EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0886

Делегиран регламент (ЕС) 2019/886 на Комисията от 12 февруари 2019 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложение III

C/2019/788

OJ L 142, 29.5.2019, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/886/oj

29.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/886 НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2019 година

за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложение III

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 38, параграф 4, член 39а, параграф 7, член 40, параграф 4, член 41, параграф 3, член 42, параграф 6, член 61, параграф 3, буква б), член 68, параграф 2, член 125, параграф 8, първа алинея, член 125, параграф 9 и член 127, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (2) са изложени, наред с другото, специални разпоредби относно ролята, задълженията и отговорността на организациите, прилагащи финансови инструменти, съответните критерии за подбор и продуктите. След изменението на дял IV от част втора на Регламент (ЕС) № 1303/2013 с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (3) в съответствие с тези промени следва да се измени и Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Съвета.

(2)

В член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е въведена нова възможност за изпълнение във връзка с комбинирането на средства от ЕСИ фондовете с финансови продукти на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, чиито условия са изложени подробно в нов член 39а от него. Съответно, правната основа и обхватът на определени разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията относно ролята, задълженията и отговорността на организациите, прилагащи финансови инструменти, съответните критерии за подбор и продуктите следва да се изменят, за да се включи и препратка към член 39а от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(3)

В член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 са пояснени правилата за пряко възлагане на банки или институции, които са публична собственост. Членове 7 и 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва съответно да се изменят. Тъй като промените в член 38 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета са приложими от 1 януари 2014 г., измененията в член 7 към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва да бъдат приложими от 1 януари 2014 г. Понеже промените в член 39а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета са приложими от 1 януари 2018 г., изменението в член 10 към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва да бъде приложимо от 1 януари 2018 г.

(4)

С новия член 43а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изясняват разпоредбите, уреждащи диференцираното третиране на инвеститорите в случай на споделяне на печалбата и риска. Член 6, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕО) № 480/2014 следва съответно да се изменят.

(5)

Член 40 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е изменен, за да се даде възможност на определените органи да получат необходимата увереност при изпълнение на своите задължения във връзка с проверките и одитите въз основа на последователни, качествени и навременни доклади, предоставяни на ЕИБ или на други международни финансови институции, в които дадена държава членка е акционер. Съответно и въз основа на извлечените поуки относно прилагането на член 9, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 тези параграфи следва да се заличат.

(6)

В член 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 са изложени допълнителни специални разпоредби относно управлението и контрола на финансовите инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично равнище. В допълнение към това в параграф 1, буква в) от този член има погрешно позоваване на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което следва да бъде коригирано.

(7)

Позоваванията в съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва да бъдат приведени в съответствие с терминологията в изменените разпоредби в Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с прякото възлагане, диференцираното третиране на инвеститорите, правния термин в сферата на държавната помощ „инвеститор, работещ съгласно принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика“, както и да бъде отразено еднаквото третиране на международните финансови институции и ЕИБ в съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(8)

Член 61, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 беше изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, за да се гарантира, че той не е приложим към операции, за които подкрепата представлява държавна помощ. В член 19, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 е предвидено, че финансовите норми на дисконтиране се установяват на равнището на държавата членка. За да се гарантира обаче хомогенен и безпроблемен преглед на големи проекти, що се отнася до показателите за финансова рентабилност съгласно държавната помощ, член 19, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва да се заличи, за да се даде възможност за специфични за проектите финансови норми на дисконтиране, които отразяват характера на инвеститора или на сектора.

(9)

В допълнение към това бяха изменени членове 67 и 68 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно опростените варианти за разходите, а с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 бяха въведени членове 68а и 68б. По тази причина членове 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 480/2014 следва съответно да се изменят, за да се гарантират правилните позовавания на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(10)

В този регламент следва също да се предоставят специфични разпоредби във връзка с одитната следа и одита на операциите, предвидени съответно в членове 25 и 27 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, по отношение на новата форма на подкрепа за операциите чрез финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член 67, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(11)

За да се гарантира съгласуван подход към получаването на увереност относно надеждността на данните, свързани с показатели и етапни цели, е подходящо в член 27, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 да се посочи, че този елемент следва да бъде част от одитната дейност по одит на операциите.

(12)

В член 28, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 е посочена примерна процедура на подбор, при която са приложими условията за пропорционалните механизми за контрол, предвидени в член 148, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. За да се пояснят наличните варианти за одитния орган, разпоредбата следва да се измени, така че да гласи, че решението за използване или на изключване, или на замяна на статистическата единица, следва да се взема от одитния орган въз основа на неговата професионална преценка. Като се има предвид, че такова пояснение вече е предоставено на държавите членки, е подходящо това изменение да бъде приложимо със задна дата, считано от датата на влизане в сила на този регламент при първоначалното му приемане.

