EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0945

Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 година относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи

C/2019/1821

OJ L 152, 11.6.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

11.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/945 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално членове 58 и 61 от него,

като има предвид, че:

(1)

Безпилотните летателни системи (БЛС), чиято експлоатация представлява най-малък риск и принадлежи към неограничената категория експлоатация, не следва да са предмет на класическите процедури за съответствие във въздухоплаването. За такива БЛС следва да се използва възможността за установяване на законодателство на Общността за хармонизация, посочено в член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1139. Следователно е необходимо да се определят изискванията за овладяване на рисковете, свързани с експлоатацията на такива БЛС, като се вземе изцяло предвид приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(2)

Тези изисквания следва да обхващат съществените изисквания, предвидени в член 55 от Регламент (ЕС) 2018/1139, по-специално по отношение на конкретните характеристики и функционални възможности, които са необходими за намаляване на рисковете, свързани с безопасността на полета, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, сигурността или околната среда, породени от експлоатацията на тези БЛС.

(3)

Когато производителите пускат БЛС на пазара с цел те да бъдат използвани за експлоатация в неограничената категория и следователно поставят идентификационен етикет за клас, те следва да гарантират съответствието на БЛС с изискванията за посочения клас.

(4)

Като се има предвид доброто равнище на безопасност, постигнато при моделите на въздухоплавателни средства, които вече са предоставени на пазара, е целесъобразно да се създаде клас C4 за БЛС, които не следва да бъдат предмет на несъразмерни технически изисквания в полза на операторите на модели на въздухоплавателни средства.

(5)

Настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на БЛС, които се считат за детски играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Такива БЛС следва също така да отговарят на изискванията на Директива 2009/48/ЕО. Това изискване за съответствие следва да бъде взето предвид при определянето на допълнителни изисквания за безопасност съгласно настоящия регламент.

(6)

БЛС, които не са играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО, следва да отговарят на съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), доколкото посочената директива се прилага по отношение на тях и доколкото изискванията за безопасност и опазване на здравето са неразривно свързани с безопасността на полетите на БЛС. Когато посочените изисквания за безопасност и опазване на здравето са неразривно свързани с безопасността на полета, следва да се прилага само настоящият регламент.

(7)

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) не следва да се прилагат по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства, които подлежат на сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139, предназначени са изключително за използване във въздуха и за експлоатация само на честотите, разпределени съгласно Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщенията за защитено аеронавигационно използване.

(8)

Директива 2014/53/ЕС следва да се прилага по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства, които не подлежат на сертифициране и не са предназначени за експлоатация само на честотите, разпределени съгласно Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщенията за защитено аеронавигационно използване, ако те целенасочено излъчват и/или приемат електромагнитни вълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне при честоти под 3 000 GHz.

(9)

Директива 2014/30/ЕС следва да се прилага по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства, които не подлежат на сертифициране и не са предназначени за експлоатация само на честотите, разпределени съгласно Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщенията за защитено аеронавигационно използване, ако те не попадат в приложното поле на Директива 2014/53/ЕС.

(10)

С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) се установяват общи принципи и хоризонтални разпоредби, предназначени да се прилагат към пускането на пазара на продукти, които са предмет на съответното секторно законодателство. С цел да се осигури съгласуваност с друго секторно законодателство, отнасящо се за съответни продукти, разпоредбите относно предлагането на пазара на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да бъдат приведени в съответствие с рамката, установена с Решение № 768/2008/ЕО.

(11)

Директива 2001/95/ЕО (7) се отнася до рисковете за безопасността на БЛС, доколкото не съществуват конкретни разпоредби със същата цел в правилата от законодателството на Съюза, уреждащи безопасността на съответните продукти.

(12)

Настоящият регламент следва да се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

(13)

Държавите членки следва да предприемат необходимите стъпки, гарантиращи, че БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, се предоставят на пазара и се пускат в действие само в случай че не застрашават здравето и безопасността на хора, домашни животни или собственост при нормално използване.

(14)

С цел да се осигури на гражданите високо равнище на опазване на околната среда, е необходимо да се ограничат шумовите емисии във възможно най-голяма степен. Ограниченията на звуковата мощност, приложими за БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, може да се преразгледат в края на преходните периоди, както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 (8).

(15)

Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на съответствие на продуктите в контекста на увеличаването на електронната търговия. За тази цел държавите членки следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат с компетентните органи на трети държави и да развиват сътрудничеството между органите за надзор на пазара и митническите органи. Органите за надзор на пазара следва да използват, когато е възможно, процедури за уведомяване и предприемане на действие, както и да установят сътрудничество със своите национални органи, които са компетентни за прилагането на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9). Те следва да установят тесни контакти, позволяващи бързо реагиране, с основни посредници, които предоставят услуги по съхранение на продукти, продавани онлайн.

(16)

За да се гарантира висока степен на защита на обществения интерес, като например на здравето и безопасността, както и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза, стопанските субекти следва да отговарят за съответствието на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, с изискванията, определени в настоящия регламент, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставките и дистрибуцията. Следователно е необходимо да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки стопански субект във веригата на доставките и дистрибуцията.

(17)

С цел да се улесни комуникацията между стопанските субекти, националните органи за надзор на пазара и потребителите, в допълнение към пощенския си адрес, стопанските субекти, които доставят или предлагат БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да посочват също и своя уебсайт.

(18)

Производителят, който има подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да изпълни процедурата за оценяване на съответствието на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение само на производителя.

(19)

Настоящият регламент следва да се прилага за всички БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, които са нови за пазара на Съюза, независимо дали става въпрос за нови БЛС, произведени от производител, установен в Съюза, или нови или втора употреба БЛС, внесени от трета държава.

(20)

Необходимо е да се гарантира, че БЛС от трети държави, които се въвеждат на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент, ако са предназначени за експлоатация в неограничената категория. По-специално следва да се гарантира, че производителите изпълняват съответните процедури за оценяване на съответствието. Поради това следва да се предвиди задължение за вносителите да се уверяват, че БЛС, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент, и да не пускат на пазара БЛС, които не отговарят на посочените изисквания или които представляват риск. Следва също така да се предвиди задължение за вносителите да се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са проведени и че маркировката „CE“ и техническата документация, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от страна на компетентните национални органи.

(21)

Дистрибутор, който предоставя на пазара БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо продуктите не се отразяват неблагоприятно на тяхното съответствие. Очаква се както вносителите, така и дистрибуторите да действат с дължимата грижа по отношение на приложимите изисквания, когато пускат или предоставят продукти на пазара.

(22)

При пускане на пазара на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, всеки вносител следва да посочи върху БЛС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаите, при които размерът на БЛС не позволява това. Това включва случаите, при които вносителят трябва да отвори опаковката, за да постави наименованието и адреса си върху БЛС.

(23)

Всеки стопански субект, който пуска на пазара БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, със своето име или търговска марка, или изменя БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(24)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация за съответната БЛС, предназначена за експлоатация в неограничената категория.

(25)

Осигуряването на проследимостта на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, по цялата верига на доставките спомага за опростяване на надзора на пазара и за повишаване на неговата ефикасност. Ефективната система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят стопанските субекти, които са предоставили несъответстващи БЛС на пазара.

(26)

Настоящият регламент следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания. С цел улесняване на оценяването на съответствието на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, с тези изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (10) с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания.

(27)

Съществените изисквания, приложими за БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да бъдат достатъчно точно формулирани, така че да създават правно обвързващи задължения. Те следва да бъдат формулирани по такъв начин, че да предоставят възможност за оценяване на съответствието с тях дори при липса на хармонизирани стандарти или когато производителят е решил да не използва хармонизиран стандарт.

(28)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 е предвидена процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на законодателство за хармонизация, което се прилага за БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, съгласно настоящия регламент. Тази процедура следва да се прилага, когато е целесъобразно, по отношение на стандартите, които са посочени в Официален вестник на Европейския съюз като осигуряващи презумпция за съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

(29)

За да се даде възможност на стопанските субекти да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, отговарят на съществените изисквания, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания пропорционално на степента на риска и необходимото равнище на безопасност. За да се осигури междусекторна съгласуваност и да се избегнат ad hoc варианти за оценяване на съответствието, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избирани между тези модули.

(30)

Органите за надзор на пазара и операторите на БЛС следва да разполагат с лесен достъп до декларацията за съответствие с изискванията на ЕС. С цел да се изпълни това изискване, производителите следва да гарантират, че всяка БЛС, предназначена за експлоатация в неограничената категория, се придружава от копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС или от интернет адреса, на който тя е достъпна.

(31)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза по отношение на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да бъде налична в една-единствена декларация за съответствие с изискванията на ЕС. С оглед намаляване на административната тежест за стопанските субекти, следва да е възможно тази една-единствена декларация за съответствие с изискванията на ЕС да представлява досие, включващо съответните отделни декларации за съответствие.

(32)

Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта, е видимата последица от цял процес, включващ оценяване на съответствието в широкия смисъл. Основните принципи относно маркировката „СЕ“ са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (11). Правилата за полагане на маркировката „СЕ“ върху БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да бъдат определени в настоящия регламент.

(33)

Някои класове БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, които попадат в обхвата на настоящия регламент, изискват намесата на органи за оценяване на съответствието. Държавите членки следва да уведомяват Комисията за тях.

