в условията на който и да е митнически режим съгласно определението в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), включително транзит;

6)

„употреба“ означава употреба съгласно определението в член 3, точка 24 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

7)

„подозрителна трансакция“ означава всяка трансакция с регулирани прекурсори на взривни вещества, за която — след като се вземат предвид всички имащи отношение фактори — има основателни причини да се подозира, че веществото или сместа са предназначени за незаконно производство на взривни вещества;

8)

„масов потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което действа с цел, която не е свързана с неговата стопанска дейност, занятие или професия;

9)

„професионален потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице или публичноправен субект, или група от такива лица или субекти, за които може да се докаже, че се нуждаят от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, свързани с тяхната стопанска дейност, занятие или професия, включително селскостопанска дейност, извършвана на пълно или непълно работно време и не непременно във връзка с размера на земеделската площ, на която се упражнява селскостопанската дейност, при условие че тези цели не включват предоставяне на друго лице на прекурсора на взривни вещества под ограничение;

10)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публичноправен субект, или група от такива лица или субекти, които предоставят регулирани прекурсори на взривни вещества на пазара, офлайн или онлайн, включително на онлайн места за търговия;

11)

„онлайн място за търговия“ означава доставчик на междинна услуга, който дава възможност на икономически оператори, от една страна, и на масови потребители, професионални потребители или други икономически оператори, от друга страна, да извършват трансакции с регулирани прекурсори на взривни вещества чрез онлайн продажби или договори за предоставяне на услуги на уебсайта на онлайн мястото за търговия или на уебсайта на икономически оператор, който използва компютърни услуги, предоставяни от онлайн мястото за търговия;

12)

„прекурсор на взривни вещества под ограничение“ означава вещество, посочено в приложение I, в концентрация, по-висока от съответната пределно допустима стойност, посочена в колона 2 от таблицата в приложение I, включително смес или друго вещество, в които е налично вещество, посочено в това приложение, в концентрация, по-висока от съответната пределно допустима стойност;

13)

„регулиран прекурсор на взривни вещества“ означава вещество, посочено в приложение I или II, включително смес или друго вещество, в които е налично вещество, посочено в тези приложения, с изключение на хомогенни смеси от повече от пет съставки, в които концентрацията на всяко вещество, посочено в приложение I или II, е под 1 масов процент;

14)

„селскостопанска дейност“ означава производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели или поддържането на земеделската площ в добро селскостопанско и екологично състояние съгласно член 94 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11).

Член 4

Свободно движение

Освен ако в настоящия регламент или в други правни актове на Съюза не е предвидено друго, държавите членки не забраняват, не ограничават и не възпрепятстват предоставянето на регулиран прекурсор на взривни вещества на основания, свързани с предотвратяването на незаконното производство на взривни вещества.

Член 5

Предоставяне, въвеждане, притежаване и употреба

1.   Прекурсори на взривни вещества под ограничение не се предоставят на масовия потребител, нито се въвеждат, притежават или употребяват от масовия потребител.

2.   Ограничението по параграф 1 се прилага и за смеси, съдържащи хлорати или перхлорати, изброени в приложение I, когато общата концентрация на тези вещества в сместа надвишава пределно допустимата стойност на което и да е от тези вещества, определена в колона 2 от таблицата в приложение I.

3.   Държавите членки могат да поддържат или да въведат разрешителен режим, който позволява определени прекурсори на взривни вещества под ограничение да се предоставят на масовия потребител или да се въвеждат, притежават или употребяват от масовия потребител в концентрации, не по-високи от съответните максимално допустими стойности, определени в колона 3 от таблицата в приложение I.

При условията на този разрешителен режим масовият потребител получава и, при поискване, представя разрешение за придобиване, въвеждане, притежаване или употреба на прекурсори на взривни вещества под ограничение. Това разрешение се издава в съответствие с член 6 от компетентен орган на държавата членка, в която се планира да бъде придобит, въведен, притежаван или употребен прекурсорът на взривни вещества под ограничение.

4.   Държавите членки незабавно съобщават на Комисията всички мерки, които приемат с цел прилагане на разрешителния режим, посочен в параграф 3. В съобщението се посочват прекурсорите на взривни вещества под ограничение, във връзка с които държавата членка въвежда разрешителния режим в съответствие с параграф 3.

5.   Комисията публикува списък на мерките, за които е била уведомена от държавите членки в съответствие с параграф 4.

