EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0917

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/917 на Комисията от 4 юни 2019 година за определяне на техническите спецификации и мерки и другите изисквания за системата за взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета

C/2019/3983

OJ L 146, 5.6.2019, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/917/oj

5.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/100


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/917 НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2019 година

за определяне на техническите спецификации и мерки и другите изисквания за системата за взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (1), и по-специално член 25, параграф 2, букви а)—е) от него,

като има предвид, че:

(1)

За създаването на системата за взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност е необходимо да се определят и приемат техническите спецификации и мерки и другите изисквания, чрез които ще се осигурят еднакви условия за въвеждането на системата.

(2)

Техническите спецификации и мерки и другите изисквания, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета относно производството по несъстоятелност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите спецификации и мерки и другите изисквания, чрез които ще се осигурят еднакви условия за въвеждането на системата за взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност, посочени в член 25, параграф 2, букви а)—е) от Регламент (ЕС) 2015/848, са изложени в приложението.

Регистрите по несъстоятелност ще бъдат свързани в съответствие с тези технически спецификации и мерки и други изисквания до 30 юни 2021 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И МЕРКИ И ДРУГИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

1.   Предмет

Системата за свързване на регистрите по несъстоятелност (СРН) е децентрализирана система за свързване на националните регистри и европейския портал за електронно правосъдие. СРН представлява централна услуга за търсене, предоставяща цялата задължителна информация за несъстоятелността, определена в Регламент (ЕС) 2015/848, заедно с всяка друга информация или документи, включени в националните регистри.

2.   Определения

а)

„HyperText Transport Protocol Secure“ или „HTTPS“ означава криптирана комуникация и сигурни канали за връзка;

б)

„запис по несъстоятелност“ означава наборът от информация, посочена в член 24 от Регламент (ЕС) 2015/848, засягаща производство по несъстоятелност срещу конкретен длъжник, която се очаква да бъде публикувана в националните електронни регистри по несъстоятелност и да бъде достъпна чрез централния вход за електронен публичен достъп (европейския портал за електронно правосъдие), както е посочено в член 25 от Регламент (ЕС) 2015/848;

в)

„крайна точка — регистър по несъстоятелност на държавата членка“ означава източникът на информацията на записа по несъстоятелност; в качеството му на собственик на тази информация порталът за електронно правосъдие изпраща запитване към крайната точка — регистъра по несъстоятелност на държавата членка, който предоставя исканите данни;

г)

„национален регистрационен номер“ означава регистрационния номер, под който юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър или подобен регистър, или личния идентификационен номер или негов еквивалент за физически лица;

д)

„невъзможност за заличаване на произхода“ означава мерките, предоставящи доказателство за целостта на данните и доказателство за произхода на данните чрез методи като цифрово удостоверяване, инфраструктура на публичния ключ и електронни подписи;

е)

„невъзможност за отказване на получаването“ означава мерките, предоставящи на изпращача доказателство за получаването на данните от получателя, за когото са предназначени данните, чрез методи като цифрово удостоверяване, инфраструктура на публичния ключ и електронни подписи;

ж)

„платформа“ означава централната система за търсене в рамките на портала за електронно правосъдие;

з)

„регистри“ означава регистри по несъстоятелност, както е посочено в член 24 от Регламент (ЕС) 2015/848;

и)

„Simple Object Access Protocol“ означава, съгласно стандартите на World Wide Web Consortium, спецификация на протокол за съобщения за обмен на структурирана информация в изпълнение на уеб услуги в компютърни мрежи;

й)

„уеб услуга“ означава софтуерна система, създадена да поддържа съвместимо взаимодействие между машини в мрежа; тя има интерфейс, описан в машинно обработваем формат.

3.   Методи за връзка

3.1.   За целите на взаимното свързване на регистрите СРН използва методи за електронна връзка, основаващи се на услуги, като например уеб услуги или други инфраструктури за цифрови услуги за многократна употреба.

3.2.   Връзката между портала за електронно правосъдие и платформата и между крайната точка — регистъра по несъстоятелност на държавата членка, и платформата се осъществява индивидуално. Връзката от платформата към регистрите може да се осъществява индивидуално или да бъде насочена към няколко получатели.

4.   Протоколи за връзка

4.1.   За връзката между портала, платформата, регистрите и точките за достъп по избор се използват сигурни интернет протоколи, като например HTTPS.

4.2.   За предаването на структурирани данни и метаданни се използват стандартни протоколи за връзка, като например Single Object Access Protocol (SOAP).

5.   Стандарти за сигурност

Що се отнася до връзката и разпространяването на информация чрез СРН, техническите мерки за осигуряване на минимални стандарти за сигурност на информационните технологии включват:

а)

мерки, с които се гарантира поверителността на информацията, включително чрез използване на сигурни канали (HTTPS);

б)

мерки, с които се гарантира целостта на данните по време на техния обмен;

в)

мерки, с които се гарантират невъзможността за заличаване на произхода на подателя на информацията в СРН и невъзможността за отказване на получаването на информацията;

г)

мерки, с които се гарантира регистрирането на инциденти, свързани със сигурността, в съответствие с приетите международни препоръки за стандарти за сигурността на информационните технологии;

д)

мерки, с които се гарантират идентифицирането на всеки регистриран потребител и неговото оторизиране, и мерки, с които се проверява идентичността на системите, свързани с портала, платформата или регистрите в рамките на СРН;

е)

мерки за защита срещу автоматизирано търсене, като например използване на код за сигурност (captcha модул), и мерки срещу копиране на регистри, като например ограничаване до определен максимален брой на резултатите, върнати от всеки регистър.