(34)

Необходимо е да се гарантират еднакво високи резултати от работата на органите, извършващи оценяване на съответствието на БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, в целия Съюз, и всички такива органи да изпълняват функциите си на еднакво ниво и в условията на лоялна конкуренция. Поради това следва да бъдат определени задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, които искат да бъдат нотифицирани за предоставяне на услуги по оценяване на съответствието.

(35)

Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие на БЛС, предназначена за експлоатация в неограничената категория, с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се счита, че тя отговаря на съответните изисквания, определени в настоящия регламент.

(36)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяване на съответствието е необходимо да се определят и изисквания за нотифициращите органи и други органи, участващи в оценяването, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(37)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрола върху продукти от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“. Системата, установена с настоящия регламент, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008.

(38)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се използва от националните органи на публичната власт в целия Съюз като средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието.

(39)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители, или използват свои поделения за тази цел. За да се запази нивото на защита, изисквано за БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, които се пускат на пазара на Съюза, от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и дейността на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи да обхващат и дейностите, извършвани от подизпълнителите и поделенията.

(40)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране, и по-специално тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(41)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или опасения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(42)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна административна тежест за стопанските субекти. По същата причина, както и за да се гарантира еднакво третиране на стопанските субекти, трябва да се осигури съгласуваност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре чрез подходяща координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(43)

Заинтересованите страни следва да имат право да обжалват резултата от оценяването на съответствието, извършено от нотифициран орган. Важно е да се осигури наличието на процедура за обжалване на всички решения на нотифицираните органи.

(44)

Производителите следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, могат да се пускат на пазара само ако не застрашават здравето или безопасността на хората, когато са съхранявани по подходящ начин и използвани по предназначение или при разумно предвидими условия на употреба. БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, следва да се считат за несъответстващи на съществените изисквания, установени в настоящия регламент, единствено при разумно предвидими условия на употреба, т.е. когато тази употреба може да произтече от правомерно и лесно предвидимо човешко поведение.

(45)

С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се поясни, че правилата за надзор на пазара на Съюза и за контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза, предвидени в Регламент (ЕО) № 765/2008, включително разпоредбите относно обмена на информация чрез системата за бърз обмен на информация (RAPEX), се прилагат за БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория. Настоящият регламент следва да не възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнение на тези задачи. Следва да бъдат предвидени подходящи преходни мерки с цел да се осигури плавен преход по отношение на прилагането на настоящия регламент.

(46)

БЛС, чиято експлоатация представлява най-голям риск, следва да подлежат на сертифициране. Следователно в настоящия регламент следва да се определят условията, при които проектирането, производството и техническото обслужване на БЛС подлежат на сертифициране. Тези условия са свързани с по-голям риск от нараняване на трети лица в случаи на произшествия, като по тази причина следва да се изисква сертифициране на БЛС, проектирани за превоз на хора, на БЛС, проектирани за превоз на опасни товари, както и на БЛС, на които поне един от размерите е над 3 m и са проектирани да бъдат експлоатирани над места, на които се събират множество хора. Сертифициране следва да се изисква и за БЛС, експлоатирани в специфичната категория, определена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, ако след направена оценка на риска компетентният орган издаде разрешение за експлоатация, в което е посочено, че рискът при експлоатацията не може да бъде намален в достатъчна степен без сертифициране на БЛС.

(47)

БЛС, пуснати на пазара и предназначени за експлоатация в неограничената категория, които са обозначени с идентификационен етикет за клас, следва да отговарят на изискванията за сертифициране за БЛС, експлоатирани в специфичната или в сертифицираната категория, според случая, ако тези БЛС се използват извън неограничената категория експлоатация.

(48)

Операторите на БЛС, които имат основно място на стопанска дейност, установени са или пребивават в трета държава и експлоатират БЛС в рамките на въздушното пространство на Единното европейско небе, следва да бъдат предмет на настоящия регламент.

(49)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на Становище № 01/2018 (12), публикувано от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) в съответствие с член 65 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват изискванията за проектирането и производството на безпилотни летателни системи (БЛС), предназначени за експлоатация съгласно правилата и условията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, и на допълнителни модули за идентификация от разстояние. С него се определят и типовете БЛС, чието проектиране, производство и техническо обслужване подлежи на сертифициране.

2.   С него също така се установяват правила за предоставянето на пазара и за свободното движение в Съюза на БЛС, предназначени за използване в неограничената категория, както и на допълнителните модули за идентификация от разстояние.

3.   С настоящия регламент се определят също правила за операторите на БЛС от трети държави, когато те експлоатират БЛС в рамките на въздушното пространство на Единното европейско небе съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

Член 2

Приложно поле

1.   Глава II от настоящия регламент се прилага по отношение на следните продукти:

а)

БЛС, предназначени за експлоатация съгласно правилата и условията, приложими към неограничената категория експлоатация на БЛС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, с изключение на частно конструирани БЛС, с идентификационен етикет за клас, както е посочено в части 1—5 от приложението към настоящия регламент, като се посочва към кой от петте класове БЛС, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, те принадлежат;

б)

допълнителни модули за идентификация от разстояние, както е посочено в част 6 от приложението към настоящия регламент.

2.   Глава III от настоящия регламент се прилага по отношение на БЛС, експлоатирани съгласно правилата и условията, приложими към сертифицираната и специфичната категория експлоатация на БЛС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

3.   Глава IV от настоящия регламент се прилага по отношение на оператори на БЛС, които имат основно място на стопанска дейност, установени са или пребивават в трета държава, ако БЛС се експлоатират в Съюза.

4.   Настоящият регламент не се прилага за БЛС, предназначени да се експлоатират изключително в затворени помещения.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„безпилотно въздухоплавателно средство (БВС)“ означава всяко въздухоплавателно средство, което се експлоатира или е предназначено да се експлоатира самостоятелно, или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот;

2)

„оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства“ означава всеки прибор, оборудване, механизъм, апарат, допълнителен прибор, софтуер или спомагателен прибор, който е необходим за безопасната експлоатация на БВС, но който не е част от БВС и не се носи на борда;

3)

„безпилотна летателна система (БЛС)“ означава безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление;

4)

„оператор на безпилотна летателна система (оператор на БЛС)“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече БЛС;

5)

„неограничена категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

6)

„специфична категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

7)

„сертифицирана категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

8)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за пускане на продукти на пазара;

9)

„акредитация“ означава акредитация съгласно определението от член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

10)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени определените изисквания, свързани с даден продукт;

11)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

12)

„маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че продуктът е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното полагане;

13)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или възлага неговото проектиране или производство и което предлага този продукт на пазара със своето име или своята търговска марка;

14)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

15)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

16)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставки, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

17)

„стопански субекти“ означава производителят, упълномощеният представител на производителя, вносителят и дистрибуторът на БЛС;

18)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

19)

„пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на Съюза;

20)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

21)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, на които трябва да отговаря определен продукт, процес или услуга;

22)

„частно сглобена БЛС“ означава БЛС, сглобена или произведена за собствена употреба на лицето, сглобило БЛС, с изключение на БЛС, сглобени от набор от части, пуснати на пазара от производителя като комплект за самостоятелно сглобяване;

23)

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

24)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

25)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на даден продукт, който е във веригата на доставки;

26)

„въздушно пространство на Единното европейско небе“ означава въздушното пространство над територията, към която се прилагат Договорите, както и всяко друго въздушно пространство, в което държавите членки прилагат Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13), в съответствие с член 1, параграф 3 от посочения регламент;

27)

„дистанционно управляващ пилот“ означава физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на БВС, като управлява ръчно неговите органи за управление или — когато БВС лети в автоматичен режим — като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса;

28)

„максимална излетна маса (МТОМ)“ означава максималната маса на БВС, включително полезният товар и горивото, както е определена от производителя или от лицето, сглобило БВС, при която БВС може да се експлоатира;

29)

„полезен товар“ означава всеки прибор, механизъм, оборудване, част, апарат, допълнителен прибор или спомагателен прибор, включително комуникационно оборудване, което е инсталирано или прикрепено към въздухоплавателното средство и не се използва или не се предвижда да се използва при експлоатацията или управлението на въздухоплавателно средство в полет, и не е част от корпуса, двигателя или витлото;

30)

„режим „следвай ме“ означава режим на експлоатация на БЛС, при който безпилотното въздухоплавателно средство постоянно следва дистанционно управляващия пилот в предварително определен радиус;

31)

„пряка идентификация от разстояние“ означава система, която осигурява локално предаване на информация относно експлоатирано БВС, включително неговата маркировка, така че тази информация да може да бъде получена без физически достъп до БВС;

32)

„геопространствено ориентиране“ означава функция, с помощта на която, въз основа на данните, предоставени от държавите членки, се установява потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство и се сигнализира на дистанционно управляващите пилоти, така че те да могат да предприемат ефективни и незабавни действия за предотвратяване на нарушението;

33)

„ниво на звуковата мощност LWA “ означава нивото на звуковата мощност по крива А, измерено в dB спрямо 1 pW, така както е посочено в EN ISO 3744:2010;

34)

„измерено ниво на звуковата мощност“ означава ниво на звукова мощност, определено според измерванията, посочени в част 13 от приложението; измерените стойности могат да бъдат определени или на базата на едно-единствено БВС, представително за този тип оборудване, или на базата на средните стойности за няколко БВС;

35)

„гарантирано ниво на звукова мощност“ означава ниво на звукова мощност, определено съгласно изискванията, посочени в част 13 от приложението, които включват неопределеностите, свързани с промените в производството и с процедурите на измерване, и за което производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, потвърди, че не е превишено според техническите инструменти, използвани и посочени в техническата документация;

36)

„висене“ означава престой в едно и също географско положение във въздуха;

37)

„места, на които се събират множество хора“ означава места, на които се събира такъв брой хора, че тяхното отдалечаване от мястото да е невъзможно.