Член 6

Разрешения

1.   Всяка държава членка, която издава разрешения на масовия потребител със законен интерес да придобива, въвежда, притежава или употребява прекурсори на взривни вещества под ограничение, установява правила за издаване на разрешението в съответствие с член 5, параграф 3. Когато преценява дали да издаде разрешение, компетентният орган на държавата членка взема предвид всички имащи отношение обстоятелства, и по-специално:

а)

доказуемата нужда от прекурсора на взривни вещества под ограничение и законосъобразността на предвидената употреба;

б)

наличието на прекурсори на взривни вещества под ограничение в по-ниски концентрации или на алтернативни вещества, които биха довели до същия резултат;

в)

информация, свързана с миналото на заявителя, включително информация за предходни присъди на заявителя на цялата територия на Съюза;

г)

режима на съхранение, предложен с цел да се гарантира, че прекурсорът на взривни вещества под ограничение се съхранява по сигурен начин.

2.   Компетентният орган отказва да издаде разрешение, ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или в намеренията на масовия потребител да употребява за законна цел прекурсора на взривни вещества под ограничение.

3.   Компетентният орган може да ограничи валидността на разрешението, като издаде разрешение за еднократна или многократна употреба. Срокът на валидност на разрешението не може да надвишава три години. До определената крайна дата на срока на валидност на разрешението компетентният орган може да поиска притежателят на разрешението да докаже, че условията, при които то е издадено, все още са изпълнени. В разрешението се посочват прекурсорите на взривни вещества под ограничение, за които е издадено.

4.   Компетентният орган може да поиска от заявителите да платят такса при подаване на заявление за разрешение. Тази такса не може да надвишава разходите за обработване на заявлението.

5.   Компетентният орган може да отнеме временно или окончателно разрешението, когато са налице основателни причини да смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени. Компетентният орган информира незабавно притежателите на разрешения за временното или окончателното отнемане на техните разрешения, освен ако това не застрашава текущи разследвания.

6.   Жалбите срещу решения на компетентния орган, както и споровете относно спазването на условията на разрешението, се разглеждат от съответен орган, отговорен за разглеждането на такива жалби и спорове съгласно националното право.

7.   Държава членка може да признае разрешения, издадени от други държави членки съгласно настоящия регламент.

8.   Държавите членки могат да използват формàта за издаване на разрешение, съдържащ се в приложение III.

9.   Компетентният орган получава информацията за предходни присъди на заявителя в други държави членки, посочена в параграф 1, буква в) от настоящия член, чрез системата, създадена с Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета (12). Централните органи, посочени в член 3 от това рамково решение, дават отговори по исканията за такава информация в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на искането.

Член 7

Информиране на веригата на доставки

1.   Икономически оператор, който предоставя на друг икономически оператор прекурсор на взривни вещества под ограничение, информира този икономически оператор, че за придобиването, въвеждането, притежаването или употребата на този прекурсор от масовия потребител се прилага ограничение съгласно член 5, параграфи 1 и 3.

Икономически оператор, който предоставя на друг икономически оператор регулиран прекурсор на взривни вещества, информира този икономически оператор, че за придобиването, въвеждането, притежаването или употребата на този регулиран прекурсор от масовия потребител се прилагат задължения за докладване съгласно член 9.

2.   Икономически оператор, който предоставя регулирани прекурсори на взривни вещества на професионален или масов потребител, трябва да гарантира и да е в състояние да докаже на националните органи за инспекция, посочени в член 11, че неговите служители, участващи в продажбата на регулирани прекурсори на взривни вещества:

а)

са осведомени кои от предоставяните от него продукти съдържат регулирани прекурсори на взривни вещества;

б)

са получили указания относно задълженията по членове 5—9.

3.   Онлайн мястото за търговия взема мерки, за да гарантира, че когато предоставят регулирани прекурсори на взривни вещества чрез предлаганите от него услуги, неговите ползватели са информирани за задълженията си съгласно настоящия регламент.

Член 8

Проверка след продажба

1.   Икономически оператор, който в съответствие с член 5, параграф 3 предоставя на масов потребител прекурсор на взривни вещества под ограничение, проверява за всяка трансакция документа за самоличност и разрешението на този масов потребител в съответствие с разрешителния режим, установен от държавата членка, в която се предоставя прекурсорът на взривни вещества под ограничение, и отбелязва количеството на прекурсора в разрешението.

