EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1020

Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (Текст от значение за ЕИП.)

PE/45/2019/REV/1

OJ L 169, 25.6.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj

25.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1020 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация и следователно отговарят на изисквания, които осигуряват високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда, обществена сигурност и защита на всички други обществени интереси, защитавани от посоченото законодателство. Стриктното прилагане на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да просъществува лоялната конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане, независимо от начина, по който продуктите са пуснати на пазара — офлайн или онлайн, и независимо от това дали са произведени в Съюза, или не.

(2)

Законодателството на Съюза за хармонизация обхваща голям дял от произвежданите продукти. Несъответстващите на изискванията продукти и продуктите, които не са безопасни, излагат на рискове гражданите и може да нарушат конкуренцията с икономическите оператори, които продават съответстващи на изискванията продукти в рамките на Съюза.

(3)

Укрепването на единния пазар на стоки чрез по-нататъшно увеличаване на усилията за възпрепятстване на пускането на пазара на Съюза на несъответстващи на изискванията продукти бе определено като приоритет в съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“. Това следва да бъде постигнато чрез засилване на надзора на пазара, с предоставянето на ясни, прозрачни и всеобхватни правила на икономическите оператори, чрез засилване на контрола по отношение на съответствието и насърчаване на по-тясното трансгранично сътрудничество между правоприлагащите органи, включително сътрудничеството с митническите органи.

(4)

Рамката за надзор на пазара, установена с настоящия регламент, следва да допълва и укрепва съществуващите разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, свързани с осигуряване на съответствието на продуктите и с рамката за сътрудничество с организации, представляващи икономическите оператори или крайните ползватели, надзора на пазара на продукти и контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. В съответствие с принципа за lex specialis обаче настоящият регламент следва да се прилага само доколкото не съществуват специални разпоредби със същите цел, естество или действие в законодателството на Съюза за хармонизация. Поради това съответните разпоредби от настоящия регламент не следва да се прилагат в областите, обхванати от такива специални разпоредби, като например предвидените в регламенти (ЕО) № 1223/2009 (3), (ЕС) 2017/745 (4) и (ЕС) 2017/746 (5), включително по отношение на използването на Европейската база данни за медицинските изделия (EUDAMED), както и (ЕС) 2018/858 (6) на Европейския парламент и на Съвета.

(5)

В Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят общите изисквания за безопасност за всички потребителски продукти и се предвиждат специални задължения и правомощия на държавите членки във връзка с опасните продукти, както и осъществяването на обмен на информация за тази цел чрез Системата на Съюза за бърз обмен на информация (RAPEX). Органите за надзор на пазара следва да имат възможността да предприемат по-специалните мерки, които са на тяхно разположение съгласно тази директива. С цел да се постигне по-висока степен на безопасност на потребителските продукти, механизмите във връзка с обмена на информация и ситуациите, които изискват бърза намеса, предвидени в Директива 2001/95/ЕО, следва да станат по-ефективни.

(6)

Разпоредбите относно надзора на пазара, предвидени в настоящия регламент, следва да обхващат продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I, относно произвежданите продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза и ще спомогне за увеличаването на доверието на потребителите и други крайни ползватели в продуктите, пускани на пазара на Съюза. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се уточни дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на посоченото законодателство.

(7)

Членове 15—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (8) за определяне на рамката на Общността за надзор на пазара и контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Общността, следва да бъдат заличени, а съответните разпоредби — заменени с настоящия регламент. Тази рамка включва разпоредбите относно контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Общността, в членове 27, 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008, които се прилагат не само за продукти, обхванати от рамката за надзор на пазара, а за всички продукти, доколкото друго право на Съюза не съдържа специални разпоредби, свързани с организацията на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. Поради това е необходимо обхватът на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, да се разшири така, че да включва всички продукти.

(8)

За да се постигне рационализиране и опростяване на общата законодателна рамка, като същевременно се преследват целите за по-добро законотворчество, правилата, приложими към контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, следва да бъдат преразгледани и включени в единна законодателна рамка за контрол на продуктите по външните граници на Съюза.

(9)

Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, като техните органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане. В това отношение методологията и критериите за оценка на рисковете следва да бъдат допълнително хармонизирани във всички държави членки, за да се гарантират условия на равнопоставеност за всички икономически оператори.

(10)

За да се подпомогнат органите за надзор на пазара да засилят съгласуваността на дейностите си във връзка с прилагането на настоящия регламент, следва да бъде създадена ефективна система за партньорски проверки по отношение на тези органи за надзор на пазара, които желаят да участват.

(11)

Някои определения, които понастоящем са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008, следва да бъдат приведени в съответствие с определенията в други правни актове на Съюза и когато е целесъобразно, да отразяват структурата на съвременните вериги на доставки. Определението на „производител“ в настоящия регламент следва да не освобождава производителите от каквито и да било задължения, които може да имат съгласно законодателството на Съюза за хармонизация, в което се използват специални определения за производител, които може да обхващат всяко физическо или юридическо лице, което променя продукт, който вече е пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация може да бъде засегнато, и го пуска на пазара, или всяко друго физическо или юридическо лице, което пуска продукт на пазара със своето име или търговска марка.

(12)

От икономическите оператори по цялата верига на доставки следва да се очаква да действат отговорно и в пълно съответствие със законовите изисквания, приложими при пускането или предоставянето на продукти на пазара, така че да се гарантира съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Настоящият регламент следва да не засяга задълженията, съответстващи на ролите на всеки от икономическите оператори в процеса на доставка и дистрибуция в съответствие със специалните разпоредби в законодателството на Съюза за хармонизация, като производителят следва да запазва пълната отговорност за съответствието на продукта с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация.

(13)

Предизвикателствата пред световния пазар и все по-сложните вериги на доставки, както и увеличаването на продуктите, предлагани за онлайн продажба на крайни ползватели в рамките на Съюза, налагат засилването на мерките по правоприлагане, за да се гарантира безопасността на потребителите. Освен това практическият опит от надзора на пазара показа, че тези вериги на доставки понякога включват нов вид икономически оператори, което означава, че те не се вписват лесно в традиционните вериги на доставка съгласно съществуващата правна уредба. По-специално такъв е случаят с доставчиците на услуги за обработка на поръчки, които изпълняват много от същите функции като вносителите, но не винаги отговарят на традиционното определение за вносител, предвидено в правото на Съюза. С цел да се гарантира, че органите за надзор на пазара могат да изпълняват своите отговорности ефективно, и за да се избегне пропуск в системата по правоприлагане, е целесъобразно доставчиците на услуги за обработка на поръчки да бъдат включени в списъка на икономическите оператори, срещу които органите за надзор на пазара може да предприемат мерки по правоприлагане. Чрез включването на доставчици на услуги за обработка на поръчки в обхвата на настоящия регламент органите за надзор на пазара ще могат по-добре да се справят с нови форми на икономическа дейност, за да се гарантира безопасността на потребителите и безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, включително когато икономическият оператор действа както като вносител по отношение на определени продукти, така и като доставчик на услуги за обработка на поръчки по отношение на други продукти.

(14)

Съвременните вериги на доставки обхващат широк кръг от икономически оператори, като всички те следва да прилагат законодателството на Съюза за хармонизация и същевременно надлежно да се отчита съответната им роля във веригата на доставки и степента, в която допринасят за предоставянето на продукти на пазара на Съюза. Поради това е необходимо настоящият регламент да се прилага по отношение на икономическите оператори, които са пряко засегнати от законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I към настоящия регламент, като например производителя на изделие и потребителя надолу по веригата съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9) и в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), лицето, което монтира асансьора, съгласно определението в Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11), доставчика съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета (12) или търговеца съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(15)

В случая на продукт, предлаган за продажба онлайн или чрез други средства за продажба от разстояние, следва да се счита, че продуктът е бил предоставен на пазара, ако офертата за продажба е насочена към крайни ползватели в Съюза. В съответствие с приложимите правила на Съюза относно международното частно право следва да се извършва анализ на всеки отделен случай, за да се установи дали дадена оферта е насочена към крайни ползватели в Съюза. Дадена оферта за продажба се счита за насочена към крайни ползватели в Съюза, ако съответният икономически оператор ориентира по какъвто и да било начин дейността си към дадена държава членка. За анализите на всеки отделен случай е необходимо да се вземат предвид съответни фактори от значение, като например географските области, в които е възможно изпращането, възможните езици, използвани при офертата или за целите на поръчката, или начините за плащане. В случай на онлайн продажби фактът, че уебсайтът на икономическите оператори или на посредниците е достъпен в държавата членка, в която е установен или живее крайният ползвател, не е достатъчен.

(16)

Развитието на електронната търговия също се дължи до голяма степен на нарастването на броя на доставчиците на услуги на информационното общество, обичайно чрез платформи и срещу възнаграждение, които предлагат посреднически услуги, като съхраняват съдържание на трети страни, но без да упражняват някакъв контрол върху него, и следователно не действат от името на някой икономически оператор. Премахването на съдържание, свързано с несъответстващи на изискванията продукти или когато това е невъзможно – ограничаването на достъпа до предлагани чрез техните услуги несъответстващи на изискванията продукти, следва да не засяга правилата, определени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14). По-специално не следва да се налага общо задължение на доставчиците на услуги на информационното общество да наблюдават информацията, която пренасят или съхраняват, нито пък да им се налага общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличието на незаконна дейност. Освен това, доставчиците на хостинг услуги не следва да носят отговорност, доколкото нямат сведения за незаконна дейност или информация и не са запознати с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или информация.

(17)

Макар настоящият регламент да не разглежда защитата на правата на интелектуална собственост, следва независимо от това да се има предвид, че фалшифицираните продукти често не съответстват на изискванията, посочени в законодателството на Съюза за хармонизация, представляват рискове за здравето и безопасността на крайните ползватели, нарушават конкуренцията, застрашават обществените интереси и подпомагат извършването на други незаконни дейности. Поради това държавите членки следва да продължават да предприемат ефективни мерки, за да предотвратяват въвеждането на фалшифицирани продукти на пазара на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15).

(18)

Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо да бъде засилено прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Доброто сътрудничество между производителите и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. За определени продукти е от значение да има икономически оператор, който да е установен в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят искания, включително за информация във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация, и който да може да сътрудничи на органите за надзор на пазара, при което се уверява, че се предприемат незабавни коригиращи действия за отстраняване на случаите на несъответствие. Икономическите оператори, които следва да изпълняват тези задачи, са производителят или когато производителят не е установен в Съюза — вносителят, или упълномощен представител, упълномощен за тази цел от производителя, или доставчик на услуги за обработка на поръчки, установен в Съюза, по отношение на продуктите, за които обработва поръчки, когато няма друг икономически оператор, установен в Съюза.

(19)

Развитието на електронната търговия поставя някои предизвикателства за органите за надзор на пазара по отношение на осигуряването на съответствието на продуктите, предлагани за продажба онлайн, и на ефективното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Броят на икономическите оператори, които предлагат продукти директно на потребителите по електронен път, се увеличава. Поради това икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, изпълняват важна роля, посредством осигуряването на органите за надзор на пазара на връзка с лице за контакт, установено в Съюза, и чрез своевременното осъществяване на специални задачи, с цел да се уверят, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което да е от полза за потребителите, другите крайни ползватели и предприятията в рамките на Съюза.

(20)

Задълженията на икономическия оператор със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, не следва да засягат съществуващите задължения и отговорности на производителя, вносителя и упълномощения представител съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

(21)

Задълженията по настоящия регламент, с които се изисква даден икономически оператор да бъде установен в Съюза, за да пуска продукти на пазара на Съюза, следва да се прилагат само по отношение на области, за които е установено, че е необходимо да е налице икономически оператор, който да действа като звено за връзка с органите за надзор на пазара, като се взема предвид основан на риска подход, отчита се принципът на пропорционалност и се взема под внимание високото ниво на защита на крайните ползватели в Съюза.

(22)

Освен това тези задължения не следва да се прилагат, когато специалните изисквания, установени в някои правни актове относно продукти, постигат същия резултат, а именно Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16), Регламент (ЕО) № 1223/2009, Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17), Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета (18), Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (19), Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20), Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета (21), Регламент (ЕС) 2017/745, Регламент (ЕС) 2017/746, Регламент (ЕС) 2017/1369 и Регламент (ЕС) 2018/858.

Следва да се обърне внимание и на ситуации, при които потенциалните рискове са ниски или случаите на несъответствие са малко или в които продуктите се търгуват главно чрез традиционни вериги на доставки, какъвто е случаят например с Директива 2014/33/ЕС, Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета (22) и Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (23).

(23)

Заедно с продукта следва да бъде посочена информация за контакт с икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, с цел да се улеснят проверките по цялата верига на доставка.

(24)

Икономическите оператори следва изцяло да си сътрудничат с органите за надзор на пазара и другите компетентни органи, за да се гарантира гладкото протичане на надзора на пазара и да се даде възможност на съответните органи да изпълняват своите задачи. Това включва, когато е поискано от органите, предоставяне на информацията за контакт на икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, когато тази информация е на тяхно разположение.