ГЛАВА II

БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория, и допълнителни модули за идентификация от разстояние

РАЗДЕЛ 1

Изисквания към продуктите

Член 4

Изисквания

1.   Продуктите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да отговарят на изискванията, посочени в части 1—6 от приложението.

2.   БЛС, които не са играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО, трябва да отговарят на съответните изисквания за безопасност и опазване на здравето, предвидени в Директива 2006/42/ЕО, само по отношение на рискове, различни от свързаните с безопасността на полета на БВС.

3.   Всяка актуализация на софтуера на продукти, които вече са били предоставени на пазара, може да бъде направена само ако тя не засяга съответствието на продукта.

Член 5

Предоставяне на пазара и свободно движение на продуктите

1.   Продуктите се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията от настоящата глава и не застрашават здравето или безопасността на хора, животни или собственост.

2.   Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват по отношение на аспектите, обхванати от настоящата глава, предоставянето на пазара на продукти, които отговарят на изискванията на настоящата глава.

РАЗДЕЛ 2

Задължения на стопанските субекти

Член 6

Задължения на производителите

1.   Когато пускат своя продукт на пазара на Съюза, производителите гарантират, че той е проектиран и произведен в съответствие с изискванията, посочени в части 1—6 от приложението.

2.   Производителите изготвят техническата документация, предвидена в член 17, и изпълняват съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, или възлагат нейното провеждане на външни изпълнители.

Когато съответствието на продукта с изискванията, посочени в части 1—6 от приложението, е доказано чрез такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят декларация за съответствие с изискванията на ЕС и полагат маркировката „СЕ“.

3.   Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата глава. Промените в проекта, характеристиките или софтуера на продукта и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на продукта, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява даден продукт, с цел да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителите провеждат изпитвания на проби от предлаганите на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията продукти и за изземвания на продукти, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите на БЛС гарантират, че БВС има нанесен тип по смисъла на Решение № 768/2008/ЕО и уникален сериен номер, които позволяват идентификацията му, и, ако е приложимо, е в съответствие с изискванията, определени в съответните части 2—4 от приложението. Производителите на допълнителни модули за идентификация от разстояние гарантират, че допълнителните модули за идентификация от разстояние има нанесен тип и уникален сериен номер, които позволяват идентификация им и са в съответствие с изискванията, определени в част 6 от приложението. И в двата случая производителите гарантират, че се поставя уникален сериен номер и върху декларацията за съответствие с изискванията на ЕС или опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, както е посочено в член 14.

6.   Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, уебсайт и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава продукта. Адресът трябва да посочва единна точка за контакт, чрез която може да се осъществи контакт с производителя. Данните за връзка се посочват на език, лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.   Производителите гарантират, че продуктът е придружен от наръчника и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Този наръчник и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

8.   Производителите гарантират, че всеки отделен продукт е придружен от копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС или от опростена декларация за съответствие с изискванията на ЕС. Когато се представя опростена декларация за съответствие с изискванията на ЕС, тя трябва да съдържа точния интернет адрес, от който може да се получи пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.

9.   Производители, които считат или имат основание да смятат, че продукти, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата глава, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продуктите в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Ако продуктът представлява риск, производителите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

10.   При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят на хартиен или електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта с настоящата глава, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощени представители

1.   Производителят може да определи писмено упълномощен представител.

Задълженията, определени в член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническата документация, посочено в член 6, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощието. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара на Съюза;

б)

при обосновано искане от страна на орган за надзор на пазара или орган за граничен контрол да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

в)

да сътрудничи на органите за надзор на пазара или органите за граничен контрол, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието на продуктите, обхванати от пълномощието на упълномощения представител, или на рисковете за безопасността, породени от него.

Член 8

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара на Съюза само продукти, които отговарят на изискванията, определени в настоящата глава.

2.   Преди да пуснат един продукт на пазара на Съюза, вносителите гарантират, че:

а)

съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, е била проведена от производителя;

б)

производителят е изготвил техническата документация, посочена в член 17;

в)

на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и, когато е необходимо, идентификационният етикет за класа на БВС, както и обозначение на нивото на звуковата мощност;

г)

продуктът е придружен от документите по член 6, параграфи 7 и 8;

д)

производителят е спазил изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основания да счита, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в части 1—6 от приложението, той не пуска продукта на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск за здравето и безопасността на потребителите и на трети страни, вносителят информира за това производителя и компетентните национални органи.

3.   Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, уебсайт и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава продукта. Данните за връзка са на език, лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че продуктът е придружен от наръчника и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Този наръчник и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4.

6.   Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява даден продукт, с цел да осигурят защитата на здравето и безопасността на крайните потребители и трети страни, вносителите провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията продукти и иззети продукти, както и информират дистрибуторите за всякакво такова наблюдение.

7.   Вносители, които считат или имат основание да смятат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   В продължение на 10 години след пускането на пазара на продукта, вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят продукт на пазара на Съюза, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията, определени в настоящата глава.

2.   Преди да предоставят продукт на пазара, дистрибуторите се уверяват, че върху продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационният етикет за класа на БВС, както и обозначение на нивото на звуковата мощност, че продуктът се придружава от документите, посочени в член 6, параграфи 7 и 8, както и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Дистрибуторите гарантират, че продуктът е придружен от наръчника и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Този наръчник и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

Когато дистрибутор счита или има основание да смята, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в член 4, той не предоставя продукта на пазара, докато продуктът не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и компетентните органи за надзор на пазара.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4.

4.   Дистрибутори, които считат или имат основание да смятат, че даден продукт, който са предоставили на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, гарантират, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган, дистрибуторите му предоставят на хартиен или електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и спрямо вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата глава и е носител на задълженията на производителите съгласно член 6, когато пуска на пазара продукт със своето име или търговска марка или променя продукт, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата глава може да бъде засегнато.

Член 11

Идентификация на стопанските субекти

1.   По искане на органите за надзор на пазара стопанските субекти посочват:

а)

всеки стопански субект, който им е доставил даден продукт;

б)

всеки стопански субект, на когото са доставили даден продукт.

2.   Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1:

а)

в продължение на 10 години след като продуктът им е бил доставен;

б)

в продължение на 10 години след като те са доставили продукта.

РАЗДЕЛ 3

Съответствие на продукта

Член 12

Презумпция за съответствие

Счита се, че продукт, който съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за който са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответства на изискванията, обхванати от тези стандарти или части от тях, определени в части 1—6 от приложението.

Член 13

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Производителят извършва оценяване на съответствието на продукта, като използва една от следните процедури за установяване на неговото съответствие с изискванията, определени в части 1—6 от приложението. При оценяването на съответствието се вземат предвид всички предвидени и предвидими условия на експлоатация.

2.   Наличните процедури за оценяване на съответствието са следните:

а)

вътрешен производствен контрол, определен в част 7 от приложението, при оценяване на съответствието на даден продукт с изискванията, определени в части 1, 5 или 6 от приложението, при условие че производителят е приложил хармонизирани стандарти, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, по отношение на всички изисквания, за които са налице такива стандарти;

б)

ЕС изследване на типа, следвано от съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, както е определено в част 8 от приложението;

в)

съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, както е определено в част 9 от приложението, освен при оценяване на съответствието на продукт, който представлява играчка по смисъла на Директива 2009/48/ЕО.

Член 14

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1.   В декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, предвидена в член 6, параграф 8, се посочва, че съответствието на продукта с изискванията, посочени в части 1—6 от приложението, е доказано, а когато става въпрос за БЛС, се посочва и нейният клас.

2.   Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се съставя по образеца, посочен в част 11 от приложението; тя съдържа елементите, посочени в същата част, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара.

3.   Опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, посочена в член 6, параграф 8, съдържа елементите, определени в част 12 от приложението, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара. Цялостният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на интернет адреса, посочен в опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, и се предоставя на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара.

4.   Когато приложимите към продукта актове на Съюза, които изискват декларация за съответствие с изискванията на ЕС, са повече от един, се изготвя само една декларация за съответствие с изискванията на ЕС във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за тяхното публикуване.

(5)   Като съставя декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, производителят поема отговорността за съответствието на продукта с изискванията, определени в настоящата глава.

Член 15

Основни принципи за маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 16

Правила и условия за полагане на маркировката „CE“, идентификационния номер на нотифицирания орган, идентификационния етикет за класа на БВС и обозначението на нивото на звуковата мощност

1.   Маркировката „СЕ“ се полага върху самия продукт или върху табелата с данни, прикрепена към него, така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради размера на продукта, тя се полага върху опаковката.