(13)

Член 28, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 относно методиката за формиране на подизвадка следва да се измени, за да се пояснят различните възможни нива на определяне на подизвадка в сложни операции и да се обхванат всички специфики, включително нестатистически извадкови методи и специфични характеристики на операциите, изпълнявани по линия на целта за европейско териториално сътрудничество. Като се има предвид, че такова пояснение вече е предоставено на държавите членки, е подходящо това изменение да бъде приложимо със задна дата, считано от датата на влизане в сила на този регламент при първоначалното му приемане.

(14)

Поради промените в определението за „бенефициер“ в член 2, параграф 10, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, внесени с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, определени полета с данни в приложение III от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва съответно да се изменят.

(15)

В съответствие с член 149, параграф 3а от Регламент (ЕС) № 1303/2013, предвидените в настоящия регламент мерки бяха предмет на консултация с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, изложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4).

(16)

За да се гарантира правна сигурност и да се ограничат до минимум несъответствията между изменените разпоредби на Регламент (ЕС) № 1303/2013, приложими от 2 август 2018 г. или по-рано в съответствие с член 282 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, и разпоредбите на настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила на деня, следващ този на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

(17)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 следва да бъде съответно изменен и поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 се изменя, както следва:

(1)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

подзаглавието се заменя със следния текст:

„(Член 38, параграф 4, трета алинея и член 39a, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“;

б)

в параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

диференцираното третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, и на ЕИБ, при използване на гаранция на ЕС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2017, както е предвидено в член 37, параграф 2, буква в) и член 43а от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е пропорционално на рисковете, поети от тези инвеститори, и е ограничено до необходимия минимум за привличането на такива инвеститори, като това се гарантира чрез определени условия и предпазни процедури“;

(2)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

подзаглавието се заменя със следния текст:

„(Член 38, параграф 4, трета алинея и член 39a, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“;

б)

в параграф 1 уводният текст се заменя със следното:

„1.   Когато избира организация, която да прилага даден финансов инструмент по силата на член 38, параграф 4, буква а), член 38, параграф 4, буква б), подточка iii), член 38, параграф 4, буква в) и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган се уверява, че тази организация отговаря на следните минимални изисквания:“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато дадена организация, която изпълнява фонд на фондове, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и международна финансова институция, в която държава членка е акционер, допълнително възлага на финансов посредник задачи по прилагането, тя гарантира, че по отношение на този финансов посредник са изпълнени изискванията и критериите по параграфи 1 и 2“;

г)

добавя се следният параграф 4:

„4.   Без да се засяга параграф 3, когато органът, изпълняващ финансов инструмент съгласно член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е ЕИБ или международна финансова институция, в която държава членка е акционер, не са приложими параграфи 1 и 2“;

(3)

в член 8 подзаглавието се заменя със следното:

„(Член 38, параграф 4, трета алинея и член 39a, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“;

(4)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Управление и контрол на финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

(Член 40, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“;

б)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

уводният текст се заменя със следното:

„1.   За операциите, включващи подкрепа от програми за финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган гарантира, че:“;

ii)

буква д) се изменя, както следва:

аа)

подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

документи, в които се посочват средствата, предоставени за финансовия инструмент по всяка програма и по всяка приоритетна ос, разходите, които са допустими по програмите, както и лихвите и други приходи, генерирани от подкрепата от ЕСИФ, и повторното използване на средствата, които могат да бъдат отнесени към ЕСИФ по реда на членове 43, 43а и 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“;

аб)

подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

документи, доказващи съответствието с членове 43, 43a, 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“;

в)

в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„операциите, включващи подкрепа за финансовите инструменти от програми в рамките на ЕЗФРСР, одитните органи гарантират, че финансовите инструменти се одитират през целия програмен период до приключването в рамките на одитите на системите и одитите на операциите по реда на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

(*1)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).“;"

г)

параграфи 3 и 4 се заличават.

(5)

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

Разпоредби за отмяната на плащанията за финансови инструменти и за последващите корекции по отношение на заявленията за плащане

(Член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Държавите членки и управляващите органи могат да отменят плащания от програмите за финансовите инструменти по член 38, параграф 1, букви а) и в) и финансовите инструменти по член 38, параграф 1, буква б), прилагани по реда на член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, само ако средствата все още не са били включени в заявление за плащане по член 41 от посочения регламент. Въпреки това по отношение на финансовите инструменти, подкрепяни от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, плащанията могат да бъдат отменени и ако следващото заявление за плащане бъде изменено с цел отмяна или заместване на съответния разход.“;

(6)

в член 13, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато по-голямата част от капитала, инвестиран във финансови посредници, които осигуряват дялово участие, е предоставен от инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, а средствата от програмата са предоставени при равни условия спрямо тези инвеститори, разходите и таксите за управление се привеждат в съответствие с пазарните условия и не превишават разходите и таксите, платими от частните инвеститори.“;

(7)

В член 19 параграф 6 се заличава;

(8)

в член 20 подзаглавието се заменя със следното:

„(Член 68, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“;

(9)