(25)

Икономическите оператори следва да имат лесен достъп до висококачествена изчерпателна информация. Тъй като единната цифрова платформа, създадена с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета (24), предвижда единна точка за онлайн достъп до информация, това може да се използва по отношение на предоставянето на икономическите оператори на информацията от значение във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация. Независимо от това държавите членки следва да въведат процедури за гарантиране на достъпа до звената за контакт относно продуктите, създадени съгласно Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета (25), за да подпомогнат икономическите оператори по отношение на правилното отправяне на исканията им за информация. Насочваща информация по въпроси, свързани с технически спецификации или хармонизирани стандарти или проектиране на конкретен продукт, не следва да бъде част от задълженията на държавите членки при този вид предоставяне на информация.

(26)

Органите за надзор на пазара могат да извършват съвместни дейности с други органи или организации, представляващи икономическите оператори или крайните ползватели, с оглед на насърчаване на постигането на съответствие, установяване на несъответствие, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки относно законодателството на Съюза за хармонизация, както и по отношение на определени категории продукти, включително тези, които се предлагат за продажба онлайн.

(27)

Държавите членки следва да определят свои органи за надзор на пазара. Настоящият регламент следва да не възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнение на задачите по надзор на пазара. С цел да се улесни административното подпомагане и сътрудничеството, държавите членки следва също да определят единна служба за връзка. Единните служби за връзка следва най-малкото да представляват съгласуваната позиция на органите за надзор на пазара и на органите, отговорни за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

(28)

Електронната търговия поставя определени предизвикателства пред органите за надзор на пазара по отношение на защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели от несъответстващи на изискванията продукти. Поради това държавите членки следва да осигурят техният надзор на пазара да е организиран с еднаква ефективност, както за продуктите, предлагани онлайн, така и за тези офлайн.

(29)

При извършването на надзор на пазара на продукти, предлагани за продажба онлайн, органите за надзор на пазара срещат многобройни трудности, като например проследяване на продуктите, предлагани за продажба онлайн, установяване на отговорните икономически оператори или провеждане на оценки на риска или на изпитвания, поради липсата на физически достъп до продуктите. В допълнение към изискванията, въведени с настоящия регламент, държавите членки се насърчават да използват допълнителни насоки и най-добри практики за надзор на пазара, както и за комуникация с предприятията и потребителите.

(30)

Следва да се обърне специално внимание на нововъзникващите технологии, като се вземе предвид, че потребителите все повече използват свързани устройства в ежедневието си. Следователно регулаторната рамка на Съюза следва да отчита тези нови рискове, за да гарантира безопасността на крайните ползватели.

(31)

В ерата на непрекъснатото развитие на цифровите технологии следва да се проучват нови решения, които биха могли да допринесат за ефективния надзор на пазара в рамките на Съюза.

(32)

Надзорът на пазара следва да бъде задълбочен и ефективен, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности чрез основан на риска подход, като вземат предвид интересите на тези икономически оператори и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това надзорът на пазара следва да се извършва със същата степен на отговорност от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение само на територията на тази държава членка, или има вероятност да окаже въздействие и върху пазара на друга държава членка. Може да се определят еднакви условия от Комисията за определени инспекционни дейности, провеждани от органите за надзор на пазара, в случаите когато продукти или категории продукти представляват специфични рискове или нарушават сериозно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(33)

При изпълнението на своите задължения органите за надзор на пазара се сблъскват с различни недостатъци от гледна точка на ресурси, механизми за координация, както и правомощия по отношение на несъответстващи на изискванията продукти. Такива различия водят до фрагментирано прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация и до осъществяване на по-строг надзор на пазара в някои държави членки, отколкото в други, като по този начин потенциално се застрашават условията на равнопоставеност между предприятията, а и също така се създават потенциални дисбаланси в нивото на безопасност на продуктите в целия Съюз.

(34)

С цел да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно, органите за надзор на пазара следва да разполагат с общ набор от правомощия за разследване и правоприлагане, който да дава възможност за засилено сътрудничество между органите за надзор на пазара и за по-ефективно възпиране на икономическите оператори, които умишлено нарушават законодателството на Съюза за хармонизация. Тези правомощия следва да бъдат достатъчно засилени за справяне с предизвикателствата пред правоприлагането на законодателството на Съюза за хармонизация, както и с предизвикателствата, свързани с електронната търговия и цифровата среда, и за предотвратяване на възможността икономическите оператори да се възползват от пропуските в системата по правоприлагане, като се преместят в държави членки, чиито органи за надзор на пазара не са подготвени за справяне с незаконните практики. По-конкретно правомощията следва да гарантират обмена на информация и на доказателства между компетентните органи, така че правоприлагането на законодателството да може да се извършва по еднакъв начин във всички държави членки.

(35)

Настоящият регламент следва да не засяга свободата на държавите членки да избират системата по правоприлагане, която считат за подходяща. Държавите членки следва да имат свободата да решават дали техните органи за надзор на пазара могат да извършват разследване и правоприлагане пряко въз основа на собствената си компетентност, чрез прибягване до съдействието на други публични органи или чрез сезиране на компетентните съдилища.

(36)

Органите за надзор на пазара следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако бъдат информирани, че на пазара са пуснати несъответстващи на изискванията продукти.

(37)

Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, свързани с предмета на дадено разследване, за да могат да определят дали е било нарушено приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и по-специално да установят кой е отговорният икономически оператор, независимо от това кой притежава въпросните доказателства, данни или информация и независимо от това къде се намират те и в какъв формат се съхраняват. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да поискат от икономическите оператори, включително тези в цифровата верига за създаване на стойност, да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация.

(38)

Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да извършват необходимите проверки на място и следва да имат правомощието да влизат във всички помещения, терени или превозни средства, които икономическият оператор използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

(39)

Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да изискват от представител на засегнатия икономически оператор или съответен член на неговия персонал да даде обяснения или да предостави факти, информация или документи, свързани с предмета на проверката на място, както и да записват отговорите, дадени от този представител или съответен член на персонала.

(40)

Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да проверяват съответствието на продуктите, които биват предоставяни на пазара, със законодателството на Съюза за хармонизация, както и да получават доказателства за тяхното несъответствие. Поради това те следва да разполагат с правомощието да придобиват продукти, а когато доказателствата не могат да бъдат получени с други средства – да купуват продукти под прикрита самоличност.

(41)

В цифровата среда по-специално органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да преустановяват несъответствието своевременно и ефективно, особено когато икономическият оператор, който продава продукта, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне мерките по правоприлагане. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за крайните ползватели поради наличието на несъответствие, органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да предприемат мерки, когато това е надлежно обосновано и пропорционално и когато няма други налични средства за предотвратяване или намаляване на тези вреди, включително, когато е необходимо, да изискват премахването на съдържание от онлайн интерфейса или показването на предупреждение. Когато такова искане не се спазва, съответният орган следва да има правомощието да изиска от доставчиците на услуги на информационното общество да ограничат достъпа до онлайн интерфейса. Тези мерки следва да се предприемат в съответствие с принципите, определени в Директива 2000/31/ЕО.

(42)

Изпълнението на настоящия регламент и упражняването на правомощията при прилагането му следва също така да бъдат в съответствие с други правни актове на Съюза и националното право, например Директива 2000/31/EO, включително с приложимите процесуални гаранции и принципите на основните права. Изпълнението и упражняването на правомощия следва също така да бъдат пропорционални и подходящи с оглед на естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от нарушението. Компетентните органи следва да отчитат всички факти и обстоятелства по случая и да изберат най-подходящите мерки, а именно такива, които са от първостепенно значение за справяне с нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент. Тези мерки следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи. Държавите членки следва да запазят свободата си да определят условията и ограниченията за упражняване на правомощията за изпълняване на задълженията по националното право. Например, когато в съответствие с националното право за влизането в помещения на физически и юридически лица е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, правомощието за влизане в тези помещения следва да се упражнява само след получаването на такова предварително разрешение.

(43)

Органите за надзор на пазара действат в интерес на икономическите оператори, крайните ползватели и обществеността, за да гарантират, че обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, съответно се опазват и защитават последователно чрез подходящи мерки по правоприлагане и че съответствието с посоченото законодателство се гарантира в рамките на веригата на доставка посредством подходящи проверки, като се отчита фактът, че в много случаи административните проверки сами по себе си не могат да заменят физическите и лабораторните проверки, за да се провери съответствието на продуктите със съответното законодателство на Съюза за хармонизация. Вследствие на това органите за надзор на пазара следва да гарантират високо равнище на прозрачност при осъществяване на дейностите си и следва да предоставят на разположение на обществеността всяка информация, която считат, че е от значение за защитата на интересите на крайните ползватели в Съюза.

(44)

Настоящият регламент не следва да засяга функционирането на RAPEX в съответствие с Директива 2001/95/ЕО.

(45)

Настоящият регламент не следва да засяга процедурата във връзка с предпазната клауза, предвидена в секторното законодателство на Съюза за хармонизация, в съответствие с член 114, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел да се гарантира еднакво равнище на защита в целия Съюз, на държавите членки се разрешава да предприемат мерки по отношение на продукти, представляващи риск за здравето и безопасността или за други аспекти от защитата на обществения интерес. Те също са задължени да уведомяват за тези мерки останалите държави членки и Комисията, като по този начин на Комисията се даде възможност да заема позиция относно това дали националните мерки, ограничаващи свободното движение на продуктите, предприети с оглед гарантиране на функционирането на вътрешния пазар, са обосновани.

(46)

При обмена на информация между органите за надзор на пазара и използването на доказателства и констатации от разследванията следва да се спазва принципът на поверителност. Информацията следва да се обработва в съответствие с приложимото национално право с цел да се гарантира, че разследванията не се компрометират и не се накърнява репутацията на икономическия оператор.

(47)

Когато за целите на настоящия регламент е необходимо да се обработват лични данни, това следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (26) и Регламент (ЕС) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (27), както е приложимо.

(48)

За да се гарантира ефективност и съответствие на резултатите от изпитванията, извършвани в целия Съюз в рамките на надзора на пазара във връзка с определени продукти или определена категория или група от продукти или за специфични рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, Комисията може да определи своя собствена структура за изпитвания или публична структура на държава членка като структура на Съюза за извършване на изпитвания. Всички структури на Съюза за извършване на изпитвания следва да са акредитирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008. За да се избегне конфликт на интереси, структурите на Съюза за извършване на изпитвания следва да предлагат услугите си единствено на органите за надзор на пазара, Комисията, Мрежата на Съюза за съответствие на продуктите („Мрежата“) и други правителствени или междуправителствени субекти.

(49)

Държавите членки следва да гарантират, че винаги разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да обезпечат органите за надзор на пазара с подходящия персонал и технически средства. Ефективният надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва да се осигури устойчивост на ресурсите, за да бъдат предоставяни във всеки един момент и в степен, съобразно нуждите, свързани с правоприлагането. Държавите членки следва да имат възможността да допълват публичното финансиране чрез изискване от съответните икономически оператори за възстановяване на разходите, направени при осъществяването на надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията.

(50)

Следва да се създадат механизми за взаимна помощ, тъй като за пазара на Съюза на стоки е наложително органите за надзор на пазара на държавите членки да си сътрудничат ефективно. Органите следва да действат добросъвестно и като общ принцип да приемат искания за взаимна помощ, по-специално такива относно достъп до ЕС декларация за съответствие, декларация за експлоатационни показатели и техническа документация.

(51)

Целесъобразно е държавите членки да определят органите, които отговарят за прилагането на митническото законодателство, както и всички други органи, отговорни съгласно националното право за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

(52)

Ефективен начин да се гарантира, че продукти, които не са безопасни или продукти, несъответстващи на изискванията, не се пускат на пазара на Съюза, би бил такива продукти да бъдат откривани, преди да бъдат допуснати за свободно обращение. Органите, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, имат цялостен поглед върху търговските потоци, преминаващи през външните граници на Съюза, и поради това от тях следва да се изисква да извършват подходящ контрол въз основа на оценка на риска, за да допринасят за изграждането на по-безопасен пазар, който гарантира високо равнище на защита на обществените интереси. Самите държави членки определят конкретните органи, които трябва да отговарят за съответните проверки по документи и при необходимост – за физическите проверки на продуктите или проверките в лаборатории, преди тези продукти да бъдат допуснати за свободно обращение. Еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите може да бъде постигнато единствено чрез системно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара и други органи, определени като органи, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. Тези органи следва да получават предварително от органите за надзор на пазара цялата необходима информация относно несъответстващите на изискванията продукти или информация за икономическите оператори, при които е установено наличието на по-голям риск от несъответствие. От своя страна органите, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, следва да информират органите за надзор на пазара своевременно относно допускането на продукти за свободно обращение и относно резултатите от проведения контрол, когато тази информация е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Освен това когато Комисията получи информация за наличието на сериозен риск, който е свързан с даден продукт от внос, тя следва да информира държавите членки за този риск с цел да гарантира съгласуван и по-ефективен контрол по отношение на съответствието и правоприлагането в мястото на първо въвеждане в Съюза.

