Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/912 на Комисията от 28 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/3872

OJ L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/912 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 143, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията (2) се определят форматът, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която компетентните органи трябва да оповестяват по силата на член 143 от Директива 2013/36/ЕС. Информацията, която компетентните органи трябва да оповестяват по силата на посочения регламент за изпълнение, следва да се актуализира, за да бъде съобразена с въведените промени в уредбата на пруденциалния надзор на институциите.

(2)

Оповестяваната от компетентните органи информация трябва да е с високо качество и да е лесно съпоставима. Поради това член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 следва да бъде изменен, за да се поясни, че компетентните органи следва да съставят обобщени статистически данни само от поднадзорните им институции, както и за да се изясни какъв период следва да обхващат докладваните данни.

(3)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 се определят образците за оповестяване на информация за законите, подзаконовите актове, административните правила и общите указания, приети във всяка държава членка. Посоченото приложение следва да бъде изменено, за да се предоставят по-практични и полезни сведения за начина, по който компетентните органи упражняват надзор в своите юрисдикции.

(4)

В приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 се определят образците за оповестяване на информация за вариантите и прерогативите, предвидени в правото на Съюза. Посоченото приложение следва да бъде изменено, за да обхване допълнителните варианти и прерогативи, произтичащи от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (3). То следва да бъде изменено и за да се разграничат временният или постоянният характер на тези варианти и прерогативи, както и за да се разграничи прилагането на тези варианти и прерогативи спрямо кредитните институции и спрямо инвестиционните посредници.

(5)

Изпълнението на Насоките на ЕБО относно процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (4) следва да бъде по-прозрачно. Приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 следва да бъде изменено, за да се включи описание на надзорния подход към вътрешните процедури за оценка на адекватността на ликвидността (ILAAP).

(6)

При публикуваните от компетентните органи обобщени статистически данни следва да се избягват припокриванията и да се подобри сравнимостта. Поради това приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 следва да бъде изменено, за да се вземе предвид равнището на прилаганата от институциите пруденциална консолидация в съответствие с първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(7)

С цел да се подобри качеството на оповестяваната информация и да се позволи по-съдържателното ѝ сравняване, образците в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 следва да съдържат подробни насоки и инструкции.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(9)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(10)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 се изменя, както следва:

1)

в член 5 втора и трета алинея се заменят със следното:

„Най-късно до 31 юли всяка година компетентните органи актуализират информацията, посочена в член 143, параграф 1, буква г) от същата директива. Тази информация се отнася за предходната календарна година.

При промяна в последно оповестената от компетентните органи за поднадзорните им институции информация по член 143, параграф 1, букви а) — в) от същата директива, компетентните органи я актуализират редовно – и във всички случаи най-късно до 31 юли всяка година.“;

2)

приложение I се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент;

3)

приложение II се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент;

4)

приложение III се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент;

5)

приложение IV се заменя с текста в приложение IV към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията от 4 юни 2014 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 185, 25.6.2014 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

(4)  Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) of 19 December 2014 [Насоки относно общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) от 19 декември 2014 г.], EBA/GL/2014/13.

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА И НАСОКИ

Списък на образците

Част 1

Транспониране на Директива 2013/36/ЕС

Част 2

Одобряване на модела

Част 3

Експозиции „специализирано кредитиране“

Част 4

Редуциране на кредитния риск

Част 5

Специфични изисквания към институциите за оповестяване на информация

Част 6

Дерогации от прилагането на пруденциалните изисквания

Част 7

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

Част 8

Докладване на нормативно изискуема и финансова информация

Общи бележки за попълването на образците в приложение I

Когато оповестяват информация за общите критерии и методики, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо дадена институция, независимо дали става въпрос за самостоятелна институция или за група от институции.

ЧАСТ 1

Транспониране на Директива 2013/36/ЕС

 

Транспониране на разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС

Разпоредби на Директива 2013/36/ЕС

Връзки към националния текст (1)

Препратки към националните разпоредби (2)

Наличие на превод на английски (да/не)

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

 

(дд/мм/гг)

020

I.

Предмет, обхват и определения

Членове 1—3

 

 

 

030

II.

Компетентни органи

Членове 4—7

 

 

 

040

III.

Изисквания за достъп до осъществяване на дейност като кредитна институция

Членове 8—27

 

 

 

050

1.

Общи изисквания за достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция

Членове 8—21

 

 

 

060

2.

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

Членове 22—27

 

 

 

070

IV.

Начален капитал на инвестиционните посредници

Членове 28—32

 

 

 

080

V.

Разпоредби относно свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги

Членове 33—46

 

 

 

090

1.

Общи принципи

Членове 33—34

 

 

 

100

2.

Право на установяване за кредитните институции

Членове 35—38

 

 

 

110

3.

Упражняване на свободата на предоставяне на услуги

Член 39

 

 

 

120

4.

Правомощия на компетентните органи на приемащата държава членка

Членове 40—46

 

 

 

130

VI.

Отношения с трети държави

Членове 47—48

 

 

 

140

VII.

Пруденциален надзор

Членове 49—142

 

 

 

150

1.

Принципи на пруденциалния надзор

Членове 49—72

 

 

 

160

1.1

Компетентност и задължения на държавата членка по произход и на приемащата държава членка

Членове 49—52

 

 

 

170

1.2

Обмен на информация и служебна тайна

Членове 53—62

 

 

 

180

1.3

Задължения на лицата, отговарящи за контрола за законосъобразност на годишните и консолидираните отчети

Член 63

 

 

 

190

1.4

Надзорни правомощия, правомощия за налагане на санкции и право на обжалване

Членове 64—72

 

 

 

200

2.

Преглед

Членове 73—110

 

 

 

210

2.1

Вътрешен процес на оценка на капиталовата адекватност

Член 73

 

 

 

220

2.2

Правила, процеси и механизми на институциите

Членове 74—96

 

 

 

230

2.3

Процес на надзорен преглед и оценка

Членове 97—101

 

 

 

240

2.4

Надзорни мерки и правомощия

Членове 102—107

 

 

 

250

2.5

Ниво на прилагане

Членове 108—110

 

 

 

260

3.

Надзор на консолидирана основа

Членове 111—127

 

 

 

270

3.1

Принципи за упражняване на надзор на консолидирана основа

Членове 111—118

 

 

 

280

3.2

Финансови холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност

Членове 119—127

 

 

 

290

4.

Капиталови буфери

Членове 128—142

 

 

 

300

4.1

Буфери

Членове 128—134

 

 

 

310

4.2

Определяне и изчисляване на антицикличните капиталови буфери

Членове 135—140

 

 

 

320

4.3

Мерки за запазване на капитала

Членове 141—142

 

 

 

330

VIII.

Оповестяване на информация от компетентните органи

Членове 143—144

 

 

 

340

IX.

Изменения на Директива 2002/87/ЕО

Член 150

 

 

 

350

X.

Преходни и заключителни разпоредби

Членове 151—165

 

 

 

360

1.

Преходни разпоредби относно надзора на институции, упражняващи свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги

Членове 151—159

 

 

 

370

2.

Преходни разпоредби за капиталовите буфери

Член 160

 

 

 

380

3.

Заключителни разпоредби

Членове 161—165

 

 

 


ЧАСТ 2

Одобряване на модела

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

 

Описание на подхода

 

Надзорен подход за одобряване използването на вътрешнорейтинговия подход за изчисляване на минималните капиталови изисквания за кредитен риск

020

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на вътрешнорейтинговия подход

[свободен текст]

030

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

040

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]

 

Надзорен подход за одобряване на използването на подхода на вътрешните модели (ПВМ) за изчисляване на минималните капиталови изисквания за пазарен риск

050

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на ПВМ

[свободен текст]

060

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

070

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]

 

Надзорен подход за одобряване на използването на метода на вътрешните модели (МВМ) за изчисляване на минималните капиталови изисквания за кредитен риск от контрагента

080

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на МВМ

[свободен текст]

090

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

100

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]

 

Надзорен подход за одобряване на използването на усъвършенствания подход за измерване (УПИ) за изчисляване на минималните капиталови изисквания за операционен риск

110

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на УПИ

[свободен текст]

120

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

130

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]


ЧАСТ 3

Експозиции „специализирано кредитиране“

 

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Информация, която се предоставя от компетентния орган

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Член 153, параграф 5

Дали компетентният орган е отправил указания за начина, по който институциите следва да отчитат посочените в член 153, параграф 5 фактори при определянето на рисковите тегла на експозициите „специализирано кредитиране“?

[Да/не]

030

Ако отговорът е „да“, посочете националните указания

(препратка към националния текст)

040

Указанията достъпни ли са на английски език?

[Да/не]


ЧАСТ 4

Редуциране на кредитния риск

 

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Описание

Информация, която се предоставя от компетентния орган

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Член 201, параграф 2

Публикуване на списъка на финансовите институции, които са приемливи доставчици на кредитна защита с гаранции, или на водещите критерии за определяне на тези финансови институции

Компетентните органи публикуват и поддържат списък на финансовите институции, които са приемливи доставчици на кредитна защита с гаранции по член 201, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или водещите критерии за определяне на такива приемливи доставчици

Списък на финансовите институции или водещи критерии за тяхното определяне

[свободен текст — може да се посочи връзка на уебсайта на компетентния орган към този списък или към водещите критерии]

030

Описание на приложимите пруденциални изисквания

Заедно със списъка на приемливите финансови институции или водещите критерии за определянето им компетентните органи публикуват и описание на приложимите пруденциални изисквания

Описание на пруденциалните изисквания, прилагани от компетентния орган

[свободен текст]

040

Член 227, параграф 2, буква д)

Условия за прилагане на нулева корекция за променливост

При разширения метод за финансово обезпечение институциите могат да прилагат нулева корекция за променливост, ако сделката е уредена в система за сетълмент, предназначена за този вид сделки

Подробно описание на това как компетентният орган преценява, че системата за сетълмент е предназначена за този вид сделки

[свободен текст]

050

Член 227, параграф 2, буква е)

Условия за прилагане на нулева корекция за променливост

При разширения метод за финансово обезпечение институциите могат да прилагат нулева корекция за променливост, ако споразумението или сделката са документирани съгласно общоприетите правила за репо сделки и сделки по предоставяне/получаване в заем на съответните ценни книжа

Посочване на документацията, която да се разглежда като такава стандартна документация

[свободен текст]

060

Член 229, параграф 1

Принципи за оценка на обезпечения с недвижими имоти по вътрешнорейтинговия подход

В тези държави членки, които са предвидили строги критерии за оценяването на ипотечната заемна стойност в законови и подзаконови нормативни разпоредби, недвижимият имот може да бъде оценен от независим оценител по стойност, по-ниска или равна на ипотечната заемна стойност

Критерии, посочени в националното законодателство за оценка на ипотечната заемна стойност

[свободен текст]


ЧАСТ 5

Специфични изисквания към институциите за оповестяване на информация

 

Директива 2013/36/ЕС

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредба

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Член 106, параграф 1, буква a)

 

Компетентните органи могат да изискат от институциите да публикуват информацията, посочена в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013, повече от веднъж годишно, както и да определят срокове за публикуването ѝ

Периодичност и крайни срокове за публикуване за институциите

[свободен текст]

030

Член 106, параграф 1, буква б)

 

Компетентните органи могат да изискат от институциите да използват специални информационни средства и места за оповестяване на информацията, различни от финансовите отчети

Видове специални информационни средства, които институциите трябва да използват

[свободен текст]

040

 

Член 13, параграфи 1 и 2

Значимите дъщерни предприятия и дъщерните предприятия, които имат съществено значение за техния местен пазар, оповестяват информацията, посочена в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013, на индивидуална или подконсолидирана основа.