в член 21 подзаглавието се заменя със следното:

„(Член 68, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)“

(10)

В член 25, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се изменя, както следва:

i)

буква г) се заменя със следното:

„г)

по отношение на разходите, определени по реда на член 67, параграф 1, буква г) и член 68, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, чрез одитната следа се показва и обосновава методът на изчисление (в съответните случаи) и базата, въз основа на която са били определени единните ставки и допустимите преки разходи или разходите, декларирани съгласно други избрани категории, за които се прилага единната ставка.“;

ii)

вмъква се следната буква га):

„га)

във връзка с финансирането, което не е свързано с разходите, посочени в член 67, параграф 1, буква д), първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, одитната следа осигурява възможност за проверка на спазването на финансовите условия и равнението на базовите данни във връзка с условията за възстановяване на разходите;“;

iii )

буква д) се заменя със следното:

„д)

по отношение на разходите, определени по реда на член 68, първа алинея, букви б) и в) и на член 68а, параграф 1 и член 68б от Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 преди влизане в сила на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 и член 19 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, одитната следа осигурява възможност да бъдат обосновани и проверени допустимите преки разходи, за които се прилага единната ставка“;

б)

Втората алинея се заменя със следното:

„За разходите по букви в) и г) одитната следа осигурява възможност да се провери съответствието на използвания от управляващия орган метод на изчисление с член 67, параграф 5, член 68 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 преди влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.“;

(11)

Член 27 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в първата алинея се добавя следната буква г):

„г)

дали са надеждни данните, свързани с показателите и етапните цели,“;

ii)

добавя се следната втора алинея:

„За операциите, предмет на финансирането, което не е свързано с разходите, посочени в член 67, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са приложими единствено следните аспекти, посочени в буква а): дали операцията е била изпълнена в съответствие с решението за одобрение и дали са изпълнени приложимите към момента на одита условия по отношение на функционалността, предназначението и преследваните цели.“;

б)

към параграф 3 се добавя следната алинея:

„За операции, предмет на формата на подкрепа, посочена в член 67, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с одитите на операциите се проверява дали са спазени условията за възстановяване на разходите на бенефициера.“;

(12)

Член 28 се изменя, както следва:

а)

параграф 8 се заменя със следното:

„Когато се прилагат условията за пропорционалния контрол по член 148, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, одитният орган може или да изключи единиците по посочения член от съвкупността, от която се формира извадка, или да запази единиците от съвкупността, от която се формира извадка, и да ги замени, ако бъдат избрани. Решението за използване на изключване или замяна на статистическите единици следва да вземе одитният орган въз основа на своята професионална преценка.“;

б)

в параграф 9 втора и трета алинеи се заменят със следното:

„В зависимост обаче от характеристиките на статистическата извадка одитният орган може да реши да приложи формиране на подизвадка. Методиката за подбор на статистическите подизвадки бива съобразена с принципите, които дават възможност за прогнозиране на нивото на статистическата извадка.“;

(13)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

поле с данни 2 се заменя със следния текст:

„Сведение дали бенефициерът е публичноправна или частноправна организация, или физическо лице“;

б)

поле с данни 46 се заменя със следния текст:

„Размер на допустимите разходи по искания за плащане, които са основата за всяко плащане в полза на бенефициера, придружено, за операции, предмет на формата на подкрепа, посочена в член 67, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, от позоваване на съответното изпълнено финансово условие“;

в)

поле с данни 80 се заменя със следния текст:

„Общ размер на допустимите разходи, извършени от бенефициера и платени при изпълнението на операцията — посочен във всяко заявление за плащане — придружен, за операции, предмет на формата на подкрепа, посочена в член 67, параграф 1, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, от позоваване на съответното изпълнено финансово условие“;

г)

поле с данни 87 се заменя със следния текст:

„В случая на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — сумата на авансовото плащане, включена в заявление за плащане, която в рамките на три години от извършване на авансовото плащане е обхваната от разходите, платени от бенефициера, или, ако държавите членки са взели решение бенефициерът да бъде органът, предоставящ помощта, съгласно член 2, параграф 10, буква а), от органа, получаващ помощта“;

д)

поле с данни 88 се заменя със следния текст:

„В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — сума на плащането в полза на бенефициера по операцията или, ако държавите членки са решили бенефициерът да бъде органът, предоставящ помощта съгласно член 2, параграф 10, буква а) — на органа, получаващ помощта, като авансово плащане, което е посочено в заявлението за плащане, която не е била покрита от разходи, платени от бенефициера, и за която още не е изтекъл срокът от три години“.

Член 2

Член 9, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 се поправя, както следва:

„в)

през целия програмен период и по време на създаването и прилагането на финансовите инструменти по реда на член 125, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР и по реда на член 58, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за ЕЗФРСР се извършват проверки на управлението;“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 2 се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 1, точка 5 се прилага от 1 януари 2018 г.

Член 1, точка 12 и член 2 се прилагат от 14 май 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(4)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).


Top