(53)

На вносителите следва да се припомни, че членове 220, 254, 256, 257 и 258 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (28) предвиждат, че продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, за които се налага допълнителна обработка, за да бъдат в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, се поставят под съответния митнически режим, който позволява такава обработка от страна на вносителя. Като цяло допускането за свободно обращение не следва да се счита за доказателство за съответствие с правото на Съюза, тъй като такова допускане не включва непременно пълна проверка на съответствието.

(54)

За да се използва инициативата на ЕС за едно гише в митническата област и следователно да се оптимизира и облекчи обмена на данни между митническите органи и органите за надзор на пазара, е необходимо да се създадат електронни интерфейси, позволяващи автоматичен обмен на данни. Митническите органи и органите за надзор на пазара следва да допринесат за определянето на данните, които трябва да се предават. Допълнителната тежест за митническите органи следва да бъде ограничена, като интерфейсите следва да бъдат високоавтоматизирани и лесни за използване.

(55)

Необходимо е да се създаде Мрежата, на която Комисията да е организатор, имаща за цел осъществяване на структурна координация и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и Комисията, както и рационализиране на практиките за надзор на пазара в рамките на Съюза, което улеснява изпълнението от страна на държавите членки на съвместни дейности по правоприлагане, като например съвместни разследвания. Тази административна структура за подкрепа следва да предоставя възможност за обединяването на ресурси и да поддържа комуникационна и информационна система между държавите членки и Комисията, като по този начин спомага за засилване на прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за възпиране на нарушенията. Участието на групи за административно сътрудничество (ADCO групи) в Мрежата не следва да изключва участието на други подобни групи, занимаващи се с административно сътрудничество. Комисията следва да предостави необходимата административна и финансова подкрепа на Мрежата.

(56)

Следва да има ефективен, навременен и точен обмен на информация между държавите членки и Комисията. Редица съществуващи инструменти, като информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) и RAPEX, дават възможност на органите за надзор на пазара да се координират помежду си в рамките на Съюза. Тези инструменти, заедно с интерфейса, позволяващ прехвърляне на данни от ICSMS към RAPEX, следва да се поддържат и доразвиват с цел да се използва пълният им потенциал и да се спомогне за увеличаване на равнището на сътрудничество и обмен на информация между държавите членки и Комисията.

(57)

В този контекст за целите на събирането на информация, свързана с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, ICSMS следва да се актуализира и да бъде достъпна за Комисията, единните служби за връзка, митническите органи и органите за надзор на пазара. Освен това следва да бъде разработен електронен интерфейс, за да се предостави възможност за ефективен обмен на информация между националните системи на митниците и органите за надзор на пазара. По отношение на случаите на искания за взаимна помощ, единните служби за връзка следва да оказват необходимата подкрепа за сътрудничество между съответните органи. Следователно ICSMS следва да предоставя функциите, позволяващи автоматизирано посочване на единните служби за връзка в случаите, когато крайните срокове не са спазени. Когато секторното законодателство вече предвижда електронни системи за сътрудничество и обмен на данни, какъвто е случаят например с EUDAMED за медицинските изделия, тези системи следва да се използват, когато това е целесъобразно.

(58)

Като цяло, ICSMS следва да се използва за обмен на информация, която се счита за полезна за други органи за надзор на пазара. Това може да включва проверки, предприети в контекста на проекти за надзор на пазара, независимо от резултатите от изпитванията. С количеството данни, които трябва да се въведат в ICSMS, следва да се търси баланс между налагането на прекалено голяма тежест, когато усилията за въвеждане на данните биха надвишили работата, свързана с извършването на действителните проверки, и достатъчна изчерпателност на данните, която да подпомогне по-голяма ефективност и ефикасност от страна на органите. Затова данните, въведени в ICSMS, следва да обхващат и по-рутинни проверки отколкото само лабораторните изпитвания. Въпреки това не е необходимо да се включват кратки визуални проверки. Като обща насока, проверките, които са отделно документирани, следва също да бъдат въвеждани в ICSMS.

(59)

Държавите членки се насърчават да използват ICSMS за взаимодействие между митническите органи и органите за надзор на пазара като алтернатива на националните системи. Това не следва да заменя използваната от митническите органи система на Общността за управление на риска (CRMS). Тези две системи биха могли да работят успоредно, тъй като изпълняват различни и допълващи се роли, като ICSMS улеснява комуникацията между митническите органи и органите за надзор на пазара, за да се даде възможност за безпроблемно обработване на митническите декларации, попадащи в рамката, свързана с безопасност и съответствие на продуктите, докато CRMS е за общо управление на риска и контрол в митническата сфера.

(60)

Случаите на наранявания, причинени от несъответстващи на изискванията продукти, са важна информация за органите за надзор на пазара. Ето защо в ICSMS следва да се предвидят полета за свързани с това данни, така че органите за надзор на пазара да могат да въвеждат веднага наличните доклади, предоставяни в хода на техните разследвания, като по този начин се улесняват последващите статистически оценки.

(61)

Комисията следва да разполага с възможност да обменя информация, свързана с надзора на пазара, с регулаторните органи на трети държави или международни организации в рамките на споразумения, сключени между Съюза и трети държави или международни организации, с цел да се гарантира съответствието на продуктите преди износа за пазара на Съюза.

(62)

За да се постигне висока степен на съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, като същевременно се гарантира ефективно разпределение на ресурсите и ефективен от гледна точка на разходите контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, Комисията следва да може да одобрява специфични системи за контрол преди износа. Като част от оценката на риска, извършвана от органите, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, продуктите, които попадат в обхвата на такива одобрени системи, могат да се ползват от по-висока степен на доверие от съпоставимите продукти, които не са били подложени на контрол преди износа.

(63)

Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент с оглед на целите, които той преследва, и като взема под внимание новите технологични, икономически, търговски и правни промени. В съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (29) оценката въз основа на ефикасността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност следва да служи като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия, особено що се отнася до обхвата на настоящия регламент, прилагането и изпълнението на разпоредбите относно задачите на икономическите оператори, които пускат продукти на пазара, и системата за свързан с продуктите контрол преди износа.

(64)

През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни и финансови санкции.

(65)

Разнообразието на санкциите в целия Съюз е една от основните причини за недостатъчния възпиращ ефект и различната степен на защита. Правилата относно налагането на санкции, включително на парични глоби, са въпрос от компетентността на националната юрисдикция и поради това следва да се определят от националното право.

(66)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с: определянето на единните условия за проверките, критериите за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които да се проверяват по отношение на определени продукти или категории продукти, при които непрекъснато се установяват специфични рискове или сериозни нарушения на законодателството на Съюза за хармонизация; установяването на процедурите за определянето на структурите на Съюза за извършване на изпитвания; определянето на показатели и техники за проверки въз основа на общ анализ на риска на равнището на Съюза; определянето на подробната информация за статистическите данни, свързани с извършвания контрол от определените органи по отношение на продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза; определянето на подробната информация относно механизмите за прилагането по отношение на информационната и комуникационна система и определянето на предоставяните от митническите органи данни, свързани с поставянето на стоки под митнически режим „допускане за свободно обращение“; и с одобряването на специфични системи за свързан с продуктите контрол преди износа и оттеглянето на такива одобрения. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съветa (30).

(67)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез укрепване на надзора на пазара на продукти, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки предвид необходимостта от много високо равнище на сътрудничество, взаимодействие и съгласувани действия от всички компетентни органи във всички държави членки, а поради обхвата и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(68)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и присъстващи в конституционните традиции на държавите членки. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи, включително с онези от тях, които са свързани със свободата и плурализма на медиите. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на собственост и на защита на личните данни,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Целта на настоящия регламент е да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез укрепване на надзора на пазара на продукти, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в член 2, с оглед да се гарантира, че на пазара на Съюза се предоставят само съответстващи продукти, отговарящи на изисквания, които осигуряват високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност, както и други обществени интереси, защитени по силата на посоченото законодателство.

2.   В настоящия регламент се определят правила и процедури за икономическите оператори по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, и се установява рамка за сътрудничество с икономическите оператори.

3.   В настоящия регламент се предвижда рамка за контрол на продукти, въвеждани на пазара на Съюза.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на продукти, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I („законодателство на Съюза за хармонизация“), доколкото в законодателството на Съюза за хармонизация не съществуват специални разпоредби със същата цел, които уреждат по по-специален начин конкретни аспекти на надзора на пазара и правоприлагането.

2.   Членове 25—28 се прилагат по отношение на всички продукти, обхванати от правото на Съюза, само доколкото в правото на Съюза не съществуват специални разпоредби, свързани с организацията на контрола на продукти, въвеждани на пазара на Съюза.

3.   Прилагането на настоящия регламент не възпрепятства органите за надзор на пазара да предприемат по-специални мерки, както е предвидено в Директива 2001/95/EО.

4.   Настоящият регламент не засяга членове 12—15 от Директива 2000/31/ЕО.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

2)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на продукта на пазара на Съюза за първи път;

3)

„надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и да се осигури защитата на обществения интерес, обхванат от посоченото законодателство;

4)

„орган за надзор на пазара“ означава орган, определен от дадена държава членка съгласно член 10, като отговарящ за извършването на надзор на пазара на територията на тази държава членка;

5)

„орган заявител“ означава органът за надзор на пазара, който отправя искане за взаимна помощ;

6)

„орган, към който е отправено искане“ означава органът за надзор на пазара, който получава искане за взаимна помощ;

7)

„несъответствие“ означава всяко неспазване на някое от изискванията съгласно законодателството на Съюза за хармонизация или съгласно настоящия регламент;

8)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

9)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

10)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

11)

„доставчик на услуга за обработка на поръчки“ означава всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на търговската дейност предлага най-малко две от следните услуги: складиране, опаковане, адресиране и изпращане, без да притежава собственост върху съответните продукти, с изключение на пощенските услуги съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (31), услугите за доставка на колетни пратки съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета (32), и всякакви други пощенски услуги или услуги за превоз на товари;

12)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи, свързани със задълженията на последния съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация или съгласно изискванията на настоящия регламент;

13)

„икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, доставчикът на услуга за обработка на поръчки или всяко друго физическо или юридическо лице, обвързано със задължения във връзка с производството на продукти, предоставянето им на пазара или пускането им в действие в съответствие с относимото законодателство на Съюза за хармонизация;

14)

„доставчик на услуга на информационното общество“ означава доставчик на услуга по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (33);

15)

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, който е предоставен за ползване от икономически оператор или от името на икономически оператор, и чието предназначение е да предостави достъп на крайните ползватели до продуктите на икономическия оператор;

16)

„коригиращо действие“ означава всяко действие, предприето от икономически оператор с цел да се отстрани несъответствие, когато това се изисква от орган за надзор на пазара или по собствена инициатива на икономическия оператор;

17)

„доброволна мярка“ означава коригиращо действие, когато не се изисква от орган за надзор на пазара;

18)

„риск“ означава комбинация от вероятността от настъпване на опасност, причиняваща вреда, и степента на сериозност на тази вреда;

19)

„продукт, представляващ риск“ означава продукт, който има потенциала да въздейства неблагоприятно върху здравето и безопасността на хората като цяло, здравословните и безопасни условия на работното място, защитата на потребителите, околната среда, обществената сигурност и други обществени интереси, защитени по силата на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, до степен, надвишаваща приетото за разумно и приемливо с оглед на предназначението му или спрямо нормалните или разумно предвидимите условия на употреба на съответния продукт, включително продължителността на употребата му, а където е приложимо — неговото пускане в действие, монтиране и условията на поддържане;

20)

„продукт, представляващ сериозен риск“ означава продукт, представляващ риск, за който въз основа на оценка на риска и като се вземе предвид нормалната и предвидима употреба на продукта, се счита, че комбинацията от вероятността от настъпване на опасност, причиняваща вреда, и степента на сериозност на тази вреда, изискват бърза намеса от страна на органите за надзор на пазара, включително случаите, в които последиците от риска не се проявяват незабавно;

21)

„краен ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено в Съюза, на което даден продукт е бил предоставен било то като на потребител, извън всякаква търговска или стопанска дейност, занаят или професия, или като на професионален краен ползвател в процеса на неговите промишлени или професионални дейности;

22)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

23)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на продукт, който е във веригата на доставка;

24)

„митнически органи“ означава митнически органи, както са определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

25)

„допускане за свободно обращение“ означава режима, определен в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

26)

„продукти, въвеждани на пазара на Съюза“ означава продукти от трети държави, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза или предназначени за лична употреба или за потребление в рамките на митническата територия на Съюза и поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“.

ГЛАВА II

ЗАДАЧИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 4

Задачи на икономическите оператори във връзка с продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация

1.   Независимо от задълженията, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, продукт, който е предмет на законодателството, посочено в параграф 5, може да бъде пуснат на пазара само ако е налице икономически оператор, установен в Съюза, който отговаря за задачите, посочени в параграф 3, по отношение на този продукт.

2.   За целите на настоящия член икономическият оператор, посочен в параграф 1, означава всеки от следните:

a)

производител, установен в Съюза;

б)

вносител, когато производителят не е установен в Съюза;

в)

упълномощен представител, притежаващ писмено пълномощно от производителя, с което се възлага на упълномощения представител да изпълнява задачите, посочени в параграф 3, от името на производителя;

г)

доставчик на услуга за обработка на поръчки, установен в Съюза, по отношение на продуктите, за които обработва поръчки, когато в Съюза няма установен друг икономически оператор, както е упоменат в букви а), б) и в).