2.   За да провери дали потенциалният клиент е професионален потребител или друг икономически оператор, икономическият оператор, който предоставя на професионален потребител или на друг икономически оператор прекурсор на взривни вещества под ограничение, изисква за всяка трансакция, освен ако тази проверка на потенциалния клиент вече не е извършена в срок от една година преди датата на трансакцията и трансакцията не се отклонява съществено от предходните трансакции, следната информация:

а)

документ за самоличност на лицето, упълномощено да представлява потенциалния клиент;

б)

търговска дейност, занятие или професия, заедно с търговската фирма на дружеството, адреса и идентификационния номер по ДДС или всеки друг имащ отношение регистрационен номер на дружеството, ако има такъв, на потенциалния клиент;

в)

предвидената от потенциалния клиент употреба на прекурсорите на взривни вещества под ограничение.

Държавите членки могат да използват образеца на декларация на клиента, съдържащ се в приложение IV.

3.   За целите на проверката на предвидената употреба на прекурсора на взривни вещества под ограничение икономическият оператор преценява дали предвидената употреба съответства на стопанската дейност, занятието или професията на потенциалния клиент. Икономическите оператори могат да откажат трансакцията, ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба на прекурсора на взривни вещества под ограничение. Икономическият оператор докладва за подозрителни трансакция и за опитите за такива трансакции в съответствие с член 9.

4.   За проверка на спазването на настоящия регламент, както и за предотвратяване и откриване на случаи на незаконно производство на взривни вещества, икономическите оператори съхраняват информацията, посочена в параграфи 1 и 2, 18 месеца, считано от датата на трансакцията. През този срок информацията се предоставя за проверка по искане на националните органи за инспекция или на правоприлагащите органи.

5.   Онлайн мястото за търговия предприема мерки с цел да спомогне да се гарантира, че когато предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение чрез предлаганите от него услуги, неговите ползватели спазват задълженията си съгласно настоящия член.

Член 9

Докладване на подозрителни трансакции, липси и кражби

1.   С цел предотвратяване и откриване на случаи на незаконно производство на взривни вещества икономическите оператори и онлайн местата за търговия докладват за подозрителни трансакции. Икономическите оператори и онлайн местата за търговия предприемат тези действия, като вземат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният клиент действа по един или няколко от следните начини:

а)

не дава ясен отговор за предвидената употреба на регулираните прекурсори на взривни вещества;

б)

не изглежда запознат с предвидената употреба на регулираните прекурсори на взривни вещества или не може да я обясни правдоподобно;

в)

възнамерява да закупи регулирани прекурсори в количества, комбинации или концентрации, които са необичайни за законна употреба;

г)

не желае да предостави документ за самоличност, за място на пребиваване или, когато е приложимо, за качеството на професионален потребител или икономически оператор;

д)

настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой.

2.   Икономическите оператори и онлайн местата за търговия въвеждат подходящи, разумни и пропорционални процедури за откриване на подозрителни трансакции, пригодени към специфичната среда, в която се предлагат регулираните прекурсори на взривни вещества.

3.   Всяка държава членка създава една или повече национални точки за контакт с ясно посочен телефонен номер и адрес на електронна поща, онлайн формуляр или друго ефективно средство за докладването на подозрителни трансакции, значителни липси и кражби. Националните точки за контакт са на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

4.   Икономическите оператори и онлайн местата за търговия могат да откажат подозрителна трансакция. Те докладват за такава трансакция или опит за такава подозрителна трансакция в рамките на 24 часа, след като преценят, че е подозрителна. Когато докладват за такава трансакция, те съобщават— когато е възможно — самоличността на клиента и всички обстоятелства, довели до преценката, че трансакцията е подозрителна, на националната точка за контакт на държавата членка, в която е извършена подозрителната трансакция или е направен опит да бъде извършена такава трансакция.

5.   Икономическите оператори и професионалните потребители докладват за значителни липси и кражби на регулирани прекурсори на взривни вещества в рамките на 24 часа след откриването им на националната точка за контакт на държавата членка, в която е открита липсата или кражбата. За да определят дали липсата или кражбата е значителна, те вземат предвид дали количеството е необичайно, като отчитат всички обстоятелства на конкретния случай.

6.   Масовите потребители, които в съответствие с член 5, параграф 3 са придобили прекурсори на взривни вещества под ограничение, докладват за значителни липси и кражби на прекурсори на взривни вещества под ограничение в рамките на 24 часа след откриването им на националната точка за контакт на държавата членка, в която е открита липсата или кражбата.