Критериите, прилагани от компетентния орган за оценка на значението на дъщерно предприятие

[свободен текст]


ЧАСТ 6

Дерогации от прилагането на пруденциалните изисквания

 

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Описание

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Член 7, параграфи 1 и 2

(индивидуални дерогации за дъщерни предприятия)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II—V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

По силата на член 7, параграф 1, буква а), дерогация може да се предостави за всяко дъщерно предприятие, при условие че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения от институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

030

Член 7, параграф 3

(индивидуални дерогации за институции майки)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II—V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

По силата на член 7, параграф 3, буква а), дерогация може да се предостави за всяка институция майка, при условие че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения към институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

040

Член 8

(дерогации за ликвидността на дъщерни предприятия)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на изискванията за ликвидност, определени в шеста част от Регламент (ЕС) № 575/2013

По силата на член 8, параграф 1, буква в), дерогация може да се предоставя на институции от подгрупа, при условие че са сключили удовлетворяващи компетентните органи договори, които предвиждат свободно движение на средства между тях, за да могат да изпълняват своите индивидуални и съвкупни задължения, щом същите станат изискуеми

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му дали договорите предвиждат свободно движение на средства между институциите от дадена обособена по отношение на ликвидността подгрупа

[свободен текст]

050

Член 9, параграф 1

(метод на самостоятелното консолидиране)

Разрешение, предоставено на институции майки да включат дъщерните предприятия при изчисляването на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

По силата на член 9, параграф 2, разрешението се дава само ако институцията майка докаже напълно удовлетворително на компетентните органи, че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързото прехвърляне на собствени средства или за изплащането на задължения, поети от дъщерното предприятие, включено при изчисляването на изискванията към институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

060

Член 10

(кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган)

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II—VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

Държавите членки могат да запазят и използват съществуващото национално законодателство относно освобождаването от изискванията, стига то да не е в противоречие с Регламент (ЕС) № 575/2013 или Директива 2013/36/ЕС

Приложимо национално право/нормативна уредба относно дерогациите от прилагането

(препратка към националния текст)


ЧАСТ 7

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

 

Директива 2013/36/ЕС

Критерии за оценка и необходима информация за оценяване на пригодността на кандидат-приобретателя на кредитна институция и на финансовата стабилност на предложението за придобиване

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Член 23, параграф 1, буква a)

Репутация на кандидат-приобретателя

Описание на начина, по който компетентният орган оценява почтеността на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

030

Описание на начина, по който компетентният орган оценява професионалната компетентност на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

040

Практически сведения за протичането на предвиденото в член 24 от Директива 2013/36/ЕС сътрудничество между компетентните органи

[свободен текст]

050

Член 23, параграф 1, буква б)

Репутация, знания, умения и опит на всеки член на управителния орган или на висшето ръководство, което ще ръководи дейността на кредитната институция

Описание на начина, по който компетентният орган оценява репутацията, знанията, уменията и опита на членовете на управителния органи и висшето ръководство

[свободен текст]

060

Член 23, параграф 1, буква в)

Финансова стабилност на кандидат-приобретателя

Описание на начина, по който компетентният орган оценява финансовата стабилност на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

070

Практически сведения за протичането на предвиденото в член 24 от Директива 2013/36/ЕС сътрудничество между компетентните органи

[свободен текст]

080

Член 23, параграф 1, буква г)

Спазване на пруденциалните изисквания от кредитната институция

Описание на начина, по който компетентният орган преценява дали кредитната институция ще бъде в състояние да спазва пруденциалните изисквания

[свободен текст]

090

Член 23, параграф 1, буква д)

Подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма

Описание на начина, по който компетентният орган преценява дали са налице основателни причини за подозрение в изпиране на пари или финансиране на тероризма

[свободен текст]

100

Практически сведения за протичането на предвиденото в член 24 от Директива 2013/36/ЕС сътрудничество между компетентните органи

[свободен текст]

110

Член 23, параграф 4

Списък с информацията, която се предоставя на компетентните органи при уведомяването

Списък с информацията, която се предоставя от кандидат-приобретателя при уведомяването, за да могат компетентните органи да оценят както него, така и предложеното придобиване

[свободен текст]


ЧАСТ 8

Докладване на нормативно изискуема и финансова информация

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Прилагане на докладването на финансова информация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията

030

Дали изискването в член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага и към институции, които не прилагат международните счетоводни стандарти, приложими по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002?

[Да/не]

040

Ако отговорът е „да“, какъв счетоводен режим за прилага за тези институции?

[свободен текст]

050

Ако отговорът е „да“, на какво равнище се прилага това докладване? (индивидуално/консолидирано/подконсолидирано)

[свободен текст]

060

Дали изискванията в член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилагат и към финансови дружества, които не са кредитни институции, нито инвестиционни посредници?

[Да/не]

070

Ако отговорът е „да“, какви видове финансови дружества (напр. финансови посредници) подлежат на тези изисквания за докладване?

[свободен текст]

080

Ако отговорът е „да“, какъв е размерът на тези финансови дружества по параметъра „балансово число“ (за всеки отделен случай)?

[свободен текст]

090

Дали при подаването на докладите до компетентния орган са използвани стандарти XBRL?

[Да/не]

100

Прилагане на докладването на собствените средства и на капиталовите изисквания в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията

110

Дали изискванията в член 99, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилагат и към финансови дружества, които не са кредитни институции, нито инвестиционни посредници?

[Да/не]

120

Ако отговорът е „да“, какъв счетоводен режим се прилага за тези финансови дружества?

[свободен текст]

130

Ако отговорът е „да“, какви видове финансови дружества (напр. финансови посредници) подлежат на тези изисквания за докладване?

[свободен текст]

140

Ако отговорът е „да“, какъв е размерът на тези финансови дружества по параметъра „балансово число“ (за всеки отделен случай)?

[свободен текст]

150

Дали при подаването на докладите до компетентния орган са използвани стандарти XBRL?

[Да/не]


(1)  Една или няколко електронни препратки към уебсайта, на който се намира националният текст, с който се транспонира въпросната разпоредба на Съюза.

(2)  Подробни препратки към националните разпоредби – например към съответния дял, глава, параграф и т.н.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВАРИАНТИ И ПРЕРОГАТИВИ

Списък на образците

Част 1

Варианти и прерогативи, предвидени в Директива 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 относно отношението на ликвидно покритие (ОЛП)

Част 2

Преходни варианти и прерогативи, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

Част 3

Променливи елементи на възнаграждението (член 94 от Директива 2013/36/ЕС)

Компетентните органи не оповестяват надзорните действия или решения, взети спрямо дадена институция. Когато оповестяват информация за общите критерии и методики, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо дадена институция, независимо дали става въпрос за самостоятелна институция или за група от институции.

ЧАСТ 1

Варианти и прерогативи, предвидени в Директива 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 относно отношението на ликвидно покритие (ОЛП)

 

Директива 2013/36/ЕС

Регламент (ЕС) № 575/2013

Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 относно ОЛП

Адресати

Обхват

Наименование

Описание на варианта или прерогатива

Приложен (Да/Не/—) (1)

Национален текст (2)

Препратки (3)

Наличие на превод на английски (ДА/НЕ)

Подробности/Коментари

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

 

020

Член 9, параграф 2

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Освобождаване от забраната за лица или предприятия, различни от кредитни институции, да извършват публично привличане на влогове или други възстановими средства

Забраната за лица или предприятия, различни от кредитни институции, да извършват публично привличане на влогове или други възстановими средства не се прилага за държава членка, нейни регионални или местни органи, международни публични институции, в които членуват една или повече държави членки, нито в случаите, изрично описани в националното право или в правото на Съюза, при условие че тези дейности са нормативно уредени и подлежат на контрол с оглед защитата на вложителите и инвеститорите.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

030

Член 12, параграф 3

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Начален капитал

Държавите членки могат да разрешат на кредитните институции, които не отговарят на изискването да разполагат с отделни собствени средства и са съществували към 15 декември 1979 г., да продължат да извършват дейността си.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

040

Член 12, параграф 3

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Начален капитал

Когато по силата на член 12, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС държавите членки са решили, че кредитните институции могат да продължат да извършват дейността си, те могат да освободят тези кредитни институции от задължението за спазване на изискването по член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

050

Член 12, параграф 4

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Начален капитал

Държавите членки могат да издадат лиценз на определени категории кредитни институции, чийто начален капитал е по-малък от 5 млн. евро, при условие че началният им капитал е не по-малък от 1 млн. евро и съответната държава членка уведоми Комисията и ЕБО за причините, поради които прилага този вариант.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

060

Член 21, параграф 1

 

 

Компетентни органи

Кредитни институции

Освобождаване за кредитни институции, които са трайно свързани с централен орган

Компетентните органи могат да освободят кредитните институции, които са трайно свързани с централен орган, от изискванията по членове 10 и 12, и член 13, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

070

Член 29, параграф 3

 

 

Държави членки

Инвестиционни посредници

Начален капитал на определени категории инвестиционни посредници

Държавите членки могат да намалят размера на минималната сума на началния капитал от 125 000 на 50 000 евро, когато дружеството няма лиценз да държи парични средства или ценни книжа на клиенти, да търгува за собствена сметка или да поема емисии при безусловно и неотменимо задължение.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

080

Член 32, параграф 1

 

 

Държави членки

Инвестиционни посредници

Преходна разпоредба за начален капитал на инвестиционни посредници

Държавите членки могат да продължат да издават лицензи на инвестиционни посредници и дружества по член 30 от Директива 2013/36/ЕС, които са съществували преди 31 декември 1995 г., чиито собствени средства са по-малки от равнищата на първоначален капитал, определени за тях в член 28, параграф 2, член 29, параграф 1 или 3 или член 30 от същата директива.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

090

Член 40

 

 

Компетентни органи

Кредитни институции

Изисквания за докладване на компетентните органи на приемаща държава членка

Компетентните органи на приемаща държава членка могат за информационни, статистически или надзорни цели да изискват от всички кредитни институции с клонове на територията на тази държава членка периодично да им представят информация за дейността си в нея, по-специално за да се оцени дали даден клон е значим съгласно член 51, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

100

Член 129, параграф 2

 

 

Държави членки

Инвестиционни посредници

Освобождаване от изискването за поддържане на предпазен капиталов буфер за малките и средните инвестиционни посредници