3.   Без да се засягат задълженията на икономическите оператори съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, икономическият оператор, посочен в параграф 1, изпълнява следните задачи:

a)

ако законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продукта, предвижда наличие на ЕС декларация за съответствие или декларация за експлоатационни показатели и техническа документация – проверява, че ЕС декларацията за съответствие или декларацията за експлоатационни показатели и техническата документация са изготвени, съхранява декларацията за съответствие или декларацията за експлоатационни показатели така, че те да са на разположение на органите за надзор на пазара за периода, изискван съгласно посоченото законодателство, и гарантира, че техническата документация може да бъде предоставена на тези органи при поискване;

б)

при обосновано искане от орган за надзор на пазара — предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на лесно разбираем за този орган език;

в)

когато съществува основание да се счита, че даден продукт представлява риск – информира органите за надзор на пазара за това;

г)

осъществява сътрудничество с органите за надзор на пазара, включително вследствие на обосновано искане, като се уверява, че са предприети необходимите незабавни коригиращи действия за отстраняване на всеки случай на несъответствие с изискванията, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, приложими за въпросния продукт, или — ако това не е възможно — да ограничава рисковете, свързани с този продукт, в случаите, когато това се изисква от органите за надзор на пазара или по негова собствена инициатива, когато икономическият оператор, посочен в параграф 1, счита или има основание да счита, че въпросният продукт представлява риск.

4.   Без да се засягат съответните задължения на икономическите оператори съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, включително пощенският адрес, на икономическия оператор, посочен в параграф 1, се посочват върху продукта или върху неговата опаковка, на пакета или в документа, който придружава продукта.

5.   Настоящият член се прилага единствено по отношение на продукти, които попадат в обхвата на регламенти (ЕС) № 305/2011 (34), (ЕС) 2016/425 (35) и (ЕС) 2016/426 (36) на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2000/14/ЕО (37), 2006/42/ЕО (38), 2009/48/ЕО (39), 2009/125/ЕО (40), 2011/65/ЕС (41), 2013/29/ЕС (42), 2013/53/ЕС (43), 2014/29/ЕС (44), 2014/30/ЕС (45), 2014/31/ЕС (46), 2014/32/ЕС (47), 2014/34/ЕС (48), 2014/35/ЕС (49), 2014/53/ЕС (50) и 2014/68/ЕС (51) на Европейския парламент и на Съвета.

Член 5

Упълномощен представител

1.   За целите на член 4, параграф 2, буква в) упълномощеният представител се упълномощава от производителя да изпълнява задачите, изброени в член 4, параграф 3, независимо от всякакви други задачи, възложени му съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното. Той предоставя на органите за надзор на пазара копие от пълномощното при поискване, на език на Съюза, определен от органа за надзор на пазара.

3.   Упълномощените представители разполагат с подходящите средства, за да имат възможност да изпълняват задачите си.

Член 6

Продажби от разстояние

Продуктите, предлагани за продажба онлайн или чрез други средства за продажба от разстояние, се считат за предоставени на пазара, ако офертата за продажба е насочена към крайни ползватели в Съюза. Дадена оферта за продажба се счита за насочена към крайните ползватели в Съюза, ако съответният икономически оператор ориентира по какъвто и да било начин дейността си към държава членка.

Член 7

Задължение за сътрудничество

1.   Икономическите оператори си сътрудничат с органите за надзор на пазара във връзка с дейности, които биха могли да отстранят или ограничат рисковете, свързани с предоставяните на пазара продукти от тези оператори.

2.   Доставчиците на услуги на информационното общество си сътрудничат с органите за надзор на пазара, по искане на органите за надзор на пазара и в конкретни случаи, за да улеснят всяко действие, предприето за отстраняване, или ако това не е възможно, за ограничаване на рисковете, свързани с продукт, който се предлага или е бил предлаган за продажба онлайн чрез техните услуги.

ГЛАВА III

ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЯХ

Член 8

Информация, предоставяна на икономическите оператори

1.   В съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1724 Комисията гарантира, че порталът „Вашата Европа“ предоставя на ползвателите лесен, онлайн достъп до информация за изискванията по отношение на продуктите и правата, задълженията и правилата, произтичащи от законодателството на Съюза за хармонизация.

2.   Държавите членки въвеждат процедури за предоставяне на информация на икономическите оператори, при поискване от тяхна страна и безплатно, относно транспонирането и прилагането на национално равнище на законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продуктите. За тази цел се прилагат член 9, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/ 515.

Член 9

Съвместни дейности за насърчаване на постигането на съответствие

1.   Органите за надзор на пазара могат да се споразумеят с други съответни органи или с организации, представляващи икономически оператори или крайни ползватели, за извършване на съвместни дейности, които целят насърчаване на постигането на съответствие, установяване на несъответствие, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация, по отношение на определени категории продукти, по-специално онези категории продукти, за които често се оказва, че представляват сериозен риск, включително продуктите, предлагани за продажба онлайн.

2.   Съответният орган за надзор на пазара и страните, посочени в параграф 1, гарантират, че споразумението за съвместни дейности не води до нелоялна конкуренция между икономическите оператори и не засяга обективността, независимостта и безпристрастността на страните.

3.   Органът за надзор на пазара може да използва всяка информация, получена в резултат на съвместни дейности, извършени от него като част от предприето от него разследване относно несъответствие.

4.   Въпросният орган за надзор на пазара прави споразумението за съвместни дейности, включително имената на участващите страни, достъпно за обществеността и го въвежда в информационната и комуникационна система, посочена в член 34. При поискване от страна на държава членка Мрежата, създадена съгласно член 29, съдейства при изготвянето на споразумението за съвместни дейности.

ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА И НА ЕДИННАТА СЛУЖБА ЗА ВРЪЗКА

Член 10

Определяне на органите за надзор на пазара и на единната служба за връзка

1.   Държавите членки организират и осъществяват надзор на пазара, както е предвидено в настоящия регламент.

2.   За целите на параграф 1 на настоящия член всяка държава членка определя един или повече органи за надзор на пазара на нейна територия. Всяка държава членка уведомява Комисията и другите държави членки за своите органи за надзор на пазара и за областите на компетентност на всеки от тези органи, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

3.   Всяка държава членка определя единна служба за връзка.

4.   Единната служба за връзка отговаря най-малкото за представляването на съгласуваната позиция на органите за надзор на пазара и на органите, определени съгласно член 25, параграф 1, и за съобщаване на националните стратегии, посочени в член 13. Единната служба за връзка също така подпомага при осъществяването на сътрудничеството между органите за надзор на пазара в различните държави членки, както е посочено в глава VI.

5.   С цел осъществяване на надзор на пазара на продукти, предоставяни онлайн и офлайн с еднаква ефективност по отношение на всички канали за дистрибуция, държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и единната служба за връзка разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни средства и други ресурси, като достатъчен брой компетентни служители, експертен опит, процедури и други механизми за правилното изпълнение на техните задължения.

6.   Когато на тяхна територия има повече от един орган за надзор на пазара, държавите членки гарантират, че съответните функции на тези органи са ясно определени и че са създадени подходящи механизми за комуникация и координация, за да се даде възможност на тези органи да си сътрудничат тясно и да изпълняват ефективно своите функции.

Член 11

Дейности на органите за надзор на пазара

1.   Органите за надзор на пазара извършват своите дейности, за да гарантират следното:

a)

ефективния надзор на пазара в рамките на тяхната територия на продукти, предоставяни онлайн и офлайн, по отношение на продукти, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация;

б)

предприемането от страна на икономическите оператори на подходящи и пропорционални коригиращи действия във връзка със спазване на изискванията на посоченото законодателство и настоящия регламент;

в)

предприемането на подходящи и пропорционални мерки, когато икономическият оператор не предприеме коригиращи действия.

2.   Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия и изпълняват своите функции независимо, безпристрастно и непредубедено.

3.   Органите за надзор на пазара, като част от своите дейности, посочени в параграф 1 на настоящия член, извършват подходящи проверки на характеристиките на продуктите в подходящ мащаб чрез проверки по документи и когато е целесъобразно, физически и лабораторни проверки въз основа на подходящи проби, като организират своите ресурси и дейности по приоритети за гарантирането на ефективен надзор на пазара, и като вземат предвид националната стратегия за надзор на пазара, посочена в член 13.

Когато вземат решение относно какви проверки да бъдат извършени, на какъв тип продукти и в какъв мащаб, органите за надзор на пазара следват основан на риска подход, като отчитат следните фактори:

a)

възможни опасности и несъответствие, свързани с продуктите, и когато са налични – появата им на пазара;

б)

дейности и операции, извършвани под контрола на икономическия оператор;

в)

предишни случаи на несъответствие от страна на икономическия оператор;

г)

ако е целесъобразно —създаването на рискови профили, което се извършва от органите, определени съгласно член 25, параграф 1;

д)

жалби от страна на потребители и друга информация, получена от други органи, икономически оператори, медии и други източници, която би могла да покаже несъответствие.

4.   След консултация с Мрежата Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на еднаквите условия на проверките, критериите за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които следва да се проверяват по отношение на определени продукти или категории продукти, при които непрекъснато се установяват специфични рискове или сериозни нарушения на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, с цел да се гарантира високо ниво на защита на здравето и безопасността или други обществени интереси, защитавани от посоченото законодателство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

5.   Когато икономическите оператори представят протоколи от изпитвания или сертификати, удостоверяващи съответствието на техните продукти със законодателството на Съюза за хармонизация, издадени от орган за оценяване на съответствието, акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид тези протоколи или сертификати.

6.   Доказателство, което се използва от орган за надзор на пазара в една държава членка, може да бъде използвано като част от разследванията за проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвани от органите за надзор на пазара в друга държава членка, без спазване на други допълнителни формални изисквания.

7.   Органите за надзор на пазара установяват следните процедури във връзка с продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация:

a)

процедури за осигуряване на разглеждането на жалби или доклади по въпроси, свързани с рискове или несъответствие;

б)

процедури за проверка дали коригиращите действия, които е следвало да бъдат предприети от икономическите оператори, действително са предприети.

8.   С цел да се гарантира комуникацията и координацията със съответните органи в други държави членки, органите за надзор на пазара участват активно в групите за административно сътрудничество (ADCO групи), както са посочени в член 30, параграф 2.

9.   Без да се засяга която и да е предпазна процедура на Съюза съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, продуктите, за които се счита, че са несъответстващи на изискванията въз основа на решение на орган за надзор на пазара в една държава членка, се смятат за несъответстващи на изискванията от органите за надзор на пазара в друга държава членка, освен ако съответен орган за надзор на пазара в друга държава членка е стигнал до противоположно заключение въз основа на свое собствено разследване, като взема предвид информацията, предоставена от икономически оператор, ако съществува такава.

Член 12

Партньорски проверки

1.   За органите за надзор на пазара, които желаят да участват, се организират партньорски проверки, с оглед да се засили съгласуваността при дейностите по надзор на пазара във връзка с прилагането на настоящия регламент.

2.   Мрежата разработва методика и текущ план за провеждането на партньорски проверки между участващите органи за надзор на пазара. При определянето на методиката и на текущия план Мрежата взема предвид най-малко броя и размера на органите за надзор на пазара в държавите членки, броя на наличните служители и други ресурси за извършване на партньорската проверка, както и други относими критерии.

3.   Партньорските проверки обхващат най-добри практики, разработени от някои органи за надзор на пазара, които могат да бъдат от полза за други органи за надзор на пазара, както и други относими аспекти, свързани с ефективността на дейностите по надзор на пазара.

4.   Резултатите от партньорските проверки се докладват в рамките на Мрежата.

Член 13

Национални стратегии за надзор на пазара

1.   Всяка държава членка изготвя цялостна национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки четири години. Първата такава стратегия се изготвя от всяка държава членка до 16 юли 2022 г. С националната стратегия се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и спазването на прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка. При изготвянето на националната стратегия за надзор на пазара се вземат предвид всички сектори, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, и всички етапи от веригата на доставка на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки. Също така могат да бъдат взети предвид и приоритетите, определени в работната програма на Мрежата.

2.   Националната стратегия за надзор на пазара включва най-малко следните елементи, когато това не нарушава изпълнението на дейностите по надзор на пазара:

a)

информацията, която е на разположение, за наличието на несъответстващи на изискванията продукти, по-специално като се имат предвид проверките, посочени в член 11, параграф 3 и в член 25, параграф 3, и когато е приложимо, пазарните тенденции, които могат да окажат влияние върху ръстовете на несъответствие по категориите продукти, както и възможни заплахи и рискове, свързани с нововъзникващите технологии;

б)

областите, определени от държавите членки като приоритетни за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация;

в)

планираните дейности по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в определените като приоритетни области, включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително ниво на несъответствие;

г)

оценка на сътрудничеството с органите за надзор на пазара в другите държави членки, както е посочено в член 11, параграф 8 и глава VI.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията и на останалите държави членки своята национална стратегия за надзор на пазара чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34. Всяка държава членка публикува резюме на стратегията си.