Член 10

Обучение и повишаване на осведомеността

1.   Държавите членки осигуряват подходящи ресурси за обучение и гарантират обучението за правоприлагащите органи, службите за първоначално реагиране и митниците, така че те да разпознават веществата и смесите в регулираните прекурсори на взривни вещества по време на изпълнение на служебните си задължения и да реагират своевременно и по подходящ начин на подозрителни дейности. Държавите членки могат да поискат допълнителни специализирани обучения от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), създадена с Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета (13).

2.   Държавите членки организират най-малко веднъж годишно дейности за повишаване на осведомеността, съобразени с особеностите на всеки от различните сектори, използващи регулирани прекурсори на взривни вещества.

3.   С цел да се улесни сътрудничеството и да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент от всички заинтересовани страни, държавите членки организират редовен обмен между правоприлагащите органи, националните надзорни органи, икономическите оператори, онлайн местата за търговия и представителите на секторите, които използват регулирани прекурсори на взривни вещества. Икономическите оператори отговарят за предоставянето на своите служители на информация относно начина, по който се предоставят прекурсорите на взривни вещества съгласно настоящия регламент, както и за повишаване на осведомеността на служителите в това отношение.

Член 11

Национални органи за инспекция

1.   Всяка държава членка осигурява наличието на компетентни органи за инспекция и за контрол на правилното прилагане на членове 5—9 (наричани по-нататък „национални органи за инспекция“).

2.   Всяка държава членка осигурява на националните органи за инспекция ресурсите и правомощията за провеждане на проверки, необходими за осигуряване на правилното изпълнение на техните задачи съгласно настоящия регламент.

Член 12

Насоки

1.   Комисията редовно приема актуализирани насоки за подпомагане на участниците във веригата на доставки на химични вещества и на компетентните органи, както и за улесняване на сътрудничеството между компетентните органи и икономическите оператори. Комисията се консултира с Постоянния комитет по прекурсорите на взривни вещества по отношение на всеки проект на насоки или тяхното актуализиране. Насоките съдържат по-специално:

а)

информация за начина на провеждане на инспекции;

б)

информация за начина на прилагане на ограниченията и за контрола по настоящия регламент на регулирани прекурсори на взривни вещества, поръчани дистанционно от масови или професионални потребители;

в)

информация за възможни мерки, които да бъдат приети от онлайн местата за търговия с цел осигуряване на спазването на настоящия регламент;

г)

информация за начина на обмен на съответна информация между компетентните органи и националните точки за контакт, както и между държавите членки;

д)

информация как да се разпознават подозрителни трансакции и как да се докладва за тях;

е)

информация за режима на съхранение, гарантиращ, че регулираният прекурсор на взривни вещества се съхранява по сигурен начин;

ж)

друга информация, която може да се определи като полезна.

2.   Компетентните органи гарантират, че насоките, предвидени в параграф 1, се разпространяват редовно по начин, счетен за подходящ от компетентните органи в съответствие с целите на насоките.

3.   Комисията гарантира, че насоките, посочени в параграф 1, са налични на всички официални езици на Съюза.

Член 13

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 14

Защитна клауза

1.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, което не е посочено в приложение I или II, би могло да се използва за незаконното производство на взривни вещества, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на това вещество или на всяка смес или вещество, които го съдържат, или да предвиди, че за веществото се прилага задължение за докладване в съответствие с член 9.

2.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, посочено в приложение I, би могло да се използва за незаконното производство на взривни вещества, когато е в концентрация, равна или по-ниска от пределно допустимите стойности, определени в колона 2 или 3 на таблицата в приложение I, тя може допълнително да ограничи или забрани предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на това вещество, като наложи по-ниска пределно допустима стойност.

3.   Когато дадена държава членка има основателни причини да определи пределно допустима стойност, над която вещество, посочено в приложение II, подлежи на ограниченията, които иначе са приложими към прекурсорите на взривни вещества под ограничение, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на това вещество, като наложи такава пределно допустима стойност.

4.   Държава членка, която ограничава или забранява вещества в съответствие с параграф 1, 2 или 3, незабавно информира за тези ограничения и забрани Комисията и другите държави членки, като посочва основанията за тях.

5.   Държава членка, която ограничава или забранява вещества в съответствие с параграф 1, 2 или 3, повишава осведомеността на икономическите оператори и онлайн местата за търговия на своята територия относно тези ограничения и забрани.