Чрез дерогация от член 129, параграф 1 държава членка може да освободи малките и средните инвестиционни посредници от предвидените в същия параграф изисквания, ако такова освобождаване не застрашава стабилността на финансовата система на тази държава членка.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

110

Член 130, параграф 2

 

 

Държави членки

Инвестиционни посредници

Освобождаване от изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер за малките и средните инвестиционни посредници

Чрез дерогация от член 130, параграф 1 държава членка може да освободи малките и средните инвестиционни посредници от предвидените в същия параграф изисквания, ако такова освобождаване не застрашава стабилността на финансовата система на тази държава членка.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

120

Член 133, параграф 18

 

 

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Изискване за поддържане на буфер за системен риск

Държавите членки могат да прилагат буфер за системния риск за всички експозиции.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

130

Член 134, параграф 1

 

 

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Признаване на нивото на буфера за системен риск

Други държави членки могат да признаят нивото на буфера за системен риск, определен в съответствие с член 133, и могат да прилагат нивото на този буфер спрямо вътрешно лицензирани институции за експозициите в държавата членка, определила нивото на буфера.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

140

Член 152, първа алинея

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Изисквания за докладване на компетентните органи на приемаща държава членка

Компетентните органи на приемаща държава членка могат за статистически цели да изискват от всички кредитни институции с клонове на територията на тази държава членка периодично да им предоставят информация за дейността си в нея.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

150

Член 152, втора алинея

 

 

Държави членки

Кредитни институции

Изисквания за докладване на компетентните органи на приемаща държава членка

Приемащите държави членки могат да изискват от клоновете на кредитни институции от други държави членки да предоставят същата информация, каквато изискват за целта от националните кредитни институции.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

160

Член 160, параграф 6

 

 

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби за капиталовите буфери

Държавите членки могат да налагат по-кратък преходен период за капиталови буфери от предвиденото в член 160, параграфи 1—4. Този по-кратък преходен период може да бъде признат от други държави членки.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

170

 

Член 4, параграф 2

 

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Третиране на непреки участия в недвижими имоти

Държавите членки или техните компетентни органи могат да разрешат дялове, представляващи еквивалентно непряко притежание на недвижим имот, да се третират като пряко притежание на недвижим имот, при условие че такова непряко притежание е специално уредено в националното право на съответната държава членка и когато се предоставя като обезпечение, то осигурява еквивалентна защита за кредиторите.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

180

 

Член 6, параграф 4

 

Компетентни органи

Инвестиционни посредници

Прилагане на изискванията на индивидуална основа

До изготвянето на доклада на Комисията в съответствие с член 508, параграф 3 компетентните органи могат да освобождават инвестиционните посредници от посочените в шеста част (ликвидност) задължения в зависимост от естеството, мащаба и сложността на дейностите на инвестиционните посредници.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

190

 

Член 24, параграф 2

 

 

 

Докладване и задължително използване на МСФО

Компетентните органи могат да изискат от институциите да оценяват активите и задбалансовите позиции, както и да определят собствените средства съгласно международните счетоводни стандарти, приложими по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

200

 

Член 89, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Претегляне на риска и забрана на квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор

Компетентните органи прилагат следните изисквания към квалифицираните дялови участия на институциите, посочени в параграфи 1 и 2:

за изчисляването на капиталовото изискване в съответствие с трета част от регламента, институциите прилагат рисково тегло от 1 250  % към по-голямата от следните стойности:

i)

размера на квалифицираните дялови участия, посочени в параграф 1, надхвърлящ 15 % от приемливия капитал;

ii)

общия размер на квалифицираните дялови участия, посочени в параграф 2, надхвърлящ 60 % от приемливия капитал на институцията

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

201

 

Член 89, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Претегляне на риска и забрана на квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор

Компетентните органи прилагат следните изисквания към квалифицираните дялови участия на институциите, посочени в параграфи 1 и 2:

компетентните органи забраняват на институциите да притежават посочените в параграфи 1 и 2 квалифицирани дялови участия, чийто размер надхвърля процентите на приемливия капитал, предвидени в тези параграфи.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

210

 

Член 95, параграф 2

 

Компетентни органи

Инвестиционни посредници

Изисквания към инвестиционните посредници с ограничен лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги

Компетентните органи могат да определят капиталовите изисквания за инвестиционните посредници с ограничен лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги, като капиталовите изисквания, които биха били задължителни за тези дружества съгласно националните мерки в сила на 31 декември 2013 г. за транспониране на директиви 2006/49/ЕО и 2006/48/ЕО.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

220

 

Член 99, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции

Докладване във връзка с капиталовите изисквания и финансовата информация

Компетентните органи могат да изискат от кредитните институции, които по силата на член 24, параграф 2 от настоящия регламент докладват консолидираните собствени средства в съответствие с международните счетоводни стандарти, приложими по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002, да докладват и финансова информация, както е предвидено в параграф 2 от настоящия член.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

230

 

Член 124, параграф 2

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Рискови тегла и критерии, приложими за експозициите, обезпечени с ипотеки върху недвижим имот

Компетентните органи могат да определят по-високо рисково тегло или по-строги критерии от посочените в член 125, параграф 2 и в член 126, параграф 2, когато е уместно, въз основа на съображения за финансова стабилност.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

240

 

Член 129, параграф 1

 

 

 

Експозиции под формата на покрити облигации

Компетентните органи могат, след като се консултират с ЕБО, да предоставят частично освобождаване от прилагането на първа алинея, буква в) и да разрешат втора степен на кредитно качество в рамките на максимум 10 % от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент, при условие че могат да се документират значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответните държави членки, дължащи се на прилагането на изискванията по посочената буква за първа степен на кредитно качество.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

250

 

Член 164, параграф 5

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Минималните стойности на средно претеглената за експозиция загуба при неизпълнение (LGD) за експозициите, обезпечени с недвижим имот

Въз основа на събраните съгласно член 101 данни и като отчитат прогнозите за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти и всякакви други значими показатели, компетентните органи оценяват периодично и поне веднъж годишно дали минималните стойности за LGD по параграф 4 от същия член са подходящи за експозиции, обезпечени с жилищни или търговски недвижими имоти, разположени на тяхна територия. Компетентните органи могат, ако е целесъобразно от гледна точка на финансовата стабилност, да определят по-високи минимални стойности на средно претеглената по експозициите LGD за експозиции, обезпечени с имоти, разположени на тяхна територия.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

260

 

Чл. 178, параграф 1, буква б)

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Неизпълнение на длъжник

В класа експозиции на дребно, както и експозиции към субекти от публичния сектор компетентните органи може да заменят срока от 90 дни със срок от 180 дни за експозиции, обезпечени с жилищен имот или търговски недвижим имот на МСП.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

270

 

Член 284, параграф 4

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Стойност на експозицията

Компетентните органи могат да изискат стойност на коефицинта α, по-висока от 1,4, или по силата на член 284, параграф 9 да разрешат на институциите да използват собствени оценки.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

280

 

Член 284, параграф 9

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Стойност на експозицията

Компетентните органи могат да разрешат на институциите да използват собствени оценки за алфа

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

290

 

Член 327, параграф 2

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Нетиране между конвертируем инструмент и съчетана позиция в базовия инструмент

Компетентните органи могат да възприемат подход, при който е отчетена вероятността конкретна конвертируема позиция да се конвертира, или да въведат капиталово изискване за покриване на евентуални загуби в резултат на конвертирането.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

300

 

Член 395, параграф 1

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Максимални размери на големите експозиции към институции

Компетентните органи могат да определят максимален размер, по-нисък от 150 000 000 евро, за големите експозиции към институции.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

310

 

Член 400, параграф 2, буква а) и член 493, параграф 3, буква а)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават покритите облигации, попадащи в обхвата на член 129, параграфи 1, 3 и 6.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

320

 

Член 400, параграф 2, буква б) и член 493, параграф 3, буква б)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, които представляват вземания от регионални правителства или местни органи на държавите членки.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

330

 

Член 400, параграф 2, буква в) и член 493, параграф 3, буква в)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите на дадена институция към нейното предприятие майка или дъщерни предприятия.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

340

 

Член 400, параграф 2, буква г) и член 493, параграф 3, буква г)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа и които отговарят за паричните клирингови операции в рамките на мрежата.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

350

 

Член 400, параграф 2, буква д) и член 493, параграф 3, буква д)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозиции на кредитни институции към други кредитни институции, едната от които действа с нестопанска цел и отпуска или гарантира заеми, в рамките на законоустановени програми или съгласно собствения си устав, за насърчаването на конкретни стопански сектори при наличието на определена форма на правителствен контрол и ограничения върху използването на тези заеми, при условие че съответните експозиции произтичат от заемите, които са отпуснати на крайните получатели посредством кредит ни институции, или от гаранциите по тези заеми.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

360

 

Член 400, параграф 2, буква е) и член 493, параграф 3, буква е)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към институции, при условие че тези експозиции не са включени в собствените средства на съответните институции, падежът им настъпва не по-късно от следващия работен ден и не са в основна търговска валута.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

370

 

Член 400, параграф 2, буква ж) и член 493, параграф 3, буква ж)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни банки под формата на задължителни минимални резерви, депозирани в тези централни банки, и които са деноминирани в техните национални валути.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

380

 

Член 400, параграф 2, буква з) и член 493, параграф 3, буква з)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни правителства под формата на нормативно установени ликвидни изисквания, депозирани в държавни ценни книжа, които са деноминирани и финансирани в техните национални валути, при условие че по преценка на компетентния орган определената от призната АВКО кредитна оценка на тези централни правителства представлява инвестиционен рейтинг.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

390

 

Член 400, параграф 2, буква и) и член 493, параграф 3, буква и)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават 50 % от средно- или нискорисковите задбалансови документарни акредитиви и средно- или нискорисковите задбалансови неусвоени кредитни улеснения, посочени в приложение I, и — при съгласие на компетентните органи — 80 % от стойността на гаранциите, различни от гаранции по кредити, които имат законово или подзаконово основание и се предоставят в полза на членовете от взаимни схеми за гарантиране със статус на кредитни институции.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

400

 

Член 400, параграф 2, буква й) и член 493, параграф 3, буква й)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават от правно изискваните гаранции, в случаите когато ипотечен кредит, финансиран чрез издаване на ипотечни облигации, се отпуска на получателя на ипотечния кредит преди окончателното вписване на ипотеката в имотния регистър, при условие че гаранцията не се използва за намаляване на риска при изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

410

 

Член 400, параграф 2, буква к) и член 493, параграф 3, буква к)

 

Компетентни органи

Компетентни органи

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, представляващи вземания и други експозиции към признати борси.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

420

 

Член 412, параграф 5

 

Държави членки

Кредитни институции

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби относно изискванията за ликвидност преди задължителните минимални стандарти за изискването за ликвидно покритие да бъдат уточнени и изцяло въведени в Съюза в съответствие с член 460.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

430

 

Член 412, параграф 5

 

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки или компетентните органи може да изискват от лицензираните в тяхната юрисдикция институции или от подгрупа от тези институции да изпълняват изискване за по-високо ликвидно покритие до 100 %, до окончателното въвеждане на задължителен минимален стандарт с ниво от 100 % съгласно член 460.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

440

 

Член 413, параграф 3

 

Държави членки

Кредитни институции

Изискване за нетно стабилно финансиране

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби относно изискванията за стабилно финансиране преди определянето и въвеждането в Съюза на задължителните минимални стандарти за изискванията за нетно стабилно финансиране в съответствие с член 510.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

450

 

Член 415, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции

Задължения за отчитане на ликвидността

Компетентните органи могат да продължат да събират информация посредством инструменти за наблюдение за целите на контрола на спазването на съществуващите национални стандарти за ликвидност до пълното въвеждане на задължителни изисквания за ликвидност.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

460

 

Член 420, параграф 2

 

Компетентни органи

Кредитни институции

Ставка на изходящия ликвиден поток

Компетентните органи могат да приложат ставка в размер до 5 % за изходящите потоци за продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции, съгласно посоченото в член 429 и приложение I.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

470

 

Член 467, параграф 2

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Чрез дерогация от член 467, параграф 1 компетентните органи може, когато такова третиране се е прилагало преди 1 януари 2014 г., да разрешат на институциите да не включват в който и да било от елементите на собствените средства нереализираните печалби или загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

480

 

Член 467, параграф 3, втора алинея

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 467, параграф 2, букви а)—г).