ГЛАВА V

ПРАВОМОЩИЯ И МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАДЗОРА НА ПАЗАРА

Член 14

Правомощия на органите за надзор на пазара

1.   Държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощията за надзор на пазара, разследване и правоприлагане, необходими за прилагането на настоящия регламент и за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация.

2.   Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия, посочени в настоящия член, по ефективен и ефикасен начин в съответствие с принципа на пропорционалност, доколкото това се отнася до предмета, целта на мерките и естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от случай на несъответствие. Правомощията се предоставят и упражняват в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и принципите в националното право, свързани със свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализма на медиите, с приложимите процесуални гаранции и с правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679.

3.   При предоставянето на правомощията съгласно параграф 1 държавите членки могат да предвидят възможността правомощията да се упражняват по един от следните начини, в зависимост от случая:

a)

пряко от органите за надзор на пазара въз основа на собствената им компетентност;

б)

чрез прибягване до съдействието на други публични органи, в съответствие с разделението на правомощията и институционалната и административната организация в съответната държава членка;

в)

чрез сезиране на съдилища, от чиято компетентност е да издадат необходимото решение за одобряване на упражняването на това правомощие, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, ако заявлението за издаване на необходимото решение не е било уважено.

4.   Правомощията, предоставени на органите за надзор на пазара съгласно параграф 1, включват най-малко следното:

a)

правомощието да изискват от икономическите оператори да представят съответни документи, технически спецификации, данни или информация относно съответствието и техническите аспекти на продукта, включително достъп до вградения софтуер, доколкото този достъп е необходим с цел да се оцени съответствието на продукта с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват такива документи, технически спецификации, данни или информация, и да правят или получават копия от тази информация;

б)

правомощието да изискват от икономическите оператори да предоставят съответна информация относно веригата на доставка, подробности за дистрибуторската мрежа, относно количествата от продукти на пазара и относно други модели на продукти, които имат същите технически характеристики като въпросния продукт, когато това е от значение за съответствието с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация;

в)

правомощието да изискват от икономическите оператори да предоставят съответната информация, необходима за установяване на собствеността върху уебсайтове, когато въпросната информация е свързана с предмета на разследването;

г)

правомощието за извършване на внезапни проверки на място и физически проверки на продукти;

д)

правомощието да влизат във всички помещения, терени или превозни средства, които въпросният икономически оператор използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, с цел установяване на несъответствие и да получават доказателства;

е)

правомощието да започват разследвания по собствена инициатива на органите за надзор на пазара с цел установяване на несъответствия и преустановяването им;

ж)

правомощието да изискват от икономическите оператори да предприемат подходящи действия за преустановяване на случай на несъответствие или отстраняване на риска;

з)

правомощието да предприемат подходящи мерки, когато даден икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия или когато несъответствието или рискът продължава да съществува, включително правомощието да забраняват или ограничават предоставянето на даден продукт на пазара, или да разпореждат изтеглянето или изземването на продукта;

и)

правомощието да налагат санкции съгласно член 41;

й)

правомощието да придобиват проби от продукти, включително под прикрита самоличност, да ги проверяват и да осъществяват реверсивен инженеринг с цел откриване на несъответствия и получаване на доказателства;

к)

правомощието, когато няма други налични ефективни средства за отстраняване на сериозен риск:

i)

да изискват премахването на съдържание от онлайн интерфейс, което се отнася до свързаните с този риск продукти, или да изискват изрично показването на предупреждение на крайните ползватели при достъпа им до онлайн интерфейс; или

ii)

когато не е изпълнено искане съгласно подточка i), да изискат от доставчиците на услуги на информационното общество да ограничат достъпа до онлайн интерфейса, включително като изискат от съответна трета страна да приложи такива мерки.

5.   Органите за надзор на пазара могат да използват всяка информация, документ, констатация, декларация или всякакви други сведения като доказателство за целите на разследванията си, независимо от формàта и носителя, на който се съхраняват.

Член 15

Възстановяване на разходите, направени от органите за надзор на пазара

1.   Държавите членки могат да разрешат на своите органи за надзор на пазара да изискват от съответния икономически оператор възстановяване на общия размер на разходите за техните дейности във връзка със случаи на несъответствие.

2.   Разходите, посочени в член 1 от настоящия член, могат да включват разходите за провеждане на изпитвания, разходите за предприемане на мерки в съответствие с член 28, параграф 1 и 2, разходите за съхранение и разходите за дейности във връзка с продукти, за които е установено, че не съответстват на изискванията и подлежат на коригиращи действия преди допускането им за свободно обращение или пускането им на пазара.

Член 16

Мерки за надзор на пазара

1.   Органите за надзор на пазара предприемат подходящи мерки, ако даден продукт, който е предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, когато се използва в съответствие с неговото предназначение или при условия, които разумно могат да бъдат предвидени, и когато е правилно монтиран и поддържан:

a)

е вероятно да застраши здравето или безопасността на ползвателите; или

б)

не е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

2.   Когато органите за надзор на пазара направят констатациите, посочени в параграф 1, буква а) или б), те незабавно изискват от съответния икономически оператор да предприеме подходящи и пропорционални коригиращи действия с цел преустановяване на несъответствието или отстраняване на риска, в посочен от тях срок.

3.   За целите на параграф 2 коригиращите действия, които се изисква да бъдат предприети от икономическия оператор, могат да включват, inter alia:

a)

привеждане на продукта в съответствие, включително чрез отстраняване на формалното несъответствие съгласно определеното в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация или чрез гарантиране, че продуктът вече не представлява риск;

б)

предотвратяване на това продуктът да бъде предоставен на пазара;

в)

незабавно изтегляне или изземване на продукта и сигнализиране на обществеността за съществуващия риск;

г)

унищожаване на продукта или превръщането му по друг начин в неизползваем;

д)

поставяне върху продукта на подходящо, ясно формулирано и лесно разбираемо предупреждение за рисковете, които той може да представлява, на език или езици, определени от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара;

е)

определяне на предварителни условия за предоставянето на въпросния продукт на пазара;

ж)

незабавно сигнализиране в подходяща форма на изложените на риск крайни ползватели, включително чрез публикуване на специални предупреждения на език или езици, определени от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара.

4.   Коригиращите действия, посочени в параграф 3, букви д), е) и ж), могат да бъдат изисквани само в случаите, когато продуктът е вероятно да представлява риск само при определени условия или само за определени крайни ползватели.

5.   Ако икономическият оператор не предприеме коригиращите действия, посочени в параграф 3, или ако несъответствието или рискът, посочени в параграф 1, продължат да съществуват, органите за надзор на пазара осигуряват изтеглянето или изземането на продукта от пазара или забраната или ограничаването на неговото предоставяне на пазара, както и че обществеността, Комисията и останалите държави членки са съответно информирани за това.

6.   Предоставянето на информацията на Комисията и останалите държави членки съгласно параграф 5 на настоящия член се извършва чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34. Съобщаването на информацията се счита, че отговаря също така на изискванията за уведомяване на приложимите предпазни процедури на законодателството на Съюза за хармонизация.

7.   Когато дадена национална мярка се счита за обоснована в съответствие с приложимата предпазна процедура или когато никой орган за надзор на пазара на друга държава членка не е направил обратното заключение, както е посочено в член 11, параграф 9, компетентните органи за надзор на пазара в другите държави членки предприемат необходимите мерки по отношение на несъответстващия на изискванията продукт и въвеждат съответната информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

Член 17

Използване на информация, професионална и търговска тайна

Органите за надзор на пазара осъществяват дейностите си с високо равнище на прозрачност и предоставят на разположение на обществеността всяка информация, която считат, че е от значение за защитата на интересите на крайните ползватели. Органите за надзор на пазара зачитат принципите на поверителност и на опазване на професионална и търговска тайна и защитават личните данни в съответствие с правото на Съюза и националното право.

Член 18

Процедурни права на икономическите оператори

1.   Във всяка мярка, решение или разпореждане, предприети или издадени от органите за надзор на пазара в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация или с настоящия регламент, се посочват точните основания, на които те се базират.

2.   Такива мерки, решения или разпореждания се съобщават незабавно на съответния икономически оператор, който в същото време се уведомява за наличните средства за правна защита съгласно законодателството на съответната държава членка и за крайните срокове, приложими по отношение на тези средства.

3.   Преди предприемането на мярка или издаването на решение или разпореждане, посочени в параграф 1, на съответния икономически оператор се дава възможност да бъде изслушан в рамките на подходящ срок, не по дълъг от 10 работни дни, освен ако е невъзможно да му бъде предоставена тази възможност поради неотложния характер на мярката, решението или разпореждането, обоснован от изисквания във връзка със здравето и безопасността или други съображения, свързани с обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

Ако мярката, решението или разпореждането се предприема или издава без на икономическия оператор да бъде дадена възможност да бъде изслушан, на него му се предоставя такава възможност във възможно най-кратък срок след това и мярката, решението или разпореждането се преразглежда своевременно от съответния орган за надзор на пазара.

Член 19

Продукти, представляващи сериозен риск

1.   Органите за надзор на пазара гарантират, че когато няма други налични ефективни средства за отстраняване на сериозния риск, продуктите, представляващи сериозен риск, биват изтеглени или иззети от пазара, или предоставянето на тези продукти на пазара бива забранено. Органите за надзор на пазара незабавно уведомяват Комисията за това в съответствие с член 20.

2.   Дадено решение дали даден продукт представлява сериозен риск се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид естеството на опасността и вероятността за нейното настъпване. Възможността за постигане на по-висока степен на безопасност или наличието на други продукти с по-ниска степен на риск, не представлява основание да се счита, че продуктът представлява сериозен риск.

Член 20

Система за бърз обмен на информация

1.   Когато даден орган за надзор на пазара предприема или възнамерява да предприеме мярка съгласно член 19 и счита, че причините, които са довели до приемането на мярката, или последиците от нея надхвърлят територията на неговата държава членка, той незабавно уведомява Комисията за тази мярка, в съответствие с параграф 4 от настоящия член. Органът за надзор на пазара също така информира незабавно Комисията за промяната или оттеглянето на всяка такава мярка.

2.   Ако даден продукт, представляващ сериозен риск, е предоставен на пазара, органите за надзор на пазара уведомяват незабавно Комисията за всички доброволни мерки, предприети и съобщени от даден икономически оператор на органа за надзор на пазара.

3.   Информацията, предоставена в съответствие с параграфи 1 и 2, включва всички налични сведения, по-специално необходимите данни за идентифицирането на продукта, произхода и веригата на доставка на продукта, за риска, свързан с продукта, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки и за всички доброволни мерки, предприети от икономическите оператори.

4.   За целите на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се използва Системата за бърз обмен на информация (RAPEX), предвидена в член 12 от Директива 2001/95/ЕО. Член 12, параграфи 2, 3 и 4 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

5.   Комисията предоставя и поддържа интерфейс за данни между RAPEX и информационната и комуникационна система, посочена в член 34, с цел да се избегне необходимостта от двойно въвеждане на данни.

Член 21

Структури на Съюза за извършване на изпитвания

1.   Целта на структурите на Съюза за извършване на изпитвания е да допринесат за увеличаване на лабораторния капацитет, както и за гарантиране на надеждността и съответствието на резултатите от изпитванията за целите на надзора на пазара в рамките на Съюза.

2.   За целите на параграф 1 Комисията може да определи публична структура за изпитване на държава членка като структура на Съюза за извършване на изпитвания за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория продукти.

Комисията може също така да определи една от своите собствени структури за изпитвания като структура на Съюза за извършване на изпитвания за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория продукти, или за продукти, за които няма капацитет за извършване на изпитвания или той е недостатъчен.

3.   Структурите на Съюза за извършване на изпитвания са акредитирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

4.   Определянето на структури на Съюза за извършване на изпитвания не засяга свободата на органите за надзор на пазара, Мрежата и Комисията да избират структури за извършване на изпитвания за целите на своите дейности.

5.   Определените структури на Съюза за извършване на изпитвания предлагат услугите си единствено на органите за надзор на пазара, Мрежата, Комисията и други правителствени или междуправителствени субекти.

6.   Структурите на Съюза за извършване на изпитвания изпълняват следните дейности в рамките на своята област на компетентност:

a)

извършват изпитвания на продукти по искане на органите за надзор на пазара, Мрежата или Комисията;

б)

предоставят независими технически или научни консултации по искане на Мрежата;

в)

разработват нови техники и методи за анализ.

7.   Дейностите, посочени в параграф 6 от настоящия член, се заплащат и могат да се финансират от Съюза в съответствие с член 36, параграф 2.

8.   Структурите на Съюза за извършване на изпитвания могат да получават финансиране от Съюза в съответствие с член 36, параграф 2, с оглед да се увеличи техният капацитет за изпитване или да се създаде нов капацитет за изпитване за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория продукти, за които няма капацитет за извършване на изпитвания или той е недостатъчен.

9.   Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят процедурите за определянето на структурите на Съюза за извършване на изпитвания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

ГЛАВА VI

ТРАНСГРАНИЧНА ВЗАИМНА ПОМОЩ

Член 22

Взаимна помощ

1.   Между органите за надзор на пазара на държавите членки, както и между органите за надзор на пазара, Комисията и съответните агенции на Съюза, се осъществява ефективно сътрудничество и обмен на информация.

