EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1013

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1013 на Комисията от 16 април 2019 година относно предварителното уведомяване за пратки с някои категории животни и стоки, които се въвеждат в Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2775

OJ L 165, 21.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj

21.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1013 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2019 година

относно предварителното уведомяване за пратки с някои категории животни и стоки, които се въвеждат в Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 58, първа алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се установява, наред с другото, правната уредба за извършването на официален контрол и други официални дейности по отношение на животни и стоки, въвеждани в Съюза от трети държави, за да се провери съответствието със законодателството на Съюза с цел да се гарантира защитата на здравето на хората, животните или растенията, хуманното отношение към животните, както и съответствието със законодателството по отношение на генномодифицираните организми (ГМО), продуктите за растителна защита и околната среда. Тази правна уредба включва официалния контрол на животни и стоки, въвеждани в Съюза от трети държави през определени гранични контролни пунктове.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 се изисква операторът, отговарящ за някои пратки, въвеждани в Съюза, предварително да уведоми компетентните органи на граничните контролни пунктове преди пристигането на пратките. С цел да се позволи на тези органи своевременно и ефективно да извършват дейностите по официалния контрол, е целесъобразно да се определи минимален срок от един работен ден за подаване на предварително уведомление преди пристигането на пратките.

(3)

Поради ограничения, свързани с транспорта и логистиката, обаче в някои случаи може да не е възможно да се спази срокът за подаване на предварителното уведомление от един работен ден преди пристигането на пратките. Такъв например може да бъде случаят, когато пратката се транспортира от мястото на изпращане до граничния контролен пункт за по-малко от 24 часа и информацията, която трябва да бъде попълнена в съответните части на единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ) с цел подаване на предварително уведомление в съответствие с член 56, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, не е налична преди натоварването на пратката. В тези случаи на държавите членки следва да се позволи да изискват предварителното уведомление да се подава най-малко четири часа преди пристигането на пратката, за да се гарантира своевременното и ефективно извършване на официалния контрол включително при такива обстоятелства.

(4)

В Делегиран регламент (ЕС) 2019/1012 на Комисията (2) се предвижда държавите членки да освобождават гранични контролни пунктове, които предстои да бъдат определени за вноса на необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини, от някои от минималните изисквания за гранични контролни пунктове поради специфични географски ограничения. В регламента също така се предвижда, че официалният контрол и други официални дейности на граничния контролен пункт, определен за горепосочените стоки, може да се извършват от мобилен екип за официален контрол. Поради това, за да се осигури достатъчно време за организацията на официалния контрол и другите официални дейности на тези гранични контролни пунктове, в настоящия регламент следва да бъде предвидена дерогация от правилата относно минималния срок за предварително уведомяване за пристигането на пратките.

(5)

Тъй като Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г., настоящият регламент също следва да се прилага от тази дата.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предварително уведомление за пратки

1.   Операторът, отговарящ за пратка, попадаща в категориите животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, подава предварително уведомление до компетентния орган на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза най-малко един работен ден преди очакваното пристигане на пратката.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато поради ограничения от логистично естество не може да бъде спазен срокът, установен в посочения параграф, компетентните органи на граничните контролни пунктове могат да прилагат срок за подаване на предварително уведомление от най-малко четири часа преди очакваното пристигане на пратката.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на граничните контролни пунктове, определени за вноса на необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1012 на Комисията, могат да прилагат срок за подаване на предварително уведомление от най-много пет работни дни преди очакваното пристигане на такива пратки.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1012 на Комисията от 12 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове (вж. страница 4 от настоящия брой на Официален вестник).


Top