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

490

 

Член 468, параграф 2

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи могат да разрешат на институциите да включват в изчислението на своя базов собствен капитал от първи ред 100 % от своите нереализирани печалби по справедлива стойност, когато по силата на член 467 институциите са длъжни да включват в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред нереализираните си загуби от оценката по справедлива стойност.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

500

 

Член 468, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент на нереализираните печалби в рамките на интервалите по член 468, параграф 2, букви а) — в), който е изключен от базовия собствен капитал от първи ред.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

510

 

Член 471, параграф 1

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване прилагането на изискванията за приспадане от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на позициите в застрахователни дружества

Чрез дерогация от разпоредбите на член 49, параграф 1, в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2022 г. компетентните органи може да разрешат на институциите да не приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги, когато са изпълнени следните условия:

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

520

 

Член 473, параграф 1

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Внасяне на изменения в МСС 19

Чрез дерогация от член 481 в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2018 г. компетентните органи може да разрешат на институциите, които изготвят своите финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, да добавят към базовия си собствен капитал от първи ред приложимата сума съответно съгласно параграф 2 или 3 от член 473, както е приложимо, умножена по съответния коефициент, приложим съгласно член 473, параграф 4.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

530

 

Член 478, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за всяко от следните приспадания:

а)

индивидуалните приспадания, изисквани съгласно член 36, параграф 1, букви а) — з), без отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики;

б)

общата сума на отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики, и елементите, посочени в член 36, параграф 1, буква и), която трябва да бъде приспадната съгласно член 48;

в)

всяко приспадане, изисквано съгласно член 56, букви б) — г);

г)

всяко приспадане, изисквано съгласно член 66, букви б) — г).

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

540

 

Член 479, параграф 4

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Признаване в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 479, параграф 3.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

550

 

Член 480, параграф 3

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно признаване на малцинствените участия и допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват стойността на приложимия коефициент в рамките на интервалите по член 480, параграф 2.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

560

 

Член 481, параграф 5

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Допълнителни временни филтри и приспадания

За всеки филтър или приспадане по член 481, параграфи 1 и 2 компетентните органи определят и публикуват приложимите проценти в рамките на интервалите по параграфи 3 и 4 от същия член.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

570

 

Член 486, параграф 6

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 486, параграф 5.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

580

 

Член 495, параграф 1

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на експозициите в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход

Чрез дерогация от част трета, глава 3 до 31 декември 2017 г. компетентните органи може да освободят от третирането съгласно вътрешнорейтинговия подход някои категории експозиции в капиталови инструменти, притежавани от институции и техни дъщерни предприятия от ЕС в съответната държава членка към 31 декември 2007 г.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

590

 

Член 496, параграф 1

 

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходна разпоредба за изчисляване на капиталовите изисквания за експозициите под формата на покрити облигации

До 31 декември 2017 г. компетентните органи могат да освободят изцяло или частично от прилагането на ограничението от 10 % първостепенните дялове, емитирани от френските фондове Fonds Communs de Créances или от дружества за секюритизация, които са равностойни на френските фондове Fonds Communs de Créances по член 129, параграф 1, букви г) и е), ако са изпълнени условията по член 496, параграф 1, букви а) и б).

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

600

 

 

Член 10, параграф 1, буква б), подточка iii)

Компетентни органи

Кредитни институции

ОЛП — ликвидни активи

Резервът от ликвидни активи, държан от кредитната институция в централна банка, се приема за актив от ниво 1, стига да може да бъде изтеглен в периоди на напрежение. Целта, с която резервът от централната банка може да бъде изтеглен с оглед на настоящия член, трябва да бъде посочена в споразумение между съответния компетентен орган и ЕЦБ или централната банка.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

610

 

 

Член 10, параграф 2

Компетентни органи

Кредитни институции

ОЛП — ликвидни активи

Пазарната стойност на изключително висококачествените покрити облигации, посочени в параграф 1, буква е), подлежи на процентно намаление от най-малко 7 %. Върху стойността на оставащите активи от ниво 1 не се налага процентно намаление, освен както е посочено по отношение на акциите и дяловете в ПКИ в член 15, параграф 2, букви а) и б).

Случаите, в които са определени по-високи процентни намаления за целия клас активи (всички активи, които подлежат на специфично и диференцирано процентно намаление в Делегирания регламент относно ОЛП) (например за всички покрити облигации от ниво 1 и др.).

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

620

 

 

Член 12, параграф 1, буква в), подточка i)

Компетентни органи

Кредитни институции

ОЛП — активи от ниво 2Б

Акциите могат да представляват активи от ниво 2Б, ако са включени в основен борсов индекс в държава членка или трета държава, който е определен като такъв от компетентния орган на държавата членка или от съответния публичен орган в третата държава.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

630

 

 

Член 12, параграф 3

Компетентни органи

Кредитни институции

ОЛП — активи от ниво 2Б

За кредитните институции, които по силата на устава си не могат, по свързани с вероизповеданието причини, да притежават лихвоносни активи, компетентният орган може да разреши изключение от изискванията по параграф 1, буква б), подточки ii) и iii) от посочения член, ако има данни за недостатъчна наличност на нелихвоносни активи, отговарящи на тези изисквания, и ако тези нелихвоносни активи са достатъчно ликвидни на частните пазари.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 

640

 

 

Член 24, параграф 6

Компетентни органи

Кредитни институции

ОЛП — изходящи потоци от стабилни влогове в трета държава, които отговарят на изискванията за 3 %

Кредитните институции могат да получат разрешение от своя компетентен орган да умножават по 3 % сумата на влоговете на физически лица, обхванати от схема за гарантиране на депозитите в трета държава, която е равностойна на посочената в параграф 1 схема, ако третата държава позволява такова третиране.

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

 


ЧАСТ 2

Преходни варианти и прерогативи, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

 

Директива 2013/36/ЕС

Регламент (ЕС) № 575/2013

Адресати

Обхват

Наименование

Описание на варианта или прерогатива

Години на прилагане и стойност в % (ако е приложимо)

Приложен (Да/Не/—)

Национален текст

Позовавания

Наличие на превод на английски (да/не)

Подробности/Коментари

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия формуляр

(дд/мм/гггг)

 

011

Член 160, параграф 6

 

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби за капиталовите буфери

Държавите членки могат да налагат по-кратък преходен период за капиталови буфери от предвиденото в член 160, параграфи 1—4. Този по-кратък преходен период може да бъде признат от други държави членки.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

012

 

Член 493, параграф 3, буква а)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават покритите облигации, попадащи в обхвата на член 129, параграфи 1, 3 и 6.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

013

 

Член 493, параграф 3, буква б)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, които представляват вземания от регионални правителства или местни органи на държавите членки.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

014

 

Член 493, параграф 3, буква в)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите на дадена институция към нейното предприятие майка или дъщерни предприятия.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

015

 

Член 493, параграф 3, буква г)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа и които отговарят за паричните клирингови операции в рамките на мрежата.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

016

 

Член 493, параграф 3, буква д)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозиции на кредитни институции към други кредитни институции, едната от които действа с нестопанска цел и отпуска или гарантира заеми, в рамките на законоустановени програми или съгласно собствения си устав, за насърчаването на конкретни стопански сектори при наличието на определена форма на правителствен контрол и ограничения върху използването на тези заеми, при условие че съответните експозиции произтичат от заемите, които са отпуснати на крайните получатели посредством кредит ни институции, или от гаранциите по тези заеми.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

017

 

Член 493, параграф 3, буква е)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към институции, при условие че тези експозиции не са включени в собствените средства на съответните институции, падежът им настъпва не по-късно от следващия работен ден и не са в основна търговска валута.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

018

 

Член 493, параграф 3, буква ж)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни банки под формата на задължителни минимални резерви, депозирани в тези централни банки, и които са в техните национални валути.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

019

 

Член 493, параграф 3, буква з)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни правителства под формата на нормативно установени ликвидни изисквания, депозирани в държавни ценни книжа, които са деноминирани и финансирани в техните национални валути, при условие че по преценка на компетентния орган определената от призната АВКО кредитна оценка на тези централни правителства представлява инвестиционен рейтинг.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

020

 

Член 493, параграф 3, буква и)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават 50 % от средно- или нискорисковите задбалансови документарни акредитиви и средно- или нискорисковите задбалансови неусвоени кредитни улеснения, посочени в приложение I, и — при съгласие на компетентните органи — 80 % от стойността на гаранциите, различни от гаранции по кредити, които имат законово или подзаконово основание и се предоставят в полза на членовете от взаимни схеми за гарантиране със статус на кредитни институции.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

021

 

Член 493, параграф 3, буква й)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават от правно изискваните гаранции, в случаите когато ипотечен кредит, финансиран чрез издаване на ипотечни облигации, се отпуска на получателя на ипотечния кредит преди окончателното вписване на ипотеката в имотния регистър, при условие че гаранцията не се използва за намаляване на риска при изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

022

 

Член 493, параграф 3, буква к)

Държави членки

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, представляващи вземания и други експозиции към признати борси.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

023

 

Член 412, параграф 5

Държави членки

Кредитни институции

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби относно изискванията за ликвидност преди задължителните минимални стандарти за изискването за ликвидно покритие да бъдат уточнени и изцяло въведени в Съюза в съответствие с член 460.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

024

 

Член 412, параграф 5

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки или компетентните органи може да изискват от лицензираните в тяхната юрисдикция институции или от подгрупа от тези институции да изпълняват изискване за по-високо ликвидно покритие до 100 %, до окончателното въвеждане на задължителен минимален стандарт с ниво от 100 % съгласно член 460.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