2.   Когато орган за надзор на пазара не е в състояние да приключи своите разследвания поради невъзможността да получи определена информация, въпреки че е положил всички необходими усилия, за да я получи, той може да подаде мотивирано искане до органа за надзор на пазара на друга държава членка, в която достъпа до тази информация може да бъде принудително осъществен. В този случай органът, към който е отправено искането предоставя на органа заявител незабавно и при всички случаи в срок от 30 дни всяка информация, която органът, към който е отправено искането счита за целесъобразна, за да се установи дали даден продукт е несъответстващ на изискванията.

3.   Органът, към който е отправено искането предприема подходящо разследване или предприема всички други подходящи мерки, за да събере изискваната информация. Когато е необходимо, тези разследвания се извършват с помощта на други органи за надзор на пазара.

4.   Органът заявител продължава да носи отговорност за всяко разследване, което е започнал, освен ако органът, към който е отправено искането се съгласи да поеме отговорността.

5.   В надлежно обосновани случаи органът, към който е отправено искането може да откаже да изпълни искане за предоставяне на информация по параграф 2, когато:

a)

органът заявител не е доказал достатъчно обосновано, че исканата информация е необходима за установяване на несъответствие;

б)

органът, към който е отправено искането представи основателни причини, показващи, че изпълнението на искането значително би нарушило изпълнението на неговите собствени дейности.

Член 23

Искания за мерки по правоприлагане

1.   Когато преустановяването на несъответствие по отношение на продукта изисква мерки, попадащи под юрисдикцията на друга държава членка, и когато тези мерки не са следствие от изискванията на член 16, параграф 7, органът заявител може да подаде надлежно мотивирано искане за мерки по правоприлагане до органа, към който е отправено искането на другата държава членка.

2.   Органът, към който е отправено искането незабавно предприема всички подходящи и необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да преустанови дадения случай на несъответствие, упражнявайки правомощията, определени в член 14, както и всички други допълнителни правомощия, предоставени му по силата на националното право.

3.   Органът, към който е отправено искането информира органа заявител за мерките, посочени в параграф 2, които са били предприети или се възнамерява да бъдат предприети.

Органът, към който е отправено искането може да откаже да изпълни искане за мерки по правоприлагане при някое от следните положения:

a)

органът, към който е отправено искането заключи, че органа заявител не е предоставил достатъчно информация;

б)

органът, към който е отправено искането счита, че искането противоречи на законодателството на Съюза за хармонизация;

в)

органът, към който е отправено искането представи основателни причини, показващи, че изпълнението на искането значително би нарушило изпълнението на неговите собствени дейности.

Член 24

Процедура за искания за взаимна помощ

1.   Преди да подаде искане по член 22 или член 23, органът заявител се стреми да проведе всички възможни в разумни граници разследвания.

2.   При подаване на искане по член 22 или член 23 органът заявител предоставя цялата налична информация, за да предостави на органа, към който е отправено искането възможност да изпълни това искане, включително всички необходими доказателства, които могат да бъдат получени единствено на територията на държавата членка на органа заявител.

3.   Исканията съгласно членове 22 и 23 и всички свързани с тях съобщения се правят, като се използват електронни стандартни формуляри посредством информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

4.   Комуникацията се осъществява пряко между участващите органи за надзор на пазара или чрез единните служби за връзка на съответните държави членки.

5.   Езиците, които се използват за исканията съгласно членове 22 и 23 и за всички свързани с тях съобщения, се договарят между съответните органи за надзор на пазара.

6.   Когато между съответните органи за надзор на пазара не може да бъде постигнато споразумение относно езиците, които следва да се използват, исканията съгласно членове 22 и 23 се изпращат на официалния език на държавата членка на органа заявител, а отговорите на тези искания – на официалния език на държавата членка на органа, към който е отправено искането. В такъв случай органът заявител и органът, към който е отправено искането вземат необходимите мерки, за да се осигури превод на исканията, отговорите или другите документи, които получават от другата страна.

7.   Информационната и комуникационна система, посочена в член 34 предоставя структурирана информация относно случаите на взаимна помощ на заинтересованите единни служби за връзка. Използвайки тази информация, единните служби за връзка осигуряват необходимата подкрепа с цел улесняване на взаимната помощ.

ГЛАВА VII

ПРОДУКТИ, ВЪВЕЖДАНИ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

Член 25

Контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза

1.   Държавите членки определят митническите органи, един или повече органи за надзор на пазара или всеки друг орган на своята територия като органите, отговорни за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

Всяка държава членка информира Комисията и другите държави членки за органите, определени съгласно първата алинея, и за техните области на компетентност чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

2.   Определените съгласно параграф 1 органи разполагат с необходимите правомощия и ресурси за правилното изпълнение на своите задачи, както е посочено в същия параграф.

3.   Продуктите, попадащи в обхвата на правото на Съюза, които трябва да бъдат поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“, подлежат на контрол, извършван от органите, определени съгласно параграф 1 от настоящия член. Те извършват този контрол въз основа на анализ на риска в съответствие с членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и когато е уместно, въз основа на основан на риска подход, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент.

4.   Свързаната с риска информация се обменя между:

a)

органите, определени съгласно параграф 1 от настоящия член в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013; и

б)

митническите органи в съответствие с член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Когато във връзка с продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза, които са временно складирани или са поставени под митнически режим, различен от „допускане за свободно обращение“, митническите органи в митническото учреждение на първо въвеждане имат основание да смятат, че тези продукти не съответстват на изискванията на приложимото право на Съюза или представляват риск, те предават цялата необходима информация на компетентното получаващо митническо учреждение.

5.   Органите за надзор на пазара предоставят на органите, определени съгласно параграф 1, информация за категориите продукти или за икономическите оператори, при които е бил установен по-голям риск от несъответствие.

6.   До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията подробни статистически данни относно контрола, извършен през предходната календарна година от органите, определени съгласно параграф 1, по отношение на продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза. Статистическите данни обхващат броя на интервенциите в областта на контрола на такива продукти, включително по отношение на безопасността и съответствието на продуктите.

Комисията изготвя до 30 юни всяка година доклад, който съдържа информацията, предоставена от държавите членки за предходната календарна година и анализ на представените данни. Докладът се публикува в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

7.   Когато Комисията получи информация за сериозен риск, породен от попадащи в обхвата на правото на Съюза продукти, които са внесени от трета държава, тя препоръчва на съответната държава членка да предприеме подходящи мерки за надзор на пазара.

8.   Комисията, след консултация с Мрежата, може да приема актове за изпълнение, които определят показатели и техники за проверки въз основа на общ анализ на риска на равнището на Съюза, с цел да се осигури последователното прилагане на правото на Съюза, да се засили контролът върху продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, и да се осигури ефективно и еднакво ниво на този контрол. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

9.   Комисията приема актове за изпълнение, които определят допълнително подробната информация за предоставяните съгласно параграф 6 от настоящия член данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 26

Отлагане на допускането за свободно обращение

1.   Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, отлагат допускането на даден продукт за свободно обращение, ако по време на контрола съгласно член 25, параграф 3, се установи, че:

a)

продуктът не е придружен от документацията, изисквана от приложимото по отношение на него право на Съюза или е налице основателно съмнение относно автентичността, точността или пълнотата на тази документация;

б)

продуктът не е маркиран или етикетиран в съответствие с приложимото по отношение на него право на Съюза;

в)

продуктът е с маркировка СЕ или друга маркировка, изисквана от приложимото по отношение на него право на Съюза, която е нанесена по неверен или подвеждащ начин;

г)

името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, включително пощенският адрес, на икономическия оператор със задачи по отношение на продукта, който е предмет на определено законодателство на Съюза за хармонизация, не са посочени или не могат да бъдат установени в съответствие с член 4, параграф 4; или

д)

поради някаква друга причина, когато има основания да се смята, че продуктът не съответства на приложимото по отношение на него право на Съюза, или че представлява сериозен риск за здравето, безопасността, околната среда или друг обществен интерес, посочен в член 1.

2.   Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, незабавно уведомяват органите за надзор на пазара за всяко отлагане на допускането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

3.   Когато органите за надзор на пазара имат основателни причини да смятат, че даден продукт не е в съответствие с изискванията на приложимото по отношение на него право на Съюза или представлява сериозен риск, те отправят искане към органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да отложат допускането му за свободно обращение.

4.   Уведомленията съгласно параграф 2 и исканията съгласно параграф 3 от настоящия член могат да бъдат отправяни посредством информационната и комуникационна система посочена в член 34, включително посредством използването на електронни интерфейси между тази система и използваните от митническите органи системи, когато има такива.

Член 27

Допускане за свободно обращение

В случаите, в които допускането на даден продукт за свободно обращение бъде отложено в съответствие с член 26, този продукт се допуска за свободно обращение, когато бъдат изпълнени всички други изисквания и формалности във връзка с посоченото допускане и когато е изпълнено което и да е от следните условия:

a)

в рамките на четири работни дни от отлагането органите за надзор на пазара не са отправили искане към органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да оставят в сила отлагането;

б)

органите, определени съгласно член 25, параграф 1, са били информирани от органите за надзор на пазара за одобрението за допускането му за свободно обращение.

Допускането за свободно обращение не се счита, че е доказателство за съответствие с правото на Съюза.

Член 28

Отказ за допускане за свободно обращение

1.   Когато органите за надзор на пазара стигнат до заключение, че даден продукт представлява сериозен риск, те предприемат мерки с цел забрана на пускането на продукта на пазара и изискват от органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да не го допускат за свободно обращение. Те изискват също така от посочените органи да посочат следния текст в митническата информационна система и когато е уместно, върху търговската фактура, придружаваща продукта, и във всеки друг съответен придружаващ документ:

„Опасен продукт – допускането за свободно обращение не е разрешено – Регламент (ЕС) 2019/1020“.

Органите за надзор на пазара незабавно въвеждат тази информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

2.   Когато органите за надзор на пазара стигнат до заключение, че даден продукт не може да бъде пуснат на пазара, тъй като не е в съответствие с изискванията на приложимото по отношение на него право на Съюза, те предприемат мерки с цел забрана на пускането на продукта на пазара и изискват от органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да не го допускат за свободно обращение. Те изискват също така от посочените органи да посочат следния текст в митническата информационна система и когато е уместно, върху търговската фактура, придружаваща продукта, и във всеки друг съответен придружаващ документ:

„Продукт, несъответстващ на изискванията – допускането за свободно обращение не е разрешено – Регламент (ЕС) 2019/1020“.

Органите за надзор на пазара незабавно въвеждат тази информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

3.   Когато посоченият в параграфи 1 или 2 продукт впоследствие е деклариран за митнически режим, различен от допускане за свободно обращение, и при условие че органите за надзор на пазара не възразяват, текстовете, изисквани съгласно параграф 1 или 2, също се добавят при същите условия, като изискваните в параграф 1 или 2, в документите, използвани във връзка с този режим.

4.   Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, могат да унищожат или по друг начин да направят неизползваем даден продукт, представляващ риск за здравето и безопасността на крайните ползватели, когато въпросният орган счете това за необходимо и пропорционално. Разходите за такава мярка се поемат от физическото или юридическото лице, декларирало продукта за свободно обращение.

Прилагат се съответно членове 197 и 198 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

ГЛАВА VIII

КООРДИНИРАНО ПРАВОПРИЛАГАНЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 29

Мрежа на Съюза за съответствието на продуктите

1.   Създава се Мрежа на Съюза за съответствието на продуктите („Мрежата“).

2.   Целта на Мрежата е да служи като платформа за структурно организирана координация и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и Комисията и да рационализира практиките за надзор на пазара в рамките на Съюза, като по този начин спомага за това надзорът на пазара да стане по-ефективен.

Член 30

Състав и функциониране на Мрежата

1.   Мрежата се състои от представители от всяка държава членка, включително по един представител от всяка от единните служби за връзка, посочени в член 10, и национален експерт по избор, председателите на ADCO групи, и представители на Комисията.

2.   За еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация се създават отделни или съвместни ADCO групи. ADCO групите се състоят от представители на националните органи за надзор на пазара и ако е целесъобразно, от представители на единните служби за връзка.

Заседанията на ADCO групите са предназначени само за представители на органите за надзор на пазара и Комисията.

Съответни заинтересовани страни, като например организации, представляващи интересите на промишлеността, малките и средни предприятия (МСП), потребителите, лабораториите за изпитвания, органите по стандартизация и органите за оценяване на съответствието на равнището на Съюза, могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на ADCO групите в зависимост от предмета на обсъжданията.

3.   Комисията подкрепя и насърчава сътрудничеството между органите за надзор на пазара чрез Мрежата и участва в заседанията на Мрежата, нейните подгрупи и ADCO групите.

4.   Мрежата провежда заседания на равномерни интервали и когато е необходимо, по мотивирано искане от страна на Комисията или на държава членка.

5.   Мрежата може да създава постоянни или временни подгрупи, занимаващи се със специфични въпроси и задачи.

