EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0999

Регламент (EС) 2019/999 на Съвета от 13 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

ST/9340/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 27–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; заключение отменено от 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/999/oj

20.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/27


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/999 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури достатъчно и непрекъснато снабдяване с някои селскостопански и промишлени продукти, които не са налични в Съюза, и по този начин да се избегнат смущенията на пазара на тези продукти, с Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета (1) бяха суспендирани автономните мита по Общата митническа тарифа („ОМТ“) за тези продукти. Посочените продукти могат да се внасят в Съюза при намалени или нулеви ставки на митата.

(2)

Производството в Съюза на 97 продукта, които не са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, е недостатъчно или несъществуващо. Затова в интерес на Съюза е да суспендира изцяло автономните мита по ОМТ за тези продукти.

(3)

Необходимо е да се внесат промени в условията за суспендиране на автономните мита по ОМТ за 47 продукта, които са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени в продуктите и икономическите тенденции на пазара.

(4)

Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по ОМТ за 26 от продуктите, които са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013. Поради това суспендирането за тези продукти следва да бъде заличено. Освен това, с оглед на насърчаването на производството на вградени акумулаторни батерии в Съюза и в съответствие със Съобщението на Комисията, озаглавено „Устойчива мобилност за Европа: безопасна, свързана, екологосъобразна“, следва да бъдат премахнати суспендиранията за 20 допълнителни продукта, посочени в същото приложение. Наред с това от приложението следва да бъдат заличени допълнителни 50 продукта, за които има суспендирания на мита, в резултат на прилагането на споразумение под формата на „Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии“ (2), с което ставката на митата върху разглежданите продукти се свежда до нула.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)

За да се избегне евентуално прекъсване на прилагането на схемата на автономни суспендирания и да бъдат изпълнени насоките, определени в Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти (3), предвидените в настоящия регламент промени относно суспендиранията на мита за съответните продукти следва да се прилагат от 1 юли 2019 г. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

1)

всички звездички в таблицата и бележката в края на текста (*), съдържащи текста „Нова или променена позиция или позиция, чийто срок на действие е удължен.“, се заличават;

2)

в таблицата редовете относно продуктите, чиито кодове по КН и ТАРИК са посочени в приложение I към настоящия регламент, се заличават;

3)

редовете по отношение на продуктите, включени в приложение II към настоящия регламент, се вмъкват в таблицата съгласно реда на кодовете по КН и ТАРИК, посочени съответно в първата и втората колона на същата таблица.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 13 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

M.C. BUDĂI


(1)  Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).

(2)  ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 4.

(3)  ОВ С 363, 13.12.2011 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се заличават редовете, свързани със суспендиране по отношение на продуктите, обозначени със следните кодове по КН и ТАРИК:

Код по КН

ТАРИК

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се вмъкват следните редове по реда на кодовете по КН, посочени в първата колона на тази таблица:

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Допълнителна мерна единица

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

1516 20 10

 

Хидрогенирано рициново масло, наречено „opalwax“

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Зол-гел корунд (CAS RN 1302-74-5) с 99,6 % или повече тегловно съдържание на алуминиев оксид и с микрокристална структура под формата на пръти, с отношение на размерите 1,3 или повече, но не повече от 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Литиев хексафлуорофосфат (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Калциев хипохлорит (CAS RN 7778-54-3) с 65 % или повече съдържание на активен хлор

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-Пропан-1,2-диол (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-Хлоро-2-(4-етоксибензил)-4-йодо бензен (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Фенилоксиран (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Циклохекс-3-ен-1-карбалдехид (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

2,2-Диметилбутаноил хлорид (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

2-Фенилпроп-2-енова киселина (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-Eтокси-3-оксобут-1-ен-1-олат; 2-метилпропан-1-олат; титанов(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Ванилинова киселина (CAS RN 121-34-6), съдържаща:

не повече от 10 ppm паладий (CAS RN 7440-05-3),

не повече от 10 ppm бисмут (CAS RN 7440-69-9),

не повече от 14 ppm формалдехид (CAS RN 50-00-0),

не повече от 1,3 % тегловно 3,4-дихидроксибензоена киселина (CAS RN 99-50-3),

не повече от 0,5 % тегловно ванилин (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Етилметилов карбонат (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Диетилов карбонат (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Виниленкарбонат (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Диетилов фосфорохлоридат (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-Бромо-4-флуоро-2-метиланилин (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