025

 

Член 413, параграф 3

Държави членки

Кредитни институции

Изискване за нетно стабилно финансиране

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби относно изискванията за стабилно финансиране преди определянето и въвеждането в Съюза на задължителните минимални стандарти за изискванията за нетно стабилно финансиране в съответствие с член 510.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

026

 

Член 415, параграф 3

Компетентни органи

Кредитни институции

Задължения за отчитане на ликвидността

Компетентните органи могат да продължат да събират информация посредством инструменти за наблюдение за целите на контрола на спазването на съществуващите национални стандарти за ликвидност до пълното въвеждане на задължителни изисквания за ликвидност.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

027

 

Член 467, параграф 2

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Чрез дерогация от член 467, параграф 1 компетентните органи може, когато такова третиране се е прилагало преди 1 януари 2014 г., да разрешат на институциите да не включват в който и да било от елементите на собствените средства нереализираните печалби или загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

028

 

Член 467, параграф 3

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Приложим процент от нереализираните загуби съгласно член 467, параграф 1, които са включени в изчисляването на елементите на базовия собствен капитал от първи ред (процент в рамките на интервалите по параграф 2 от същия член)

2014 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

029

2015 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

030

2016 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

031

2017 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

032

 

Член 468, параграф 2, втора алинея

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи могат да разрешат на институциите да включват в изчислението на своя базов собствен капитал от първи ред 100 % от своите нереализирани печалби по справедлива стойност, когато по силата на член 467 институциите са длъжни да включват в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред нереализираните си загуби от оценката по справедлива стойност.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

033

 

Член 468, параграф 3

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент на нереализираните печалби в рамките на интервалите по член 468, параграф 2, букви а) — в), който е изключен от базовия собствен капитал от първи ред.

2015 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

034

2016 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

035

2017 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

036

 

Член 471, параграф 1

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Освобождаване прилагането на изискванията за приспадане от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на позициите в застрахователни дружества

Чрез дерогация от разпоредбите на член 49, параграф 1, в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2022 г. компетентните органи може да разрешат на институциите да не приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги, когато са изпълнени следните условия:

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

037

 

Член 473, параграф 1

Компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Внасяне на изменения в МСС 19

Чрез дерогация от член 481 в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2018 г. компетентните органи може да разрешат на институциите, които изготвят своите финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, да добавят към базовия си собствен капитал от първи ред приложимата сума съответно съгласно параграф 2 или 3 от член 473, както е приложимо, умножена по съответния коефициент, приложим съгласно член 473, параграф 4.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

038

 

Член 478, параграф 2

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Приспадане от елементите на базовия собствен капитал първи ред за отсрочени данъчни активи, които са съществували преди 1 януари 2014 г.

Приложим процент, ако се прилага алтернативен вариант (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 2).

2014 г. (от 0 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

039

2015 г. (от 10 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

040

2016 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

041

2017 г. (от 30 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

042

2018 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

043

2019 г. (от 50 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

044

2020 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

045

2021 г. (от 70 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

046

2022 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

047

2023 г. (от 90 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

048

 

Член 478, параграф 3, буква a)

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за индивидуалните приспадания, изисквани съгласно член 36, параграф 1, букви а) — з), без отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики.

2014 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

049

2015 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

050

2016 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

051

2017 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

052

 

Чл. 478, параграф 3, буква б)

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за общата сума на отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики, и елементите, посочени в член 36, параграф 1, буква и), която трябва да бъде приспадната съгласно член 48.

2014 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

053

2015 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

054

2016 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

055

2017 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

056

 

Член 478, параграф 3, буква в)

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за всяко приспадане по буква в), изисквано съгласно член 56, букви б) — г).

2014 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

057

2015 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

058

2016 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

059

2017 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

060

 

Член 478, параграф 3, буква г)

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за всяко приспадане по буква г), изисквано съгласно член 66, букви б) — г).

2014 г. (от 20 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

061

2015 г. (от 40 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

062

2016 г. (от 60 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

063

2017 г. (от 80 % до 100 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

064

 

Член 479, параграф 4

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Признаване в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 479, параграф 3.

2014 г. (от 0 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

065

2015 г. (от 0 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

066

2016 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

067

2017 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

068

 

Член 480, параграф 3

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно признаване на малцинствените участия и допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват стойността на приложимия коефициент в рамките на интервалите по член 480, параграф 2.

2014 г. (0,2—1,0)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

069

2015 г. (0,4—1,0)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

070

2016 г. (0,6—1,0)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

071

2017 г. (0,8—1,0)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

072

 

Член 481, параграф 1

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

 

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 481, параграф 3).

2014 г. (от 0 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

073

2015 г. (от 0 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

074

2016 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

075

2017 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

076

 

Член 481, параграф 5

 

 

Допълнителни временни филтри и приспадания

За всеки филтър или приспадане по член 481, параграфи 1 и 2 компетентните органи определят и публикуват приложимите проценти в рамките на интервалите по параграфи 3 и 4 от същия член.

2014 г. (от 0 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

077

2015 г. (от 0 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

078

2016 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

079

2017 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

080

 

Член 486, параграф 6

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Приложим процент за определяне на ограниченията за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред – по силата на член 486, параграф 2 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член).

2014 г. (от 60 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

081

2015 г. (от 40 % до 70 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

082

2016 г. (от 20 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

083

2017 г. (от 0 % до 50 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

084

2018 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

085

2019 г. (от 0 % до 30 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

086

2020 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

087

2021 г. (от 0 % до 10 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

088

Приложим процент за определяне на ограниченията за признаване на унаследяване за елементите на допълнителния капитал от първи ред – по силата на член 486, параграф 3 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член).

2014 г. (от 60 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

089

2015 г. (от 40 % до 70 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

090

2016 г. (от 20 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

091

2017 г. (от 0 % до 50 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

092

2018 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

093

2019 г. (от 0 % до 30 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

094

2020 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

095

2021 г. (от 0 % до 10 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

096

Приложим процент за определяне на ограниченията за признаване на унаследяване за елементите на капитала от втори ред – по силата на член 486, параграф 4 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член).

2014 г. (от 60 % до 80 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

097

2015 г. (от 40 % до 70 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

098

2016 г. (от 20 % до 60 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

099

2017 г. (от 0 % до 50 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

100

2018 г. (от 0 % до 40 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

101

2019 г. (от 0 % до 30 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

102

2020 г. (от 0 % до 20 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

103

2021 г. (от 0 % до 10 %)

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

104

 

Член 495, параграф 1

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Временно третиране на експозициите в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход

Чрез дерогация от част трета, глава 3 до 31 декември 2017 г. компетентните органи може да освободят от третирането съгласно вътрешнорейтинговия подход някои категории експозиции в капиталови инструменти, притежавани от институции и техни дъщерни предприятия от ЕС в съответната държава членка към 31 декември 2007 г.

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

105

 

Член 496, параграф 1

 

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Преходна разпоредба за изчисляване на капиталовите изисквания за експозициите под формата на покрити облигации

До 31 декември 2017 г. компетентните органи могат да освободят изцяло или частично от прилагането на ограничението от 10 % първостепенните дялове, емитирани от френските фондове Fonds Communs de Créances или от дружества за секюритизация, които са равностойни на френските фондове Fonds Communs de Créances по член 129, параграф 1, букви г) и е), ако са изпълнени условията по член 496, параграф 1, букви а) и б).

[Година]

(Да/Не/—)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 


ЧАСТ 3

Променливи елементи на възнаграждението (член 94 от Директива 2013/36/ЕС)

 

Директива 2013/36/ЕС

Адресати

Обхват

Разпоредби

Информация за оповестяване

Приложен (Да/Не/—)

Позовавания

Наличие на превод на английски (да/не)

Подробности/Коментари

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия формуляр

(дд/мм/гггг)

 

020

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка i)

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Максимално отношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението (изразено в %, определен в националното право, и изчислено като променливият компонент се раздели на фиксирания компонент на възнаграждението)

(стойност в %)

(ДА/НЕ)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

030

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка ii)

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Максимално отношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението, чието равнище може да бъде одобрено от акционерите, собствениците или членовете на институцията (изразено в %, определен в националното право, и изчислено като променливият компонент се раздели на фиксирания компонент на възнаграждението)

(стойност в %)

(ДА/НЕ)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

040

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка iii)

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Максимална част от общото променливо възнаграждение, към което може да се приложи дисконтовият процент (% от общия размер на променливото възнаграждение)

(стойност в %)

(ДА/НЕ)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 

050

Член 94, параграф 1, буква л)

Държави членки или компетентни органи

Кредитни институции и инвестиционни посредници

Описание на евентуалните ограничения върху вида и характеристиките на инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на предоставянето на променливо възнаграждение, или на евентуалните забрани на такива инструменти

(свободен текст/стойност)

(ДА/НЕ)

Задължително, ако е посочено „Да“

Задължително, ако е посочено „Да“

 


(1)  „Да“ показва, че компетентният орган или държавата членка, оправомощени да прилагат съответния вариант или прерогатив, са го приложили.

„Не“ показва, че компетентният орган или държавата членка, оправомощени да прилагат съответния вариант или прерогатив, не са го приложили.

„—“ показва, че вариантът не е възможен или че прерогативът не съществува.

(2)  Текстът на разпоредбата в националното законодателство.

(3)  Позоваване в националното законодателство и хипервръзки към уебсайта, където се съдържа националния текст, с който се транспонира въпросната разпоредба на Съюза.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО)  (1)

010

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гг)

020

Обхват на прилагането на ПНПО

(членове 108—110 от ДКИ)

Описание на подхода на компетентния орган към обхвата на прилагане на ПНПО, включително:

какви видове институции попадат в/извън обхвата на ПНПО, особено ако обхватът е различен от посочения в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС;

общ преглед на начина, по който компетентният орган отчита принципа на пропорционалност, когато разглежда обхвата на ПНПО, и на честотата на оценяване на различните елементи от ПНПО (2).

[свободен текст или позоваване / електронна препратка към тези насоки]

030

Оценяване на елементи на ПНПО

(членове 74—96 от ДКИ)

Описание на подхода на компетентния орган за оценяване на отделните елементи на ПНПО (както е посочено в насоките на ЕБО за общите методики и процедури за ПНПО: EBA/GL/2014/13), включително:

общ преглед на оценъчния процес и на методиките, използвани за оценката на елементи от ПНПО, включително: (1) анализ на модела на стопанска дейност; (2) оценка на вътрешното управление и на механизмите за контрол в рамките на институцията; (3) оценка на рисковете за капитала; и (4) оценка на рисковете за ликвидността и финансирането;

общ преглед на начина, по който компетентният орган отчита принципа на пропорционалност, когато оценява отделните елементи на ПНПО, в т.ч. прилагането на категоризирането на институциите (3).