2.   Идентификационният етикет за класа на БВС се полага върху БВС и неговата опаковка така, че да бъде видим, четлив и незаличим, и трябва да има височина най-малко 5 mm. Забранява се полагането върху продукт на маркировки, знаци или надписи, които биха могли да подведат трети лица относно значението или формата на идентификационния етикет за класа.

3.   Обозначението на нивото на звуковата мощност, предвидено в част 14 от приложението, когато е приложимо, се полага така, че да бъде видимо, четливо и незаличимо, върху БВС, освен ако това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради размера на продукта, и върху опаковката.

4.   Маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, обозначението на нивото на звуковата мощност и идентификационният етикет за класа на БВС се полагат преди продуктът да бъде пуснат на пазара.

5.   Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в част 9 от приложението.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се полага от самия орган или по негови указания — от производителя или от негов упълномощен представител.

6.   Държавите членки се основават на съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат подходящи действия в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Член 17

Техническа документация

1.   Техническата документация трябва да включва всички подходящи данни и подробности за средствата, използвани от производителя, за да се гарантира, че продуктът съответства на изискванията, определени в части 1—6 от приложението. Тя съдържа най-малко елементите, определени в част 10 от приложението.

2.   Техническата документация се изготвя преди продуктът да бъде пуснат на пазара и се актуализира редовно.

3.   Техническата документация и кореспонденцията относно процедурата за „ЕС изследване на типа“ или оценката на системата по качеството на производителя се съставят на официалния език на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, или на език, приемлив за този орган.

4.   Когато техническата документация не съответства на параграфи 1, 2 или 3 от настоящия член, органът за надзор на пазара може да изиска от производителя или вносителя да организират провеждането на съответния тест от орган, който е приемлив за органа за надзор на пазара, за сметка на производителя или вносителя и в рамките на определен срок, с цел да се провери съответствието на продукта с изискванията, определени в части 1—6 от приложението, приложими към него.

РАЗДЕЛ 4

Нотифициране на органите за оценяване на съответствието

Член 18

Нотифициране

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трети страни, съгласно настоящата глава.

Член 19

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки трябва да определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително на тяхното съответствие с посоченото в член 24.

2.   Държавите членки могат да решат оценката и наблюдението по параграф 1 да се провеждат от национален орган по акредитация, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценяването, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е юридическо лице и отговаря mutatis mutandis на изискванията, определени в член 20. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорностите, произтичащи от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълна отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 20

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган:

а)

се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието;

б)

се организира и функционира така, че да гарантира обективността и безпристрастността на дейностите си;

в)

се организира по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на орган за оценяване на съответствието, да се взема от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценяването;

г)

не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, нито консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа;

д)

запазва поверителността на информацията, която получава;

е)

разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 21

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

1.   Държавите членки трябва да информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

2.   Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 22

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотификацията органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в параграфи 2—11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима спрямо организацията, която оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или техническото обслужване на продукта, който този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, монтажно предприятие, купувач, собственик, ползвател или предприятие по техническото обслужване на продукта, който се оценява, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва използването на оценявания продукт, необходимо за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или използването на такъв продукт за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или техническото обслужване на продукта, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейностите на техните поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на техните дейности по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които биха могли да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно части 8 или 9 от приложението и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието, или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория продукти, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и способността за повтаряне на тези процедури; той прилага подходящите политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)

процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответния продукт и масовия или сериен характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието по подходящ начин, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с които е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценяването, което извършва, както и подходящи правомощия за извършването на такова оценяване;

в)

подходящи познания и разбиране на изискванията, приложимите хармонизирани стандарти и съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация;

г)

способност да изготвя сертификати за „ЕС изследване на типа“ или одобрения на системи по качеството, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Гарантира се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното право или държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно части 8 и 9 от приложението или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането им, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за извършването на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация, регулаторните дейности в областта на БЛС и планирането на радиочестоти и в дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 23

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, определени в член 22, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 24

Поделения и възлагане на подизпълнители от страна на нотифицираните органи

1.   Когато нотифициран орган възлага определени задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, определени в член 22, и информира за това нотифициращия орган.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, независимо от това къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или да бъдат изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно части 8 и 9 от приложението.

Член 25

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на продукта, за който този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 22.

Член 26

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 22.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки за органите за оценяване на съответствието, като използват електронно средство за нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответния продукт, както и съответния сертификат за акредитация.

4.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от 2 седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави членки.

5.   Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата глава.

6.   Нотифициращият орган нотифицира Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 27

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

2.   Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

3.   Комисията прави обществено достояние списъка на нотифицираните съгласно настоящия регламент органи, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които те са били нотифицирани.

Комисията поддържа този списък актуален.

Член 28

Промени в нотификациите

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, определени в член 22, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Съответно той незабавно информира за това Комисията и останалите държави членки.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, по тяхно искане.

Член 29

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   В случаи, когато Комисията се съмнява в компетентността на нотифициран орган или в това, че този орган продължава да изпълнява изискванията и отговорностите, на които подлежи, или когато пред Комисията бъдат представени подобни съмнения, тя извършва разследване.

2.   Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или поддържането на компетентността на съответния нотифициран орган.

3.   Комисията гарантира, че всяка чувствителна информация, получена в хода на разследването, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифициране, тя информира нотифициращата държава членка за това и отправя искане държавата членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, и отмяна на нотификацията.

Член 30

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в части 8 и 9 от приложението.

2.   Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за стопанските субекти. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответния продукт и масовия или сериен характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на БВС или БЛС с настоящата глава.

3.   Когато нотифициран орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, определени в части 1—6 от приложението или в съответстващите им хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за „ЕС изследване на типа“ или одобрение на система по качеството.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата за „ЕС изследване на типа“ или на одобрение на система по качеството нотифицираният орган установи, че даден продукт вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата за „ЕС изследване на типа“ или одобрението на система по качеството, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дават необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати за „ЕС изследване на типа“ или одобрения на системи по качеството, в зависимост от случая.

Член 31

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Нотифицираните органи осигуряват наличието на прозрачна и достъпна процедура за обжалване на техните решения.

Член 32

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираният орган информира нотифициращите органи за:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за „ЕС изследване на типа“ или одобрението на система по качеството съгласно изискванията на части 8 и 9 от приложението;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всякакви искания за информация, получени от органите за надзор на пазара, във връзка с дейности за оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, и възлагане на подизпълнители.

2.   В съответствие с изискванията на части 8 и 9 от приложението, нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата глава и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите категории БВС или БЛС, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

3.   Нотифицираните органи изпълняват задълженията за предоставяне на информация съгласно части 8 и 9 от приложението.

Член 33

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 34

Координация на нотифицираните органи

1.   Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата глава, под формата на секторна група на нотифицирани органи.

2.   Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители.

РАЗДЕЛ 5

Надзор на пазара на Съюза, контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза, и предпазна процедура на Съюза

Член 35

Надзор на пазара и контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

1.   Държавите членки организират и провеждат надзор на продуктите, които се пускат на пазара на Съюза, в съответствие с член 15, параграф 3 и членове 16—26 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Държавите членки организират и провеждат контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза, в съответствие с член 15, параграф 5 и членове 27, 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и техните органи за граничен контрол си сътрудничат с компетентните органи, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, по въпроси на безопасността и създават подходящи механизми за комуникация и координация помежду си, като се възползват максимално от информацията, съдържаща се в системата за докладване на събития, определена в Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (14), и информационните системи съгласно определението в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 36

Процедура при продукти, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт представлява риск за здравето или безопасността на лица или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящата глава, те извършат оценка по отношение на съответния продукт, която обхваща всички приложими изисквания, определени в настоящата глава. За тази цел съответните стопански субекти сътрудничат на органите за надзор на пазара, когато това е необходимо.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата глава, те незабавно изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да изтегли продукта от пазара или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.   Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната им територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския субект.

3.   Стопанският субект гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар или за изтеглянето на продукта от този пазар, или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, произхода на продукта, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

продуктът не отговаря на изискванията, определени в член 4;

б)

недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12.

6.   Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират незабавно Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния продукт, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 5, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети незабавно подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на продукта от пазара.

Член 37

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 36, параграфи 3 и 4, срещу мярка, предприета от държава членка, са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията взема решение дали националната мярка е обоснована или не.

Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

2.   Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че несъответстващият продукт е изтеглен или иззет от техния пазар и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 36, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 38

Съответстващ продукт, който представлява риск

1.   Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 36, параграф 1, установи, че въпреки че даден продукт е в съответствие с настоящата глава, той представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата глава, тя изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответният продукт бъде пуснат на пазара, той вече няма да представлява такъв риск, да изтегли продукта от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Стопанският субект гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответния продукт, произхода и веригата на доставка на продукта, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията незабавно започва консултации с държавите членки и съответния(те) стопански субект(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е обоснована или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

5.   Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

Член 39

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 36, когато държава членка направи една от следните констатации относно продукти, обхванати от настоящата глава, тя изисква от съответния стопански субект да отстрани въпросното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ е положена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 15 или член 16 от настоящия регламент;

б)

маркировката „CE“ или типът не са положени;

в)

идентификационният номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в част 9 от приложението, е положен в нарушение на член 16 или не е положен;

г)

не е положен идентификационният етикет за класа на БВС;

д)

обозначението на нивото на звуковата мощност, ако се изисква, не е положено;

е)

не е положен серийният номер или той не е в правилния формат;

ж)

липсват наръчникът или информационната бележка;

з)

декларацията за съответствие с изискванията на ЕС липсва или не е съставена;

и)

декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е съставена неправилно;

й)

техническата документация не е налице или не е пълна;

к)

наименованието на производителя или вносителя, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка, уебсайтът или пощенският адрес липсват.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на продукта на пазара, или да осигури неговото изтегляне или изземване от пазара.