(5 или 8)-Аминонафтален-2-сулфонова киселина (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

2-Аминонафтален-1-сулфонова киселина (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-Етиланилин (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-Аминоадамантан-1-ол (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-Фенетидин (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

N,N,N-Триметил-трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-аминиев хидроксид (CAS RN 53075-09-5) под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 17,5 % или повече, но не повече от 27,5 % N,N,N-Триметил-трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-aминиев хидроксид

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((трет-Бутоксикарбонил)амино)-2-хидроксимаслена киселина (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Дихлоро-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(Бензилокси)карбонил]глицил-N-[(2S)-1-{4-[(трет-бутоксикарбонил)окси]фенил}-3-хидроксипропан-2-ил]-L-аланинамид

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Цифлутрин (ISO) (CAS RN 68359-37-5) или бета- цифлутрин (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) с чистота 95 тегловни % или повече

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Алилов изотиоцианат (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

3-Меркаптопропионова киселина (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Тефурилтрион (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-Ацетил-6-метил-2H-пиран-2, 4(3H)-дион (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-Бутил-3-бензофуранил)( 4-хидрокси-3,5-дийодофенил)метанон (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-Бромо-1-(1-етоксиетил)-1H-пиразол (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Дихлоро-4,6-диметилникотинонитрил (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Хлорпирифос-Метил (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-Бромопиридин-2-амин (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Етилов 2,6-дихлороникотинат (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Метилов 1-(3-хлоропиридин-2-ил)-3-хидроксиметил-1H-пиразол-5-карбоксилат (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

1-(3-Хлоропиридин-2-ил)-3-[[5-(трифлуорометил)-2H-тетразол-2-ил]метил]-1H-пиразол-5-карбоксилна киселина (CAS RN 1352319-02-8) с чистота 85 тегловни % или повече

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

Етилов 6,7,8-трифлуоро-1-[формил(метил)амино]-4-оксо-1,4-дихидрохинолин-3-карбоксилат (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-диазендиил)бис [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-пиримидинтрион] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-Хлорофенил) пиперазин (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Натриев троклозен дихидрат (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ипконазол (ISO) (CAS RN 125225-28-7) с чистота 90 тегловни % или повече

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Хидрати на хидроксибензотриазола (CAS RN 80029-43-2 и CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-Бензил-8-азабицикло(3.2.1)октан-3-он хидрохлорид (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Пролинамид (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-амино-20-((R)-3-амино-1-хидрокси-3-оксопропил)-2,11,12,15-тетрахидрокси-6-((R)-1-хидроксиетил)-16-метил-5,8,14,19,22,25-хексаоксотетракозахидро-1H-дипироло[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]хексаазациклохеникозин-23-ил)-1,2-дихидроксиетил)-2-хидроксифенилов хидроген сулфат (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Хидрокси-2,2-диметилтетрахидрофуро[2,3-d][1,3]диоксол-5-ил](морфолино)метанон (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(диметиламино)-2-[(4-метилфенил)метил]-1-[4-(морфолин-4-ил)фенил]бутан-1-он (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-Хлоро-3-пиридинсулфонамид (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-Диметил-1H-пиразол-4-сулфонамид (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Метилфенил)амино]пиридин-3-сулфонамид (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Багрило C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) и препарати на базата на него, със съдържание на багрило C.I. Pigment Red 63:1 70 тегловни % или повече

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Багрило C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), препарат под формата на сух прах, съдържащ тегловно:

16 % или повече, но не повече от 25 % багрило C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

65 % или повече, но не повече от 75 % алуминиев хидроксид (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Багрило C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), препарат под формата на сух прах, съдържащ тегловно:

16 % или повече, но не повече от 21 % багрило C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

65 % или повече, но не повече от 69 % алуминиев хидроксид (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Препарат с тегловно съдържание 5 % или повече, но не повече от 20 % съполимер на пропилен и малеинов анхидрид или смес от полипропилен и съполимер на пропилен и малеинов анхидрид, или смес на полипропилен и съполимер на пропилен, изобутен и малеинов анхидрид в органичен разтворител

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Препарат с тегловно съдържание:

15 % или повече, но не повече от 60 % съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и

10 % или повече,но не повече от 30 % полимери на пинена или съполимери на пентадиена,

разтворен в:

Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3),

Хептан (CAS RN 142-82-5), и

Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Материал за временно залепване на компоненти свързани чрез технологията „wafer-bonding“ под формата на суспензия от твърд полимер в D-лимонен (CAS RN 5989-27-5) с тегловно съдържание на полимер 25 % или повече, но не повече от 35 %