[свободен текст или позоваване / електронна препратка към тези насоки]

040

Преглед и оценка на вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността

(членове 73, 86, 97, 98 и 103 от ДКИ)

Описание на подхода на компетентния орган за преглед и оценка, като част от ПНПО, на вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността, и по-специално за оценка на надеждността на изчисляването по тези вътрешни процедури на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността с цел определяне на допълнителни капиталови изисквания и количествени изисквания за ликвидност, включително (4):

преглед на методиката, прилагана от компетентния орган при прегледа на вътрешните процедури на институциите за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността;

Информация за – или препратка към – изискванията на компетентния орган относно предоставянето на информация за вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността, и по-специално относно информацията, която трябва да се предоставя;

информация за това дали от институцията се изисква независим преглед на нейните вътрешни процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността.

[свободен текст или позоваване / електронна препратка към тези насоки]

050

Обща оценка на ПНПО и надзорни мерки

(членове 102 и 104 от ДКИ)

Описание на подхода на компетентния орган за цялостна оценка на ПНПО (резюме) и на прилагането на надзорни мерки въз основа на цялостната оценка на ПНПО (5).

Описание на начина, по който резултатите от ПНПО са свързани с прилагането на мерките за ранна намеса по член 27 от Директива 2014/59/ЕС и определяне на условията, при които може да се приеме, че институцията е в несъстоятелност или е вероятно да изпадне в несъстоятелност съгласно член 32 от същата директива (6).

[свободен текст или позоваване / електронна препратка към тези насоки]


(1)  Компетентните органи оповестяват използваните в редове 020—040 и ред 050 критерии и методики за цялостната оценка. Видът на информацията, която се оповестява под формата на обяснителна бележка, е описан във втората колона.

(2)  Обхватът на ПНПО, който се разглежда както на равнище институция, така и по отношение на собствените ѝ ресурси.

Компетентният орган трябва да обясни използвания подход за класифициране на институциите в различни категории за целите на ПНПО, като опише използваните количествени и качествени критерии, както и начина, по който такава категоризация засяга финансовата стабилност или други общи цели на надзора.

Компетентният орган трябва да обясни и как практически прилага категоризацията с цел да се осигури поне минимален ангажимент в оценките на ПНПО, като опише честотата на оценяване на всички елементи на ПНПО за различните категории институции.

(3)  Включително използвани при оценяването работни инструменти като проверки на място и дистанционни проучвания, качествени и количествени критерии, статистически данни. Препоръчва се да се предоставят хипервръзки към насоките на уебсайта.

(4)  Компетентните органи трябва да обяснят и как оценяването на вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността е обхванато от прилаганите с оглед на принципа на пропорционалност, въз основа на определените за целите на ПНПО категории, модели на минималния ангажимент, а също така и как се прилага принципът на пропорционалност при определянето на надзорните очаквания от вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността, и по-специално – какви евентуални насоки или минимални изисквания за тези вътрешни процедури са отправили.

(5)  Прилаганият от компетентните органи подход за цялостно оценяване на ПНПО и уведомяване на институциите за резултатите. Цялостната оценка от компетентните органи се основава на проучване на всички елементи, посочени в редове 020—040, и на всяка друга съответна информация за институцията, която компетентният орган може да получи.

(6)  Когато оценката на дадена институция е установила слабости или пропуски, които изискват намеса на надзорните органи, компетентните органи могат също така да обявят политиките, които определят решенията им за предприемане на надзорни мерки (по смисъла на членове 102 и 104 от ДКИ) и мерки за ранна намеса (по смисъла на член 27 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ). Такова разкриване на информация може да включва публикуване на вътрешни насоки или други документи, в които се описват общите надзорни практики. С оглед на поверителността обаче не се изисква предоставяне на информация за решенията за отделните институции.

Освен това, компетентните органи могат да информират за последиците от нарушаване от дадена институция на съответните правни разпоредби или неспазване на наложените въз основа на резултатите от ПНПО надзорни мерки или мерки за ранна намеса, като изброят, когато е приложимо, действащите правоприлагащи процедури.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Списък на образците

Част 1

Консолидирани данни по компетентен орган

Част 2

Данни за кредитния риск

Част 3

Данни за пазарния риск

Част 4

Данни за операционния риск

Част 5

Данни за надзорните мерки и административните санкции

Част 6

Данни за дерогациите

Общи бележки за попълването на образците в приложение IV

Компетентните органи не оповестяват надзорните действия или решения, взети спрямо дадена институция. Когато предоставят информация за общите критерии и методики, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо дадена институция, независимо дали става въпрос за самостоятелна институция или за група от институции.

Полетата с цифрови стойности трябва да съдържат само цифри. Не се допуска позоваване на национални парични единици. Използваната парична единица е евро, а държавите членки извън еврозоната трябва да конвертират националните си парични единици в евро по обменния курс на ЕЦБ (на общата референтна дата: например последният ден от годината, предмет на прегледа), с един знак след десетичната запетая, когато оповестените стойности са в милиони.

Докладваните парични суми се оповестяват в милиони евро (по-нататък „млн. EUR“).

Процентите се оповестяват с точност до два знака след десетичната запетая.

Ако данните не се оповестяват, причината се обявява, като се използва номенклатурата на ЕБО: „N/A“ (не е приложимо) или „C“ (поверително).

Данните се оповестяват в обобщен вид, без да се идентифицират отделни кредитни институции или инвестиционни посредници.

Когато са налични, препратките към образците COREP по Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията са посочени в части 1—4.

Компетентните органи събират данните за периода след XXXX г. на консолидирана основа. Така ще се осигури съгласуваност на събираната информация.

Образците от настоящото приложение трябва да се разбират във връзка с определения обхват на консолидацията за целите на докладването. С оглед на ефикасното събиране на данните информацията за кредитните институции и инвестиционните посредници се докладва отделно, като обаче нивото на консолидация и в двата случая е едно и също.

С оглед на съгласуваността и съпоставимостта на докладваните данни ЕЦБ публикува обобщени статистически данни само за лицата, върху които упражнява пряк надзор към референтната дата на оповестяване, а националните компетентни органи публикуват обобщени статистически данни само за кредитните институции, които не са пряко поднадзорни на ЕЦБ.

Данните се събират само за инвестиционните посредници, обхванати от ДКИ. За инвестиционните посредници, които не са обхванати от разпоредбите на ДКИ, данни не се събират.

ЧАСТ 1

Консолидирани данни по компетентен орган (ХХХХ г.)

 

Позоваване на образец COREP

Данни

 

Брой и размер на кредитните институции

 

 

010

Брой кредитни институции

 

[Стойност]

020

Общ размер на активите на юрисдикцията (в млн. EUR) (1)

 

[Стойност]

030

Общ размер на активите на юрисдикцията (1) като % от БВП (2)

 

[Стойност]

 

Брой и размер на чуждестранните кредитни институции (3)

 

 

040

от трети държави

Брой клонове (4)

 

[Стойност]

050

Общ размер на активите на клоновете (в млн. EUR)

 

[Стойност]

060

Брой дъщерни предприятия (5)

 

[Стойност]

070

Общ размер на активите на дъщерните предприятия (в млн. EUR)

 

[Стойност]

 

Общ размер на капитала и капиталовите изисквания на кредитните институции

 

 

080

Общ размер на базовия собствен капитал от първи ред като % от общия капитал (6)

CA1 (ред 020/ред 010)

[Стойност]

090

Общ размер на допълнителния капитал от първи ред като процент от общия капитал (7)

CA1 (ред 530/ред 010)

[Стойност]

100

Общ размер на капитала от втори ред като % от общия капитал (8)

CA1 (ред 750/ред 010)

[Стойност]

110

Общ размер на капиталовите изисквания (в млн. EUR) (9)

CA2 (ред 010)*8 %

[Стойност]

120

Отношение на общата капиталова адекватност (%) (10)

CA3 (ред 050)

[Стойност]

 

Брой и размер на инвестиционните посредници

 

 

130

Брой инвестиционни посредници

 

[Стойност]

140

Общо активи (в млн. EUR) (1)

 

[Стойност]

150

Общ размер на активите като % от БВП

 

[Стойност]

 

Общ размер на капитала и капиталовите изисквания на инвестиционните посредници

 

 

160

Общ размер на базовия собствен капитал от първи ред като % от общия капитал (6)

CA1 (ред 020/ред 010)

[Стойност]

170

Общ размер на допълнителния капитал от първи ред като процент от общия капитал (7)

CA1 (ред 530/ред 010)

[Стойност]

180

Общ размер на капитала от втори ред като % от общия капитал (8)

CA1 (ред 750/ред 010)

[Стойност]

190

Общ размер на капиталовите изисквания (в млн. EUR) (9)

CA2 (ред 010)*8 %

[Стойност]

200

Отношение на общата капиталова адекватност (%) (10)

CA3 (ред 050)

[Стойност]


ЧАСТ 2

Данни за кредитния риск (ХХХХ г.)

 

Данни за кредитния риск

Позоваване на образец COREP

Данни

 

Кредитни институции: капиталови изисквания за кредитен риск

 

 

010

Кредитни институции: капиталови изисквания за кредитен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (11)

CA2 (ред 040) / (ред 010)

[Стойност]

020

Кредитни институции: разбивка по подход

% спрямо общия брой кредитни институции  (12)

Стандартизиран подход (СП)

 

[Стойност]

030

Вътрешнорейтингов подход, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти

 

[Стойност]

040

Вътрешнорейтингов подход, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

 

[Стойност]

050

% спрямо общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск

СП

CA2 (ред 050) / (ред 040)

[Стойност]

060

Вътрешнорейтингов подход, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти

CR IRB, основен вътрешнорейтингов подход (ред 010, колона 260)/CA2 040 (ред 040)

[Стойност]

070

Вътрешнорейтингов подход, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

Вътрешнорейтингов подход за кредитен риск, усъвършенстван вътрешнорейтингов подход (ред 010, колона 260)/CA2 (ред 040)

[Стойност]

080

Кредитни институции: разбивка по клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход

% спрямо общия размер на рисково претеглените експозиции по вътрешнорейтинговия подход

Вътрешнорейтингов подход, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти

CA2 (ред 250/ред 240)

[Стойност]

090

Централни правителства и централни банки

CA2 (ред 260/ред 240)

[Стойност]

100

Институции

CA2 (ред 270/ред 240)

[Стойност]

110

Дружества — МСП

CA2 (ред 280/ред 240)

[Стойност]

120

Дружества — Специализирано кредитиране

CA2 (ред 290/ред 240)

[Стойност]

130

Дружества — Други

CA2 (ред 300/ред 240)

[Стойност]

140

Вътрешнорейтингов подход, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

CA2 (ред 310/ред 240)

[Стойност]

150

Централни правителства и централни банки

CA2 (ред 320/ред 240)

[Стойност]

160

Институции

CA2 (ред 330/ред 240)

[Стойност]

170

Дружества — МСП

CA2 (ред 340/ред 240)

[Стойност]

180

Дружества — Специализирано кредитиране

CA2 (ред 350/ред 240)

[Стойност]