ГЛАВА III

БЛС, експлоатирани в сертифицираната и специфичната категория

Член 40

Изисквания към БЛС, експлоатирани в сертифицираната и специфичната категория

1.   Проектирането, производство и техническото обслужване на БЛС се сертифицират, при условие че БЛС отговаря на някое от следните условия:

а)

има характерен размер от 3 m или повече и е проектирана да бъде експлоатирана над места, на които се събират множество хора;

б)

проектирана е за превоз на хора;

в)

проектирана е за целите на превоза на опасни товари и изисква засилена стабилност с оглед намаляване на рисковете за трети страни в случай на произшествие;

г)

използва се в специфичната категория експлоатация, определена в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, а след направена оценка на риска, предвидена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, компетентният орган издава разрешение за експлоатация, в което е посочено, че рискът при експлоатацията не може да бъде намален в достатъчна степен без сертифициране на БЛС.

2.   Подлежащите на сертифициране БЛС трябва да отговарят на приложимите изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (15), Регламент (ЕС) 2015/640 на Комисията (16) и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията (17).

3.   Освен ако не е необходимо да се сертифицира в съответствие с параграф 1, БЛС, използвана в специфичната категория експлоатация, трябва да разполага с техническите възможности, предвидени в разрешението за експлоатация, издадено от компетентния орган, или в основния сценарий, определен в допълнение 1 към приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, или съгласно определеното в удостоверението за оператор на лека БЛС (LUC) по силата на част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

ГЛАВА IV

Оператори на БЛС от трети държави

Член 41

Оператори на БЛС от трети държави

1.   Оператори на БЛС, които имат основно място на стопанска дейност, установени са или пребивават в трета държава, трябва да спазват Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 за целите на експлоатацията на БЛС в рамките на въздушното пространство на Единното европейско небе.

2.   Компетентният орган за оператора на БЛС от трета държава е компетентният орган на първата държава членка, в която операторът на БЛС възнамерява да извършва дейност.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот или свидетелството на оператора на БЛС в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, или равностоен документ може да бъде признат от компетентния орган за целите на експлоатацията в рамките на, от и за Съюза, при условие че:

а)

третата държава отправи искане за такова признаване;

б)

свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот или свидетелството на оператора на БЛС са валидни документи на държавата на издаване; както и

в)

Комисията, след консултация с EASA, гарантира, че изискванията, въз основа на които са издадени подобни удостоверения, предоставят същото равнище на безопасност, както и настоящият регламент.

ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).

(3)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(4)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(5)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).

(6)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(7)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (вж. страница 45 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(11)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(12)  Становище № 01/2018 на EASA „Въвеждане на регулаторна рамка за експлоатацията на безпилотни летателни системи в категориите „неограничена“ и „специфична“ (RMT.0230), което може да бъде намерено на следния уебсайт: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(13)  Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20).

(14)  Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

(15)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) 2015/640 на Комисията от 23 април 2015 г. относно допълнителни спецификации за летателна годност за даден тип експлоатация и за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 18).

(17)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C0

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C0:

Image 1

БЛС от клас C0 трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

да имат MTOM, по-малка от 250 g, включително полезния товар;

2)

да имат максимална скорост в хоризонтален полет 19 m/s;

3)

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m;

4)

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, функционирането на линията за предаване на данни — от дистанционно управляващия пилот, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

5)

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство. Ако са оборудвани с витла, те трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

6)

да се захранват с електричество с номинално напрежение, което не превишава 24 V при постояннотоково захранване (DC) или еквивалентно напрежение при променливотоково захранване (AC); техните достъпни части да не са под напрежение, надвишаващо 24 V DC или еквивалентно напрежение AC; вътрешното напрежение на БЛС да не превишава 24 V DC или еквивалентното напрежение AC, освен ако е гарантирано, че конкретната комбинация от напрежението и тока не поражда рискове, нито води до поражение от електрически ток, дори ако БЛС е повредена;

7)

ако разполагат с режим „следвай ме“ и когато тази функция е активирана, да бъдат в обхват, непревишаващ 50 m от дистанционно управляващия пилот, и да дават възможност пилотът да си възвърне контрола върху БВС;

8)

да са пуснати на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа следната информация:

а)

характеристиките на БВС, включително, но не само:

класа на БВС,

масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),

общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,

оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,

и описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни;

б)

ясни инструкции за експлоатация;

в)

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

г)

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС, съобразено с възрастта на потребителя.

9)

да включват информационно известие, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (EASA), предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

10)

Точки 4, 5 и 6 не се прилагат по отношение на БЛС, които са играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки.

ЧАСТ 2

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C1

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C1:

Image 2

БЛС от клас C1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

да са направени от такива материали и да имат такива експлоатационни показатели и физически характеристики, които гарантират, че в случай на удар в човешка глава при крайната скорост на падане, енергията, предавана към човешката глава, е по-малка от 80 J, или, като алтернатива, трябва да имат MTOM под 900 g, включително полезния товар;

2)

да имат максимална скорост в хоризонтален полет 19 m/s;

3)

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m или да са оборудвани със система, която ограничава височината над повърхността или над точката на излитане до 120 m, или до стойност, зададена от дистанционно управляващия пилот. Ако стойността е зададена, на дистанционно управляващия пилот по време на полета се предоставя ясна информация за височината на БВС над повърхността или над точката на излитане;

4)

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, функционирането на линията за предаване на данни — от дистанционно управляващия пилот, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

5)

да притежават съответната механична якост, включително необходимия коефициент на безопасност и, при необходимост, устойчивост на натиск, за да издържат напрежението, на което са подложени по време на употреба, без счупване или деформация, които биха могли да попречат на безопасния им полет;

6)

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство. Ако са оборудвани с витла, те трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

7)

в случай на загуба на линията за предаване на данни, да разполагат с надежден и предвидим метод БВС да възстанови линията за предаване на данни или да прекрати полета по начин, който намалява последствията върху трети страни във въздуха или на земята;

8)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да имат гарантирано ниво на звуковата мощност по крива А LWA , определено съгласно част 13, което не превишава нивата, установени в част 15;

9)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност по крива А, положено върху БВС и/или върху неговата опаковка, както е посочено в част 14;

10)

да се захранват с електричество с номинално напрежение, което не превишава 24 V DC или еквивалентно напрежение AC; техните достъпни части да не са под напрежение, надвишаващо 24 V DC или еквивалентно напрежение AC; вътрешното напрежение на БЛС да не превишава 24 V DC или еквивалентното напрежение AC, освен ако е гарантирано, че конкретната комбинация от напрежението и тока не поражда рискове, нито води до поражение от електрически ток, дори ако БЛС е повредена;

11)

да имат уникален физически сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи;

12)

да разполагат с пряка идентификация от разстояние, която:

а)

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947. и изключително въз основа на процедурата, осигурена от системата за регистрация;

б)

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат получени пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, на следните данни:

i)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

ii)

уникалния физически сериен номер на БВС в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063;

iii)

географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv)

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС; както и

v)

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане;

в)

гарантира, че потребителят не може да изменя данните, посочени в буква б), подточки ii), iii), iv) и v);

13)

да са оборудвани със система за геопространствено ориентиране, която осигурява:

а)

интерфейс за качване и актуализиране на данни, съдържащи информация за ограниченията на въздушното пространство, свързани с местоположението и надморската височина на БВС, наложени от географските зони, както са определени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който интерфейс гарантира, че процесът на качване или актуализиране на тези данни не влошава тяхната надеждност и валидност;

б)

предупредителен сигнал към дистанционно управляващия пилот при установено потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство; както и

в)

информация за дистанционно управляващия пилот относно статуса на БВС, както и предупредителен сигнал, когато неговите системи за определяне на местоположението и за навигация не могат да гарантират правилното функциониране на системата за геопространствено ориентиране;

14)

ако БВС има функция, която ограничава достъпа му до определени зони или обеми въздушно пространство, тази функция се осъществява така, че да взаимодейства безпроблемно със системата за управление на полета на БВС, без да оказва отрицателно въздействие върху безопасността на полета; в допълнение, на дистанционно управляващия пилот се предоставя ясна информация, когато тази функция не позволява на БВС да навлиза във въпросните зони или обеми;

15)

отправя ясно предупреждение към дистанционно управляващия пилот, когато батерията на БВС или на неговата станция за управление достигне ниско ниво, така че дистанционно управляващия пилот да разполага с достатъчно време да приземи безопасно БВС;

16)

да бъдат оборудвани със светлини с оглед на:

а)

управляемостта на БВС;

б)

ясната разпознаваемост на БВС през нощта — светлините трябва да позволяват на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между БВС и пилотирани въздухоплавателни средства;

17)

ако разполагат с режим „следвай ме“ и когато тази функция е активирана, да бъдат в обхват, непревишаващ 50 m от дистанционно управляващия пилот, и да дават възможност пилотът да си възвърне контрола върху БВС;

18)

да са пуснати на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа следната информация:

а)

характеристиките на БВС, включително, но не само:

класа на БВС,

масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),

общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,

оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,

обозначение на протокола на предаване на данни, използван за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние,

ниво на звуковата мощност,

и описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни;

б)

ясни инструкции за експлоатация;

в)

процедура за качване на данни относно ограниченията на въздушното пространство;

г)

инструкции за техническо обслужване;

д)

процедури за отстраняване на неизправности;

е)

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

ж)

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС;

19)

да включват информационно известие, публикувано от EASA, предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с правото на ЕС.