6.   Мрежата може да кани експерти и други трети лица, включително организациите, представляващи интересите на промишлеността, МСП, потребителите, лабораториите за изпитвания, органите по стандартизация и органите за оценяване на съответствието на равнището на Съюза, да участват в заседанията като наблюдатели или да представят писмени становища.

7.   Мрежата полага всички необходими усилия, за да стигне до консенсус. Решенията, взети от Мрежата, са правно необвързващи препоръки.

8.   Мрежата изготвя свой процедурен правилник.

Член 31

Роля и задачи на Мрежата

1.   При изпълнението на задачите, посочени в параграф 2, Мрежата разглежда общи хоризонтални въпроси, свързани с надзора на пазара, с оглед улесняване на сътрудничеството между единните служби за връзка, както и с Комисията.

2.   Мрежата има следните задачи:

a)

да изготвя, приема и наблюдава изпълнението на своята работна програма;

б)

да улеснява определянето на общи приоритети за дейностите по надзор на пазара и обмена на информация между секторите относно оценките на продуктите, включително оценката на риска, методите за изпитвания и резултатите от изпитвания, актуалните научни тенденции и новите технологии, нововъзникващите рискове и други аспекти, свързани с дейностите по контрола и относно изпълнението на националните стратегии и дейности по надзор на пазара;

в)

да координира ADCO групите и техните дейности;

г)

да организира междусекторни съвместни проекти за надзор на пазара и извършване на изпитвания и да определя техните приоритети;

д)

да спомага за обмена на опит и най-добри практики, по-специално по отношение на изпълнението на националните стратегии за надзор на пазара;

е)

да улеснява организирането на програми за обучение и обмен на персонал;

ж)

в сътрудничество с Комисията да организира информационни кампании и програми за доброволни взаимни посещения между органите за надзор на пазара;

з)

да обсъжда въпроси, произтичащи от механизма за трансгранична взаимна помощ;

и)

да допринася за разработването на насоки за осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на настоящия регламент;

й)

да предлага финансиране на дейностите, посочени в член 36;

к)

да допринася за разработването на единни административни практики във връзка с надзора на пазара в държавите членки;

л)

да консултира и подпомага Комисията по въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на RAPEX и информационната и комуникационна система, посочена в член 34;

м)

да насърчава сътрудничеството и обмена на опит и най-добри практики между органите за надзор на пазара и органите, отговорни за контрола по външните граници на Съюза;

н)

да насърчава и подпомага сътрудничеството с други съответни мрежи и групи с оглед да се проучват възможностите за използване на новите технологии за целите на надзора на пазара и проследимостта на продуктите;

о)

да оценява редовно националните стратегии за надзор на пазара, като първата такава оценка да бъде извършена до 16 юли 2024 г.;

п)

да се заема с всякакви други въпроси, свързани с дейности в обхвата на Мрежата, с цел да допринесе за ефективното функциониране на надзора на пазара в рамките на Съюза.

Член 32

Роля и задачи на групите за административно сътрудничество

1.   При изпълнение на задачите, посочени в параграф 2, ADCO групите разглеждат специфични въпроси, свързани с надзора на пазара, и специфични за секторите проблеми.

2.   ADCO групите имат следните задачи:

a)

да улесняват еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в своята област на компетентност с цел повишаване на ефективността на надзора на пазара в рамките на вътрешния пазар;

б)

да насърчават комуникацията между органите за надзор на пазара и Мрежата и да изграждат взаимно доверие между органите за надзор на пазара;

в)

да създават и координират общи проекти, като например съвместни трансгранични дейности по надзор на пазара;

г)

да разработват общи практики и методики за ефективен надзор на пазара;

д)

да се информират взаимно относно националните методи и дейности по надзор на пазара и да развиват и насърчават най-добрите практики;

е)

да идентифицират въпросите от общ интерес, свързани с надзора на пазара, и да предлагат общи подходи, които да бъдат приемани;

ж)

да улесняват специфични за сектора оценки на продуктите, включително оценки на риска, методи за изпитване и резултати от изпитвания, актуалните научни тенденции и други аспекти, свързани с дейностите по контрола.

Член 33

Роля и задачи на Комисията

Комисията има следните задачи:

a)

да подпомага Мрежата, нейните подгрупи и ADCO групите посредством изпълнителен секретариат, който да осигурява техническа и логистична подкрепа;

б)

да съхранява и предоставя на единните служби за връзка и на председателите на ADCO групите актуализиран списък на председателите на ADCO групите, включително информацията за връзка с тях;

в)

да подпомага Мрежата в подготовката и наблюдението на нейната работна програма;

г)

да подпомага функционирането на звената за контакт относно продукти, които имат задължения, възложени от държавите членки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация;

д)

да определя, като се консултира с Мрежата, необходимостта от допълнителен капацитет за извършване на изпитвания и да предлага решения за тази цел в съответствие с член 21;

е)

да прилага инструментите за международно сътрудничество, посочени в член 35;

ж)

да предоставя подкрепа за създаването на отделни или съвместни ADCO групи;

з)

да разработва и поддържа информационната и комуникационна система, посочена в член 34 включително интерфейса, посочен в член 34, параграф 7, както и интерфейса с националните бази данни за надзор на пазара, и да предоставя информация на обществеността посредством тази система;

и)

да оказва помощ на Мрежата при осъществяване на предварителна или спомагателна дейност във връзка с изпълнението на дейности по надзор на пазара, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, като изследвания, програми, оценки, сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения и програми за посещения, обмен на персонал, научноизследователска дейност, лабораторна дейност, изпитвания за пригодност, междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието;

й)

да подготвя и оказва помощ при осъществяването на кампании на Съюза за надзор на пазара и подобни дейности;

к)

да организира съвместни проекти за надзор на пазара и извършване на изпитвания и общи програми за обучение, да улеснява обмена на персонал между органите за надзор на пазара и когато е целесъобразно, с органите за надзор на пазара от трети държави или с международни организации, и да организира информационни кампании и програми за доброволни взаимни посещения между органите за надзор на пазара;

л)

да осъществява дейности в рамките на програми за техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на политиките и системите на Съюза за надзор на пазара сред заинтересованите страни на равнището на Съюза и на международно равнище;

м)

да улеснява предоставянето на технически или научни експертни знания с цел прилагане на административното сътрудничество в областта на надзора на пазара;

н)

да разглежда, по искане на Мрежата или по своя собствена инициатива, всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и да издава ръководства, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент;

Член 34

Информационна и комуникационна система

1.   Комисията допълнително разработва и поддържа информационна и комуникационна система за събиране, обработване и съхраняване на информация в структуриран вид по въпроси, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, с цел да се подобри обменът на данни между държавите членки, включително за целите на исканията за информация, като чрез нея се предоставя обстоен преглед на дейностите по надзор на пазара, резултатите от извършените дейности и тенденциите. Комисията, органите за надзор на пазара, единните служби за връзка и органите, определени съгласно член 25, параграф 1, имат достъп до тази система. Комисията разработва и поддържа публичния потребителски интерфейс на тази система, в който се предоставя ключова информация за крайните ползватели относно дейностите по надзор на пазара.

2.   Комисията допълнително разработва и поддържа електронен интерфейс между системата, посочена в параграф 1, и националните системи за надзор на пазара.

3.   Единните служби за връзка въвеждат следната информация в информационната и комуникационна система:

a)

данните за идентифициране на органите за надзор на пазара в тяхната държава членка и областите на компетентност на тези органи в съответствие с член 10, параграф 2;

б)

данните за идентифициране на органите, определени съгласно член 25, параграф 1;

в)

националната стратегия за надзор на пазара, изготвена от тяхната държава членка съгласно член 13, и резултатите от прегледа и оценката на стратегията за надзор на пазара.

4.   Органите за надзор на пазара въвеждат в информационната и комуникационна система следната информация във връзка с продуктите, предоставяни на пазара, за които е извършена обстойна проверка на съответствието, без да се засяга член 12 от Директива 2001/95/ЕО и член 20 от настоящия регламент, и когато е приложимо, във връзка с продукти, въвеждани на пазара на Съюза, за които процесът на допускане за свободно обращение е бил отложен в съответствие с член 26 от настоящия регламент на тяхна територия, отнасяща се до:

a)

мерките съгласно член 16, параграф 5, предприети от този орган за надзор на пазара;

б)

протоколите от изпитванията, извършени от тях;

в)

коригиращите действия, предприети от съответните икономически оператори;

г)

наличните доклади за случаи на нараняване, причинени от въпросния продукт;

д)

всички възражения, повдигнати от държави членки в съответствие със съответната предпазна процедура в приложимото към продукта законодателство на Съюза за хармонизация и всички последващи действия;

е)

неспазването на член 5, параграф 2 от страна на упълномощените представители, когато тази информация е налична;

ж)

неспазването на член 5, параграф 1 от страна на производителите, когато тази информация е налична.

5.   Когато органите за надзор на пазара считат за полезно, те могат да въвеждат в информационната и комуникационна система всякаква допълнителна информация, свързана с проверките, които извършват, и резултатите от изпитванията, извършени от тях или по тяхно искане.

6.   Когато това е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация и с оглед на минимизирането на риска, митническите органи извличат от националните митнически системи информация за продукти, поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“ във връзка с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, и я предават към информационната и комуникационна система.

7.   Комисията разработва електронен интерфейс, който да позволи предаването на данни между националните митнически системи и информационната и комуникационна система. Този интерфейс се въвежда в срок от четири години от датата на приемане на съответните актове за изпълнение, посочени в параграф 8.

8.   Комисията приема актове за изпълнение, с които се определя подробната информация относно механизмите за прилагането във връзка с параграфи 1 – 7 от настоящия член, и по-специално относно обработката на данни, която трябва да се направи за събрани данни в съответствие с параграф 1 от настоящия член, и с които се определят данните, които да бъдат предавани в съответствие с параграфи 6 и 7 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 35

Международно сътрудничество

1.   С цел подобряване на ефикасността на надзора на пазара в Съюза Комисията може да си сътрудничи и да обменя с регулаторните органи на трети държави или международни организации информация, свързана с надзора на пазара, в рамките на споразумения, сключени между Съюза и трети държави или международни организации. Всички подобни споразумения се основават на реципрочност, включват разпоредби относно поверителността, съответстващи на тези, приложими в Съюза, и гарантират, че всеки обмен на информация е в съответствие с приложимото право на Съюза.

2.   Сътрудничеството или обменът на информация могат да се отнасят, inter alia, до следното:

a)

използваните методи за оценка на риска и резултатите от изпитванията на продуктите;

б)

координираното изземване на продукти или други подобни действия;

в)

мерките, предприети от органите за надзор на пазара съгласно член 16.

3.   Комисията може да одобри специфична система за свързан с продуктите контрол преди износа, извършван от трета държава по отношение на продукти непосредствено преди износа им за Съюза, с цел да се провери дали тези продукти отговарят на изискванията на приложимото към тях законодателство на Съюза за хармонизация. Одобрението може да бъде предоставено по отношение на един или повече продукти, по отношение на една или повече категории продукти или по отношение на продукти или категории продукти, произвеждани от определени производители.

4.   Комисията изготвя и поддържа списък на продукти или категории продукти, по отношение на които е предоставено одобрение, както е посочено в параграф 3, и предоставя този списък на разположение на обществеността.

5.   Одобрение може да бъде предоставяно на трета държава съгласно параграф 3, само ако са спазени следните условия:

a)

третата държава притежава ефикасна система за проверка на съответствието на продуктите, изнасяни за Съюза, и контролът, извършван в тази трета държава, е достатъчно ефективен и ефикасен, за да замени или намали контрола върху вноса;

б)

одити, проведени в рамките на Съюза и ако е уместно – в третата държава, показват, че продуктите, изнасяни за Съюза от тази трета държава, отговарят на изискванията, определени в законодателството на Съюза за хармонизация.

6.   Ако такова одобрение бъде предоставено, оценката на риска, прилагана за контрола на вноса на посочените в параграф 3 продукти или категории продукти, въвеждани на пазара на Съюза, включва предоставените одобрения.

Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, обаче могат да извършват контрол на тези продукти или категории продукти, въвеждани на пазара на Съюза, включително с цел да се гарантира, че извършваният от третата държава контрол преди износа е ефективен за определяне на съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация.

7.   При одобрението, упоменато в параграф 3, се посочва компетентният орган на третата държава, под чиято отговорност се извършва контролът преди износа, и този компетентен орган е насрещна страна за всички контакти със Съюза.

8.   Компетентният орган, посочен в параграф 7, гарантира официалната проверка на продуктите преди тяхното въвеждане в Съюза.

9.   Когато при контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, посочен в параграф 3 от настоящия член, се установи наличието на значително несъответствие, органите за надзор на пазара незабавно уведомяват Комисията чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34 и адаптират равнището на контрола на такива продукти.

10.   Комисията приема актове за изпълнение за одобряване на всяка специфична система за свързан с продуктите контрол преди износа, посочена в параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

11.   Комисията извършва редовен мониторинг на правилното действие на одобрението, предоставено съгласно параграф 3 от настоящия член. Комисията приема актове за изпълнение за оттегляне на това одобрение, когато бъде установено, че въвежданите на пазара на Съюза продукти в значителен брой случаи не са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2. Комисията незабавно информира за това засегнатата трета държава.