190

Дружества — Други

CA2 (ред 360/ред 240)

[Стойност]

200

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на МСП

CA2 (ред 370/ред 240)

[Стойност]

210

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижим имоти на субекти, различни от МСП

CA2 (ред 380/ред 240)

[Стойност]

220

Експозиции на дребно — признати револвиращи

CA2 (ред 390/ред 240)

[Стойност]

230

Експозиции на дребно — други МСП

CA2 (ред 400/ред 240)

[Стойност]

240

Експозиции на дребно — други, различни от МСП

CA2 (ред 410/ред 240)

[Стойност]

250

Експозиции към капиталови инструменти по вътрешнорейтинговия подход

CA2 (ред 420/ред 240)

[Стойност]

260

Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход

CA2 (ред 430/ред 240)

[Стойност]

270

Други активи, които нямат характер на кредитни задължения

CA2 (ред 450/ред 240)

[Стойност]

 

Данни за кредитния риск

Позоваване на образец COREP

Данни

280

Кредитни институции: капиталови изисквания за кредитен риск

 

 

290

Кредитни институции: разбивка по клас експозиции по стандартизирания подход*

% спрямо общия размер на рисково претеглените експозиции по стандартизирания подход

Централни правителства или централни банки

CA2 (ред 070/ред 050)

[Стойност]

300

Регионални правителства или местни органи на власт

CA2 (ред 080/ред 050)

[Стойност]

310

Субекти от публичния сектор

CA2 (ред 090/ред 050)

[Стойност]

320

Многостранни банки за развитие

CA2 (ред 100/ред 050)

[Стойност]

330

Международни организации

CA2 (ред 110/ред 050)

[Стойност]

340

Институции

CA2 (ред 120/ред 050)

[Стойност]

350

Дружества

CA2 (ред 130/ред 050)

[Стойност]

360

На дребно

CA2 (ред 140/ред 050)

[Стойност]

370

Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

CA2 (ред 150/ред 050)

[Стойност]

380

Експозиции в неизпълнение

CA2 (ред 160/ред 050)

[Стойност]

390

Високорискови експозиции

CA2 (ред 170/ред 050)

[Стойност]

400

Покрити облигации

CA2 (ред 180/ред 050)

[Стойност]

410

Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

CA2 (ред 190/ред 050)

[Стойност]

420

Предприятия за колективно инвестиране

CA2 (ред 200/ред 050)

[Стойност]

430

Собствен капитал

CA2 (ред 210/ред 050)

[Стойност]

440

Други позиции

CA2 (ред 211/ред 050)

[Стойност]

450

Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход

CA2 (ред 220/ред 050)

[Стойност]

460

Кредитни институции: разбивка по подхода за редуциране на кредитния риск

% спрямо общия брой кредитни институции  (13)

Опростен метод за финансово обезпечение

 

[Стойност]

470

Разширен метод за финансово обезпечение

 

[Стойност]

 

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за кредитен риск

 

 

480

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за кредитен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (14)

CA2 (ред 040) / (ред 010)

[Стойност]

490

Инвестиционни посредници: разбивка по подход

% спрямо общия брой инвестиционни посредници  (12)

СП

 

[Стойност]

500

Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

[Стойност]

510

% спрямо общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск  (15)

СП

CA2 (ред 050) / (ред 040)

[Стойност]

520

Вътрешнорейтингов подход (IRB)

CA2 (ред 240/ред 040)

[Стойност]

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация за секюритизирането (в млн. EUR)

Позоваване на образец COREP

Данни

 

Кредитни институции: инициатори

 

 

530

Общ размер на секюритизиращите експозиции, инициирани по балансови и задбалансови позиции

CR SEC SA (ред 030, колона 010) + CR SEC IRB (ред 030, колона 010)

[Стойност]

540

Общ размер на секюритизиращите позиции, запазени (секюритизиращи позиции — първоначалната експозиция, преди прилагането на конверсионните коефициенти) във и извън баланса

CR SEC SA (ред 030, колона 050) + CR SEC IRB (ред 030, колона 050)

[Стойност]

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции и загуби, произтичащи от заеми, обезпечени с недвижим имот (в млн. EUR) (16)

Позоваване на образец COREP

Данни

550

Използване на жилищен имот като обезпечение

Сбор на експозициите, обезпечени с жилищни имоти  (17)

CR IP Losses (ред 010, колона 050)

[Стойност]

560

Сбор на загубите от заеми до референтните проценти  (18)

CR IP Losses (ред 010, колона 010)

[Стойност]

570

в т.ч.: недвижим имот, оценен по ипотечна заемна стойност  (19)

CR IP Losses (ред 010, колона 020)

[Стойност]

580

Сбор на общите загуби  (20)

CR IP Losses (ред 010, колона 030)

[Стойност]

590

в т.ч.: недвижим имот, оценен по ипотечна заемна стойност  (19)

CR IP Losses (ред 010, колона 040)

[Стойност]

600

Използване на търговски недвижим имот като обезпечение

Сбор на експозициите, обезпечени с търговски недвижим имот  (17)

CR IP Losses (ред 020, колона 050)

[Стойност]

610

Сбор на загубите от заеми до референтните проценти  (18)

CR IP Losses (ред 020, колона 010)

[Стойност]

620

в т.ч.: недвижим имот, оценен по ипотечна заемна стойност  (19)

CR IP Losses (ред 020, колона 020)

[Стойност]

630

Сбор на общите загуби  (20)

CR IP Losses (ред 020, колона 030)

[Стойност]

640

в т.ч.: недвижим имот, оценен по ипотечна заемна стойност  (19)

CR IP Losses (ред 020, колона 040)

[Стойност]


ЧАСТ 3

Данни за пазарния риск  (21) (XXXX г.)

 

Данни за пазарния риск

Позоваване на образец COREP

Данни

 

Кредитни институции: Капиталови изисквания за пазарен риск

 

 

010

Кредитни институции: капиталови изисквания за пазарен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (22)

CA2 (ред 520) / (ред 010)

[Стойност]

020

Кредитни институции: разбивка по подход

% спрямо общия брой кредитни институции  (23)

Стандартизиран подход

 

[Стойност]

030

Вътрешни модели

 

[Стойност]

040

% въз основа на общите капиталови изисквания за пазарен риск

Стандартизиран подход

CA2 (ред 530) / (ред 520)

[Стойност]

050

Вътрешни модели

CA2 (ред 580) / (ред 520)

[Стойност]

 

Инвестиционни посредници: Капиталови изисквания за пазарен риск

 

 

060

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за пазарен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (22)

CA2 (ред 520) / (ред 010)

[Стойност]

070

Инвестиционни посредници: разбивка по подход

% спрямо общия брой инвестиционни посредници  (23)

Стандартизиран подход

 

[Стойност]

080

Вътрешни модели

 

[Стойност]

090

% въз основа на общите капиталови изисквания за пазарен риск

Стандартизиран подход

CA2 (ред 530) / (ред 520)

[Стойност]

100

Вътрешни модели

CA2 (ред 580) / (ред 520)

[Стойност]


ЧАСТ 4

Данни за операционния риск (ХХХХ г.)

 

Данни за операционния риск

Позоваване на образец COREP

Данни

 

Кредитни институции: капиталови изисквания за операционен риск

 

 

010

Кредитни институции: капиталови изисквания за операционен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (24)

CA2 (ред 590) / (ред 010)

[Стойност]

020

Кредитни институции: разбивка по подход

% спрямо общия брой кредитни институции  (25)

Подход на базисния индикатор (BIA)

 

[Стойност]

030

Стандартизиран подход (TSA)/

Алтернативен стандартизиран подход (ASA)

 

[Стойност]

040

Усъвършенстван подход за измерване (AMA)

 

[Стойност]

050

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за операционен риск

BIA

CA2 (ред 600) / (ред 590)

[Стойност]

060

TSA/ASA

CA2 (ред 610) / (ред 590)

[Стойност]

070

AMA

CA2 (ред 620) / (ред 590)

[Стойност]

 

Кредитни институции: загуби поради операционен риск

 

 

080

Кредитни институции: общ размер на брутните загуби

Общ размер на брутните загуби като % от общите брутни приходи  (26)

Подробни данни за операционния риск (ред 920, колона 080)/операционен риск (сбор от редове 010—130, кол. 030)

[Стойност]

 

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за операционен риск

 

 

090

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за операционен риск

% от общия размер на капиталовите изисквания  (24)

CA2 (ред 590) / (ред 010)

[Стойност]

100

Инвестиционни посредници: разбивка по подход

% спрямо общия брой инвестиционни посредници  (25)

BIA

 

[Стойност]

110

TSA/ASA

 

[Стойност]

120

AMA

 

[Стойност]

130

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за операционен риск

BIA

CA2 (ред 600) / (ред 590)

[Стойност]

140

TSA/ASA

CA2 (ред 610) / (ред 590)

[Стойност]

150

AMA

CA2 (ред 620) / (ред 590)

[Стойност]

 

Инвестиционни посредници: загуби поради операционен риск

 

 

160

Инвестиционни посредници: общ размер на брутните загуби

Общ размер на брутните загуби като % от общите брутни приходи  (26)

Подробни данни за операционния риск (ред 920, колона 080)/операционен риск (сбор от редове 010—130, кол. 030)

[Стойност]


ЧАСТ 5

Данни за надзорните мерки и административните санкции  (27) (XXXX г.)

 

Надзорни мерки

Данни

 

Кредитни институции

 

010

Надзорни мерки, предприети по силата на член 102, параграф 1, буква а)

Общ брой на надзорните мерки, предприети по силата на член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

011

изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

012

изискване за засилване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

013

изискване за представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

014

изискване за прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

015

изискване за ограничаване/прекратяване на дейности и операции [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

016

изискване за редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

017

изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

018

изискване за използване на нетната печалба за увеличаване на собствените средства [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

019

изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

020

налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

021

налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

022

налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

023

Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

024

Надзорни мерки, предприети по силата на член 102, параграф 1, буква б), както и на други разпоредби на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013

Общ брой на надзорните мерки, предприети по силата на член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

025

изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

026

изискване за засилване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

027

изискване за представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

028

изискване за прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

029

изискване за ограничаване/прекратяване на дейности и операции [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

030

изискване за редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

031

изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

032

изискване за използване на нетната печалба за увеличаване на собствените средства [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

033

изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

034

налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

035

налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

036

налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

037

Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

 

 

 

 

 

Надзорни мерки

Данни

 

Инвестиционни посредници

 

037

Надзорни мерки, предприети по силата на член 102, параграф 1, буква а)

Общ брой на надзорните мерки, предприети по силата на член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

038

изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

039

изискване за засилване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

040

изискване за представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

041

изискване за прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

042

изискване за ограничаване/прекратяване на дейности и операции [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

043

изискване за редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

044

изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

045

изискване за използване на нетната печалба за увеличаване на собствените средства [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

046

изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

047

налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

048

налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

049

налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

050

Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

051

Надзорни мерки, предприети по силата на член 102, параграф 1, буква б), както и на други разпоредби на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013