ЧАСТ 3

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C2

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C2:

Image 3

БЛС от клас C2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

да имат MTOM, по-малка от 4 kg, включително полезния товар;

2)

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m или да са оборудвани със система, която ограничава височината над повърхността или над точката на излитане до 120 m, или до стойност, зададена от дистанционно управляващия пилот. Ако стойността е зададена, на дистанционно управляващия пилот по време на полета се предоставя ясна информация за височината на БВС над повърхността или над точката на излитане;

3)

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, функционирането на линията за предаване на данни — от дистанционно управляващия пилот, който притежава подходяща правоспособност според определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

4)

да притежават съответната механична якост, включително необходимия коефициент на безопасност и, при необходимост, устойчивост на натиск, за да издържат напрежението, на което са подложени по време на употреба, без счупване или деформация, които биха могли да попречат на безопасния им полет;

5)

в случай на привързани БВС, да имат максимална дължина на привързващата лента, по-малка от 50 m, и механична якост, която е не по-малко от:

а)

за въздухоплавателни средства, по-тежки от въздуха — 10 пъти теглото на въздухоплавателното средство при максимална маса;

б)

за въздухоплавателни средства, по-леки от въздуха — 4 пъти силата, упражнявана от комбинацията от максималнaта статична тяга и аеродинамичната сила на максимално допустимата скорост на вятъра по време на полет;

6)

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство. Ако са оборудвани с витла, те трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

7)

освен ако не са привързани, в случай на загуба на линията за предаване на данни, да разполагат с надежден и предвидим метод БВС да възстанови линията за предаване на данни или да прекрати полета по начин, който намалява последствията върху трети страни във въздуха или на земята;

8)

освен ако не са привързани, да са оборудвани с линия за предаване на данни, която да е защитена срещу неправомерен достъп по отношение на функциите по управление и контрол;

9)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с режим за ниска скорост, който може да бъде зададен от дистанционно управляващия пилот, който режим ограничава максималната крейсерска скорост до не повече от 3 m/s;

10)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да имат гарантирано ниво на звуковата мощност по крива А LWA , определено съгласно част 13, което не превишава нивата, установени в част 15;

11)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност по крива А, положено върху БВС и/или върху неговата опаковка, както е посочено в част 14;

12)

да се захранват с електричество с номинално напрежение, което не превишава 48 V DC или еквивалентно напрежение AC; техните достъпни части да не са под напрежение, надвишаващо 48 V DC или еквивалентно напрежение AC; вътрешното напрежение на БЛС да не превишава 48 V DC или еквивалентното напрежение AC, освен ако е гарантирано, че конкретната комбинация от напрежението и тока не поражда рискове, нито води до поражение от електрически ток, дори ако БЛС е повредена;

13)

да имат уникален физически сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи;

14)

освен ако не са привързани, да разполагат с пряка идентификация от разстояние, която:

а)

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и изключително въз основа на процедурата, осигурена от системата за регистрация;

б)

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат получени пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, на следните данни:

i)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

ii)

уникалния физически сериен номер на БВС в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063;

iii)

географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv)

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС; както и

v)

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот;

в)

гарантира, че потребителят не може да изменя данните, посочени в буква б), подточки ii), iii), iv) и v);

15)

да са оборудвани с функция за геопространствено ориентиране, която осигурява:

а)

интерфейс за качване и актуализиране на данни, съдържащи информация за ограниченията на въздушното пространство, свързани с местоположението и надморската височина на БВС, наложени от географските зони, както са определени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който интерфейс гарантира, че процесът на качване или актуализиране на тези данни не влошава тяхната надеждност и валидност;

б)

предупредителен сигнал към дистанционно управляващия пилот при установено потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство; както и

в)

информация за дистанционно управляващия пилот относно статуса на БВС, както и предупредителен сигнал, когато неговото местоположение и навигация не могат да гарантират правилното функциониране на системата за геопространствено ориентиране;

16)

ако БВС има функция, която ограничава достъпа му до определени зони или обеми въздушно пространство, тази функция се осъществява така, че да взаимодейства безпроблемно със системата за управление на полета на БВС, без да оказва отрицателно въздействие върху безопасността на полета; в допълнение, на дистанционно управляващия пилот се предоставя ясна информация, когато тази функция не позволява на БВС да навлиза във въпросните зони или обеми;

17)

отправя ясно предупреждение към дистанционно управляващия пилот, когато батерията на БВС или на неговата станция за управление достигне ниско ниво, така че дистанционно управляващият пилот да разполага с достатъчно време да приземи безопасно БВС;

18)

да бъдат оборудвани със светлини с оглед на:

1)

управляемостта на БВС;

2)

ясната разпознаваемост на БВС през нощта — светлините трябва да позволяват на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между БВС и пилотирани въздухоплавателни средства;

19)

да са пуснати на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа следната информация:

а)

характеристиките на БВС, включително, но не само:

класа на БВС,

масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),

общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,

оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,

обозначение на протокола на предаване на данни, използван за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние,

ниво на звуковата мощност,

и описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни;

б)

ясни инструкции за експлоатация;

в)

процедура за качване на данни относно ограниченията на въздушното пространство;

г)

инструкции за техническо обслужване;

д)

процедури за отстраняване на неизправности;

е)

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

ж)

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС;

20)

да включват информационно известие, публикувано от EASA, с приложимите ограничения и задължения в съответствие с правото на ЕС.

ЧАСТ 4

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C3

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C3:

Image 4

БЛС от клас C3 трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

да имат MTOM, по-малка от 25 kg, включително полезния товар, както и да имат максимален характерен размер, по-малък от 3 m;

2)

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m или да са оборудвани със система, която ограничава височината над повърхността или над точката на излитане до 120 m, или до стойност, зададена от дистанционно управляващия пилот. Ако стойността е зададена, на дистанционно управляващия пилот по време на полета се предоставя ясна информация за височината на БВС над повърхността или над точката на излитане;

3)

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, функционирането на линията за предаване на данни — от пилот, който притежава подходяща правоспособност според определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, няколко системи;

4)

в случай на привързани БВС, да имат максимална дължина на привързващата лента, по-малка от 50 m, и механична якост, която е не по-малко от:

а)

за въздухоплавателни средства, по-тежки от въздуха — 10 пъти теглото на въздухоплавателното средство при максимална маса;

б)

за въздухоплавателни средства, по-леки от въздуха — 4 пъти силата, упражнявана от комбинацията от максималната статична тяга и аеродинамичната сила на максимално допустимата скорост на вятъра по време на полет;

5)

освен ако не са привързани, в случай на загуба на линията за предаване на данни, да разполагат с надежден и предвидим метод БВС да възстанови линията за предаване на данни или да прекрати полета по начин, който намалява последствията върху трети страни във въздуха или на земята;

6)

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност по крива А LWA , определено съгласно част 13 и положено върху БВС и/или върху неговата опаковка, както е посочено в част 14;

7)

да се захранват с електричество с номинално напрежение, което не превишава 48 V DC или еквивалентно напрежение AC; техните достъпни части да не са под напрежение, надвишаващо 48 V DC или еквивалентно напрежение AC; вътрешното напрежение на БЛС да не превишава 48 V DC или еквивалентното напрежение AC, освен ако е гарантирано, че конкретната комбинация от напрежението и тока не поражда рискове, нито води до поражение от електрически ток, дори ако БЛС е повредена;

8)

да имат уникален физически сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи;

9)

освен ако не са привързани, да разполагат с пряка идентификация от разстояние, която:

а)

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и изключително въз основа на процедурата, осигурена от системата за регистрация;

б)

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат получени пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, на следните данни:

i)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

ii)

уникалния физически сериен номер на БВС в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063;

iii)

географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv)

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС; както и

v)

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот;

в)

гарантира, че потребителят не може да изменя данните, посочени в буква б), подточки ii), iii), iv) и v);

10)

да са оборудвани с функция за геопространствено ориентиране, която осигурява:

а)

интерфейс за качване и актуализиране на данни, съдържащи информация за ограниченията на въздушното пространство, свързани с местоположението и надморската височина на БВС, наложени от географските зони, както са определени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който интерфейс гарантира, че процесът на качване или актуализиране на тези данни не влошава тяхната надеждност и валидност;

б)

предупредителен сигнал към дистанционно управляващия пилот при установено потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство; както и

в)

информация за дистанционно управляващия пилот относно статуса на БВС, както и предупредителен сигнал, когато неговото местоположение и навигация не могат да гарантират правилното функциониране на системата за геопространствено ориентиране;