12.   Системата за свързан с продуктите контрол преди износа се оценява в съответствие с член 42, параграф 4.

ГЛАВА IX

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Дейности по финансиране

1.   Съюзът финансира изпълнението на задачите на Мрежата, посочени в член 31 и партньорските проверки, посочени в член 12.

2.   Съюзът може да финансира следните дейности във връзка с прилагането на настоящия регламент:

a)

функционирането на звената за контакт относно продуктите;

б)

създаването и функционирането на структурите на Съюза за извършване на изпитвания, посочени в член 21;

в)

разработването на инструментите за международно сътрудничество, посочени в член 35;

г)

изготвянето и актуализирането на материали, които да бъдат включени в насоките относно извършването на надзор на пазара;

д)

предоставянето на разположение на Комисията на технически или научни експертни знания с цел подпомагане на Комисията при прилагането от нейна страна на административното сътрудничество в областта на надзора на пазара;

е)

изпълнението на националните стратегии за надзор на пазара, посочени в член 13;

ж)

кампаниите на държавите членки и на Съюза за надзор на пазара и свързани с тях дейности, включително ресурси и оборудване, ИТ инструменти и обучение;

з)

осъществяването на предварителна или спомагателна дейност във връзка с дейностите по надзор на пазара, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, като изследвания, програми, оценки, насоки, сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения и програми за посещения, обмен на персонал, научноизследователска дейност, дейности за обучение, лабораторна дейност, изпитвания за пригодност, междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието;

и)

дейностите в рамките на програми за предоставяне на техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на политиките и системите на Съюза за надзор на пазара сред заинтересованите страни на равнището на Съюза и на международно равнище.

3.   Съюзът финансира електронния интерфейс, посочен в член 34, параграф 7, включително разработката на информационната и комуникационна система, посочена в член 34, позволяваща получаването на автоматични потоци електронни данни от националните митнически системи.

4.   Съюзът финансира електронния интерфейс, посочен в член 34, параграф 2, позволяващ обмена на данни между информационната и комуникационна система, посочена в член 34 и националните системи за надзор на пазара.

5.   Финансовата помощ от Съюза по отношение на дейностите в подкрепа на настоящия регламент се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (52), пряко или чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

6.   Бюджетните кредити, отпуснати за дейностите, посочени в настоящия регламент, се определят всяка година от бюджетния орган в рамките на действащата финансова рамка.

7.   Бюджетните кредити, определени от бюджетния орган за финансиране на дейностите по надзор на пазара, могат също така да покриват разходи, свързани с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на дейностите съгласно настоящия регламент и за постигането на целите им. Тези разходи включват разходите за провеждане на изследвания, заседания на експерти, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на дейностите по надзора на пазара, разходите, свързани с мрежите от областта на информационните технологии, насочени към обработката на информация и нейния обмен, както и всякакви други свързани с тях направени от Комисията разходи за техническа и административна помощ.

Член 37

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективен контрол и – при установяването на нередности, чрез възстановяването на недължимо платените суми и когато е целесъобразно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и инспекции на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза съгласно настоящия регламент.

3.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да провежда разследвания, включително контрол и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (53) и Регламент (Евратом, ЕС) № 2185/96 на Съвета (54), с оглед установяване наличието на измама или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансиран съгласно настоящия регламент.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, в договори, в споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се съдържат разпоредби, предвиждащи изрично оправомощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

ГЛАВА X

ИЗМЕНЕНИЯ

Член 38

Изменения на Директива 2004/42/ЕО

Членове 6 и 7 от Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (55) се заличават.

Член 39

Изменения на Регламент (ЕО) № 765/2008

1.   Регламент (ЕО) № 765/2008 се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изискванията за акредитация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93“.

2)

В член 1 параграфи 2 и 3 се заличават.

3)

В член 2 точки 1, 2, 14, 15, 17, 18 и 19 се заличават.

4)

Глава III, съдържаща членове 15 —29, се заличава.

5)

В член 32 параграф 1 се изменя както следва:

а)

буква в) се заменя със следното:

„в)

изготвянето и актуализирането на насоки в областта на акредитацията, нотифицирането на Комисията за органите за оценяване на съответствието и оценяване на съответствието;“

б)

букви г) и д) се заличават;

в)

букви е) и ж) се заменят със следното:

„е)

изпълнение на предварителна или спомагателна дейност във връзка с изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието, метрология, и акредитация, свързани с прилагането на законодателство на Общността, като изследвания, програми, оценки, насоки, сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения, научноизследователска дейност, разработването и поддържането на бази данни, дейности за обучение, лабораторна дейност, изпитвания за пригодност, междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието;

ж)

дейности, осъществени в рамките на програми за техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на европейските системи и политики за оценяване на съответствието и акредитацията сред заинтересованите лица в Общността и на международно равнище.“

2.   Позоваванията на заличените разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008 се считат за позовавания на разпоредбите от настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III към настоящия регламент.

Член 40

Изменения на Регламент (ЕС) № 305/2011

В член 56, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 първа алинея се заменя със следното:

„1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателни причини да считат, че даден строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или за който е била издадена Европейска техническа оценка, не отговаря на декларираните експлоатационни показатели и представлява риск за изпълнението на основните изисквания към строежите, обхванати от настоящия регламент, те извършват оценка по отношение на съответния продукт, която обхваща съответните изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара.“

ГЛАВА XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 41

Санкции

1.   Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент и на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение II, с които се налагат задължения на икономическите оператори, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им в съответствие с националното си право.

2.   Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

3.   Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията до 16 октомври 2021 г., ако те не са били нотифицирани преди това и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 42

Оценка, преглед и насоки

1.   До 31 декември 2026 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент с оглед на целите, преследвани с него, и представя доклад за това на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

2.   В доклада се прави оценка дали настоящият регламент е постигнал своите цели, по-специално по отношение на намаляването на броя на несъответстващите на изискванията продукти на пазара на Съюза, на осигуряването на ефективно и ефикасно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, на подобряването на сътрудничеството между компетентните органи и засилването на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, като се взема предвид въздействието върху бизнеса и по-специално върху МСП. Освен това в оценката също така се оценява обхватът на настоящия регламент, ефективността на системата за партньорски проверки и дейностите по надзор на пазара, които получават финансиране от Съюза, в контекста на изискванията на политиките и правото на Съюза, както и се оценяват възможностите за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството между органите за надзор на пазара и митническите органи.

3.   Не по-късно от 16 юли 2023 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно прилагането на член 4. В доклада се оценява по-специално обхвата на посочения член, неговите последици, както и свързаните с него разходи и ползи. Когато е уместно, докладът се придружава от законодателно предложение.

4.   В рамките на четири години след първото одобрение на специфична система за свързан с продукти контрол преди износ, посочена в член 35, параграф 3, Комисията извършва оценка на нейното въздействие и разходна ефективност.

5.   За да се улесни прилагането на настоящия регламент, Комисията изготвя насоки за практическото прилагане на член 4 за целите на органите за надзор на пазара и икономическите оператори.

Член 43

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение по отношение на изпълнителните правомощия, посочени в член 11, параграф 4, член 21, параграф 9, член 25, параграф 8, член 35, параграф 10 и член 35, параграф 11, и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 44

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 юли 2021 г. Членове 29, 30, 31, 32, 33 и 36 обаче се прилагат от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 19.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 юни 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).

(6)  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

(7)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

(8)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(9)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(11)  Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).

(12)  Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46).

(13)  Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).

(14)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

(16)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).

(19)  Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1).

(20)  Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146).

(21)  Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).

(22)  Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1).

(23)  Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законнопредлагани на пазара в друга държава членка и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ L 91, 29.3.2019, стр. 1).

(26)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(27)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(28)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(29)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(30)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(31)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14).

(32)  Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (ОВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 19).

(33)  Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

(34)  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

(35)  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51).

(36)  Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99).

(37)  Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1).

(38)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(39)  Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).

(40)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(41)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

(42)  Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27).

(43)  Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90).

(44)  Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45).

(45)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(46)  Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107).

(47)  Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149).

(48)  Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).

(49)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(50)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).

(51)  Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164).

(52)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(53)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(54)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(55)  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства, и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на законодателството на Съюза за хармонизация

1.

Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36);

2.

Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16);

3.

Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове (ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14);

4.

Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40);

5.

Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1);

6.

Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40);

7.

Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17);

8.

Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37);

9.

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

10.

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58);

11.

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1);.

12.

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1);

13.

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34);

14.

Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1);

15.

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1);

16.

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7);

17.

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87);

18.

Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10);

19.

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24);

20.

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12);

21.

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1);

22.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1);

23.

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1);

24.

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17);

25.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1);

26.

Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1);

27.

Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32);

28.

Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (ОВ L 106, 28.4.2009 г., стр. 7);

29.

Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1);

30.

Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1);

31.

Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1);

32.

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10);

33.

Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1);

34.

Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46);

35.

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59);

36.

Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1);

37.

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1);

38.

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5);

39.

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88);

40.

Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1);

41.

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1);

42.

Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38);

43.

Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1);

44.

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52);

45.

Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27);

46.

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90);

47.

Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1);

48.

Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45);

49.

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79);

50.

Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107);

51.

Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149);

52.

Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251);

53.

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309);

54.

Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357);

55.

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1);

56.

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62);

57.

Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164);

58.

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146);

59.

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195);

60.

Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131);

61.

Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1);

62.

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51);

63.

Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99);

64.

Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53);

65.

Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1);

66.

Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176);

67.

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1);

68.

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1);

69.

Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1);

70.

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1), що се отнася до проектирането, производството и пускането на пазара на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б) от него, когато това засяга безпилотни въздухоплавателни средства, техните двигатели, витла, части и оборудване за управлението им от разстояние.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на законодателството на Съюза за хармонизация без разпоредби относно санкции

1.

Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36);

2.

Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16);

3.

Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове (ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14);

4.

Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40);

5.

Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1);

6.

Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17);

7.

Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37);

8.

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

9.

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1);

10.

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34);

11.

Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10);

12.

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12);

13.

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17);

14.

Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46);

15.

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1);

16.

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5);

17.

Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1);

18.

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146);

19.

Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 765/2008

Настоящият регламент

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 2, точка 1

Член 3, точка 1

Член 2, точка 2

Член 3, точка 2

Член 2, точка 14

Член 3, точка 22

Член 2, точка 15

Член 3, точка 23

Член 2, точка 17

Член 3,точка 3

Член 2, точка 18

Член 3,точка 4

Член 2, точка 19

Член 3, точка 25

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 2, параграф 1

Член 15, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 15, параграф 5

Член 2, параграф 2

Член 16, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 5

Член 16, параграф 3

Член 16, параграф 4

Член 17, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 34, параграф 1, последно изречение и член 34, параграф 3, буква a)

Член 18, параграф 1

Член 10, параграф 6

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 11, параграф 7, буква а)

Член 18, параграф 2, буква б)

Член 18, параграф 2, буква в)

Член 11, параграф 7, буква б)

Член 18, параграф 2, буква г)

Член 18, параграф 3

Член 10, параграф 5 и член 14, параграф 1

Член 18, параграф 4

Член 14, параграф 2

Член 18, параграф 5

Член 13

Член 18, параграф 6

Член 31, параграф 2, буква o)

Член 19, параграф 1, първа алинея

Член 11, параграф 3

Член 19, параграф 1, втора алинея

Член 14, параграф 4, букви а), б), д) и й);

Член 19, параграф 1, трета алинея

Член 11, параграф 5

Член 19, параграф 2

Член 16, параграф 3, буква ж)

Член 19, параграф 3

Член 18, параграф 2

Член 19, параграф 4

Член 11, параграф 2

Член 19, параграф 5

Член 17

Член 20, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 21, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 21, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 21, параграф 4

Член 22, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 22, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 22, параграф 4

Член 20, параграф 4

Член 23, параграфи 1 и 3

Член 34, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 34, параграф 4

Член 24, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 22, параграфи 2—5

Член 24, параграф 3

Член 24, параграф 4

Член 25, параграф 1

Член 25, параграф 2, буква а)

Член 31, параграф 2, буква е) и член 33, параграф 1, букви и) и к)

Член 25, параграф 2, буква б)

Член 31, параграф 2, букви ж) и м) и член 33, параграф 1, букви и) и к)

Член 25, параграф 3

Член 26

Член 27, параграф 1, първо изречение

Член 25, параграф 2

Член 27, параграф 1, второ изречение

Член 25, параграф 3

Член 27, параграф 2

Член 25, параграф 4

Член 27, параграф 3, първа алинея

Член 26, параграф 1

Член 27, параграф 3, втора алинея

Член 26, параграф 2

Член 27, параграф 4

Член 27, параграф 5

Член 28, параграф 1

Член 27, параграф 1, буква а)

Член 28, параграф 2

Член 27, параграф 1, буква б)

Член 29, параграф 1

Член 28, параграф 1

Член 29, параграф 2

Член 28, параграф 2

Член 29, параграф 3

Член 28, параграф 3

Член 29, параграф 4

Член 28, параграф 4

Член 29, параграф 5

Член 25, параграф 5

Член 32, параграф 1, буква г)

Член 32, параграф 1, буква д)

Член 36, параграф 2, буква д)


Top