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Смес с тегловно съдържание:

25 % или повече, но не повече от 55 % смес от C15-18 тетраметилпиперидинилови естери (CAS RN 86403-32-9),

не повече от 20 % други органични съединения,

върху подложка от полипропилен (CAS RN 9003-07-0) или аморфен силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9 или 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Сферичен катализатор, състоящ се от подложка от алуминиев оксид с покритие от платина, с

диаметър 1,4 mm или повече, но не повече от 2,0 mm, както и

тегловно съдържание на платина от 0,2 % или повече, но не повече от 0,5 %

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Катализатор

съдържащ 0,3 грам на литър или повече, но не повече от 7 грам на литър благородни метали,

отложен върху керамична структура от шестоъгълни клетки, покрита с алуминиев оксид или цериев/циркониев оксид, като структурата от шестоъгълни клетки има,

тегловно съдържание на никел от 1,26 % или повече, но не повече от 1,29 %,

62 клетки на cm2 или повече, но не повече от 140 клетки на cm2,

диаметър 100 mm или повече, но не повече от 120 mm, както и

дължина равна на 60 mm или по-голяма, но не по-голяма от 150 mm,

за използване при производството на моторни превозни средства (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Катализатор под формата на прах, съставен тегловно от

92,50 % (± 2) % титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7),

5 % (± 1) % силициев диоксид (CAS RN 112926-00-8), и

2,5 % (± 1,5) % серен триоксид (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Смеси от течни кристали за използване при производството на LCD (течнокристални дисплеи) модули (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Смес от ацетати на 3-бутен-1,2-диола, с тегловно съдържание от 65 % или повече на диацетат на 3-бутен-1,2-диола (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Буферна касета, ненадхвърляща 8000 ml, съдържаща:

0,05 тегловни % или повече, но не повече от 0,1 тегловни % 2-Метил-5-хлоро-2,3-дихидроизотиазол-3-он (CAS RN 55965-84-9), и

0,05 тегловни % или повече, но не повече от 0,1 тегловни % 2-Метил-2,3-дихидроизотиазол-3-он (CAS RN 2682-20-4) като биостатик

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Съполимер на тетрафлуороетилен, хептафлуоро-1-пентен и етен (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Съполимер на тетрафлуороетилен, хексафлуоропропен и етен

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Съполимер на тетрахидрофурана и тетрахидро-3-метилфурана със средно бройно молекулно тегло (number average molecular weight) (Mn) 900 или повече, но не повече от 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Фолио от поли(тетрафлуороетилен), съдържащо тегловно 10 % или повече графит

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Прозрачно, микропоресто фолио от полиетилен с присадена акрилова киселина, под формата на роли, със:

ширина 98 mm или повече, но не повече от 170 mm,

дебелина 15 μm или повече, но не повече от 36 μm,

от видовете, използвани при производството на сепаратори за алкални батерии

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Пластмасова вътрешна дръжка за врата, използвана при производството на моторни превозни средства (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Прежда от синтетични еластомерни нишки:

без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър, с линейна плътност 300 dtex или повече, но не повече от 1 000 dtex,

съставена от полиуретан уреи, на основата на кополиетер гликол на тетрахидрофурана и 3-метилтетрахидрофурана,

за използване при производството на продукти за лична хигиена за еднократна употреба от позиция 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Плочи от натриево – калциево силикатно стъкло с качество STN (за свръхусукани нематични течни кристали), които имат:

дължина 300 mm или повече, но не повече от 600 mm,

ширина 300 mm или повече, но не повече от 600 mm,

дебелина 0,5 mm или повече, но не повече от 1,1 mm,

покритие от индиев калаен оксид със съпротивление 80 Ω или повече, но не повече от 160 Ω от едната страна,

многослойно покритие срещу отблясъци от другата страна, и

машинно обработени (скосени) ръбове,

от вида, използван при производството на LCD (течнокристални дисплеи) модули

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Тъкани от влакна от е-стъкло:

с тегло от 20 g/m2 или повече, но не повече от 214 g/m2,

импрегнирани със силан,

на роли,

с тегловно съдържание на влага от 0,13 % или по-малко, и

с най-много 3 кухи влакна на 100 000 влакна,

за изключителна употреба при производството на предварително импрегнирани стъклени тъкани (препрег) и ламинати с плакирана мед (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Тъкан от покрити с епоксидна смола стъклени влакна, съдържащ тегловно:

91 % или повече, но не повече от 93 % стъклени влакна

7 % или повече, но не повече от 9 % епоксидна смола

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със:

широчина 610 mm или повече, но ненадвишаваща 620 mm, и

диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm,

за използване в производството на литиевойонни акумулаторни батерии (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Алуминиево фолио на рула:

с покритие от полипропилен от едната страна и полиамид от другата, с вмъкнати залепващи се слоеве,

с ширина 200 mm или повече, но не повече от 400 mm,

с дебелина 0,138 mm или повече, но не повече от 0,168 mm,

за използване в производството на торбички за литиевойонни акумулаторни батерии (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Необработен магнезий, съдържащ тегловно най-малко 99,8 % магнезий

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Слитък от титанова сплав,

с височина 17,8 cm или повече, дължина 180 cm или повече и широчина 48,3 cm или повече,

с тегло 680 kg или повече,

с компоненти с тегловно съдържание:

3 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,

2,5 % или повече, но не повече от 5 % калай,

2,5 % или повече, но не повече от 4,5 % цирконий,

0,2 % или повече, но не повече от 1 % ниобий,

0,1 % или повече, но не повече от 1 % молибден,

0,1 % или повече, но не повече от 0,5 % силиций

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Слитък от титанова сплав,

с диаметър 63,5 cm или повече и дължина 450 cm или повече,

с тегло 6 350 kg или повече,

с компоненти с тегловно съдържание:

5,5 % или повече, но не повече от 6,7 % алуминий,

3,7 % или повече, но не повече от 4,9 % ванадий

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Механично или електромеханично устройство за блокиране на кормилното управление:

с височина 10,5 cm (± 3 cm),

с ширина 6,5 cm (± 3 cm),

в метален корпус,

дори и с държач,

за използване при производството на стоки от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Носеща скоба за изпускателната уредба:

с дебелина 0,7 mm или повече, но не повече от 1,3 mm,

изработена от неръждаема стомана клас 1.4310 и 1.4301 съгласно стандарт EN 10088,

дори с монтажни отвори,

за използване при производството на изпускателни уредби за автомобили (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Модулът за засмукване на въздух за цилиндрите на двигател, състоящ се от:

смукателна тръба,

датчик за налягане,

електрическа дроселна клапа,

маркучи,

опори,

за използване при производството на стоки от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Всмукателен колектор, изключително за употреба при производството на моторни превозни средства с:

ширина 40 mm или повече, но не повече от 70 mm,

дължина на клапаните 250 mm или повече, но не повече от 350 mm,

въздушен обем 5,2 литра, и

електрическа уредба за регулиране на дебита, която осигурява максимална ефективност при повече от 3 200 min– 1  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Механизъм за рециркулация на отработилите газове, състоящ се от:

модул за управление,

въздушна клапа,

всмукателна тръба,

изпускателен маркуч,

за използване при производството на дизелови двигатели за моторни превозни средства (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Сдвоена помпа, състояща се от:

маслена помпа с работен обем 21,6 cm3/об. (± 2 cm3/об.) и работно налягане 1,5 bar при 1 000 min– 1

вакуумпомпа с работен обем 120 cm3/об. (± 12 cm3/об) и производителност -666 mbar за 6 секунди при 750 оборота в минута,

за използване при производството на двигатели за моторни превозни средства (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Електрическа вакуумна помпа с:

локална шина (CAN bus),

дори и с маркуч от каучук,

свързващ кабел с конектор,

скоба за монтиране,

за използване при производството на стоки от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Спирален компресор с открит вал със съединител, с мощност, по-голяма от 0,4 kW, за системите за климатизация на въздуха, инсталирани в превозните средства, за използване при производството на моторните превозни средства, посочени в глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Центробежен вентилатор с:

Размери 25 mm (височина) × 85 mm (ширина) × 85 mm (дълбочина )

тегло 120 g,

номинално напрежение 13,6 V DC,

работно напрежение 9 V DC или повече, но не повече от 16 V DC (постоянно напрежение),

номинален ток 1,1 A (TYP)

номинална мощност 15 W,

честота на въртене 500 min– 1 (оборота в минута) или повече, но не повече от 4 800 min– 1 (оборота в минута) (свободен поток)