11)

ако БВС има функция, която ограничава достъпа му до определени зони или обеми въздушно пространство, тази функция се осъществява така, че да взаимодейства безпроблемно със системата за управление на полета на БВС, без да оказва отрицателно въздействие върху безопасността на полета; в допълнение, на дистанционно управляващия пилот се предоставя ясна информация, когато тази функция не позволява на БВС да навлиза във въпросните зони или обеми;

12)

освен ако не са привързани, да са оборудвани с линия за предаване на данни, която да е защитена срещу неправомерен достъп по отношение на функциите по управление и контрол;

13)

отправя ясно предупреждение към дистанционно управляващия пилот, когато батерията на БВС или на неговата станция за управление достигне ниско ниво, така че дистанционно управляващият пилот да разполага с достатъчно време да приземи безопасно БВС;

14)

да бъдат оборудвани със светлини с оглед на:

1)

управляемостта на БВС;

2)

ясната разпознаваемост на БВС през нощта — светлините трябва да позволяват на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между БВС и пилотирани въздухоплавателни средства;

15)

да са пуснати на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа следната информация:

а)

характеристиките на БВС, включително, но не само:

класа на БВС,

масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),

общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,

оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,

обозначение на протокола на предаване на данни, използван за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние,

ниво на звуковата мощност,

и описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни;

б)

ясни инструкции за експлоатация;

в)

процедура за качване на данни относно ограниченията на въздушното пространство;

г)

инструкции за техническо обслужване;

д)

процедури за отстраняване на неизправности;

е)

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

ж)

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС;

16)

да включват информационно известие, публикувано от EASA, предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с правото на ЕС.

ЧАСТ 5

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C4

Върху БВС се полага по видим начин следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C4:

Image 5

БЛС от клас C4 трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

да имат MTOM, по-малка от 25 kg, включително полезния товар;

2)

да се управляват и маневрират безопасно от дистанционно управляващия пилот, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, няколко системи;

3)

да не са в състояние на режим на автоматично управление, освен за подпомагане стабилизирането на полета без пряко въздействие върху траекторията и за подпомагане при загуба на връзката, при условие че в случай на загуба на връзката е налична предварително определена фиксирана позиция на управлението на полета;

4)

да са пуснати на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа следната информация:

а)

характеристиките на БВС, включително, но не само:

класа на БВС,

масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),

общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,

оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,

и описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни;

б)

ясни инструкции за експлоатация;

в)

инструкции за техническо обслужване;

г)

процедури за отстраняване на неизправности;

д)

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

е)

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС;

5)

да включват информационно известие, публикувано от EASA, предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с правото на ЕС.

ЧАСТ 6

Изисквания към допълнителния модул за пряка идентификация от разстояние

Допълнителният модул за пряка идентификация от разстояние трябва да отговаря на следните изисквания:

1)

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и изключително въз основа на процедурата, осигурена от системата за регистрация;

2)

има физически сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи, положен четливо върху допълнителния модул и неговата опаковка или в неговото ръководство за потребителя;

3)

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат получени пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, на следните данни:

i)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

ii)

уникалния физически сериен номер на допълнителния модул в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063;

iii)

географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv)

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС; както и

v)

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане;

4)

гарантира, че потребителят не може да изменя данните, посочени в параграф 3, подточки ii), iii), iv) и v);

5)

пуска се на пазара с ръководство за потребителя, което съдържа обозначението на протокола за предаване на данни, използван за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние, както и инструкции за:

а)

инсталиране на модула за БВС;

б)

качване на регистрационния номер на оператора на БЛС.

ЧАСТ 7

Модул А за оценяване на съответствието — Вътрешен производствен контрол

1.   Вътрешният производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 от настоящата част и гарантира и декларира на своя отговорност, че съответните продукти отговарят на изискванията, определени в части 1, 5 или 6, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят разработва техническата документация в съответствие с член 17 от настоящия регламент.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвеждания продукт с техническата документация, посочена в точка 2 от настоящата част, и с изискванията, определени в части 1, 5 или 6, приложими към тях.

4.   Маркировка „СЕ“ и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1)

В съответствие с членове 15 и 16 от настоящия регламент производителят полага маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационния етикет за класа на БВС върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания, определени в части 1, 5 или 6, приложими към него.

2)

Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за образец от всеки продукт и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара. В декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се посочва ясно продуктът, за който е съставена.

Копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се предоставя на съответните органи при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителите по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител, от тяхно име и на тяхна отговорност, при условие че e посочен в пълномощието.

ЧАСТ 8

Модули B и C за оценяване на съответствието — „ЕС изследване на типа“ и съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол съгласно приложение II към Решение № 768/2008/ЕО

При позоваване на настоящата част процедурата за оценяване на съответствието следва модул В („ЕС изследване на типа“) и модул С (Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол) от настоящата част.

Модул B

ЕС изследване на типа

1.   ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на продукта и проверява и удостоверява, че техническият проект на продукта отговаря на приложимите изисквания, определени в части 1—6.

2.   ЕС изследване на типа се извършва чрез оценка на пригодността на техническия проект на продукта чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 3, с изследване на образци, които са представителни за предвиденото производство от една или повече основни части на продукта (комбинация от изследване на типа произведен продукт и проекта на типа).

3.   Производителят подава заявлението за „ЕС изследване на типа“ само до един нотифициран орган по свой избор.

Заявлението включва:

1)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

2)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган;

3)

техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания на настоящия регламент и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация съдържа, когато е приложимо, елементите, определени в член 17 от настоящия регламент;

4)

представителните образци за предвиденото производство. Нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако са необходими за осъществяване на програмата за изпитване;

5)

подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект. В тези подкрепящи доказателства се посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са били приложени или не са били приложни изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.   Нотифицираният орган:

 

По отношение на продукта:

1)

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на продукта.

 

По отношение на образеца/образците:

2)

удостоверява, че образецът(образците) е(са) произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, както и елементите, проектирани, без да се приложат съответните разпоредби за тези стандарти;

3)

провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, същите са били приложени правилно;

4)

провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са приложени, решенията, избрани от производителя, отговарят на съответните съществени изисквания на законодателния инструмент;

5)

съгласува с производителя мястото, където да се проведат изследванията и изпитванията.

5.   Нотифицираният орган съставя доклад за оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без да се засягат неговите задължения, предвидени в точка 8, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на посочения доклад само със съгласието на производителя.

6.   Когато типът отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за „ЕС изследване на типа“. Този сертификат съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, съответните аспекти на изискванията, за които е поискано изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът на ЕС и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените продукти да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за „ЕС изследване на типа“ и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

7.   Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира съответно производителя.

Производителят информира нотифицирания орган, съхраняващ техническата документация, отнасяща се до сертификата за „ЕС изследване на типа“, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на продукта със съществените изисквания на настоящия регламент или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение, което се прилага към оригиналния сертификат за „ЕС изследване на типа“.

8.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за „ЕС изследване на типа“ и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращите органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за „ЕС изследване на типа“ и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване — и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за „ЕС изследване на типа“ и/или от допълненията към тях. При обосновано искане Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган.

Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за „ЕС изследване на типа“, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо техническата документация, представена от производителя, в продължение на 10 години след оценяването на продукта или до изтичане на валидността на този сертификат.

9.   Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за „ЕС изследване на типа“, неговите приложения и допълнения, заедно с техническата документация, в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара.

10.   Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 7 и 9, при условие че e посочен в пълномощието.

Модул С

Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол

1.   Съответствието с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 3 и гарантира и декларира, че съответните продукти са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за „ЕС изследване на типа“, и отговарят на приложимите изисквания на настоящия регламент.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигуряват съответствието на произвеждания продукт с одобрения тип, описан в сертификата за „ЕС изследване на типа“, и с приложимите изисквания, определени в части 1—6.

3.   Маркировка „СЕ“ и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1)

В съответствие с членове 15 и 16 от настоящия регламент производителят полага маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационния етикет за класа на БВС, върху всеки продукт, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за „ЕС изследване на типа“, и който отговаря на приложимите изисквания, определени в части 1—6.

2)

Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всеки тип продукт и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара. В декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се посочва ясно типът продукт, за който е съставена.

Копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се предоставя на съответните органи при поискване.

4.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че това е посочено в пълномощието.

ЧАСТ 9

Модул Н за оценяване на съответствието — Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството съгласно приложение II към Решение № 768/2008/ЕО

1.   Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5 и гарантира и декларира на своя отговорност, че съответният продукт отговаря на приложимите изисквания, определени в части 1—6.

2.   Производство

Производителят прилага одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството, крайния контрол и изпитването на съответния продукт, както е определено в точка 3, която подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

1)

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответния продукт до нотифициран орган по свой избор.

Заявлението включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

техническата документация за всеки тип продукт, предназначен да бъде произведен, съдържаща елементите, определени в част 10, когато е приложимо;

в)

документацията относно системата по качеството;

г)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.