6.   При получаване на информацията, посочена в параграф 4, Комисията незабавно преценява дали да изготви изменения на приложенията в съответствие с член 15, параграф 1, или да изготви законодателно предложение за изменение на приложенията. Когато е приложимо, съответната държава членка изменя или отменя своите национални мерки, за да се съобрази с такива изменения на приложенията.

7.   Без да се засяга параграф 6, Комисията може, след консултация със съответната държава членка и, ако е целесъобразно, с трети страни, да реши, че мярката, предприета от държавата членка, е необоснована и да поиска от държавата членка да отмени или да измени временната мярка. Комисията взема решение в рамките на 60 дни след получаването на информацията, посочена в параграф 4. Съответната държава членка повишава осведомеността на икономическите оператори и онлайн местата за търговия на своята територия относно тези решения.

8.   Настоящият член не засяга мерките, за които държавите членки са информирали или уведомили Комисията преди 1 февруари 2021 г. съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 98/2013.

Член 15

Изменение на приложенията

1.   Комисията приема в съответствие с член 16 делегирани актове за изменение на настоящия регламент чрез:

а)

промяна на пределно допустимите стойности в приложение I до степен, необходима за отчитане на настъпилите промени във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества или въз основа на изследвания и изпитвания;

б)

добавяне на вещества в приложение II, когато това е необходимо за отчитане на настъпилите промени във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества.

Като част от подготовката на делегираните актове Комисията провежда консултации със съответните заинтересовани страни, по-специално в химическата промишленост и сектора на търговията на дребно.

Когато настъпи внезапна промяна в оценката на риска, свързана със злоупотребата с вещества за незаконното производство на взривни вещества, и това се налага от наложителни съображения за спешност, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 17.

2.   Комисията приема отделен делегиран акт за всяка промяна на пределно допустимите стойности в приложение I и за всяко ново вещество, добавено в приложение II. Всеки делегиран акт се основава на анализ, който доказва, че няма вероятност изменението да доведе до непропорционална тежест за икономическите оператори или потребителите, като надлежно се отчитат поставените цели.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 31 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 18

Изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

В приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, в точка 58 (Амониев нитрат (AN), колона 2 се заличават параграфи 2 и 3.

Член 19

Докладване

1.   До 2 февруари 2022 г., а след това — ежегодно, държавите членки предоставят на Комисията информация относно:

а)

броя на докладваните подозрителни трансакции, значителни липси и кражби;

б)

броя на получените заявления за разрешения по всеки поддържан или въведен разрешителен режим, съгласно член 5, параграф 3, както и броя на издадените разрешения и най-честите основания за отказ за издаване на разрешения;

в)

дейностите за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, параграф 2;

г)

извършените инспекции съгласно член 11, включително броя на инспекциите и обхванатите икономически оператори.

2.   Когато подават до Комисията информацията, посочена в параграф 1, букви а), в) и г), държавите членки разграничават докладите, мерките и инспекциите, които се отнасят до онлайн дейности, и тези, които се отнасят до офлайн дейности.

Член 20

Програма за мониторинг

1.   До 1 август 2020 г. Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

2.   В програмата за мониторинг се определя чрез какви средства и на какви интервали се събират данни и други необходими доказателства. В нея се посочват действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки за събирането и анализа на данните и другите доказателства.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията данните и другите доказателства, необходими за мониторинга.

Член 21

Оценка

1.   До 2 февруари 2026 г. Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Оценката се извършва в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.

Член 22

Отмяна

1.   Регламент (ЕС) № 98/2013 се отменя, считано от 1 февруари 2021 г.

2.   Позоваванията на отменения Регламент (ЕС) № 98/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 февруари 2021 г.

3.   Независимо от параграф 2, разрешения, които са валидно издадени съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013, продължават да бъдат валидни до по-ранната от следните две дати: датата, която първоначално е посочена в разрешението, или 2 февруари 2022 г.

4.   Всички заявления за подновяване на разрешенията, посочени в параграф 3, които са подадени на или след 1 февруари 2021 г.

5.   Независимо от член 5, параграф 1, притежаването, въвеждането и употребата от масовия потребител на прекурсори за взривни вещества под ограничение, които са законно придобити преди 1 февруари 2021 г., се разрешава до 2 февруари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 35.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 юни 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(6)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)  Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27).

(9)  Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146).

(10)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(12)  Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).

(13)  Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (OB L 319, 4.12.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ

Списък на вещества, които не се предоставят на масовия потребител и не се въвеждат, притежават или употребяват от масовия потребител, в самостоятелен вид или в смеси или вещества, които съдържат такива вещества, освен ако концентрацията не е равна или по-ниска от пределно допустимите стойности, определени в колона 2, и по отношение на които подозрителните трансакции и значителните липси и кражби трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа: (1) (2)

1.