Дебит не повече от 17,5 литра/и,

въздушно налягане не повече от 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

общо звуково налягане не повече от 58 dB (A) при 4 800 min– 1 (оборота в минута), и

с FIN (Fan Interconnect Network, мрежа за свързване на вентилатора) интерфейс за комуникация с модула за управление на нагряването и климатизацията, използван в системите за вентилация на седалките в превозните средства

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с:

напрежение 14,4 V или повече, но не повече от 42 V,

големина на тока 10 A или повече, но не повече от 42 A,

използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Двупътен вентил за регулиране на дебита, с корпус и с:

най-малко 5, но не повече от 10 изходни отвора с диаметър най-малко 0,09 mm, но не повече от 0,2 mm,

дебит най-малко 550 cm3/min, но не повече от 2 000 cm3/min,

работно налягане най-малко 19, но не повече от 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Вентил за регулиране на разхода

изработен от стомана,

с изходящ отвор с диаметър от поне 0,1 mm, но не повече от 0,3 mm,

с входящ отвор с диаметър от поне 0,4 mm, но не повече от 1,3 mm,

с покритие от хромов нитрид,

с грапавост на повърхността Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Електромагнитен клапан за регулиране на количеството с

бутало,

намотка със съпротивление не по-малко от 2,6 Ω, но не по-голямо от 3 Ω,

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Електромагнитен клапан за регулиране на количеството

с намотка със съпротивление не по-малко от 0,19 Ω, но не повече от 0,66 Ω, и с индуктивност, непревишаваща 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Сервизен клапан, подходящ за газ R410A или R32, за свързване на вътрешни и външни тела със:

съпротивително налягане в корпуса на клапана 6,3 МРа,

отношение на изтичане, по-малко от 1,6 g/a,

отношение на замърсяване, по-малко от 1,2 mg/PCS,

херметично налягане в корпуса на клапана 4,2 МРа,

за използване при производството на климатици (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Механично устройство за челно уплътняване, изработено от два подвижни пръстена (едини керамичен пръстен с топлопроводност, по-ниска от 80 W/mK, а другият графитен плъзгащ), пружина и нитрилен уплътнител от външната страна, от вида, използван при производството на циркулационни помпи за охладителните уредби на превозните средства

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Двигатели за въздушни помпи с:

работно напрежение 9 V DC или повече, но не повече от 24 V DC,

работен температурен интервал от – 40 °C или повече, но не повече от 80 °C,

с мощност, непревишаваща 18 W,

за използване при производството на пневматични опори и вентилационни системи за автомобилни седалки (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Двигател за постоянен ток дори с превключвател, с:

външен диаметър 24,2 mm или повече, но непревишаващ 140 mm,

номинална скорост 3 300 rpm или повече, но непревишаваща 26 200 rpm,

номинално захранващо напрежение 3,6 V или повече, но непревишаващо 230 V,

изходна мощност над 37,5 W, но не повече от 2 400 W,

ток на празен ход със сила, непревишаваща 20,1 A,

максимален к.п.д. от 50 % или повече,

за задвижване на ръчни електрически инструменти или косачки за тревни площи

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Тягов електродвигател за променлив ток с изходна мощност 75 kW или повече, но не повече от 375 kW, с:

с изходен въртящ момент 200 Nm или повече, но не повече от 400 Nm

с изходна мощност 50 kW или повече, но не повече от 200 kW, и

с честота на въртене, не повече от 15 000 оборота/минута,

за използване при производството на електрически превозни средства (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Статор за безчетков електродвигател с:

вътрешен диаметър 206,6 mm (± 0,5),

външен диаметър 265,0 mm (± 0,2), и

ширина 37,2 mm или повече, но не повече от 47,8 mm,

от вида, използван за направата на перални машини, сушилни машини или сушилни с директно задвижване на барабана

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Катод, на ролки, за въздушно-цинкови дискови батерии (батерии за слухови апарати) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Призматични литиевойонни акумулатори със:

широчина 173,0 mm (± 0,4 mm),

дебелина 45,0 mm (± 0,4 mm),

Височина 125,0 mm(± 0,3 mm),

номинално напрежение 3,67 V (± 0,01 V), и

номинален капацитет 94 Ah и/или 120 Ah,

за използване в производството на презареждащи се акумулаторни батерии за електромобили (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Цилиндрични литиево-йонни акумулатори или модули с:

Номинален капацитет 8,8 Ah или повече, но не повече от 18 Ah,

Номинално напрежение 36 V или повече, но не повече от 48 V,

Мощност 300 Wh или повече, но не повече от 648 Wh,

за използване в производството на електрически велосипеди (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Правоъгълен литиевойонен акумулатор с полимерен електролит, оборудван със система за управление на акумулаторната батерия и интерфейс от тип шина CAN:

с дължина не повече от 1 600 mm,

с широчина не повече от 448 mm,

с височина не повече от 395 mm,

с тегло 125 kg или повече, но не повече от 135 kg,

с номинално напрежение 280 V или повече, но не повече от 400 V,

с номинален капацитет 9,7 Ah или повече, но не повече от 10,35 Ah,

с номинално напрежение на зареждане 110 V или повече, но не повече от 230 V,

съдържащ 6 модула с 90 елемента или повече, но не повече от 96 елемента, опаковани в стоманена кутия,

за използване в производството на превозни средства които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия от позиция 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Цилиндричен литиевойонен акумулатор или модул, с дължина 63 mm или повече и диаметър 17,2 mm или повече, с номинален капацитет 1 200 mAh или повече, предназначен за направата на акумулаторни батерии (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Литиевойонен акумулатор, с:

дължина 150 mm или повече, но не повече от 1 000 mm,

ширина 100 mm или повече, но не повече от 1 000 mm,

височина 200 mm или повече, но не по-голяма от 1 500 mm,

тегло 75 kg или повече, но не повече от 200 kg,

номинален капацитет не по-малко от 150 Ah, но не повече от 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Модули за сглобяване на електрически литиево-йонни акумулаторни батерии:

дължина 298 mm или повече, но не повече от 408 mm,

с широчина 33,5 mm или повече, но не повече от 209 mm,

височина 138 mm или повече, но не повече от 228 mm,

тегло 3,6 kg или повече, но не повече от 17 kg, и

мощност 458 Wh или повече, но не повече от 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Литиевойонни акумулаторни батерии със:

дължина 700 mm или повече, но не повече от 2 820 mm,

ширина 935 mm или повече, но не повече от 1 660 mm,

височина 85 mm или повече, но не повече от 700 mm,

тегло 250 kg или повече, но не повече от 700 kg,

енергия не повече от 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Литиево-йонни правоъгълни модули за вграждане в литиево-йонни презареждаеми акумулаторни батерии:

с дължина 300 mm или повече, но не повече от 350 mm,

с широчина 79,8 mm или повече, но не повече от 225 mm,

с височина 35 mm или повече, но не повече от 168 mm,

с тегло 3,95 kg или повече, но не повече от 8,85 Kg,

с номинален капацитет от 66,6 Ah или повече, но не повече от 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Подсилен с оглед на безопасността сепаратор, проектиран да разделя катода от анода в литиевойонни акумулатори, за използване при производството на литиевойонни електрически акумулатори за акумулаторни батерии за превозни средства (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Модул, изпълнен върху печатна платка, включващ:

избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала,

микропроцесор, способен да приема съобщения от дистанционно управление и да управлява групата от микросхеми на тунера,

използван в производството на домашни системи за развлечение (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Електронна сглобка, състояща се най-малко от печатна платка с:

процесор за мултимедийни приложения и обработка на видеосигнал,

FPGA (програмируема логическа матрица),

флаш памет,

операционна памет

интерфейс USB,

дори с интерфейси HDMI, VGA и RJ-45,

мъжки и женски конектори за свързване на LCD екран, светодиодно осветление и контролен панел

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Подмодул, изпълнен върху печатна платка, включващ:

избирач на радиоканалите (тунер), който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула, с декодер на сигнали,

радиочестотен приемник на сигнали за дистанционно управление,

инфрачервен предавател на сигнали за дистанционно управление,

генератор на сигнали, подавани към съединител SCART,

датчик за състоянието на телевизора,

използван в производството на домашни системи за развлечение (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

Течнокристален модул (LCD), с покритие от стъкло или пластмаса, оптически свързан, с:

диагонал 12 cm или повече, но не повече от 31 cm,

подсветка със светодиоди,

печатна платка с EEPROM (електрически изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер и други активни и пасивни компоненти,

щепсел за захранване и интерфейси CAN (Controller Area Network) и LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение),

дори с електронни елементи за генериране на допълнителни контролни показатели с информация за превозното средство на екрана,

0 %

31.12.2023

 

 