6.   Данни, които се обменят между регистрите и СРН

6.1.   Общият набор от информация с една и съща структура и едни и същи видове за всички регистри в държавите членки се нарича „основен запис по несъстоятелност“.

Всяка държава членка разполага с възможността да разшири обхвата на основния запис по несъстоятелност с конкретна информация. Данните от записа по несъстоятелност се моделират въз основа на спецификацията на установения интерфейс.

6.2.   Обменът на информация включва също така съобщения, необходими за целите на потвърждаване на получаването, на регистриране и на отчитане.

7.   Структура на стандартния формат за съобщенията

Обменът на информация между регистрите, платформата и портала се извършва въз основа на стандартни методи за структуриране на данните и се изразява в стандартен формат за съобщенията, като например формата XML.

8.   Данни за платформата

8.1.   Изискванията за оперативна съвместимост налагат услугите, които ще бъдат предоставяни от всеки регистър да бъдат обединени и изложени в един интерфейс, така че приложението за извикване, като портала за електронно правосъдие, да трябва да си взаимодейства с един-единствен вид интерфейс, предоставящ общ набор от данни. Този подход изисква държавите членки да приведат в съответствие своите вътрешни структури за данни, така че да отговорят на спецификациите на интерфейса, предоставен от Комисията.

8.2.   За да може платформата да изпълнява функциите си, трябва да се предоставят следните видове данни:

а)

данни, позволяващи идентифицирането на системите, свързани към платформата; тези данни могат да представляват URL адреси, които идентифицират всяка система в рамките на СРН;

б)

други оперативни данни, които са необходими, за да може платформата да осигури адекватно и ефикасно функциониране на услугата за търсене и оперативната съвместимост на регистрите; тези данни могат да включват списъци с кодове, данни за препратки, глосари и преводи, свързани с тези метаданни, както и данни относно регистрирането и отчитането.

8.3.   Данните и метаданните, използвани от платформата, се обработват и съхраняват в съответствие със стандартите за сигурност, посочени в раздел 5 от настоящото приложение.

9.   Методи на експлоатация на системата и предоставяни от платформата услуги в областта на информационните технологии

9.1.   За целите на разпространяването и обмена на информация системата се основава на следния технически метод на експлоатация:

а)

за целите на предаването на съобщения на съответния език платформата предоставя референтни данни, като например списъци с кодове, контролирани речници и глосари;

б)

когато е приложимо, терминологията от речниците и глосарите се превежда на официалните езици на ЕС; при възможност се използват утвърдени стандарти и стандартизирани съобщения.

9.2.   Комисията споделя с държавите членки подробностите относно техническия метод на експлоатация и предоставяните от платформата услуги в областта на информационните технологии.

10.   Критерии за търсене

10.1.   При извършването на търсене чрез СРН трябва да бъде избрана поне една държава.

10.2.   Порталът предоставя следните хармонизирани критерии за търсенето:

а)

име,

б)

национален регистрационен номер.

Тези два критерия могат да се използват алтернативно и допълнително.

10.3.   Порталът може да предоставя допълнителни критерии за търсене.

11.   Начини за извършване на плащания

11.1.   За документите и данните, за които държавите членки събират такси и които се предоставят на портала за електронно правосъдие чрез СРН, системата позволява на потребителите да плащат онлайн, използвайки широко разпространени начини за извършване на плащания, като кредитни и дебитни карти.

11.2.   Системата може да предоставя също така алтернативни методи за плащания онлайн, като банкови трансфери или виртуални портфейли (депозит).

12.   Наличие на услугите

12.1.   Услугите се предоставят денонощно, седем дни в седмицата, като достъпността на системата е поне 98 % с изключение на планираните дейности по поддръжка.

12.2.   Държавите членки уведомяват Комисията за дейностите по поддръжка, както следва:

а)

пет работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до недостъпност на системата до 4 часа;

б)

10 работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до недостъпност на системата до 12 часа;

в)

30 работни дни предварително за инфраструктурна поддръжка на компютърната зала, която може да доведе до недостъпност на системата до 6 дни годишно.

Доколкото е възможно, дейностите по поддръжката се планират в извънработно време (19:00 ч.—8:00 ч. централноевропейско време).

12.3.   Когато държавите членки са фиксирали седмични часове за извършване на поддръжка, те уведомяват Комисията за часа и деня от седмицата, в които е планирана тази седмична поддръжка. Без да се засягат задълженията по точка 12.2, букви а)—в), ако системите на държавите членки станат недостъпни през такъв предварително фиксиран период, държавите членки могат да решат да не уведомяват всеки път Комисията.

12.4.   В случай на неочаквана техническа неизправност на системите на държавите членки те уведомяват без забавяне Комисията, че техните системи са недостъпни, както и за планираното време на възобновяване на услугата, ако то е известно.

12.5.   В случай на промяна, която може да засегне връзката с централната платформа, държавата членка уведомява Комисията предварително, веднага щом разполага с достатъчно технически подробности за промяната.

12.6.   В случай на неочаквана техническа неизправност на централната платформа или на портала, Комисията уведомява без забавяне държавите членки, че платформата или порталът са недостъпни, както и за планираното време на възобновяване на услугата, ако то е известно.

13.   Правила за транскрипция и транслитерация

Прилагането от страна на всяка държава членка поддържа националните стандарти за транскрипция, романизация и транслитерация във връзка с използването на специални знаци, въвеждането на данни за търсене и върнатите резултати.


Top