2)

Системата по качеството осигурява съответствието на продукта с изискванията на настоящия регламент.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и системно под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Документацията включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите във връзка с качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на проекта и качеството на продукта;

б)

техническите спецификации на проекта, включително стандартите, които ще бъдат приложени, а когато съответните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуряване на съответствието с изискванията на настоящия регламент;

в)

методите за контрол и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на продуктите, принадлежащи към съответния тип;

г)

съответните методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

д)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време на и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

е)

архивните документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал и т.н.;

ж)

средствата за наблюдение на постигането на изискваното качество на проекта и на продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.

3)

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3, подточка 2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и технологията на продукта, както и познания за приложимите изисквания на настоящия регламент. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация, посочена в точка 3, подточка 1, буква б), с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящия регламент и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с посочените изисквания.

Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител.

Уведомлението включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4)

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефикасно функциониране.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

5)

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговоря на изискванията по точка 3, подточка 2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Уведомлението включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор под отговорността на нотифицирания орган

1)

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

2)

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, и по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

архивните документи за качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и т.н.;

в)

архивните документи за качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.

3)

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4)

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или организира извършването на изпитвания на БВС или БЛС, с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протокол от изпитванията.

5.   Маркировка „СЕ“ и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1)

В съответствие с членове 15 и 16 от настоящия регламент производителят полага маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационния етикет за класа на БЛС, както и — под отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3, подточка 1 от настоящата част, идентификационния номер на последния, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

2)

Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всеки тип продукт и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара. В декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се посочва типът продукт, за който е съставена.

Копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара:

1)

техническата документация, посочена в точка 3, подточка 1;

2)

документацията относно системата по качеството, посочена в точка 3, подточка 1;

3)

одобрените изменения, посочени в точка 3, подточка 5;

4)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точка 3, подточка 5, точка 4, подточка 3 и точка 4, подточка 4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил и, при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3, подточка 1, точка 3, подточка 5 и точки 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че това е посочено в пълномощието.

ЧАСТ 10

Съдържание на техническата документация

Техническата документация се изготвя от производителя. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания.

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

1.

пълното описание на продукта, включително:

а)

снимки или илюстрации, показващи външните характеристики, маркировките и вътрешната схема;

б)

използваните версии на софтуера или вътрешното програмно осигуряване в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент;

в)

ръководство за потребителя и инструкции за инсталиране;

2.

конструктивните и производствените чертежи и схемите на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и други подобни, свързани с тях елементи;

3.

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на продукта;

4.

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, а в случаите, когато тези стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, определени в член 4, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти в техническата документация се посочват частите, които са приложени;

5.

копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС;

6.

когато е приложен модулът за оценяване на съответствието от част 8, се прилага копие от сертификата за „ЕС изследване на типа“ с неговите приложения, издаден от съответния нотифициран орган;

7.

резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и други подобни, свързани с тях елементи;

8.

протоколи от изпитванията;

9.

копия от документите, които производителят е представил на нотифицирания орган, ако участва такъв;

10.

подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект. В тези подкрепящи доказателства се посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност;

11.

адрес на производствените обекти и на складовете за съхранение на продукцията.

ЧАСТ 11

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1.   Продукт (типов, партиден и сериен номер).

2.   Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител.

3.   Настоящата декларация за съответствие се издава, като пълна отговорност за нея поема производителят.

4.   Предмет на декларацията [идентификация на продукта, позволяваща проследяването му; тя може да включва цветно изображение с достатъчна разделителна способност, когато това е необходимо за идентифицирането на продуктите].

5.   Предметът на декларацията, описан по-горе, е от клас ... [да се включи номерът на класа на БЛС, както е определено в части 1—5 от настоящото приложение].

6.   Гарантираното ниво на звуковата мощност за тази БЛС е ... dB(А) [само за БЛС с променлива геометрия на крилото от класове 1—3].

7.   Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

[да се включи позоваване на настоящия регламент и приложението, свързано с класа на продукта],

или друго законодателство на Съюза за хармонизация, когато е приложимо.

8.   Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие. При позоваването трябва да се посочва техният идентификационен номер и версията им и, ако е приложимо, дата на издаване.

9.   Ако е приложимо, нотифицираният орган … (наименование, номер) … извърши … (описание на извършеното) … и издаде сертификат за „ЕС изследване на типа“.

10.   Ако е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които позволяват на безпилотните въздухоплавателни средства или безпилотните летателни системи да се използват по предназначение и които са обхванати от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.

11.   Допълнителна информация:

Подпис за и от името на: …

[място и дата на издаване]:

[име, длъжност] [подпис]:

ЧАСТ 12

Опростена декларация за съответствие с изискванията на ЕС

Опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, посочена в член 14, параграф 3, съдържа следното:

С настоящото [име на производителя] декларира, че БЛС [идентификация на БЛС: тип или сериен номер] е от клас ... ... [включва се номерът на класа на продукта, както е посочено в части 1—5 от настоящото приложение], притежава гарантирано ниво на звукова мощност ... dB(А) [само за БЛС с променлива геометрия на крилото от класове 1—3]

и е в съответствие с регламенти ... [изброяват се всички регламенти, на чиито изисквания отговаря продуктът].

Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния уебсайт: [адрес на уебсайта].

ЧАСТ 13

Стандарт за измерване на шума

В настоящата част се определят методите за измерване на въздушния шум, които се използват при определяне на нивото на звуковата мощност по крива А за БВС от класове 1, 2 и 3.

В нея се определят базовият стандарт за шумовите емисии и подробен стандарт за измерване на нивото на звуковото налягане върху измервателна повърхнина, покриваща източника, както и за изчисление на нивото на звуковата мощност, достигнато от източника.

1.   БАЗОВ СТАНДАРТ ЗА ШУМОВИТЕ ЕМИСИИ

За определяне на нивото на звуковата мощност по крива А LWA се използва базовият стандарт за шумовите емисии EN ISO 3744:2010, при спазване на следните допълнения:

2.   УСЛОВИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ

Изпитвателна зона:

БВС трябва да виси над отразяваща (акустично твърда) повърхност. БВС трябва да се намира на достатъчно разстояние от всяка отразяваща стена или таван, или отразяващ обект, така че изискванията, посочени в приложение А към стандарт ISO 3744:2010, да са изпълнени по отношение на измервателната повърхнина.

Закрепване на източника на шум:

БВС трябва да виси 0,5 m над отразяващата повърхност. Конфигурацията на БВС (витла, принадлежности, настройки) е конфигурацията, с която то е пуснато на пазара.

Шумова измервателна повърхнина и положения на микрофона:

БВС трябва да е изцяло оградено в полусферична измервателна повърхнина, както е предвидено в § 7.2.3 от стандарт EN ISO 3744:2010.

Броят и разположението на микрофоните се определя от приложение F към EN ISO 3744:2010.

Измервателната повърхнина започва в точката O, която лежи в равнината непосредствено под БВС.

3.   УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТВАНЕТО

Изпитването на шума се извършва като БВС се управлява стабилно, странично и вертикално, на височина 0,5 m над началото на измервателната полусфера (точка О), при MTOM и напълно заредена батерия на БВС.

Ако БВС се пуска на пазара с принадлежности, които могат да се монтират към него, изпитването се извършва със и без тези принадлежности, във всички възможни конфигурации на БВС.

4.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕВО УСРЕДНЕНА СТОЙНОСТ НА НИВОТО НА ЗВУКОВОТО НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ПОВЪРХНИНА

Времево усреднената стойност на нивото на звуковото налягане по крива А върху измервателната повърхнина се определя поне три пъти за всяка конфигурация на БВС. Ако поне две от определените стойности не се различават с повече от 1 dB, не е необходимо да се правят нови измервания; в обратния случай се правят и други измервания, докато се получат две стойности, чието отклонение е по-малко или равно на 1 dB. Времево усреднената стойност на нивото на звуковото налягане върху измервателната повърхнина, която трябва да се използва за определяне на нивото на звуковата мощност за дадена конфигурация на БВС, е средноаритметично на двете най-високи стойности, чието отклонение е по-малко или равно на 1 dB.

5.   ДОКЛАДВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Докладът трябва да съдържа техническите данни, необходими за идентификация на изпитвания източник, както и стандарт за измерване на шума и акустичните данни.

Стойността на нивото на звуковата мощност по крива А, която следва да се отчете, е най-високата стойност на различните изпитвани конфигурации на БВС, закръглена до най-близкото цяло число (за десетична дроб, по-малка от 0,5, трябва да се закръгля до по-малкото цяло число; за десетична дроб, по-голяма или равна на 0,5, да се закръгля към по-голямото цяло число).

ЧАСТ 14

Обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност

Обозначението на гарантираното ниво на звукова мощност трябва да се състои от една-единствена цифра, съответстваща на стойността на гарантираното ниво на звукова мощност, изразена в dB, със знака LWA и с пиктограма, която има следната форма:

Image 6

Ако обозначението е с намалени размери съобразно големината на съоръжението, трябва да се спазват пропорциите, посочени в рисунката по-горе. Все пак вертикалният размер на обозначението по възможност следва да бъде поне 20 mm.

ЧАСТ 15

Максимално ниво на звуковата мощност за всеки отделен клас БВС (включително преходни периоди)

Клас на БВС

MTOM m в грамове

Максимално ниво на звуковата мощност LWA в dB

от влизането в сила

2 години след влизането в сила

4 години след влизането в сила

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Където „lg“ е десетичен логаритъм.


Top