със или без сензорен екран,

без модул за обработка на сигнали,

в корпус с допълнителни светодиодни индикатори за предупредителни светлини,

със или без индикатор за смяна на предавката и фотодатчик,

от вида, използван за екран за информация на водача в моторните превозни средства от глава 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Течнокристален екран със:

сензорен панел,

най-малко една печатна платка за просто управлявано устройство за адресиране на пикселите в подчинен режим (функция на времеви контролер) и сензорно управление, с EEPROM (електрически изтриваема програмируема памет само за четене) за настройките на дисплея,

с размер на екрана по диагонала 15 cm или повече, но не повече от 21 cm,

подсветка,

LVDS съединител (диференциален сигнал с ниско напрежение) и съединител за захранване,

за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за използване в производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Полупроводников модул на електронен превключвател в корпус:

състоящ се от IGBT транзисторен чип (биполярен транзистор с изолиран гейт) и диоден чип върху една или повече изводни рамки (lead frames),

за напрежение 600 V или 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Табло за управление с програмируема памет с:

4 или повече драйвера за стъпков двигател,

4 или повече изхода с транзистори MOSFET,

централен процесор,

3 или повече входа за температурни датчици,

за напрежение 10 V или повече, но не повече от 30 V,

за използване при производството на триизмерни принтери (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Електронни блокове за управление на междуосовия въртящ момент, който се предава в превозните средства със задвижване на всички колела, включително:

печатна платка с контролер с програмируема памет,

един единствен конектор, и

работещи при напрежение от 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Електронни блокове за управление, които са в състояние автоматично да управляват безстепенното предаване в пътническите превозни средства, съдържащи:

печатна платка с контролер с програмируема памет,

метален корпус,

един единствен конектор,

работещи при напрежение от 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Модул за електронно управление на двигателя (ECU) с:

печатна платка,

напрежение 12 V,

препрограмируем,

микропроцесор, който може да контролира, оценява и управлява поддържащите обслужващи функции в автомобилите (предварителни стойности на горивото за впръскване и запалване, дебит на горивото и въздуха),

за използване при производството на стоки от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Автоматична предавателна кутия с въртящ се скоростен лост с:

излят от алуминий корпус,

диференциал,

автоматична трансмисисия с 9 предавки,

система за избор на предавка с електронен избор на обхват (ERS),

чиито размери са:

ширина 330 mm или повече, но не по-голяма от 420 mm,

височина 380 mm или повече, но не по-голяма от 450 mm,

дължина 580 mm или повече, но не по-голяма от 690 mm,

за използване при производството на превозни средства от позиция 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Разпределителна кутия с един вход и два изхода, за разпределяне на въртящия момент между предната и задната ос в алуминиев корпус, с размери не повече от 565 × 570 × 510 mm, съдържаща най-малко:

задействащ механизъм (актуатор), и

вътрешно разпределение чрез верига

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Междинен стоманен вал, свързващ предавателната кутия с полуос, с:

дължина 300 mm или повече, но не по-голяма от 650 mm,

шлиц от всяка страна,

дори с пресован лагер в кутията,

дори и с държач,

за използване при производството на стоки от глава 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Корпус за полуосова вградена връзка от вида триножник за предаване на въртящ момент от двигателя и предаване към колелата на моторни превозни средства с:

външен диаметър 67,0 mm или повече, но не по-голям от 84,5 mm,

3 студено калибрирани ролки с диаметър 29,90 mm или повече, но не по-голям от 36,60 mm

диаметър на уплътнителя 34,0 mm или повече, но не по-голям от 41,0 mm, без водещ ъгъл,

шлиц с 21 зъба или повече, но не повече от 35,

диаметър на легло на лагер 25,0 mm или повече, но не по-голям от 30,0 mm, дори със смазочни канали

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Външно съединение за предаване на въртящ момент от двигателя и предаване към колелата на моторни превозни средства, състоящо се от:

вътрешна гривна с 6 канала за сачми за лагери с диаметър 15,0 mm или повече, но не по-голям от 20,0 mm,

външна гривна с 6 канала за 6 сачми за лагери, направени от стомана с въглеродно съдържание 0,45 % или повече, но не по-голямо от 0,58 %, с резба и с шлиц с 26 зъба или повече, но не повече от 38,

сферична клетка, задържаща сачмите в каналите на външната и вътрешната гривна в подходящо ъглово положение, направена от материал, подходящ за насищане с въглерод с въглеродно съдържание 0,14 % или повече, но не повече от 0,25 %, и