Общ брой на надзорните мерки, предприети по силата на член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

052

изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

053

изискване за засилване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

054

изискване за представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

055

изискване за прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

056

изискване за ограничаване/прекратяване на дейности и операции [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

057

изискване за редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

058

изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

059

изискване за използване на нетната печалба за увеличаване на собствените средства [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

060

изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

061

налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

062

налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

063

налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

064

Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

 

 

 

 

 

Административни санкции (28)

Данни

 

Кредитни институции

 

065

Административни санкции (за нарушения на лиценза/изкисванията за придобивания на квалифицирано участие)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

066

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

067

разпореждания, с които от отговорното физическо или юридическо лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

068

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 66, параграф 2, букви в) — д)]

[Стойност]

069

спиране на правото на глас на акционери [член 66, параграф 2, буква е)]

[Стойност]

070

Брой и естество на другите административни санкции (които не са посочени в член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

071

Административни санкции (за други нарушения на изискванията на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013

Общ брой на наложените административни санкции по член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

072

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 67, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

073

разпореждания, с които от отговорното физическо или юридическо лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 67, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

074

отнемане на лиценза на кредитната институция [член 67, параграф 2, буква в)]

[Стойност]

075

временна забрана за физическо лице да заема длъжности в кредитни институции [член 67, параграф 2, буква г)]

[Стойност]

076

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 67, параграф 2, букви д) — ж)]

[Стойност]

077

Брой и естество на другите административни санкции (които не са посочени в член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

 

Инвестиционни посредници

 

078

Административни санкции (за нарушения на лиценза/изкисванията за придобивания на квалифицирано участие)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

079

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

080

разпореждания, с които от отговорното физическо или юридическо лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

081

имуществени административни санкции, наложени на юридическо лице [член 66, параграф 2, букви в) — д)]

[Стойност]

082

спиране на правото на глас на акционери [член 66, параграф 2, буква е)]

[Стойност]

083

Брой и естество на другите административни санкции (които не са посочени в член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

084

Административни санкции (за други нарушения на изискванията на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

085

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 67, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

086

разпореждания, с които от отговорното физическо или юридическо лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 67, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

087

отнемане на лиценза на инвестиционния посредник [член 67, параграф 2, буква в)]

[Стойност]

088

временна забрана за физическо лице да заема длъжности в инвестиционни посредници [член 67, параграф 2, буква г)]

[Стойност]

089

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 67, параграф 2, букви д) — ж)]

[Стойност]

090

Брой и естество на другите административни санкции (които не са посочени в член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

Компетентните органи не оповестяват надзорните действия или решения, взети спрямо дадена институция. Когато предоставят информация за общите критерии и методики, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо дадена институция, независимо дали става въпрос за самостоятелна институция или за група от институции.


ЧАСТ 6

Данни за дерогациите  (29) (XXXX г.)

 

Дерогации от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II—V, VII и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

 

Правни позовавания в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 7, параграфи 1 и 2

(дерогации за дъщерни предприятия) (30)

Член 7, параграф 3

(дерогации за институциите майки)

010

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

[Стойност]

011

Брой на дерогациите, предоставени на институциите майки, които имат или притежават дялови участия в дъщерни предприятия, установени в трети държави

N/A

[Стойност]

012

Общ размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (в млн. EUR)

N/A

[Стойност]

013

Процент от общия консолидиран собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

N/A

[Стойност]

014

Процент на задължителния размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

N/A

[Стойност]

 

Разрешение, предоставено на институции майки да включват дъщерните предприятия при изчисляването на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

 

Позоваване на нормативен текст в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 9, параграф 1

(метод на самостоятелното консолидиране)

015

Общ брой на предоставените разрешения

[Стойност]

016

Брой на разрешенията, предоставени на институции майки да включат дъщерни предприятия, установени в трети държави, при изчисляването на тяхното изискване

[Стойност]

017

Общ размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (в млн. EUR)

[Стойност]

018

Процент от общия консолидиран собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

[Стойност]

019

Процент на задължителния размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

[Стойност]

 

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на определените в шеста част от Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания по отношение на ликвидността

 

Позоваване на нормативен текст в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 8

(дерогации за ликвидността на дъщерните предприятия)

020

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

021

Брой на дерогациите, предоставени по силата на член 8, параграф 2, когато всички институции в една подгрупа по отношение на ликвидността са лицензирани в една и съща държава членка

[Стойност]

022

Брой на дерогациите, предоставени по силата на член 8, параграф 1, когато всички институции в една подгрупа по отношение на ликвидността са лицензирани в няколко държави членки

[Стойност]

023

Брой на дерогациите, предоставени по силата на член 8, параграф 3, на институции, които са членове на един и същ механизъм за институционална защита

[Стойност]

 

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II—VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

 

Позоваване на нормативен текст в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 10

(кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган)

024

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

025

Брой на дерогациите, предоставени на кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган

[Стойност]

026

Брой на дерогациите, предоставени на централни органи

[Стойност]


(1)  За националните компетентни органи общият размер на активите е общият размер на активите на държавата, само за редове 020 и 030, а за ЕЦБ – общият размер на активите на значимите институции за целия ЕНМ.

(2)  БВП по пазарни цени; препоръчителен източник: Евростат/ЕЦБ.

(3)  Държавите от ЕАСТ не се включват.

(4)  Броят на клоновете, както са определени в член 4, параграф 1, точка 1 от РКИ. Всички места на дейност, установени в една и съща държава от кредитна институция с главно управление в трета държава, се приемат за един клон.

(5)  Броят на дъщерните предприятия, както са определени в член 4, параграф 1, точка 16 от РКИ. Всяко предприятие, което е дъщерно на дъщерно предприятие, се приема за дъщерно предприятие на предприятието майка, което контролира тези предприятия.

(6)  Изразеното в проценти (%) отношение на базовия собствен капитал от първи ред, както е определен в член 50 от РКИ, към собствените средства, както са определени в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от РКИ.

(7)  Изразеното в проценти (%) отношение на допълнителния капитал от първи ред, както е определен в член 61 от РКИ, към собствените средства, както са определени в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от РКИ.

(8)  Изразеното в проценти (%) отношение на капитала от втори ред, както е определен в член 71 от РКИ, към собствените средства, както са определени в член 4, параграф 2, точка 118 и член 72 от РКИ.

(9)  8 % от общата рискова експозиция по смисъла на член 92, параграф 3 и членове 95, 96 и 98 от РКИ.

(10)  Изразеното в проценти (%) отношение на собствените средства към общата рискова експозиция съгласно определението в член 92, параграф 2, буква в) от РКИ.

(11)  Отношението на капиталовите изисквания за кредитен риск по член 92, параграф 3, букви а) и е) от РКИ към общия размер на собствените средства по член 92, параграф 3 и членове 95, 96 и 98 от РКИ.

(12)  Ако дадена институция използва повече от един подход, тя трябва да бъде броена при всеки от тях. Следователно сборът на процентите, докладвани за трите подхода, може да надхвърля 100 %.

(13)  В изключителни случаи, ако дадена институция използва повече от един подход, тя трябва да бъде броена при всеки от тях. Следователно сборът на докладваните проценти може да надхвърля 100 %.

(14)  Отношението на капиталовите изисквания за кредитен риск по член 92, параграф 3, букви а) и е) от РКИ към общия размер на собствените средства по член 92, параграф 3 и членове 95, 96 и 98 от РКИ.

(15)  Процентът на капиталовите изисквания за инвестиционните посредници, които прилагат стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход, спрямо общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск по член 92, параграф 3, букви а) и е) от РКИ.

(16)  Размерът на очакваните загуби се докладва към референтната дата на докладване.

(17)  Както са определени в член 101, параграф 1, съответно букви в) и е) от РКИ; пазарната стойност и ипотечната заемна стойност, както са определени в член 4, параграф 1, точки 74 и 76; само за частта от експозицията, третирана като напълно и изцяло обезпечена в съответствие с член 124, параграф 1 от РКИ.

(18)  Както са определени в член 101, параграф 1, съответно букви а) и г) от РКИ; пазарната стойност и ипотечната заемна стойност, както са определени в член 4, параграф 1, точки 74 и 76.

(19)  Ако стойността на обезпечението е изчислена като ипотечна заемна стойност.

(20)  Както са определени в член 101, параграф 1, съответно букви б) и д) от РКИ; пазарната стойност и ипотечната заемна стойност, както са определени в член 4, параграф 1, точки 74 и 76.

(21)  Образецът съдържа информация за всички институции, а не само за тези с експозиция към пазарния риск.

(22)  Изразеното в процент отношение на общата рискова експозиция за позиционен, валутен и стоков риск по член 92, параграф 3, буква б), подточка i) и буква в), подточки i) и iii) и член 92, параграф 4, буква б) от РКИ към общата рискова експозиция по член 92, параграф 3 и членове 95, 96 и 98 от РКИ.

(23)  Ако дадена институция използва повече от един подход, тя трябва да бъде броена при всеки от тях. Следователно сборът на докладваните проценти може както да надхвърля, така и да не достига 100 %, тъй като субектите с малки търговски портфейли не са задължени да определят пазарния риск.

(24)  Изразеното в проценти отношение на общата рискова експозиция за операционен риск по член 92, параграф 3 от РКИ към общата рискова експозиция по член 92, параграф 3 и членове 95, 96 и 98 от РКИ.

(25)  Ако дадена институция използва повече от един подход, тя трябва да бъде броена при всеки от тях. Следователно сборът на докладваните проценти може както да надхвърля, така и да не достига 100 %, тъй като някои инвестиционни посредници не са задължени да определят капиталови изисквания за операционен риск.

(26)  Единствено при субектите, които използват AMA или TSA/ASA; изразеното в проценти отношение на общия размер на загубите при всички стопански дейности към сбора на съответния показател за банковите дейности, за които за последната година се е прилагал AMA и TSA/ASA.

(27)  Информацията се докладва според датата на решението.

Поради разликите в националните нормативни уредби, както и в надзорните практики и подходи при отделните компетентни органи, е възможно данните в настоящата таблица да не позволяват съдържателно сравняване на отделните юрисдикции. Всяко заключение, направено без да се вземат предвид тези разлики, може да бъде подвеждащо.

(28)  Административните санкции, наложени от компетентните органи. Компетентните органи докладват за всички административни санкции в юрисдикцията си, срещу което няма обжалване, на референтната дата на обявяването им. Компетентните органи на държавите членки, в които е разрешено публикуването на административните санкции, предмет на обжалване, докладват тези административни санкции, стига да не са отменени с решение на апелативния орган.

(29)  Компетентните органи докладват информацията за предоставянето на дерогации въз основа на общия брой действащи или приложими дерогации, предоставени от компетентния орган. Докладва се информация само за получилите дерогация субекти. Когато няма такава информация, т.е. е извън редовното докладване, се посочва „N/A“.

(30)  Дерогациите се броят въз основа на броя получили дерогация институции.


Top