Наименование на веществото и номер в регистъра на Службата за химични индекси (САS RN)

2.

Пределно допустима стойност

3.

Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3

4.

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря на изискванията на забележка 1 съответно към глава 28 или 29 на КН (3)

5.

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редки метали или радиоактивни вещества), които биха довели до класифициране по друг код по КН (3)

Азотна киселина (CAS RN 7697-37-2)

3 % масови

10 % масови

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Водороден пероксид (CAS RN 7722-84-1)

12 % масови

35 % масови

2847 00 00

ex 3824 99 96

Сярна киселина (CAS RN 7664-93-9)

15 % масови

40 % масови

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Нитрометан (CAS RN 75-52-5)

16 % масови

100 % масови

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Амониев нитрат (CAS 6484-52-2);

16 % масови азот, свързан в амониев нитрат (4)

Не се издава разрешение

3102 30 10 (във воден разтвор)

3102 30 90 (други)

ex 3824 99 96

Калиев хлорат (CAS RN 3811-04-9)

40 % масови

Не се издава разрешение

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Калиев перхлорат (CAS 7778-74-7)

40 % масови

Не се издава разрешение

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Натриев хлорат (CAS RN 7775-09-9)

40 % масови

Не се издава разрешение

2829 11 00

ex 3824 99 96

Натриев перхлорат (CAS RN 7601-89-0)

40 % масови

Не се издава разрешение

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 31.10.2017 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията (1). Следва да се направи справка с последващите изменения на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2) относно актуализираните кодове по КН.

(4)  16 % масово съдържание на азот спрямо амониевия нитрат съответства на 45,7 % амониев нитрат, без примеси.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Списък на веществата, в самостоятелен вид или в смеси или вещества, по отношение на които подозрителните трансакции и значителните липси и кражби трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа:

1.

Наименование на веществото и номер в регистъра на Службата за химични индекси (САS RN)

2.

Код по Комбинираната номенклатура (КН) (1)

3.

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смеси без съставки (напр. живак, благородни или редки метали или радиоактивни вещества), които биха довели до класифициране по друг код по КН (1)

Хексамин (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Ацетон (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Калиев нитрат (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Натриев нитрат (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Калциев нитрат (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Калциев амониев нитрат (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Магнезий, прах (CAS RN 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

Магнезиев нитрат хексахидрат (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Алуминий, прах (CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията. Следва да се направи справка с последващите изменения на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно актуализираните кодове по КН.

(2)  С размер на частиците, по-малък от 200 μm.

(3)  Като вещество в самостоятелен вид или в смеси, съдържащи 70 % масови или повече алуминий или магнезий.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЕЦ НА РАЗРЕШЕНИЕ

Образец на разрешение за масов потребител да придобива, въвежда, притежава и употребява прекурсори на взривни вещества под ограничение, посочен в член 6, параграф 8.

Image 1

Текст на изображението

Image 2

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

относно конкретната употреба или употреби на прекурсор на взривни вещества под ограничение, посочен в Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета (1)

(Попълнете с главни букви) (*1)

Долуподписаният/долуподписаната,

Име (клиент):

Документ за самоличност (номер, издаващ орган):

Упълномощен представител на:

Дружество (принципал):

Идентификационен номер по ДДС или друг номер за идентификация на дружеството (*2)/Адрес:

_

Стопанска дейност/занятие/професия:

Търговско наименование на продукта

Прекурсор на взривни вещества под ограничение

CAS №

Количество (kg/ l)

Концентрация

Предвидена употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че търговският продукт и веществото или сместа, които той съдържа, се използват само за посочената употреба, която при всички случаи е законна, и ще бъдат продавани или доставяни на друг клиент само ако той направи подобна декларация за употребата, при спазване на ограниченията, установени в Регламент (ЕС) 2019/1148 за предоставянето им на масовия потребител.

Подпис: Име:

Длъжност: Дата:


(1)  Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).

(*1)  Можете да добавите необходимите редове в таблицата с веществата.

(*2)  Можете да проверите валидността на идентификационния номер по ДДС на икономическия оператор чрез уебсайта VIES на Комисията. В зависимост от националните правила за защита на данните някои държави членки ще предоставят данни и за името и адреса, свързани с идентификационния номер по ДДС, които са регистрирани в националните бази данни.


Top