с отделение за грес,

с възможност за работа при постоянна скорост при променлив ъгъл на съединение, не по-голям от 50 градуса

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Алуминиево окачващо звено, с размери:

височина 50 mm или повече, но не по-голяма от 150 mm,

ширина 10 mm или повече, но не по-голяма от 100 mm,

дължина 100 mm или повече, но не по-голяма от 600 mm,

маса 1 000 g или повече, но не по-голяма от 3 000 g,

оборудвано с най-малко два отвора, изработени от алуминиева сплав със следните характеристики:

якост на опън 200 MPa или повече,

якост 19 kN или повече,

коравина 5 kN/mm или повече, но не по-голяма от 9 kN/mm,

честота 400 Hz или повече, но не по-голяма от 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Вътрешна обшивка на изпускателната система:

с дебелина 0,7 mm или повече, но не надвишаваща 1,3 mm,

изработена от листове или намотки от неръждаема стомана клас 1.4310 и 1.4301 съгласно стандарт EN 10088,

дори с монтажни отвори,

за използване при производството на изпускателни системи за автомобили (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Тръба за насочване на отработилите газове от двигателя с вътрешно горене:

с диаметър 40 mm или повече, но ненадвишаващ 100 mm,

с дължина 90 mm или повече, но не ненадвишаваща 410 mm,

с дебелина 0,7 mm или повече, но не надвишаваща 1,3 mm,

от неръждаема стомана,

за използване при производството на изпускателни системи за автомобили (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Крайна капачка на изпускателна система:

с дебелина 0,7 mm или повече, но не надвишаваща 1,3 mm,

изработено от неръждаема стомана клас 1.4310 и 1.4301 съгласно стандарт EN 10088,

дори и с вътрешна обшивка,

дори и с повърхностна обработка,

за използване при производството на изпускателни системи за автомобили (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Оптични, разсейващи, отразяващи или призматични листове, непечатни разсейващи плаки, дори притежаващи поляризиращи светлината свойства, изрязани по специален начин

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Инфрачервен обектив със задвижвано от двигател фокусиране,

използващ дължина на вълната 3 μm или повече, но не повече от 5 μm,

предоставящ ясно изображение от 50 m до безкрайност,

със стойности на зрителното поле от 3° × 2,25° и 9° × 6,75 °,

с тегло не повече от 230 g,

с дължина не повече от 88 mm,

с диаметър не повече от 46 mm,

невлияещ се от топлинни смущения,

предназначен за използване при производството на термовизионни камери, инфрачервени бинокли, прицелни приспособления за оръжия (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Обектив, състоящ се от корпус с цилиндрична форма, изработен от метал или пластмаса, и оптични елементи с:

хоризонтално поле на видимост до най-много120 градуса,

диагонално поле на видимост до най-много 92 градуса,

фокусно разстояние до най-много 7,50 mm,

относителната апертура не повече от F/2,90,

максимален диаметър 22 mm,

от вида, използван за производството на автомобилни камери по технология CMOS (комплементарна технология метал-оксид-полупроводник )

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от:

леща, изработена от монокристален силиций, с диаметър 84 mm (± 0,1 mm), и

леща, изработена от монокристален германий, с диаметър 62 mm (± 0,05 mm),

сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от:

силициева леща с диаметър 29 mm (± 0,05 mm), и

леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 26 mm (± 0,05 mm),

сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Инфрачервено оптично изделие

силициева леща с диаметър 62 mm (± 0,05 mm),

монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав,

от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от:

германиева леща с диаметър 11 mm (± 0,05 mm),

леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 14 mm (± 0,05 mm), и

силициева леща с диаметър 17 mm (± 0,05 mm),

сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Инфрачервено оптично изделие

със силициева леща с диаметър 26 mm (± 0,1 mm),

монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав,

от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от:

германиева леща с диаметър 19 mm (± 0,05 mm),

леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 18 mm (± 0,05 mm),

германиева леща с диаметър 20,6 mm (± 0,05 mm),

сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Групирани инструменти за арматурно табло с микропроцесорен блок за управление, дори и със стъпков двигател, както и със светодиодни индикатори, показващи поне:

скоростта,

оборотите на двигателя,

температурата на двигателя,

нивото на горивото,

комуникиращи посредством протоколи CAN-BUS и K-LINE, от вида, използван за производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1)


Top